SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Član 25. stav 2. i član 27. stav 6. Zakona o komunalnim djelatnostima (Službene novine BPK 9/13) nisu u saglasnosti sa Ustavom FBiH

Presudom Ustavnog suda FBiH, objavljenom u Službenim novinama FBiH, broj: 1/21, od 08.01.2021. godine, utvrđeno je da član 25. stav 2. i član 27. stav 6. Zakona o komunalnim djelatnostima ("Službene novine Bosanskopodrinjskog kantona Goražde", broj 9/13) nisu u saglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.
 

Član 25. stav 2. i član 27. stav 6. propisuju da kupovina objekata, odnosno prijenos vlasništva objekta ne može se ostvariti bez prethodno izmirenih obaveza komunalnih usluga od strane prodavca, odnosno korisnika objekta.
 

Podnosioci zahtjeva ističu da promet nekretnina, u dijelu koji se odnosi na kupovinu objekata, odnosno prijenosa prava vlasništva, predstavlja obligatorni odnos u domenu imovinskog prava, koji je u principu regulisan zakonom. Smatraju da stranke u prometu nekretninama u principu treba da imaju jednak tretman, odnosno, da se stavljanjem u obavezu jednoj strani da pruži dokaz o izmirenim obavezama plaćanja komunalnih usluga, koje svojim sadržajem nisu predmet prometa, niti sadržaja obligacije, ista strana stavlja u neravnopravan i diskriminirajući položaj. Plaćanje komunalnih usluga predstavlja obligatoran odnos između korisnika i davaoca usluga i isti se u slučaju spora rješava u postupku pred nadležnim sudom. Uslovljavanje prometa nekretnina plaćanjem komunalnih naknada pogoduje komunalnim organizacijama, koje se ovim stavljaju u povlašten položaj, a da pri tome nisu ni stranke u obligatornom odnosu prometa nekretnina. Stoga osporeni član 25. stav 2. Zakona predstavlja povredu prava na jednakost pred zakonom iz člana II.A.2.(1) c) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. Navode da se osporenom odredbom člana 27. stav 6., uslovljava raspolaganje nekretninom dok se ne plati komunalna naknada čime je povrijeđeno pravo na imovinu i pravo na jednakost pred zakonom.
 

Ustavni sud Federacije je mišljenja da promet nekretnina, u dijelu koji se odnosi na kupovinu objekta, odnosno prijenos prava vlasništva, predstavlja obligacioni odnos u domenu imovinskog prava, koji je u principu regulisan zakonom. Stranke u prometu nekretnina u principu treba da imaju jednak tretman. Stavljanjem u obavezu jednoj strani da pruži dokaz o izmirenim obavezama plaćanja komunalnih usluga, koje svojim sadržajem nisu predmet prometa, niti sadržaj obligacije, ista se bezrazložno stavlja u neravnopravan, pa i diskriminirajući položaj. Promet se čini otežanim za što ne postoji razuman razlog. Plaćanje komunalnih usluga predstavlja odnos korisnika i davaoca usluga i isti se u slučaju spora rješava u postupku pred nadležnim sudom.
 

Uslovljavanje prometa nekretnina plaćanjem komunalnih naknada pogoduje komunalnim organizacijama, koje se ovim stavljaju u povlašten položaj, a da pri tome nisu ni stranka u obligacionom odnosu prometa nekretnina, iz čega proizlazi da ove dvije osporene odredbe povrjeđuju pravo na jednakost pred zakonom iz člana II.A.2.(1) c) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana