SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Propisi - Podzakonski akti, Bosansko-podrinjski kanton Goražde

U generalnu pretragu upišite naziv traženog dokumenta. Da biste suzili pretragu, koristite ponuđene opcijeNaslov Teritorija Objavljeno u Datum objave Preuzmi PDF Izmjene i dopune
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o definisanju minimalnih stručnih i materijalno-tehničkih uslova koje moraju ispunjavati izvođači zanatskih radova u okviru djelatnosti građenja da bi dobili licence BPK Bosansko-podrinjski kanton Goražde Službene novine BPK 07/22 05.08.2022 SN BPK 04/10 građenje,licenca
Uredba o izmjeni Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim osobama s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim poduzećima čiji su utemeljitelji kanton, grad ili općina, te u gospodarskim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala Bosansko-podrinjski kanton Goražde Službene novine BPK 04/22 22.04.2022 SN BPK 04/20, SN BPK 08/19 radni odnos,uredba
Odluka o utvrđivanju vrijednosti boda komunalne naknade za 2021. godinu BPK Bosansko-podrinjski kanton Goražde Službene novine BPK 01/21 02.09.2021 komunalna naknada O D L U K U o utvrđivanju vrijednosti boda komunalne naknade za 2021. godinuČlanak 1.Ovom se Odlukom utvrđuje vri-jednost boda komunalne naknade za 2021. godinu u visini od 0,05 KM.Članak 2.Komunalna naknade se neće ob-računavati za dijelove porodično-stam-benih objekata koji nisu građevinski do-vršeni.
Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolišnu dozvolu BPK Bosansko-podrinjski kanton Goražde Službene novine BPK 11/20 26.10.2020 SN BPK 02/13, SN BPK 16/11, SN BPK 01/05 pogoni,postrojenja P R A V I L N I KO IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POGONIMA I POSTROJENJIMAKOJI MOGU BITI IZGRAĐENI I PUŠTENI U RAD SAMO AKO IMAJUOKOLIŠNU DOZVOLUČlanak 1.U Pravilniku o pogonima i post-rojenjima koji mogu biti izgrađeni i puš-teni u rad samo ako imaju okolišnu doz- 26.oktobar/listopad 2020.volu („Službene novine Bosansko-podri-njskog kantona Goražde“ broj: 1/5, 16/11i 2/13) u članku 3. vrše se sljedeće izm-jene:-u odjeljku i) Prehrambena industrija, u alineji 7. isped riječi „do 25 t/d“ dodaju se riječi „od 5“,-u odjeljku j) tekstilna, kožarska, dr-vna i papirna industrija, u alineji 2. riječ „3.000“ zamjenjuje se riječju „8.000“,-u odjeljku l) Upravljanje vodama, u alineji 3. isped riječi „do 10.000 e.s“ dodaju se riječi „od 2.000“
Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala Bosansko-podrinjski kanton Goražde Službene novine BPK 04/20 14.04.2020 SN BPK 04/22, SN BPK 08/19 uredba,radni odnos U R E D B Uo izmjeni i dopuni Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala Član 1.U Uredbi o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u jav-nim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kant-on, grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala („Službene novi-ne Bosansko-podrinjskog kantona Gora-žde”, br. 8/19), u članu 1. stav (1) riječ „Federacija“ zamjenjuje se riječju „Kan-ton“.Član 2.(1)U Uredbi o postupku prijema u Broj 4 – strana 577radni odnos u zavodima, agencija-ma, direkcijama i upravnim organi-zacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanova-ma ijavnim preduzećima čiji su osn-ivači kanton, grad ili općina, te u pri-vrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala („Službene novine Bosansko-podrinjskog kanto-na Goražde”, br.8/19), u članu 9. iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi:„(4) Izuzetno, ukoliko poslodavac ne može ispuniti uvjete iz stavova (2) i (3) ovog člana, za članove komisije mogu se imenovati druga lica odgo-varajuće stručne spreme iz reda osn-ivača“.
Pravilnik o kontroli naplate potraživanja BPK Bosansko-podrinjski kanton Goražde Službene novine BPK 11/19 05.08.2019 pravilnik,naplata potraživanja,bpk Broj 11 – strana 1602 de“, broj: 19/07, 11/08 i 6/13) i na temelju članka 8. Zakona o financijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 38/16), a sukladno Standardima interne kontrole u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 75/16), općinski načelnik, d o n o s i: P R A V I L N I K O KONTROLI NAPLATE POTRAŽIVANJA Članak 1. (Vrsta potraživanja) Ovim se Pravilnikom propisuje način i postupci naplate potraživanja po temelju ugovora/rješenja o zakupu zemljišta, korištenju javnih površina, zakupu poslovnih prostora, stanova i rente. Članak 2. (Knjiženje) Knjiženje izdanih faktura po temelju rješenja i ugovora za potraživanje iz članka 1. i izvod depozitnog računa na kome su evidentirane uplate moraju biti sukladni računovodstvenim principima. Naplata potraživanja mora biti evidentirana na kartici kupca, kao i na proračunskim pozicijama prihoda utvrđenim u Proračunu Općine. Članak 3. (Pračenje naplate) Kontrola naplate potraživanja iz 05. august/kolovoz 2019. članka 1. vrši se po isteku mjeseca, odnosno po isteku ugovorom/rješenjem ugovorenog roka za plaćanje. Članak 4. (Izdavanje opomena) Ukoliko dužnik zakasni sa izvršenjem svoje novčane obveze uzastopno dva mjeseca, sa računom za sljedeći mjesec mu se upućuje opomena da u primjerenom roku (8 dana) izvrši svoje ukupne dospjele neizmirene obveze. Ako se dužnik oglasi na prvu opomenu i ne izmiri svoja dospijela dugovanja u zadanom roku, upućuje mu se opomena pred tužbu. Članak 5. (Poduzimanje mjera za naplatu) Ukoliko dužnik ni poslije druge opomene ne izvrši svoje dospjele neizmirene obveze, predmet se uz dopis o dosadašnjim preduzetim radnjama za naplatu potraživanja, preslikom ugovora i validnim knjigovodstvenim dokumentima (financijska kartica) dostavlja Općinskom pravobraniteljstvu, u cilju poduzimanja zakonom predviđenih mjera za naplatu potraživanja. Članak 6. (Naplata rente) Kontrola naplate potraživanja po temelju rente, za koju je potpisan ugovor o obročnom plaćanju i za koju je dužnik kao garanciju za naplatu potraživanja priložio mjenicu, vrši se na taj način da se prati i kontrolira uplata rata, sukladno dospijeću istih utvrđenim ugovoru. Ako dužnik ne uplati dospijelu 05. august/kolovoz 2019. Broj 11 – strana 1603 ratu u predviđenom roku, upućuje mu se usmena opomena da u najkraćem mogućem roku (tri dana) izvrši uplatu dospijele rate. Ukoliko dužnik u datom roku ne izmiri dospijelu obvezu, aktivira se i podnosi na naplatu mjenica na ukupan iznos preostalog duga. Članak 7. (Izvještavanje) Općinska služba za gopodarstvo, proračun i financije će periodično (svaka tri mjeseca) izvještavati općinske službe nadležne za iznajmljivanje i dodijelu na korištenje zemljišta i poslovnih prostora, stanova i zaključivanje ugovora o obročnom plaćanju rente, o stanju naplate potraživanja po zaključenim ugovorima i izdatim rješenjima. Članak 8. (Odgovornost) Za kontrolu naplate potraživanja i poduzimanje navedenih radnji u cilju naplate potraživanja, odgovorna je Služba za gospodarstvo, proračun i financije, odnosno viši referent za materijalno i financijsko knjigovodstvo-blagajnik u okviru Službe. Članak 9. (Stupanje na snagu) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen u “Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”. Broj:01-14-5-249/19 Općinski načelnik 02.07.2019.godine Asim Zec,v.r. P r a č a .......................................................... K A Z A L O 389 Odluka o razrješenju člana Komisije za privredu i ekonomsku politiku Skupštine Bosanskopodrinjskog kantona Goražde........................................................................... 1345 390 Odluka o izmjenama O dluke o i zboru S talnih i p ovremenih r adnih t ijela S kupštine B osansko- podrinjskog kantona Goražde................................................................................................... 1345 391 Odlukia o imenovanju članova Nezavisnog odbora....................................................................... 1346 392 Odluka o imenovanju Odbora za javna priznanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde... 1346 393 Odluka o izmjeni Odluke o određivanju prostora za održavanje neorganiziranih i spontanih mirnih okupljanja građana na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.......... 1347 394 Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora JUMSŠ „Enver Pozderović” Goražde................. 1347 395 Rješenje o imenovanju člana Školskog odbora JUMSŠ „Enver Pozderović”................................ 1348 396 Rješenje o razrješenju predsjednika i člana Školskog odbora JUSSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde................................................................................................................................................... 1349 397 Rješenje o imenovanju predsjednika i člana Školskog odbora JUSSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde.................................................................................................................................................. 1349 398 Rješenje o privremenom imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora JUOŠ „Mehmedalija Mak Dizdar” Vitkovići............................................................................................... 1350 399 Odluka o davanju suglasnosti za plaćanje okončane situacije za izvedene radove na modernizaciji dijela regionalnog puta R 448 kroz ulicu Višegradska........................................... 1350 400 Odluka o davanju suglasnosti za plaćanje okončane situacije za izvedene radove na modernizaciji ulice Meha Drljevića i dijela ulice Višegradska....................................................... 1351
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o definisanju minimalnih kadrovskih i materijalno-tehničkih uslova koje moraju ispunjavati izviđači da bi dobili licencu za obavljanje djelatnosti građenja BPK Bosansko-podrinjski kanton Goražde Službene novine BPK 09/19 19.07.2019 SN BPK 07/17, SN BPK 06/15, SN BPK 16/13, SN BPK 04/13, SN BPK 08/10, SN BPK 04/10, SN BPK 04/10, SN BPK 15/09 pravilnik,bpk,građenje,licenca 19. јун/липањ 2019. ства за урбанизам, просторно уређење и заштиту околине Босанско-подрињ- ског кантона Горажде – Намјенска сре- дства Кантоналног стамбеног фонда, са економског кода број: 613700 –Из- даци за текуће одржавање. Члан 3. Ова Одлука ступа на снагу дан- ом њене објаве на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босан- ско-подрињског кантона Горажде”. Број:03–14-705/19 П Р Е М И Ј Е Р 11.06.2019.године Аида Обућа,с.р. Г о р а ж д е 334 На основу члана 23. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско- подрињског кантона Горажде“, број: 8/15), Влада Босанско-подрињског ка- нтона Горажде, на 7. редовној сједни- ци, одржаној дана 11.06.2019. године, д о н о с и : О Д Л У К У о давању сагласности Члан 1. Овом се Одлуком даје сагласно- ст на Правилник о измјенама Правил- ника о дефинисању минималних кад- ровских и материјално-техничких усл- ова које морају испуњавати извођачи да би добили лиценцу за обављање дј- елатности грађења. Члан 2. Ова Одлука ступа на снагу дан- Број 9 – страна 1269 ом објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се об- јави у „Службеним новинама Босан- ско-подрињског кантона Горажде“. Број:03–27-704/19 П Р Е М И Ј Е Р 11.06.2019.године Аида Обућа,с.р. Г о р а ж д е 335 На основу члана 66. Закона о организацији органа управе у Федера- цији БиХ („Службене новине Федера- ције БиХ“, број: 35/05) и члана 96. став 2. Закона о просторном уређењу и гр- ађењу Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско- подрињског кантона Горажде“, број: 15/09; 4/13 - Пречишћени текст, 16/13; 6/15 и 7/17), министар за урбанизам, просторно уређење и заштиту околи- не, у з п ретходну сагласност Владе Бо- санско-подрињског кантона Горажде, д о н о с и: П Р А В И Л Н И К О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ДЕФИНИСАЊУ МИНИМАЛНИХ КАДРОВСКИХ И МАТЕРИЈАЛНО- ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА КОЈЕ МОРАЈУ ИСПУЊАВАТИ ИЗВОЂАЧИ ДА БИ ДОБИЛИ ЛИЦЕНЦУ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ГРАЂЕЊА Члан 1. У члану 3. став (2) Правилника о дефинисању минималних кадровск- их и материјално-техничких услова које морају испуњавати извођачи да би добили лиценцу за обављање дје- латности грађења (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Гораж- Број 9 – страна 1270 19. јун/липањ 2019. де”, број: 4/10 и 8/10), врше се сљедеће измјене: - у алинеји 3. ријечи “осам лица” замјењују се ријечима: “шест лица”; - у алинеји 4. ријечи “осам лица” замјењују се са ријечима: “шест лица”; - у а линеји 5 . р ијечи “ пет л ица” замјењују се са ријечима: “чети- ри лица”; - алинеја 6. мијења се и гласи: “укупан број радника не може бити мањи од 20, с тим да највише 50% упослених лица може бити ангажова- но путем уговора о дугорочној сарад- њи. Л ица и з а линеја 1 . и 2 . о вог с тава не могу бити ангажована путем угово- ра о дугорочној сарадњи, односно мо- рају бити стално запослена у правном лицу које тражи лиценцу.” Члан 2. У члану 5. став (2) Правилника алинеја 1. се мијења и гласи: “за све запослене раднике одно- сно раднике ангажоване путем угово- ра о дугорочној сарадњи табеларно приказани подаци о:”. Члан 3. Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а накнадно ће бити објављен у „Службеним новинама Бо- санско-подрињског кантона Горажде“. Број:09-23-288-4/19 М И Н И С Т А Р 17.06.2019.године Бојан Крунић,с.р. Г о р а ж д е На овај Правилник сагласност је дала Влада Босанско-подрињског ка- нтона Горажде својом Одлуком број: 03-23-704/19 од 11.06.2019. године. ........................................................... С А Д Р Ж А Ј 324 Програм рада Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде за 2019.год...... 1109 325 Програм рада Владе Босанско-подрињског кантона Горажде за 2019. годину......... 1123 326 Циљеви и политика Босанско-подрињског кантона Горажде за 2019. годину.......... 1223 327 Одлука о додјели поткровног стана у Горажду на привремено кориштење Куловић Елдину......................................................................................................................... 1259 328 Одлука о давању сагласности на Програм утрошка средстава Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде за подршку развоју непрофи- тних организација Босанско-подрињског кантона Горажде за 2019.годину на еко- номском коду 614300 - Текући трансфери непрофитним организацијама.............. 1260 328а) Програм утрошка средстава Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде за подршку развоју непрофитних организација Босанско-под- рињског кантона Горажде за 2019.годину на економском коду 614300 - Текући трансфери непрофитним организацијама......................................................................... 1260 329 Одлука о давању сагласности за покретање поступка јавне набавке........................ 1265 330 Одлука о одобравању новчаних средстава за обезбјеђивање алтернативног смје- штаја кроз надокнаду за кирију............................................................................................. 1266
Uredba o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim osobama s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim poduzećima čiji su utemeljitelji Kanton, Grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala Bosansko-podrinjski kanton Goražde Službene novine BPK 08/19 10.06.2019 SN BPK 04/22, SN BPK 04/20 uredba,radni odnos,javno ovlaštenje,agencije,direkcije,kapital UREDBU o postupkuprijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijamai upravnim organizacijama, pravnim osobama s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine,u javnim ustanovama i javnim poduzećima čiji su utemeljitelji Kanton, Grad ili općina, te u gospodarskim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitalaDIO PRVI -TEMELJNE ODREDBEČlanak 1.(Predmet i sadržaj Uredbe)(1) Ovom se Uredbom propisuje postup- ak prijema u radni odnos u zavodi-ma, agencijama, direkcijama i uprav-nim organizacijama, pravnim osoba-ma s javnim ovlaštenjima na teritori-ji kantona, grada ili općine u javnim ustanovama i javnim poduzećima čiji su utemeljitelji Kanton, Grad ili općina te u gospodarskim društvima u kojima Federacija učestvuje sa više od 50% ukupnog kapitala (u daljem tekstu: poslodavac), osim ako poseb-nim propisom nije drugačije određeno.Članak 2.(Rodna neutralnost izraza)Izrazi koji se koriste u ovoj Ure-dbi, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.Članak 3.(Ovlašteni organ kod poslodavca)Obavljanje određenih radnji, u svezi sa procedurom prijema u radni Broj 8 – strana 1081odnos kod poslodavca, preduzima onaj organ koji je, sukladno općim ili drugim internim aktom poslodavca, nadležan za obavljanje tih radnji.DIO DRUGI - POSTUPAK PRIJEMA U RADNI ODNOS Članak 4.(Obveza javnog oglašavanja)(1)Kod poslodavaca iz članka 1. stavak (1) ove Uredbe, prijem u radni odnos vršise nakon provedene procedure obveznog javnog oglašavanja.(2)Prije provođenja procedure obvezn-og javnog oglašavanja iz stavka (1) ovog članka, poslodavac donosi odl-uku o potrebi prijema u radni odnos za određeno radno mjesto.(3)Na temelju odluke poslodavcaiz st-avka (2) ovog članka, raspisuje se ja-vni oglas koji se obvezno objavljuje najmanje u jednom dnevnom listu i putem web stranice poslodavca, uk-oliko ista postoji.(4)Javni oglas iz stavka (3) ovog članka obvezno se dostavlja i javnoj službi za zapošljavanje prema sjedištu pos-lodavca, najkasnije na dan njegove objave. Javna služba za zapošljava-nje dostavljeni javni oglas objavljuje putem svoje web stranice.Članak 5.(Postupak prijema pripravnika)Postupak rijema u radni odnos na određeno vrijeme uređen ovom Ure-dbom, podrazumijeva i provođenje pr-ocedure obveznog javnog oglašavanja i u slučajevima prijema pripravnika. Broj 8 – strana 1082Članak 6.(Izuzeci od obveze javnog oglašavanja)(1)Iznimno od odredbe članka 4. ove Uredbe, kod poslodavaca izčlanka 1. stavak (1) ove Uredbe prijem u radni odnos vrši se bez provedene procedure obveznog javnog oglašav-anja u slučaju: a)otkaza sa ponudom izmijenjenog ugovora o radu za radno mjesto koje podrazumijeva iste uvjete u pogledu stručne spreme i radnogiskustva, ukoliko radnik ispunja-va navedene uvjete, osim izmje-ne u pogledu trajanja ugovora o radu, b)prijema u radni odnos na određ-eno vrijeme najdalje do 120 dana, jednokratno tijekom jedne kalen-darske godine za konkretno rad-no mjesto, c)prijema u radni odnos na određ-eno vrijeme po programima zap-ošljavanja javnih službi za zapoš-ljavanje, koji se provode suklad-no Zakonu o posredovanju u za-pošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba.d)prava radnika sa promijenjenom radnom sposobnošću.(2)Prijem u radni odnos bez raspisiva-nja javnog oglasa može se vršiti na određeno vrijeme ako se radi o po-slovima koji ne trpe odlaganje, a naj-duže do 120 dana, u kojem periodu se mora okončati procedura prijema u radni odnos sukladno odredbama ove Uredbe, u sljedećim slučajevima:a)prestanak radnog odnosa zbog smrti radnika;10. jun/lipanj 2019.b)prestanak radnog odnosa zbog otkaznog roka;c)porodiljsko odsustvo ili odsutno-st radnika zbog bolovanja;d)neophodno hitno radno angažo-vanje radnika zbog iznenadnog povećanja obima posla, sprečava-nja nastanka veće štete, kvara na postrojenjima, elementarne nep-ogode, epidemije, trovanja i sl.Članak 7.(Sadržaj javnog oglasa)(1)Javni oglas iz članka 4. stavak (3) ove Uredbe sadrži sljedeće podatke: a)naziv i sjedište poslodavca,b)naziv radnog mjesta za koje se provodi procedura prijema u ra-dni odnos, c)opće i posebne uvjete za prijem u radni odnos za radno mjesto iz stavka (1) točka b) ovog članka,d)kratak opis poslova radnog mje-sta iz stavka (1) točka b) ovog članka,e)naznaku da li se radni odnos za-sniva na neodređeno ili određe-no vrijeme i trajanje radnog od-nosa na određeno vrijeme, f)naznaku da li je predviđen prob-ni rad i trajanje probnog rada, g)dokaze koji se dostavljaju uz pr-ijavu na javni oglas, h)adresu na koju se dostavlja prija-va i dokazi iz stavka (1) točka g) ovog članka, 10. jun/lipanj 2019.i)rok za podnošenje prijava na jav-ni oglas, j)napomenu da će samo izabrani kandidat biti u obvezi u određe-nom roku dostaviti liječničko uv-jerenje kao dokaz da njegovo zd-ravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta iz stavka (1) točka b) ovog članka, k)napomenu da će samo izabrani kandidat biti u obvezi u određe-nom roku dostaviti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka ukoliko je isto uvjet za zasniva-nje radnog odnosa na radnom mjestu iz stavka (1) točka b) ov-og članka.(2)Rok za podnošenje prijava na javni oglas iz stavka (1) ovog članka ne može biti kraći od osam dana od da-na njegove posljednje objave.Članak 8.(Prija va na javni oglas)(1)Urednom prijavom na javni oglas smatra se prijava koja je potpisana od strane podnositelja.(2)Uz prijavu se, u izvorniku ili ovjere-nim preslikama, prilažu dokazi naz-načeni u javnomoglasu. (3)Potpunom prijavom smatra se pri-java uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uvj-eta naznačenih u javnom oglasu za prijem u radni odnos.(4)Blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u roku koji je određen u javnom oglasu za prij-em u radni odnos. Broj 8 – strana 1083Članak 9.(Povjerenstvo za izbor kandidataza prijem u radni odnos)(1)Poslodavac imenuje povjerenstvo za izbor kandidata za prijem u radni odnos (u daljnjem tekstu: povjerens-tvo), najkasnije u roku od osam dana od dana isteka roka za dostavljanjeprijava na javni oglas.(2)Povjerenstvo se sastoji od tri člana koje imenuje poslodavac iz reda za-poslenih.(3)Članovi povjerenstva iz stavka (2) ovog članka moraju imati najmanje isti stupanj stručne spreme kao i ka-ndidat za čiji prijem u radni odnos je obj avljen javni oglas.(4)Administrativno-tehničke poslove za povjerenstvo obavlja tajnikkojeg imenuje poslodavac. (5)U slučaju kada je javni oglas objavlj-en radi popunjavanja više radnih mj-esta, poslodavac može imenovati je-dno ili više povjerenstava.(6)Članovi povjerenstva u svom radu moraju biti neovisni i nepristrasni, te se pridržavati načela javnosti i zak-onitosti rada sukladno ovoj Uredbi.(7)Povjerenstvo je obvezno najkasnije u roku od osam dana od dana imeno-vanja, odnosno u roku od tri dana od dana donošenja odluke o izuzeću članka povjerenstva, održati prvu sj-ednicu na kojoj će izabrati predsje-datelja iz reda članova povjerenstva.Članak 10.(Izuzeće članova povjerenstva)(1)Članak povjerenstva će zatražiti iz-uzeće od rada u povjerenstvu od po-slodavca ukoliko je srodnik nekog od prijavljenih kandidata u pravoj ili Broj 8 – strana 1084pobočnoj liniji do četvrtog stupnja i u tazbinskoj liniji do drugog stupnja. (2)zahtjevu za izuzeće iz stavka (1) ovog članka poslodavac donosi odl-uku najkasnije u roku od pet dana od dana podnošenja zahtjeva, a prot-iv ove odluke prigovor nije dopušten. DIO TREĆI - PROCES IZBORA KAN- DIDATA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS Članak 11.(Otvaranje prijava)(1)Povjerenstvo u pravilu otvara i raz-matra pristigle prijave na prvoj sjed-nici iz članka 9. stavak (7) ove Ure-dbe.(2)Neuredne, nepotpune i neblagovre-mene prijave povjerenstvo će odba-citi zaključkom. Članak 12.(Proces izbora kandidata za prijem u radni odnos)(1)Pravo učešća u procesu izbora imaju svi kandidati čije su prijave uredne, potpune i blagovremene. (2)Proces izbora kandidata za prijem u radni odnos se provodi u ovisnosti o stupnju stručne spreme koja je kao uvjet propisana za radno mjesto za koje se provodi proceduraprijema. (3)Proces izbora kandidata za radna mjesta za koja je kao uvjet propisano osnovno obrazovanje temelji se na razmatranju dostavljene dokumenta-cije i održanom usmenom ispitu sa svakim od kandidata iz stavka (1) ovog članka.(4)Za radna mjesta za koja je kao uvjet 10. jun/lipanj 2019.propisano srednje obrazovanje proc-es izbora temelji se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održan-om usmenom ispitu sa svakim od kandidata iz stavka (1) ovog članka. Poslodavac može pravilnikom o ra-du ili drugim internim aktom predv-idjeti da se za određena radna mjes-ta za koja je kao uvjet propisano sre-dnje obrazovanje, pored razmatranja dokumentacije i usmenog ispita, pr-ovede pismeni i/ili praktični ispit, ukoliko priroda radnog mjesta za koje se provodi procedura prijema zahtijeva i dodatnu provjeru znanja svakog od kandidata.(5)Proces izbora kandidata za radna mjesta za koja je kao uvjet propisano više ili visoko obrazovanje, kao i od-ređena naučna zvanja, temelji se na razmatranju dostavljene dokumenta-cije te održanom pismenom i/ili us-menom ispitu sa svakim od kandi-data iz stavka (1) ovog članka. Poslo-davac može pravilnikom o radu ili drugim internim aktom predvidjeti da se za određena radna mjesta za koja je kao uvjet propisano više ili visoko obrazovanje, kao i određena naučna zvanja, pored razmatranja dokumentacije, te pismenog i/ili us-menog ispita, provede i praktični is-pit, ukoliko priroda radnog mjesta za koje se provodi procedura prij-ema, zahtijeva idodatnu provjeru znanja svakog od kandidata.(6)Poslodavac će o vremenu i mjestu održavanja procesa izbora obavijes-titi kandidate u pisanom obliku, put-em obavijesti koja će biti dostavljena na adresu kandidata, kao i na e-mail adresu ukoliko je ista navedena u prijavi, i to najmanje pet dana prije održavanja ispita. O daljnjem proce- 10. jun/lipanj 2019.su izbora kandidati se mogu obavi-jestiti i usmeno ili putem telefona.(7)Poslodavac će pravilnikom o radu ili drugim internim aktom urediti na-čin, postupak i druga pitanja u svezi sa provođenjem faza koje su obuh-vaćene procesom izbora kandidata. Članak 13.(Rangiranje uspješnih kandidata)(1)Nakon okončanja procesa izbora ka-ndidata za prijem u radni odnos iz članka 12. ove Uredbe, povjerenstvo utvrđuje spisak uspješnih kandidata, sukladno ocjenama postignutim na usmenom, pismenom i praktičnom ispitu, u ovisnosti o tome koji su isp-iti bili obuhvaćeni procesom izbora.(2)Ukupan broj bodova se sastoji od zb-ira bodova sa usmenog, pismenog i praktičnog ispita, u ovisnosti o to-me koji su ispiti bili obuhvaćeni pro-cesom izbora. (3)Povjerenstvo dostavlja poslodavcu izviješće o provedenom postupku, koji potpisuju svi članovi povjeren-stva. Uz izviješće se prilaže spisak uspješnih kandidata.(4)Poslodavac je dužan najkasnije u ro-ku od osam dana od dana dostavlja-nja izviješća i spiska iz stavka (3) ov-og članka, donijeti odluku o prijemu u radni odnos prvog kandidata sa spiska, u ovisnosti o tomeda li je ja-vni oglas bio objavljen za prijem jed-nog ili više kandidata. (5)Spisak uspješnih kandidata iz stavka (3) ovog članka predstavlja i rezervn spisak, te će se u slučaju odustajanja prvog kandidata iz stavka (4) ovog članka, donijeti odluka o prijemu u radni odnos narednog kandidata sa spiska.Broj 8 – strana 1085(6)Poslodavac je dužan najkasnije u ro-ku od pet dana od dana donošenja odluke iz stavka (4) ovog članka, u pisanom obliku obavijestiti sve prija-vljene kandidate, a koji nisu izabrani na radno mjesto za koje je provede-na procedura prijema u radni odnos. Obavještenje sadrži pouku o pravn-om lijeku iz članka 15. ove Uredbe. (7)Poslodavac će sa prvim kandidatom sa spiska iz stavka (4) ovog članka, zaključiti ugovor o radu najkasnije u roku od osam dana od dana konač-nosti odluke iz stavka (4) ovog član-ka. (8)Odluka iz stavka (4) ovog članka po-staje konačna istekom roka iz članka 15. stavak (1) ove Uredbe ili donoše-njem odluke iz članka 15. stavak (3) ove Uredbe. Članak 14.(Pravo uvida u rezultate procedure prijema u radni odnos)(1)Po prijemu obavještenja iz članka 13. stavak (6) ove Uredbe, kandidat koji nije izabran može podnijeti zahtjev za uvid u dokumentaciju u svezi sa provedenom procedurom prijema u radni odnos.(2)Poslodavac će najkasnije u roku od tri dana o dana prijema zahtjeva iz stavka (1) ove Uredbe omogućiti ka-ndidatu uvid u dokumentaciju u sv-ezi sa provedenom procedurompri-jema u radni odnos, osim dokumen-tacije koja se odnosi na osobne poda-take drugih kandidata.(3)Kandidat kojem u roku iz stavka (2) ovog članka ne bude omogućen uvid u dokumentaciju, može zatražiti da nadležni organ iz članka 18. ove Ur-edbe izvrši inspekcijski nadzor. Broj 8 – strana 1086Članak 15.(Pravo na prigovor)(1)Kandidat koji je nezadovoljan odluk-om iz članka 13. stavak (4) ove Ured-be, može u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti, izjaviti prigovor poslodavcu.(2)prigovoru iz stavka (1) ovog članka odlučuje poslodavac, odnosno organ kod poslodavca, ukoliko isti postoji, a koji je sukladno općim ili drugim internim aktima nadležan da odluč-uje o prigovorima radnika i drugih osobaa na odluke kojima je drugi organ kod poslodavca odlučivao o pitanjima iz radnog odnosa.(3)Organ iz stavka (2) ovog članka duž-an je riješiti po prigovoru najkasnije u roku od 15 dana.(4)Odluka donesena po prigovoru je konačna i protiv iste se može podni-jeti tužba nadležnom sudu u roku od 30 dana. Članak 16.(Poništenje javnog oglasa)(1)Nakon oglašavanja, javni oglas se ne može poništiti.(2)Iznimno iz stavka (1) ovog članka, javni oglas se može poništiti u slje-dećim slučajevima:a)ako dođe do promjene odgovor-ne osobe u poslodavcu koji je ra-spisao javni oglas;b)u slučaju statusne promjene pos-lodavca (spajanje, pripajanje, po-djela, promjene oblika, u slučaju promjene vlasništva nad kapita-lom poslodavca i dr.); 10. jun/lipanj 2019.c)ako dođe do izmjene sistematiza-cije radnih mjesta za koje je rasp-isan javni oglas;(3)U slučajevima a), b) i c) ovog članka javni oglas se ne može poništiti pos-le isteka roka za podnošenje prijava na javni oglas.Članak 17.(Primjena pravilnika o radu ili drugog internog akta poslodavca)Na pitanja u svezi sa postupkom prijema u radni odnos koja nisu uređena ovom Uredbom, primjenjuje se praviln-ik o radu ili drugi interni akt poslodav-ca. DIO ČETVRTI - NADZOR NAD PRI- MJENOM UREDBE I KAZNENE ODREDBEČlanak 18.(Nadzor nad primjenom Uredbe)Inspekcijski nadzor nad primjen-om ove Uredbe vrši Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, putem inspekci-je rada.Članak 19.(Vrste i visine prekršaja)(1)Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM kaznit će se za prekršaj poslodavac, ako:a)izvrši prijem u radni odnos bez provedene procedure javnog og-lašavanja, osim u slučajevima pr-edviđenim odredbom članka 6.ove Uredbe, članak 4. stavak (1) ove Uredbe, 10. jun/lipanj 2019.b)ne objavi javni oglas u najmanje jednom dnevnom lis tu i putem web stranice poslodavca, ukoli-ko ista postoji, članak 4. stavak (3) ove Uredbe,c)javni oglas ne dostavi javnoj slu-žbi za zapošljavanje prema sjedi-štu poslodavca, najkasnije na dan njegove objave, članak 4. stavak (4) ove Uredbe, d)u javnom oglasu odredi rok za podnošenje prijava u kraćem trajanju od osam dana, članak 7. stavak (2) ove Uredbe,e)ne imenuje povjerenstvo na način predviđen člankom 9. stavci (2) i (3) ove Uredbe, f)u roku koji je određen ovom Ur-edbom ne izvrši prijem kandida-ta sa spiska, članak 13. stavak (4) ove Uredbe,g)ne omogući kandidatu uvid u dokumentacijuu svezi sa prove-denom procedurom prijema u radni odnos, članak 14. stavak (2) ove Uredbe,h)u roku od 30 dana od dana stup-anja na snagu ove Uredbe ne us-kladi pravilnik o radu ili druge interne akte kojima je uređena procedura prijema u radni odn-os, članak 21. ove Uredbe. (2)Za prekršaje iz stavka (1) ovog član-ka kaznit će se i odgovorna osoba kod poslodavca novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 KM do 5.000,00 KM.(3)Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 500,00 KM kaznit će se Broj 8 –strana 1087član povjerenstva - fizička osoba ko-ja odmah po saznanju ne zatraži izu-zeće od rada u povjerenstvu iz raz-loga utvrđenih u članku 10. stavka (1) ove Uredbe.DIO PETI -PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBEČlanak 20.(Okončanje pokrenutih postupaka)Postupci prijema u radni odnos kod poslodavaca iz članka 1. stavak (1) ove Uredbe, koji su započeti prije stupa-nja na snagu ove Uredbe, okončat će se po proceduri prijema propisanoj pravil-nikom o radu ili drugim internim aktom poslodavca. Članak 21.(Usklađivanje pravilnika o radu ili drugih internih akata poslodavca)Poslodavci iz članka 1. stavak (1) ove Uredbe dužni su najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe, uskladiti pravilnike o radu ili druge interne akte kojima je uređena procedura prijema u radni odnos sa od-redbama ove Uredbe. Članak 22.(Stupanje na snagu)Ova Uredba stupa na snagu dan-om donošenja, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde”.
Odluka o utvrđivanju vrijednosti boda komunalne naknade za 2019. godinu BPK Bosansko-podrinjski kanton Goražde Službene novine BPK 01/19 15.01.2019 komunalna naknada O D L U K U o utvrđivanju vrijednosti boda komunalne naknade za 2019. godinuČlan 1.Ovom se Odlukom utvrđuje vri-jednost boda komunalne naknade za 2019. godinu u visini od 0,05 KM.Član 2.Komunalna naknade se neće ob-računavati za dijelove porodično-stamb-enih objekata koji nisu građevinski dov-ršeni.
Pravilnik o evidencijama koje pravne osobe i poduzetnici vode u svezi sa nabavljanjem, držanjem i nošenjem oružja i municije, izdatim potvrdama, obrascima i sadržaju obrazaca i načinu vođenja tih evidencija Bosansko-podrinjski kanton Goražde Službene novine BPK 02/18 15.01.2018 municija,oružje,evidencija,bpk Broj 2 – strana 236a)Evidencija o nabavljenom oružju kategorije A, bitnim dijelovima oružja privrednih društava;b)Evidencija o nabavljenom oružju kategorije B, bitnim dijelovima oru-žja za pravne osobe i poduzetnike;c)Evidencija o nabavljenoj municiji za oružje kategorije B za pravne osobe i poduzetnike;d)Evidencija o nabavljenom oružju kategorije C;e)Evidencija o nabavljenom starom oružju;f)Evidencija o zamijenjenom oružju;g)Evidencije u svezi sa prometom oružja;h)Evidencija o izdatim potvrdama i potvrde koju agencije za zaštitu ljudi i imovine (u daljnjem teks-tu: agencije) državni organi i dr-uge pravne osobe izdaju osobi kojoj povjeravaju oružje i municiju,i)knjige o primopredaji oružja i municije,j)evidencije o izdatim potvrdama i potvrda zanošenje oružja i mun-icije izdatim od streljačkih orga-nizacija ik)evidencije o izdatim potvrdama za nošenje oružja i municije izd-atim od organizacija koje gazdu-ju lovištem,l)evidencije o sakupljenom starom oružju. DIO DRUGI - ZAJEDNIČKE ODREDBEO EVIDENCIJAMAČlanak 2.(Knjige evidencije i način njihovog otvaranja)(1)Evidencije iz članka 1. ovog Pravilni- ka vode se u obliku knjiga (u daljnj-15. januar/siječanj 2018.em tekstu: knjiga evidencije), vodo-ravno, formata A4, koja mora biti tv-rdo ukoričena, a sve stranice, osim prve, moraju biti označene brojevi-ma.(2)Prije početka upisivanja u knjigu ev-idencije, svaka knjiga mora biti ovje-rena od strane načelnika nadležne policijske uprave. Ovjera se vrši na unutarnjoj stranici prve korice, a njo-me se utvrđuje broj stranica u knjizi. Primjer: “Evidencija (naziv evidenci-je) ima (brojem i slovima) stranica”. Ispod teksta upisuje se mjesto, dat-um, potpis načelnika nadležne poli-cijske uprave i stavlja pečat nadležne policij ske uprave.(3)Na svakoj knjizi evidencije, na vanj-skoj strani prve korice mora postoja-ti naljepnica sa ispisanim nazivom odnosne evidencije i označenom go-dinom za koju se ta knjiga vodi. Ako se jedna knjiga vodi za više kalenda-rskih godina, na naljepnici će se, po-četkom svake godine, dopisati nova tekuća godina.(4)Naziv evidencije upisuje se prema odgovarajućem nazivu iz članka 1. stavak (1) ovog Pravilnika.Članak 3.(Knjiga evidencije i način njenog zaključivanja)(1)Na kraju svake kalendarske godine knjiga evidencije zaključuje se za pr-oteklu godinu.(2)Zaključivanje se vrši stavljanjem isp-od posljednjeg upisa zabilješke slje-dećeg sadržaja:“Ova (naziv evidencije) za (broj) go-dinu, zaključuje se sa rednim brojem 15. januar/siječanj 2018.(redni broj ispisan brojevima i slovi-ma). U (naziv mjesta gdje se zaklju-čivanje vrši) dana (dan mjesec i god-ina zaključivanja). Potpis odgovorne osobe i pečat agencije, državnog org-ana ili druge pravne osobe, strjeljač-ke organizacije ili organizacije koja gazduje lovištem”.(3)Slobodan prostor na istoj stranici iza zabilješke o zaključivanju poništava se sa dvije unakrsno iscrtane kose cr-te i u desnom gornjem uglu naredne stranice krupnim brojevima upisuje se nova kalendarska godina, a sa up-isima se ponovo počinje od rednog broja jedan – “1”.Članak 4.(Način unosa podataka)(1)Upis u knjigu vrši se mastilom, čitko i uredno na jednom od službenih je-zika u Bosni i Hercegovini. Ispravka pogrešno upisane riječi ili više riječi u knjizi vrši se na taj način, što se po-grešno upisana riječ ili više riječi pr-ecrta jednom vodoravnom linijom tako da ostane čitljiva, a ispravna ri-ječ ili više riječi se upisuje iznad nje. Ispravka se ovjerava potpisom rad-nika koji je ispravku izvršio i peča-tom pravne osobe odnosno samosta-lne radnje, uz naznačenje datuma kada je ispravka izvršena.(2)Redni brojevi u evidencijama pišu se prilikom upisa i ne smiju se ispisi-vati unaprijed.(3)Ispravka pogrešno upisanog rednog broja stranice u knjizi i rednog broja upisa vrši se tako što sepogrešno upisani broj prekriži kosom crtom i stavi u zagradu, a iznad njega ili po-red njega upiše se novi broj.Broj 2 – strana 237DIO TREĆI - OBRASCI I SADRŽAJI OBRAZACAČlanak 5.(Evidencija o nabavljenom oružju kategorijeA, bitnih dijelova oružja za gospodarska društva)(1)Gospodarska društva koja se bave proizvodnjom municije u svrhu vr-šenja opita gotovih proizvoda duž-na su voditi evidenciju o nabavljen-om oružju kategorije A.(2)Evidencija o nabavljenom oružju tre-ba daza svako pojedino oružje sadr-ži sljedeće podatke: redni broj; dat-um nabavljanja oružja; podaci o oru-žju i to: vrsta, marka, tvornički broj i kalibar; naziv nadležne policijske uprave i broj i datum odobrenja za nabavku oružja; podaci gdje se oru-žje na lazi i primjedba.(3)Evidencija o nabavljenom oružju iz stavka (2) ovog članka vodi se na ob-rascu broj l. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.Članak 6.(Evidencija o nabavljenom oružju kategorije B, bitnih dijelova oružja za pravne osobe i poduzetnike)(1)Pravne osobe i poduzetnici dužni su voditi evidenciju o nabavljenom oru-žju kategorije B, bitnim dijelovima oružja.(2)Evidencija o nabavljenom oružju tre-ba da za svako pojedino oružje sadr-ži sljedeće podatke: redni broj; dat-um nabavljanja oružja; podacio oru-žju i to: vrsta, marka, tvornički broj i kalibar; naziv nadležne policijske uprave i broj i datum odobrenja za Broj 2 – strana 238nabavku oružja; podaci gdje se oruž-je nalazi i primjedba.(3)Evidencija o nabavljenom oružju iz stavka (2) ovog članka vodi se na ob-rascu broj 2.Članak 7.(Evidencija o nabavljenoj municiji za oružje kategorije B za pravne osobe i poduzetnike)(1)Pravne osobe i poduzetnici dužni su voditi evidenciju o nabavljenoj mu-niciji za oružje kategorije B.(2)Evidencija o nabavljenoj municiji tr-eba da sadrži sljedeće podatke: redni broj; datum nabavljanja municije; naziv nadležne policijske uprave i broj i datum odobrenja za nabavku municije, podaci o municiji i to: vrs-ta, kalibar, broj ili količina, razduže-nje-podaci o načinu raspolaganja i primjedba.(3)Evidencija o nabavljenoj municiji iz stavka (2) ovog članka vodi se na ob-rascu broj 3, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.Članak 8.(Evidencija o nabavljenom oružju kategorije C)(1)Pravne osobe i poduzetnici, sportske strel jačke i lovačke organizacije duž-ni su voditi evidenciju o nabavljen-om oružju kategorije C.(2)Evidencija o nabavljenom oružju tre-ba da za svako pojedino oružje sad-rži sljedeće podatke: redni broj; dat-um nabavljanja oružja; podaci o oru-žju i to: vrsta, marka, tvornički broj i kalibar; naziv nadležne policijske 15. januar/siječanj 2018.uprave i broj i datum odobrenja za nabavku oružja; podaci gdje se oruž-je nalazi i primjedba.(3)Evidencija o nabavljenom oružju iz stavka (2) ovog članka vodi se na ob-rascu broj 4, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.Članak 9.(Evidencija o nabavljenom starom oružju)(1)Pravne osobe i poduzetnici, sportske streljačke i lovačke organizacije duž-ni su voditi evidenciju o nabavljen-om starom oružju.(2)Evidencija o nabavljenom oružju tre-ba da za svako pojedino oružje sadr-ži sljedeće podatke: redni broj; dat-um nabavljanja oružja; podaci o oru-žju i to: vrsta, marka, tvornički broj i kalibar; naziv nadležne policijske uprave i broj i datum odobrenja za nabavku oružja; podaci gdje se oru-žje nalazi i primjedba.(3)Evidencija o nabavljenom oružju iz stavka (2) ovog članka vodi se na ob-rascu broj 5, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.Članak 10.(Evidencija o zamijenjenom oružju)(1)Pravne osobe i poduzetnici dužni su voditi evidenciju o zamijenjenom or-užju.(2)Evidencija o zamijenjenom oružju tr-eba da za svako pojedino oružje sa-drži sljedeće podatke: redni broj; da-tum zamjene oružja; podaci o zami-jenjenom oružju i to: vrsta, marka, tvornički broj i kalibar, broj oružnog 15. januar/siječanj 2018.lista; podaci o vlasniku koji prenosi pravo vlasništva i to: ime i prezime-naziv, JMB - ID broj, adresa prebiva-lišta - sjedišta; podaci o osobi na koju se prenosi pravo vlasništva i to: ime i prezime - naziv, JMB - ID broj, adr-esa prebivališta - sjedišta i primjed-ba.(3)Evidencija o nabavljenom oružju iz stavka (2) ovog članka vodi se na ob-rascu broj 6, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.Članak 11.(Evidencije u vezi sa prometom oružja)(1)Pravne osobe koje se bave prome-tom o ružja i municije vode o tome evidencije i to:a)Evidenciju o nabavljenom oruž-ju, bitnim dijelovima oružja i o nabavljenoj municijib)Evidenciju o prodatom oružju, bitnim dijelovima oružjac)Evidenciju o prodatoj municijid)Evidenciju o oružju i municiji pr-imljenom na čuvanje(2)Pravne osobe koja imaju veliki pro-met, mogu evidenciju o nabavljenom oružju i evidenciju o nabavljenoj mu-niciji voditi u odvojenim knjigama.Članak 12.(Evidencija o nabavljenom oružju, bitnim dijelovima oružja i o nabavljenoj municiji) (1)U evidenciju o nabavljenom oružju, bitnim dijelovima oružja i o nabavlj-enoj municijiupisuju se sljedeći po-daci: redni broj; od koga je nabavlje-no oružje - municija; datum prijema Broj 2 – strana 239i broj dostavnice; podaci o oružju (vrsta, marka, tvornički broj, kalibar i komada); podaci o municiji (vrsta, kalibar i broj ili količina) i primjed-ba.(2)Evidencija iz stavka (1) ovog članka vodi se na obrascu broj 7, koji je sa-stavni dio ovog Pravilnika.Članak 13.(Evidencija o prodatom oružju, bitnim dijelovima oružja)(1)U evidenciju o prodatom oružju, bit-nim dijelovima oružja upisuju se slj-edeći podaci: redni broj; datum pro-daje oružja; prezime i ime - naziv kupca, adresa prebivališta odnosno sjedišta kupca; podaci o oružju (vrs-ta, marka, kalibar i tvornički broj); naziv policijske uprave koja je izdala odobrenje za nabavku oružja i broj i datum odobrenja za nabavku; serijs-ki broj i mjesto izdavanja osobne is-kaznice osobe-kupca oružja i prim-jedba.(2)Evidencija iz stavka (1) ovog članka vodi se na obrascu broj 8, koji je sas-tavni dio ovog Pravilnika.Članak 14.(Evidencija o prodatoj municiji)(1)U evidenciju o prodatoj municiji upi-suju se sljedeći podaci: redni broj; datum prodaje municije; prezime i ime - naziv kupca; adresa prebivališ-ta o dnosno sjedišta kupca; podaci o municiji (vrsta, kalibar, broj ili količi-na); registarski broj oružnog lista – odobrenja za držanje i naziv policijs-ke uprave koja ga je izdala; broj i da-tum odobrenja za nabavku municije Broj 2 – strana 240i naziv policijske uprave koja ga je izdala; serijski broj i mjesto izdava-nja osobne iskaznice kupca municije i primjedba.(2)Evidencija iz stavka (1) ovog članka vodi se na obrascu broj 9, koji je sas-tavni dio ovog Pravilnika.Članak 15.(Evidencija o oružju i municiji primljenom na čuvanje)(1)U Evidenciju o oružju i municiji pri-mljenom na čuvanjeupisuju se slje-deći podaci: redni broj; od koga je primljeno oružje i municija; datum prijema; naziv i broj isprave o oruž-ju; podaci o oružju i to: vrsta, marka i model, kalibar, tvornički broj, kom-ada; podaci o municiji, i to: vrsta, ka-libar, komada; datum povrata oružja i municije i prmjedba.(2)Evidencija iz stavka (1) ovog članka vodi se na obrascu broj 10, koji je sa-stavni dio ovog Pravilnika.Članak 16.(Evidencija o izdatim potvrdama za nošenje oružija i municije)(1)Agencije, državni organi i druge pr-avne osobe, organizirana sukladno Zakonu o agencijama za zaštitu lju-di i imovine dužne su voditi evide-nciju o izdatim potvrdama o noše-nju oružja i municije osobama koje obavljaju poslove fizičke zaštite.(2)U evidenciju o izdatim potvrdama za nošenje oružja i municije, koju vode a gencije, državni organi i dr-uge pravne osobe, organizirana suk-ladno Zakonu o agencijama za zašti- 15. januar/siječanj 2018.tu ljudi i imovine, upisuju se sljedeći podaci: redni broj, ime i prezime os-obe kojoj je potvrda izdata, registar-ski broj identifikacionog dokumenta i naziv organa koji ga je izdao, po-daci o oružju (vrsta, marka - model, tvornički broj i kalibar), datum izda-vanja potvrde i primjedba.(3)Evidencija iz stavka (l) ovog članka vodi se na obrascu broj 11, koji je sa-stavni dio ovog Pravilnika.Članak 17.(Obrazac potvrde o nošenju oružja)(1)Agencije, državni organi i druge pr-avne osobe, organizirane sukladno Zakonu oagencijama za zaštitu lju-di i imovine, kojima je nadležna po-licijska uprava izdala odobrenje za nabavljanje i držanje oružja i muni-cije, izdaju potvrdu za nošenje oruž-ja osobama kojima povjere oružje radi neposrednog vršenja poslova fizičke zaštite (udaljnjem tekstu: ču-vari).(2)Obrazac potvrde za nošenje oružja koja se izdaje čuvarima ima dimen-zije 75 x 105 mm.(3)Potvrda se tiska dvostranično na po-lukartonskoj hartiji svijetlocrvene boje.Članak 18.(Sadržaj potvrde o nošenju oružja)(1)Potvrda koju agencije, državni orga-ni i druge pravne osobe izdaju oso-bama koje obavljaju poslove fizičke zaštite na prvoj, odnosno naslovnoj stranici sadrži natpis: “Naziv i sje-dište agencije za zaštitu ljudi i imo- 15. januar/siječanj 2018.vine ili državnog organa ili druge pravne osobe koja ima unutarnju sl-užbu zaštite”, naziv “POTVRDA ZA NOŠENJE ORUŽJA OSOBI KOJA OBAVLJA POSLOVE FIZIČKE ZAŠ-TITE”, ime i prezime osobe na koju potvrda glasi, prebivalište i adresa, serijski broj osobne iskaznice i naziv organa koji je osobnu iskaznicu izd-ao osobi na koju glasi potvrda za no-šenje oružja.(2)Na drugoj stranici potvrda sadrži: podatke o oružju koje je osobi koja obavlja poslove fizičke zaštite izdato (vrsta, marka, tvornički broj i kalib-ar), naznačenje objekata ili druge im-ovine koju osoba koja obavlja poslo-ve fizičke zaštite obezbjeđuje i mjes-to gdje se oni nalaze, odnosno pod-ručje - relacija kretanja, vrijeme vrše-nja obezbjeđenja, mjesto, broj i dat-um izdavanja potvrde, potpis ovlaš-tene osobe i pečat agencije, državnog organa i druge pravne osobe koja potvrdu izdaje.(3)Potvrda za nošenje oružja osobi koja obavlja poslove fizičke zaštite izdaje se na obrascu broj 12, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.Članak 19.(Knjiga primopredaje Oružjai municije)(1)Osob e koje obavljaju poslove fizičke zaštite, na radnim mjestima na koji-ma se služba fizičke zaštite obavlja u smjenama neprekidno 24 sata, prim-opredaju oružja i municije vrše na radnom mjestu.(2)Osobe iz stavka (1) ovog članka pri-likom prenosa ili prevoza imovine Broj 2 – strana 241koja se obezbjeđuje, primopredaju oružja i municije vrše na za to odre-đenim mjestima.(3)Primopredaja oružja i municije evi-dentira se u knjizi primopredaje oru-žja i municije, u koju se unosi: poda-ci o oružju (vrsta, marka, tvornički broj i kalibar), broj komada municije, konstatacija da je ispravnost oružja utvrđena vanjskim pregledom, dat-um primopredaje i potpisi osoba ko-je vrše primopredaju (predao, prim-io).(4)Knjiga primopredaje oružja i muni-cije vodi se na obrascu broj13, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.Članak 20.(Evidencija o izdatim potvrdama za nošenje sportskog oružja i municije)(1)Streljačke organizacije dužne su vo-diti evidenciju o izdatim potvrdama o nošennju sportskog oružja i muni-cije članovima streljačke organizaci-je od magacina do stelišta ili drugog terena za vršenja vježbi, odnosno ta-kmičenja u gađanju.(2)U evidenciju o izdatim potvrdama za nošenje sportskog oružja i muni-cije, koju vodi streljačka organizaci-ja, upisuju se sljedeći podaci: redni broj, ime i prezime osobe kojoj je po-tvrda izdata, registarski broj identi-fikacionog dokumenta i naziv orga-na koji ga je izdao, podaci o oružju (vrsta, marka - model, tvornički broj i kalibar), broj ili količina izdate mu-nicije, dan kada su oružje i municija izdati, dan kada su oružje i municija vraćeni i primjedba. Broj 2 – strana 242(3)Evidencija iz stavka (l) ovog članka vodi se na obrascu broj 14, koji je sa-stavni dio ovog Pravilnika.Članak 21.(Obrazac potvrde o nošenju sportskog oružja)(1)Str eljačke organizacije kojima je na-dležna policijska uprava izdala odo-brenje za nabavljanje i držanje oruž-ja i municije, izdaju potvrdu za no-šenje sportskog oružja članovima kojima povjere oružje radi vježbanja i sportskog takmičenja ako se maga-cin oružja streljačke organizacije ne nalazi na strijelištu ili ako se takmi-čenje održava izvan sjedišta maga-cina streljačke organizacije.(2)Obrazac potvrde za nošenje sports-kog oružja izdaje se članovima stre-ljačke organizacije na fotokopirnom papiru formata A5.Članak 22.(Sadržaj potvrde za nošenje sportskog oružja i municije)(1)Potvrda za nošenje sportskog oružja i municije treba da sadrži naročito: podatke o nazivu i sjedištu streljačke organizacije, naziv “POTVRDA ZA NOŠENJE SPORTSKOG ORUŽJA I MUNICIJE“, ime i prezime osobe, odnosno člana na kojeg potvrda gla-si, registarski broj identifikacionog dokumenta osobe na koju potvrda glasi i naziv organa koji ga je izdao, podaci o vrsti oružja (vrsta, marka, tvornički broj i kalibar), dan kada se vrši vježbanje odnosno takmičenje, mjesto i adresa objekta, odnosno pr-ostora u kome se vrši vježbanje, od-nosno takmičenje, mjesto, broj i da- 15. januar/siječanj 2018.tum izdavanja potvrde, potpis ovlaš-tene osobe i pečat streljačke organi-zacije.(2)Potvrda iz stavka(1) ovog članka iz-daje se na obrascu broj 15, koji je sa-stavni dio ovog Pravilnika.Članak 23.(Evidencija o izdatim potvrdama za nošenje lovačkog oružja i municije)(1)Organizacije koje gazduju lovištima dužne su da na području lovišta koj-im gazduju vode evidenciju o izda-tim potvrdama za nošenje lovačkog oružja i municije.(2)U evidenciju o izdatim potvrdama za nošenje oružja i municije, koju vo-di organizacija koja gazduje lovišt-em, upisuju se sljedeći podaci: redni broj, ime i prezime osobe kojoj je po-tvrda izdata, registarski broj identifi-kacionog dokumenta i naziv organa koji ga je izdao, podaci o oružju (vrs-ta, marka - model, tvornički broj i kalibar), broj ili količina izdate mun-icije, dan kada su oružje i municija izdati, dan kada su oružje i municija vraćeni i primjedba.(3)Evidencija iz stavka (l) ovog članka vodi se na obrascu broj 16, koji je sa-stavni dio ovog Pravilnika.Članak 24.(Obrazac potvrde o nošenju lovačkog oružja i municije)(1)Organizacija koja gazduje lovištem kojoj je nadležnapolicijska uprava izdala odobrenje za nabavljanje i dr-žanje oružja i municije, izdaje potv-rdu za nošenje lovačkog oružja i mu-nicije članovima domaćih i inozem- 15. januar/siječanj 2018.nih lovačkih organizacija kojima po-vjere oružje radi vršenja lova.(2)Obrazac potvrde za nošenje sportsk-og oružja izdaje se članovima strelja-čke organizacije na fotokopirnom papiru formata A5.Članak 25.(Sadržaj potvrde za nošenje lovačkog oružja i municije)(1)Potvrda za nošenje oružja i municije organizacije koja gazduje lovištem treba da sadrži naročito: podatke o nazivu i sjedištu organizacije koja gazduje lovištem, naziv “POTVRDA ZA NOŠENJE LOVAČKOG ORU-ŽJA I MUNICIJE“ ime i prezime os-obe, odnosno člana na kojeg potvrda glasi, registarski broj identifikacion-ogdokumenta osobe na koju potvr-da glasi i naziv organa koji ga je izd-ao, podaci o vrsti oružja (vrsta, mar-ka, tvornički broj i kalibar), dan kada se vrši lov, područje u kome se vrši lov, mjesto, broj i datum izdavanja potvrde, potpis ovlaštene osobe i pe-čat organizacije koja gazduje lovišt-em.(2)Potvrda iz stavka (2) ovog članka iz-daje se na obrascu broj 17, koji je sa-stavni dio ovog Pravilnika.Članak 26.(Evidencija o sakupljenom starom oružju)(1)U uvidenciju o sakupljenom starom oružju upisuju se sljedeći podaci: re-dni broj; datum upisa; podaci o oru-žju i to: vrsta, marka i model, kalib-ar, tvornički broj; porijeklo; podaci o osobi od koje je oružje nabavljeno i Broj 2 – strana 243to: ime, ime oca i prezime/naziv, JMB/ID broj, prebivalište/sjedište, vrsta i broj isprave o oružju, oružje onesposobljeno i primjedba.(2)Evidencija iz stavka (1) ovog članka vodi se na obrascu broj 18, koji je sa-stavni dio ovog Pravilnika.Članak 27.(Rok za čuvanje evidencija)Popunjene knjige evidencija iz ovog P ravilnika čuvaju se trajno.DIO ČETVRTI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBEČlanak 28.(Ravnopravnost spolova)Gramatička terminologija u ov-om Pravilniku podrazumijeva uključiva-nje oba spola.Članak 29.(Rok za ustrojavanje evidencija)Agencije, gospodarska društva, pravne osobe, poduzetnici, uključujući sportske streljačke organizacije i lovačke organizacije, kao i ovlašteni trgovci oru-žjem, dužni su uspostaviti evidencije pr-opisane ovim Pravilnikom u roku od tri mjeseca od dana njegovog stupanja na snagu.Članak 30.(Prestanak važenja ranijeg propisa)Stupanjem na snagu ovog Pravil-nika prestaje da važi Pravilnik o izdatim potvrdama i evidencijama za nošenje or-užja i municije
Odluka o utvrđivanju niskoakumulativnih djelatnosti tradicionalnih esnafskih zanata BPK Bosansko-podrinjski kanton Goražde Službene novine BPK 10/17 18.10.2017 esnafi
Pravilnik o smješanju i čuvanju oružja, vođenju evidencije o nabavljanju oružja i municiji, vođenju evidencije u vezi sa prometom oružja i municije i obrascima i sadržaju obrazaca za vođenje tih evidencija BPK Bosansko-podrinjski kanton Goražde Službene novine BPK 13/13 05.11.2013 oružje,municija P R A V I L N I K O SMJEŠTANJU I ČUVANJU ORUŽJA, VOĐENJU EVIDENCIJE O NABAVLJENOM ORUŽJU I MUNICIJI, VOĐENJU EVIDENCIJE U VEZI SA PROMETOM ORUŽJA I MUNICIJE I OBRASCIMA I SADRŽAJU OBRAZACA ZA VOĐENJE TIH EVIDENCIJA DIO PRVI - OPĆE ODREDBE Član 1. (Predmet) Ovim se Pravilnikom propisuju pr-avila smještaja i čuvanja oružja i municije, način vođenja evidencije o nabavljenom oružju i municiji u državnim organima i drugim prav-nim licima, koja nabavljaju i drže oružje i municiju po odredbama Za-kona o nabavljanju, držanju i noše-nju oružja i municije, te pravila vo-đenja evidencija o prometu oružja i municije u pravnim licima koja se bave prometom oružja i municije, o obrascima i sadržaju obrazaca za vođenje tih evidencija. Broj 13 – strana 2089(1)Odredbe ovog Pravilnika, koje se odnose na pravila smještaja i čuva-nja oružja i municije i način vođenja evidencija o nabavljenom oružju i municiji ne primjenjuju se na drža-vne organe i druga pravna lica za koja su posebnim zakonom ili pro-pisima donosenim na osnovu zako-na regulisana navedena pitanja. DIO DRUGI - SMJEŠTAJ I ČUVANJE ORUŽJA I VOĐENJE EVIDENCIJA Član 2. (Smještaj i čuvanje oružja) (1)Državni organi i druga pravna lica iz člana 1. ovog Pravilnika oružje i municiju moraju čuvati tako da nisu dostupni fizičkom licu koje nije ovla-šteno da ih posjeduje, a naročito dje-ci, zaključane i odvojene u metalnom ormaru, sefu ili sličnom spremištu koje se ne može otvoriti alatom uobi-čajne upotrebe. (2)Oružje i municija moraju se čuvati u stambenom ili drugom odgovaraju-ćem prostoru koji se nalazi u mjestu prebivališta vlasnika ili korisnika or-užja i municije. (3)Državni organi i druga pravna lica dužni su da odrede lice koje se pose-bno stara o izdavanju, preuzimanju i čuvanju oružja i municije, kao i o vo-đenju evidencije o oružju i municiji koji se izdaju na korištenje njihovim radnicima, odnosno članovima. Član 3. (Evidencija o nabavljenom oružju u državnim organima i drugim pravnim licima) (1)Državni organi i druga pravna lica Broj 13 – strana 2090iz člana 30. Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije dužni su voditi evidenciju o nabav-ljenom oružju. (2)Evidencija o nabavljenom oružju tre-ba da za svako pojedino oružje sadr-ži sljedeće podatke: redni broj, dat-um nabavljanja oružja, podatke o or-užju i to: vrsta, marka, fabrički broj i kalibar, naziv nadležne policijske up-rave i broj i datum odobrenja za nab-avku oružja, podaci gdje se oružje nalazi i primjedba. (3)Evidencija o nabavljenom oružju iz stava (2) ovog člana vodi se na obra-scu broj l. Član 4. (Evidencija o nabavljenoj municiji u državnim organima i drugim pravnim licima) (1)Državni organi i druga pravna lica dužni su voditi Evidenciju o nabav-ljenoj municiji. (2)Evidencija o nabavljenoj municiji tre-ba da sadrži sljedeće podatke: redni broj, datum nabavljanja municije, naziv nadležne policijske uprave i broj i datum odobrenja za nabavku municije, podaci o municiji i to: vrs-ta, kalibar, broj ili količina, razduže-nje - podaci o načinu raspolaganja i primjedba. (3)Evidencija o nabavljenoj municiji iz stava (2) ovog člana vodi se na obra-scu broj 2. Član 5. (Evidencije u vezi sa prometom oružja i municije) (1)Pravna lica koja se bave prometom oružja i municije vode o tome evide-ncije i to: 05. novembar/studeni 2013.(1)Evidenciju o nabavljenom oružju i municiji, (2)Evidenciju o prodatom oružju, (3)Evidenciju o prodatoj municiji. (2)Pravna lica koja imaju veliki promet mogu evidenciju o nabavljenom oru-žju i evidenciju o nabavljenoj muni-ciji voditi u odvojenim knjigama. Član 6. (Evidencija o nabavljenom oružju i municiji) (1)U Evidenciju o nabavljenom oružju i municiji upisuju se sljedeći podaci: redni broj, od koga je nabavljeno or-užje – municija, datum prijema i broj dostavnice, podaci o oružju (vrsta, marka, fabrički broj, kalibar i koma-da), podaci o municiji (vrsta, kalibar i broj ili količina) i primjedba. (2)Evidencija iz stava (1) ovog člana vo-di se na obrascu broj 3. Član 7. (Evidencija o prodatom oružju) (1)U Evidenciji o prodatom oružju upi-suju se sljedeći podaci: redni broj, datum prodaje oružja, prezime i ime - naziv kupca, adresa prebivališta odnosno sjedišta kupca, podaci o oružju (vrsta, marka, kalibar i fabri-čki broj), naziv policijske uprave ko-ja je izdala odobrenje za nabavku oružja i broj i datum odobrenja za nabavku, serijski broj i mjesto izda-vanja lične karte lica kupca oružja i primjedba. (2)Evidencija iz stava (1) ovog člana vodi se na obrascu broj 4. Član 8. (Evidencija o prodatoj municiji) (1)U Evidenciju o prodatoj municiji up- 05. novembar/studeni 2013.isuju se sljedeći podaci: redni broj, datum prodaje municije, prezime i ime - naziv kupca, adresa prebivališ-ta odnosno sjedišta kupca, podaci o municiji (vrsta, kalibar, broj ili količi-na), registarski broj oružnog lista - odobrenja za držanje i naziv policijs-ke uprave koja ga je izdala, broj i da-tum odobrenja za nabavku municije i naziv policijske uprave koja ga je izdala, serijski broj i mjesto izdava-nja lične karte kupca municije i pri-mjedba. (2)Evidencija iz stava (1) ovog člana vo-di se na obrascu broj 5. Član 9. (Način vođenja evidencija) (1)Prije početka upisivanja u knjigu ev-idencija, na prvoj nenumerisanoj str-anici nadležna policijska uprava pot-pisom ovlaštenog lica i pečatom ovj-erava broj stranica. (2)Upis u knjigu vrši se mastilom, čitko i uredno na jednom od službenih je-zika u Bosni i Hercegovini. Ispravka pogrešno upisane riječi ili više riječi u knjizi vrši se na taj način što se po-grešno upisana riječ ili više riječi pr-ecrta jednom vodoravnom linijom tako da ostane čitljiva, a ispravna ri-ječ ili više riječi se upisuje iznad nje. Ispravka se ovjerava potpisom radn-ika koji je ispravku izvršio i pečatom pravnog lica odnosno samostalne ra-dnje, uz naznačenje datuma kada je ispravka izvršena. (3)Evidencije iz ovog Pravilnika vode se odvojeno za svaku kalendarsku godinu. Po isteku kalendarske godi-ne, evidencije se zaključuju sa poslje-dnjim rednim brojem upisa za prote-klu godinu (na primjer: “za 2012. go- Broj 13 – strana 2091dinu zaključeno sa rednim brojem upisa 120”). Uz zaključenje se stavlja datum zaključenja i ovjerava se pot-pisom ovlaštenog radnika i pečatom pravnog lica, odnosno samostalne radnje. (4)Ako se sa upisima nastavlja u istoj knjizi, u gornjem desnom uglu prve slobodne stranice ispisuje se nova, te-kuća kalendarska godina i sa upisi-ma se počinje od rednog broja “1”. (5)Evidencije iz ovog Pravilnika vode se u obliku knjige, vodoravno form-ata A4, koja mora biti tvrdo ukoriče-na i sa označenim stranicama. Član 10. (Vremenski period čuvanja evidencija Knjige evidencija propisanih ov-im Pravilnikom čuvaju se najmanje pet godina od dana posljednjeg upisa u tim knjigama. DIO TREĆI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 11. (Obrasci) Za vođenje evidencija propisanih ovim Pravilnikom državni organi i dru-ga pravna lica koristit će obrasce broj od 1 do 5, koji su sastavni dio ovog Pravil-nika. Član 12. (Rok za ustrojavanje evidencija) Državni organi i druga pravna lica koja smještaju i čuvaju oružje i mu-niciju i pravna lica koja vrše promet oru-žja i municije u skladu sa Zakonom o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i Broj 13 – strana 2092municije, dužna su ustrojiti evidencije propisane ovim Pravilnikom u roku od 3 mjeseca od dana njegovog stupanja na snagu. Član 13. (Ravnopravnost spolova) Gramatička terminologija u ov-om Pravilniku podrazumijeva uključiva-nje oba spola. Član 14. (Prestanak važenja ranijeg propisa) Stupanjem na snagu ovog Pra-vilnika prestaje da važi Pravilnik o smje-štaju i čuvanju oružja, o vođenju eviden-cije o prometu oružja i municije i o obra-scima i sadržaju obrazaca za vođenje tih evidencija (“Službeni list SRBiH”, br. 31/78). Član 15. (Stupanje na snagu) Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Bosansko-podri-njskog kantona Goražde”
Pravilnik o energetskom certificiranju objekata BPK Bosansko-podrinjski kanton Goražde Službene novine BPK 08/13 04.07.2013 P R A V I L N I K O ENERGETSKOM CERTIFICIRANJU OBJEKATA I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim Pravilnikom propisuju se: 1)objekti za koje je potrebno izdati potvrdu o energetskim svojstvi-ma građevine (u daljem tekstu: energetski certifikat), te izuzeća od energetskog certificiranja, 2)energetski razredi objekata, 3)sadržaj i izgled energetskog cer-tifikata, izdavanje i rok važenja, 4)energetsko certificiranje novih objekata i postojećih objekata ko-ji se prodaju, iznajmljuju ili daju na leasing, 5)objekti javne namjene za koje je obvezno javno izlaganje energet-skog certifikata, način izlaganja i energetsko certificiranje, 6)obveze investitora, vlasnika i ko- Broj 8 – strana 1412risnika objekta, 7)postupak energetskog certificira-nja, 8)baza podataka certificiranih obje-kata. Članak 2. (1)Ovim Pravilnikom pobliže se de-finiraju: 1)obveza vlasnika objekata da prilik-om izgradnje, prodaje ili iznajmljiva-nja objekta predoči budućem vlasni-ku, odnosno potencijalnom kupcu ili najmoprimcu potvrdu o energetskim svojstvima objekta (energetski certi-fikat) kojem rok valjanosti nije duži od deset godina, 2)obveza izdavanja i izlaganja energet-skog certifikata ne starijeg od 10 go-dina na jasno vidljivom mjestu, za objekte javne namjene koji pružaju javne usluge velikom broju ljudi (ob-jekti s velikim prometom ljudi). (2)Energetski certifikat objekta iz st-avka (1) ovog članka mora sadrž-avati referentne vrijednosti kako bi se potrošačima omogućilo up-oređivanje i procjena energetskih svojstava objekta, te preporuke za ekonomski povoljno poboljša-nje energetskih svojstava objekta. Članak 3. (Značenje pojedinih pojmova u ovom Pravilniku) Pojedini pojmovi upotrijebljeni u ovom Pravilniku imaju u smislu ovog Pravilnika sljedeće značenje: 1)objekat je građevina s krovom i zidovima u kojem se koristi ener-gija radi ostvarivanja određenih 04.juli/srpanj 2013.klimatskih uvjeta, namijenjena boravku ljudi, odnosno smještaju životinja, biljaka i stvari, a sastoji se od tijela objekta, instalacija, ugrađene opreme i prostora obj-ekta; 2)novi objekat je izgrađena građe-vina prije nego je puštena u pog-on, odnosno prije početka koriš-tenja, odnosno građevina za koju nije izdato odobrenje za upora-bu; 3)postojeći objekat je izgrađena gr-ađevina na temelju odobrenja za građenje nadležnog organa; 4)stambena zgrada je objekat koji je u cjelosti ili u kojem je više od 90% bruto podne površine nami-jenjeno za stanovanje, odnosno koji nema više od 50 m² neto po-dne površine u drugoj namjeni. Stambenom zgradom se smatra i objekat s apartmanima u turis-tičkom području; 5)nestambeni objekat je objekat ko-ji nije stambena zgrada; 6)nestambeni objekat gospodarske namjene je objekat namijenjen za obavljanje gospodarske, prizvod-ne i poljoprivredne djelatnosti (npr. to su: proizvodne hale u in-dustrijskoj proizvodnji, proizvo-dne radionice, skladišta, građevi-ne namjenjene poljoprivredi i sl.); 7)objekat mješovite namjene je ob-jekat koji ima više od 10% neto podne površine u drugoj namje-ni od osnovne (stambene, nesta-mbene ili ostale namjene) kada je neto podna površina u drugoj namjeni veća od 50 m² i zbog če-ga je potrebno objekat podijeliti na zone koje se posebno certifici- 04.juli/srpanj 2013.raju sukladno osnovnoj klasifika-ciji objekata (npr. stambena zgra-da, uredska i trgovačka namjena u jednom objektu); 8)objekat s više zona je građevina koja ima više dijelova za koje je potrebno izraditi posebne energ-etske certifikate. Objekat s više zona je građevina: -koja se sastoji od dijelova koji či-ne zaokružene funkcionalne cje-line koje imaju različitu namjenu te imaju mogućnost odvojenih sustava grijanja i hlađenja (sta-mbeni dio u nestambenom obje-ktu), ili se razlikuju po unutarnj-oj projektnoj temperaturi za više od 4ºC, -kod koje je 10% i više neto podne površine prostora građevine u kojem se održava kontrolirana temperatura u drugoj namjeni od osnovne namjene kada je ta neto podna površina u drugoj namjeni veća od 50 m², -kod koje dijelovi građevine koji su zaokružene funkcionalne cjel-ine imaju različiti termotehnički sustav i/ili bitno različite režime korištenja termotehničkih susta-va; 9)neto podna površina objekta je ukupna površina objekta između elemenata koji ga omeđuju; 10)bruto podna površina objekta je zbir površina poda za sve razine objekta; 11)ukupna korisna površina objekta je ukupna neto podna površina objekta koja odgovara namjeni uporabe objekta; 12)tehnički sustav je tehnička opre- Broj 8 – strana 1413ma ugrađena u objekat koja služi za njegovo grijanje, hlađenje, ve-ntilaciju, klimatizaciju, pripremu tople vode, osvjetljenje i proizvo-dnju električne energije; 13)termotehnički sustav je tehnički sustav u koji nije uključeno osvj-etljenje i proizvodnja električne energije; 14)pomoćni sustav je tehnička opre-ma koja doprinosi pretvaranju energije za pokrivanje energetsk-ih potreba objekta; 15)ovlaštena osoba je osoba koja ima ovlaštenje Federalnog ministarst-va prostornog uređenja za prov-ođenje energijskih pregleda i iz-davanje energetskog certifikata objekta prema posebnom propi-su; 16)energetski pregled objekta (ener-getski audit) je dokumentirani postupak koji se provodi u cilju utvrđivanja energetskih svojsta-va objekta i stupnja ispunjenosti tih svojstava u odnosu na zahtj-eve propisane posebnim propisi-ma i sadrži prijedlog mjera za ekonomski povoljno poboljšanje energetskih svojstava objekta, a provodi ga ovlaštena osoba; 17)energetski certifikat je dokument iz kojeg se vide energetska svojs-tva objekta i koji ima propisani sadržaj i izgled prema ovom Pra-vilniku, a izdaje ga ovlaštena os-oba. Vrijednosti koje su istaknute na energetskom certifikatu odra-žavaju energetska svojstva objek-ta i potrošnju energije izračunatu na temelju pretpostavljenog reži-ma korištenja objekta i ne moraju nužno izražavati realnu potroš-nju u objektu ili njezinoj samos- Broj 8 – strana 1414talnoj uporabnoj jedinici jer ona uključuje i ponašanje korisnika; 18)energetsko certificiranje je skup radnji i postupaka koji uključuje: energetski pregled objekta, vred-novanje radnji energetskog preg-leda objekta i izdavanje energet-skog certifikata s preporukama za ekonomski povoljno poboljša-nje energetskih svojstava objekta, a provodi ga ovlaštena osoba; 19)energetski razred objekta je indi-kator energetskih svojstava obje-kta, a izražen je preko godišnje potrebne toplotne energije za gri-janje za referentne klimatske po-datke svedene na jedinicu koris-ne površine objekta; 20)referetne vrijednosti su određene vrijednosti u odnosu na koje se vrši upoređivanje izračunatih vr-ijednosti energetskih svojstava građevina; 21)referentni klimatski podaci su skup odabranih klimatskih para-metara koji su karakteristični za neko geografsko područje; 22)stvarni klimatski podaci su klim-atski podaci dobiveni statističk-om obradom prema meteorološ-koj stanici najbližoj lokaciji obje-kta; 23)godišnja emisija ugljik dioksida, CO2 [kg/a], je masa emitiranog ugljik dioksida u vanjsku okoli-nu tjekom jedne godine koja je posljedica energetskih potreba objekta; 24)godišnja isporučena energija, Ed-el [kWh/a], je energija dovedena tehničkim sustavima objekta tje-kom jedne godine za pokrivanje energetskih potreba za grijanje, hlađenje, ventilaciju, potrošnu to 04.juli/srpanj 2013.plu vodu, rasvjetu i pogon pomo ćnih sustava; 25)godišnja potrebna toplotna ener-gija za grijanje QH,nd [kWh/a], je računski određena količina to-plote koju sustavom grijanja tre-ba tjekom jedne godine dovesti u objekat za održavanje unutarnje projektne temperature u objektu tjekom razdoblja grijanja objekta; 26)godišnja potrebna toplotna ener-gija za hlađenje, QC,nd [kWh/a], je računski određena količina to-plote koju sustavom hlađenja tr-eba tjekom jedne godine odvesti iz objekta za održavanje unuta-rnje projektne temperature u ob-jektu tjekom razdoblja hlađenja objekta; 27)godišnja potrebna energija za ve-ntilaciju, QVe [kWh/a], je račun-ski određena količina energije za pripremu zraka sustavom prisil-ne ventilacije, djelomične klima-tizacije i klimatizacije tjekom jed-ne jedne godine za održavanje stupnja ugodnosti prostora u ob-jektu; 28)godišnja potrebna energija za ra-svjetu, El [kWh/a], je računski određena količina energije koju treba dovesti objektu tjekom jed-ne godine za rasvjetu za hlađenje i godišnjih gubitaka sustava hla-đenja u objektu; 29)godišnja potrebna toplotna ener-gija za zagrijavanje potrošne top-le vode, QW [kWh/a], je računs-ki određena količina toplote koju sustavom pripreme potrošne to-ple vode treba dovesti tjekom je-dne godine za zagrijavanje vode; 30)godišnja potrebna toplotna ener-gija, QH [kWh/a], je zbir godiš- 04.juli/srpanj 2013.nje potrebne toplote i godišnjih toplotnih gubitaka sustava za gr-ijanje i zagrijavanje potrošne to-ple vode u objektu; 31)godišnja primarna energija, Ep-rim [kWh/a], je računski određe-na količina energije za potrebe objekta tjekom jedne godine koja nije podvrgnuta nijednom postu-pku pretvaranja; 32)godišnji toplotni gubici sustava grijanja, QH,ls [kWh/a], su ene-rgetski gubici sustava grijanja tj-ekom jedne godine koji se ne mo-gu iskoristiti za održavanje unu-tarnje temperature u objektu; 33)godišnji gubici sustava hlađenja, QC,ls [kWh/a], su energetski gu-bici sustava hlađenja tjekom jed-ne godine koji se ne mogu iskori-stiti za održavanje unutarnje te-mperature u objektu; 34)godišnji toplotni gubici sustava za zagrijavanje potrošne tople vo-de, QW,ls [kWh/a], su energets-ki gubici sustava pripreme potr-ošne tople vode tjekom jedne go-dine koji se ne mogu iskoristiti za zagrijavanje vode; 35)koeficijent transmisionog toplot-nog gubitka, Htr,ad [W/K], je količnik između toplotnog toka koji se transmisijom prenosi iz grijanog objekta prema vanjsk-om prostoru i razlike između un-utarnje projektne temperature grijanja i vanjske temperature; 36)prostori objekta u kojima se odr-žava kontrolirana temperatura su prostori objekta koji se griju i/ili hlade; 37)prostori objekta u kojima se ne održava kontrolirana temperatu-ra su prostori objekta koji su ne- Broj 8 – strana 1415grijani, odnosno nehlađeni prost-ori objekta; 38)obim grijanog dijela objekta, Ve [m³], je bruto obim, obim grijan-og dijela objekta kojem je A pov-ršina; 39)površina grijanog dijela objekta, A [m²], je ukupna površina građ-evinskih dijelova koji razdvajaju grijani dio objekta od vanjskog prostora, tla ili negrijanih dijelo-va objekta (omotač grijanog dija-la objekta), određena prema BAS EN ISO 13789:2005; 40)korisna površina objekta, AK [m²], je ukupna neto podna pov-ršina grijanog dijala objekta. Kod stambenih zgrada se može odre-diti prema približnom izrazu AK=0,32·Ve; 41)faktor oblika objekta, f0 = A/Ve [mֿ¹], je količnik površine, A (m²), i obima, Ve (m³), grijanog dijela objekta; 42)srednja vanjska temperatura, θe [ºC], je prosječna vrijednost tem-perature vanjskog zraka u pos-matranom vremenskom periodu, prema meteorološkoj stanici naj-bližoj lokaciji objekta; 43)unutarnja projektna temperatu-ra, θi [ºC], je projektom predvi-đena temperatura unutarnjeg zr-aka svih prostora grijanog dijela objekta. Članak 4. (Prilozi Pravilniku) Ovaj Pravilnik sadrži sljedeće pr iloge: 1)Prilog 1. u kojem je dat slikoviti prikaz energetskog certifikata st-ambenih zgrada; Broj 8 – strana 14162)Prilog 2. u kojem je dat slikoviti prikaz energetskog certifikata ne-stambenih objekata; 3)Prilog 3. u kojem je dat slikoviti prikaz energetskog certifikata za ostale objekte koji troše energiju; 4)Prilog 4. u kojem je dat pregled dijela mogućih preporuka za po-većanje energetske efikasnosti objekata, a koje su obvezni dio energetskog certifikata postojeć-ih objekata; 5)Prilog 5. u kojem je dat prikaz baze podataka certificiranih obje-kata koja se vodi u Ministarstvu za urbanizam, prostorno uređe-nje i zaštitu okoliša Bosansko-po-drinjskog kantona Goražde (u daljnjem tekstu: Ministarstvo); 6)Prilog 6.A. u kojem je data meto-dologija energetskog certificira-nja stambenih zgrada; 7)Prilog 6.B. u kojem je data meto-dologija energetskog certificira-nja nestambenih objekata; 8)Prilog 7. u kojem su definirane dvije referentne klimatske regije Federacije BiH; 9)Prilog 7.A. u kojem su dati refe-rentni klimatski podaci za regiju Sjever; 10)Prilog 7.B. u kojem su dati refe-rentni klimatski podaci za regiju Jug; 11)Prilog 8. u kojem je dat popis no-rmi na koje upućuje ovaj Pravil-nik i prema kojima se provodi energetsko certificiranje. II. OBJEKTI ZA KOJE JE POTREBNO IZDATI ENERGETSKI CERTIFIKAT Članak 5. (1) Energetski certifikat mora im- 04.juli/srpanj 2013.ati svaki novi objekat te postojeći obje-kat koji se prodaje, iznajmljuje ili daje na leasing, osim objekata koji su prema ov-om Pravilniku izuzeti od obveze energe-tskog certificiranja. (2) Energetski certifikat mora biti priložen prilikom sklapanja kupoproda-jnog ugovora ili ugovora o iznajmljiva-nju ili davanju na leasing objekta. (3) Iznimno od stavka (1) ovog članka, postojeće građevine prije promj-ene vlasništva ili iznajmljivanja građe-vine ili njenog dijela moraju imati potv-rdu o energetskim svojstvima građevine najkasnije danom pristupa Bosne i Herc-egovine u Europsku uniju. (4) Nakon isteka roka propisan-og ovim Pravilnikom, energetski certi-fikat moraju imati i svi objekti javne na-mjene za koje je propisano obvezno izla-ganje energetskog certifikata. (5) Vrste objekata za koje se izda-je (međusobno uporedivi) energetski ce-rtifikat određene su prema pretežnoj namjeni korištenja i dijele se na: 1)stambene zgrade: 1)s jednim stanom i stambene zgr-ade u nizu (samostojeći stambeni objekti s jednim stanom, objekti s jednim stanom u nizu ili druga-čije povezane zgrade s jednim st-anom, objekti do tri stana i obje-kti u nizu s više stanova po lam-eli - zgrade kod kojih se izrađuje poseban energetski certifikat za svaku stambenu jedinicu), 2)s više stanova (stambeni objekti s tri i više stanova, stambeni blok-ovi - zgrade kod kojih se može izraditi zajednički certifikat ili zasebni certifikat za svaku stam-benu jedinicu), 04.juli/srpanj 2013.3)objekti za stanovanje zajednica (domovi - đački, studentski, um-irovljenički, radnički, dječiji do-movi, zatvori, kasarne i sl. objek-ti za stanovanje). B) nestambeni objekti: 1)uredski, administrativni i drugi poslovni objekti slične namjene, 2)školski i fakultetski objekti, vrtići i druge odgojne i obrazovne ust-anove, 3)objekti za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, muzeji i bib-lioteke, 4)bolnice i ostali objekti za zdrav-stvenu zaštitu i objekti za institu-cionalnu zaštitu, 5)hoteli i slični objekti za kratkotr-ajni boravak, objekti ugostiteljs-ke namjene (gostionice, restorani i sl.), 6)objekti za promet i komunikacije (terminali, stanice, objekti za pr-omet, pošte, telekomunikacijski objekti), 7)sportske dvorane, 8)objekti veleprodaje i maloproda-je (trgovački centri, objekti sa pr-odavnicama), 9)ostale vrste objekata koji troše energiju radi ostvarivanja određ-enih mikroklimatskih uvjeta u unutarnjem prostoru. Članak 6. (Izuzeće od obveznosti energetskog certificiranja) Energetski certifikat nije potreb-an za: 1)nove i postojeće objekte koji se prodaju, iznajmljuju ili daju na Broj 8 – strana 1417leasing, koji imaju uporabnu ko-risnu površinu manju od 50 m²; 2)postojeće objekte koji se prodaju, a koji zbog fizičke dotrajalosti, elementarnih nepogoda ili ratnih dejstava i većih oštećenja ne mo-gu dalje služiti svojoj namjeni; 3)objekte koji imaju predviđeni vi-jek uporabe ograničen na dvije godine i manje; 4)privremene objekte izgrađene u okviru pripremnih radova za po-trebe organizacije gradilišta; 5)radionice, proizvodne hale, ind-ustrijske objekte i druge gospod-arske objekte koji se, sukladno svojoj namjeni, moraju držati ot-vorenima više od polovine radn-og vremena ako nemaju ugrađe-ne zračne zavjese; 6)objekte namijenjene za održava-nje vjerskih obreda; 7)postojeće objekte koji se prodaju ili se pravo vlasništva prenosi u stečajnom postupku u slučaju pr-isilne prodaje ili izvršenja; 8)postojeće objekte za koje se pra-vo vlasništva prenosi u ostavins-kom postupku; 9)postojeće objekte koji se prodaju ili iznajmljuju bračnom drugu ili članovima uže obitelji; 10)objekte koji su po posebnom zak-onu upisani na spisak nacional-nih spomenika BiH i objekte koji imaju posebnu ambijentalnu vri-jednost, a kod kojih bi ispunjenje zahtjeva energetske efikasnosti značilo neprihvatljivu promjenu njihovog karaktera ili njihovog vanjskog izgleda u sukladno pre-dviđenoj spomeničkoj zaštiti obj-ekta; 11)objekte koji se ne griju ili se griju
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pogonima i postrojenjima koji mogu da budu izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu BPK Bosansko-podrinjski kanton Goražde Službene novine BPK 02/13 02.05.2013 SN BPK 11/20, SN BPK 16/11, SN BPK 01/05 okolina,dozvala,okolinska dozvola,postrojenje P R A V I L N I K O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POGONIMA I POSTROJENJIMA KOJI MOGU BITI IZGRAĐENI I PUŠTENI U RAD SAMO AKO IMAJU OKOLINSKU DOZVOLU Član 1. U Pravilniku o pogonima i pos-trojenjima koji mogu biti izgrađeni i pu-šteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 1/05 i 16/11) u članu 3. iza odjeljka k) Turizam i zabava, dodaje se novi odje-ljak 1) koji glasi: „1) Upravljanje vodama 1.Apstrakcija podzemne vode ili vješ-tačko ponovno punjenje podzemne vode gdje je godišnja zapremina vo-de koja se apstrahuje ili ponovo puni od 0,2 do 3 miliona m³; 2.- postrojenja za prenos vodnih resur-sa između riječnih slivova gdje je cilj ovog prenosa sprečavanje mogućih Broj 2 – strana 190nestašica vode i gdje je količina vode koja se prenosi od 10 do 50 miliona m³ godišnje, - u svim drugim slučajevima, postro-jenja za prenos vodnih resursa izme-đu riječnih slivova gdje je prosječni protok u toku više godina u slivu gdje se vrši apstrakcija od 200 do 1.000 miliona m³ godišnje i gdje se količina vode koja se prenosi kreće od 1 do 5% ovog protoka. U oba slučaja je isključen pre-nos vode za piće cijevima; 3.Postrojenja za preradu otpadnih vo-da sa kapacitetom do 10.000 e.s. (ek-vivalentni stanovnik);4.Brane i ostali objekti projektovani za zadržavanje ili skladištenje vode na duži period gdje je nova ili dodatna količina vode koja se zadržava ili sk-ladišti od 0,2 do 1 milion m³.“
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pogonima i postrojenjima koji mogu da budu izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu BPK Bosansko-podrinjski kanton Goražde Službene novine BPK 16/11 31.12.2011 SN BPK 11/20, SN BPK 02/13, SN BPK 01/05 dozvola,okolina,postrojenja
Uredba o definisanju minimuma potrebne dokumentacije na manjim gradilištima BPK Bosansko-podrinjski kanton Goražde Službene novine BPK 14/10 30.09.2010 dokumentacija,gradilišta U R E D B U o definisanju minimuma potrebne dokumentacije na manjim gradilištima Član 1. Ovom Uredbom definiše se min-imum potrebne dokumentacije koju iz-vođač mora imati na manjem gradilištu i za objekte manjeg značaja.Član 2. Izvođač na manjem gradilištu i 30. septembar/rujan 2010.za objekte manjeg značaja obavezno mo-ra imati slijedeći minimum potrebne do-kumentacije: 1)ugovor o izvođenju radova; 2)rješenje o upisu u sudski regist-ar, te licencu za obavljanje djelat-nosti izdatu od strane Ministars-tva za urbanizam, prostorno ure-đenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, odnosno Federalnog ministarst-va prostornog uređenja i građe-nja; 3)akt ovlaštenog lica izvođača o postavljenju voditelja građenja i voditelja pojedinih radova; 4)akt investitora o imenovanju i li-cencu za nadzornog organa; 5)odobrenje za građenje; 6)projekte na osnovu kojih je izda-to odobrenje za građenje; 7)građevinski dnevnik; 8)građevinsku knjigu; 9)elaborat o iskolčenju građevine izrađen od fizičkog ili pravnog lica registrovanog za obavljanje te djelatnosti po posebnom prop-isu ili nadležne službe za poslo-ve katastra. Član 3. Dokumentacija navedena u čla-nu 2. ove Uredbe definisana je u Zakonu o prostornom uređenju i građenju Bosa-nsko-podrinjskog kantona Goražde i fe-deralnoj Uredbi o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju, koja se primje-njuje kao kantonalni propis.
Pravilnik o troškovima obavljanja tehničkog pregleda građevina BPK Bosansko-podrinjski kanton Goražde Službene novine BPK 14/10 30.09.2010 tehnički pregled,građevina R A V I L N I K O TROŠKOVIMA OBAVLJANJA TEHNIČKOG PREGLEDA GRAĐEVINA Član 1. Ovim Pravilnikom reguliše se iz-nos troškova obavljanja tehničkog pregl-eda u postupku izdavanja odobrenja za upotrebu građevina u nadležnosti Mini-starstva za urbanizam, prostorno uređe-nje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjs-kog kantona Goražde (u daljem tekstu: Ministarstvo), odnosno način utvrđiva-nja naknade za rad članova Komisije za tehnički pregled (u daljem tekstu: Komi-sija). Član 2. Troškove tehničkog pregleda sn-osi investitor. Troškovi tehničkog pregleda gr-ađevine utvrđuju se zaključkom koji do-nosi ministar za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline (u daljem tek-stu: ministar). Član 3. Ministarstvo utvrđuje troškove tehničkog pregleda u koje ulazi: nakna- 30. septembar/rujan 2010.da za rad članova Komisije i porezi, pu-tni troškovi, dnevnice i smještaj. Pored naknada iz stava 1. ovog člana, troškovi tehničkog pregleda se odnose i na plaćanje administrativne ta-kse u cilju izdavanja odobrenja za upo-trebu, u skladu sa Zakonom o adminis-trativnim taksama Bosansko-podrinjsk-og kantona Goražde. Član 4. Članovima Komisije pripada na-knada za rad, naknada za putne troško-ve i, po potrebi, naknada za smještaj. Visinu naknade za rad članova Komisije određuje ministar uzimajući u obzir složenost tehničkog pregleda (slo-ženost građevine ili zahvata u prostoru) kao i dužinu trajanja tehničkog pregle-da, odnosno broja dana provedenih na pripremi za obavljanje tehničkog pregle-da (pregled tehničke i druge document-acije), broja dana u vršenju tehničkog pregleda na licu mjesta, te na izradi zap-isnika, izvještaja i mišljenja o izvršenom tehničkom pregledu. Dužina trajanja tehničkog pregl-eda obračunava se na osnovu iskazanog broja dana iz stava 2. ovog člana, neoph-odnih za obavljanje radnji u postupku tehničkog pregleda. Članovi Komisije dužni su Mini-stru predočiti, pored zapisnika i izvješ-taja Komisije o izvršenom tehničkom pr-egledu propisane federalnim Pravilnik-om o tehničkom pregledu građevina („Sl-užbene novine Federacije BiH“, broj: 21/06 i 23/08), pismene dokaze i detalj-an izvještaj o svim aktivnostima predu-zetim tokom obavljanja tehničkog preg-leda, odnosno preduzetim radnjama i vremenu provedenom u vršenju tih ra-dnji. 30. septembar/rujan 2010. Naknada za rad članova Komisi-je iznosi 15% prosječne mjesečne neto plaće po zaposlenom, ostvarene na niv-ou Federacije Bosne i Hercegovine za posljednje tromjesečje za jedan norma-dan rada na obavljanju tehničkog preg-leda. Član 5. Iznimno od odredbe člana 4. Ov-og Pravilnika, kada se radi o najsloženi-jim tehničkim pregledima, ministar mo-že direktno ugovarati iznose naknada (dnevnica) sa predsjednikom Komisije. Iznos ugovorene naknade iz sta-va 1. ovog člana ne može preći neto izn-os od 2.000,00 KM po članu Komisije. Član 6. Ukoliko se tehnički pregled oba-vlja van prebivališta članova Komisije, članovi Komisije ostvaruju pravo na na-knadu za prevoz, dnevnice i po potrebi smještaj, u skladu sa propisima koji se primjenjuju na području Bosansko-pod-rinjskog kantona Goražde. Član 7. Ministar, po okončanju tehničk-og pregleda građevine, a prije izdavanja odobrenja za upotrebu donosi zaključak u kojem se utvrđuje broj norma-dana i iznos naknade iz člana 4. stav 5. ovog Pravilnika, te u kojem se investitor oba-vještava o broju žiro-računa na koji je dužan uplatiti utvrđene troškove izvrše-nog tehničkog pregleda. U slučaju da investitor ne uplati troškove izvršenog tehničkog pregleda u datom roku, ne smije mu se izdati rješ-enje o izdavanju odobrenja za upotrebu. Investitor plaća troškove u uku- Broj 14 – strana 1289pnom iznosu na žiroračun Ministarstva. Član 8. Isplata naknade članovima Kom-isije vrši se preko računa kod poslovnih banaka u roku od 7 dana od dana prije-ma zapisnika i izvještaja o tehničkom pregledu sa konačnim stavom Komisije u vezi sa izdavanjem odobrenja za upo-trebu. Član 9. Započeti tehnički pregledi završ-it će se po proceduri koja se primjenjiva-la do dana stupanja na snagu ovog Pra-vilnika.
Pravilnik o načinu korištenja i održavanja, te knjzi održavanja građevine BPK Bosansko-podrinjski kanton Goražde Službene novine BPK 14/10 30.09.2010 građevina P R A V I L N I K O NAČINU KORIŠTENJA I ODRŽAVANJA, TE KNJIZI ODRŽAVANJA GRAĐEVINE Član 1. Ovim Pravilnikom reguliše se na-čin korištenja i održavanja, te način vo-đenja i sadržaj knjige održavanja građe-vine. 30. septembar/rujan 2010.Član 2. Građevina se može upotrebljava-ti samo na način koji je u skladu s njen-om namjenom. Održavanje i korištenje građevi-ne mora biti takvo da se u predviđenom vremenu njezinog trajanja očuvaju the-nička svojstva bitna za građevinu, koji-ma se ne mijenja usklađenost građevine sa urbanističko-tehničkim uvjetima, u skladu sa kojima je građevina izvedena, s tim da se njenim korištenjem ne ugro-žava život i zdravlje ljudi, okoline, pri-rode, drugih građevina i stvari, niti sta-bilnost tla na okolnom zemljištu. Član 3. Vlasnik građevine, odnosno kori-snik, dužan je osigurati održavanje gra-đevine tako da se u toku njezinog traja-nja očuvaju tehnička svojstva koja gra-đevine moraju zadovoljiti u pogledu si-gurnosti. Vlasnik građevine, odnosno kor-isnik, dužan je održavati građevinu na način da se njenim održavanjem osigur-ava upotrebljivost i ispravnost građevi-ne, uređaja i opreme, upotrebljivost gra-đevine kao cjeline i sigurnost njenog ko-rištenja. Član 4. Tokom korištenja i održavanja gra-đevine potrebno je osiguraiti slijedeće:ž -da se građevina upotrebljava u skladu sa njenom namjenom; -mjere održavanja koje je potreb-no osigurati da bi građevina tok-om svog trajanja očuvala tehnič-ka svojstva koja mora zadovoljiti 30. septembar/rujan 2010.u pogledu sigurnosti, tako da se njenim korištenjem ne ugrožava život i zdravlje ljudi i okoline; -mjere održavanja neophodne da bi građevina, uređaji i oprema koji su njen sastavni dio, sačuvali svoju upotrebljivost, ispravnost i sigurnost njenog korištenja; -mjere koje je neophodno predu-zeti u slučaju oštećenja građevi-ne zbog kojih postoji opasnost po život i zdravlje ljudi i okolinu, što podrazumijeva hitno otklanj-anje i označavanje građevine op-asnom do otklanjanja tog ošteće-nja; -obavezno praćenje stanja, odnos-no periodične preglede građevi-ne; -ukoliko se radi o građevini koja je uvrštena u popis građevina kulturno-historijske baštine, mje-re kojima će se osigurati da se ne narušavaju njena spomenička sv-ojstva. Član 5. Održavanje građevine može se povjeriti i pravnom licu registrovanom za obavljanje poslova održavanja. Član 6. Vlasnik ili korisnik građevine, koji samostalno održava građevinu, od-nosno pravno lice kome je povjereno od-ržavanje građevine, dužni su voditi knji-gu održavanja u koju unose podatke o vlasniku, o kontrolnim ispitivanjima, o kontrolnim pregledima i mjerama koje treba preduzeti za saniranje uočenih ne-dostataka. Broj 14 – strana 1287Član 7. Knjiga održavanja građevine sa-drži: -podatke o građevini i njenoj lok-aciji; -podatke o vlasniku, korisniku građevine, odnosno pravnom li-cu ukoliko je održavanje istom povjereno; -podatke o tekućem održavanju; -podatke o periodičnim kontroln-im ispitivanjima i pregledima; -podatke o mjerama koje je neop-hodno preduzeti za saniranje uo-čenih nedostataka; -podatke o radovima i intervenci-jama preduzetim u svrhu sanira-nja tih nedostataka. Član 8. Vlasnik, korisnik, odnosno prav-no lice kome je povjereno održavanje gr-ađevine, na zahtjev nadležne građevins-ke inspekcije dužni su dati na uvid knji-gu održavanja. Član 9. Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a naknadno će biti objavljen u „Službenim novinama Bosa-nsko-podrinjskog kantona Goražde“.
Uputstvo o formi, sadržaju i načinu izrade lokacijske informacije BPK Bosansko-podrinjski kanton Goražde Službene novine BPK 13/10 27.09.2010 lokacijska informacija U P U T S T V OO FORMI, SADRŽAJU I NAČINU IZRADE LOKACIJSKE INFORMACIJEA) NAČELA1.Lokacijska informacija je stručno-tehnički akt koji se izdaje na zahtjev zainteresirane osobe u svezi sa uvje-tima korištenja zemljišta na određe-noj lokaciji (jednoj ili više katasta-rskih parcela). Pored Zakona o pros-tornom uređenju i građenju Bosans-ko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podri-njskog kantona Goražde“ broj:15/09)(u daljnjem tekstu: Zakon), pravni temelj za ovo legalno rješenje daje Zakon o slobodi pristupa informaci-jama u Federaciji Bosne i Hercego-vine.2.Lokacijsku informaciju priprema, po službenoj dužnosti, stručna osoba općinskog organa uprave, odnosno Ministarstva za urbanizam, prostor- Broj 13 –strana 1186no uređenje i zaštitu okoliša Bosans-ko-podrinjskog kantona Goražde (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), u ovi-snosti u čijoj je nadležnosti korištenje zemljišta prema članu 63. Zakona.3.Po pravilu, glavnu stručno-informa-tivnu podlogu za pripremu lokacijs-ke informacije čini provedbeni doku-ment prostornog uređenja koji obu-hvata predmetnu lokaciju (jednu ili više građevinskih parcela): zoning plan, regulacijski plan, urbanistički projekat i plan parcelacije. Ukoliko provedbeni dokumenti prostornog uređenjanisu doneseni ili odgovara-jućim razvojnim dokumentima pros-tornog uređenja nije predviđeno nji-hovo donošenje, za predmetnu loka-ciju (jednu ili više katastarskih parc-ela) izdaje se urbanistička suglasnost na bazi dotičnog prostornog ili urba-nističkog plana (dokumenta proctor-nog uređenja općine) i odluke o nje-govom provođenju.4.Za zemljište -lokaciju (jednu ili više katastarskih parcela) za koje i prove-dbeni i razvojni dokument prostorn-og uređenja nije donesen, ne izdaje se lokacijska informacija, već se iz-daje urbanistička suglasnost suklad-no članku 69. i 70. Zakona. B) FORMA I SADRŽAJ1.Lokacijska informacija, prema Ured-bi o kancelarijskom poslovanju orga-na uprave i službi za upravu u Fede-raciji Bosne i Hercegovine, ima for-mu službenog aktasa glavnim elem-entima:-zaglavlje,-broj i datum akta,27. septembar/rujan 2010-preambula sa pravnim teme-ljom i svezom sa podnesenim zahtjevom,-glavni sadržaj akta (pisani dio),-ostale napomene: ograniče-nja, upute i podaci,-potpis ovlaštene osobe i otis-ak službenog pečata.2.Glavni sadržaj lokacijske informacije čine, po pravilu:a)Katastarski podaci o parceli (parce-lama): oznaka-čestica, oblik i veliči-na, granice, kultura, sadašnje fizičko stanje, posjed; lokacija/adresa, polo-žaj, pristup, terenske karakteristike);b)Podaci o važećem dokumentu (dok-umentima) prostornog uređenja kao stručno-tehničkoj podlozi iz koje su uzete informacije i podaci: tip doku-menta, naziv, period važenja, nosit-elj izrade; naziv, subjekt i datum do-nošenja odluke o provođenju doku-menta; oznaka posebnih dijelova/st-ranica dokumenta koji su relevantni za predmetnu lokaciju.c)Opći plansko-prostorni i društveno ekonomski uvjeti korištenja zemljišta na predmetnoj lokaciji: namjena pri-padajuće zone, planski cilj, koncept ostvarenja plana (preuzeto iz odgo-varajućeg dokumenta prostornog ur-eđenja).d)Opća ocjena usaglašenosti namjere zainteresirane strane za korištenje konkretnog zemljišta iskazane u za-htjevu sa planskim rješenjima.e)Urbanističko-tehnički uvjeti (temelj-ni planski elementi i urbanistički pa-rametri) preuzeti iz odgovarajućeg provedbenog dokumenta prostorn-og uređenja: 27. septembar/rujan 2010-namjena građevine, odnosno zahvata u prostoru; -uvjeti za oblikovanje građevine;-primjena materijala i arhitektonskih odrednica;-veličina i oblik građevinske parcele; -regulacijska i građevinska linija;-koeficijent izgrađenosti građevinske parcele;-nivelacijske kote; -spratnost; -uvjeti za uređenje građevinske parcele, posebno zelenih površina i parkirališta;-uvjeti priključenja na komunalnu infrastrukturu;-uvjeti priključenja na javni put;-otklanjanje arhitektonskih barijera; -uvjeti vezani za zaštitu okoliša;-obveze koje se moraju ispoštovati u odnosu na susjedne objekte; -uvjeti za zaštitu od elementarnih i drugih nepogoda;-obim i metode neophodnih geotehničkih ispitivanja tla i-drugi elementi i uvjeti važni za građevinu, odnosno zahvat u prostoru prema -posebnim propisima.f)Uputa podnositelju zahtjeva da izra-di glavni projekat, izvrši reviziju gla-vnog projekta sukladnoZakonu, osi-gura relevantne suglasnosti (ovjere) i dozvole na temelju glavnog projek-ta.g)Klauzula o roku važenja lokacijske informacije i uvjetima i načinu njene službene promjene.3.Pored pisanog dijela, lokacijska info-rmacija treba da sadrži i grafički dio Broj 13 –strana 1187u obliku priloga kojim se korisniku prenose grafičke informacije iz odg-ovarajućih provedbenih dokumena-ta prostornog uređenja.4.Lokacijska informacija se priprema i izrađuje kao pisani akt koji se uruč-uje zainteresiranoj osobi, odnosno arhivira u službi koja je izdala akt i po mogućnosti se izrađuje u elektro-nskoj formi koja može da se koristi u službenoj komunikaciji putem IT-sr-edstava.C) SADRŽAJ LOKACIJSKE INFORMACIJE ZA POSEBNE SLUČAJEVE1.Utvrđivanje građevinske parceleSadržaj lokacijske informacije obuhvata:-stavke a) -c) iz točke 2. pretho-dnog poglavlja; -podatke o veličini, obliku, grani-cama građevinske parcele i -odgovarajući grafički prilog –až-urni katastarski plan lokacije sa novom građevinskom parcelom. Podnositelj zahtjeva je dužan da uz zahtjev podnese dokaz o pravu vlas-ništva (pravu služnosti) nad građevina-ma i pripadajućem zemljištu.2.Jednostavni zahvati i poslovi (sječa stabala, postavljanje natpisa i rekl-ama, probijanje ili zatvaranje otvo-ra u zidovima postojećih objekata, zidanje dimnjaka i sl.)Sadržaj lokacijske informacije obuhvata:-stavke a) –c) iz točke 2. Prethod-nog poglavlja i -uvjete zaštite prava susjeda i uv- Broj 13 –strana 1188jete zaštite javnog interesa.Podnositelj zahtjeva je dužan da uz zahtjev podnese dokaz o pravu vla-sništva (pravu služnosti) nad građevina-ma i pripadajućem zemljištu.3.Objekti i zahvati za koje ne treba odobrenje za građenje (prema čl. 109. Zakona)Sadržaj lokacijske informacije ob-uhvata:-stavke a) -d) iz točke 2. Prethod-nog poglavlja;-primjenljive urbanističke param-etre i -grafički prikaz položaja građevi-ne/zahvata na parceli sa potreb-nim kotiranjem.Pored navedenog, u ovom slu-čaju se podnositelj zahtjeva upućuje da prije početka izvođenja radova pribavi dokaz o pravu građenja (ili pravu služ-nosti), izvrši iskolčenje građevine/zah-vata te da obavijesti nadležnu općinsku službu i nadležnu inspekciju o početku izvođenja radova.4.Nadziđivanje, dogradnja i rekons-trukcija postojećih objekataSadržaj lokacijske informacije obuhvata:-stavke a) -d) iz točke 2. prethod-nog poglavlja;-primjenljive podatke i uvjete iz stavke e) navedene u točki 2. pr-ethodnog poglavlja i -grafički prikaz položaja građevi-ne/zahvata na parceli, sapotreb-nim kotiranjem.5.Regionalne i magistralne infrastru-kturne građevine (putevi, daleko-vodi, cjevovodi)27. septembar/rujan 2010Sadržaj lokacijske informacije obuhvata:-stavke c) -d) iz točke 2. prethod-nog poglavlja;-primjenljive podatke i uvjete iz stavke e) točke 2. prethodnog po-glavlja i-preglednu situaciju predmetne infrastrukture u prikladnoj raz-mjeri (dostavljenu u okviru idej-nog projekta uz zahtjev za loka-cijsku informaciju.6.Istražni radovi u svezi sa mineral-nim sirovinamaSadržaj lokacijske informacije obuhvata:-stavke c) -d) ) iz točke 2. pretho-dnog poglavlja;-primjenljive podatke i uvjete iz stavke e) točke 2. prethodnog po-glavlja i-preglednu situaciju područja na kojem se planira izvođenje istra-žnih radova u prikladnoj razmj-eri (dostavljenu u okviru idejnog rješenja uz zahtjev za lokacijsku informaciju).D) NAČIN IZRADE1.Postupak izdavanja lokacijske infor-macije počinje podnošenjem zahtje-va zainteresirane osobe nadležnom organu: službi općinskog organa up-rave ili Ministarstvu. Zahtjev u pisa-noj formi sadrži temeljne podatke o podnositelju (ime, prezime, adresa boravka, kontakt-telefon) i predme-tu zahtjeva (naziv mjesta, ime uže lokacije/adresa, oznaka katastarske parcele (jedne ili više), a uz njega se prilaže slijedeće: 27. septembar/rujan 2010-ovjerena preslika ažurnog katas-tarskog plana sa naznakama ko-risnika/posjednika predmetne i susjednih parcela (izuzev za reg-ionalnu i magistralnu infrastruk-turu, te istražne radove u svezi sa mineralnim sirovinama, za koje se prilaže odgovarajuća ažu-rna geodetska podloga/plan u mjerilu 1:1000 (1:2500 ili 1:5000) samo za područje koridora infra-strukture ili područje ležišta mi-neralnih sirovina, koju je ovjerio organ nadležan za geodetske po-slove),-idejno rješenje građevine, koje obuhvata situaciju sa dispozicij-om, dimenzije i gabarite, opis na-mjene (ili idejni projekat za infra-strukturne građevine iz točke 5. poglavlja C; ili tehnički opis rad-ova/zahvata u prostoru iz točke 2., 3. i 6. poglavlje C),-opis predviđene tehnologije ra-da, samo ako se radi o proizvod-no-uslužnom projektu ili specifi-čnom zahvatu u prostoru,-drugi prilozi (ovisno o načinu korištenja zemljišta prema odre-dbama poglavlja C), -dokaz o uplati administrativne takse, čiji iznos ovisi o složenosti pripreme lokacijske informacije, prema odluci općinskog organa uprave, odnosno Ministarstva.Zahtjev i njegovi prilozi se dosta-vljaju nadležnom organu obvezno u pi-sanoj formi.2.Provjeru kompletnosti zahtjeva za izdavanje lokacijske informacije oba-vlja ovlašteni službenik nadležnog organa i, ukoliko nedostaje neki ele-Broj 13 –strana 1189ment neophodan za pripremu loka-cijske informacije, odmah obavješta-va podnositelja zahtjeva, po pravilu telefonskim putem, da kompletira zahtjev. Kad je zahtjev kompletan, a radi se o nadležnosti Ministarstva, ovlašteni službenik priprema prop-ratni akt i presliku zahtjeva proslije-đuje nadležnoj službi općinskog or-gana uprave. U aktu se od općinske službe zahtijeva da provjeri da li po-stoje provedbeni ili razvojni planovi iz nadležnosti te općine koji obuh-vataju predmetnu lokaciju.3.Prvi korak u pripremi lokacijske in-formacije predstavlja identifikacija lokacije i provjera da li za predmet-nu lokaciju postoje provedbeni dok-umenti prostornog uređenja, odnos-no, ako nema provedbenih, da li po-stoje odgovarajući razvojni dokume-nti prostornog uređenja. Po pravilu ova provjera se obavlja u nadležnoj općinskoj službi za prostorno uređe-nje, bez obzira da li je za izdavanje lokacijske informacije nadležan op-ćinski organ uprave ili Ministarstvo. Ukoliko za predmetnu lokaciju pos-toje provedbeni planovi, ovlašteni službenik će iz tih planova preuzeti (kopirati) sve podatke i informacije. Po potrebi, ovlašteni službenik može izaći na lice mjesta/na teren i kon-kretno provjeriti prostorne odnose i uvjete koji utiču na izradu lokacijske informacije. Preuzete izvode iz dok-umenata prostornog uređenja, zajed-no sa nalazom sa osoba mjesta, ovla-šteni službenik uzima u dalju obra-du (ako je zahtjev za lokacijsku info-rmaciju u nadležnosti službe općins-kog organa uprave) ili zajedno sa pr-opratnim aktom proslijeđuje Minis- Broj 13 –strana 1190tarstvu koje je nadležno za izdavanje lokacijske informacije.4.U slučaju da ne postoje provedbeni i razvojni dokumenti prostornog ure-đenja, a za izdavanje lokacijske info-rmacije je nadležno Ministarstvo, ov-lašteni službenik nadležne službe općinskog oragana uprave će odmah aktom obavijestiti Ministarstvo o toj okolnosti. U nastavku procesa, Mini-starstvo će postupiti sukladno točki 3.poglavlje A) ovog Uputstva.5.U slučaju da ne postoje provedbeni i razvojni dokumenti prostornog ure-đenja, ili se tek pristupilo njihovoj iz-radi, a za izdavanje lokacijske infor-macije nadležan je općinski organ uprave, ovlašteni službenik postupa sukladno točki 3. poglavlje A) ovog Uputstva. 6.Nakon što utvrdi da u važećim dok-umentima prostornog uređenja (a i na terenu), postoje pozitivne pretpo-stavke za provedbu zahtjevanog na-čina korištenja zemljišta (izgradnju građevine, odnosno vršenje drugih zahvata u prostoru), ovlašteni služ-benik izrađuje akt kojem daje teme-ljne podatke o zahtjevu sa konstata-cijom da postoje pretpostavke za pr-ovedbu projekta i prilaže sve izvode iz dokumenta prostornog uređenja koji su relevantni za taj slučaj, te u ime nadležne službe općinskog org-ana uprave, odnosno Ministarstva, u zavisnosti ko je nadležan za izdava-nje lokacijske informacije, upućuje službeni akt svim operatorima infra-strukturnih sustava (elektrosnabdije-vanje, vodovod, kanalizacija, teleko-munikacija, snabdijevanje toplotom, 27. septembar/rujan 2010snabdijevanje gasom, sakupljanje i tretman otpada itd.) odnosno nadle-žnim agencijama i ustanovama koje upravljaju određenim oblastima (ce-ste, vode, poljoprivredno i šumsko zemljište) ili posebnim institucijama (zaštita kulturno-povjesnog i prior-dnog naslijeđa, zaštita okoliša, proti-vpožarna zaštita, javna sigurnost). U aktu se od navedenih subjekata traži da prouče zahtjev, da provjere infor-macije, podatke i uvjete koji se tiču njihovih nadležnosti teda daju su-glasnost kojom potvrđuju date elem-ente kao mjerodavne za izradu glav-nog projekta građevine ili vršenja drugih zahvata u prostoru. U slučaju da potrebni elementi nisu dati u do-kumentima prostornog uređenja, od navedenih subjekata traži se da de-finiraju sve potrebne informacije, po-datke i uvjete (uključujući i prikla-dne grafičke prikaze) kojima se daju cjeloviti ulazni elementi za izradu gl-avnog projekta građevine ili vršenje drugih zahvata u prostoru. Rok za zvaničan odgovor navedenih subje-kata je 15 dana od dana prijema zah-tjeva nadležne službe općinskog or-gana uprave, odnosno Ministarstva.7.Kad prikupi zvanične odgovore sub-jekata iz prethodnog stavka, ovlašte-ni službenik pristupa pripremi loka-cijske informacije. Nakon što je prip-remljena lokacijska informacija, uk-ljučujući i sve priloge, prema sadrža-ju koji je definiran u točkama 1., 2. i 3. poglavlja B), te nakon potpisa i pe-čata, lokacijska informacija se dosta-vlja podnositelju zahtjeva poštom.8.Lokacijska informacija za istu lokaci-ju može biti izdata većem broju oso- 27. septembar/rujan 2010ba, bez obzira na moguću različitost planiranih projekata. Nadležni org-an je odgovoran da svaka izdata lok-acijska informacija ima jedinstvene prostorno-razvojne i urbanističko-te-hničke elemente, tj. sadržaji lokacijs-kih informacija o jednoj istoj lokaciji, ali po zahtjevu različitih podnosite-lja, ne smiju biti konfliktni.9.Primjerak lokacijske informacije dos-tavlja se i nadležnoj urbanističko-gr-ađevinskoj inspekciji te nadležnoj općinskoj službi, ukoliko je lokacijs-ku informaciju izdalo Ministarstvo.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o definiranju minimalnih i materijalno-tehničkih uvjeta koje moraju ispunjavati izviđači da bi dobili licencu za obavljanje djelatnosti građenja BPK Bosansko-podrinjski kanton Goražde Službene novine BPK 08/10 29.06.2010 SN BPK 09/19, SN BPK 07/17, SN BPK 06/15, SN BPK 16/13, SN BPK 04/13, SN BPK 04/10, SN BPK 04/10, SN BPK 15/09 pravilnik,izmjene i dopune,građenje,licenca,pbk 29. jun/lipanj 2010. ražde («Službene novine Bosansko–podrinjskog kantona Goražde», broj:5/03), Vlada Bosansko–podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 67. redovitoj sjednici, održanoj dana 21.06.2010.g., d o n o s i: O D L U K U o davanju suglasnosti Clanak 1. Ovom Odlukom daje se suglasnost na Pravilnik o izmjanama i dopunama Pravilnika o definiranju minimalnih kadrovskih i materijalno-tehnickih uvjeta koje moraju ispunjavati izvodaci da bi dobili licencu za obavljanje djelatnosti gradenja Ministarstva za urbanizam, prostorno uredenje i zaštitu okoliša Bosansko–podrinjskog kantona Goražde. Clanak 2. Odluka stupa na snagu danom objljavljivanja na službenoj oglasnoj ploci Kantona, a naknadno ce se objaviti u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“. Broj:03–23-956/10 P R E M I J E R 21.06.2010.godine Nazif Uruci,v.r. G o r a ž d e 516 Na temelju clanka 66. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 35/05) i clanka 96. stavak 2. Zakona o prostornom uredenju i gradenju Bosansko- podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj:15/09), Pre- Broj 8 – strana 829 mijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, po ovlaštenju Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, d o n o s i: P R A V I L N I K O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DEFINIRANJU MINIMALNIH KADROVSKIH I MATERIJALNO-TEHNICKIH UVJETA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI IZVODACI DA BI DOBILI LICENCU ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI GRADENJA Clanak 1. U Pravilniku o definiranju minimalnih kadrovskih i materijalno-tehnickih uvjeta koje moraju ispunjavati izvodaci da bi dobili licencu za obavljanje djelatnosti gradenja („Službene novine Bosansko- podrinjskog kantona Goražde“, broj: 4/10), u clanku 2. na kraju teksta iza rijeci: „Ministarstva“ dodaju se rijeci: „ili Federalnog ministarstva prostornog uredenja“. Clanak 2. U clanku 3. stavak 3. Pravilnika iza rijeci „izvodenje“ mijenja se ostatak teksta i glasi: „gradevina koje nemaju više od podruma, prizemlja i dvije nadzemne etaže i cija ukupna površina ne prelazi 400 m² i/ili za izvodenje pojedinih dijelova gradevina ako zapošljava:“ Ostatak clanka ostaje isti. Clanak 3. U clanku 7. Pravilnika brišu se rijeci: „ili entiteta u kojem ima sjedište“, a ispred rijeci „Federalnog ministarstva Broj 8 – strana 830 prostornog uredenja“ ubacuju se rijeci: „Ministarstva za urbanizam, prostorno uredenje i zaštitu okoliša Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ili“. Clanak 4. Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a naknadno ce biti objavljen u „Službenim novinama Bosansko- podrinjskog kantona Goražda“. Broj:09-23-1-123-3/10 PO OVLAŠTENJU 22.06.2010.godine VLADE BPK GORAŽDE G o r a ž d e P R E M I J E R Nazif Uruci,v.r. Na ovaj Pravilnik suglasnost je dala Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde svojom Odlukom broj:03-23- 956/10 od 21.06.2010.godine. 29. jun/lipanj 2010. 29. jun/lipanj 2010. Broj 8 – strana 831 BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE MINISTARSTVO ZA URBANIZAM, PROSTORNO UREDENJE I ZAŠTITU OKOLINE Na osnovu clana 8. stav 3. Pravilnika o definisanju minimalnih i specificnih kadrovskih i materijalno-tehnickih uvjeta koje moraju ispunjavati projektanti da bi dobili licencu (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 3/10), Ministarstvo za urbanizam, prostorno uredenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, i z d a j e: L I C E N C U za obavljanje djelatnosti projektovanja “Uniprojekt” d.o.o. Goražde, ul Zaima Imamovica 29/I, Goražde ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti arhitektonskog projektovanja, gradevinskog projektovanja i projektovanja elektroinstlacija na podrucju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Broj: UP-1:09-23-1/10 Licenca se izdaje za period: Goražde,15.04.2010.godine 15.04.2010-15.04.2015 M I N I S T A R Vladimir Nedimovic,dipl.pravnik Broj 8 – strana 832 29. jun/lipanj 2010. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE MINISTARSTVO ZA URBANIZAM, PROSTORNO UREDENJE I ZAŠTITU OKOLINE Na osnovu clana 8. stav 3. Pravilnika o definisanju minimalnih i specificnih kadrovskih i materijalno-tehnickih uvjeta koje moraju ispunjavati projektanti da bi dobili licencu (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 3/10), Ministarstvo za urbanizam, prostorno uredenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, i z d a j e: L I C E N C U za obavljanje djelatnosti projektovanja “Positive Partners” d.o.o. Sarajevo, ul Lukavicka cesta br.62, Sarajevo ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti arhitektonskog projektovanja, gradevinskog projektovanja projektovanja elektroinstlacija i projektovanja mašinskih instalacija na podrucju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Broj: UP-1:09-23-2/10 Licenca se izdaje za period: Goražde,21.06.2010.godine 21.06.2010-21.064.2015 PO OVLAŠTENJU VLADE BPK-a GORAŽDE P R E M I J E R Nazif Uruci, dipl.politolog
Pravilnik o definisanju minimalnih stručnih i materijalno-tehničkih uslova koje moraju ispunjavati izvođači zanatskih radova u okviru djelatnosti građenja da bi dobili licencu BPK Bosansko-podrinjski kanton Goražde Službene novine BPK 04/10 16.03.2010 SN BPK 09/19, SN BPK 07/17, SN BPK 06/15, SN BPK 16/13, SN BPK 04/13, SN BPK 08/10, SN BPK 04/10, SN BPK 15/09 pravilnik
Pravilnik o definisanju minimalnih kadrovskih i matereijalno-tehničkih uslova koje moraju ispunjavati izvođači da bi dobili licencu za obavljanje djelatnosti građenja BPK Bosansko-podrinjski kanton Goražde Službene novine BPK 04/10 16.03.2010 SN BPK 09/19, SN BPK 07/17, SN BPK 06/15, SN BPK 16/13, SN BPK 04/13, SN BPK 08/10, SN BPK 04/10, SN BPK 15/09 pravilnik,licenca,građenje,bpk
Pravilnik o definisanju minimalnih stručnih i materijalno-tehničkih uslova koje moraju ispunjavati izvođači zanatskih radova u okviru djelatnosti građenja da bi dobili licence BPK Bosansko-podrinjski kanton Goražde Službene novine BPK 04/10 16.03.2010 SN BPK 07/22 građenje,licenca
Pravilnik o definisanju minimalnih i specifičnih kadrovskih i materijalno-tehničkih uvjeta koje moraju ispunjavati projektanti da bi dobili licencu BPK Bosansko-podrinjski kanton Goražde Službene novine BPK 03/10 24.02.2010 licenca,projektankti P R A V I L N I K O DEFINISANJU MINIMALNIH I SPECIFIČNIH KADROVSKIH I MATERIJALNO-TEHNIČKIH UVJETA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PROJEKTANTI DA BI DOBILI LICENCU 24. februar/veljača 2010Član 1. Ovim Pravilnikom definišu se mini-malni i specifični kadrovski i material-no-tehnički uvjeti koje moraju ispunja-vati projektanti za svaku granu građevi-narstva i arhitekture (te njima kompatib-ilnih struka u oblasti projektovanja), od-nosno za svaku vrstu objekata i zahvata u prostoru, da bi dobili odgovarajuću li-cencu za tu granu, odnosno za projekto-vanje te vrste objekata, kao i uvjete za oduzimanje tih licenci. Član 2. Projektant prema ovom Pravilniku je pravno ili fizičko lice registrovano za obavljanje poslova projektovanja građe-vina i zahvata za koje odobrenje za gra-đenje izdaje Ministarstvo ili jedinice lok-alne samouprave Kantona. Poslove pro-jektovanja može obavljati samo pravno ili fizičko lice koje je registrovano za ob-avljanje te djelatnosti i koje posjeduje li-cencu Ministarstva. Član 3.(1)Uvjeti i mjerila za davanje lice-nce odnose se na: -stručnu osposobljenost i broj str-učnih lica za obavljanje poslova projektovanja; -tehničku i drugu opremljenost za poslove koje obavlja projektant u odnosu na složenost i namjenu objekata koje projektuje. (2)Projektant ispunjava uvjete stru-čne osposobljenosti i broja struč-nih lica za obavljanje poslova pr-ojektovanja građevina i zahvata ako zapošljava ili je angažovao po ugovoru o djelu najmanje jed- 24. februar/veljača 2010nog diplomiranog inženjera (VII stepen) sa pet godina radnog isk-ustva na poslovima projektova-nja određene vrsta projekata i po-loženim stručnim ispitom za sva-ki dio projekta koji čini glavni projekat. Ukupan broj diplomira-nih inženjera, uposlenih odnosno angažovanih po ugovoru o djelu, ne može biti manji od tri, od koj-ih najmanje jedan mora biti stal-no uposlen kod projektanta. (3)Projektant ispunjava uvjete stru-čne osposobljenosti za obavljanje poslova izrade projekta koji je sa-stavni dio glavnog projekta ako je diplomirani inženjer (VII step-en) koji ima pet godina radnog is-kustva na poslovima izrade od-redenih dijelova projekta i polož-en stručni ispit. (4)Projektant ispunjava uvjete the-ničke opremljenosti za obavljanje projektovanja određenih građev-ina ili za projektovanje pojedinih dijelova na tim građevinama ako raspolaže odgovarajućom proje-ktantskom i drugom opremom, te poslovnim prostorom potreb-nim za obavljanje poslova proje-ktovanja. Član 4. Licence iz člana (1) ovog Pravilnika izdaju se po zahtjevu pravnog ili fizi-čkog lica koje se bavi projektovanjem. Član 5. (1)Zahtjev za izdavanje licence za izradu tehničke dokumentacije sadrži: - naziv/ime i prezime pravnog ili Broj 3 – strana 289fizičkog lica, - sjedište i adresu pravnog ili fizi-čkog lica, - ovjeren izvod iz sudskog registra sa rješenjem o upisu u sudski re-gistar, identifikacionim brojem i šifrom djelatnosti, - dokaze o ispunjavanju uvjeta st-ručne osposobljenosti i broj stru-čnih lica za obavljanje poslova projektovanja, - akt nadležnog organa o ispunja-vanju uvjeta u pogledu tehničke opremljenosti i osiguranja poslo-vnog prostora, - opis realizovanih referentnih pr-ojekata pravnog lica u zadnje dv-ije godine, - radnu biografiju za svako struč-no lice sa popisom poslova u či-joj izradi je lice učestvovalo. (2)Dokazom o ispunjavanju stručne osposobljenosti u smislu stava (1) alineja 4. ovog člana smatraju se slijedeći dokumenti za svako stručno lice: -ovjerena kopija diplome; -ovjerena kopija uvjerenja o polo-ženom stručnom ispitu; -uvjerenje, odnosno potvrdu pra-vnog lica da je navedeno lice u radnom odnosu, odnosno da pr-avno lice sa njim ima zaključen ugovor o djelu u oblasti project-ovanja. Član 6. (1)Zahtjev za izdavanje licence za izradu tehničke dokumentacije se podnosi Ministarstvu. (2)Za razmatranje zahtjeva iz stava (1) ovog člana, Ministar imenuje stručnu komisiju. Broj 3 – strana 290(3)Stručna komisija iz prethodnog stava ocjenjuje validnost doku-mentacije iz člana 3. ovog Pravil-nika, te predlaže Ministru, ukoli-ko su ispunjeni svi propisani uv-jeti za obavljanje poslova projek-tovanja, da donese odgovarajuće rješenje o ispunjavanju uvjeta. (4)U slučaju zaprimanja nepotpun-og, neurednog zahtjeva ili zahtje-va koji sadrži neki formalni ned-ostatak, komisija iz prethodnog stava će predložiti Ministarstvu da pozove podnosioca zahtjeva da u određenom roku otkloni ne-dostatke. (5)Stručna komisija o svom radu vodi zapisnik. Član 7. Pravno lice sa sjedištem izvan Kantona mora biti registrovano za oba-vljanje djelatnosti projektovanja građe-vina ili pojedinih dijelova građevina, te posjedovati licencu za obavljanje registr-ovane djelatnosti izdatu od strane nad-ležnog organa kantona ili entiteta u koj-em ima sjedište, ukoliko njihovi propisi to nalažu, ili ovlaštenje/licencu za obav-ljanje djelatnosti projektovanja građevi-na izdatu od strane Federalnog minista-rstva prostornog uređenja. Član 8. (1)Na prijedlog stručne komisije iz člana 4. ovog Pravilnika, Minist-arstvo u roku od 30 dana, od da-na podnošenja zahtjeva od strane pravnog ili fizičkog lica, donosi rješenje o ispunjavanju uvjeta iz člana 3. ovog Pravilnika, bez koj-eg projektant ne može otpočeti 24. februar/veljača 2010obavljanje djelatnosti za koju je registrovan. (2)Protiv rješenja iz stava (1) ovog člana ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda u roku od 30 dana od dana prijema ist-og. (3)Na osnovu pravosnažnog rješe-nja iz stava (1) ovog člana, Minis-tarstvo izdaje licencu za project-ovanje, na obrascu prikazanom u Prilogu 1. ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio. (4)Licence iz prethodnog stava obj-avljuju se u „Službenim novena-ma Bosansko-podrinjskog kanto-na Goražde“. Član 9. (1)Licenca se daje na period od pet godina, a pravno ili fizičko lice koje dobija licencu dužno je Min-istarstvo obavijestiti o svim pro-mjenama u pravnom ili fizičkom licu, koje utiču na ispunjenost uvjeta za dobijanje licence. (2)Na zahtjev pravnog ili fizičkog lica licenca se može produžiti. Zahtjev za produženje licence po-dnosi se najranije godinu dana, a najkasnije dva mjeseca prije iste-ka roka važenja licence. Zahtjev za produženje licence podnesen prije navedenog roka odbacit će se. (3)Projektant je dužan u roku od 15 dana od dana nastale promjene od Ministarstva zatražiti izmjenu licence, ako su se naknadno pro-mjenili podaci na temelju kojih je licenca izdata, na način da proje-ktant više ne ispunjava uvjete pr- 24. februar/veljača 2010opisane ovim Pravilnikom za ob-avljanje poslova projektovanja, za koje je licencu dobio. Član 10. (1)Licenca se oduzima kada se nak-nadnom provjerom, od strane Mi-nistarstva ili nadležne inspekcije, utvrdi da pravno ili fizičko lice poslove projektovanja obavlja suprotno važećim propisima, da je prestalo da ispunjava uvjete pod kojima je licenca izdata, odnosno ako je izdata na osnovu neistini-tih ili netačnih podataka. (2)Rješenje o oduzimanju licence do-nosi Ministarstvo i pored podat-aka propisanih zakonom, sadrži i rok na koji se licenca oduzima. (3)Ukoliko je licenca oduzeta zbog prestanka ispunjavanja uvjeta za izdavanje licence, može se podn-ijeti zahtjev za izdavanje nove li-cence kada se ispune određeni uvjeti. Član 11. O izdavanju, produženju, izmjeni i/ ili dopuni i oduzimanju licence obavje-štava se nadležna inspekcija. Član 12. (1)Troškove utvrđivanja ispunjava-nja uvjeta za izradu tehničke do-kumentacije snosi podnosilac za-htjeva. (2)Troškovi postupka iz stava (1) ovog člana iznose 300 KM, a up-lata se izvršava na: JRT BPK Go-ražde broj: 132-731-04102931-54, sa vrstom prihoda: 721121 i šif- Broj 3 – strana 291rom budžetske organizacije: 230 1001. Pored troškova postupka, podnosilac zahtjeva je dužan pl-atiti i troškove administrativne takse. (3)Licenca, njeno produženje, izmj-ena i/ili dopuna neće se izdati projektantu bez dostavljenog do-kaza o izmirenju troškova iz sta-va (2) ovog člana. Član 13. Postupak izdavanja licence, pro-duženja rokova važenja, izmjene i/ili do-pune ili oduzimanje licence, vodi se po odredbama Zakona o upravnom postu-pku („Sl. novine Federacije BiH“, broj: 2/98). Član 14. (1)Ministarstvo vodi registar proje-ktanata kojima je data, produže-na, izmjenjena i/ili dopunjena li-cenca. (2)Registar iz stava (1) ovog člana sadrži: -redni broj upisa, -datum upisa, -naziv i sjedište pravnog ili fizi-čkog lica, -broj i datum izdavanja rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti projektovanja građe-vina ili pojedinih dijelova građe-vine, odnosno za produženje, iz-mjenu i/ili dopunu rješenja, -broj i datum izdavanja licence, -vrstu stručnih poslova izrade pr-ojektne dokumentacije, -popis i stručnu spremu zaposle-nih odnosno angažovanih po ug-ovoru o djelu Broj 3 – strana 292-promjene bitne za obavljanje str-učnih poslova na izradi project-ne dokumentacije (izmjena poda-taka o pravnom licu, prestanak rada pravnog lica itd.). Član 15. Pravno ili fizičko lice koje je bilo, prije donošenja ovog Pravilnika, regist-rovano za obavljanje djelatnosti projek-tovanja, nakon donošenja Pravilnika du-žno je odmah podnijeti zahtjev za dobi-janje licence, a do izdavanja licence mo-že nastaviti obavljanje djelatnosti za ko-ju je registrovano.
Pravilnik o definisanju minimalnih i specifičnih kadrovskih i materijalno-tehničkih uvjeta koje moraju ispunjavati projektanti da bi dobili licencu Bosansko-podrinjski kanton Goražde Službene novine BPK 03/10 24.02.2010 projektanti,licenca
Pravilnik o mjerama za unapređenje stočarske proizvodnje na području BPK Bosansko-podrinjski kanton Goražde Službene novine BPK 01/06 10.01.2006 stočarstvo
Pravilnik o pogonima i postrojenjima koji mogu da budu izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu BPK Bosansko-podrinjski kanton Goražde Službene novine BPK 01/05 04.02.2005 SN BPK 11/20, SN BPK 02/13, SN BPK 16/11 postrojena,okolina,dozvola

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana