SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Propisi - Podzakonski akti, Tuzlanski kanton

U generalnu pretragu upišite naziv traženog dokumenta. Da biste suzili pretragu, koristite ponuđene opcijeNaslov Teritorija Objavljeno u Datum objave Preuzmi PDF Izmjene i dopune
Uputa o postupku refundacije uplaćenih sudskih i administratifnih taksi za upis u nadležni registar TK Tuzlanski kanton Službene novine TK 05/23 24.03.2023 takse,refundacija
Uputa o dopuni Upute o postupku refundacije uplaćenih sudskih i administrativnih taksi za upis u nadležni registar TK Tuzlanski kanton Službene novine TK 06/22 12.04.2022 SN TK 01/22 sudske takse,administrativne takse,takse,registar,refundacija
Uputa o postupku refundacije uplaćenih sudskih i administrativnih taksi za upis u nadležni registar TK Tuzlanski kanton Službene novine TK 01/22 18.02.2022 SN TK 06/22 sudske takse,administrativne takse,takse,registar U P U T U O POSTUPKU REFUNDACIJE UPLAĆENIH SUDSKIH I ADMINISTRATIVNIH TAKSI ZA UPIS U NADLEŽNI REGISTAR Broj 1 - StranaBroj 1 - Strana 6666 SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Petak, 18. 02. 2022. god.SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Petak, 18. 02. 2022. god. I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovom uputom propisuje se postupak refundacije uplaćenih sudskih taksi za upis poslovnih subjekata u Registarskom odjeljenju Općinskog suda u Tuzli i administrativnih taksi za upis u nadležni gradski ili općinski obrtni registar, upisnik putničkih agencija, upisnik turističkih vodiča, upisnik odobrenja za pružanje ostalih turističkih usluga fizičkih osoba, registar trgovačkih radnji, registar ugostiteljskih radnji, te registar izdatih odobrenja za obavljanje privatne prakse zdravstvenih radnika i zdravstvenih suradnika kod Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona u 2022. godini. Članak 2. Pod sudskim taksama u smislu ove upute podrazumijevaju se sudske takse utvrđene Zakonom o sudskim taksama - prečišćen tekst (,,Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 4/16 i 10/18) -Tarifa sudskih taksi - vrsta prihoda-722221, i to: 1. Tarifni broj 19. (takse za podneske) a) Za prijavu u sudski registar 2. Tarifni broj 20. (taksa za upise u sudski registar) a) Za rješenje o upisu osnivanja privrednog društva, b) Za rješenje o upisu osnivanja dijelova privrednog društva, c) Za rješenje o upisu osnivanja drugih pravnih osoba koje nisu navedene pod točkama a) i b), d) Za rješenje o upisu osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe, e) Za rješenje o upisu prava vršenja spoljnotrgovinskog prometa, f) Za rješenje o upisima koji nisu obuhvaćeni prethodnim točkama. Članak 3. Pod administrativnim taksama u smislu ove upute podrazumijevaju se administrativne takse utvrđene Zakonom o kantonalnim administrativnim taksama - prečišćen tekst (,,Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 6/12, 15/13 i 10/18) - Tarifa kantonalnih administrativnih taksi -kantonalne administrativne takes - vrsta prihoda-722121 i općinske administrativne takse sukladno propisima jedinica lokalne samouprave - vrsta prihoda - 722131. II. UTVRĐIVANJE PRAVA NA REFUNDACIJU SUDSKIH TAKSI, KANTONALNIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI I OPĆINSKIH ADMINISTRTIVNIH TAKSI Članak 4. Pod uplaćenim sudskim i administrativnim taksama, u smislu ove upute, podrazumijeva se uplata koja je evidentirana na Jedinstvenom računa trezora Tuzlanskog kantona (JRT) ili računu jedinice lokalne samouprave u ovisnosti od pripadnosti takse, na način propisan važećim zakonskim propisima i drugim aktima kojima se regulira način uplate sudskih i administrativnih taksi. Pod uplatiteljem, u smislu ove upute, podrazumijeva se pravna ili fizička osoba koja je izvršila uplatu sudske ili administrativne takse na JRT ili račun jedinice lokalne samouprave. Članak 5. Postupak refundacije u cilju povrata uplaćene sudske ili administrativne takse pokreće se na temelju pisanog zahtjeva uplatitelja. Članak 6. Zahtjev za refundaciju iz članka 5. ove upute podnosi se Ministarstvu financija Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo). Članak 7. Uz zahtjev iz članka 5. ove upute, koji obvezno sadrži osnovne podatke uplatitelja (prezime, ime, adresa, JMBG i kontakt telefon za fizičke osobe, odnosno naziv i sjedište firme, ID broj i kontakt telefon za pravne osobe), prilaže se dokaz o izvršenoj uplati sa naznačenom svrhom uplate (ovjerena kopija naloga za uplatu, dnevni izvod sa žiro računa na temelju kojih se mogu utvrditi podaci i svrha uplate), fotokopija važeće osobne karte i fotokopija bankovne kartice za fizičke osobe, odnosno fotokopija Uvjerenja o poreskoj registraciji i broj žiro računa za pravne osobe, te eventualno ostali dokazi o uplati sudske ili administrativne takse. III. ODOBRAVANJE REFUNDACIJE SUDSKIH TAKSI, KANTONALNIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI I OPĆINSKIH ADMINISTRTIVNIH TAKSI Članak 8. Ministarstvo na temelju analitičke evidencije i dokumentacije sa kojom raspolaže i dokumentacije priložene uz zahtjev uplatitelja, sukladno odredbama Zakona o upravnom postupku i drugim zakonima i propisima kojima je reguliran taj prihod, donosi rješenje o utvrđivanju prava na refundaciju uplaćene sudske takse, kantonalne administrativne takse ili općinske administrativne takse. Kada to ocijeni potrebnim, Ministarstvo može od podnositelja zahtjeva ili nadležnog organa zatražiti da dostavi dodatne dokaze ili drugu dokumentaciju potrebnu za rješavanje podnesenog zahtjeva. Pravo na podnošenje zahtjeva za refundaciju uplaćene sudske takse, kantonalne administrativne takse ili općinske administrativne takse uplaćene u 2022. godini ističe 31.12.2022. godine. Dispozitiv rješenja iz stavka 1. ovog članka obvezno sadrži: - prezime i ime i adresu za fizičke osobe, odnosno naziv i sjedište pravne osobe - uplatitelja sredstava - visinu uplaćene sudske takse, kantonalne administrativne takse ili općinske administrativne takse; - šifru prihoda i općine; - datum uplate; - identifikacijski broj podnositelja zahtjeva za pravne osobe ili jedinstveni matični broj građanina; - broj žiro-računa i naziv banke kod koje je otvoren za pravne osobe; - broj transakcijskog i tekućeg računa kod banke za fizičke osobe. Članak 9. Refundacija uplaćene sudske takse, kantonalne administrativne takse ili općinske administrativne takse izvršava se popunom naloga za prijenos sredstava, potpisanim od strane ovlaštenih osoba, a na račun pravne ili fizičke osobe – uplatitelja sredstava. Nalog za prijenos popunjava se na način propisan važećim Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Nalozi za refundaciju mogu se ispostavljati djelimično sukladno tekućem prilivu na JRT. IV. ZAVRŠNE ODREDBE Članak 10. Na sva pitanja koja nisu uređena ovom uputom primjenjivat će se odredbe Zakona o upravnom postupku (,,Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, br. 2/98 i 48/98) Članak 11. Ova uputa stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se za 2022. godinu i objavit će se u ,,Službenim novinama Tuzlanskog kantona“
Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021.-2027. godina Tuzlanski kanton Službene novine TK 09/21 04.07.2021 razvoj,strategija
Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u TK Tuzlanski kanton Službene novine TK 05/21 06.04.2021 SN TK 11/20, SN TK 04/20, SN TK 04/19 radni odnos,javni sektor
Uredba o dopuni Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u TK Tuzlanski kanton Službene novine TK 11/20 28.07.2020 SN TK 05/21, SN TK 04/20, SN TK 04/19 radni odnos,javni sektor
Uredba o izmjenama Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u TK Tuzlanski kanton Službene novine TK 04/20 14.04.2020 SN TK 05/21, SN TK 11/20, SN TK 04/19 radni odnos,prijem u radni odnos,uredba REDBU o izmjenama Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonuČlanak 1.U Uredbi o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona broj: 4/19) u članku 5. točka a) mijenja se i glasi: „a) otkaza sa ponudom izmjenjenog ugovora o radu ukoliko radnik za to novo radno mjesto ispunjava uvjete u pogledu stručne spreme i radnog iskustva, osim izmjene u pogledu trajanja ugovora o radu.“Članak 2.(Okončanje pokrenutih postupaka)Postupci prijema u radni odnos koji su započeti prije stupanja na snagu ove uredbe, okončat će se po proceduri po kojoj su i započeti.Članak 3.(Usklađivanje pravilnika o radu ili drugih internih akata poslodavca)Poslodavci iz članka 1. Uredbe su dužni najkasnije u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe, uskladiti pravilnike o radu ili druge interne akta kojima je uređena procedura prijema u radni odnos, sa odredbama ove uredbe
Uredba o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Tuzlanskog kantona i općina/gradova na području TK Tuzlanski kanton Službene novine TK 11/19 23.10.2019 U R E D B UO VRŠENJU OVLAŠTENJA U PRIVREDNIM DRUŠTVIMA SA UČEŠĆEM DRŽAVNOG KAPITALA IZ NADLEŽNOSTI TUZLANSKOG KANTONA I OPĆINA/GRADOVA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONAI. OSNOVNE ODREDBEČlan 1.Ovom uredbom uređuje se vršenje ovlaštenja na osnovu učešća državnog kapitala u privrednim društvima iz nadležnosti Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Kanton) i općina/gradova na području Kantona, u radu i odlučivanju skupštine privrednog društva, utvrđivanje prijedloga kandidata za imenovanje i razrješenje predsjednika i članova nadzornih odbora, kao i davanje saglasnosti za imenovanje i razrješenje članova uprave TUZLANSKOG KANTONASLU@BENE NOVINEGODINA 26 • TUZLA, SRIJEDA, 23. OKTOBAR 2019. GODINE • IZDANJE NA BOSANSKOM JEZIKU • BROJ 11 Broj 11 - Strana 878SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONASrijeda, 23. oktobar 2019. god.u privrednim duštvima sa većinskim učešćem državnog kapitala, osim u slučaju kad je zakonom drugačije uređeno.Član 2.U privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Kantona, i općina/gradova na području Kantona (u daljem tekstu: privredno društvo), ovlaštenja na osnovu učešća državnog kapitala vrši Vlada Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Vlada Kantona), putem nadležnih ministarstava, odnosno općine/gradovi putem nadležnih organa. II. UČEŠĆE U RADU I ODLUČIVANJU SKUPŠTINE PRIVREDNOG DRUŠTVAČlan 3.(1) Pravo učešća u radu i odlučivanju skupštine privrednog društva iz nadležnosti Kantona i općina/gradova na području Kantona, Vlada Kantona i općinska/gradska vijeća ostvaruju putem punomoćnika. (2) Nadležno ministarstvo, odnosno nadležni organ općine/grada, za svaku sjednicu skupštine privrednog društva određuju punomoćnika kojem daju punomoć u pisanom obliku i koji je u svemu dužan postupati u skladu sa dobijenim obavezujućim uputama nadležnog ministarstva odnosno nadležnog organa općine/grada. (3) Nadležno ministarstvo, odnosno nadležni organ općine/grada, prije davanja uputa, može tražiti stav Vlade Kantona, odnosno općinskog/gradskog vijeća.Član 4. (1) Punomoć u radu i odlučivanju skupštine privrednog društva dostavlja se privrednom društvu najkasnije tri dana prije održavanja skupštine.(2) Vlada Kantona, odnosno općinsko/gradsko vjeće, može opozvati punomoć ili umjesto već date punomoći dati novu punomoć. (3) Punomoćnik, prilikom odlučivanja na skupštini privrednog društva, raspolaže ukupnim brojem glasova koji pripada državnom kapitalu a za svoj rad odgovoran je organu koji ga je imenovao. III. UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA IMENOVANJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA Član 5.(1) Postupak utvrđivanja prijedloga kandidata za imenovanje članova nadzornog odbora u privrednom društvu, provodi se putem javnog oglašavanja u “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine” i jednom od dnevnih listova. (2) Odluku o raspisivanju oglasa iz stava (1) ovog člana, donosi Vlada Kantona na prijedlog nadležnog ministarstva, odnosno općinsko/gradsko vijeće na prijedlog nadležnog organa općine/grada. (3) Postupak utvrđivanja prijedloga kandidata iz stava (1) ovog člana, provodi se u skladu sa odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 12/03, 34/03 i 65/13), a za članove nadzornih odbora u privrednim društvima iz nadležnosti Kantona, oglas se provodi i u skladu sa Odlukom o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe – prečišćeni tekst (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 4/12 i “Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15).(4) Radi provođenja postupka iz stava (1) ovog člana, nadležno ministarstvo, odnosno nadležni općinski/gradski organ, imenuje komisiju. Nakon okončanog postupka izbora kandidata, komisija je dužna sačiniti rang listu kandidata koji ispunjavaju tražene uslove i zapisnik koji sadrži sve aktivnosti i radnje obavljene od strane komisije. Rang listu kandidata i zapisnik sa kopijom svih prijava kandidata i dostavljenih dokaza, komisija je dužna dostaviti Vladi Kantona odnosno općinskom/gradskom vijeću. (5) Na osnovu rang liste kandidata iz stava (4) ovog člana, Vlada Kantona, odnosno općinsko/gradsko vijeće, donosi odluku o utvrđivanju prijedloga kandidata za imenovanje članova nadzornog odbora.(6) U skladu sa odlukom iz stave (5) ovog člana, skupština privrednog društva donosi odluku o imenovanju članova nadzornog odbora.(7) Za člana nadzornog odbora privrednog društva sa učešćem državnog kapitala, ne može biti predložen kandidat koja ne ispunjava opće i posebne uslove utvrđene oglasom, a koji su propisani Odlukom o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe.(8) Kandidat za člana nadzornog odbora ne može biti lice kojeg isključuju odredbe članova 248. i 252. Zakona o privrednim društvima.Član 6.Članovi nadzornog odbora u privrednim društvima koja obavljaju djelatnost od javnog društvenog interesa, dužni su da se pridržavaju i odredaba Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine.Član 7.Izuzetno, bez provođenja postupka iz člana 5. ove uredbe, Vlada Kantona odnosno općinsko/gradsko vijeće, može utvrditi prijedlog kandidata za privremeno imenovanje člana nadzornog odbora ispred državnog kapitala, do okončanja procedure po oglasu, a najduže tri mjeseca, počev od stupanja na snagu odluke skupštine o imenovanju člana nadzornog odbora.Član 8.U slučaju razrješenja dužnosti člana nadzornog odbora imenovanog ispred državnog kapitala prije isteka mandata, novoimenovanom članu nadzornog odbora mandat može trajati do isteka mandata članova nadzornog odbora koji nisu razriješeni.Član 9.(1) Članovi nadzornog odbora imenovani kao predstavnici državnog kapitala dužni su prije održavanja sjednice nadzornog odbora pribaviti mišljenje nadležnog ministarstva, odnosno nadležnog organa općine/grada, ako se na sjednici nadzornog odbora razmatraju pitanja iz člana 257. tačke c), d), e), f), g), h), i) i m) Zakona o privrednim društvima.(2) Mišljenje organa iz stava (1) ovog člana dužan je pribaviti i član nadzornog odbora u privrednom društvu iz člana 6. ove uredbe, ako nadzorni odbor odlučuje o pitanjima iz člana 8. tačke od b) do h) Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine.(3) Nadležno ministarstvo, odnosno nadležni organ općine/grada, prije davanja mišljenja o pitanjima iz stavova (1) i (2) ovog člana, može tražiti stav Vlade Kantona, odnosno općinskog/gradskog vijeća. SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONASrijeda, 23. oktobar 2019. god.Broj 11 - Strana 879(4) Bez pribavljenog mišljenja iz stavova (1) i (2) ovog člana, član nadzornog odbora ne može učestvovati u odlučivanju tog organa.(5) Izuzetno od odredbe stava (4) ovog člana, član nadzornog odbora može učestvovati u odlučivanju bez pribavljenog mišljenja nadležnog organa ukoliko je sjednica zakazana usljed okolnosti više sile zbog koje nije bilo moguće tražiti mišljenje. Član 10.(1) Članovi nadzornog odbora imenovani ispred državnog kapitala, dužni su postupati i odgovorni su prema odredbama članova 258. do 261. Zakona o privrednim društvima. (2) Članovi nadzornog odbora, imenovani ispred državnog kapitala, dužni su Vladi Kantona, odnosno općinskom/gradskom vijeću, blagovremeno, a najmanje jednom tromjesečno, dostaviti pisani izvještaj o svom radu.IV. DAVANJE SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVA PRIVREDNIH DRUŠTAVA SA VEĆINSKIM UČEŠĆEM DRŽAVNOG KAPITALAČlan 11.(1) Izbor kandidata za članove uprave privrednih društava sa većinskim učešćem državnog kapitala, vrši nadzorni odbor privrednog društva, na osnovu objavljenog javnog konkursa, u skladu sa općim i posebnim uslovima utvrđenim zakonom i statutom privrednog društva, a za članove uprave privrednih društava iz nadležnosti Kantona, konkurs se provodi i u skladu sa Odlukom o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe. (2) Nakon okončanog postupka izbora kandidata u skladu sa stavom (1) ovog člana, nadzorni odbor privrednog društva sačinjava i dostavlja Vladi Kantona, odnosno općinskom/gradskom vijeću, rang listu kandidata koji ispunjavaju tražene uslove i zapisnik o obavljenim radnjama i aktivnostima, kao i prijedlog kandidata za davanje saglasnosti za imenovanje članova uprave privrednog društva.(3) Vlada Kantona, odnosno općinsko/gradsko vijeće, donosi odluku o davanju prethodne saglasnosti nadzornom odboru za imenovanje članova uprave. (4) U skladu sa odlukom iz stava (3) ovog člana, nadzorni odbor privrednog društva je dužan donijeti odluku o imenovanju članova uprave.Član 12.U slučaju razrješenja dužnosti člana uprave privrednog društva sa većinskim učešćem državnog kapitala prije isteka mandata, nadzorni odbor privrednog društva dužan je prije imenovanja člana uprave provesti postupak izbora kandidata iz člana 11. ove uredbe na mandatni period koji može trajati samo do isteka mandata članova uprave koji su imenovani prilikom imenovanja cijele uprave. Član 13.(1) Izuzetno, bez provođenja postupka iz članova 11. i 12. ove uredbe, Vlada Kantona, odnosno općinsko/gradsko vijeće, može, na prijedlog nadzornog odbora privrednog društva, donijeti odluku o davanju prethodne saglasnosti nadzornom odboru za razrješenje dužnosti člana uprave i odluku o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti člana uprave do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do šest mjeseci, počev od stupanja na snagu odluke o imenovanju vršioca dužnosti. (2) U skladu sa odlukama Vlade Kantona, odnosno općinskog/gradskog vijeće iz stava (1) ovog člana, nadzorni odbor privrednog društva, dužan je donijeti odluku o razrješenju člana uprave i odluku o imenovanju vršioca dužnosti člana uprave, najkasnije u roku od 15 dana od dana dostavljanja odluka o prethodnoj saglasnosti nadzornom odboru privrednog društva. (3) Član uprave privrednog društva sa većinskim učešćem državnog kapitala kojem je mandat istekao ili je razriješen dužnosti prije isteka mandata, dužan je izvršiti komisijsku primopredaju dužnosti u roku utvrđenom aktom privrednog društva. V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBEČlan 14.(1) Vlada Kantona, odnosno općinsko/gradsko vijeće, utvrđuje listu privrednih društava nad kojima vrši ovlaštenja na osnovu učešća državnog kapitala. (2) Do utvrđivanja liste iz stava (1) ovog člana, primjenjivat će se Odluka o utvrđivanju liste preduzeća prema kojima Vlada Kantona vrši ovlaštenja i obaveze vlasnika po osnovu državnog kapitala („Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona“, br. 8/97, 10/97, 12/97, 13/97, 14/97, 1/98, 2/98, 4/98, 10/98, 5/99 i „Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 11/99, 13/99, 2/00, 6/00, 13/00, 13/01, 14/01, 6/02, 14/14 i 16/15).Član 15.Privredna društva sa učešćem državnog kapitala, dužna su uskladiti svoj statut sa ovom uredbom u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.Član 16.Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o vršenju ovlaštenja organa Tuzlanskog kantona i općina na području Kantona u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 11/05 i 11/18).
Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u TK Tuzlanski kanton Službene novine TK 04/19 13.04.2019 SN TK 05/21, SN TK 11/20, SN TK 04/20 uredba,radni odnos UREDBU O POSTUPKU PRIJEMA U RADNI ODNOS U JAVNOM SEKTORU U TUZLANSKOM KANTONUDIO PRVI – TEMELJNE ODREDBEČlanak 1.(Predmet i sadržaj Uredbe)Ovom uredbom propisuje se postupak prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama, organizacijama pod drugim nazivom, pravnim osobama sa javnim ovlaštenjima na teritoriji Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Kanton), grada ili općine, kao i u javnim ustanovama i javnim poduzećima čiji je osnivač Kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima Kanton, grad ili općina učestvuje sa više od 50% ukupnog kapitala (u daljem tekstu: poslodavac), osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno.Članak 2.(Rodna neutralnost izraza)Izrazi koji se koriste u ovoj uredbi, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.Članak 3.(Ovlašteni organ kod poslodavca)Obavljanje određenih radnji, u svezi sa procedurom prijema u radni odnos kod poslodavca, poduzima onaj organ koji je sukladno općim ili drugim internim aktom poslodavca, nadležan za obavljanje tih radnji.DIO DRUGI – POSTUPAK PRIJEMA U RADNI ODNOSČlanak 4.(Obveza javnog oglašavanja)(1) Kod poslodavaca iz članka 1. ove uredbe, prijem u radni odnos vrši se nakon provedene procedure obveznog javnog oglašavanja.(2) Prije provođenja procedure obveznog javnog oglašavanja, poslodavac donosi odluku o potrebi prijema u radni odnos za određeno radno mjesto.(3) Na temelju odluke poslodavca, raspisuje se javni oglas koji se obvezno objavljuje najmanje u jednom dnevnom listu i putem web stranice poslodavca, ukoliko ista postoji.(4) Javni oglas obvezno se dostavlja i Javnoj ustanovi Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, najkasnije na dan njegove objave. Javna ustanova Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona javni oglas objavljuje putem svoje web stranice.Članak 5.(Iznimci od obveze javnog oglašavanja)Iznimno od odredbe članka 4. ove uredbe, kod poslodavaca iz članka 1. ove uredbe prijem u radni odnos vrši se bez provedene procedure obveznog javnog oglašavanja u slučaju:a) otkaza sa ponudom izmijenjenog ugovora o radu za radno mjesto koje podrazumijeva iste uvjete u pogledu stručne spreme i radnog iskustva, ukoliko radnik ispunjava navedene uvjete, osim izmjene u pogledu trajanja ugovora o radu,b) prijema u radni odnos na određeno vrijeme najduže do 120 dana, jednokratno u toku jedne kalendarske godine za konkretno radno mjesto,c) prijema u radni odnos na određeno vrijeme po programima zapošljavanja javnih službi za zapošljavanje, koji se provode sukladno Zakonu o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba.Članak 6.(Sadržaj javnog oglasa)(1) Javni oglas iz članka 4. stavak (3) ove uredbe sadrži sljedeće podatke:a) naziv i sjedište poslodavca,b) naziv radnog mjesta za koje se provodi procedura prijema u radni odnos,c) opće i posebne uvjete za prijem u radni odnos za radno mjesto,d) kratak opis poslova radnog mjesta,e) naznaku da li se radni odnos zasniva na neodređeno ili određeno vrijeme i trajanje radnog odnosa na određeno vrijeme,f) naznaku da li je predviđen probni rad i trajanje probnog rada,g) potrebne dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta,h) adresu na koju se dostavlja PRIJAVNI OBRAZAC i dokazi, kao i naznaku gdje se prijavni obrazac može pronaći,i) rok za podnošenje prijave na javni oglas,j) napomenu da će samo izabrani kandidat biti u obvezi u određenom roku dostaviti ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONASubota, 13. travanj 2019. god.Broj 4 - Strana 379odgovaraju uvjetima radnog mjesta za koji se raspisuje javni oglas,k) napomenu da će samo izabrani kandidat biti u obvezi u određenom roku dostaviti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka ukoliko je isto uvjet za zasnivanje radnog odnosa na konkretnom radnom mjestu,(2) Rok za podnošenje prijava na javni oglas ne može biti kraći od osam dana od dana njegove posljednje objave.Članak 7.(Prijava na javni oglas)(1) Urednom prijavom na javni oglas smatra se uredno popunjen PRIJAVNI OBRAZAC koji je sastavni dio ove uredbe.(2) Uz prijavu se, u originalu ili ovjerenim fotokopijama, prilažu dokazi naznačeni u javnom oglasu.(3) Potpunom prijavom smatra se prijava uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta naznačeni u javnom oglasu za prijem u radni odnos.(4) Blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u roku koji je određen u javnom oglasu za prijem u radni odnos.Članak 8.(Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos)(1) Poslodavac imenuje komisiju za izbor kandidata za prijem u radni odnos (u daljem tekstu: komisija), najkasnije u roku od osam dana od dana isteka roka za dostavljanje prijava na javni oglas.(2) Komisija se sastoji od tri člana koje imenuje poslodavac iz reda zaposlenih,(3) Članovi komisije iz stavka (2) ovog članka moraju biti zaposleni na radnom mjestu za koje je potreban najmanje isti stupanj stručne spreme koji je predviđen za to radno mjesto.(4) Iznimno, ukoliko poslodavac ne može ispuniti uvjet iz stavaka (2) i (3) ovog članka, za člana komisije može se imenovati druga zaposlena osoba odgovarajuće stručne spreme, uz suglasnost organa upravljanja poslodavca.(5) Administrativno-tehničke poslove za komisiju obavlja sekretar Komisije koga imenuje poslodavac. (6) U slučaju kada je javni oglas objavljen radi popunjavanja više radnih mjesta, poslodavac može imenovati jednu ili više komisija.(7) Članovi komisije u svom radu moraju biti neovisni i nepristrasni, te se pridržavati načela javnosti i zakonitosti rada sukladno ovoj Uredbi.Članak 9.(Izuzeće članova komisije)(1) Član komisije će zatražiti izuzeće od rada u komisiji od poslodavca, ukoliko je srodnik nekog od prijavljenih kandidata u krvnom ili tazbinskom srodstvu do drugog stupnja.(2) O zahtjevu za izuzeće iz stavka (1) ovog članka poslodavac donosi odluku najkasnije u roku od pet dana od dana podnošenja zahtjeva, a protiv ove odluke žalba nije dopuštena. Članak 10.(Rok za održavanje prve sjednice KomisijeKomisija je obvezna najkasnije u roku od osam dana od dana imenovanja, odnosno u roku od tri dana od dana donošenja odluke o izuzeću člana komisije, održati prvu sjednicu na kojoj će izabrati predsjedavajućeg iz reda članova komisije.DIO TREĆI – PROCES IZBORA KANDIDATA ZA PRIJEM U RADNI ODNOSČlanak 11.(Otvaranje prijava)(1) Komisija u pravilu otvara i razmatra pristigle prijave na prvoj sjednici.(2) Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave, komisija će odbaciti zaključkom.Članak 12.(Proces izbora kandidata za prijem u radni odnos)(1) Pravo učešća u procesu izbora imaju svi kandidati čije su prijave uredne, potpune i blagovremene.(2) Proces izbora kandidata za prijem u radni odnos se provodi u ovisnosti od stupnja stručne spreme koja je kao uvjet propisana za radno mjesto za koje se provodi procedura prijema.(3) Proces izbora kandidata za radna mjesta za koja je kao uvjet propisana osnovna naobrazba zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom usmenom ispitu sa svakim od kandidata iz stavka (1) ovog članka.(4) Za radna mjesta za koja je kao uvjet propisana srednja naobrazba proces izbora zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom usmenom ispitu sa svakim od kandidata iz stavka (1) ovog članka. Poslodavac može pravilnikom o radu ili drugim internim aktom predvidjeti da se za određena radna mjesta za koja je kao uvjet propisana srednja naobrazba, pored razmatranja dokumentacije i usmenog ispita, provede pismeni i/ili praktični ispit, ukoliko priroda radnog mjesta za koje se provodi procedura prijema, zahtijeva i dodatnu provjeru znanja svakog od kandidata.(5) Proces izbora kandidata za radna mjesta za koja je kao uvjet propisana viša ili visoka naobrazba, kao i određena znanstvena zvanja, zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanom pismenom i usmenom ispitu sa svakim od kandidata iz stavka (1) ovog članka. Poslodavac može pravilnikom o radu ili drugim internim aktom predvidjeti da se za određena radna mjesta za koja je kao uvjet propisana viša ili visoka naobrazba, kao i određena znanstvena zvanja, pored razmatranja dokumentacije, te pismenog i usmenog ispita, provede i praktični ispit, ukoliko priroda radnog mjesta za koje se provodi procedura prijema, zahtijeva i dodatnu provjeru znanja svakog od kandidata.(6) Poslodavac će o vremenu i mjestu održavanja procesa izbora obavijestiti kandidate u pisanom obliku, putem obavijesti koja će biti dostavljena na adresu kandidata, kao i na e-mail adresu ukoliko je ista navedena u prijavi, i to najmanje pet dana prije održavanja ispita. O daljnjem procesu izbora kandidati se mogu obavijestiti i usmeno ili putem telefona.(7) Poslodavac će pravilnikom o radu ili drugim internim aktom urediti način, postupak i druga pitanja u svezi sa procesom izbora kandidata.Članak 13.(Rangiranje uspješnih kandidata)(1) Nakon okončanja procesa izbora kandidata za prijem u radni odnos, komisija utvrđuje listu uspješnih kandidata, sukladno sa ocjenama postignutim na usmenom, pismenom i praktičnom ispitu, u ovisnosti koji su ispiti bili obuhvaćeni procesom izbora.(2) Ukupan broj bodova se sastoji od zbira bodova sa usmenog, pismenog i praktičnog ispita, u ovisnosti koji su ispiti bili obuhvaćeni procesom izbora. Broj 4 - Strana 380SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONASubota, 13. travanj 2019. god.(3) Komisija dostavlja poslodavcu izvješće o provedenom postupku, koji potpisuju svi članovi komisije. Uz izvješće se prilaže lista uspješnih kandidata.(4) Poslodavac je dužan najkasnije u roku od osam dana od dana dostavljanja izvješća i liste uspješnih kandidata iz stavka (3) ovog članka, donijeti odluku o prijemu u radni odnos jednog ili više kandidata sa liste, u ovisnosti da li je javni oglas bio objavljen za prijem jednog ili više kandidata. (5) Lista uspješnih kandidata iz stavka (3) ovog članka predstavlja i rezervnu listu, te će se u slučaju odustanka izabranog kandidata donijeti odluka o prijemu u radni odnos jednog ili više kandidata sa liste.(6) Poslodavac je dužan najkasnije u roku od pet dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata, u pisanom obliku obavijestiti sve prijavljene kandidate, a koji nisu izabrani na radno mjesto za koje je provedena procedura prijema u radni odnos. Obavještenje sadrži pouku o pravnom lijeku.(7) Poslodavac će sa izabranim kandidatom, zaključiti ugovor o radu najkasnije u roku od osam dana od dana konačnosti odluke o izboru.(8) Odluka o izboru postaje konačna istekom roka za prigovor, odnosno konačnosti odluke po prigovoru.Članak 14(Prednost pri zapošljavanju)(1) Prilikom zapošljavanja potrebno je dati prednost kandidatima koji po posebnom zakonu imaju prioritet u zapošljavanju.(2) Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas, pozivajući se na poseban zakon po kojem imaju prednost.Članak 15.(Pravo uvida u rezultate procedure prijema u radni odnos)(1) Po prijemu obavještenja o izboru kandidata, kandidat koji nije izabran može u roku od tri dana od prijema obavještenja podnijeti zahtjev za uvid u dokumentaciju u svezi sa provedenom procedurom prijema u radni odnos.(2) Poslodavac će najkasnije u roku od tri dana od dana prijema zahtjeva, omogućiti kandidatu uvid u dokumentaciju u svezi sa provedenom procedurom prijema u radni odnos, osim dokumentacije koja se odnosi na osobne podatke drugih kandidata.(3) Kandidat kojem u roku iz stavka (2) ovog članka ne bude omogućen uvid u dokumentaciju, može zatražiti da nadležni organ iz članka 18. ove uredbe izvrši inspekcijski nadzor.Članak 16.(Pravo na prigovor)(1) Kandidat koji je nezadovoljan odlukom o izboru kandidata može u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti, izjaviti prigovor poslodavcu.(2) O prigovoru iz stavka (1) ovog članka odlučuje drugostupanjski organ poslodavaca, odnosno organ kod poslodavca, ukoliko isti postoji, a koji je sukladno općim ili drugim internim aktima nadležan da odlučuje o prigovorima radnika i drugih osoba na odluke kojima je drugi organ kod poslodavca odlučivao o pitanjima iz radnog odnosa.(3) Organ nadležan za rješavanje iz stavka (2) ovog članka dužan je riješiti po prigovoru najkasnije u roku od 15 dana.(4) Odluka donesena po prigovoru je konačna i protiv iste se može podnijeti tužba nadležnom sudu u roku od 30 dana.Članak 17.(Primjena pravilnika o radu ili drugog internog akta poslodavca)Na pitanja u svezi sa postupkom prijema u radni odnos koja nisu uređena ovom uredbom, primjenjuje se pravilnik o radu ili drugi interni akt poslodavca.DIO ČETVRTI - NADZOR NAD PRIMJENOM UREDBE I KAZNENE ODREDBEČlanak 18.(Nadzor nad primjenom Uredbe)Inspekcijski nadzor nad primjenom ove uredbe vrši Kantonalna uprava za inspekcijske poslove i proračunska inspekcija iz svoje nadležnosti.Članak 19.(Vrste i visine kazne)(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM kaznit će se za prekršaj poslodavac, ako:a) izvrši prijem u radni odnos bez provedene procedure javnog oglašavanja, osim u slučajevima predviđenim odredbom članka 5. ove uredbe (članak 4. stavak (1) ove uredbe).b) ne objavi javni oglas najmanje u jednom dnevnom listu i putem web stranice poslodavca, ukoliko ista postoji (članak 4. stavak (3) ove uredbe),c) javni oglas ne dostavi javnoj službi za zapošljavanje prema sjedištu poslodavca, najkasnije na dan njegove objave (članak 4. stavak (4) ove uredbe),d) u javnom oglasu odredi rok za podnošenje prijava u kraćem trajanju od osam dana (članak 6. stavak (2) ove uredbe),e) ne imenuje komisiju na način predviđen člankom 8. st. (2) i (3) ove uredbe,f) u roku koji je određen ovom uredbom ne izvrši prijem kandidata sa liste (članak 13. stavak (4) ove uredbe),g) ne omogući kandidatu uvid u dokumentaciju u svezi sa provedenom procedurom prijema u radni odnos (članak 15. stavak (2) ove uredbe),h) u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe ne uskladi pravilnik o radu ili druge interne akte kojima je uređena procedura prijema u radni odnos (članak 21. ove uredbe).(2) Za prekršaje iz stavka (1) ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba kod poslodavca novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.000,00 KM. (3) Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 500,00 KM kaznit će se član komisije – fizička osoba koja odmah po saznanju ne zatraži izuzeće od rada u komisiji iz razloga utvrđenih u članku 9. stavak (1) ove uredbe.DIO PETI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBEČlanak 20.(Okončanje pokrenutih postupaka)Postupci prijema u radni odnos koji su započeti prije stupanja na snagu ove Uredbe, okončat će se po proceduri po kojoj su i započeti. SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONASubota, 13. travanj 2019. god.Broj 4 - Strana 381Članak 21.(Usklađivanje pravilnika o radu iIi drugih internih akata poslodavca)Poslodavci iz članka 1. Uredbe su dužni najkasnije u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe, uskladiti pravilnike o radu ili druge interne akte kojima je uređena procedura prijema u radni odnos, sa odredbama ove uredbe.Članak 22.(Stupanje na snagu)Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.BOSNA I HERCEGOVINA PREMIJER KANTONAFederacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON Jakub Suljkanović,
Pravilnik o postupku upisa u Registar pravnih i fizičkih lica koja se bave razvojem tehnologija, obliku i sadržaju i načinu vođenja registra, kao i uslovima u pogledu potrebnih programskih, prostornih i stručnih kapaciteta TK Tuzlanski kanton Službene novine TK 18/18 28.12.2018 registar Broj 18 - Strana 1880 SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Petak, 28. decembar 2018. god. 1087 Na osnovu člana 98. stav (2) Zakona o naučnoistraživačkom radu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 14/17), ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona donosi P R A V I L N I K o postupku upisa u Registar pravnih i fizičkih lica koja se bave razvojem tehnologija, obliku i sadržaju i načinu vođenja registra, kao i uslovima u pogledu potrebnih programskih, prostornih i stručnih kapaciteta I. OPĆE ODREDBE Član 1. (Predmet pravilnika) Ovim pravilnikom utvrđuju se oblik, sadržaj i način vođenja Registra pravnih i fizičkih lica koja se bave razvojem tehnologija (u daljem tekstu: Registar), kao i procedure za upis, promjenu i brisanje iz Registra, te uslovi u pogledu programskih, prostornih i stručnih kapaciteta koje moraju ispunjavati pravna i fizička lica da bi se upisala u Registar. Član 2. (Vođenje Registra) (1) Razvojem tehnologija bave se naučnoistraživačke organizacije, visokoškolske ustanove, privredna društva, udruženja ili fondacije i fizička lica, koja svoju aktivnost usmjeravaju ka razvoju novih ili unapređenju postojećih tehnologija za sopstvene ili tuđe potrebe. (2) Organizacije za razvoj tehnologija su one organizacije koje veći dio svojih aktivnosti usmjeravaju na razvoj novih ili unapređenje postojećih tehnologija za sopstvene ili tuđe potrebe. (3) Organizacije za razvoj tehnologija su: a) tehnološka privredna društva i b) inovacioni centri. (3) Registar vodi Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu Ministarstvo) u pisanom obliku. Član 3. (Postupak registracije) (1) Postupak registracije, subjekta tehnološkog razvoja, pokreće pravno ili fizičko lice zahtjevom za upis u Registar i izdavanje rješenja o registraciji (u daljem tekstu: Zahtjev), na obrascu 1, koji je sastavni dio ovog pravilnika. (2) Uz zahtjev iz stava (1) ovog člana, pravno ili fizičko lice dostavlja i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost uslova za upis u Registar, koja je navedena u obrascu 1. ovog pravilnika. (3) Dokumentacija iz stava (2) ovog člana dostavlja se u ovjerenom prepisu ili u ovjerenoj fotokopiji. Član 4. (Postupak po zahtjevu) Na osnovu primljenog zahtjeva, Ministarstvo: a) obavještava podnosioca zahtjeva da uredi ili dopuni Zahtjev, ukoliko je Zahtjev neuredan ili nekompletan, b) donosi zaključak o odbacivanju Zahtjeva ukoliko ne uredi ili ne dopuni Zahtjev u traženom roku, c) donosi rješenje o odbijanju Zahtjeva podnosioca koji ne ispunjava uslove za upis u Registar, d) izdaje rješenje o upisu u Registar. II. UPIS U REGISTAR Član 5. (Sadržaj Registra) Registar sadrži: a) podatke o pravnim i fizičkim licima koja su registrovana kao subjekti tehnološkog razvoja i b) dokumentaciju na osnovu koje je izvršen upis, promjena ili brisanje podataka sadržanih u Registru. Član 6. (Knjige registracije) Registar sa podacima o pravnim i fizičkim licima koja su registrovana kao subjekti tehnološkog razvoja, čine tri knjige registracije (u daljem tekstu: Registri), i to: a) registar organizacija za razvoj tehnologija, b) registar organizacija za infrastrukturnu podršku razvoja tehnologija i c) registar fizičkih lica koja se bave razvojem tehnologija. Član 7. (Vođenje Registara) (1) Registre vodi Ministarstvo u pisanoj formi. (2) Registri se vode u obliku knjige formata A-3, tvrdog poveza s tamnoplavim koricama. (3) Izgled i sadržaj vanjske strane prednje korice i prve stranice Registara propisan je na obrascima 2, 3 i 4, koji su sastavni dio ovog pravilnika. (4) Listovi Registara izrađeni su na bijelom papiru sa numerisanim stranicama. (5) Uputstvo za popunjavanje Registara nalazi se sa unutrašnje strane prednje korice i propisano je na obrascima 5 i 6, koji su sastavni dijelovi ovog pravilnika. Član 8. (Subjekti upisa u Registre) (1) U Registar organizacija za razvoj tehnologija se upisuju: a) tehnološka privredna društva, b) inovacioni centri i c) udruženja i fondacije koji svoju aktivnost usmjeravaju ka razvoju novih ili unapređenju postojećih tehnologija. (2) U Registar organizacija za infrastrukturnu podršku razvoja tehnologija se upisuju: a) poslovno-tehnološki inkubatori, b) naučno-tehnološki parkovi i c) centri za transfer tehnologija. (3) U Registar fizičkih lica koja se bave razvojem tehnologija upisuju se fizička lica koja svoju aktivnost usmjeravaju ka razvoju novih ili unapređenju postojećih tehnologija za sopstvene ili tuđe potrebe i koja ispunjavaju uslove da se registruju kao subjekti tehnološkog razvoja. Član 9. (Upis naučnoistraživačkih organizacija i visokoškolskih ustanova u Registre) (1) U skladu sa članom 2. stav (1) ovog pravilnika, u Registre iz člana 8. stavovi (1) i (2) ovog pravilnika se upisuju i naučnoistraživačke organizacije i visokoškolske ustanove u zavisnosti od aktivnosti koja je usmjerena ka razvoju tehnologija ili organizovanju infrastrukturne podrške za razvoj tehnologije za sopstvene ili tuđe potrebe. (2) Naučnoistraživačke organizacije koje su upisane u Registar naučnoistraživačkih organizacija koji se vodi u Ministarstvu upisuju se i u Registar. Petak, 28. decembar 2018. god. SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 18 - Strana 1881 (3) Visokoškolske ustanove koje su upisane Registar visokoškolskih ustanova koji se vodi u Ministarstvu upisuju se u Registar. (4) Naučnoistraživačke organizacije i visokoškolske ustanove iz stavova (2) i (3) ovog člana ostvaruju ista prava kao i druga pravna i fizička lica koja su upisana u Registar. Član 10. (Sadržaj Registara) (1) Registar organizacija za razvoj tehnologija i registar organizacija za infrastrukturnu podršku razvoja tehnologija sadrže podatke o pravnim licima koja su registrovana kao subjekti tehnološkog razvoja, i to: a) redni broj upisa, b) naziv pravnog lica, c) adresa, d) oblik organizovanja pravnog lica, e) poreski identifikacioni broj, f) sud, mjesto, broj i datum rješenja o upisu u sudski registar, g) broj i datum rješenja o registraciji, h) datum upisa promjene, i) datum brisanja i j) napomena (2) Registri iz stava (1) ovog člana vode se na obrascima 7 i 8, koji su sastavni dio ovog pravilnika. (3) Registar fizičkih lica koja se bave razvojem tehnologija sadrži podatke o fizičkim licima koja su registrovana kao subjekti tehnološkog razvoja, i to: a) redni broj upisa, b) ime i prezime fizičkog lica, c) adresa, d) jedinstveni matični broj (JMB), e) broj i datum rješenja o registraciji, f) broj isprave o priznatom patentu, industrijskom dizajnu ili topografiji integrisanih kola i naziv institucija koja ju je izdala, g) datum upisa promjene, h) datum brisanja i) napomena. (4) Registar iz stava (3) ovog člana vodi se na obrascu 9 koji je sastavni dio ovog pravilnika. Član 11. (Upis pravnih lica) Pravno lice može biti upisano u Registar ako ispunjava opće uslove u pogledu organizacione i stručne strukture, a ti uslovi su: a) da ima sjedište na teritoriji Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Kanton), b) da je registrovano u skladu sa zakonima koji uređuju osnivanje i poslovanje ustanova, privrednih društava, udruženja ili fondacija, c) da protiv njega nije pokrenut stečajni ili likvidacioni postupak, d) da ima službene podatke o ukupnom broju i stručnoj spremi lica u radnom odnosu na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom, kao i broju i stručnoj spremi lica radno angažovanih po drugom osnovu i e) da ima službene podatke o vrsti, površini i opremljenosti odgovarajućeg poslovnog prostora kojim raspolaže. Član 12. (Posebni uslovi za upis tehnološkog privrednog društva) Kao tehnološko privredno društvo registruje se organizacija koja, pored uslova iz člana 11. ovog pravilnika, ispunjava i posebne uslove: a) primenjuje ili razvija tehnologiju kao važnu komponentu svojih poslovnih aktivnosti, b) bavi se istraživanjem i razvojem tehnologija za sopstvene ili za potrebe drugih privrednih društava, organizacija i ustanova i c) ima potrebne programske, prostorne i stručne kapacitete, te opremu za obavljanje djelatnosti iz tačaka a) i b) ovog člana. Član 13. (Posebni uslovi za upis inovacionog centra) Kao inovacioni centar registruje se organizacija koja, pored uslova iz člana 11. ovog pravilnika, ispunjava i posebne uslove: a) na originalan i sistematski način primjenjuje sopstvene i tuđe naučne rezultate i savremene tehnološke procese radi stvaranja inovacija, razvoja prototipova, novih proizvoda, procesa i usluga ili poboljšanja postojećih u određenoj oblasti, s ciljem prenosa znanja i tehnologija u proizvodnju i usluge drugih privrednih subjekata, b) ima usvojen program istraživačko-razvojnog i inovacionog rada i c) ima odgovarajući prostor i opremu za obavljanje primijenjenih, razvojnih i inovacionih istraživanja, odnosno ostvarivanje programa i realizaciju projekata. Član 14. (Posebni uslovi za upis udruženja ili fondacija) Kao udruženje ili fondacija u Registar se upisuje pravno lice koje, pored uslova iz člana 11. ovog pravilnika, ispunjava i poseban uslov da se bavi istraživanjem i razvojem tehnologija za sopstvene potrebe ili za potrebe drugih, u skladu sa zakonom. Član 15. (Posebni uslovi za upis poslovno-tehnološkog inkubatora) Kao poslovno-tehnološki inkubator registruje se organizacija čija je osnovna djelatnost stavljanje na raspolaganje, uz naknadu, poslovnog prostora, administrativnih, tehničkih, intelektualnih i drugih usluga novoosnovanim tehnološkim privrednim društvima – stanarima, i koja pored uslova iz člana 11. ovog pravilnika, posjeduje sljedeće programske, prostorne i stručne kapacitete, i to: a) ima radno angažovana najmanje tri lica sa završenim prvim ciklusom visokog obrazovanja, od kojih jedno lice sa radnim iskustvom iz oblasti menadžmenta i konsaltinga, jedno lice sa radnim iskustvom iz oblasti knjigovodstvenih poslova i jedno lice sa radnim iskustvom iz oblasti privrednog prava, b) u svom sastavu okuplja najmanje osam stanara koji usluge poslovno-tehnološkog inkubatora koriste po osnovu ugovora zaključenog u skladu sa zakonom, a koji imaju usvojen program inovacionog ili proizvodnog rada i razvijaju inovativne proizvode, procese i usluge sa visokim nivoom „know-how“ znanja i novih tehnologija, c) ima raspoložive zajedničke poslovne prostorije za smještaj subjekata u svojstvu stanara, koje su opremljene nameštajem, opremom i instalacijama koje omogućavaju optimalne uslove rada, u skladu sa važećim propisima, Broj 18 - Strana 1882 SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Petak, 28. decembar 2018. god. normativima i standardima iz oblasti projektovanja, građenja i opremanja infrastrukture, d) ima uslove za pružanje sekretarskih, administrativnih, računovodstvenih, reklamnih, kao i usluga finansijskog i poslovnog savjetovanja i planiranja, povezivanja sa partnerima u zemlji i/ili inostranstvu i e) ima kadrovske i infrastrukturne potencijale za pružanje usluga poslovnog inkubatora, konsaltinga, obuke i treninga. Član 16. (Posebni uslovi za upis naučno-tehnološkog parka) Kao naučno-tehnološki park registruje se organizacija koja u okviru definisanog prostora pruža infrastrukturne i stručne usluge visokoškolskim ustanovama, naučnoistraživačkim organizacijama, kao i tehnološkim privrednim društvima-članovima, u određenoj naučnoj, istraživačko-razvojnoj ili proizvodnoj grupaciji s ciljem njihovog povezivanja i što brže primjene novih tehnologija, stvaranja i plasmana novih proizvoda i usluga na tržištu i koja, pored uslova iz člana 11. ovog pravilnika, posjeduje sljedeće programske, prostorne i stručne kapacitete, i to: a) ima radno angažovana najmanje četiri lica sa završenim prvim ciklusom visokog obrazovanja u oblastima menadžmenta ili konsaltinga, inovacija i poslovanja, knjigovodstvenih poslova i privrednog prava, b) ima odgovarajućim aktom definisanu osnovnu naučnu, istraživačko-razvojnu ili proizvodnu oblast u kojoj članovi naučno-tehnološkog parka obavljaju svoju djelatnost, c) u svom sastavu okuplja najmanje pet članova koji usluge naučno-tehnološkog parka koriste po osnovu ugovora zaključenog u skladu sa zakonom, a koji imaju usvojen program istraživačko-razvojnog, inovacionog ili proizvodnog rada, d) ima raspoloživi kancelarijski prostor i odgovarajuću opremu, internet komunikaciju, raspoložive zajedničke poslovne prostorije i druga sredstva za pružanje infrastrukturnih usluga članovima naučno-tehnološkog parka, s ciljem podizanja nivoa visokoškolskog, naučnoistraživačkog, razvojnog, inovacionog ili proizvodnog rada, ostvarivanja programa i realizacije projekata, e) ima uslove za pružanje sekretarskih, administrativnih, računovodstvenih, reklamnih usluga, kao i usluga finansijskog i poslovnog savjetovanja i planiranja, povezivanja sa partnerima u zemlji i/ili inostranstvu i f) ima kadrovske i infrastrukturne potencijale za pružanje usluga konsaltinga, obuke i treninga. Član 17. (Posebni uslovi za upis centra za transfer tehnologija) Kao centar za transfer tehnologija registruje se organizacija koja je osnovana isključivo radi obavljanja djelatnosti transfera tehnologija, primjene novih tehnoloških rješenja, traganja za idejama i partnerima za transfer tehnologija, procjene komercijalnog potencijala transfera tehnologija, podsticaja za realizaciju i komercijalizaciju transfera tehnologija i pružanje pomoći u zaštiti intelektualne svojine tehnološkim privrednim društvima koja razvijaju, proizvode i prodaju proizvode, procese i usluge sa visokim nivoom „know-how“ znanja i novih tehnologija, i koja, pored uslova iz člana 11. ovog pravilnika, posjeduje sljedeće programske, prostorne i stručne kapacitete, i to: a) osnovana je isključivo radi obavljanja djelatnosti transfera tehnologija radi primjene tehnoloških inovacija, pri čemu sama nije nosilac djelatnosti razvoja tehnologija ili proizvoda, b) ima odgovarajućim aktom definisanu osnovnu naučnu, istraživačko-razvojnu ili proizvodnu oblast za koju vrši transfer tehnologije, radi primjene i komercijalizacije novih tehnoloških rješenja, c) ima u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, sa punim radnim vremenom najmanje tri lica sa završenim prvim ciklusom visokog obrazovanja, od kojih je najmanje jedno lice kompetentno za oblast komercijalizacije novih tehnoloških rješenja i sa iskustvom iz oblasti privrednog prava, i najmanje jedno lice sa iskustvom u oblasti knjigovodstvenih poslova, d) ima radno angažovana najmanje dva lica sa završenim prvim ciklusom visokog obrazovanja, kompetentna za konsalting i procjenu potencijalne komercijalizacije ponuđenih novih tehnoloških rješenja, e) ima plan finansiranja i plan rada centra za transfer tehnologija i f) ima odgovarajući prostor i opremu za pružanje usluga u svrhu istraživanja tržišta, ispitivanja javnog mnijenja, konsaltinga i menadžment poslovanja i poslovnog planiranja. Član 18. (Uslovi za upis fizičkih lica u Registar) Fizičko lice upisuje se u Registar kao subjekat razvoja tehnologija ukoliko: a) ima prebivalište na području Kantona, b) poseduje važeću ispravu o priznatom patentu, industrijskom dizajnu ili topografiji integrisanih kola, odnosno da ima priznato tehničko ili tehnološko unapređenje od organizacije u kojoj je bio zaposlen ili u kojoj je zaposlen, i c) ima godišnji plan i program inovacionih aktivnosti. Član 19. (Dostava izvještaja) (1) Pravna i fizička lica koja su upisana u Registre dužna su da Ministarstvu dostave godišnje izvještaje o realizovanim aktivnostima u oblasti istraživanja, razvoja i primjene tehnologija, stanju opreme i resursa, kao i planovima njihovog korištenja, a izvještaj se dostavlja na obrascu 10, koji je sastavni dio ovog pravilnika. (2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, naučnoistraživačke organizacije i visokoškolske ustanove koje se vode u Registru u skladu sa članom 10. ovog pravilnika, nemaju obavezu dostavljanja izvještaja iz stava (1) ovog člana. Član 20. (Promjena podataka u Registru) Promjena podataka u Registru vrši se na osnovu zahtjeva za promjenu podataka, koji registrovani subjekt tehnološkog razvoja podnosi u roku od 15 dana od dana nastanka promjene na obrascu 11., koji je sastavni dio ovog pravilnika. Član 21. (Ovjeren izvod) (1) Ovjereni izvod iz Registara, izdaje se na obrascima 12, 13 i 14, koji su sastavni dio ovog pravilnika, i dostavlja se podnosiocu zahtjeva. (2) Obrazac izvoda sadrži podatke kao i Registri. (3) Ovjereni izvod iz Registra može se izdati i na osnovu pisanog zahtjeva lica upisanog u Registar, te drugih fizičkih ili pravnih lica koje za to dokažu pravni interes, po pribavljenom odobrenju ministra. Petak, 28. decembar 2018. god. SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 18 - Strana 1883 III. BRISANJE IZ REGISTRA Član 22. (Brisanje iz Registra pravnih lica) Odgovorno lice u pravnom licu upisano u Registar briše se: a) ako prestane da ispunjava neki od općih uslova iz člana 11. ovog pravilnika, b) ako prestane da ispunjava neki od posebnih uslova za upis u Registar u određenom statusu, a koji su propisani članovima 12. do 17. ovog pravilnika, c) ako, u skladu sa članom 19. ovog pravilnika, Ministarstvu ne dostavi godišnji izvještaj ni u roku od osam dana od dana prijema obavještenja o obavezi dostavljanja godišnjeg izvještaja, d) ako mu nadležni organ zabrani bavljenje djelatnošću na osnovu koje je upisano u Registar, e) ako u Zahtjevu ili u godišnjem izvještaju netačno prikaže podatke od značaja za upis u Registar, u svrhu pribavljanja materijalne ili druge koristi ili f) ako u zahtjevu za finansiranje budžetskim sredstvima Kantona netačno prikaže značajan podatak ili ako krši obaveze preuzete ugovorom o finansiranju razvoja tehnologija budžetskim sredstvima Kantona. Član 23. (Brisanje fizičkih lica iz Registra) Fizičko lice briše se iz Registra: a) na lični zahtjev, b) ako prestane da ispunjava uslov iz člana 18. stav 1. ovog pravilnika, c) ako ne dostavi godišnji plan i program inovacionih aktivnosti u periodu od dvije godine, d) ako u Zahtjevu ili u godišnjem izvještaju netačno prikaže podatke od značaja za upis u Registar, u svrhu pribavljanja materijalne ili druge koristi ili e) ako prekrši obaveze preuzete ugovorom o finansiranju razvoja tehnologija budžetskim sredstvima Budžeta Kantona. Član 24. (Javnost Registra) Javnost Registra se obezbjeđuje tako što se na internet stranici Ministarstva objavljuju ažurirani spiskovi pravnih i fizičkih lica koja se bave razvojem tehnologija. IV. ZAVRŠNE ODREDBE Član 25. (Stupanje na snagu pravilnika) Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“. BOSNA I HERCEGOVINA M I N I S T A R FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON Mr. sc. Zlatan Muratović, v.r. MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I NAUKE Broj: 10/1-38-032179-2/18 Tuzla, 19.12. 2018. godine Broj 18 - Strana 1884 SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Petak, 28. decembar 2018. god. Obrazac 1 ZAHTJEV ZA UPIS U REGISTAR PRAVNIH I FIZIĈKIH LICA KOJE SE BAVE RAZVOJEM TEHNOLOGIJA 1 Puni naziv pravnog lica/ime i prezime fizičkog lica 2 Mjesto poslovnog sjedišta za pravna lica/prebivalište za fizička lica Аdresa Telefon/faks E-mail www аdresa 3 ЈМB/ЈIB 4 Poreski identifikacioni broj 5 Registrovano pravno lice kod 6 Naziv institucije koja je fizičkom licu izdala ispravu o priznatom patentu, industrijskom dizajnu ili topografiji integrisanih kola 7 Broj rješenja o upisu u registar za pravna lica/isprave o priznatom patentu, industrijskom dizajnu ili topografiji integrisanih kola, za fizička lica 8 Ime, prezime i prebivalište, odnosnoi naziv osnivača pravnog lica Status u kome se zahtijeva registracija: 9 Ime i prezime osobe za kontakt Аdresa Теlеfon/ fакs E-mail www аdresa 10 Oblik organizovanja pravnog lica Petak, 28. decembar 2018. god. SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 18 - Strana 1885 11 Šifra i opis djelatnosti 12 Naziv poslovne banke Broj poslovnog računa 13 Оdgovorna lica za zastupanje Ime i prezime Маtični broj Naziv funkcije Napomena: Ukoliko traženi podaci zahtijevaju više prostora od predviđenog, te podatke treba dopuniti na dodatnom dokumentu i priložiti uz ovaj obrazac. Napomena za fizička lica: Ukoliko zahtjev za upis podnose fizička lica moraju popuniti i sljedeću: I Z J A V U Ja_____________________________izjavljujem da sam saglasan da se moji lični podaci sadržani u Zahtjevu za upis u Registar i dokumetaciji priloženoj uz Zahtjev, budu korišćeni, obrađeni i objavljeni u potupku upisa u Registar, te da isti budu ispisani na urađenim izvodima iz Registra. SPISAK DOKUMENTACIJE Dokumentacija za pravna lica (zaokružiti redne brojeve dokumenata priloženih uz zahtjev) 1. Osnivački akt, 2. odluku o registraciji kod nadležnog suda, 3. uvjerenje da, u odnosu na pravno lice - podnosilac prijave nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije, 4. informacije o broju i profesionalnim kvalifikacijama, specijalitetima u struci, neophodno iskustvo u oblasti rada i upućivanje lica zaposlenih na neodređeno vrijeme, puno radno vreme ili angažovana na različite osnove, 5. informacije o vrsti, površini i opremi relevantnih poslovnih prostorija, 6. izvještavati o realizovanim aktivnostima u oblasti istraživanja, razvoja i primjene tehnologija za svoje ili za potrebe drugih (odnosi se na tehnološka preduzeća, udruženja ili fondacije), 7. Izvještaj o realizovanim aktivnostima u primjeni vlastitih i drugih naučnih rezultata i savremenih tehnoloških procesa za kreiranje inovacija, razvoj prototipova ili pilot projekata, novi ili poboljšanje postojećih proizvoda, procesa i usluga na određenom području (odnosi se na inovacijski centar), 8. program istraživanja i razvoja i inovativnog rada (odnosi se na inovacijski centar), Broj 18 - Strana 1886 SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Petak, 28. decembar 2018. god. 9. Izvještaj o realizovanim aktivnostima u oblasti pružanja usluga zakupcima poslovno-tehnoloških inkubatora (odnosi se na poslovno-tehnološki inkubator), 10. kopije ugovora sa zakupcima poslovno-tehnološkog inkubatora (odnosi se na poslovno-tehnološki inkubator), 11. Izvještaj o realizovanim aktivnostima u oblasti pružanja usluga članovima naučno-tehnološkog parka (odnosi se na naučni i tehnološki park), 12. djelovati u definisanju osnovnog naučnog, istraživačkog i razvojnog ili proizvodnog područja u kojem članovi naučno-tehnološkog parka obavljaju svoje aktivnosti (odnosi se na naučni i tehnološki park), 13. kopije ugovora sa članovima naučno-tehnološkog parka (odnosi se na naučni i tehnološki park), 14. izvještaj o realizovanim aktivnostima u oblasti prenosa tehnologije (odnosi se na centar za prenos tehnologije), 15. djelovati definisanjem osnovnog naučnog, istraživačkog, razvojnog ili proizvodnog područja za koji se vrši prenos tehnologije (odnosi se na centar za prenos tehnologije), 16. Plan finansiranja i plan Centra za prenos tehnologije (odnosi se na centar za prenos tehnologije). Napomena: Dokumentaciju pod rednim brojevima od 1 do 6 podnose sva pravna lica. Dokumentacija za fizička lica: (zaokružiti redovan broj dokumenata priloženih uz zahtjev) 1. fotokopija lične karte, 2. potvrdu o prebivalištu, 3. potvrda o državljanstvu, 4. certifikat o priznatom patentu, industrijskom dizajnu ili topografiji integrisanih kola, 5. dokaz da ima priznato tehničko ili tehnološko poboljšanje od organizacije u kojoj je (bila) bila zaposlena, 6. plan i program inovativnih aktivnosti u trajanju od najmanje jedne godine i 7. ovjerena izjava o saglasnosti za korištenje, obradu i objavljivanje ličnih podataka sadržanih u zahtjevu i dokumentaciji priloženoj uz zahtjev . u _____________________ Podnosilac zahtjeva dana: __________________ __________________ (potpis fizičkog lica /potpis ovlaštenog lica ovjerenog pečatom pravnog lica) Petak, 28. decembar 2018. god. SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 18 - Strana 1887 BOSNA I HERCEGOVINA Obrazac 2 FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON Ministarstvo obrazovanja i nauke REGISTAR ORGANIZACIJA ZA RAZVOJ TEHNOLOGIJA Broj 18 - Strana 1888 SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Petak, 28. decembar 2018. god. BOSNA I HERCEGOVINA Obrazac 3 FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON Ministarstvo obrazovanja i nauke REGISTAR ORGANIZACIJA ZA INFRASTRUKTURNU PODRŠKU RAZVOJA TEHNOLOGIJA Petak, 28. decembar 2018. god. SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 18 - Strana 1889 BOSNA I HERCEGOVINA Obrazac 4 FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON Ministarstvo obrazovanja i nauke REGISTAR FIZIĈKIH LICA KOJA SE BAVE RAZVOJEM TEHNOLOGIJA Broj 18 - Strana 1890 SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Petak, 28. decembar 2018. god. Obrazac 5 UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE 1. U rubriku „REDNI BROJ UPISA“ upisuje se redni broj upisa u knjigu Registara organizacija za razvoj tehnologija ili organizacija za infrastrukturnu podršku razvoja tehnologija počevši od broja 1 pa dalje kako slijedi po rednim brojevima ne zaključujući Registar na kraju kalendarske godine. 2. U rubriku „NAZIV PRAVNOG LICA“ upisuje se naziv organizacije za razvoj tehnologija ili organizacije za infrastrukturnu podršku razvoja tehnologija koje se bave razvojem tehnologija. 3. U rubriku „ADRESA“ upisuje se adresa pravnog lica. 4. U rubriku „OBLIK ORGANIZOVANJA PRAVNOG LICA“ upisuje se podaci o obliku u kojem je organizovano pravno lice za razvoj tehnologija ili za infrastrukturnu podršku razvoja tehnologija (npr. D.O.O ili sl.) 5. U rubriku „PORESKI IDENTIFIKACIONI BROJ“ upisuje se identifikacioni broj organizacija dobivenih od strane nadležnih poreskih organa. 6. U rubriku „SUD, MJESTO, BROJ I DATUM RJEŠENJA O UPISU U SUDSKI REGISTAR“ upisuje se podaci o nadležnom sudu, mjestu, broju rješenja i datumu rješenja o upisu organizacija u sudski registar. 7. U rubriku „BROJ I DATUM RJEŠENJA O REGISTRACIJI“ upisuje se broj i datum rješenja o registraciji organizacije. 8. U rubriku „DATUM UPISA PROMJENE“ upisuje se datum nastale promjene. 9. U rubriku „DATUM BRISANJA“ upisuje se datum brisanja organizacije. 10. U rubriku „NAPOMENA“ upisuju se napomene vezane za navedene podatke. Petak, 28. decembar 2018. god. SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 18 - Strana 1891 Obrazac 6 UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE 1. U rubriku „REDNI BROJ UPISA“ upisuje se redni broj upisa u knjigu Registra fizičkih lica koja se bave razvojem tehnologija počevši od broja 1 pa dalje kako slijedi po rednim brojevima ne zaključujući Registar na kraju kalendarske godine. 2. U rubriku „IME I PREZIME FIZIĈKOG LICA“ upisuje se ime i prezime fizičkog lica koje se bavi tehnologijom. 3. U rubriku „ADRESA“ upisuje se adresa fizičkog lica. 4. U rubriku „JEDINSTVENI MATIĈNI BROJA (JMB)“ upisuje se jedinstveni matični broj fizičkog lica. 5. U rubriku „BROJ I DATUM RJEŠENJA O REGISTRACIJI“ upisuje se broj i datum rješenja o registraciji organizacije. 6. U rubriku „BROJ ISPRAVE O PRIZNTAOM PATENTU, INDUSTRIJSKOM DIZAJNU ILI TOPOGRAFIJI INTEGRISANIH KOLA I NAZIV INSTITUCIJA KOJA JU JE IZDALA“ upisuje se broj isprave i naziv institucije koja je izdala ispravu. 7. U rubriku „DATUM UPISA PROMJENE“ upisuje se datum nastale promjene. 8. U rubriku „DATUM BRISANJA“ upisuje se datum brisanja organizacije. 9. U rubriku „NAPOMENA“ upisuju se napomene vezane za navedene podatke. Broj 18 - Strana 1892 SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Petak, 28. decembar 2018. god. Obrazac 7 REGISTAR ORGANIZACIJA ZA RAZVOJ TEHNOLOGIJA a) Redni broj upisa b) Naziv pravnog lica, c) Adresa d) Oblik organizovanja pravnog lica, e) Poreski identifikacioni broj, f) Sud, mjesto, broj i datum rješenja o upisu u sudski registar, g) Broj i datum rješenja o registraciji, h) Datum upisa promjene i) Datum brisanja j) Napomena: Petak, 28. decembar 2018. god. SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 18 - Strana 1893 Obrazac 8 REGISTAR ORGANIZACIJA ZA INFRASTRUKTURNU PODRŠKU RAZVOJA TEHNOLOGIJA a) Redni broj upisa b) Naziv pravnog lica, c) Adresa d) Oblik organizovanja pravnog lica, e) Poreski identifikacioni broj, f) Sud, mjesto, broj i datum rješenja o upisu u sudski registar, g) Broj i datum rješenja o registraciji, h) Datum upisa promjene i) Datum brisanja j) Napomena: Broj 18 - Strana 1894 SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Petak, 28. decembar 2018. god. Obrazac 9 REGISTAR FIZIĈKIH LICA KOJA SE BAVE RAZVOJEM TEHNOLOGIJA a) Redni broj upisa b) Ime i prezime fizičkog lica: c) Adresa: d) Jedinstveni matični broj (JMB): e) Broj i datum rješenja o registraciji: f) Broj isprave o priznatom patentu, industrijskom dizajnu ili topografiji integrisanih kola i naziv institucija koja ju je izdala: g) Datum upisa promjene i: h) Datum brisanja: i) Napomena: Petak, 28. decembar 2018. god. SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 18 - Strana 1895 Obrazac 10 Napomena: Ukoliko traženi podaci zahtijevaju više prostora od predviđenog, te podatke treba dopuniti na dodatnom dokumentu i priložiti uz ovaj obrazac. U_____________________ Podnosilac zahtjeva Dana: __________________ __________________ (potpis fizičkog lica /potpis ovlaštenog lica ovjerenog pečatom pravnog lica) GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O REALIZOVANIM AKTIVNOSTIMA U OBLASTI ISTRAŢIVANJA I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA, STANJU OPREME I RESURSA 1 Pun naziv pravnog lica/ime i prezime fizičkog lica 2 Broj rješenja o registraciji 3 Кratak opis aktivnosti u vezi sa istraživanjem i razvojem tehnologijarealizovanih u predhodnoj godini 4 Кratak opis stanja opreme i resursa u predhodnoj godini 5 Plan korištenja opreme i resursa Broj 18 - Strana 1896 SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Petak, 28. decembar 2018. god. Obrazac 11 Napomena: Ukoliko traženi podaci zahtijevaju više prostora od predviđenog, te podatke treba dopuniti na dodatnom dokumentu i priložiti uz ovaj obrazac. U_____________________ Podnosilac zahtjeva Dana__________________ __________________ (potpis fizičkog lica /potpis ovlaštenog lica u pravnom licu sa pečatom ZAHTJEV ZA PROMJENU PODATAKA UPISANIH U REGISTAR PRAVNIH I FIZIĈKIH LICA KOJE SE BAVE RAZVOJEM TEHNOLOGIJA 1 Pun naziv pravnog lica/ime i prezime fizičkog lica 2 Status u kome je pravno lice upisano u Registar 3 Broj rješenja o registraciji 4 Datum rješenja o registraciji 5 Vrsta promjene 6 Оsnov promjene 7 Razlog promjene 8 Datum kada je nastupio osnov promjene Obrazac 12 ) Petak, 28. decembar 2018. god. SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 18 - Strana 1897 Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton Ministarstvo obrazovanja i nauke Broj:_________________/____ Datum:________________ godine _____________________________ (Podnosilac zahtjeva) Veza: zahtjev broj:_________/ od _____________ godine I Z V O D I Z R E G I S T R A O R G A N I Z A C I J A Z A R A Z V O J T E H N O L O G I J A Shodno odredbama člana 21. Pravilnika o postupku upisa u Registar pravnih i fizičkih lica koja se bave razvojem tehnologija, obliku i sadržaju i načinu vođenja registra, kao i uslovima u pogledu potrebnih programskih, prostornih i stručnih kapaciteta („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj:_____/___), dostavljamo vam izvod iz registra sa podacima upisanim u Registar. a) Redni broj upisa b) Naziv pravnog lica, c) Adresa d) Oblik organizovanja pravnog lica, e) Poreski identifikacioni broj, (potpis fizičkog lica /potpis ovlaštenog lica u pravnom licu sa pečatom Obrazac 12 Broj 18 - Strana 1898 SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Petak, 28. decembar 2018. god. f) Sud, mjesto, broj i datum rješenja o upisu u sudski registar, g) Broj i datum rješenja o registraciji, h) Datum upisa promjene i) Datum brisanja j) Napomena: M I N I S T A R __________________ Petak, 28. decembar 2018. god. SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 18 - Strana 1899 Obrazac 13 Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton Ministarstvo obrazovanja i nauke Broj:_________________/____ Datum:________________ godine _____________________________ (Podnosilac zahtjeva) Veza: zahtjev broj:_________/ od _____________ godine I Z V O D I Z R E G I S T R A O R G A N I Z A C I J A Z A I N F R A S T R U K T U R N U P O D R Š K U R A Z V O J A T E H N O L O G I J A Shodno odredbama člana 21. Pravilnika o postupku upisa u Registar pravnih i fizičkih lica koja se bave razvojem tehnologija, obliku i sadržaju i načinu vođenja registra, kao i uslovima u pogledu potrebnih programskih, prostornih i stručnih kapaciteta („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj:_____/___), dostavljamo vam izvod iz registra sa podacima upisanim u Registar. a) Redni broj upisa b) Naziv pravnog lica, c) Adresa d) Oblik organizovanja pravnog lica, e) Poreski identifikacioni broj, Broj 18 - Strana 1900 SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Petak, 28. decembar 2018. god. f) Sud, mjesto, broj i datum rješenja o upisu u sudski registar, g) Broj i datum rješenja o registraciji, h) Datum upisa promjene i) Datum brisanja j) Napomena: M I N I S T A R __________________ Petak, 28. decembar 2018. god. SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 18 - Strana 1901 Obrazac 14 Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton Ministarstvo obrazovanja i nauke Broj:_________________/____ Datum:________________ godine _____________________________ (Podnosilac zahtjeva) Veza: zahtjev broj:_________/ od _____________ godine I Z V O D I Z R E G I S T R A F I Z I Ĉ K I H L I C A K O J A S E B A V E R A Z V O J E M T E H N O L O G I J A Shodno odredbama člana 21. Pravilnika o postupku upisa u Registar pravnih i fizičkih lica koja se bave razvojem tehnologija, obliku i sadržaju i načinu vođenja registra, kao i uslovima u pogledu potrebnih programskih, prostornih i stručnih kapaciteta („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj:_____/___), dostavljamo Vam izvod iz registra sa podacima o osobama upisanim u Registar. a) Redni broj upisa b) Ime i prezime fizičkog lica: c) Adresa: d) Jedinstveni matični broj
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu provjere i verifikacije poslodavaca kod kojih se obavlja praktičan rad, sadržini i načinu vođenja Registra poslodavaca TK Tuzlanski kanton Službene novine TK 16/18 29.11.2018 SN TK 10/18, SN TK 11/17 pravilnik
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu provjere i verifikacije poslodavaca kod kojih se obavlja praktičan rad, sadržini i načinu vođenja Registra poslodavaca TK Tuzlanski kanton Službene novine TK 10/18 13.06.2018 SN TK 16/18, SN TK 11/17 praktičan rad
Uredba o identifikaciji, pripremi, ugovaranju i praćenju implementacije projekata javno-privatnog partnerstva TK Tuzlanski kanton Službene novine TK 07/18 30.04.2018 SN TK 11/17 jpp,uredba,tk
Pravilnik o uspostavljanju i vođenju registra ugovora o javno-privatnom partnerstvu TK Tuzlanski kanton Službene novine TK 07/18 30.04.2018 SN TK 07/18 pravilnik,jpp,tk
Pravilnik o načinu provjere i verifikacije poslodavaca kod kojih se obavlja praktičan rad, sadržini i načinu vođenja registra poslodavaca TK Tuzlanski kanton Službene novine TK 11/17 04.08.2017 SN TK 16/18, SN TK 10/18
Pravilnik o provođenju postupka dodjele sredstava za subvencionisanje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja TK Tuzlanski kanton Službene novine TK 11/17 04.08.2017 pravilnik,subvencionisanje,kamatne stope
Pravilnik o ostvarivanju novčanih podrški po modelu kapitalnih ulaganja TK Tuzlanski kanton Službene novine TK 12/16 04.11.2016 ulaganja,novčana podrška Broj 12 - Strana 1072 SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Petak, 04.11.2016. god. r.b. Vrsta voća Minimalni broj sadnica po ha 1. Jabuka 1.650 2. Kruška 1.250 3. Šljiva 830 (2) Uz zahtjev za isplatu podrške korisnik pored dokaza iz člana 4. ovog pravilnika općinskoj službi dostavlja, u originalu ili ovjerenoj kopiji, sljedeću dokumentaciju: a) zapisnik Poljoprivrednog zavoda o ustanovljenoj površini nasada i broju sadnica, b) za domaći sadni materijal: kopiju Uvjerenja o porijeklu, kvalitetu i autentičnosti sorte i podloge, koju je proizvođaču sadnog materijala izdala ovlaštena ustanova u skladu sa članom 44. stav 4. Zakona o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja („Službene novine Federacije BiH“ broj: 55/01) na obrascu broj 7. koji je propisan Pravilnikom o stručnom pregledu nad proizvodnjom poljoprivrednog sadnog materijala (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 25/04); kopija Uvjerenja mora biti ovjerena od strane proizvođača sadnog materijala; (navesti ime i prezime kupca, vrstu i količinu sadnica), c) za uvezeni sadni materijal: kopiju Uvjerenja o kvalitetu uvezenog sadnog materijala, izdatog od nadležne ustanove u skladu sa članom 52. stav 3. Zakona o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 55/01), (navesti ime i prezime kupca, vrstu i količinu sadnica), d) kopiju Svjedodžbe o zdravstvenom stanju sadnog materijala, u skladu sa Pravilnikom o obaveznom zdravstvenom pregledu usjeva i objekata, sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog i šumskog bilja („Službeni glasnik R BiH“ broj: 2/92 i 13/94) koju je izdala ovlaštena ustanova, ovjerenu od strane proizvođača sadnog materijala, e) dokaz o kupljenim sadnicama, f) potvrdu o izvršenoj kontroli plodnosti zemljišta, sa preporukom za poduzimanje odgovarajućih agropedoloških mjera, koju je izdala ovlaštena institucija, g) ovjerenu izjavu korisnika da će u toku eksploatacije nasada krošnjastog voća primjenjivati agrotehničke mjere. (2) K orisnik putem općinske službe podnosi zahtjev Poljoprivrednom zavodu za izlazak na teren radi utvrđivanja poljoprivredne proizvodnje najkasnije 5 dana od dana zasnivanja nasada krošnjastog voća, a najkasnije do 15.10. tekuće godine. (3) Zahtjev sa propisanom dokumentacijom korisnik dostavlja općinskoj službi najkasnije do 30.10. tekuće godine. (5) Općinska služba rješenja i propisane obrasce dostavlja Ministarstvu odmah po donošenju rješenja, a najkasnije do 15.11. tekuće godine.’’ Član 3. Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljen u ‘’Službenim novinama Tuzlanskog kantona’’. B o s n a i H e r c e g o v i n a MINISTar - Federacija Bosne i Hercegovine - T U Z L A N S K I K A N T O N Abdulah Zukić, Ministarstvo poljoprivrede, dipl.oecc., v.r. šumarstva i vodoprivrede Broj: 04/1-14-023033-3/16 Tuzla, 05.10.2016. godine 901 Na osnovu člana 67. stav 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (‘’Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine’’, broj: 35/05 ) i člana 7. stav 2. Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju Tuzlanskog kantona (‘’Službene novine Tuzlanskog kantona’’, br. 8/14 i 2/16), uz prethodno mišljenje Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona, broj: 02-02-477-2/16 od 25.10.2016. godine, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAV I L N I K O OSTVARIVANJU NOVČANIH PODRŠKI PO MODELU KAPITALNIH ULAGANJA I. OPĆE ODREDBE Član 1. (Predmet) Pravilnikom o ostvarivanju novčanih podrški po modelu kapitalnih ulaganja (u daljem tekstu: Pravilnik) propisuju se uslovi koje mora ispunjavati podnosilac zahtjeva za ostvarivanje novčanih podrški, postupak za ostvarivanje novčanih podrški, potrebna dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za ostvarivanje novčanih podrški, način isplate novčanih podrški, obaveze koje korisnik novčanih podrški mora ispuniti nakon što budu isplaćena sredstva novčanih podrški i drugo. II. MODEL KAPITALNIH ULAGANJA Član 2. (Novčana podrška po modelu kapitalnih ulaganja) (1) Model kapitalnih ulaganja obuhvata novčane podrške kroz sufinansiranje: a) izgradnje objekata, nabavke mehanizacije i opreme u animalnoj proizvodnji, b) nabavke mehanizacije i opreme u biljnoj proizvodnji, c) izgradnje sistema za navodnjavanje, d) izgradnje i opremanju staklenika i plastenika, e) izgradnje objekata u proizvodnji, pripremi, preradi, čuvanju i plasmanu poljoprivrednih proizvoda (oprema, građevinski objekti, hladnjače, sušare, sortirnice, pakirnice i dr.), f) izgradnje sistema protivgradne zaštite, g) nabavke rasplodne stoke, h) nabavke osnovnog stada. (2) Novčana podrška za kapitalna ulaganja iz stava (1) ovog člana ostvaruje se samo za one investicije propisane Programom novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u tekućoj godini (u daljem tekstu: Program). (3) U okviru novčane podrške modela kapitalnih ulaganja, fizička i pravna lica ostvaruju pravo na regresiranje kamata na kredite za kapitalna ulaganja u poljoprivredi i ruralnom razvoju i preradi poljoprivrednih proizvoda, a koja su propisana Programom za tekuću godinu. III. OPĆI USLOVI ZA OSTVARIVANJE NOVČANIH PODRŠKI Član 3. (Opći uslovi za ostvarivanje novčanih podrški) Pravo na novčane podrške imaju pravna i fizička lica (u daljem tekstu: korisnici) koji ispunjavaju sljedeće opće uslove: Petak, 04.11.2016. god. SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 12 - Strana 1073 a) da su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava ili Registar klijenata, b) da imaju prebivalište, odnosno sjedište na teritoriji Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Kanton), c) da su ostvarili neku od poljoprivrednih proizvodnji, odnosno djelatnosti na području Kantona, d) da su ispunili poreske obaveze, e) da su ispunili obaveze po osnovu ugovora o zakupu ili ugovora o dodijeljenoj koncesiji za korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta, f) da imaju status komercijalnog gazdinstva, g) da su u nadležnoj općinskoj službi izvršili ažuriranje podataka u Registru poljoprivrednih gazdinstava i Registru klijenata do 31.03. tekuće godine, h) da ispunjavaju ostale posebno propisane uslove. IV. POSTUPAK OSTVARIVANJA NOVČANIH PODRŠKI Član 4. (Postupak ostvarivanja novčanih podrški) (1) Zahtjev za ostvarivanje novčanih podrški podnosi se nadležnoj općinskoj službi zajedno sa dokumentacijom propisanom ovim Pravilnikom. (2) Općinska služba, u skladu sa Zakonom, zaprima zahtjev, obrađuje, vrši provjeru dokumentacije, donosi rješenje, te na propisanom obrascu sačinjava obračun novčane podrške. (3) Općinska služba rješenja sa obrascima dostavlja Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva. (4) Ministarstvo u roku od 30 dana, od dana dostavljanja rješenja i obrazaca od strane općinske službe, vrši provjeru istih, te ih dostavlja Ministarstvu finansija Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo finansija) na isplatu. (5) Ukoliko Ministarstvo uoči nepravilnosti u rješenjima i obrascima vraća ih općinskoj službi na ponovni postupak. (6) Na rješenje općinske službe iz stava (2) ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja. V. POSEBNI USLOVI Član 5. (Sufinansiranje nabavke nove mehanizacije i opreme) (1) Pravo na novčanu podršku za kapitalne investicije iz člana 2. stav (1) , tačke a) i b) ovog Pravilnika ima korisnik koji ispunjava opće i posebne uslove propisane ovim Pravilnikom i programom i koji nabavi mehanizaciju i opremu u animalnoj i biljnoj proizvodnji propisanu Programom za tekuću godinu. (2) Uz zahtjev za isplatu novčane podrške korisnik najkasnije do 31. oktobra tekuće godine, pored dokaza iz člana 3. ovog Pravilnika, dostavlja općinskoj službi, u originalu ili ovjerenoj kopiji, sljedeću dokumentaciju: a) rješenje o ispunjavanju veterinarsko zdravstvenih uslova (za djelatnosti koje se obavljaju u objektima koji moraju ispunjavati veterinarsko zdravstvene uslove u skladu sa Zakonom o veterinarstvu), b) ovjerenu izjavu da su ostvarili neku od poljoprivrednih proizvodnji, odnosno djelatnosti na području Kantona, c) poreznu fakturu i fiskalni račun (za pravna lica), odnosno otpremnicu i fiskalni račun (fizička lica) kao dokaz o nabavci nove mehanizacije i opreme, d) ovjerenu kopiju saobraćajne dozvole za poljoprivrednu mašinu koja podliježe obavezi registracije, e) jedinstvenu carinsku deklaraciju sa pratećom dokumentacijom (za uvezenu mehanizaciju i opremu). (3) K omisija formirana rješenjem od strane općinskog načelnika razmotrit će zahtjeve prispjele do 31. oktobra tekuće godine, zapisnički konstatovati da li korisnici ispunjavaju uslove za novčanu podršku i sačiniti prijedlog za ostvarenje novčane podrške. (4) Općinska služba će na osnovu donešenog rješenja o ostvarivanju novčane podrške zaključiti ugovor sa korisnikom, kojim će se korisnik obavezati da kupljena poljoprivredna mašina i oprema neće biti otuđena u periodu od 3 godina od datuma dobijanja novčane podrške. (5) Općinska služba rješenja i propisane obrasce dostavlja Ministarstvu odmah po donošenju rješenja, a najkasnije do 30.11. tekuće godine. Ministarstvo nakon izvršene provjere, rješenja i propisane obrasce dostavlja Ministarstvu finansija. Član 6. (Nabavka rasplodne stoke - steone junice) (1) Pravo na novčanu podršku za kapitalne investicije za nabavku rasplodne stoke-steone junice ima korisnik koji ispunjava opće i posebne uslove propisane ovim Pravilnikom i Programom i koji nabavi najmanje 15 steonih junica uvezenih u Bosnu i Hercegovinu od strane ovlaštenog uvoznika, a koje služe za dalju reprodukciju. (2) Uz zahtjev za isplatu novčane podrške, korisnik najkasnije do 30. septembra tekuće godine, pored dokaza iz člana 3. ovog Pravilnika, dostavlja općinskoj službi u originalu ili ovjerenoj kopiji sljedeću dokumentaciju: a) poreznu fakturu i fiskalni račun (za pravna lica), odnosno otpremnicu i fiskalni račun (fizička lica) kao dokaz o nabavci rasplodne stoke-steonih junica, b) jedinstvenu carinsku deklaraciju sa pratećom dokumentacijom za uvezenu rasplodnu stoku-steone junice, c) kopiju pasoša goveda, izdate u skladu sa Pravilnikom o obilježavanju životinja (dostavlja se neovjerena kopija), d) kopiju pojedinačnog ili skupnog obrasca za prijavu kretanja i svjedodžbu o zdravstvenom stanju životinje koju nadležna veterinarska organizacija izdaje za sve životinje koje su kupljene – prodate. (3) K omisija formirana rješenjem od strane općinskog načelnika zahtjeve će razmotriti do 31. oktobra tekuće godine, zapisnički konstatovati da li korisnici ispunjavaju uslove za novčanu podršku i sačiniti prijedlog za ostvarenje novčane podrške. (4) Općinska služba će na osnovu donešenog rješenja o ostvarivanju novčane podrške zaključiti ugovor sa korisnikom, kojim će se korisnik obavezati da kupljene junice neće biti otuđena u periodu od 3 godina od datuma dobijanja novčane podrške. (5) Općinska služba rješenja i propisane obrasce dostavlja Ministarstvu odmah po donošenju rješenja, a najkasnije do 30.11. tekuće godine. Ministarstvo, nakon izvršene provjere, rješenja i propisane obrasce dostavlja Ministarstvu finansija. Član 7. (Izgradnja sistema protugradne zaštite) (1) Pravo na novčanu podršku za kapitalne investicije za izgradnju sistema protugradne zaštite ima korisnik koji ispunjava opće i posebne uslove propisane ovim Pravilnikom i Programom i koji izvrši ulaganja za izgradnju sistema protugradne zaštite propisane Programom za tekuću godinu. Broj 12 - Strana 1074 SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Petak, 04.11.2016. god. (2) Uz zahtjev za isplatu novčane podrške korisnik najkasnije do 30. septembra tekuće godine, pored dokaza iz člana 3. ovog Pravilnika, dostavlja općinskoj službi u originalu ili ovjerenoj kopiji sljedeću dokumentaciju: a) poreznu fakturu i fiskalni račun (za pravna lica), odnosno otpremnicu i fiskalni račun (fizička lica) kao dokaz o nabavci mreža, stubova i žica za podizanje protugradnih mreža, b) jedinstvenu carinsku deklaraciju sa pratećom dokumentacijom za uvezene mreže, stubove i žice, (3) Komisija formirana rješenjem od strane općinskog načelnika zahtjeve će razmotriti do 31. oktobra tekuće godine, te izaći na teren i kod podnosioca zahtjeva konstatovati da li ispunjavaju uslove za novčanu podršku i sačiniti prijedlog za ostvarenje novčane podrške. (4) Općinska služba će na osnovu donešenog rješenja o ostvarivanju novčane podrške zaključiti ugovor sa korisnikom, kojim će se korisnik obavezati da kupljena oprema neće biti otuđena u periodu od 3 godina od datuma dobijanja novčane podrške. (5) Općinska služba rješenja i propisane obrasce dostavlja Ministarstvu odmah po donošenju rješenja, a najkasnije do 30.11. tekuće godine. Ministarstvo, nakon izvršene provjere, rješenja i propisane obrasce dostavlja Ministarstvu finansija. Član 8. (Izgradnja sistema za navodnjavanje) (1) Pravo na novčanu podršku za kapitalne investicije za izgradnju sistema za navodnjavanje iz člana 2., stav (1), tačka c) ovog Pravilnika ima korisnik koji ispunjava opće i posebne uslove propisane ovim Pravilnikom i Programom. (2) Uz zahtjev za isplatu novčane podrške korisnik najkasnije do 31. oktobra tekuće godine, pored dokaza iz člana 3. ovog Pravilnika, dostavlja općinskoj službi u originalu ili ovjerenoj kopiji sljedeću dokumentaciju: a) poreznu fakturu i fiskalni račun (za pravna lica) odnosno otpremnicu i fiskalni račun (fizička lica) kao dokaz o izvršenoj nabavci opreme i usluga za izgradnju bunara za navodnjavanje, b) vodnu saglasnost kojom je korisniku odobreno zahvatanje vodnog resursa koji koristi za navodnjavanje, c) zemljišnoknjižni izvadak kao dokaz o vlasništvu nad zemljištem na kojem se gradi sistem za navodnjavanje, d) saglasnost za investiciona ulaganja izdatu od Ministarstva, za poljoprivredno zemljište u državnom vlasništvu. (3) Komisija formirana rješenjem općinskog načelnika razmotrit će zahtjeve prispjele do 31. oktobra tekuće godine, zapisnički konstatovati da li korisnik ispunjava uslove za novčanu podršku i sačiniti prijedlog za ostvarenje novčane podrške. (4) Općinska služba rješenja i propisane obrasce dostavlja Ministarstvu najkasnije do 30.11. tekuće godine. Ministarstvo, nakon izvršene provjere, rješenja i propisane obrasce dostavlja Ministarstvu finansija. Član 9. (Regresiranje kamata na kredite za kapitalna ulaganja u poljoprivredi i ruralnom razvoju i preradi poljoprivrednih proizvoda) (1) Pravo na novčanu podršku za regresiranje kamata na kredite za kapitalna ulaganja u poljoprivredi i ruralnom razvoju i preradi poljoprivrednih proizvoda imaju korisnici kojim je odobren kredit za navedene svrhe. (2) Pravo na novčanu podršku za regresiranje kamata na kredite iz stava (1) ovog člana ima fizičko lice kome je odobren kredit do 50.000,00 KM. (3) K orisnik koji podnese zahtjev za novčanu podršku za regresiranje kamata na kredit preko 300.000,00 KM dužan je pribaviti saglasnost Ministarstva. (4) Visina ugovorene kamate na kredit ne može biti veća od 10% na godišnjem nivou. (5) K orisnik plaća do 2% i od 8,5% do 10% ugovorene kamate, a razliku od 2% do 8,5% ugovorene kamate na godišnjem nivou plaća Ministarstvo. (6) K orisnik podnosi zahtjev općinskoj službi jednom godišnje, najkasnije do 02. novembra tekuće godine, uz koji, pored dokaza iz člana 3. ovog Pravilnika, u originalu ili ovjerenoj kopiji, dostavlja sljedeću dokumentaciju: a) podaci: JMBG / Identifikacijski broj, naziv i sjedište banke, broj žiro-računa korisnika otvoren kod banke koja je odobrila kredit, kratak opis projekta, b) ovjerenu kopiju zaključenog ugovora sa bankom o odobravanju kredita, c) bankovno uvjerenje sa tačnim iznosom kamate za navedeni period, odnosno plan otplate kredita – anuitetni plan ovjeren od strane banke, a za revolving kredite uvjerenje o kamatama za tekuću godinu ovjeren od strane banke na dan podnošenja zahtjeva, d) potvrda banke o namjeni kredita, e) ovjerenu izjavu da su kreditna sredstva namjenski utrošena, f) saglasnost Ministarstva. (7) Obračun će se vršiti na osnovu plana otplate kredita na obrascu D1 za novembar i decembar prethodne godine korisnicima kojima kamata nije regresirana u prethodnoj godini i za tekuću godinu. (8) Općinska služba rješenja sa kopijom anuitetnog plana za posmatrani period dostavlja Ministarstvu odmah po donošenju rješenja, a najkasnije do 04. decembra tekuće godine. Ministarstvo nakon izvršene provjere rješenja, zajedno sa nalogom za isplatu, dostavlja Ministarstvu finansija. VI. NADZOR Član 10. (Nadzor) Upravni nadzor nad provedbom ovog Pravilnika vršit će Ministarstvo, a inspekcijski nadzor obavlja Kantonalna poljoprivredna inspekcija u okviru svoje nadležnosti. VII. ZAVRŠNE ODREDBE Član 11. (Dostavljanje rješenja nakon propisanog roka) (1) Ukoliko općinska služba dostavi rješenja i obrasce nakon isteka rokova propisanih ovim Pravilnikom, Ministarstvo će vršiti provjeru istih i dostaviti Ministarstvu finansija na isplatu samo ukoliko su isti doneseni na osnovu blagovremeno podnešenih zahtjeva korisnika, a rješenja iz opravdanih razloga nisu mogla biti donesena u propisanom roku. (2) Općinska služba će obrazloženje razloga kašnjenja dostaviti uz rješenja. Član 12. (Dostavljanje podataka) Općinska služba će Ministarstvu od 15. do 20.10. tekuće godine dostaviti podatke o broju podnesenih zahtjeva sa procjenjenim iznosom sredstava potrebnih za realizaciju novčane podrške. Petak, 04.11.2016. god. SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 12 - Strana 1075 Član 13. (Stupanje na snagu) (1) Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljen u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona’’. (2) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o ostvarivanju novčanih podrški po modelu kapitalnih ulaganja (‘’Službene novine Tuzlanskog kantona, br. 11/14, 14/15 i 1/16). B o s n a i H e r c e g o v i n a MINISTar - Federacija Bosne i Hercegovine - T U Z L A N S K I K A N T O N Abdulah Zukić, Ministarstvo poljoprivrede, dipl.oecc., v.r. šumarstva i vodoprivrede Broj: 04/1-14-023033-4/16 Tuzla, 05.10.2016. godine
Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o ostvarivanju novčanih podrški po modelu podrške proizvodnji TK Tuzlanski kanton Službene novine TK 12/16 11.04.2016 SN TK 14/15, SN TK 14/14, SN TK 11/14
Odluka o načinu i postupku mirnog rješavanja kolektivnih radnih sporova TK Tuzlanski kanton Službene novine TK 01/16 08.02.2016 mirno rješavanje sporova,radni spor,tk,kolektivni ugovor
Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o ostvarivanju novčanih podrški po modelu podrške proizvodnji TK Tuzlanski kanton Službene novine TK 14/15 20.11.2015 SN TK 12/16, SN TK 14/14, SN TK 11/14 PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OSTVARIVANJU NOVČANIH PODRŠKI PO MODELU PODRŠKE PROIZVODNJI Član 1. U Pravilniku o ostvarivanju novčanih podrški po modelu podrške proizvodnji (“Službene novine Tuzlanskog kantona’’, br. 11/14 i 14/14) u članu 12., u stavu (1) nakon riječi: ‘’prerađivaču’’, dodaju se riječi: “ili otkupljivaču’’. U članu 12., u stavu (2) tačka a) se briše. Dosadašnje tačke b) i c) postaju tačke a) i b). U tački a) nakon riječi: “prerađivaču’’, dodaju se riječi: “ili otkupljivaču’’. Član 2. U članovima 13., 14. i 16., nakon stava (4) dodaje se novi stav (5), koji glasi: „(5) U 2015. godini zahtjev iz stava (3) korisnik dostavlja najkasnije do 15.10.2015. godine, a rješenja iz stava (4) gradska/općinska služba dostavlja Ministarstvu najkasnije do 15.11.2015. godine“. Član 3. U članu 19. u stavu (1) riječi: “u jednom ciklusu’’ se brišu. Član 4. U nazivu člana 24., nakon riječi: “borovnica’’, stavlja se zarez i dodaje riječ: “ribizla’’. U članu 24., u stavu (1), u tabeli nakon rednog broja 5., dodaje se novi redni broj 6., koji glasi: R.b. Vrsta voća Minimalan broj sadnica po ha 6. Ribizla 8.000 Član 5. U članu 27. u stavu (1), nakon riječi: “krava’’ dodaju se riječi: “odnosno svinja’’. U stavu (2) nakon riječi: “krava’’ dodaju se riječi: “odnosno svinja’’. Član 6. U članu 32., nakon stava (4) dodaje se novi stav (5), koji glasi: “(5) U 2015. godini zahtjev iz stava (3) korisnik dostavlja najkasnije do 15.10.2015. godine, a rješenja iz stava (4) gradska/općinska služba dostavlja Ministarstvu najkasnije do 15.11.2015. godine. Član 7. U članu 33., u stavu (6), tačka f) se briše. Nakon stava (6), dodaje se novi stav (7) i glasi: “(7) Gradska/ općinska služba će odmah nakon prijema urednog zahtjeva, po Petak, 20. novembar 2015. god. SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 14 - Strana 1677 službenoj dužnosti pribaviti saglasnost od Ministarstva, pri čemu će Ministarstvu dostaviti kopiju zahtjeva i dokumentacije korisnika.’’ Dosadašnji stavovi (7) i (8) postaju stavovi (8) i (9).
Pravilnik o načinu i postupku ovjere knjige žalbi TK Tuzlanski kanton Službene novine TK 02/15 19.03.2015 pravilnik,knjiga žalbi,tk P R A V I L N I Ko načinu i postupku ovjere knjige žalbiČlanak 1.(Predmet)Ovim pravilnikom se propisuje način i postupak ovjere knjige žalbi koju su dužni voditi ugostitelji sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (u daljnjem tekstu: Zakon), a čiji su oblik, sadržaj i način vođenja propisani Pravilnikom o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbi („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 40/10).Članak 2.(Organ nadležan za ovjeru)Knjigu žalbi iz članka 1. ovog pravilnika ovjerava Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo). Članak 3.(Način ovjere)(1) Knjiga žalbi se ovjerava tako što se u gornjem lijevom kutu unutarnje strane naslovne korice stavlja štambilj dimenzija 9,5x6,5 cm u okviru kojeg se na linije upisuje naziv ugostitelja i broj numeriranih kompleta samopreslikajućih listova, datum ovjere, te potpis odgovorne osobe Ministarstva ili osobe koju ona ovlasti i stavlja se pečat Ministarstva.(2) izgled štambilja iz stavka 1. ovog članka je propisan u prilogu 1. i čini sastavni dio ovog pravilnika. Članak 4.(Postupak ovjere)(1) Ugostitelj iz članka 1. ovog pravilnika podnosi zahtjev za ovjeru knjige žalbi, na obrascu 1. koji se nalazi u prilogu 2. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka ugostitelj dostavlja knjigu žalbi potpisanu od strane odgovorne osobe i ovjerenu pečatom ugostitelja, kao i drugu dokumentaciju navedenu u zahtjevu.Članak 5.(Važenje ovjere i evidencija)(1) Ovjera knjige žalbi važi jednu godinu od datuma ovjere. (2) Pod uvjetima da nije došlo do promjene vrste ugostiteljskog objekta i ugostitelja u smislu Zakona, ista knjiga žalbi može se koristiti za ovjeru tri godine.(3) Naredna ovjera se vrši tako što se ispod prethodnog štambilja, stavlja novi štambilj i popunjava i ovjerava na isti način kao i prilikom prve ovjere.(4) Ministarstvo vodi evidenciju o ovjerenim knjigama žalbi. Članak 6.(Prestanak važenja)Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu i postupku ovjere knjige žalbi, broj: 05/1-22-12243/12 od 14.06.2012. godine.Članak 7.(Stupanje na snagu)Pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.
Pravilnik o načinu i postupku ovjere knjige gostiju i knjige popisa gostiju TK Tuzlanski kanton Službene novine TK 02/15 19.03.2015 pravilnik,knjiga gostiju,ovjera,tk Broj 2 - Strana 146SLUŽBeNe NOViNe TUZLANSKOG KANTONA Četvrtak 19.03.2015. god.219Na temelju članka 13. stavak 4. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj: 1/12), ministar trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona d o n o s iP R A V I L N I Ko načinu i postupku ovjere knjige gostiju i knjige popisa gostijuČlanak 1.(Predmet)Ovim pravilnikom se propisuje način i postupak ovjere knjige gostiju i knjige popisa gostiju koje su dužni voditi ugostitelji u ugostiteljskim objektima u kojima se pružaju usluge smještaja, sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti, a čiji su oblik, sadržaj i način vođenja propisani Pravilnikom o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 40/10).Članak 2.(Organ nadležan za ovjeru)Knjigu gostiju i popis gostiju, iz članka 1. ovog pravilnika, ukoliko se vode u obliku uvezane knjige, ovjerava Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo). Članak 3.(Način ovjere)(1) Knjiga gostiju i knjiga popisa gostiju se ovjeravaju tako što se u gornjem lijevom kutu unutarnje strane naslovne korice stavlja štambilj dimenzija 9,5x6,5 cm u okviru kojeg se na linije upisuju podaci, te datum ovjere, potpis odgovorne osobe Ministarstva ili osobe koju ona ovlasti i stavlja se pečat Ministarstva.(2) izgled štambilja iz stavka 1. ovog članka je propisan u prilogu 1. i čini sastavni dio ovog pravilnika. Članak 4.(Postupak ovjere i evidencija)(1) Knjigu gostiju i knjigu popisa gostiju ugostitelj podnosi na ovjeru Ministarstvu uz zahtjev i dokumentaciju definiranu u zahtjevu.(2) izgled zahtjeva iz stavka 1. ovog članka je propisan na obrascu 1. koji se nalazi u prilogu 2. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.(3) Uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka ugostitelj dostavlja knjigu gostiju i knjigu popisa gostiju potpisanu od strane odgovorne osobe i ovjerenu pečatom pravne, odnosno fizičke osobe, kao i drugu dokumentaciju navedenu u zahtjevu.(4) Ministarstvo vodi evidenciju o ovjerenim knjigama gostiju i knjigama popisa gostiju.Članak 5.(Prestanak važenja)Stupanjem na snagu ovog pravilnika, prestaje da važi Pravilnik o načinu i postupku ovjere knjige gostiju i popisa gostiju, broj: 05/1-22-12247/12 od 14.06.2012. godine.Članak 6.(Stupanje na snagu)Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“. BOSNA i HerCeGOViNA M i N i S T A rFederacija Bosnei Hercegovine TUZLANSKi KANTON Mustafa isabegović, dipl.ing.saob., v.r. Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Broj: 05/1- 22-004413/15 Tuzla, 19.02.2015. godine
Pravilnik o naknadi plaće za vrijeme privremene spriječenosti za radna teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona Tuzlanski kanton Službene novine TK 15/14 25.12.2014 pravilnik,bolovanje,tk PRAVILNIK o naknadi plaće za vrijeme privremene spriječenosti za radna teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantonaČlan 1.Opće odredbeOvim pravilnikom se bliže utvrđuju: uslovi, način i postupak ostvarivanja prava na naknadu plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog bolesti ili povrede kada se ta naknada isplaćuje na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, način i postupak utvrđivanja prava na naknadu plaće, obračun naknade plaće, povrat isplaćenih naknada plaće kada se vrši povrat odnosno isplata naknade plaće osiguraniku Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Zavod), sredstva za povrat naknade plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog bolesti ili povrede, visina naknade plaće i najviši iznos naknade plaće koja se isplaćuje na teret sredstava Zavoda.Član 2.DefinicijaPojmovi koji se koriste u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje:1. Privremena spriječenost za rad, podrazumijeva odsustvovanje sa posla zaposlenika – osiguranika, zbog određenih pojava vezanih za zdravstveno stanje zaposlenika ili člana njegove porodice – bolesti, povrede, nesreća na poslu, teža urođena degenerativna stanja i oboljenja djece, odnosno njege člana porodice;2. Osiguranik – podrazumijeva svako uposleno lice koje je saglasno Zakonu o zdravstvenom osiguranju ostvarilo pravo na obavezno zdravstveno osiguranje;3. Izabrani porodični doktor medicine podrazumijeva doktora medicine u domu zdravlja, odnosno primarnoj zdravstvenoj zaštiti kojeg je osiguranik izabrao radi ostvarivanja zdravstvene zaštite primarnog nivoa i kod koga ima svoj zdravstveni karton;4. Ljekarska komisija podrazumijeva stručno tijelo, koje cijeni zdravstveno stanje zaposlenika u slučaju duže privremene spriječenosti za rad;5. Poslodavac – u smislu Zakona o radu podrazumijeva fizičko ili pravno lice koje zaposleniku daje posao na osnovu ugovora o radu.Član 3.Pravo na naknaduPravo na naknadu plaće iz člana 1. ovog pravilnika ostvaruje osiguranik koji je privremeno spriječen za rad zbog bolesti ili povrede ukoliko je privremena spriječenost za rad utvrđena pod uslovima i na način utvrđen Zakonom o zdravstvenom osiguranju - u daljem tekstu: Zakon), Pravilnikom o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad zbog bolesti, povrede ili drugih okolnosti (‘’Službene novine FBiH’’ broj: 66/12) i odredbama ovog Pravilnika.Pravo na naknadu plaće je pravo koje je osiguraniku utvrđeno odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju i o kome se rješava u upravnom postupku, s tim da je obaveza poslodavca da vrši isplatu te naknade.Poslodavac u pravilu bez rješenja Zavoda isplaćuje naknadu za vrijeme privremene spriječenosti za rad kada ta naknada tereti sredstva obaveznog zdravstvenog osiguranja, osim u slučajevima kada je Zavod rješenjem utvrdio da osiguranik nema pravo na naknadu, a u skladu sa odredbama ovog pravilnika.Član 4.Osnovica za naknaduOsnovicu za naknadu plaće čini plaća isplaćena osiguraniku za mjesec koji prethodi mjesecu u kojem je nastupila privremena spriječenost za rad, umanjena za zakonom propisane doprinose iz osnovice.Osnovica za povrat naknade za osiguranika koji je istovremeno i obveznik uplate doprinosa (samostalna djelatnost) je osnovica na koju je obračunavao i uplaćivao doprinos za obavezna osiguranja, umanjena za zakonom propisane doprinose iz osnovice.Osnovica za obračun naknade plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad utvrđuje se kao satna.Član 5.Visina osnovice za naknaduNaknada plaće obračunava se u visini od 80% od osnovice u slučajevima privremene spriječenosti za rad kada ta naknada tereti sredstva obaveznog zdravstvenog osiguranja.Izuzetno, od stava 1. ovog člana, a u skladu sa članom 47. Zakona naknada plaće iznosi 100% od osnovice za naknadu, i to:1. za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog bolesti i komplikacija prouzrokovanih trudnoćom i porođajem;2. za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog transplantacije živog tkiva i organa u korist drugog lica.Član 6.Obračun i isplata naknade plaćeObračun i isplatu naknade plaće osiguranika od prvog dana privremene spriječenosti za rad pa sve dok ta spriječenost traje, vrši pravno odnosno fizičko lice (u daljem tekstu: poslodavac) kod kojeg je osiguranik zaposlen.Povrat isplaćene naknade iz stava 1. ovog člana vrši Zavod u roku od 45 dana od dana kompletiranja dokumentacije podnesene uz zahtjev za povrat.Povrat isplaćene naknade plaće vrši se, pod uslovom da poslodavac koji podnosi zahtjev za povrat nema dospjelih, a neuplaćenih doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje. Član 7.Isplata izravno iz sredstava ZavodaIzuzetno, obračun i isplatu naknade plaće, kada ona pada na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja vrši Zavod:- za osiguranika koji je privremeno spriječen za rad zbog povrede na radu ili oboljenja od profesionalne bolesti u slučaju stečajnog postupka kod pravnog ili fizičkog lica kod koga je osiguranik zaposlen;- osiguraniku koji je uložio prigovor Zavodu zbog toga što mu pravno odnosno fizičko lice kod kojeg je zaposlen nije utvrdio naknadu plaće na način, u visini i u rokovima utvrđenim u Zakonu i ovom pravilniku, s tim da je pravno odnosno fizičko lice dužno vratiti isplaćenu naknadu Zavodu u roku od 30 dana od prijema zahtjeva za povrat.Član 8.Najviši iznos naknadeNajviši iznos naknade plaće iz člana 5. stav 1. ovog pravilnika ne može biti viši od 80% osnovice koju čini prosjek iznosa isplaćenih plaća osiguranika na koju je obračunavan i uplaćivan doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje u posljednjih 6 mjeseci prije nastupanja privremene spriječenosti za rad, ne uzimajući u obzir mjesec koji prethodi mjesecu u kome je nastupila privremena spriječenost za rad osiguranika.Najviši iznos naknade plaće iz člana 5. stav 2. ovog pravilnika ne može biti viši od 100% osnovice koju čini prosjek iznosa isplaćenih plaća osiguranika na koju je obračunavan i uplaćivan doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje u posljednjih 6 mjeseci prije nastupanja privremene spriječenosti za rad, ne uzimajući u obzir mjesec koji prethodi mjesecu u kome je nastupila privremena spriječenost za rad osiguranika. Najviši iznos naknade plaće za osiguranika koji je upućen na ocjenu preostale radne sposobnosti, od momenta upućivanja Broj 15 - Strana 1428SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Četvrtak, 25.12.2014. god.do donošenja nalaza i mišljenja o preostaloj radnoj sposobnosti, utvrđuje se u iznosu najniže plaće koja se isplaćuje u Federaciji BiH. Ukoliko je nadležni organ donio odluku “liječenje nije završeno’’ najviši iznos naknade se obračunava u skladu sa odredbama stava 3. ovog člana sve do donošenja nalaza i mišljenja o preostaloj radnoj sposobnosti.U slučaju kada osiguranik nije ostvario plaće u posljednjih 6 mjeseci prije nastupanja privremene spriječenosti za rad, najviši iznos naknade plaće, ne može biti veći od 80% od osnovice koju čini prosječna isplaćena plaća na nivou Kantona za odgovarajući mjesec. Kada osiguranik čeka pravosnažno rješenje o utvrđivanju invalidnosti od nadležnog Zavoda za PIO/MIO, naknada koja se isplaćuje ne može biti viša od iznosa najniže penzije koja se isplaćuje na području FBiH prema posljednjem objavljenom podatku Zavoda za statistiku. Član 9.ObavijestZahtjev za povrat isplaćene naknade plaće, može se osporiti u cijelosti ili djelimično, ukoliko obračun i isplata naknade plaće nije izvršena u skladu sa zakonom i ovim pravilnikom.Ukoliko se osporava zahtjev iz stava 1. ovog člana, o razlozima osporavanja obavještava se podnosilac zahtjeva za povrat isplaćene naknade plaće, pismeno, u roku od 45 dana od dana podnošenja zahtjeva za povrat. Član 10.Najniži iznos naknadeNajniži iznos naknade plaće koja se isplaćuje na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja ne može biti niža od iznosa najniže plaće utvrđene Općim kolektivnim ugovorom za teritoriju Federacije BiH (‘’Službene novine FBiH’’ br. 54/05 i 62/08).Član 11.Zahtjev za povratZahtjev za povrat isplaćene naknade plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad podnosi poslodavac u poslovnicu Zavoda prema mjestu prebivališta osiguranika.Član 12.Prilozi uz zahtjevUz zahtjev za povrat naknade plaće, podnosilac je obavezan priložiti sljedeću dokumentaciju:- izvještaj o privremenoj spriječenosti za rad izabranog – ovlaštenog doktora medicine primarne zdravstvene zaštite o privremenoj spriječenosti za rad;- nalaz, ocjenu i mišljenje Prvostepene ljekarske komisije JZU Doma zdravlja, ukoliko privremena spriječenost traje duže od 42 dana;- nalaz, ocjenu i mišljenje Instituta za medicinsko vještačenje medicinskog stanja, ukoliko privremena traje duže od 12, odnosno 14 mjeseci (ukoliko osigurano lice čeka poziv od navedenog Instituta, potrebno je priložiti dokaz o uplaćenoj taksi za medicinsko vještačenje radne sposobnosti u prvom stepenu);- dokaz da se privremeno ne obavlja samostalna djelatnost za vrijeme trajanja privremene spriječenosti za rad (za samostalnog djelatnika koji nema drugih zaposlenih niti prijavljenih osiguranika);- dokaz o visini ostvarene plaće za šest mjeseci prije mjeseca koji prethodi mjesecu u kome je nastupila privremena spriječenost za rad;- dokaz o visini ostvarene plaće u mjesecu koji prethodi mjesecu u kome je nastupila privremena spriječenost za rad osiguranika sa evidencionim listom;- dokaz o isplati plaće osiguraniku (potvrda o plaći ili ovjerena platna lista);- dokaz o uplati svih dospjelih doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje.Član 13.Obrada zahtjevaPostupak obrade zahtjeva za povrat naknade plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad u poslovnicama Zavoda uređuje se posebnim Uputstvom koji će donijeti direktor Zavoda i koji će se objaviti u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.Član 14.Ukupan iznos koji se priznaje za povratU povrat isplaćene naknade plaće ukoliko su ispunjeni svi uslovi propisani Zakonom i ovim Pravilnikom priznaje se:- iznos neto naknade koja je obračunata u skladu sa članom 46. i 47. Zakona i odredbama ovog pravilnika;- iznos obračunatih i uplaćenih doprinosa za obavezna osiguranja na iznos priznate naknade plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad koja se obračunavaju i isplaćuju iz osnovice.Član 15.Uplata sredstavaPovrat isplaćene naknade plaće iz člana 14. ovog pravilnika vršiti će se uplatom sredstava na račun podnosioca zahtjeva i isti se obavezno evidentira u lični karton osiguranika.Pravo na povrat naknade plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad zastarijeva u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima (‘’Službeni list RBiH’’ br. 2/92, 13/93 i 13/94).Član 16.Planiranje sredstavaSredstva u Finansijskom planu Zavoda planirana za povrat isplaćenih naknada plaće odnosno isplatu naknade plaće mogu se koristiti samo u slučajevima i pod uslovima utvrđenim Zakonom i ovim pravilnikom. Član 17. NadzorNadzor nad sprovođenjem odredbi ovog pravilnika sprovoditi će odgovorno lice u Zavodu. Član 18.Prelazne odredbeOvaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ‘’Službenim novinama Tuzlanskog kantona’’.Odredbe ovog pravilnika primjenjuju se na sve postupke koji u momentu stupanja na snagu Pravilnika nisu okončani.Stupanjem na snagu ovog pravilnika stavlja se van snage Pravilnik o naknadi plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona (‘’Službene novine Tuzlanskog kantona’’ br. 3/13, 8/13 i 14/13). B o s n a i H e r c e g o v i n a PREDSJEDNIK - Federacija Bosne i Hercegovine - UPRAVNOG ODBORA T U Z L A N S K I K A N T O N . Z a v o d z d r a v s t v e n o g o s i g u r a n j a P r i m . d r. S u a d B i j e d i ć , v. r. Tuzlanskog osiguranja
Uputstvo o postupku obrade zahtjeva za povrat isplaćene naknade plaćeza vrijeme privremene spriječenosti za rad TK Tuzlanski kanton Službene novine TK 15/14 25.12.2014 UPUTSTVOo postupku obrade zahtjeva za povrat isplaćene naknade plaćeza vrijeme privremene spriječenosti za radI.(Uvodne odredbe)Ovim uputstvom utvrđuje se postupak obrade zahtjeva za povrat isplaćene naknade plaće za osiguranika koji je privremeno spriječen za rad zbog bolesti ili povrede ukoliko je privremena spriječenost za rad utvrđena pod uslovima i na način utvrđen Zakonom o zdravstvenom osiguranju - u daljem tekstu: Zakon), Pravilnikom o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad zbog bolesti, povrede ili drugih okolnosti (‘’Službene novine FBiH’’ broj: 66/12) i Pravilnikom o naknadi plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona (dalje: Pravilnik).II.(Obračun i isplata naknade plaće)(1) Obračun i isplatu naknade plaće za osiguranika od prvog dana privremene spriječenosti za rad pa sve dok ta privremena spriječenost za rad traje, vrši poslodavac (pravno ili fizičko lice - obveznik obračuna i isplate doprinosa) kod kojeg je osiguranik zaposlen.(2) Izuzetno, obračun i isplatu naknade plaće, kada ona pada na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja vrši Zavod:- za osiguranika koji je privremeno spriječen za rad zbog povrede na radu ili oboljenja od profesionalne bolesti u slučaju stečajnog postupka kod pravnog ili fizičkog lica kod koga je osiguranik zaposlen;- osiguraniku koji je uložio prigovor Zavodu zbog toga što mu pravno odnosno fizičko lice kod kojeg je zaposlen nije utvrdilo naknadu plaće na način, u visini i u rokovima utvrđenim u Zakonu i ovom pravilniku, s tim da je pravno odnosno fizičko lice dužno vratiti isplaćenu naknadu Zavodu u roku od 30 dana od prijema zahtjeva za povrat.(3) Na postupak za isplatu naknade plaće u slučajevima iz tačke 2. ovog člana shodno se primjenjuju odredbe ovog uputstva.III.(Podnosilac zahtjeva)Zahtjev za povrat isplaćene naknade plaće za osiguranika koji je privremeno spriječen za rad zbog bolesti ili povrede (dalje: Zahtjev) podnosi obveznik obračuna i uplate doprinosa/isplatilac naknade plaće (dalje: podnosilac) posebno za svaki mjesec za koji se traži povrat.IV.(Zahtjev i prilozi uz Zahtjev)(1) Uz ovjeren i potpisan Zahtjev u kome je precizirano za koji se mjesec traži povrat sa tačnim nazivom i adresom podnosioca zahtjeva, ukupnim iznosom koji se traži (posebno razvrstan na neto iznos te doprinose PIO/MIO, zdravstveno osiguranje i doprinos za nezaposlene), brojem žiro računa na koji će se sredstva refundirati, imenom i prezimenom kontakt lice i brojem telefona, podnosilac je obavezan priložiti sljedeće:1) Obrazac - Izvještaj o privremenoj spriječenosti za rad (doznaka) koji je u cijelosti popunjen, potpisan i ovjeren pečatom od strane ovlaštenih lica (izabranog ljekara i poslodavca), sa obaveznim potpisom primaoca naknade i brojem lične karte;2) Obrazac AS 1- Obavještenje o nastanku privremene spriječenosti za rad;3) Nalaz, ocjenu i mišljenje Prvostepene ljekarske komisije nadležnog doma zdravlja;4) Nalaz, ocjenu i mišljenje Drugostepene ljekarske komisije Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ukoliko je osiguranik koji je privremeno spriječen za rad upućen od strane ovlaštenog lica (porodični doktor, poslodavac ili kontrolor Zavoda);5) Potvrdu izdatu od strane Federalnog zavoda za PIO/MIO kao dokaz da je osiguranik podnio zahtjev za ocjenu radne sposobnosti, odnosno ocjenu invalidnosti (ukoliko se radi o osiguraniku koji čeka poziv na ocjenu);6) Nalaz, ocjenu i mišljenje Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja Sarajevo ukoliko se osiguranik nalazi na bolovanju duže od 12. odnosno 14 mjeseci,7) Dokaz da se privremeno ne obavlja samostalna djelatnost za vrijeme privremene spriječenosti za rad – Pismena izjava podnosioca zahtjeva o toj činjenici (za fizičko lice koje samostalno obavlja djelatnost, koji nema drugih zaposlenih niti prijavljenih osiguranika) (u daljem tekstu: samostalni djelatnik),8) Obrazac –Potvrda ZR-PL, original se popunjava i dostavlja za osiguranika za kojeg se prvi put podnosi zahtjev za povrat isplaćene naknade plaće. Navedeni obrazac mora biti popunjen i potpisan od strane ovlaštenog lica i ovjeren pečatom podnosioca zahtjeva;Kao dokaz podataka navedenih u Obrascu ZR-PL obavezno priložiti platnu listu za osiguranika (potpisanu od strane osiguranika) za koga se podnosi zahtjev i to za mjesec koji prethodi mjesecu u kome je nastupila privremena spriječenost za rad i platne liste sa datumom isplate i potpisom osiguranika i ovlaštenog lica podnosioca zahtjeva, za šest mjeseci prije nastupanja mjeseca koji prethodi mjesecu kada je nastupila privremena spriječenost za rad. Izuzetno ukoliko je isplatilac plaće budžet - dokaz nadležnog budžeta (općina, grad, kanton, entitet, BD BiH, država BiH) o uplaćenim doprinosima na isplaćene plaće za šest mjeseci prije nastupanja mjeseca koji predhodi mjesecu kada je nastupila privremena spriječenost za rad.9) Obrazac EZ-6 – Spisak isplaćenih naknada plaća, original u dva primjerka, popunjene sve kolone, potpisan od strane ovlaštenog lica i ovjeren pečatom podnosioca zahtjeva;U slučaju da se traži povrat naknada plaća za više mjeseci, Obrazac EZ-6 popunjava se za svaki mjesec pojedinačno. U slučaju da se povrat traži za više osiguranih lica koji su u jednom mjesecu bili privremeno spriječeni za rad, na jednom Obrascu EZ-6 popunjavaju se podaci o svim osiguranicima koji su privremeno spriječeni za rad za taj mjesec;Uz Obrazac EZ-6 potrebno je priložiti dokaz o isplati naknade plaće osiguranom licu za koga se podnosi zahtjev (platna lista) sa datumom isplate i potpisom ovlaštenog lica podnosioca zahtjeva za svaki mjesec privremene spriječenosti za rad;10) Dokaz o izmirenim obavezama po osnovu doprinosa (PIO/MIO, zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti);Činjenica da li podnosilac zahtjeva za povrat ima dospjelih a neuplaćenih doprinosa za obavezna osiguranja (PIO/MIO, zdravstveno osiguranje i nezaposlenost), dokazuje se uvjerenjem nadležne Poreske uprave za period od 01.01.2011. godine pa nadalje koju prilaže podnosilac a za period prije 01.01.2011. godine Poslovnica provjerava kod ovlaštenih lica u Zavodu.11) Specifikacija isplaćenih plaća ovjerena od strane nadležne Porezne uprave za mjesec za koji se traži povrat isplaćene naknade plaće;12) Izvod iz banke potpisan i ovjeren od strane ovlaštenog lica podnosioca zahtjeva za mjesec za koji se traži povrat isplaćene naknade plaće odnosno dokaz nadležnog budžeta (općina, grad, kanton, entitet, BD BiH, država BiH) o uplaćenim doprinosima na isplaćene naknade plaće za mjesec za koji se traži povrat; (2) Obrasci Evidencioni list - ZR-PL i EZ-6 se mogu preuzeti na web stranici Zavoda (www.zzotk.ba).(3) Zahtjev se podnosi u Poslovnicu zdravstvenog osiguranja nadležnu prema mjestu prebivališta osiguranika (dalje: Poslovnica).V.(Obrada zahtjeva)(1) Obradu zahtjeva vrši Poslovnica, a povrat isplaćene naknade vrši Zavod uplatom sredstava na račun podnosioca zahtjeva priložen uz zahtjev.(2) Rok za obradu i povrat ne može biti duži od 45 dana od dana kompletiranja dokumentacije uz zahtjev. Broj 15 - Strana 1430SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Četvrtak, 25.12.2014. god.(3) Nakon što zaprimi zahtjev referent u Poslovnici provjerava da li je uz zahtjev dostavljena dokumentacija utvrđena u članu IV. ovog uputstva.(4) Ukoliko se utvrdi da uz zahtjev nije priložena dokumentacija iz člana IV. ovog uputstva, pismenim putem uz povratnicu obavještava se Podnosioca Zahtjeva s pozivom da dopuni dokumentaciju/izvrši ispravku dokumentacije u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja.(5) Ako podnosilac zahtjeva ne dostavi potrebnu dokumentaciju/ne izvrši ispravku dokumentacije u ostavljenom roku, ponovno mu se dostavlja pismena urgencija i ostavlja dodatni rok od 7 dana.(6) Ukoliko i u ostavljenom roku Podnosilac ne dostavi potrebnu dokumentaciju/ne izvrši ispravku dokumentacije u cijelosti ili djelimično, obavještava se o razlozima ne odobravanja sredstava u cjelini/djelimično, te mu se vraća cjelokupna dokumentacija, odnosno ako je osporen dio zahtjeva vraća se samo dokumentacija koja se odnosi na osporeni dio. Dokumentacija se dostavlja sa povratnicom. (7) Zahtjev se može priznati u cijelosti, djelimično ili osporiti u cijelosti.(8) Zahtjev se priznaje djelimično ili osporava u cijelosti ukoliko obračun i isplata naknade plaće nije izvršena u skladu sa Zakonom i Pravilnikom. (9) Podnosilac Zahtjeva se o činjenicama iz tačaka 7. i 8. obavještava pismenim aktom. (10) Pismeni akt iz tačke 9. ovog člana, kojeg izrađuje Poslovnica, mora sadržavati obrazloženje.VI.(Rješavanje po zahtjevu osiguranika)Kada postoji zahtjev osiguranika koji nije zadovoljan isplaćenom naknadom plaće, poslovnica zdravstvenog osiguranja je obavezna, u prvom stepenu,voditi upravni postupak u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku (‘’Službene novine FBiH’’ br. 2/98 i 48/99) i donijeti Rješenje.VII.(Visina naknade plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad)(1) Naknada plaće obračunava se u visini od 80% od osnovice u slučajevima privremene spriječenosti za rad kada ta naknada tereti sredstva obaveznog zdravstvenog osiguranja.(2) Izuzetno, a u skladu sa članom 47. Zakona naknada plaće iznosi 100% od osnovice za naknadu, i to:- za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog bolesti i komplikacija prouzrokovanih trudnoćom i porođajem;- za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog transplantacije živog tkiva i organa u korist druge osobe.VIII.(Utvrđivanje visine iznosa naknade plaće za povrat)(1) Za povrat isplaćene naknade plaće, ukoliko je ista obračunata i isplaćena u skladu sa Zakonom i Pravilnikom priznaje se:- iznos neto naknade koja je obračunata u skladu sa Zakonom i Pravilnikom;- iznos obračunatih i uplaćenih doprinosa za obavezna osiguranja na iznos priznate naknade plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad koja se obračunavaju i isplaćuju iz osnovice.(2) Povrat isplaćene naknade plaće vrši se pod uslovom da je podnosilac zahtjeva izvršio isplatu neto naknade osiguraniku i da nema dospjelih, a neuplaćenih doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje zaključno sa mjesecom za koji traži povrat isplaćene naknade plaće što se dokazuje dokumentacijom iz člana IV. tačke 10., 11. i 12.IX.(Postupak utvrđivanja osnovice za povrat naknade plaće)(1) U postupku po podnesenom zahtjevu za povrat naknade plaće neophodno je provjeriti da li podnosilac zahtjeva ispunjava uslove propisane Uredbom o uslovima koje je preduzeće, odnosno drugo pravno lice dužno da ispunjava u pogledu broja zaposlenih radnika radi obavljanja registrovane djelatnosti (‘’Službene novine FBiH’’ br. 15/98 i 5/99), te na osnovu utvrđenih činjenica donijeti rješenje i odbiti zahtjev u cjelosti ukoliko podnosilac ne ispunjava uslove utvrđene navedenom Uredbom.(2) Iz podnesenog zahtjeva, za svakog osiguranika, se mora provjeriti osnovica za naknadu plaće.a) Osnovicu za naknadu plaće koju isplaćuje poslodavac (pravno lice) čini bruto plaća isplaćena osiguraniku za mjesec koji prethodi mjesecu u kojem je nastupila privremena spriječenost za rad, umanjena za zakonom propisane doprinose iz osnovice.Pod plaćom se podrazumijeva svako novčano i drugo primanje, bez obzira na oblik isplate, oporeziv prema propisima o porezu na dohodak, koji je na osnovu radnog odnosa poslodavac isplatio ili je bio dužan isplatiti zaposleniku prema odredbama Zakona o radu, kolektivnom ugovoru i drugim propisima iz oblasti rada, a sastoji se od doprinosa iz osnovice, poreza na dohodak i iznosa koji se isplaćuje zaposleniku sa tog osnova.b) Osnovica za povrat naknade, za osiguranika koji je istovremeno i obveznik uplate doprinosa (samostalni djelatnik) je osnovica na koju je obračunavao i uplaćivao doprinos za obavezna osiguranja, umanjena za zakonom propisane doprinose iz osnovice.Za navedene obveznike (samostalne djelatnike) koji dohodak utvrđuju u skladu sa članom 12. stavovi 1.2. 3. i 5. Zakona o porezu na dohodak (‘’Službene novine FBiH’’ br. 10/08, 9/10 i 44/11) i članom 6. tačka 10. Zakona o doprinosima („Službene novine FBiH“ br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06 i 14/08), neophodno je utvrditi da li obveznici primjenjuju osnovice propisane navedenim zakonom koje se objavljuju u ‘’Službenim novinama F BiH’’, a koje su važile u momentu obračuna i isplate naknade plaće za koju se traži povrat.c) Za obveznika koji je u radnom odnosu sa poslodavcem – rezidentom Federacije, a koji je upućen na rad ili stručno usavršavanje u inostranstvo, kao i za obveznika zaposlenog u inostranstvu kod inostranog poslodavca, osnovicu za naknadu plaće čini osnovica utvrđena u članu 7. Zakona o doprinosima.(3) Osnovicu za obračun naknade plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad čine sve isplate koje su oporezive u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dohodak (‘’Službene novine FBiH’’ br. 10/08, 9/10 i 44/11).(4) U slučaju kada osiguranik nije ostvario plaću:a) u mjesecu koji prethodi mjesecu u kojem je nastupila privremena spriječenost za rad, naknada plaće utvrđuje se u iznosu od 80% od osnovice koju čini prosječna isplaćena plaća na nivou kantona za odgovarajući mjesec.b) kada je osiguranik u prethodnom mjesecu primao naknadu plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad (kada nema prekida bolovanja, odnosno kada je nova privremena spriječenost nastupila isti dan kada je prethodna prestala / zaključeno prethodno bolovanje po drugoj dijagnozi) ili kada je po isteku porodiljskog odsustva isti dan nastupila privremena spriječenost za rad, za osnovicu se uzima plaća isplaćena u mjesecu koji je prethodio privremenoj spriječenosti za rad uopće, odnosno plaća isplaćena u mjesecu koji je prethodio porodiljskom odsustvu.X.(Najviši iznos naknade plaće koji se priznaje na teret sredstava Zavoda)(1) Najviši iznos naknade plaće (počev od 43 dana) koji se priznaje na teret sredstava Zavoda ne može biti viši od 80% osnovice koju čini prosjek iznosa isplaćenih plaća osiguranika na koju je obračunavan i uplaćivan doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje u posljednjih 6 mjeseci prije nastupanja privremene spriječenosti za rad, ne uzimajući u obzir mjesec koji prethodi mjesecu u kome je nastupila privremena spriječenost za rad osiguranika, a za osiguranika koji nije ostvario plaće u posljednjih 6 mjeseci prije nastupanja privremene spriječenosti za rad, najviši iznos naknade plaće, ne može biti veći od 80% od osnovice koju čini prosječna isplaćena plaća na nivou kantona za odgovarajući mjesec. Četvrtak, 25.12.2014. god. SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONABroj 15 - Strana 1431(2) U obračun naknade plaće iz stava 1. ovog člana ulaze svi efektivni sati, uključujući i dane kada je osiguranik bio privremeno spriječen za rad za koje je u skladu sa odredbama Zakona o doprinosima (‘’Službene novine FBiH’’ br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06 i 14/08) utvrđena osnovica za plaćanje doprinosa.(3) Najviši iznos naknade plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog bolesti i komplikacija prouzrokovanih trudnoćom i porođajem i za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog transplantacije živog tkiva i organa u korist drugog lica, ne može biti viši od 100% osnovice koju čini prosjek iznosa isplaćenih plaća osiguranika na koju je obračunavan i uplaćivan doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje u posljednjih 6 mjeseci prije nastupanja privremene spriječenosti za rad, ne uzimajući u obzir mjesec koji prethodi mjesecu u kome je nastupila privremena spriječenost za rad osiguranika.(4) Najviši iznos naknade plaće za osiguranika koji je upućen od strane izabranog doktora medicine primarne zdravstvene zaštite na ocjenu preostale radne sposobnosti, od momenta upućivanja nadležnom organu penzijskog i invalidskog osiguranja do donošenja nalaza i mišljenja o preostaloj radnoj sposobnosti, utvrđuje se u iznosu najniže plaće koja se isplaćuje u Federaciji BiH. (5) Ukoliko je nadležni organ donio odluku ‘’liječenje nije završeno’’ najviši iznos naknade se obračunava u iznosu najniže plaće koja se isplaćuje u Federaciji BiH sve do donošenja nalaza i mišljenja o preostaloj radnoj sposobnosti.(6) Kada osiguranik čeka pravosnažno rješenje o utvrđivanju invalidnosti od nadležnog Zavoda za PIO/MIO, naknada koja se isplaćuje ne može biti viša od iznosa najniže penzije koja se isplaćuje na području FBiH prema posljednjem objavljenom podatku Zavoda za statistiku. XI.(Najniži iznos naknade plaće koji se priznaje na teret sredstava Zavoda)(1) Najniži iznos naknade plaće koja se isplaćuje na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja ne može biti niži od iznosa najniže plaće utvrđene Općim kolektivnim ugovorom za teritoriju Federacije BiH (‘’Službene novine FBiH’’ br. 54/05 i 62/08) izuzev u slučajevima utvrđenim Pravilnikom.(2) Ukoliko podnosilac zahtjeva isplaćuje plaću nižu od najniže plaće iz stava 1. ovog člana i za taj iznos traži povrat, Zavod će mu izvršiti refundaciju samo iznosa koji je podnosilac naveo u svom zahtjevu.XII.(Akt kojim se vrši/osporava povrat isplaćene naknade plaće)(1) Nakon provedenog postupka utvrđenog ovim uputstvom za obradu i kompletiranje dokumentacije, Poslovnica je obavezna pismenim aktom kojim se vrši/osporava povrat isplaćene naknade plaće, obavijestiti podnosioca. (2) U aktu iz tačke 1. ovog člana obavezno moraju biti navedena imena i prezimena svih osiguranika za koje je podnesen Zahtjev.(3) Akt kojim se vrši/osporava povrat isplaćene naknade plaće se prije nego što se dostavi podnosiocu, dostavlja Odjeljenju za računovodstvene poslove na provjeru i dalje postupanje.(4) Odjeljenje za računovodstvene poslove pismeno obavještava Poslovnicu o nalazima provjere i ukoliko nema primjedbi na obračun Poslovnica dostavlja akt iz tačke 1. ovog člana podnosiocu.XIII.(Isplata odobrenog povrata )(1) Povrat isplaćene naknade plaće vrši Zavod uplatom sredstava na račun podnosioca zahtjeva.(2) O aktima kojima se vrši ili osporava povrat isplaćene naknade plaće vode se odgovarajuće evidencije u Poslovnicama i Odjeljenju za računovodstvene poslove. XIV.(Vođenje evidencije)(1) Evidencija o svim podnesenim zahtjevima za povrat isplaćene naknade plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad za svaku Poslovnicu, vodi se na posebnom obrascu.(2) Evidencija o podnesenim zahtjevima mora se voditi na način da obezbijedi praćenje ukupnog broja svih podnesenih zahtjeva za period, kao i status svakog pojedinačnog zahtjeva (odobreno, osporeno, plaćeno, vraćeno na dopunu i sl.)(3) Podaci o privremenoj spriječenosti za rad za svakog osiguranika evidentiraju se u aplikaciju HCFIS i posebnu aplikaciju za vođenje privremene spriječenosti za rad. XV.(Nadzor)(1) Koordinatori i referenti u Poslovnicama zdravstvenog osiguranja odgovorni su za provođenje ovog Uputstva.(2) Nadzor nad sprovođenjem ovog uputstva sprovodit će ovlašteno lice u Zavodu.XVI.(Obrasci)Obrasci iz člana IV. tačke 2., 8. i 9. sastavni su dio ovog uputstva.XVII.(Prelazne i završne odredbe)(1) Ovo uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ‘’Službenim novinama Tuzlanskog kantona’’.(2) Ovo uputstvo će biti objavljeno i na web stranici Zavoda (www.zzotk.b
Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o ostvarivanju novčanih podrški po modelu podrške proizvodnji TK Tuzlanski kanton Službene novine TK 14/14 03.12.2014 SN TK 12/16, SN TK 14/15, SN TK 11/14
Pravilnik o ostvarivanju novčanih podrški po modelu podrške proizvodnji TK Tuzlanski kanton Službene novine TK 11/14 22.08.2014 SN TK 12/16, SN TK 14/15, SN TK 14/14
Pravilnik o obimu mjera o uspostavljanju šumskog reda i način njihovog provođenja TK Tuzlanski kanton Službene novine TK 06/14 30.04.2014 šume Srijeda, 30. travnja 2014. god. SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 6 -Strana 251 245 Na temelju članka 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 35/05) a u svezi sa člankom 13. stavak (2) Zakona o šumama („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 9/12 i 17/13), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Tuzlanskog kantona, d o n o s i P R A V I L N I K O OBIMU MJERA O USPOSTAVLJANJU I ODRŽAVANJU ŠUMSKOG REDA I NAČIN NJIHOVOG PROVOĐENJA Članak 1. (1) Ovim pravilnikom regulira se sprovođenje i trajno održavanje šumskog reda u svim šumama na području Tuzlanskog kantona. (2) Pod šumskim redom podrazumijeva se sprovođenje mjera u cilju sprječavanja pojava požara, štetnih insekata i biljnih bolesti, sprječavanja štetnog dejstva vjetra, snijega i drugih elementarnih nepogoda, oštećivanja stabala prilikom sječe i izvoza šumskih drvnih sortimenata, kao i mjere za zaštitu podmlatka i zemljišta. Članak 2. U šumi, na šumskom zemljištu i u neposrednoj blizini do 100 m od ruba šume, zabranjeno je odlaganje i paljenje smeća, piljevine i pilanskih otpadaka, kao i drugih otpadaka ili zagađujućih tvari. Članak 3. (1) Sva živa, a zaražena i insektima napadnuta, veoma oštećena ili izvaljena stabla (sanitarni užici), moraju se posjeći i izraditi. (2) Sječu i izradu sanitarnih užitaka nastalih u tijeku zime treba izvršiti najkasnije do 30. travnja tekuće godine, a sječu i izradu sanitarnih užitaka nastalih poslije navedenog perioda, izvršiti do kraja tekuće godine. Članak 4. (1) Prilikom sječe, stabla se moraju obarati u onom smjeru gdje će pričiniti najmanje štete na podmlatku, susjednim stablima i zemljištu. (2) Na strmim terenima, stabla se moraju obarati uzbrdo osim kada to nije moguće zbog položaja ili rasporeda dubećih stabala. (3) Pravac obaranja stabala iz stavka (2) ovog članka, doznačar je dužan obilježiti strelicom. (4) Prije sječe stabala koja se nalaze u mladicima, obvezno je kresanje grana sa donjih dijelova krošnje. Članak 5. (1) Koranje oblovine i panjeva posječenih stabala četinara i brijesta obvezno je u vremenu od 1. travnja do 1. studenog tekuće godine. (2) Granje i ovršci (prečnik debljeg kraja ispod 7 cm) kao i kora četinara moraju se složiti u gomile-gromade, tako da se deblji krajevi grana okreću unutar gomile-gromade. (3) Zabranjeno je formiranje gomila-gromada na mjestima gdje postoji podmladak, uz živa dubeća stabla, u vodotocima, iznad izvorišta vode i na udaljenosti manjoj od 10 m od prometnica. (4) Granje i ovršci (prečnik debljeg kraja ispod 7 cm) lišćara moraju se skratiti na dužine do jednog metra i ravnomijerno razbacati po sječini, vodeći računa o podmlatku, vodotocima i izvorištima vode. Članak 6. Zabranjeno je slaganje prostornog drveta uz živa, dubeća stabla i na mjestima gdje postoji podmladak, u vodotocima i iznad izvorišta vode. Članak 7. (1) Visina panja može iznositi najviše jednu trećinu promjera panja. (2) Mjerenje visine panja na strmom terenu se vrši sa gornje strane panja-terena. (3) Dijelovi pojedinih stabala od kojih se ne mogu izraditi šumski drvni sortimenti, prerezuju se na nekoliko dijelova i osiguravaju od pomjeranja, a kod četinara i brijesta obvezno se vrši skidanje kore. Članak 8. Prilikom sječe i izrade šumskih drvnih sortimenata motornim pilama, dozvoljena je uporaba samo ekološki prihvatljivih, biorazgradljivih ulja i maziva. Članak 9. (1) Izvoz šumskih drvnih sortimenata od panja do šumskog stovarišta mora se vršiti po prethodno obilježenim i izgrađenim izvoznim vlakama. (2) Zabranjeno je sa sredstvima za izvoz šumskih drvnih sortimenata silaziti sa obilježenih izvoznih vlaka. (3) Izvozne vlake moraju biti projektirane i izgrađene tako da se nikako ili minimalno oštećuju dubeća stabla, podmladak ili zemljište. (4) Na strmim i teškim terenima, gdje ne postoji mogućnost drugačijeg kretanja drveta izuzev tumbanja i lifranja, moraju se poduzeti odgovarajuće mjere u cilju zaštite dubećih stabala i podmlatka. (5) Lagerovanje oblovine i cijepanih sortimenata dozvoljeno je samo na mjestima predviđenim projektima za izvođenje radova u eksploataciji šuma. (6) Nakon završetka radova na izvozu šumskih drvnih sortimenata iz odjela, izvođač je dužan sanirati izvozne vlake. Članak 10. (1) Primanje šumskih drvnih sortimenata u sječi može se vršiti tek nakon uspostavljanja šumskog reda sukladno člancima 3., 4., 5., 6. i 7. ovog pravilnika. (2) Eventualno poremećen šumski red izvozom šumskih drvnih sortimenata mora se ponovno uspostaviti i trajno održavati. Članak 11. Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljen u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“. B o s n a i H e r c e g o v i n a MINISTAR - Federacija Bosne i Hercegovine - T U Z L A N S K I K A N T O N Samid Šarac, dipl. ing. agr., v.r. M i n i s t a r s t v o p o l j o p r i v r e d e , š u m a r s t v a i v o d o p r i v r e d e Broj: 04/1-26-7486/14 Tuzla, 02.04.2014. godine 246 Na temelju članka 21. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 5/00 i 18/13) Upravni odbor, na sjednici održanoj 26.03.2014. godine, donosi ODLUKU o utvrđivanju prava osiguranih osoba na medicinsku rehabilitaciju kao nastavak bolničkog liječenja, uvjetima i postupku za ostvarivanje tog prava I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovom odlukom se utvrđuje pravo osiguranih osoba na medicinsku rehabilitaciju kao nastavak bolničkog liječenja (u daljem tekstu: medicinska rehabilitacija), postupak i uvjeti pod kojima osigurane osobe u Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu umjesto plaće ženi - majci, odnosno drugom licu u radnom odnosu za vrijeme odsustvovanja sa posla radi trudnoće, porođaja, odnosno njege djeteta TK Tuzlanski kanton Službene novine TK 14/12 18.12.2012 SN TK 08/14, SN TK 13/11 naknada,plaća PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu umjesto plate ženi – majci, odnosno drugom licu u radnom odnosu za vrijeme odsustvovanja sa posla radi trudnoće, porođaja, odnosno njege djeteta Član 1. U Pravilniku o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu umjesto plate ženi – majci, odnosno drugom licu u radnom odnosu za vrijeme odsustvovanja sa posla radi trudnoće, porođaja, odnosno njege djeteta („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br: 13/11), u članu 10. stav 1. riječi: „FBIH“, zamjenjuju se riječima: „Tuzlanskom kantonu“. Član 2. U članu 11. stav 1. riječi: „FBIH“, zamjenjuju se riječima: „Tuzlanskog kantona“, a na kraju teksta iza riječi: “povoljnije“ dodaje se zarez i riječi: „s tim što naknada plate ne može biti veća od prosječne plate u Tuzlanskom kantonu iz prethodne godine“. U istom članu iza stava 1. dodaje se novi stav 2., koji glasi: „Poslodavac može korisniku isplatiti razliku između iznosa naknade plate iz stava 1. i plate koju je korisnik ostvario prije stupanja na porodiljsko odsustvo“. Dosadašnji stavovi 2. i 3. postaju stavovi 3. i 4. Član 3. Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“. Bosna i Hercegovina Ministar: Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski Kanton Sead Hasić, dipl. scr., v.r. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Broj: 09/1-35-25948/12 Tuzla, 13.11.2012. godine 956 Na osnovu člana 32. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 3/12), Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva, d o n o s i O D L U K U o izmjeni Odluke o utvrđivanju uslova za korištenje sredstava sa potrošačke jedinice 13010002 – „Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima“ I. U članu II. Odluke o utvrđivanju uslova za korištenje sredstava sa potrošačke jedinice 13010002 – „Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima“ („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 6/12) mijenja se tačka 2 d) i glasi: „Pomoć privrednim društvima koja su izvozno orijentisana, a osnovana su kao zajedničko privredno društvo sa učešćem državnog kapitala, a zbog poremećaja na tržištu nisu u mogućnosti da izvoze gotove proizvode uz uslov: - da su osnovana kao zajedničko privredno društvo koja u strukturi kapitala imaju državnog kapitala, - da zapošljavaju najmanje 1000 radnika, - da obrazlože razloge smanjenja izvoza.“
Pravilnik o primjeni odredaba Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon TK Tuzlanski kanton Službene novine TK 04/10 04.12.2012 SN TK 02/20, SN TK 13/19, SN TK 08/14, SN TK 03/10, SN TK 14/09 pravilik,porez,imovina,nasljeđe,poklon P R A V I L N I Ko primjeni odredaba Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i poklonI. TEMELJNE ODREDBEČlanak 1.Ovim pravilnikom se razrađuje primjena odredaba Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon («Službene novine Tuzlanskog kantona», br. 14/09 i 3/10) (u daljem tekstu: Zakon), propisuje metodologija utvrđivanja porezne osnovice, defi niranje obveznika, obrazac porezne prijave i drugi elementi značajni za utvrđivanje i naplatu poreza propisanih ovim zakonom.II. POREZNI OBVEZNIKČlanak 2.Porezni obveznik u užem smislu je pravna i fi zička osoba koja je prema zakonu obvezna plaćati porez. Porezni obveznik u širem smislu je pravna i/ili fi zička osoba koja jamči za porez, mora obračunati, obustaviti i uplatiti porez na račun trećih osoba, predati poreznu prijavu i/ili ispuniti druge Zakonom propisane obveze.Porezni obveznik nije onaj koji mora dati obavijest o tuđem predmetu, predati isprave, dati stručno mišljenje ili mora dopustiti pristup zemljištima, objektima ili poslovnim prostorijama. U tom slučaju radi se o obvezama trećih osoba u svrhu razjašnjenja činjeničnog stanja značajnog za oporezivanje.Članak 3.Obveznik poreza na imovinu je fi zička i pravna osoba koja je vlasnik sljedeće imovine:1. zgrade ili stana za odmor i rekreaciju,2. poslovne prostorije, stambene zgrade, stana, garaže i parking prostora koji se izdaju pod zakup,3. motornog vozila,4. plovnog objekta,5. zrakoplova ili letjelice u vlasništvu fi zičke osobe.Obveznik poreza na imovinu je fi zička osoba koja je vlasnik ili korisnik sljedeće imovine:1. stola za igru u kasinu,2. automata za igre na sreću,3. automata za zabavne igre.Ako je imovina u vlasništvu ili je koristi više osoba, svaka od njih je porezni obveznik srazmjerno dijelu vlasništva, odnosno dijela koji koristi.Članak 4.Obveznik poreza na nasljeđe i poklon je fi zička osoba koja na teritoriji Kantona naslijedi ili primi na poklon: imovinu, pravo uživanja ili korištenja nepokretnosti, diobom primi više imovine nego što mu pripada po njegovom suvlasničkom pravu na taj dio, a podložno je plaćanju poreza na nasljeđe i poklon.III. POREZ NA IMOVINUČlanak 5.Porez na imovinu plaća se godišnje u paušalnom iznosu, i to:1. za zgradu ili stan za odmor i rekreaciju- 1 KM po 1 m²2. za poslovnu prostoriju, stambenu zgradu, stan i garažu koji se izdaju u zakup:a) za poslovni prostor koji se izdaje pod zakup za:- kancelarijski, ugostiteljski ili trgovinski koji se nalazi u stambenoj zgradi, poslovno-stambenoj zgradi ili poslovnom centru - ..................................2,5 KM po 1 m²- kancelarijski, ugostiteljski ili trgovinski koji se nalazi u obiteljskoj kući- 1 KM po 1 m²- skladišni, proizvodni - . ...............................1 KM po 1m²b) za stambenu zgradu i stan koji se izdaju pod zakup- . ...................................................1 KM po 1 m² c) za garažu koja se izdaje pod zakup- ..............1 KM po 1 m²d) za parking prostor koji se izdaje u zakup- .....2 KM po 1 m²3. za motorno vozilo, i to:a) putničko motorno vozilo do 8 godina starosti:- do 1600 cm3 .......................................................... 30 KM- od 1600 cm3 do 1800 cm3 ...................................... 50 KM Broj 4 - Strana 444 SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Ponedjeljak, 12. travnja 2010. god. - od 1800 cm3 do 2000 cm3. .................................... 70 KM- preko 2000 cm3 .................................................. 200 KM b) za putničko motorno vozilo preko 8 godina starosti - ................................................. 20 KM c) za teretno motorno vozilo do 10 godina starosti:- do 3 t ................................................................ 100 KM- od 3 t do 8 t ...................................................... 200 KM- preko 8 t ............................................................ 300 KMd) za teretno motorno vozilo preko10 godina starosti – .............................................. 70 KMe) za motocikl: - do 50 cm³ do 10 godina starosti - ...................... 40 KM- od 50 cm³ do 150 cm³ do 10 godina starosti – ....................................... 60 KM- od 150 cm³ do 750 cm³ do 10 godina starosti – ..................................... 100 KM- od 750 cm³ do 1100 cm³ do 10 godina starosti – ..................................... 250 KM- preko 1100 cm³ do 10 godina starosti – ...................................... 350 KM- preko 50 cm³ i preko 10 godina starosti – . ...... 30 KM4. za plovni objekt:a) do 5 m dužine bez motornog pogona - ............... 30 KMb) od 5m do 10 m dužine bez motornog pogona - ... 50 KMc) preko 10 m dužine bez motornog pogona – .......... 70 KMd) do 5 m dužine sa motornim pogonom - ............... 50 KMe) od 5m do 10 m dužine sa motornim pogonom - . 70 KMf) preko 10 m dužine sa motornim pogonom – ...... 100 KMg) do 5 m dužine sa motornim pogonom preko 73,6 kW – ................................................. 600 KMh) objekt preko 5 m dužine sa motornimpogonom preko 73,6 kW - ............................... 1000 KMi) skuter - .............................................................. 100 KM5. po stolu u kasinu - ................................... 10.000,00 KM6. automat za igru na sreću - ........................ 2.000,00 KM7. automat za zabavne igre - ............................ 800,00 KM8. za zrakoplov i letjelicu na motorni pogon u vlasništvu fi zičke osobe:a) veličine do 6 sjedišta – ....................................... 500 KMb) veličine od 7 do 12 sjedišta – .......................... 1.000 KMc) veličine preko 12 sjedišta – . ........................... 2.000 KM.Obveznici poreza na imovinu koja podliježe obvezi registriranja, plaćaju porez na imovinu prije registriranja. Bez dokaza o plaćenom porezu ne može se izvršiti registriranje.Porez na imovinu iz točki 1., 2., 4., 5., 6., 7. i 8. stavka 1. ovog članka, kao konačna porezna obveza za odnosni porezni period, plaća se u roku od osam dana od krajnjeg roka za podnošenje prijave.Članak 6.Ako tijekom godine dođe do promjene vlasništva nad imovinom, novi vlasnik ne plaća porez na imovinu ako je taj porez naplaćen od ranijeg vlasnika.Ako porez iz prethodnog stavka nije naplaćen, novi vlasnik plaća porez na imovinu u visini koja odgovara srazmjerno vremenu od dana stjecanja do kraja godine, a raniji vlasnik se zadužuje dijelom poreza do iznosa propisanog člankom 5. Zakona.Članak 7.Porez na imovinu ne plaćaju invalidne osobe za putničke automobile (članak 6. stavak 1. točka 3. Zakona) nabavljene jedan puta u periodu do pet godina, koji su dužni nadležnoj Poreznoj upravi, pored zahtjeva za oslobađanje od plaćanja poreza na imovinu, dostaviti ovjerene fotokopije saobraćajne knjižice i rješenja nadležnog organa za utvrđivanje stupnja invalidnosti.Porez na imovinu ne plaća se na imovinu koja vlasniku služi za obavljanje osnovne djelatnosti (članak 6. stavak 1. točka 5. Zakona), i to: autoprijevoznička djelatnost, taksi djelatnost i auto-škole. Da se radi o osnovnoj djelatnosti porezni obveznici, pored zahtjeva za oslobađanje, podnose nadležnoj Poreznoj upravi ovjerene fotokopije saobraćajne knjižice, rješenja o obavljanju djelatnosti kao osnovno zanimanje, odnosno obavještenje o razvrstavanju prema standardnoj klasifi kaciji djelatnosti.Odredbe stavka 2. ovog članka ne odnose se na imovinu koja vlasniku služi za obavljanje osnovne djelatnosti, i to: stola za igru u kasinu, automata za igre na sreću i automata za zabavne igre.Članak 8.Nadležni organi koji vode evidencije o imovini iz članka 4. Zakona, dužni su Poreznoj upravi dostaviti podatke o vlasnicima (prezime i ime, adresa, JMB građanina) i imovini (naziv imovine, površina u m² za nekretnine, odnosno kubikažu u cm3 za putnička motorna vozila, nosivost u tonama za teretna motorna vozila, dužina u metrima za plovne objekte).Obveznici poreza na imovinu dužni su podnijeti poreznu prijavu Poreznoj upravi do kraja veljače godine u kojoj se obavlja razrez, a za imovinu stečenu tijekom godine 15 dana od dana stjecanja na obrascu PR-I, koji je sastavni dio ovog pravilnika.IV. POREZ NA NASLJEĐE I POKLONČlanak 9.Obveznik poreza na nasljeđe i poklon je fi zička osoba koja na teritoriji Kantona naslijedi ili primi na poklon imovinu, pravo uživanja ili korištenja nepokretnosti, diobom primi više imovine nego što mu pripada po njegovom suvlasničkom pravu na taj dio, a podložno je plaćanju poreza na nasljeđe i poklon. Porezu na nasljeđe i poklon podliježe zemljište, zgrade i ostala nepokretna imovina, kao i pravo uživanja, odnosno korištenja na toj nepokretnosti koje fi zička osoba stječe na teritoriji Kantona na temelju Zakona o nasljeđivanju, odnosno ugovora o poklonu među živima ili za slučaj smrti.Porezu na nasljeđe i poklon podliježe pokretna imovina čija vrijednost prelazi 2.000 KM.Članak 10.Osnovica poreza na nasljeđe i poklon je prometna vrijednost naslijeđene ili na poklon primljene imovine u satu nastanka porezne obveze po odbitku dugova i troškova koji terete imovinu na koju se plaća porez.Ako se nasljeđe i poklon sastoji iz imovine na koju se plaća porez na nasljeđe i poklon i iz imovine na koju se ovaj porez ne plaća, od vrijednosti imovine koja podliježe porezu odbija se srazmjerni dio dugova i troškova koji otpadaju na tu imovinu.Osnovica poreza na nasljeđe i poklon iz stavka 1. ovog članka može se umanjiti za iznos sredstava koja nasljednik uloži u imovinu koja je predmet nasljeđa prije nastanka porezne obveze. Dokazivanje iznosa uloženih sredstava pada na teret obveznika.V. POSTUPAK ZA UTVRĐIVANJE I NAPLATU POREZAČlanak 11.Obveznici poreza na imovinu, dužni su podnijeti poreznu prijavu Poreznoj upravi do kraja veljače godine u kojoj se vrši razrez.Članak 12.Porez na nasljeđe i poklon utvrđuje se rješenjem Porezne uprave, a plaća se u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.Članak 13.Ako porezni obveznik ne podnese poreznu prijavu, koju je bio obvezan podnijeti, ili ako su podaci iz porezne prijave netočni Ponedjeljak, 12. travnja 2010. god. SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 4 - Strana 445i nepotpuni, poreznu obvezu utvrđuje nadležna ispostava Porezne uprave na način propisan Zakonom o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine i propisa donesenih na temelju tog zakona.Članak 14.Obrazac prijave za razrez poreza na imovinu za pravne i fi zičke osobe sastavni je dio ovog pravilnika.VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBEČlanak 15.Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje se primjenjivati Pravilnik o primjeni odredaba Zakona o kantonalnim porezima («Službene novine Tuzlanskog kantona», br. 4/04, 7/07 i 11/04).Članak 16.Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u «Službenim novinama Tuzlanskog kantona», a primjenjivat će se od 1. siječnja 2010. god
Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu umjesto plaće ženi - majci, odnosno drugom licu u radnom odnosu za vrijeme odsustvovanja sa posla radi trudnoće, porođaja, odnosno njege djeteta TK Tuzlanski kanton Službene novine TK 13/11 10.12.2011 SN TK 08/14, SN TK 14/12 naknada,plaća,žena,majka

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana