SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Propisi - Zakonski akti, Posavski kanton

U generalnu pretragu upišite naziv traženog dokumenta. Da biste suzili pretragu, koristite ponuđene opcijeNaslov Teritorija Objavljeno u Datum objave Preuzmi PDF Izmjene i dopune
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama Posavskog kantona Posavski kanton Narodne novine Županije Posavske 09/23 14.07.2023 NN Županije Posavske 10/21, NN Županije Posavske 12/17, NN Županije Posavske 06/14 koncesije
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o oružju i streljivu Posavskog kantona Posavski kanton Narodne novine Županije Posavske 11/22 13.07.2022 NN Županije Posavske 04/18
Zakon o poticanju razvoja gospodarstva u Posavskom kantonu Posavski kanton Narodne novine Županije Posavske 09/22 21.06.2022 privreda,gospodarstvo
Zakon o turizmu PK Posavski kanton Narodne novine Županije Posavske 01/22 28.01.2022 turizam,zakon
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim pristojbama Posavskog kantona Posavski kanton Narodne novine Županije Posavske 16/21 12.11.2021 NN Županije Posavske 10/16, NN Županije Posavske 07/12, NN Županije Posavske 07/10, NN Županije Posavske 02/09 sudske pristojbe,takse,sudske takse
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama Posavskog kantona Posavski kanton Narodne novine Županije Posavske 10/21 16.07.2021 NN Županije Posavske 09/23, NN Županije Posavske 12/17, NN Županije Posavske 06/14 koncesije
Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći Posavskog kantona Posavski kanton Narodne novine Županije Posavske 06/20 09.06.2020 pravna pomoć,pomoć,pravo ZAKONO PRUŢANJU BESPLATNE PRAVNE POMOĆII. OPĆE ODREDBEĈlanak 1.(Predmet Zakona)Ovim Zakonom reguliraju se oblici ostvarivanja besplatne pravne pomoći, korisnici besplatne pravne pomoći, postupci u kojima se pruţa besplatna pravna pomoć, tijela pred kojima se pruţa besplatna pravna pomoć, uvjeti, kriteriji i naĉin ostvarivanja besplatne pravne pomoći, postupak ostvarivanja prava na besplatnu pravnu pomoć, subjekti ovlašteni za pruţanje besplatne pravne pomoći, financiranje, suradnja, struĉno usavršavanje, nadleţna tijela za pruţanje besplatne pravne pomoći u Ţupaniji Posavskoj (u daljnjem tekstu: Ţupanija), duţnosti i ovlaštenja pravnih zastupnika, nadzor i druga pitanja od znaĉaja za pruţanje besplatne pravne pomoći.Ĉlanak 2.(Besplatna pravna pomoć i minimum prava)(1)Besplatna pravna pomoć oblik je ostvarivanja prava fiziĉke osobe na praviĉno suĊenje i jednak pristup pravdi pred sudom i drugim tijelima.(2)Odobrena besplatna pravna pomoć moţe se ograniĉiti samo iz razloga propisanih ovim Zakonom.(3)Pravo na besplatnu pravnu pomoć ne obuhvaća i pravo na oslobaĊanje od pristojbi koje se ostvaruje u skladu s propisima o pristojbama.(4)Osoba koja ostvaruje pravo na besplatnu pravnu pomoć pred nadleţnim tijelom u mjestu svog prebivališta, odnosno boravišta, uţivato pravo i na podruĉju Bosne i Hercegovine.(5)U cilju ostvarivanja prava iz stavka (4) ovog ĉlanka, nadleţna tijela za pruţanje besplatne pravne pomoći ostvaruju meĊusobnu suradnju. Ĉlanak 3.(Znaĉenje izraza)Pojedini izrazi koji se koriste u ovom zakonu imaju sljedeća znaĉenja:a)pravo na besplatnu pravnu pomoć -predstavlja pravo fiziĉke osobe da uz ispunjenje odreĊenih uvjeta, traţi i dobije struĉnu pravnu pomoć od nadleţnih tijela za pruţanje besplatne pravne pomoći;b)oblik ostvarivanja besplatne pravne pomoći –predstavlja radnje i postupke kojima se korisniku besplatne pravne pomoći omogućava zaštita prava na praviĉno suĊenje i jednak pristup pravdi;c)korisnik besplatne pravne pomoći –je fiziĉka osoba kojoj je odobrena besplatna pravna pomoć na osnovu ovog Zakona;d)osoba slabog imovinskog stanja –smatra se osoba koja, prema svom općem imovinskom stanju i stanju ĉlanova svog obiteljskog kućanstva, nema sredstava za plaćanje punomoćnika i/ili radnje punomoćnika, te troškova postupka bez štete za nuţno uzdrţavanje sebe i ĉlanova svog kućanstva;e)ĉlanom obiteljskog kućanstva korisnika besplatne pravne pomoći –smatra se osoba utvrĊena Obiteljskim zakonom Federacije Bosne i Broj 6 09.06.2020. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica | 235Hercegovine („Sluţbene novine F BiH“ broj 35/05, 41/05, 31/14 i 32/19);f)nadleţno tijelo za pruţanje besplatne pravne pomoći u Ţupaniji je –Ţupanijski zavod za pruţanje pravne pomoći (u daljnjem tekstu: Zavod);g)pravni zastupnik je –drţavni sluţbenik zaposlen u Zavodu, ovlašten za samostalno obavljanje poslova pruţanja besplatne pravne pomoći;h)subjektima pruţanja besplatne pravne pomoći –smatraju se nadleţna tijela propisana ovim Zakonom;i)meĊunarodnom konvencijom –smatra se svaki meĊunarodniakt koji se odnosi na pravo pojedinca na praviĉno suĊenje i jednak pristup pravdi, a koji je Bosna i Hercegovina ratificirala.Ĉlanak 4.(Ravnopravnost spolova)Odredbe ovog Zakona odnose se jednako na osobe muškog i ţenskog spola, bez obzira na rod imenice upotrijebljene u tekstu Zakona.II. OBLICI OSTVARIVANJA BESPLATNE PRAVNE POMOĆI I POSTUPCI U KOJIMA SE PRUŢA BESPLATNA PRAVNA POMOĆĈlanak 5.(Oblici ostvarivanja besplatne pravne pomoći)(1)Besplatna pravna pomoć ostvaruje se kao pravo na:a)opće informacije o pravima i obvezama,b)pomoć pri popunjavanju obrazaca za ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć,c)pravne savjete,d)pravnu pomoć pri sastavljanju svih vrsta podnesaka,e)zastupanje pred tijelima uprave i drugim tijelima i institucijama,f)zastupanje pred sudovima,g)pravnu pomoć u postupcima mirnog rješavanja spora (medijacija) ih)saĉinjavanje podnesaka meĊunarodnim tijelima za zaštitu ljudskih prava.(2)Pravo na opće informacije o pravima i obavezama i pomoć u popunjavanju obrazaca za ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć imaju sve osobe bez obzira na ispunjavanje uvjeta propisanih ovim Zakonom.(3)Pravni savjet je temeljito informiranje o naĉinu i mogućnostima rješavanja odreĊenog pravnog pitanja u konkretnoj pravnoj stvari.(4)Pravna pomoć iz stavka (1) ovog ĉlanka pruţa se bez naknade.Ĉlanak 6.(Postupci u kojima se pruţa besplatna pravna pomoć)(1)Besplatna pravna pomoć pruţa se korisnicima besplatne pravne pomoći u postupcima u kojima se ostvaruju i štite njihova prava i na zakonu zasnovani interesi.(2)Postupci iz stavka (1) ovog ĉlanka su:a)upravni postupak,b)upravni spor,c)prekršajni postupak,d)parniĉni postupak,e)vanparniĉni postupak,f)ovršni postupak,g)kazneni postupak.Ĉlanak 7.(Postupci u kojima se ne pruţa besplatna pravna pomoć)Besplatna pravna pomoć ne pruţa se u slijedećim postupcima:a)postupak pred gospodarskim odjelima nadleţnih sudova,b)postupak upisa u registar gospodarskih društava,c)postupak registracije obrtniĉke djelatnosti,d)postupak registracije udruga ili fondacija,e)postupak pred nadleţnim poreznim tijelima,f)sastavljanje privatnih isprava i ugovora.Ĉlanak 8.(Evidencija)O pruţenoj besplatnoj pravnoj pomoći Zavod vodi evidenciju u manualnoj i elektronskoj formi, a naĉin voĊenja i sadrţaj evidencija propisuje ministar pravosuĊa i uprave Ţupanije Posavske (u daljnjem tekstu: ministar). III. KORISNIK I ZABRANA DISKRIMINACIJE KORISNIKA BESPLATNE PRAVNE POMOĆIĈlanak 9.(Korisnik besplatne pravne pomoći)Korisnik besplatne pravne pomoći ( u daljnjem tekstu: korisnik) je osoba kojoj se na podruĉju Ţupanije pruţa besplatna pravna pomoć prema uvjetima propisanim zakonom, i to:a)drţavljanin Bosne i Hercegovine koji ima prebivalište, odnosno boravište na podruĉju Stranica | 236NARODNE NOVINE Županije Posavske09.06.2020. Broj 6Ţupanije i druga fiziĉka osoba koja ima boravište na podruĉju Bosne i Hercegovine;b)fiziĉka osoba koja se nalazi na podruĉju Bosne i Hercegovine pod meĊunarodnom zaštitom u skladu s meĊunarodnim standardom, a osobito traţitelji azila, izbjeglice, osobe pod supsidijarnom ili privremenom zaštitom, osoba u postupku protjerivanja, apatridi, ţrtve trgovine ljudima, u skladu s obvezama koje Bosna i Hercegovina ima prema meĊunarodnim konvencijama,c)osobe ĉija su prava zaštićena odredbama Konvencije o graĊanskopravnim aspektima meĊunarodne otmice djece, Konvencije o ostvarivanju alimentacijskih zahtjeva u inozemstvu, Konvencije o graĊanskom i sudskom postupku i Konvencije o olakšanju pristupa sudovima.Ĉlanak 10.(Zabrana diskriminacije)Korisnik besplatne pravne pomoći ima pravo na besplatnu pravnu pomoć, pod uvjetima propisanim ovim Zakonom, bez obzira na njegovu rasu, boju koţe, jezik, vjeru, etniĉku pripadnost, nacionalno ili socijalno porijeklo, veze s nacionalnom manjinom, politiĉko ili drugo uvjerenje, ĉlanstvo u sindikatu ili nekoj drugoj udruzi, obrazovanje, spol, spolno izraţavanje ili orijentaciju, kao i svaku drugu okolnost koja ima za svrhu ili posljedicu onemogućiti ili ugroziti priznavanje ili ostvarivanje na ravnopravnoj osnovi prava utvrĊenih ovim Zakonom.IV. UVJETI ZA OSTVARIVANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆIĈlanak 11.(Uvjeti za ostvarivanje besplatne pravne pomoći)(1)Pravo na besplatnu pravnu pomoć na osnovu statusa ostvaruje:a)ţrtva nasilja u obitelji ili nasilja na osnovu spola,b)korisnikstalne novĉane pomoći ostvarene prema ţupanijskom propisu o socijalnoj zaštiti,c)osoba kojoj je oduzeta poslovna sposobnost i duševno oboljela osoba,d)korisnik najniţe mirovine pod uvjetom da nema drugih ĉlanova obiteljskog kućanstva,e)nezaposlena osoba,f)ratni vojni invalid i branitelj Domovinskog rata u postupcima zaštite prava prema propisima iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite i povoljnijeg umirovljenja,g)traţitelj azila, osoba pod supsidijarnom ili privremenom zaštitom, osoba u postupku protjerivanja, apatrid i ţrtva trgovine ljudima,h)dijete u skladu s Konvencijom o pravima djeteta.(2)Pravo na besplatnu pravnu pomoć ostvaruje i osoba lošeg imovinskog stanja kada to utvrdi Zavod.(3)Pravo na branitelja i zastupanje u kaznenom postupku imaju i osobe kojenemaju prebivalište na podruĉju Ţupanije pod uvjetima propisanim Zakonom o kaznenom postupku Federacije Bosne i Hercegovine („Sluţbene novine F BiH», broj 35/03, 37/03, 56/03, 78/04, 28/05, 55/06, 27/07, 53/07, 9/09, 12/10 i 8/13). Ĉlanak 12.(Dokazivanje statusa)Status osoba iz ĉlanka 11. stavak (1) ovog Zakona dokazuje se odgovarajućim ispravama izdanim od Zavoda kojima je utvrĊen status te osobe.Ĉlanak 13.(UtvrĊivanje lošeg imovinskog stanja)(1)Osobom lošeg imovinskog stanja, koja ima pravona besplatnu pravnu pomoć, smatra se osoba ĉiji mjeseĉni prihodi po ĉlanu kućanstva ne prelaze iznos od 30% prosjeĉne isplaćene mjeseĉne neto plaće zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine u prethodnoj kalendarskoj godini, a nema nekretnina ili druge imovine kojom moţe podmiriti troškove postupka.(2)Kod utvrĊivanja lošeg imovinskog stanja osoba iz stavka (1) ovog ĉlanka, neće se uzimati u obzir prihod i imovina ĉlanova obitelji korisnika koji s njim ţive u zajedniĉkom kućanstvu, a protustranka su u postupku.(3)Pod prihodima, nekretninom ili drugom imovinom osoba iz stavka (1) ovog ĉlanka podrazumijevaju se prihodi, nekretnine i druga imovina koja je ţupanijskim zakonom o socijalnoj zaštiti propisana kao uvjet za ostvarivanje prava na pomoć za uzdrţavanje.Ĉlanak 14.(Neosnovanost zahtjeva i otkazivanje besplatne pravne pomoći)(1)Besplatna pravna pomoć neće se odobriti podnositelju zahtjeva ili će se otkazati ukoliko je odobrena:a)ako se iz samog zahtjeva, dokaza i ĉinjenica na kojima se zasniva zahtjev oĉigledno moţe zakljuĉiti da je takav zahtjev neosnovan; Broj 6 09.06.2020. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica | 237b)ako se radi o neopravdanom voĊenju postupka;c)ako se radi o zloupotrebi prava na besplatnu pravnu pomoć. (2)Smatrat će se da je rijeĉ o neopravdanom voĊenju postupka kada je podnositelj zahtjeva u oĉiglednom nesrazmjeru sa stvarnim izgledom za uspjeh, kao i kada ţeli voditi postupak radi postizanja svrhe koja je suprotna naĉelima poštenja i morala.(3)Smatrat će se da je rijeĉ o zloupotrebi prava na besplatnu pravnu pomoć ako je podnositelj zahtjeva dao netoĉne podatke o ispunjavanju kriterija iz ovog Zakona ili ako u sluĉaju promijenjenih okolnosti tijekom voĊenja postupka, prema kojima ne bi imao pravo na besplatnu pravnu pomoć, nije Zavodu prijaviote promijenjene okolnosti.(4)Pravna pomoć se neće odobriti ili će se otkazati osobi koja se ponaša nasilniĉki ili nepristojno prema pruţatelju besplatne pravne pomoći.V. POSTUPAK OSTVARIVANJA BESPLATNE PRAVNE POMOĆI Ĉlanak 15.(Zahtjev za pruţanje besplatne pravne pomoći)(1)Zahtjev za pruţanje besplatne pravne pomoći, uz priloţene dokaze o ispunjavanju uvjeta propisanih ovim zakonom, podnosi se Zavodu na obrascu kojeg propisuje ministar.(2)Podnositelj zahtjeva prilaţe uz zahtjev svoju pisanu izjavu i pisanu izjavu punoljetnih ĉlanova svog obiteljskog kućanstva o imovinskom stanju, kao i svoju ovjerenu pisanu izjavu i ovjerenu pisanu izjavu punoljetnih ĉlanova svog kućanstva o dopuštanju uvida u sve podatke o imovini i prihodima.(3)Za toĉnost podataka navedenih u zahtjevu, podnositelj zahtjeva odgovara kazneno i materijalno.(4)Osobe pod supsidijarnom ili privremenom zaštitom, izbjeglice, apatridi i ţrtve trgovine ljudima uz zahtjev prilaţu odgovarajuće isprave nadleţnog tijela kojim potvrĊuju svoj status. Ĉlanak 16.(Provjera podataka)(1)Zavod, prema vlastitoj procjeni, provjerava ĉinjenice navedene u izjavi o imovinskom stanju podnositelja zahtjeva i punoljetnih ĉlanova njegovog kućanstva.(2)Na zahtjev Zavoda, tijela i pravne osobe duţne su dostaviti podatke kojima raspolaţu ili vode evidencije o ĉinjenicama navedenim u izjavi o imovinskom stanju podnositelja zahtjeva. Ĉlanak 17.(Rješenje)(1)zahtjevu za pruţanje besplatne pravne pomoći te o otkazivanju odobrenja pravne pomoći odluĉuje rukovoditelj Zavoda rješenjem bez odgaĊanja, a najkasnije u roku od osam dana od dana podnošenja zahtjeva, odnosno utvrĊivanja uvjeta za otkazivanje odobrene pravne pomoći, u skladu s odredbama Zakona o upravnompostupku Federacije Bosne i Hercegovine („Sluţbene novine F BiH“ broj: 2/98 i 48/99). (2)Protiv rješenja iz stavka (1) ovog ĉlanka korisnik ima pravo izjaviti ţalbu u roku od osam dana od prijema rješenja.(3)Ţalba na rješenje iz stavka (1) ovog ĉlanka se podnosi ministru, koji o ţalbi odluĉuje u roku od osam dana od dana podnošenja ţalbe. (4)Rješenje ministra je konaĉno i protiv njega se moţe pokrenuti upravni spor pred nadleţnim sudom.Ĉlanak 18.(Vremensko vaţenje rješenja)(1)Rješenje o odobrenoj besplatnoj pravnoj pomoći vaţi do pravomoćnog okonĉanja postupka za koji je besplatna pravna pomoć odobrena ukoliko odobrena pravna pomoć nije ranije otkazana.(2)Za postupke po izvanrednim pravnim lijekovima, postupke pred Ustavnim sudovima u Bosni i Hercegovini i pred Europskim sudom za ljudska prava, na osnovu zahtjeva stranke donosi se posebno rješenje.(3)Na rješenje iz stavka (2) ovog ĉlanka primjenjuju se odredbe ĉlanka 17. ovog Zakona.Ĉlanak 19.(Povrat troškova postupka)(1)Kada je korisnik potpuno ili djelomiĉno uspio u postupku i budu mu dosuĊeni troškovi postupka, na zahtjev Zavoda duţan je vratiti u proraĉun Ţupanije iznos troškova ostvarenih po osnovu odobrene pravne pomoći o ĉemu se donosi posebno rješenje.(2)Na rješenje iz stavka (1) ovog ĉlanka primjenjuju se odredbe ĉlanka 17. ovog Zakona. Stranica | 238NARODNE NOVINE Županije Posavske09.06.2020. Broj 6Ĉlanak 20.(Obveza vraćanja sredstava)(1)Kada se u tijeku postupka donese rješenje o otkazivanju besplatne pravne pomoći zbog zloupotrebe prava na besplatnu pravnu pomoć ili se utvrdi da su se financijske prilike korisnika ili ĉlanova njegovog obiteljskog kućanstva bitno izmijenile tako da je isti u mogućnosti potpuno ili djelomiĉno vratiti troškove za pruţenu pravnu pomoć, korisnik je duţan vratiti u proraĉun Ţupanije sredstva utrošena na pruţanje pravne pomoći, o ĉemu sedonosi posebno rješenje.(2)Na rješenje iz stavka (1) ovog ĉlanka primjenjuju se odredbe ĉlanka 17. ovog Zakona. Ĉlanak 21.(Naĉin obraĉuna troškova i utrošenih sredstava)Troškovi ostvareni po osnovu pruţene besplatne pravne pomoći i sredstva utrošenana pruţanje besplatne pravne pomoći iz ĉlanka 19. i ĉlanka 20. ovog Zakona obraĉunavaju se prema odvjetniĉkoj tarifi, dok se ostali troškovi utvrĊuju na temelju odgovarajuće dokumentacije.Ĉlanak 22.(Troškovi izgubljenog spora)Kada korisnik izgubi spor za ĉije voĊenje mu je odobrena besplatna pravna pomoć, nije duţan nadoknaditi troškove pravne pomoći.VI. SUBJEKTI OVLAŠTENI ZA PRUŢANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆIĈlanak 23.(Subjekti)(1)Besplatnu pravnu pomoć u skladu s odredbama ovog Zakona pruţa Zavod.(2)Besplatnu pravnu pomoć mogu pruţati i odvjetnici koji su ĉlanovi odvjetniĉkih komora u Bosni i Hercegovini, udruge i fondacije registrirane za pruţanje besplatne pravne pomoći i drugi subjekti, u skladu s drugim zakonima.VII. PRAVNI ZASTUPNIKĈlanak 24.(Pravni zastupnik)(1)Pravni zastupnik je drţavni sluţbenik zaposlen u Zavodu (u daljnjem tekstu: pravni zastupnik)(2)Pravni zastupnik ovlašten je za samostalno pruţanje besplatne pravne pomoći.(3)Pored općih i posebnih uvjeta propisanih zakonom i provedbenimpropisima koji se odnose na drţavne sluţbenike, pravni zastupnik mora ispunjavati i posebne uvjete utvrĊene ovim Zakonom i to poloţen pravosudni ispit i najmanje tri godine radnog staţa na pravnim poslovima nakon poloţenog pravosudnog ispita.Ĉlanak 25.(Zastupanje)(1)Pravni zastupnik poduzima sve radnje i sudjeluje u svim fazama postupka do pravomoćnog okonĉanja postupka, ukoliko odobrena pravna pomoć nije ranije otkazana.(2)Pravni zastupnik ne moţe zastupati više od jedne stranke u jednom predmetu, osim kada stranke imaju istu procesnu ulogu.Ĉlanak 26.(Obveza ĉuvanja sluţbene tajne)(1)Pravni zastupnik je duţan ĉuvati kao sluţbenu tajnu sve što je saznao ili mu je stranka povjerila, osim ako je u svojstvu branitelja osloboĊen ove obveze na osnovu izriĉitogili prešutnog odobrenja korisnika, kao i u sluĉajevima kada je branitelj, a posumnja da će uslijediti izvršenje teškog kaznenog djela ili kada se pokrene parnica radi namirenja troškova i izdataka koje je korisnik prouzroĉio Zavodu laţno prikazujući svojestanje, a u cilju osiguranja prava na besplatno zastupanje na sudu ili pred tijelima uprave i drugim tijelima i institucijama.(2)Sluţbenu tajnu iz stavka (1) ovog ĉlanka duţni su ĉuvati i drugi zaposlenici Zavoda.Ĉlanak 27.(Razlozi za odbijanje zastupanja)Pravni zastupnik će odbiti pruţiti besplatnu pravnu pomoć u postupcima iz ĉlanka 6. stavka (2) ovog Zakona, u sluĉajevima predviĊenim zakonima kojima se reguliraju ti postupci.Ĉlanak 28.(Otkazivanje punomoći)(1)Odmah po saznanju za postojanje razlogai okolnosti iz ĉlanka 27. ovog Zakona, pravni zastupnik je duţan otkazati punomoć korisniku.(2)Po otkazivanju punomoći pravni zastupnik je duţan u razdoblju od 30 dana nastaviti pruţati Broj 6 09.06.2020. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica | 239pravnu pomoć, ako je to nuţno da se od korisnika otkloni kakva šteta, osim ako korisnik nije imenovao drugog zastupnika ili se poduzimanju tih radnji izriĉito protivi.Ĉlanak 29.(Duţnosti pravnog zastupnika kao branitelja)(1)Pravni zastupnik kao branitelj tijekom kaznenog postupka mora zastupajući osumnjiĉenog, odnosno optuţenog poduzimati sve nuţne radnje u cilju utvrĊivanja ĉinjenica, prikupljanja dokaza koji idu u korist osumnjiĉenog, odnosno optuţenog, kao i zaštite njihovih prava. (2)Prava i duţnosti pravnog zastupnika kao branitelja ne prestaju u sluĉaju opoziva, sve dok ga sudac, odnosno sudsko vijeće ne razriješi te duţnosti.Ĉlanak 30.(Obaveza obavještavanja)Pravni zastupnik je duţan obavijestiti stranku o poduzetim radnjama u postupku i svim drugim ĉinjenicama bitnim za tijek i ishod konkretnog postupka. Ĉlanak 31.(Druga prava i obveze pravnog zastupnika)Na prava i obveze pravnog zastupnika, koje nisu regulirane ovim Zakonom, primjenjuju se odredbe Zakona o drţavnim sluţbenicima i namještenicima u tijelima drţavne sluţbe u Ţupaniji Posavskoj ( „Narodne novine Ţupanije Posavske“, broj: 9/13, 11/13, 2/14 i 6/17).Ĉlanak 32.(Angaţiranje drugih osoba)(1)Pravni zastupnik moţe u pojedinom postupku angaţirati ili zatraţiti angaţiranje vještaka, sudskih tumaĉa i drugih osoba, kada ocjeni da je to neophodno za vršenje obrane ili zastupanja.(2)Pravni zastupnik je duţan predlagati ili angaţirati osobe iz stavka (1) ovog ĉlanka nepristrano, rukovodeći se iskljuĉivo njihovom struĉnošću i iskustvom u obavljanju poslova za koje se angaţiraju.VIII. FINANCIRANJE, SURADNJA I STRUĈNO USAVRŠAVANJEĈlanak 33.(Financiranje)Sredstva za organiziranje i pruţanje besplatne pravne pomoći od strane Zavoda osiguravaju se u proraĉunu Ţupanije.Ĉlanak 34.(MeĊusobna suradnja nadleţnih tijela)(1)Zavod uspostavlja suradnju s drugim tijelima osnovanim za pruţanje besplatne pravne pomoći, udrugama i fondacijama registriranim za pruţanje besplatne pravne pomoći u cilju razmjene informacija i prakse u podruĉju besplatne pravne pomoći.(2)Zavod suraĊuje s centrima za socijalni rad, nadleţnim ministarstvima, jedinicama lokalne samouprave i drugim tijelima, u cilju praćenja prakse primjene zakonskih odredbi u odreĊenim podruĉjima i analize potreba graĊana da svoja prava i obveze definirane tim zakonima rješavaju uz pruţanje pravne pomoći.Ĉlanak 35.(Edukacija kadrova i unapreĊenje kvalitete)(1)Zavod osigurava struĉno usavršavanje pravnih zastupnika, naroĉito u podruĉju meĊunarodnih standarda, propisa i prakse kako bi se osigurao kontinuirani razvoj kvalitete pruţene usluge.(2)Zavod kontinuirano unapreĊuje kvalitetu pruţanja besplatne pravne pomoći.IX. ŢUPANIJSKI ZAVOD ZA PRUŢANJE PRAVNE POMOĆIĈlanak 36.(Status Zavoda)Zavod je samostalna ţupanijska upravna organizacija koja je osnovana Zakonom o organizaciji i djelokrugu tijela uprave i upravnih organizacija Ţupanije Posavske („Narodne novine Ţupanije Posavske“ broj 4/08 i 2/10).Ĉlanak 37.(Nadleţnost Zavoda)Zavodosigurava pruţanje besplatne pravne pomoći na naĉin i pod uvjetima utvrĊenim ovim Zakonom. Stranica | 240NARODNE NOVINE Županije Posavske09.06.2020. Broj 6Ĉlanak 38.(Javnost rada i izvješćivanje)(1)Zavod osigurava kontinuirano pruţanje informacija javnosti o ciljevima, naĉinu osiguranja i drugim pitanjima iz oblasti besplatne pravne pomoći.(2)Radi praćenja i unapreĊenja besplatne pravne pomoći Zavod podnosi Vladi Ţupanije Posavske i Skupštini Ţupanije Posavske godišnje izvješće o radu s prijedlogom mjera za unapreĊenje sustava pruţanja besplatne pravne pomoći koje sadrţi podatke o kategoriji i broju korisnika besplatne pravne pomoći po podruĉjima u kojima je pruţena pravna pomoć, vrsti pravne pomoći, te drugim pitanjima od znaĉaja za izvješćivanje o radu iz podruĉja pruţanja besplatne pravne pomoći.X. NADZOR I KONTROLA KVALITETEĈlanak 39.(Nadzor nad primjenom Zakona)Nadzor nad primjenom ovog Zakona provodi Ministarstvo pravosuĊa i uprave Ţupanije Posavske.Ĉlanak 40.(Kontrola kvalitete koju vrši direktor Zavoda)(1)Direktor Zavoda vodi brigu o struĉnomi savjesnom pruţanju besplatne pravne pomoći od strane pravnih zastupnika.(2)U sluĉaju nestruĉnog i nesavjesnog pruţanja pravne pomoći, odnosno opravdanih prituţbi graĊana, direktor je duţan poduzeti mjere predviĊene zakonom radi otklanjanja nepravilnosti iutvrĊivanja odgovornosti pravnog zastupnika.(3)Korisnik besplatne pravne pomoći ima pravo u sluĉaju nestruĉnog i nesavjesnog pruţanja pravne pomoći podnijeti prituţbu direktoru Zavoda.Ĉlanak 41.(Kontrola kvalitete koju vrši tijelo pred kojim se vodi postupak)U sluĉaju nestruĉnog i nesavjesnog pruţanja besplatne pravne pomoći, tijelo pred kojim se vodi postupak duţno je na to upozoriti pravnog zastupnika i o tome sastaviti sluţbenu zabilješku u spisu, kao i o nestruĉnom i nesavjesnom postupanju pravnog zastupnika pismeno upozoriti direktora Zavoda i korisnika. XI. KAZNENE I PREKRŠAJNE ODREDBEĈlanak 42.(Prekršajna odgovornost)(1)Zabranjena je i kaţnjiva svaka radnja kojom se dovode do diskriminacije osobe koje traţe besplatnu pravnu pomoć.(2)Sankcioniranje poĉinitelja djela iz stavka (1) ovog ĉlanka vrši se prema Zakonu o zabrani diskriminacije („Sluţbeni glasnik BiH“ broj 59/09 i 66/16).Ĉlanak 43.(Disciplinska i kaznena odgovornost)(1)Pravni zastupnici podlijeţu disciplinskoj odgovornosti za povredu odredaba ovog Zakona u skladu s odredbama Zakona o drţavnim sluţbenicima i namještenicima u tijelima drţavne sluţbe u Ţupaniji Posavskoj („Narodne novine Ţupanije Posavske, broj: 9/13, 11/13, 2/14, 6/17).(2)Ukoliko povrede odredaba iz stavka (1) ovog ĉlanka predstavljaju kazneno djelo, kazneno gonjenje i sankcioniranje poĉinitelja djela iz stavka (1) ovog ĉlanka vrši se prema odgovarajućim odredbama kaznenog zakona.XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBEĈlanak 44.(Podzakonski akti)Pravilnik o naĉinu voĊenja i sadrţaja evidencije o pruţenoj pravnoj pomoći, obrazac zahtjeva za ostvarivanjem prava na besplatnu pravnu pomoć, obrazac izjave o dopuštenju uvida u podatke o imovini korisnika i punoljetnih ĉlanova njegovog domaćinstva, donosi ministar u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.Ĉlanak 45.(Prestanak vaţenja Zakona)Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje vaţiti Zakon o pruţanju pravne pomoći ( „Narodne novine Ţupanije Posavske“, broj: 3/10, 1/12 i 2/13). Ĉlanak 46.(Stupanje na snagu Zakona)Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Narodnim novinama Ţupanije Posavske
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti Posavskog kantona Posavski kanton Narodne novine Županije Posavske 13/19 04.12.2019 NN Županije Posavske 07/09, NN Županije Posavske 05/04 socijalna zaštita ZAKONo izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštitiĈlanak 1.U Zakonu osocijalnoj zaštiti („Narodne novine Ţupanije Posavske“, broj: 5/04 i 7/09) u ĉlanku 12. iza rijeĉi „skrb izvan vlastite obitelji“ stavlja se interpunkcijski znak „ ,“ i dodaju rijeĉi „kućna njega i pomoć u kući, zdravstveno osiguranje.“Ĉlanak 2.U ĉlanku 19. stavak (3) mijenja se i glasi:„ U prihode iz stavka 1. ovog ĉlanka ne uraĉunava se doplatak za pomoć i njegu, ortopedski dodatak, novĉana naknada za tjelesno oštećenje, pod uvjetom da je tjelesno oštećenje pod kojem su stekli navedenu naknadu nastalo prije njihove osamnaeste godine ţivota, nagrade,alimentacije, doplatak za djecu i stipendije.“Ĉlanak 3.Ĉlanak 29.mijenja se i glasi:„Pomoć za uzdrţavanje isplaćuje se mjeseĉno, a pravo se ostvaruje narednog mjeseca od dana podnošenja zahtjeva, odnosno pokretanja postupka po sluţbenoj duţnosti.“Ĉlanak 4.U ĉlanku 65. stavak 3. iza rijeĉi „otuĊiti“ dodaju se rijeĉi „ili pokloniti Ţupaniji Posavskoj“.Ĉlanak 5.Iza ĉlanka 67. dodaju se ĉlanci 67a. i 67b. koji glase:„Ĉlanak 67a.1.Pravo na kućnu njegu i pomoć u kući moţe se odobriti osobi potpuno nesposobnoj za samostalan rad i privreĊivanje, osobi starijoj od 65 godina ţivota i osobi sa trajnim smetnjama u tjelesnom i mentalnom razvoju, kada ta osoba nije u stanju da se sama stara o sebi i ukoliko ne ostvaruje pravo na njegu i pomoć od strane druge osobe.2.Kućna njega i pomoć u kući je organizirano pruţanje raznih usluga, kao što su: prehrana, obavljanje kućnih i drugih potrebnih poslova i odrţavanje osobne higijene za osobe iz prethodnog stavka.3.Usluge kućne njege i pomoći u kući mogu pruţati ustanove socijalne zaštite, vjerske organizacije, humanitarne organizacije, udruge i druge pravne i fiziĉke osobe sa kojima centar za socijalni rad zakljuĉuje ugovor kojim se preciziraju obim usluga, visina naknade i druga prava i obveze ugovornih strana.4.Uvjete i naĉin ostvarivanja prava na kućnu njegu i pomoć u kući utvrĊuju jedinice lokalne samouprave svojim općim aktima.“„Ĉlanak 67b.Pravo na zdravstveno osiguranje imaju:1.Korisnici prava na pomoć za uzdrţavanje,2.Djeca i odrasle osobe smještene u ustanovama socijalne zaštite ili u udomiteljstvu3.Civilne ţrtve rata4.Djeca od roĊenja do polaska u osnovnu školu, osobe nakon navršene 65. godine ţivota, te osobe sa smetnjama u tjelesnom ili mentalnom razvoju,a za koje je izvršena kategorizacija sa 90% i 100% priznaje se pravo na zdravstveno osiguranje, ukoliko to pravo nemogu ostvariti po drugom osnovu.5.Druge osobe u stanju socijalne potrebe, kojima je uslijed posebnih okolnosti potreban odgovarajući oblik zdravstvene zaštite, priznaje se pravo na zdravstveno osiguranje ukoliko to pravo ne mogu ostvariti po drugom osnovu. Sredstva za pravo iz ovog ĉlanka osiguravaju se u proraĉunu Ţupanije Posavske.Bliţe odredbe o postupku i naĉinu ostvarivanja prava na zdravstveno osiguranje uredit Broj 13 04.12.2019. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica | 703će se pravilnikom koji donosi nadleţni ministar u roku od 90 dana od stupanja na snagu zakona.“Ĉlanak 6.Iza ĉlanka 103. dodaje se ĉlanak 103a. koji glasi:„Ĉlanak 103a.Pravo na udomiteljstvo moţe ostvariti dijete ili odrasla osoba pod uvjetima i na naĉin utvrĊenim Zakonom o udomiteljstvu („Sluţbene novine Federacije BiH“, broj: 19/17)“Ĉlanak 7.Ĉlanak 105. mijenja se i glasi:„ (1) Udomitelj ima pravo na mjeseĉnu naknadu i naknadu za izdrţavanje udomljenika,(2) Visinu naknada iz stavka 1. ovog ĉlanka s obzirom na broj udomljenika, vrstu udomiteljstva i potrebe udomljenika uredit će se pravilnikom koji donosi nadleţni ministar roku od 90 dana od stupanja na snagu zako
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti Posavskog kantona Posavski kanton Narodne novine Županije Posavske 13/19 04.12.2019 NN Županije Posavske 01/13, NN Županije Posavske 06/03 zdravstvena zaštita ZAKONo izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštitiĈlanak 1.U Zakonu o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine Ţupanije Posavske”, broj: 6/03 i 1/13) ĉlanak 1. mijenja se i glasi:„Ovim zakonom ureĊuju se naĉela, mjere, naĉin organiziranja i provoĊenja zdravstvene zaštite, nositelji društvene brige za zdravlje stanovništva, prava i obveze osoba u korištenju zdravstvene zaštite, te sadrţaj, naĉin obavljanja i nadzor nad obavljanjemzdravstvene zaštite na podruĉju Ţupanije Posavske (u daljnjem tekstu: Ţupanija)“. Ĉlanak 2.Ĉlanak 2. mijenja se i glasi:„ Zdravstvena zaštita, u smislu ovoga zakona, obuhvata sustav društvenih, skupnih i individualnih mjera, usluga i aktivnosti za oĉuvanje i unapreĊenje zdravlja, spreĉavanje bolesti, rano otkrivanje bolesti, pravodobno lijeĉenje, te zdravstvenu njegu i rehabilitaciju, kao i primjenu zdravstvenih tehnologija.Zdravstvenu zaštitu iz stavka 1. ovoga ĉlanka, u okviru zdravstvenih ustanova i privatnih praksi, pruţaju zdravstveni djelatnici i zdravstveni suradnici, primjenom suvremenih medicinskih postupaka i tehnologija, te praćenjem dostignuća u razvitku medicinske znanosti“. Ĉlanak 3.Ĉlanak 7. mijenja se i glasi: „ Društvena briga za zdravlje na razini Ţupanije obuhvata mjere za osiguranje i provoĊenje zdravstvene zaštite od interesa za graĊane na podruĉju Ţupanije, i to: -donošenje zakona i podzakonskih akata iz mjerodavnosti Ţupanije,-ureĊenje i voĊenje zdravstvene politike i provoĊenje reforme iz oblasti zdravstva od interesa za podruĉje Ţupanije,-praćenje zdravstvenog stanja stanovništva i rada zdravstvenih ustanova na podruĉju Ţupanije, kao i staranje o provoĊenju utvrĊenih prioriteta u zdravstvenoj zaštiti,-donošenje strateškog plana zdravstvene zaštite za podruĉje Ţupanije,-stvaranje uvjeta za pristupaĉnost i ujednaĉenost korištenja primarne i sekundarne zdravstvene zaštite na podruĉju Ţupanije,-uspostava sustava poboljšanja kvalitete i sigurnosti zdravstvene zaštite,-osiguravanje palijativne njege za neizljeĉivo bolesne, odnosno umiruće u suradnji sa ustanovama iz oblasti socijalne skrbi, karitativnim i drugim udrugama i pojedincima,-planiranje i osiguravanje ţupanijskog programa za oĉuvanje i zaštitu zdravlja od zagaĊenog ţivotnog okoliša što je prouzroĉeno štetnim i opasnim tvarima u zraku, vodi i zemljištu, odlaganjem otpadnih tvari, opasnih kemikalija, izvorima jonizirajućih i nejonizirajućih zraĉenja, bukom i vibracijama na svome teritoriju, kao i vršenjem sustavnih ispitivanja ţivotnih namirnica, predmeta opće uporabe, mineralnih Stranica | 704NARODNE NOVINE Županije Posavske04.12.2019. Broj 13voda za piće, vode za piće i drugih voda koje sluţe za proizvodnju i preradu ţivotnih namirnica i sanitarno-higijenske i rekreativne potrebe, radi utvrĊivanja njihovezdravstvene i higijenske ispravnosti i propisane kvalitete od interesa za Ţupaniju, sukladno programu mjera koje donosi Vlada Ţupanije, na prijedlog Ţupanijskog ministra zdravstva i Ţupanijskog ministra mjeredavnog za zaštitu okoliša,-provoĊenje epidemiološke, zdravstveno –statistiĉke, socijalno-medicinske i zdravstveno –ekološke djelatnosti, te unapreĊenje zdravlja i prevenciju bolesti na podruĉju Ţupanije,-provoĊenje mjera zaštite stanovništva od zaraznih bolesti iz svoje mjerodavnosti sukladno propisima o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti,-sprjeĉavanje pojave ovisnosti i lijeĉenje s ciljem suzbijanja teţih posljedica po zdravlje ovisnika,-ostvarivanje prava iz oblasti zdravstvenog osiguranja sukladno propisima o zdravstvenom osiguranju, te praćenje provoĊenja, zaštita i unapreĊenje tih prava,-organizaciju i rad mrtvozorniĉke sluţbe,-suradnja sa humanitarnim i struĉnim organizacijama, savezima, komorama i udrugama na poslovima razvitka zdravstvene zaštite na svome podruĉju.Financijska sredstva, za investicijsko i tekuće odrţavanje Ţupanijske bolnice u Orašju i Zavoda za javno zdravstvo Ţupanije osiguravaju se iz Proraĉuna Ţupanije –Odlukama Vlade Ţupanije. Odluke iz stavka 2. ovoga ĉlanka donosiVlada Ţupanije na prijedlog Ţupanijskog ministra zdravstva.Minimalni iznos izdvajanja sredstava iz Proraĉuna Ţupanije ne moţe biti manji od 5% iznosa ukupnih rashoda Ţupanijske bolnice u Orašju, odnosno 5% iznosa ukupnih rashoda Zavoda za javno zdravstvo Ţupanije iz prethodne godine.Ţupanija moţe donijeti posebne programe zdravstvene zaštite za pojedine kategorije stanovništva, odnosno vrste bolesti koje su specifiĉne za Ţupaniju, a za koje nije donijet poseban program zdravstvene zaštite na federalnoj razini sukladno svojim mogućnostima, te utvrditi cijene tih pojedinaĉnih usluga, odnosno programa.“Ĉlanak 4.Ĉlanak 8.mijenja se i glasi:„Društvena briga za zdravlje na razini općine obuhvata ocjenjivanje rada zdravstvenih ustanova i kvaliteta zdravstvenih usluga, kao i osiguranje finansijskih sredstava za unapreĊenje njihovog rada i kvalitete zdravstvenih usluga sukladno potrebama stanovništva i mogućnostima jedinice lokalne samouprave.Društvena briga iz stava 1. ovoga ĉlanka ostvaruje se kroz osnivanje zdravstvenog vijeća na raziniopćine koje planira i evaluira provoĊenje zdravstvene zaštite na podruĉju jedinice lokalne samouprave, dajemišljenje na planove i programe zdravstvene zaštite za podruĉje lokalne samouprave, predlaţe mjere za poboljšanje dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite, prati povrede prava pacijenata i poduzima mjere za unapreĊenje tih prava na svom podruĉju, te obavlja i druge poslove i zadaće u skladu sa propisima o pravima, obavezma i odgovornostima pacijenata.Broj ĉlanova zdravstvenog vijeća odreĊuje se statutom općine.U radu vijeća iz stavka 2. ovoga ĉlanka sudjeluju, u pravilu, predstavnici jedinice lokalne samouprave, pacijenata, mladih, komora iz oblasti zdravstva, struĉnih udruga, udruga za zaštitu prava pacijenata, sindikata, zdravstvenih ustanova odnosno privatnih praksi, crvenog kriţa s podruĉja jedinice lokalne samouprave.Financijska sredstva, za investicijsko i tekuće odrţavanje doma zdravlja osiguravaju se iz proraĉuna osnivaĉa –Odlukom Općinskog vijeća. Odluku iz stavka 5. ovoga ĉlanka donosi Općinsko vijeće, na prijedlog Općinskog naĉelnika.Minimalni iznos izdvajanja sredstava iz stavka 6. ovoga ĉlanka ne moţe biti manji od 5% iznosa ukupnih rashoda doma zdravlja iz prethodne godine“.Ĉlanak 5.Iza ĉlanka 14. dodaju se ĉlanci 14a., 14b., 14c. i 14d. koji glase: „Ĉlanak 14 a.Naĉelo praviĉnosti zdravstvene zaštite ostvarujese zabranom diskriminacije prilikom pruţanja zdravstvene zaštite po osnovu rase, spola, starosti, nacionalne pripadnosti, socijalnog porijekla, vjeroispovijesti, politiĉkog ili drugog uvjerenja, seksualne orijentacije, imovinskog stanja, kulture, jezika, vrste bolesti, psihiĉkog ili fiziĉkog invaliditeta.“„Ĉlanak 14 b.Naĉelo solidarnosti u zdravstvenoj zaštiti se ostvaruje organizacijom sustava zdravstvenog osiguranja u kojem su svi graĊani obuhvaćeni zdravstvenom zaštitom i u kojem bogati suosjećaju sa siromašnim, mladi sa starim, zdravi sa bolesnim i pojedinci sa obiteljima.“ Broj 13 04.12.2019. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica | 705„Ĉlanak 14 c.„Naĉelo stalnog unapreĊenja kvaliteta zdravstvene zaštite ostvaruje se mjerama i aktivnostima kojima se u skladu sa suvremenim dostignućima medicinske nauke i prakse povećavaju mogućnosti povoljnog ishoda i smanjivanje rizika i drugih neţeljenih posljedica po zdravlje i zdravstveno stanje pojedinca i zajednice u cjelini.“„Ĉlanak 14 d.„Naĉelo uĉinkovitosti zdravstvene zaštite ostvaruje se postizanjem najboljih mogućih rezultata u odnosu na raspoloţive resurse u zdravstvu, odnosno postizanjem najviše razine zdravstvene zaštite, uz racionalno korištenje raspoloţivih resursa.“Ĉlanak 6.Ĉlanak 18. mijenja se i glasi:„Zdravstvena djelatnost predstavlja organizirano pruţanje zdravstvene zaštite kroz rad zdravstvenih djelatnika i zdravstvenih suradnika u okviru zdravstvenih ustanova odnosno privatne prakse sukladno struĉno-medicinskoj doktrini i uz uporabu zdravstvene tehnologije.Zdravstvena djelatnost se provodi kao primarna, specijalistiĉko –konzultativna i bolniĉka zdravstvena djelatnost i djelatnost javnoga zdravlja. Zdravstvena djelatnost obuhvata i komplementarno obavljanje alternativne medicine od zdravstvenih djelatnika na naĉin i pod uvjetima propisanim Federalnim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.Zdravstvena djelatnost je djelatnost od posebnog interesa za Ţupaniju“.Ĉlanak 7.U ĉlanku 24. u toĉki 17. iza rijeĉi „osiguraniku“ interpunkcijski znak „ .“ zamjenjuje se interpunkcijskim znakom „ ; “ iza kojeg se dodaju nove toĉke 18,19,20,21,22,23,24,25,26 i 27. koje glase:„18. pravo na spreĉavanje i olakšanje patnji i bola;19. pravo na samovoljno napuštanje zdravstvene ustanove;20. odrţavanje osobnih kontakata;21. prigovor;22. preventivne mjere i informiranje o oĉuvanju zdravlja;23. uvid u medicinsku dokumentaciju;24. poštivanje pacijentovog vremena;25. osobno dostojanstvo:26. povjerljivost informacija i privatnost;27. samoodluĉivanje i pristanak, ukljuĉujući i zaštitu prava pacijenata koji nije sposoban dati pristanak.“Ĉlanak 8.Ĉlanak 33. mijenja se i glasi:„Zdravstvenu djelatnost obavljaju zdravstvene ustanove koje osniva Federacija, Ţupanija odnosno općina, te domaće i strane fiziĉke ili pravne osobe u svim oblicima vlasništva.Jedna ili više Ţupanija i Federacija, zajedno, mogu biti osnivaĉi sveuĉilišno-kliniĉke bolnice i zavoda.Ţupanija moţe biti osnivaĉ: bolnice, ljeĉilišta, zavoda za javno zdravstvo , zavoda za medicinu rada, zavoda za bolesti ovisnosti, zavoda kao specijalizirane zdravstvene ustanove, doma zdravlja, ljekarne, ustanove za hitnu medicinsku pomoć i ustanove za zdravstvenu njegu u kući.Općina moţe biti osnivaĉ doma zdravlja, ljeĉilišta, ustanove za zdravstvenu njegu u kući i ljekarne.Domaće i strane fiziĉke, odnosno pravne osobe mogu biti osnivaĉi: poliklinike, opće bolnice, specijalne bolnice, ljeĉilišta, ljekarne, ustanove za zdravstvenu njegu u kući, ustanove za palijativnu njegu, centra za dijalizu i zavoda kao specijalizirane zdravstvene ustanove u svim oblicima vlasništva.Ţupanijskim propisima moţe se bliţe odrediti osnivanje zdravstvenih ustanova na primarnoj razini zdravstvene zaštite“.Ĉlanak 9.U ĉlanku 36. rijeĉi „iz ĉlanka 37. stavak 1. i 2. Federalnog zakona o zdravstvenoj zaštiti“ brišu se.Ĉlanak 10.U ĉlanku 37. u stavku 2. rijeĉi: „iz ĉlanka 7. toĉka 2. i ĉlanka 8. Federalnog zakona o zdravstvenoj zaštiti.“ zamjenjuju se rijeĉima:„sukladno odredbama ovog zakona i Federalnog zakona o zdravstvenoj zaštiti.“Ĉlanak 11.Ĉlanak 40. stavak 2. mijenja se glasi:„Upravno vijeće zdravstvene ustanove u nadleţnosti Ţupanije, odnosno Općine ima 3 -5 ĉlanova i ĉine ga predstavnici:osnivaĉa 1 -3 (jedan do tri) ĉlana,zdravstvenih djelatnika ustanove 1 (jedan) ĉlan,Ţupanijskog ministarstva 1 (jedan) ĉlan.“Ĉlanak 12.U ĉlanku 48. stavak 4. mijenja se i glasi: Stranica | 706NARODNE NOVINE Županije Posavske04.12.2019. Broj 13„U sastavu doma zdravlja mogu biti: centar za mentalno zdravlje u zajednici, centar za fizikalnu rehabilitaciju, sluţba sestara u zajednici i druge sluţbe u zajednici koje se utvrĊuju i organiziraju na osnovu potreba stanovništva, a po prethodno pribavljenom mišljenju Zavoda za javno zdravstvo Ţupanije i uz suglasnost Ţupanijskogministra zdravstva.“U istom ĉlanku iza stavka 4. dodaju se novi stavci 5,6,7 i 8 koji glase: „ 5. Centar za mentalno zdravlje u zajednici obavlja: promociju i prevenciju mentalnog zdravlja, rehabilitaciju mentalno oboljelih osoba, prevenciju invaliditeta i rehabilitaciju, brigu i pomoć onesposobljenih, zdravstveno –promotivni rad na unapreĊenju mentalnog zdravlja u zajednici; proaktivan pristup u prepoznavanju i ranom dijagnosticiranju osoba sa rizikom po mentalno zdravlje; edukaciju bolesnika, ĉlanovaobitelji i radne okoline; psihološko savjetovanje u obitelji i zajednici; procjenu rizika po mentalno zdravlje u zajednici; planiranje i provoĊenje okupacijske terapije u zajednici; psihološka mjerenja putem testova; izvanbolniĉke terapeutske i rehabilitacijske postupke iz domena zaštite mentalnog zdravlja; socioterapiju; tretman bolesti ovisnosti u izvanbolniĉkim uvjetima.Struĉno osoblje uposleno u centru za mentalno zdravlje u zajednici treba imati edukaciju iz oblasti zlouporabe psihoaktivnih supstancija.Centar za mentalno zdravlje u zajednici se organizira kao dio doma zdravlja.Bliţi uvjeti koje mora ispunjavati centar za mentalno zdravlje u zajednici, kao i naĉin njegovog organiziranja, te plan i program, trajanje edukacije, kao i naĉin provoĊenjaedukacije iz oblasti zlouporabe psihoaktivnih supstancija utvrĊuju se pravilnikom federalnog ministra.6. Centar za fizikalnu rehabilitaciju obavlja zdravstveno promotivni rad iz oblasti fizikalne medicine; vanbolniĉke terapeutske i rehabilitacione postupke iz podruĉja fizikalne medicine; okupacione tretmane; testiranje i procjena testova, suraĊuje sa drugim sluţbama sa ciljem unapreĊenja tretmana pacijenata.Centar za fizikalnu rehabilitaciju se organizira kao dio doma zdravlja.Bliţe uvjete koje mora ispunjavati centar za fizikalnu rehabilitaciju, kao i naĉin njegovog organiziranja propisuje pravilnikom federalni ministar.7.Ustanova za hitnu medicinsku pomoć je zdravstvena ustanova koja provodi mjere hitne medicinske pomoći i osigurava prijevoz oboljelih, stradalih i povrijeĊenih u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu i pruţa medicinsku pomoć za vrijeme prijevoza.Ustanova za hitnu medicinsku pomoć moţe se organizirati kao samostalna zdravstvena ustanova ili kao dio doma zdravlja.Uvjete, organiziranje inaĉin rada hitne medicinske pomoći utvrdit će pravilnikom federalni ministar.8. Ustanova za palijativnu njegu je socijalno zdravstvena ustanova koja ima palijativni interdisciplinarni tim, ambulantu za bol i palijativnu njegu.Ustanova za palijativnu njegu moţe biti organizirana kao samostalna ustanova.Obavljanje zdravstvenih usluga u ustanovi za palijativnu njegu ureĊuje se ugovorom izmeĊu doma zdravlja ili bolnice i Ţupanijskog zavoda zdravstvenog osiguranja.Zdravstvene usluge palijativne njege i terapije bola mogu se pruţati i u zdravstvenim ustanovama primarne razine zdravstvene zaštite i posebnim odjelima zdravstvenih ustanova bolniĉke razine zdravstvene zaštite.“Ĉlanak 13.U ĉlanku 84. u stavku 1. broj: „35“, zamjenjuju se brojem: „40“.Stavak 2. mijenja se i glasi : „Zdravstvenom djelatniku iz stavka 1. ovog ĉlanka koji nije u radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi niti ima privatnu praksu, odnosno ne radi kod zdravstvenog djelatnika visoke struĉne spreme privatne prakse, federalni ministar moţeodobriti specijalizaciju za potrebe nadleţnog ministarstva zdravstva, tijela drţavne ili federalne uprave, fakulteta zdravstvenog usmjerenja, pravnih osoba koja obavljaju nauĉnoistraţivaĉku djelatnost, pravnih osoba koja obavljaju proizvodnju i promet lijekova medicinskih sredstava, zavoda zdravstvenog osiguranja.Za odobrenje specijalizacije odnosno subspecijalizacije, koje odobrava federalni ministar zdravstvenim djelatnicima iz stavka 2. ovog ĉlanka, nije potrebno utvrĊivanje godišnjeg plana specijalizacija i subspecijalizacija.“Ĉlanak 14.U ĉlanku 85. broj „114.“ zamjenjuje se brojem „159.“.Ĉlanak 15.Ĉlanak 91. mijenja se i glasi:„Više zdravstvenih djelatnika koji obavljaju privatnu praksu mogu se udruţiti u skupnu privatnu praksu. Broj 13 04.12.2019. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica | 707Uvjete za skupnu privatnu praksu pravilnikom utvrĊuje federalni ministar“.Ĉlanak 16.U ĉlanku 105. stavak 1. mijenja se i glasi: „Poslove zdravstveno-inspekcijskog nadzora obavljaju federalni i ţupanijski zdravstveni inspektori sukladno odredbama ovog i Federalnog zakona o zdravstvenoj zaštiti“.Ĉlanak 17.U ĉlanku 111. „stavak 3“ briše se.Ĉlanak 18.U ĉlanku 112. u stavku 1. rijeĉ „općinsko“ zamjenjuje se rijeĉi „ţupanijsko“, a rijeĉi: „odnosno drugih zdravstvenih djelatnika“ brišu se.Ĉlanak 19.Ĉlanak 134. briše se.Ĉlanak 20.U ĉlanku 135. stavak 1. briše se.Ĉlanak 21.Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Narodnim novinama Ţupanije Posavsk
Zakon o izmjenama Zakona o prostornom uređenju i građenju Posavskog kantona Posavski kanton Narodne novine Županije Posavske 10/19 10.11.2019 NN Županije Posavske 06/16 prostorno uređenje,građenje ZAKON O IZMJENAMA ZAKONAO PROSTORNOM UREĐENJU I GRAĐENJU ŢUPANIJE POSAVSKEĈlanak 1.U Zakonu o prostornom ureĊenju i graĊenju Ţupanije Posavske („Narodne novine Ţupanije Posavske“, broj: 6/16), dio 7. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, I. IZRADA NOVIH I USKLAĐIVANJE VAŢEĆIH PLANSKIH DOKUMENATA, u ĉlanku 195.(1) rijeĉi „dvije godine“, zamjenjuju se rijeĉima „pet godina“.U stavku (3) rijeĉi „3 godine“zamjenjuje se rijeĉima „šest godina“.Ĉlanak 2.Ĉlanak 196. mijenja se i glasi:(1)„Općine su duţne donijeti svoje Prostorne planove u roku od dvije godine od dana donošenja Prostornog plana Ţupanije.(2)Iznimno od stavka (1) ovog ĉlanka općine koje su prije dana donošenja Prostornog plana Ţupanije donijele svoj Prostorni plan duţne su ga uskladiti s Prostornim planom Ţupanije najkasnije u roku od jedne godine.(3)Urbanistiĉki plan za sva podruĉja definirana svojim Prostornim planom općine su duţne donijeti najkasnije u roku od dvije godine od dana donošenja Prostornog plana općine.“Ĉlanak 3.Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Narodnim novinama Ţupanije Posavske"
Zakon o obrazovanju odraslih Posavskog kantona Posavski kanton Narodne novine Županije Posavske 10/19 11.10.2019 obrazovanje odraslih,obrazovanje
Zakon o dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina i prava Posavskog kantona Posavski kanton Narodne novine Županije Posavske 05/19 05.07.2019 NN Županije Posavske 11/09 porez na promet ZAKONO DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA PROMET NEKRETNINA I PRAVAČlanak 1.U Zakonu o porezu na promet nekretnina i prava („Narodne novine Ţupanije Posavske“ broj 11/09), u članku 6. stavak 1., dodaju se nove točke 13., 14. i 15. koje glase:„13. u slučaju kupovine stana, kuće ili graĎevinskog zemljišta radi rješavanja stambenog pitanja prvi put, ako je kupac fizička osoba koja:-u vlasništvu nema stan, kuću ili graĎevinsko zemljište,-je mlaĎa od 40 godina,-ima prebivalište na području Ţupanije neprekidno 3 godine prije kupovine navedenih nekretnina;14. na prijenos prava vlasništva na novosagraĎenom stanu ako je prvi kupac fizička osoba a prodavatelj pravna osoba registrirana za obavljanje graĎevinske djelatnosti; 15. na promet poljoprivrednog zemljišta u skladu s prostornim odnosno urbanističkim planom općine, kada je kupac fizička ili pravna osoba koja je registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava na području Ţupanije Posavske“.U članku 6. dodaje se novi stavak koji glasi:„Ukoliko se nekretnina iz točke 13. stavka 1. ovog članka otuĎi u roku od 5 godina od dana kupovine ili ako porezna uprava naknadno utvrdi da nisu bili ispunjeni uvjeti za porezno oslobaĎanje, kupac je duţanplatiti porez iz članka 12. ovog Zakona“.Članak 2.Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Narodnim novinama Ţupanije Posavske“
Zakon o izmjeni i dopunama Zakon o porezu na imovinu, naslijeđe i dar Posavskog kantona Posavski kanton Narodne novine Županije Posavske 05/19 05.07.2019 NN Županije Posavske 09/08 porez na imovinu,dar,porez ZAKONO IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA IMOVINU, NASLIJEĐE I DARČlanak 1.U Zakonu o porezu na imovinu, naslijeĎe i dar („Narodne novine Ţupanije Posavske“ broj 9/08), u članku 10. (2) broj „2.000,00“ zamjenjuje se brojem „5.000,00“.Članak 2.U članku 18.ispred točke a) dodaje se tekst koji glasi:„Od plaćanja poreza oslobaĎa se:“Iza točke d) dodaje se nova točka e) koja glasi:„e) Nasljednik, odnosno daroprimatelj, unuk i/ili unuka, pod uvjetom da se ta imovina ne moţe otuĎiti u roku od 5 godina “.Dosadašnja točka e) postaje točka f).Članak 3.Iza članka 22. dodaje se novi članak 22.a, koji glasi:„Članak 22.aPravo vlasništva stečeno nasljeĎivanjem ili darovanjem upisat će se u javne knjige uz dokaz o plaćenom porezu na naslijeĎe ili dar odnosno uz dokaz o oslobaĎanju od plaćanja poreza na naslijeĎe ili dar.“ Članak 4.Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Narodnim novinama Ţupanije Posavske.
Zakon o oružju i streljivu Posavskog kantona Posavski kanton Narodne novine Županije Posavske 04/18 10.07.2018 NN Županije Posavske 11/22 oružje Stranica | 156NARODNE NOVINE Županije Posavske10.07.2018. Broj 45)„oruţje za jedinaĉnu paljbu“ je oruţje bez spremnika–magazina koje se svaki put prije ispaljivanja metka puni ruĉno ubacivanjem metka u leţište cijevi ili leţište punjenja koje se nalazi na kraju cijevi; 6)„vatreno oruţje kratke cijevi“ je oruţje ĉija cijev nije duţa od 30 cm, a ukupna duţina oruţja ne prelazi 60 cm; 7)„vatreno oruţje duge cijevi“ oznaĉava oruţje ĉija duţina cijevi prelazi 30 cm, odnosno oruţje ĉija ukupna duţina sa cijevi prelazi 60 cm; 8)„zraĉno oruţje“ su sve vrste pušaka, pištolja, revolvera i druge naprave koje snagom stlaĉenog zraka ili drugog plina izbacuju kroz cijev zrno, dijabolu, kuglicu ili druge projektile; 9)„plinsko oruţje“ su puške, pištolji i revolveri i druge naprave koje pod pritiskom barutnih plinova ili sabijenog plina raspršuju nadraţljive materije; 10)„oruţje za signalizaciju“ su pištolji, revolveri, puške i druge naprave koje pod pritiskom energije barutnog punjenja ispaljuju naboj namijenjen iskljuĉivo za izazivanje glasnog pucnja ili ispaljivanju svjetleće signalne zvjezdice; 11)„hladno oruţje“ su bodeţi, kame, maĉevi, sablje, bajuneti i skakavci ĉije se sjeĉivo nalazi pod pritiskom sabijene opruge, a iz drške iskaĉu pritiskom na dugme ili polugu ili metalne zvjezdice za bacanje, bez obzira na duţinu oštrice, bokseri, buzdovani, te drugo oruţje sa skrivenom oštricom kao i drugi predmeti kojima je osnovna namjena napad; 12)„oruţje s tetivom“ su lukovi, samostreli i druge naprave koje snagom napete tetive ili druge elastiĉne materije potiskuju strijelu ili drugi projektil; 13)„lovaĉko oruţje“ je vatreno oruţje kategorije B sa kojim se smije loviti divljaĉ u skladu sa propisima o lovstvu; 14)„sportsko oruţje“ je vatreno oruţje kategorije B, zraĉno oruţje i oruţje s tetivom koje se upotrebljava za sportske discipline u skladu sa posebnim propisima; 15)„trofejno oruţje“ je vatreno, zraĉno i hladno oruţje koje se ĉuva kao uspomena ranijeg perioda historije ili za njegovog vlasnika predstavlja liĉnu ili porodiĉnu uspomenu, a koje je od strane ovlaštene organizacije ili ovlaštenog pojedinca trajno onesposobljeno za uporabu; 16)„staro oruţje“ je hladno i vatreno oruţje koje ima historijsku vrijednost, oruţje koje ĉini sastavni dio narodne nošnje, kao i vojno i policijsko oruţje koje je dotrajalo i neupotrebljivo, oruţje koje je sastavni dio vojnih i policijskih paradnih uniformi, oruţje koje se puni s usta cijevi crnim barutom, a pali kremenom, fitiljem ili kapislom i koje je od ovlaštene organizacije ili ovlaštenog pojedinca trajno onesposobljeno za uporabu; 17)„oruţje za osobnu zaštitu“ je kratko vatreno oruţje , sprej za omamljivanje i elektriĉni paralizator;18)„elektriĉni paralizator“ je naprava koja pomoću visokog elektriĉnog napona privremeno onesposobljava osobu; 19)„sprej za omamljivanje“ je naprava kojom se usmjereno izbacuju u vidu mlaza ili pjene neškodljive nadraţljive tvari za onesposobljavanje pojedinaca i koje na ljudsko zdravlje imaju kratkotrajan uĉinak; 20)„muţari-prangije“ su ruĉne ili samostojeće naprave namijenjene za izazivanje glasnog pucnja, koje su konstruirane tako da ne mogu primiti cjeloviti naboj, pune se s usta cijevi odreĊenom koliĉinom crnog baruta i pale štapinom, kremenom i kapislom, a zatvaraju sredstvom male specifiĉne teţine; 21)„konvertibilno oruţje“ je plinsko oruţje kao i svako drugo oruţje koje izgledom podsjeća na vatreno oruţje i koje se, s obzirom na konstrukciju i materijal od kojega je izraĊeno, moţe prepraviti tako da ispaljuje zrno, kuglu, saĉmu ili druge projektile.22)„reprodukcije oruţja“ su kopije dugog i kratkog vatrenog oruţja, koje se pune s usta cijevi crnim barutom i pale fitiljem, kremenom ili kapislom; 23)„imitacija oruţja“ su predmeti koji su vanjskim izgledom sliĉni ili jednaki oruţju, ali ih nije moguće uporabiti niti prepraviti u vatreno oruţje; 24)„dekorativno oruţje“ je oruţje koje je izraĊeno u dekorativne svrhe i nije ga moguće uporabiti ili prepraviti u vatreno oruţje; 25)„bitni dijelovi oruţja“ su: cijevi s leţištem metka, ulošci-adapteri za vatreno oruţje s oluĉenim i neoluĉenim cijevima, zatvaraĉi, navlake, bubanj kod revolvera i rukohvati s mehanizmom za okidanje; 26)„streljivo“ je punjenje za vatreno oruţje; 27)„streljivo za vatreno oruţje“ je cjeloviti metak koji sjedinjuje ĉahuru, kapislu, barutno punjenje, zrno, saĉmu ili projektil, 28)„laţno streljivo“ je streljivo bez oštrog ili ubojitog naboja kojim se postiţe uĉinak pucnja; Broj 4 10.07.2018. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica | 15729)„streljivo s prodirućim zrnima“ je streljivo namijenjeno za vojnu uporabu kod kojeg se zrno nalazi u ĉahuri i ima prodiruće tvrdo jezgro; 30)„streljivo s eksplozivnim zrnima“ je streljivo za vojnu uporabu kod kojeg zrno sadrţi punjenje koje eksplodira pri udaru; 31)„streljivo sa zapaljivim ili obiljeţavajućim zrnima“ je streljivo za vojnu uporabu kod kojeg zrno sadrţi kemijsku smjesu koja se zapali pri kontaktu sa zrakom ili na udar; 32)„minsko eksplozivna sredstva“ su sve vrste bombi, mina, granata i drugih naprava opremljenih s eksplozivnom materijom ili detonatorom (teţina, udar, potez, trenje, kemijska reakcija, elektriĉna energija i sl.) kod kojih dolazi do oslobaĊanja energije i njihovog rasprskavanja; 33)„optiĉki nišan“ je optiĉki instrument za promatranje i lakše nišanjenje udaljenih predmeta; 34)„civilno strelište“ je objekt namijenjen sportsko-rekreativnom gaĊanju koji ispunjava tehniĉke i sigurnosne uvjete za uporabu registriranog ili prijavljenog oruţja; 35)„onesposobljavanje vatrenog oruţja“ je onesposobljavanje svih bitnih dijelova oruţja na naĉin da njihovim uklanjanjem, zamjenom ili izmjenom ne moţe biti omogućeno njegovo osposobljavanje; 36)„popravljanje oruţja“ je otklanjanje kvarova na oruţju i zamjena ili ugradnja originalnih dijelova; 37)„prepravljanje oruţja“ je prilagoĊavanje oruţja drugoj municiji , zamjenaili ugradnja bitnih dijelova oruţja i drugi zahvati na oruţju kojima se utiĉe na njegovo funkcioniranje ili na tehniĉka svojstva (npr. trajno onesposobljavanje oruţja); 38)„prenošenje oruţja“ je prijenos oruţja s jednog mjesta na drugo, za koje je izdana isprava o registraciji oruţja;39)„promet oruţja i streljiva“ je nabavljanje oruţja i streljiva radi prodaje, smještaj i ĉuvanje oruţja i streljiva u svrhu prodaje, prodaja oruţja i streljiva na malo i veliko u Ţupaniji; 40)„posebna oprema za vatreno oruţje“ je svaki mehanizam namijenjen kao dodatak za oruţje, ĉijom primjenom se mijenjaju mogućnosti kod uporabe oruţja, osim optiĉkog nišana;41)“oruţje za uspavljivanje ţivotinja“ je oruţje koje se upotrebljava u svrhu drţanja, a.ĉuvanja i zaštite ţivotinja, nauĉnog istraţivanja i prikupljanja struĉnih podataka;42)“registrirano oruţje“ je oruţje za koje je izdana isprava o registraciji oruţja;43)„registracija oruţja“ je unos podataka o oruţju i vlasniku , odnosno korisniku oruţja u sluţbene evidencije propisane ovim Zakonom, kao i propisima donesenim na osnovu ovog Zakona , uz izdavanje odgovarajuće isprave o oruţju;44)„zajedniĉki korisnici oruţja“ su osobe koje koriste jedno isto lovaĉko ili športsko oruţje;45)“vlasnik oruţja“ je fiziĉka ili pravna osoba koja posjeduje registrirano oruţje; 46)„ovlašteni trgovac oruţjem“ je pravna osoba ili obrtnik koja je u skladu sa ovim a.Zakonom ovlaštena za promet oruţja i streljiva.47)„posrednik u prometu oruţjem-broker, u smislu ovoga Zakona , jeste pravno lice ili obrtnik koji se,na osnovu Rješenja ministarstva unutarnjih poslova bavi, pregovaranjem, ugovaranjem i posredovanjem u ugovaranju poslova u svezi sa kupovinom ili prodajom oruţja i streljiva, a koji se ne bavi prometom oruţja.48)„legalizacija oruţja“ je postupak registracije neregistriranog oruţja koje je fiziĉka osoba posjedovala bez odobrenja i za koje nije potrebno dokazivati porijeklo oruţja, uz ispunjavanje uvjeta predviĊenih ovim zakonom.49)„amnestija“ je oslobaĊanje fiziĉke osobe od odgovornosti za nelegalno posjedovanje oruţja, streljiva i minsko-eksplozivnih sredstava, prilikom njihove dragovoljne predaje.Ĉlan 6.(Izuzetci od primjene Zakona)U smislu ovog Zakona ne smatra se oruţjem: a)dekorativno oruţje; b)imitacija oruţja; c)oruţje koje je trajno onesposobljeno za uporabu tehniĉkim postupcima koji su odreĊeni posebnim propisima; d)oruţje koje je namijenjeno za alarmiranje, signalizaciju, spašavanje ţivota i usmrćivanje ţivotinja; e)podvodne puške i drugi predmeti koji snagom opruge, napete gume ili sabijenog plina izbacuju osti ili harpun koji su iskljuĉivo namijenjeni ribolovu; f)oruţje koje se koristi u industrijske ili tehniĉke svrhe pod uvjetom da moţe biti uporabljeno samo za te navedene svrhe; g)streljivo bez zrna, kugle ili saĉme i laţno streljivo.h)streljivo za zraĉno oruţje; i)streljivo za oruţje s tetivom. Stranica | 158NARODNE NOVINE Županije Posavske10.07.2018. Broj 4II –ORUŢJE I STRELJIVO-KATEGORIZACIJA ORUŢJAĈlan 7.(Kategorizacija oruţja)(1) Oruţje se, prema ovom Zakonu, razvrstava u ĉetiri kategorije. (2) Oruţje kategorije A, su: a)eksplozivni vojni projektili i bacaĉi; b)automatsko vatreno oruţje; c)vatreno oruţje koje je kamuflirano tako da izgleda kao neki drugi predmet; d)streljivo sa probojnim, eksplozivnim, obiljeţavajućim ili zapaljivim projektilima, te projektili za takvostreljivo; e)streljivo za pištolje i revolvere s projektilom koji ima efekt širenja i projektili za takvo streljivo, osim streljiva za lov ili sportsko streljaštvo za osobe kojima je dopušteno da koriste to oruţje; f)minsko-eksplozivna sredstva i njegovi dijelovi; g)vatrenog oruţja bez oznaĉene marke, kalibra i tvorniĉkog broja,h)oruţja sa integralnim prigušivaĉem, prigušivaĉa namijenjenih oruţju i dijelova za prigušivaĉe,i)oruţje koje je izraĊeno ili preraĊeno bez odobrenja za promet oruţjem, osim oruţja iz kategorije C toĉka c) i toĉka b) kategorije D; j)poluautomatsko vatreno oruţje za civilnu upotrebu, koje po svom autentiĉnom izgledu odgovara automatskom oruţju, osim oruţja za lov i športsko streljaštvo;k)ostalo vatreno oruţje koje nije obuhvaćeno kategorijama B, C ili D; l)posebna oprema za vatreno oruţje. (3) Oruţje kategorije B, su: a)repetirajuće vatreno oruţje kratke cijevi; b)jednostrijelno kratkocijevno oruţje sa središnjom udarnom iglom; c)jednostrijelno kratkocijevno oruţje s rubnim paljenjem ukupne duţine do 28 cm; d)lovaĉko oruţje u skladu sa propisima o lovstvu Federacije BiH; e)poluautomatsko dugocijevno vatreno oruţje koje zajedno sa magazinom i leţištem ne moţe primiti više od tri metkaodnosno naboja; f)poluautomatsko vatreno oruţje duge cijevi sa magazinom i leţištem za najviše tri metka, kod kojeg se magazin, odnosno opruga za punjenje moţe skinuti, odnosno nije sigurno je li oruţje napravljeno tako da se uz obiĉni alat moţe prepravitiu oruţje sa magazinom i leţištem za više od tri metka; g)poluautomatsko vatreno oruţje kratke cijevi sa spremnikom za najviše 20 metaka;h)repetirajuće i poluautomatsko vatreno oruţje duge cijevi s glatkom cijevi ukupne duţine do 60 cm; i)repetirajuće vatrenooruţje duge cijevi koje nije obuhvaćeno toĉkom h); j)vatreno oruţje duge cijevi za jedinaĉnu paljbu s jednom ili više uţlijebljenih cijevi; k)vatreno oruţje duge cijevi za jedinaĉnu paljbu s jednom ili više glatkih cijevi; l)poluautomatsko vatreno oruţje duge cijevi koje nije obuhvaćeno toĉkama d), e), f), h) i i) ove kategorije; m)jednostrijelno dugocijevno oruţje s kombinacijom glatkih i uţlijebljenih cijevi. n)staro i trofejno oruţje; (4) Oruţje kategorije C, su: a)plinsko oruţje; b)reprodukcija vatrenog oruţja kod kojeg se ne upotrebljava jedinstveni naboj; c)muţari; d)zraĉno oruţje ĉija je kinetiĉka energija 10,5 J ili veća ili je brzina projektila m/s ili veća i kalibra većeg od 4,5 mm, e)oruţje s tetivom ĉija je sila natega veća od 450 N; f)oruţje za uspavljivanje ţivotinja;(5) Oruţje kategorije D, su: a)zraĉno oruţje ĉija kinetiĉka energija je manja od 10,5 J ili je brzina projektila manja od 200 m/s i kalibra maksimalno 4,5 mmb)oruţje s tetivom ĉija je sila natega manja od 450 N; c)elektriĉni paralizatori; d)raspršivaĉi, odnosno sprej za omamljivanje; e)hladno oruţje. Ĉlan 8.(Ograniĉenja)(1) Oruţje iz ĉlanka 6. ovog Zakona, u pogledu prava i obveza vlasnika oruţja, razvrstava se u: a) Zabranjeno oruţje: 1)oruţje kategorije A; 2)hladno oruţje kojem je osnovna namjena napad ili nanošenje ozljeda; 3)hladno oruţje kada se nosi na javnim mjestima. 4)oruţje kategorije C i D kada se koristi za uznemiravanje, napad i nanošenje ozljeda,b) Dozvoljeno oruţje za koje je potrebna isprava o registraciji oruţja -oruţje kategorije B. Broj 4 10.07.2018. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica | 159c) Dozvoljeno oruţje za koje je potrebna prijava nadleţnom tijelu -oruţje kategorije C. d) Dozvoljeno oruţje za koje nije potrebno odobrenje niti prijava nadleţnom tijelu -oruţje kategorije D, osim kod prelaskadrţavne granice.(2) Zabranjeno je nabavljanje, drţanje ili nošenje oruţja kategorije A. (3) Zabranjeno je nabavljanje, drţanje ili nošenje oruţja kategorije B bez odgovarajuće isprave o oruţju. (4) Zabranjeno je drţanje i/ili nošenje oruţja kategorije C bez odgovarajuće isprave o prijavi oruţja. (5) Oruţje kategorije D mogu nabavljati, drţati i nositi fiziĉke osobe starije od 18 godina. II –NABAVKA ORUŢJA I STRELJIVA I ISPRAVE O ORUŢJUĈlanak 9.(Isprave o oruţju)(1) Isprave o oruţju prema ovom Zakonu su:a)odobrenje za nabavku oruţja,b)oruţni list za drţanje, c)oruţni list za drţanje i nošenje oruţja d)odobrenje za drţanje oruţja,e)potvrda o prijavi oruţja kategorije Cf)odobrenje za drţanje trofejnog oruţja, g)odobrenje za sakupljanje i drţanje starog oruţja.(2) Kao isprave o oruţju, u smislu ovog Zakona, vaţe sve isprave o oruţju koje su izdane od nadleţnih organa na teritoriji Bosne i Hercegovine.Ĉlanak 10.(Zahtjev)(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za nabavku oruţja podnosi se na propisanom obrascu nadleţnoj policijskoj stanici prema mjestu prebivališta, odnosno sjedišta podnosioca zahtjeva (u daljnjem tekstu: nadleţni organ), Ministarstva unutrašnjih poslova Ţupanije Posavske (u daljem tekstu: ministarstvo). (2) Zahtjev iz stavka (1) ovog ĉlanka rješava Komisija od tri ĉlana imenovana od naĉelnika policijske Uprave .(3) Obrazac zahtjeva za izdavanje odobrenja za nabavku oruţja utvrĊuje se pravilnikom. Ĉlanak 11.(Uvjeti za izdavanje odobrenja za nabavljanje oruţja fiziĉkoj osobi)(1) Nadleţni organ izdaje fiziĉkoj osobi odobrenje za nabavku oruţja ukoliko ispunjava opće i posebne uvjete. (2) Opći uvjeti za izdavanje odobrenja za nabavku oruţja fiziĉkoj osobi su:a)da je navršila 21 godinu ţivota, b)da ima opravdani razlog za nabavku oruţja, c)da nije pravomoćno osuĊena za kaznena djela protiv: BiH, FBiH, vrijednosti zaštićenih meĊunarodnim pravom, ţivota i tijela, opće sigurnosti ljudi i imovine, te za kaznena djela koja u sebi sadrţe elemente nasilja, a sadrţani su u kaznenim djelima protiv: imovine, slobode i prava ĉovjeka i graĊanina, spolne slobode i ćudoreĊa, braka, obitelji i mladeţi, pravosuĊa, javnog reda i pravnog poretka, sluţbene i druge odgovorne duţnosti, oruţanih snaga BiH, d)da se protiv njega ne vodi istraga ili kazneni postupak za kaznena djela iz stavka (2). toĉke c) ovoga ĉlanka, e)da ne postoje druge okolnosti koje ukazuju da bi oruţje moglo biti zlorabljeno, a osobito ĉešće i prekomjerno uţivanje alkohola, konzumacija opojnih droga ili dr. omamljujućih sredstava,f)da u posljednje dvije godine nije kaţnjavana za: prekršaj protiv javnog reda i mira sa elementima nasilja, prekršaj propisan Zakonom o oruţju, drugi poremećaj u ponašanju, disciplinske povrede propisa o lovstvu ili streljaštvu kao i za vrijeme dok se protiv te osobe vode takvi postupci.(3) Posebni uvjeti za izdavanje odobrenja za nabavku oruţja su:a)da je na zdravstvenom pregledu utvrĊeno da je osoba zdravstveno sposobna za drţanje i nošenje oruţja,b)da raspolaţe tehniĉkim znanjem i vještinama za pravilno rukovanje oruţjem i da poznaje propise koji se odnose na drţanje i nošenje oruţja ic)da ima uvjete za siguran smještaj i ĉuvanje oruţja. (4) Izuzetno od stava (2) toĉke a) ovog ĉlana, odobrenje za nabavku oruţja moţe se izdati i osobi iz Ĉlanka 3. ovog Zakona, s navršenih 18 godina ţivota za vrijeme aktivne sluţbe i ĉlanovima sportskih streljaĉkih udruţenja koji se aktivno takmiĉe u streljaštvu. Stranica | 160NARODNE NOVINE Županije Posavske10.07.2018. Broj 4Ĉlanak 12.(UtvrĊivanje uvjeta za izdavanje odobrenja na nabavku oruţja i dijelova za oruţjefiziĉkoj osobi)(1) Fiziĉka osoba ima opravdan razlog za nabavku oruţja za osobnu zaštitu ukoliko se utvrdi da je njegova osobna sigurnost ugroţena ili mogla biti ugroţena u tolikoj mjeri da joj za njegovu sigurnost potrebno oruţje ili ukoliko zbog prirode posla ili okolnosti u kojima ga obavlja postoji potreba za nabavkom oruţja. (2) Fiziĉka osoba ima opravdani razlog za nabavku lovaĉkog oruţja ukoliko je ĉlan lovaĉke organizacije i ukoliko ima poloţen lovaĉki ispit, što se dokazuje uvjerenjem o ĉlanstvu u lovaĉkoj organizaciji i uvjerenjem o poloţenom lovaĉkom ispitu. (3) Fiziĉka osoba ima opravdani razlog za nabavku športskog oruţja ukoliko je ĉlan športske streljaĉke organizacije, što se dokazuje uvjerenjem športske streljaĉke organizacije ĉiji je ĉlan.(4) Nabava oruţja za osobnu zaštitu moţe se odobriti radi drţanja , a lovaĉkog i športskog oruţja radi drţanja i nošenja. (5) Iznimno fiziĉke osobe u svrhu osobne zaštite mogu dobiti oruţni list za drţanje i nošenje oruţja, ako zbog poslova koje obavljaju ili zbog drugih opravdanih razloga postoji potreba za drţanjem i nošenjem oruţja izvan poslovnog ili stambenog prostora na kojem imaju pravo vlasništva ili korištenja.(6) Postojanje uvjeta iz ĉlanka 11. stavka (2) toĉke c) ovog Zakona dokazuje se na osnovu uvjerenja nadleţnog suda i uvjerenja organa nadleţnog za voĊenje kaznenih evidencija, koje ne moţe biti starije od šest mjeseci. (7) Radi utvrĊivanja uvjeta iz ĉlanka 11. stava (2) toĉke b), e) i f) ovog Zakona, policijski sluţbenik ovlašten je traţiti i prikupljati podatke i informacije o podnosiocu zahtjeva od graĊana, kao i od odabranog doktora porodiĉne medicine podnosioca zahtjeva, o ĉemu sastavlja sluţbenu zabilješku. (8) Postojanje uvjeta iz ĉlanka 11. stavka (2) toĉke d) ovoga Zakona utvrĊuje se provjerom u prekršajnoj evidenciji u nadleţnom organu. (9) Dijelovi za oruţje iz stavka (4) ovog ĉlanka sa oznaĉenim tvorniĉkim brojem mogu se nabavljati na temelju odobrenja nadleţne policijske stanice, i to samo za oruţje za koje je izdana isprava o registraciji oruţja.(10) U sluĉaju zamjene tehniĉki ispravnih dijelova iz stavka (9) ovog ĉlanka, zamijenjene tehniĉki ispravne dijelove vatrenog i zraĉnog oruţja koji se oznaĉavaju tvorniĉkim brojem, posjednik oruţja duţan je predati nadleţnoj policijskoj stanici koja će o tome izdati potvrdu, a sa preuzetim dijelovima postupit će u skladu sa odredbama ĉlanka 40. ovog Zakona.Ĉlanak 13.(Interesi javnog reda i mira i sigurnosti)(1) Komisija iz ĉlanka 18. Stavak (4) ovog Zakona rješenjem će odbiti zahtjev za izdavanje odobrenja za nabavku oruţja , ako to nalaţu interesi javnog reda i mira, odnosno interesi sigurnosti, a u rješenju kojim se zahtjev odbija donositelj nije obvezan navesti razloge kojima se rukovodio kod donošenje rješenja o odbijanju zahtjeva.(2) Interese javnog reda i mira, odnosno interese sigurnosti iz stavka (1) ovog ĉlanka, cijene se na osnovu okolnosti koje ukazuju da bi oruţje moglo biti zlorabljeno, naroĉito uzimajući u obzir uţivanje narkotiĉkih sredstava, ĉešće i prekomjerno uţivanje alkohola, teţe poremećene obiteljske odnose, susjedske odnose i odnose na radnom mjestu i disciplinske povrede propisa o lovstvu ili sportskom streljaštvu.(3) Policijski sluţbenik ministarstva ovlašten je traţiti i prikupljati podatke i informacijeod graĊana, radi provjere i utvrĊivanja uvjeta iz stavka (2) ovog ĉlanka, o ĉemu saĉinjava sluţbenu bilješku.(4) Protiv rješenja iz stavka (1) moţe se izjaviti ţalba ministarstvu u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.(5) Rješenje ministarstva jekonaĉno i protiv istog se ne moţe voditi upravni spor.Ĉlanak 14.(Dostavljanje dokaza o ispunjavanju posebnih uvjeta)(1) Komisija iz ĉlanka 18. Stavak (4) ovog Zakona dostavlja obavijest podnosiocu zahtjeva koji ispunjava opće uvjete iz ĉlanka 11. stavka (2) ovog Zakona, da u roku od 60 dana dostavi dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta iz ĉlanka 11. stavka (3) toĉke a) i b) ovog Zakona. (2) U roku iz stavka (1) ovog ĉlanka policijski sluţbenik neposrednim opaţanjem u stambenom i drugom prostoru gdjese oruţje drţi, utvrĊuje postojanje uvjeta iz ĉlana 11. stavka (3) toĉke c) , u Broj 4 10.07.2018. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica | 161skladu sa pravilnikom iz ĉlanka 17. stavak (5) ovog Zakona , o ĉemu sastavlja sluţbenu bilješku.Ĉlan 15.(UtvrĊivanje zdravstvene sposobnosti za drţanje i nošenje oruţja)(1) Postojanje uvjeta iz ĉlana 11. stava (3) taĉke a) ovog Zakona podnositelj zahtjeva dokazuje uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za drţanje i nošenje oruţja, a osobe iz ĉlanka 3. ovog Zakona, potvrdom nadleţnog organa o zaposlenju. (2) Uvjerenje i potvrda iz stava (1) ovog ĉlana ne mogu biti starije od šest mjeseci od dana izdavanja. (3) Uvjerenje iz stava (1) ovog ĉlana izdaje nadleţna zdravstvena ustanova. (4) Izabrani lijeĉnik primarne zdravstvene zaštite kako i svaki drugi lijeĉnik koji ima saznanja o promjeni zdravstvenog stanja ili tijeku lijeĉenja vlasnika oruţja a koje utjeĉe na zdravstvenu sposobnost za drţanje i nošenje oruţja, duţan je odmah po saznanju za takvu promjenu obavijestiti nadleţnu policijsku stanicu.(5) Ministar zdravstva,rada i socijalne zaštite u suradnji sa ministrom unutrašnjih poslova donosi Pravilnik o utvrĊivanju zdravstvene sposobnosti za nabavku, drţanje i nošenje oruţja, kojim utvrĊuje kriterije za provjeru zdravstvene sposobnosti iz ĉlana 11. stava (3) taĉke a),kao i sastav komisije. Ĉlanak 16.(Dokazi o tehniĉkom znanju i vještini za pravilnu upotrebu oruţja)(1) Ispunjavanje uvjeta iz ĉlana 11. stavka (3) taĉke b) ovog Zakona, za oruţje kategorije B podnositelj zahtjeva dokazuje potvrdom o poloţenom ispitu i potvrdom o osposobljenosti za pravilno drţanje, nošenje i rukovanje oruţjem. (2) Izuzetno od stavka (1) ovog ĉlana, osoba iz ĉlanka 3. ovog Zakona, za vrijeme aktivne sluţbe ili nakon odlaska iz sluţbe, uvjete iz stavka (1) ovog ĉlanka dokazuje ispravom o zaposlenju, odnosno ispravom o prestanku radnog odnosa zbog ispunjavanja uvjeta za penziju ili sporazumnog prekida radnog odnosa. (3) Ĉlanovi lovaĉkih i streljaĉkih organizacija ispunjavanje uvjeta iz stavka (1) ovog ĉlanka dokazuju uvjerenjem o poloţenom lovaĉkom ispitu ili potvrdom o poznavanju propisa za pravilno drţanje , nošenje i rukovanje oruţjem koje izdaje streljaĉka organizacija. (4) Potvrde iz stavka (1) ovog ĉlanka izdaje Komisija za osposobljavanje i provjeru osposobljenosti za pravilno drţanje, nošenje i rukovanje kratkim vatrenim oruţjem, nakon obuke osoba koje traţe nabavku oruţja za osobnu zaštitu. Komisiju imenuje ministar na prijedlog komesara. (5) Ministar na prijedlog komesara donosi Pravilnik o programu obuke i naĉinu osposobljavanja i provjere osposobljenosti za pravilno drţanje, nošenje i rukovanje kratkim vatrenim oruţjemĈlanak 17.(Uvjeti za izdavanje odobrenja za nabavku oruţja pravnoj osobi)(1) Odobrenje za nabavku oruţja moţe se izdati pravnoj osobi koja ispunjava slijedeće uvjete: a)da ima opravdani razlog za nabavku oruţja; b)da odgovorna osobai osoba zaduţena za sigurnost, odnosno koja će imati odobrenje za nošenje oruţja, ispunjava opće i posebne uvjete iz ĉlanka 11. ovog Zakona, osim uvjeta iz stavka (3) toĉke c) ĉlanka 11. ovog Zakona; c)da ima prostor za siguran smještaj i ĉuvanje oruţja u skladu sa pravilnikom iz stavka (6) ovog ĉlanka. (2) Opravdani razlog za nabavku oruţja ima pravna osoba koja je registrirana kod nadleţnog suda, za gospodarenje lovištima i šumama, uzgoj divljaĉi i zaštite divljaĉi, športskog streljaštva, voĊenje civilnih strelišta, obavljanje poslova fiziĉke zaštite, osposobljavanja osoba za pravilnu upotrebu vatrenog oruţja, znanstvenog istraţivanja za koje je potrebno oruţje, kao i pravna osoba koja ima uspostavljenu unutrašnju sluţbu osiguranja za zaštitu ljudi i imovine u skladu sa vaţećim propisima. (3) Prije izdavanja odobrenja za nabavku oruţja pravnim osobama, koje imaju uspostavljenu unutrašnju sluţbu osiguranja za zaštitu ljudi i imovine , nadleţna policijska stanica treba pribaviti suglasnost od nadleţnog ministarstva unutarnjih poslova.(4) Komisija iz ĉlanka 18. Stavak (4) ovog Zakona moţe izdati odobrenje za nabavku oruţja privrednim društvima koja se bave proizvodnjom streljiva u svrhu vršenja testiranja gotovih proizvoda. Stranica | 162NARODNE NOVINE Županije Posavske10.07.2018. Broj 4(5) Pravna osoba iz stavka (2) ovog ĉlanka koja je registrirana za obavljanje djelatnosti lova i uzgoja divljaĉi, za dobivanje odobrenja za nabavku oruţja mora ispunjavati i uvjete odreĊene propisima o lovstvu. (6) Naĉin i uvjete za siguran smještaj i ĉuvanje oruţja i streljiva pravilnikom utvrĊuje ministar na prijedlog komesara. Ĉlanak 18.( Rješavanje o zahtjevu za izdavanje odobrenja za nabavku oruţja)(1) Odobrenje za nabavku oruţja izdaje se fiziĉkoj osobi koja ispunjava uvjete iz ĉlanka 11. Ovog Zakona.(2) Odobrenje za nabavku oruţja izdaje se pravnoj osobi koja ispunjava uvjete iz ĉlanka 17. Ovog Zakona.(3) Odobrenje iz stavka (1) i (2) ovog ĉlanka vaţi 6 mjeseci od dana izdavanja.(4) Naĉelnik policijske Uprave imenuje Komisiju od tri ĉlana za odluĉivanje po podnesenom zahtjevu za nabavku, drţanje i nošenje oruţja i streljiva koja ocjenjuje opravdanost zahtjeva za nabavku, drţanje i nošenje oruţja i streljiva. (5) Naĉin rada Komisije iz stavka (4) ovog ĉlanka utvrĊuje se pravilnikom koji donosi ministar na prijedlog policijskog Komesara. (6) Protiv Rješenja Komisije iz stavka (4) ovog ĉlanka podnositelj zahtjeva moţe izjaviti ţalbu ţalbe ministarstvu u roku od 15 dana od dana prijema Rješenja.(7) Protiv Rješenja donesenog po ţalbi ne moţe se pokrenuti upravni spor.Ĉlanak 19.(Obveza prijavljivanja nabavke oruţja)(1) Fiziĉke i pravne osobe kojima je izdano odobrenje za nabavku oruţja, duţne su u roku od 8 dana od dana izvršene nabave podnijeti pismeni zahtjev nadleţnoj policijskoj stanici, radi registriranja oruţja i izdavanja isprave o registraciji oruţja.(2) Fiziĉke i pravne osobe kojima je izdano odobrenje za nabavku oruţja, a oruţje nisu nabavili u roku od 6 mjeseci od dana izdavanja odobrenja, duţne su vratiti odobrenje za nabavku oruţja u roku od 8 dana od dana proteka roka, nadleţnoj policijskoj stanici koja je izdala odobrenje.Ĉlanak 20.(Oduzimanje odobrenja na nabavku oruţja)(1) Odobrenje za nabavku oruţja oduzet će se ako poslije izdavanja odobrenja nastupi neki od razloga iz ĉlanka 11. stavak (2) toĉke b), c), d), e) i f) i stavak (3) toĉka a) ovog Zakona. (2) Oruţni list neće se izdavati ako poslije izvršene nabavkeoruţja nastupi neki od razloga iz ĉlanka 11. stavka (2) toĉke b), c), d), e) i f) i stavka (3) toĉke a) i c) ovog Zakona.(3) O oduzimanju odobrenja za nabavku oruţja (oduzima se i nabavljeno streljivo), nadleţni organ donosi rješenje protiv kojeg se moţe izjaviti ţalba ministarstvu u roku od 15 dana od dana prijema rješenja, a uloţena ţalba ne odlaţe izvršenje rješenja.Ĉlanak 21.(Registracija oruţja)(1) Nadleţna policijska stanica u postupku registracije oruţja izdaje isprave o registraciji oruţja.(2) U postupku registracije za oruţje koje je nabavljeno na temelju odobrenja za nabavku oruţja izdaju se isprave o registraciji oruţja kategorije B i to;a) oruţni list za drţanje, b) oruţni list za drţanje i nošenje oruţja za vlasnika i sukorisnika (fiziĉku osobu);c) odobrenje za drţanje oruţja, (vlasniku) pravnoj osobi,(3) Posjednik oruţja duţan je, kada drţi i nosi oruţje, imati kod sebe ispravu o oruţju za to oruţje i na zahtjev policijskih sluţbenika ili drugih ovlaštenih osoba, omogućiti im pregled oruţja i uvid u ispravu o oruţju.(4) Izdavanje isprava o oruţju ne moţe se odbiti osobi kojoj je izdano odobrenje za nabavku oruţja, osim u sluĉajevima predviĊenim ovim Zakonom.(5) Na isto lovaĉko , zraĉno ili športsko oruţje mogu se izdati isprave o registraciji oruţja za najviše tri osobe , uz ovjerenu suglasnost vlasnika oruţja.(6) Oruţni list izdaje se sa rokom valjanosti od 10 godina uz mogućnost produţenja roka vaţenja. Broj 4 10.07.2018. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica | 163(7) Odobrenje za drţanje oruţja pravnoj osobi izdaje se sa rokom valjanosti od 10 godina.(8) Posjednik oruţja , u roku od 30 dana prije isteka roka vaţenja isprave o registraciji oruţja duţan je podnijeti zahtjev za produljenje valjanosti isprave o registraciji oruţja nadleţnoj policijskoj stanici.(9) Posjednik oruţja na zahtjev nadleţnog organa dostavlja oruţje na pregled , uz zahtjev prilaţe uvjerenje ili potvrdu da ispunjava uvjete u pogledu zdravstvene sposobnosti za drţanje i nošenje oruţja, a za lovaĉko i streljaĉko oruţje i dokaz da je ĉlan lovaĉkei streljaĉke organizacije. Nadleţna policijska stanica utvrĊuje da li posjednik oruţja , ili osoba koja raspolaţe oruţjem u pravnoj osobi, ispunjava uvjete propisane u ĉlanku 11. ovog Zakona. (10) Ukoliko u roku iz stavka (8). ovog ĉlanka ne podnese zahtjev za produljenje valjanosti isprave o registraciji oruţja, ili ne ispuni uvjete iz stavka (9). ovog ĉlanka, posjednik oruţja je duţan u roku od 15 dana od dana isteka valjanosti isprave o registraciji oruţja , oruţje, streljivo i ispravu o registraciji oruţja predati nadleţnoj policijskoj stanici. (11) Ako posjednik oruţja ne postupi sukladno odredbama stavka (10) ovog ĉlanka rukovoditelj nadleţne policijske stanice donijeti će Rješenje o oduzimanju oruţja, streljiva i isprave o registraciji oruţja sukladno ĉlanku 44. stavak (1) ovog zakona.(12) Osoba koja preda oruţje nadleţnom organu sukladno stavku (10) ovog ĉlanka ili joj oruţje bude oduzeto Rješenjem iz stavka (11) ovog ĉlanka, ima rok od 30 dana , od dana predaje ili oduzimanja , za ispunjavanje uvjeta iz stavka (9) ovog ĉlanka ili će nadleţni organ postupiti u skladu sa ĉlankom 42. ovog Zakona.(13) Obrazac i sadrţaj obrasca oruţnog lista i odobrenja za drţanje oruţja, na prijedlog policijskog komesara, propisuje ministar.(14) Protiv rješenja iz stavka (11) ovog ĉlanka moţe se izjaviti ţalba ministarstvu u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.Ĉlanak 22.(Odbijanje izdavanja oruţnog lista i odobrenja za drţanje oruţja)(1) Oruţni list i odobrenje za drţanje oruţja ne moţe se izdati za:a)Oruţje za koje se ne moţe dokazati porijeklo,b)Oruţje koje prije stavljanja u promet nije oznaĉeno peĉatom ili obiljeţeno u skladu sa posebnim Zakonom,c)Ako nisu ispunjeni uvjeti iz ĉlanka 11. ovog Zakona.(2) U sluĉaju iz stavka (1) toĉke a) i b) ovog ĉlanka rukovoditelj nadleţnog organa donosi rješenje kojim se odbija zahtjev iz ĉlanka 21. Ovog Zakona i oduzima oruţje i odobrenje za nabavku oruţja, bez prava na naknadu.(3) Oruţje oduzeto u skladu sa stavkom (2) ovog ĉlanka uništava ministarstvo.(4) U sluĉaju iz stavka (1) toĉke c) ovog ĉlanka postupit će se u skladu sa ĉlankom 42. ovog ZakonaĈlanak 23.(Nabavka streljiva)Streljivo se moţe nabavljati samo za vrstu oruţja za koje osoba ima vaţeću ispravu o oruţju.Ĉlanak 24.(Punjenje streljiva za vlastite potrebe)(1) Fiziĉke osobe koje imaju registrirano oruţje iz kategorije B u svrhu lova ili športa i koji su struĉno osposobljeni za rukovanje eksplozivnim tvarima mogu puniti streljivo za vlastite potrebe, na temelju odobrenja nadleţnog organa .(2) Osobe iz stavka (1) ovog ĉlanka temeljem odobrenja nadleţnog organa za punjenje streljiva mogu nabavljati komponente streljiva o ĉemu su duţne voditi evidenciju o koliĉini baruta, inicijalnih sredstava (kapisli) te punjenom i utrošenom streljivu koje je punjeno za vlastite potrebe. (3) Odobrenje iz stavka (1) vrijedi do roka valjanosti oruţnog lista na temelju kojega je izdano.(4) Streljivo napunjeno za vlastite potrebe kao i barut ĉuva se na naĉin da ne budu dostupni osobi koja nijeovlaštena za njegovo posjedovanje, zakljuĉani i odvojeni u metalnom ormaru, sefu ili sliĉnom spremištu koje se ne moţe otvoriti alatom uobiĉajene uporabe.(5) Osobama iz stavka (1) nadleţni organ će rješenjem zabraniti punjenje streljiva ukoliko se u postupku utvrdi da ne ispunjavaju uvjete propisane ovim zakonom ili drugim propisima.
Zakon o dopunama Zakona o koncesijama Posavskog kantona Posavski kanton Narodne novine Županije Posavske 12/17 29.12.2017 NN Županije Posavske 09/23, NN Županije Posavske 10/21, NN Županije Posavske 06/14 koncesije Zakono dopunama Zakona o koncesijamaĈlanak 1.U Zakonu o koncesijama („Narodne novine Ţupanije Posavske“, broj 6/14) u ĉlanku 6. iza stavka(3) dodaju se stavak (4), (5) i (6) koji glase:„(4) Iznimno, nakon utvrĊenog javnog interesa, Vlada moţe donijeti Odluku o dodjeli koncesije na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu drţave na kojemu zemljišno-knjiţno stanje nije ureĊeno. U tom sluĉaju Koncesionar je duţan i ovlašten izvršiti usklaĊivanje zemljišno-knjiţnog stanja o vlastitom trošku u roku od tri (3) godine od dana uvoĊenja u posjed, a naknada za koncesiju mu se umanjuje razmjerno troškovima usklaĊenja zemljišno-knjiţnog stanja.(5) U sluĉaju da se pravomoćnom sudskom odlukom utvrdi pravo postojanje prava neke treće osobe na dijelu ili cijelom zemljištu za vrijeme trajanja ugovora o koncesiji, u tom dijelu će Ugovorno tijelo raskinuti ugovor, a Koncesionar nema pravo potraţivanja naknade štete po ugovoru o koncesiji.(6) Postupak i naĉin dodjele koncesije iz stavka (4) ovog ĉlanka regulirat će se Pravilnikom koji će donijeti Vlada.
Zakon o komunalnom gospodarstvu Posavskog kantona Posavski kanton Narodne novine Županije Posavske 03/17 12.04.2017 komunalno gospodarstvo Stranica | 94NARODNE NOVINE Županije Posavske12.04.2017. Broj 3h)dekorisanje ulica za period blagdana i praznika,i)obavljanje kafilerijskih usluga.Ĉlanak 4.(Znaĉenje pojmova pojedinih komunalnih djelatnosti)(1)Pod opskrbom pitkom vodom razumijevaju se poslovi zahvaćanja, preĉišćavanja i distribucije (isporuke) vode za piće vodoopskrbnom mreţom do mjernog instrumenta krajnjeg korisnika, ukljuĉujući i mjerni instrument, odnosno centralni mjeraĉ kod objekata kolektivnog stanovanja.(2)Pod odvodnjom i preĉišćavanjem otpadnih voda podrazumijevaju se poslovi skupljanja, odvoĊenja i preĉišćavanje otpadnih voda, od prikljuĉka korisnika na zajedniĉku kanalizacionu mreţu, odnosno od prvog kontrolnog okna, tretman otpadnih voda u ureĊaju za preĉišćavanje, crpljenje, te odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septiĉkih i sabirnih jama.(3)Pod opskrbom toplinskom energijom podrazumijevaju se poslovi proizvodnje i distribucije pare i tople vode, mreţom do podstanice korisnika, ukljuĉujući i podstanicu, odnosno glavni zaporni ventil koji se nalazi ispred ili u objektu, odnosno centralni mjeraĉ utroška toplinske energije.(4)Pod obavljanjem javnog prijevoza putnika u javnom prometu podrazumijeva se prijevoz putnika na linijama unutar podruĉja Ţupanije, po linijama i zonama koje utvrĊuje ţupanijsko ministarstvo nadleţno za promet i veze.(5)Pod prikupljanjem i odvozom komunalnog otpada na deponiju podrazumijeva se prikupljanje, na za to odreĊenim mjestima, komunalnog otpada i njegovo odvoţenje na ureĊena odlagališta. (6)Pod odlaganjem komunalnog otpada podrazumijeva se obraĊivanje i trajno odlaganje komunalnog otpada na deponiju, otvaranje, saniranje i zatvaranje deponije po posebnim propisima. (7)Pod obavljanjem pogrebnih poslova razumijeva se preuzimanje, pripremanje grobnih mjesta, organiziranje pogreba/dţenaze, opremanje i prijevoz umrle osobe do objekta mrtvaĉnice, odnosno groblja/mezarja, ukop umrle osobe. (8)Pod odrţavanjem trţnica i pijaca na malo, razumijeva se upravljanje, odrţavanje i ureĊivanje otvorenih i zatvorenih prostora i zgrada izgraĊenih u vlasništvu općine u kojima se u skladu sa trţnim redom pruţaju usluge obavljanja prometa ţiveţnim namirnicama i drugim proizvodima.(9)Pod odrţavanjem javnih parking prostora razumijevaju se poslovi upravljanja, ureĊivanja i odrţavanja prostora na kojima se pruţaju usluge parkiranja motornih vozila.(10)Pod odvodnjom atmosferskih voda razumijeva se odvoĊenje atmosferskih voda sa javnih prometnih površina ureĊenom kanalskom mreţom.(11)Pod odrţavanjem ĉistoće u dijelu koji se odnosi na ĉišćenje javnih površina, razumijeva se ĉišćenje i pranje asfaltiranih, betonskih, poploĉanih i zelenih javnih površina ( pješaĉke staze, pješaĉke zone, otvoreni odvodni kanali, trgovi, parkovi, djeĉija igrališta, javne prometne površine osim javnih cesta), zatim prikupljanje i odvoţenje komunalnih otpadaka sa tih površina, te uklanjanje snijega i leda.(12)Pod odrţavanjem javnih površina razumijevaju se poslovi ureĊivanja i redovnog odrţavanja zelenih i rekreativnih površina ( zelene javne površine, zelene površine stambenih odnosno urbanih cjelina, pješaĉke staze, zelene površine posebne namjene, površine za rekreaciju i tjelesnu kulturu na otvorenom prostoru, zaštitni zeleni pojasevi infrastrukturnih sistema, ako nije ureĊeno posebnim propisom, površine uz ureĊenu i neureĊenu obalu rijeka ako nije ureĊeno posebnim propisom), javnih prometnih površina ( ulice, kolovozi, nogostupi, i rigole, ceste i prilazi naseljima (kad se ti dijelovi ne odrţavaju kao javne ceste prema posebnim propisima), trgovi stepeništa van zgrada, autobuska stajališta ako nije ureĊeno posebnim propisom) i drugih površina koje posebnim propisom budu utvrĊene kao javne površine.(13)Pod odrţavanjem nerazvrstanih cesta razumijeva se odrţavanje površina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupaĉne većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane ceste u smislu posebnih propisa, tegospodarenje cestovnim zemljištem uz nerazvrstane ceste.(14)Pod odrţavanjem grobalja/mezarja i prateće infrastrukture razumijeva se upravljanje, odrţavanje i ureĊivanje groblja/mezarja, kao i objekata unutar groblja/mezarja: mrtvaĉnice kapele, gasulhane i dr.(15)Pod odrţavanjem pasivnih grobalja, spomenika i prateće infrastrutkure u urbanom dijelu općine ( grada) podrazumjeva se dovoĊenje istih u ravnopravan poloţaj sa aktivnim grobljima u pogledu ĉišćenja, ureĊenja, sanacije, uklanjanja korova i raslinja, planske sadnje cvijeća i novih sadnica. Broj 3 12.04.2017. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica | 95(16)Pod upravljanjem i odrţavanjem javne rasvjete razumijeva se upravljanje i odrţavanje objekata i ureĊaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta,ukljuĉujući i podmirivanje troškova elektriĉne energije), (17)Pod dekorisanjem ulica za period blagdana i praznika, podrazumijeva se ukrašavanje javnih površina i prostora povodom drţavnih praznika i vjerskih blagdana, odrţavanja kulturnih, zabavnih, športskih, sajamskih i drugih manifestacija prigodnim ukrasnim rekvizitima.(18)Pod obavljanjem kafilerijskih usluga podrazumijevaju se poslovi prikupljanja napuštenih, izgubljenih i uginulih ţivotinja sa javnih površina u skladu sa Zakonom o zaštiti i dobrobitiţivotinja ( „Sluţbeni glasnik BiH“, broj: 25/09). (19)Osim djelatnosti navedenih u stavku 1. ovoga ĉlanka općinsko vijeće moţe svojom odlukom odrediti djelatnosti od lokalnog znaĉaja koje se pod uvjetima iz ĉlanka 2. ovoga Zakona smatraju komunalnim djelatnostima.(20)Podzakonskim aktima bliţe će se regulirati obavljanje pojedinih komunalnih djelatnosti.III. OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTIĈlanak 5.( Javni interes)(1)Komunalne djelatnosti su od javnog interesa i obavljaju se kao javna sluţba.(2)Pod pojmom javnog interesa u komunalnim djelatnostima, podrazumijeva se zadovoljavanje onih potreba civilizacijskog društva koje su nezamjenjiv uvjet ţivota i rada graĊana, ţupanijskih i općinskih organa i drugih subjekata na podruĉju Ţupanije. (3)Pod pojmom javne sluţbe u komunalnim djelatnostima, podrazumijevaju se komunalne djelatnosti iz ĉlanka 3. ovog Zakona, koje kao opće korisne djelatnosti predstavljaju sustavnu cjelinu organizacije i vršenja putem drţavnih sluţbi, općinske uprave, te za to posebno organiziranih samostalnih organizacija, koje su prihvaćene, podrţane i kontrolirane od strane drţavne zajednice.Ĉlanak 6.(Naĉela obavljanja komunalnih djelatnosti)Obavljanje komunalnih djelatnosti zasniva se na slijedećim naĉelima:trajnost i kontinuitet u obavljanju komunalnih djelatnosti;kvalitet u obavljanju komunalnih djelatnosti koji podrazumijeva naroĉito: tehniĉku, zdravstvenu i higijensku ispravnost u skladu sa propisanim standardima i normativima i toĉnost u pogledu rokova izvršenja komunalne usluge;odrţavanje komunalnih objekata i ureĊaja u stanju stalne funkcionalne sposobnosti;politika cijena komunalnih proizvoda i usluga kojom se osigurava samoodrţivost, odnosno odrţivi razvoj komunalnih djelatnosti;obveznost korištenja komunalnih uslugaod strane fiziĉkih i pravnih osoba;naĉelo: korisnik komunalne usluge plaća dobijenu komunalnu uslugu;poduzimanje mjera za oĉuvanje i zaštitu okoline iosiguranje javnosti i transparentnosti rada.Ĉlanak 7.( Subjekti koji mogu obavljati komunalne djelatnosti -isporuĉitelji)(1)Komunalne djelatnosti mogu, u skladu s odredbama ovoga Zakona, obavljati:a)javno komunalno poduzeće koje osniva općina,b)sluţba –vlastiti pogon (u daljnjem tekstu: vlastiti pogon), koju osniva općina,c)pravna osoba na temelju ugovorao koncesiji,d)pravna i fiziĉka osoba na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova.(2)Općina svojim aktom utvrĊuje koje će komunalne djelatnosti povjeriti za obavljanje subjektima –isporuĉiteljima komunalnih usluga ( u daljem tekstu: isporuĉitelji) iz stavka (1) ovog ĉlanka, polazeći od prirode komunalne djelatnosti i uvjeta i potreba općine u skladu sa ovim Zakonom. (3)Izuzetno, opskrbom pitkom vodom i odvoĊenjem i preĉišćavanjem otpadnih voda, kao djelatnostima za koje je nuţno osigurati jedinstveni tehniĉko -tehnološki sustav, mogu se baviti samo javna komunalna poduzeća koje osniva općina.(4)Komunalne djelatnosti za ĉije obavljanje nije potrebno osigurati jedinstveni tehniĉko –tehnološki sustav mogu obavljati jedan ili više isporuĉitelja. Ĉlanak 8.(1)Obavljanje komunalnih djelatnosti iz ĉlanka 3. ovoga Zakona mogu zajedniĉki organizirati i dvije općine na jedan od naĉina propisanih u ĉlanku 7. (1) ovog Zakona. Stranica | 96NARODNE NOVINE Županije Posavske12.04.2017. Broj 3(2)Ako se sustav komunalne infrastrukture proteţe na podruĉju dvije općine unutar Ţupanije, te ĉini jedinstvenu i nedjeljivu funkcionalnu cjelinu, općine su organizaciju zajedniĉkog obavljanja komunalnih djelatnosti obvezne urediti sklapanjem posebnog ugovora ili osnivanjem javnog poduzeća iz ĉlanka 7. (1) a) u svom suvlasništvu. (3)Općina koja nije u mogućnosti samostalno osigurati obavljanje komunalnih djelatnosti, odlukom svoga općinskog vijeća moţe obavljanje ovih poslova povjeriti drugoj općini na temelju pisanog ugovora.(4)Ukoliko općina nije organizirala trajno i kvalitetno obavljanjepojedinih komunalnih djelatnosti, te odrţavanje pojedinih objekata i ureĊaja komunalne infrastrukture u stanju funkcionalne sposobnosti, Ţupanija će organizirati obavljanje pojedine ili sviju komunalnih djelatnosti, odnosno odrţavanje objekata i ureĊaja komunalne infrastrukture u stanju funkcionalne sposobnosti, na teret iste općine.(5)Sporove koji mogu nastati u provedbi stavka (1), (2) i (3) ovog ĉlanka izmeĊu dvije općine, rješava Povjerenstvo imenovano od strane ministarstva nadleţnog za poslove komunalnog gospodarstva ( u daljem tekstu: Ministarstvo), odnosno za sporove u provedbi stavka (4), Povjerenstvo imenovano od strane Vlade Ţupanije Posavske ( u daljem tekstu: Vlada).(6)Povjerenstva ĉine dva ĉlana i predsjednik. Povjerenstvo o predmetu sporadonosi odluku. Odluke Povjerenstva su izvršne. Ĉlanak 9.(Javne ovlasti)(1)Odlukom općinskog vijeća, za komunalne djelatnosti iz ĉlanka 3.(1) moţe se pravnim osobama iz ĉlanka 7. (1) a), i b).ovoga Zakona povjeriti da u sklopu djelatnosti radi koje su osnovane općim aktima ureĊuju odreĊene odnose, rješavaju u pojedinaĉnim upravnim stvarima o pravima, obvezama i odgovornosti fiziĉkih i pravnih osoba te obavljaju druge javne ovlasti.(2)Protiv upravnih akata iz stavka (1) ovoga ĉlanka moţe se izjaviti ţalba općinskoj sluţbi nadleţnoj za komunalno gospodarstvo ( u daljem tekstu: općinska sluţba).Ĉlanak 10.( Javno poduzeće)(1)Javna poduzeća iz ĉlanka 7. (1) a) ovog Zakona utemeljuju se kao pravne osobe, upisane u sudski registar kao gospodarska društva sa udjelom vlasništva općine u iznosu od najmanje 50% plus jedna dionica. (2)Javna poduzeća iz stavka (1) ovog ĉlanka se mogu organizirati u obliku dioniĉkog društva ili društva sa ograniĉenom odgovornošću. (3)Na postupke utemeljenja, registriranja i upravljanja poduzeća iz stavka (1) i (2) ovog ĉlanka primjenjuju se odredbe Zakona o javnim poduzećima („Sluţbene novine Federacije BiH“, broj: 109/12).Ĉlanak 11.(Vlastiti pogon)(1)Za obavljanje poslova iz ĉlanka 3. ovoga Zakona, općine mogu, odlukom općinskog vijeća, osnivati vlastite pogon.(2)Vlastiti pogon nema svojstvo pravne osobe.(3)Vlastiti pogon je samostalan u obavljanju komunalnih djelatnosti sukladno ovom Zakonu, na Zakonu utemeljenim provedbenim propisima i odluci o osnivanju.(4)Odluka o osnivanju vlastitog pogona sadrţi naroĉito odredbe o:komunalnim djelatnostima koje će vlastiti pogon obavljati,podruĉju na kojem će se obavljati komunalne djelatnosti,unutarnjem ustrojstvu, organiziranju poslovanja i imenovanju uprave vlastitog pogona,sredstvima koja su potrebna za poĉetak rada vlastitog pogona, te naĉinu njihova pribavljanja ili osiguranja,aktima poslovanja vlastitog pogona,obvezi iskazivanja uĉinka poslovanja,ograniĉenjima glede stjecanja, opterećivanja i otuĊivanja nekretnina i druge vrste posebne imovine općine na kojoj se odvija poslovanje vlastitog pogona,naĉinu nadzora poslovanja vlastitog pogona od strane općinskog organa,imenovanju i razrješenju upravitelja vlastitog pogona,ukidanju vlastitog pogona.(5)Vlastiti pogoni moţe obavljati komunalne djelatnosti i za druge općine na podruĉju Ţupanije na temelju pisanog ugovora.(6)U sluĉaju iz stavka (5) ovoga ĉlanka ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti sklapaju općinski naĉelnici uz suglasnost općinskih vijeća. Broj 3 12.04.2017. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica | 97(7)Unutarnje ustrojstvo vlastitog pogona detaljnije se razraĊuje pravilnikom o poslovanju vlastitog pogona.(8)Vlastitim pogonom upravlja upravitelj pogona, koga imenuje i razrješava općinsko vijeće općine u kojoj se utemeljuje vlastiti pogon.(9)Upravitelj organizira i vodi rad vlastitog pogona i odgovara općinskom vijeću za materijalno i financijsko poslovanje vlastitog pogona te zakonitost rada vlastitog pogona. (10)Upravitelj na temelju ovlasti općinskog vijeća moţe sklapati ugovore s drugim fiziĉkim ili pravnim osobama, kada je to potrebno za obavljanje komunalnih djelatnosti iz ĉlanka 3. Ĉlanak 12.( Koncesije)(1)Ukoliko javno komunalno poduzeće ne posjeduje odgovarajuće tehnološke i ekonomske uvjete za obavljanje povjerenih komunalnih djelatnosti, odnosno dijela pojedinih komunalnih djelatnosti, obavljanje tih djelatnosti moţe se povjeriti drugoj pravnoj osobi putem dodjeljivanja koncesije.(2)Koncesijom se moţe steći pravo obavljanja komunalnih djelatnosti te izgradnja i korištenje objekata i ureĊaja komunalne infrastrukture u cilju obavljanja sljedećih komunalnih djelatnosti:a)crpenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septiĉkih, sabirnih i crnih jama,b)opskrba toplinskom energijom,c)prijevoz putnika u javnom prometu,d)prikupljanje i odvoz komunalnog otpada,e)odlaganje komunalnog otpada,f)obavljanje pogrebnih poslova,g)odrţavanje trţnica i pijaca na malo,h)odrţavanje javnih parking prostora.(3)Općinsko vijeće Odlukom odreĊuje komunalne djelatnosti iz stavka 2. ovoga ĉlanka kao i iz ĉlanka 4. (19) ovoga Zakona te utvrĊuje uvjete i mjerila za provedbu prikupljanja ponuda ili javnog natjeĉaja za davanje koncesije.(4)Odluku o objavi prikupljanja ponuda ili javnog natjeĉaja donosi općinski naĉelnik.(5)Odluka o dodjeli koncesije donosi se na temelju provedenog natjeĉaja u skladu sa Zakonom o koncesijama Ţupanije Posavske („Narodne novine Ţupanije Posavske, broj: 6/14) i provedbenih propisa kojima se regulira ova oblast. (6)Koncesiju dodjeljuje općinsko vijeće pravnoj osobi registriranoj za obavljanje te djelatnosti.(7)Koncesija, u smislu ovoga Zakona, se moţe dati do 30 godina.(8)Naknada za koncesiju uplaćuje se u korist proraĉuna općine –davatelja koncesije.Ĉlanak 13.( Odluka o koncesiji)(1)Odluku o dodjeli koncesije donosi općinsko vijeće na temelju sljedećih elemenata:a)poslovnog ugleda podnositelja ponude,b)sposobnosti za ostvarivanje koncesije,c)povoljnosti ponude (tehniĉki i financijski kapaciteti ) id)povoljnosti ponude za provedbu mjera oĉuvanja i zaštite okoliša.(2)Odluka o dodjeli koncesije obvezno sadrţi:a)djelatnost za koju se koncesija dodjeljuje,b)vrijeme na koje se koncesija dodjeljuje,c)visinu i naĉin plaćanja naknade za koncesiju,d)cijenu i naĉin naplate za pruţenu uslugu,e)obvezu koncesionara u pogledu obavljanja komunalne djelatnosti i f)obveze koncesionara u pogledu upravljanja i odrţavanja komunalnih objekata i ureĊaja. (3)Protiv odluke o davanju koncesije ţalba nije dopuštena, već se moţe pokrenuti upravni spor.Ĉlanak 14.( Ugovor o koncesiji)(1)Na temelju Odluke iz ĉlanka 13. ovog Zakona općinski naĉelnik zakljuĉuje Ugovor o koncesiji s odabranim podnositeljem ponude. (2)Ugovor o koncesiji iz stavka (1) ovoga ĉlanka obvezno sadrţi:a)djelatnosti za koje se koncesija dodjeljuje,b)vrijeme na koje se koncesija dodjeljuje, c)vrstu i obujam poslova,d)prava i obveze ugovornih strana, e)visinu i naĉin plaćanja naknade za koncesiju, te naĉin i rok plaćanja,f)naĉin odreĊivanje cijene za obavljanje poslova,g)obvezu pruţanja sigurne usluge korisnicima po najniţim cijenama s obzirom na okolnosti, h)naĉin naplate za pruţenu uslugu, i)prava i obveze davatelja koncesije,j)prava i obveze korisnika koncesije,k)obveze koncesionara u pogledu upravljanja i odrţavanja komunalnih objekata i ureĊaja, l)obveze korisnika koncesije u oblasti zaštite okoliša,m)sankcije i naknade za neizvršavanje obveza ugovornih strana,n)naĉin rješavanja eventualnih sporova,o)razloge, uvjete i naĉin promjene prava i obveza iz ugovora o koncesiji,p)jamstva korisnika koncesije,q)uvjete otkaza ugovora,r)ugovorne kazne. Stranica | 98NARODNE NOVINE Županije Posavske12.04.2017. Broj 3Ĉlanak 15.(Prestanak ugovora o koncesiji koncesije)(1)Koncesija prestaje:a)istekom ugovorenog vremena na koje je koncesija dodijeljena,b)raskidom ugovora sukladno odredbama ĉlanka 31. Zakona o koncesijama Ţupanije Posavske,c)prestankom postojanja predmeta koncesije.Ĉlanak 16.(Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova)(1)Ukoliko javno komunalno poduzeće iz ĉlanka 10. ovog Zakona ne posjeduje odgovarajuće tehnološke i ekonomske uvjete za obavljanje povjerenih komunalnih djelatnosti ili pojedinih dijelova komunalnih djelatnosti, općina moţe obavljanje komunalnih djelatnosti koje se financiraju iz njenog Proraĉuna povjeriti pravnoj ili fiziĉkoj osobi. (2)Općinsko vijeće na prijedlog općinskog naĉelnika odreĊuje komunalne djelatnosti ili dijelove pojedinih komunalnih djelatnosti iz stavka (1) ovoga ĉlanka, te utvrĊuje uvjete i mjerila za njihovo obavljanje na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova.(3)Postupak odabira pravne ili fiziĉke osobe za povjeravanje im obavljanja pojedinih komunalnih djelatnosti ili pojedinih dijelova komunalnih djelatnosti se provodi u skladu sa procedurama propisanim Zakonom o javnim nabavama („Sluţbeni glasnik BiH“, broj: 39/14).(4)Nakon prikupljanja ponuda i provedene procedure, općinski naĉelnik uzsuglasnost općinskog vijeća donosi konaĉnu odluku o izboru pravne ili fiziĉke osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova.(5)Na temelju odluke iz stavka (4) ovoga ĉlanka, općinski naĉelnik sklapa Ugovor o povjeravanju odreĊenih komunalnih poslova koji obvezno sadrţi:a)djelatnosti za ĉije obavljanje se zakljuĉuje ugovor,b)vrijeme za koje se ugovor zakljuĉuje,c)uvjete pod kojima se obavljaju komunalne djelatnosti,d)odnosi izmeĊu općine i isporuĉitelja komunalnih usluga u obavljanju komunalne djelatnosti,e)naĉin formiranja cijena komunalnih proizvoda i usluga,f)vrstu i opseg poslova,g)naĉin odreĊivanja cijene za obavljanje poslova, te naĉin i rok plaćanja,h)jamstvo izvršitelja za ispunjenju ugovora,i)uvjeti otkaza ugovora,j)obveze isporuĉitelja komunalnih usluga prema korisnicima usluga ik)drugi uvjeti.(6)Ugovor iz stavka (5) ovoga ĉlanka moţe se sklopiti najdulje na vrijeme od ĉetiri godine.IV UVJETI I DUŢNOSTI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI ISPORUĈITELJI Ĉlanak 17.(1)Isporuĉitelji iz ĉlanka 7.(1) ovog Zakona moraju ispunjavati sljedeće uvjete:a)da su registrirani za obavljanje komunalnih djelatnosti,b)da posjeduju odgovarajuću opremu i sredstva rada za obavljanje komunalnih djelatnosti u skladu sa odlukom općinskog vijeća;c)da raspolaţu odgovarajućim struĉnim kadrovima koji mogu osigurati stalno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti id)da su osposobljeni osigurati vršenje komunalnih djelatnosti u skladu sa odredbama ovog Zakona i drugih propisa.(2)Ministar Ministarstva je duţan u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona donijeti Pravilnik o uvjetima materijalno –tehniĉke opremljenosti i struĉne osposobljenosti subjekata iz ĉlanka 7.(1) ovog Zakona. Ĉlanak 18.( Duţnosti isporuĉitelja)Isporuĉitelj je duţan osigurati:a)pruţati usluge koje odgovaraju kvalitetom i standardom visini cijene koju korisnici komunalnih usluga ( u daljem tekstu: korisnik) plaćaju za njihovo pruţanje.b)kontinuirano i nesmetano pruţanje komunalnih usluga korisnicima pod uvjetima i prema normativima propisanim ovim Zakonom i drugim propisima;c)ispravnost i funkcionalnost objekata i ureĊaja komunalne infrastrukture;d)odreĊenu kvalitetu komunalnih usluga koja podrazumijeva naroĉito: zdravstvenu i higijensku ispravnost prema propisanim standardima i normativima, zaštiti okoliša i toĉnost glede rokova i isporuke, te sigurnost korisnika u dobijanju usluge;e)da se cijene komunalnih usluga formiraju prema kalkulativnim parametrima koje donosi Općinsko vijeće, a kojim se osigurava najmanje prosta reprodukcija u periodu od dvije godine; Broj 3 12.04.2017. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica | 99f)normative rada i utroška materijalnih sredstava i kontrolu istih od strane nadleţnih organa prema propisima koje usvaja Općinsko vijeće;g)primjenu tarifnog sustava kao temelja za naplatu, a usvojenog od strane Općinskog vijeća;h)da u sredstvima javnog informiranja ili na drugi pogodan naĉin, u periodu od najkasnije jedan do tri dana prije oĉekivanog prekida u pruţanju usluga izvijesti korisnike komunalnih usluga o planiranim i oĉekivanim smetnjama i prekidima koji će nastati ili mogunastati u pruţanju komunalnih usluga ii)kontinuiran rad na unapreĊenju obavljanja komunalnih djelatnosti, proširenju asortimana komunalnih usluga i podizanja nivoa svijesti o komunalnim uslugama ili usluzi koju pruţaju. Ĉlanak 19.( Obveze općine u reguliranju komunalnih djelatnosti)(1)Općina su duţne posebnim propisima regulirati uvjete i naĉin organiziranja poslova u vršenju pojedinihkomunalnih djelatnosti, a naroĉito:a)tehniĉke, sanitarno –higijenske, zdravstvene i druge posebne uvjete za obavljanje djelatnosti kojima se osigurava odreĊeni obim, vrsta i kvalitet komunalnih usluga, ako njihov kvalitet nije propisan na drugi naĉin;b)naĉin osiguranja kontinuiteta u vršenju komunalnih djelatnosti;c)prava i obaveze isporuĉitelja i korisnika;d)naĉin naplate cijene za komunalne usluge, kao i prava korisnika u sluĉaju neizvršavanja, odnosno nekvalitetnog vršenja komunalnih usluga;e)naĉin postupanja i ovlaštenja općinskih organa u sluĉaju prekida u pruţanju komunalnih usluga, kao i mjere koje je duţan poduzeti isporuĉitelj u takvim situacijama.(2)Prilikom donošenje propisa iz stavka (1) ovog ĉlanka, Općinsko vijeće će uzeti u obzir broj stanovnika, broj pravnih osoba, površinu teritorija, duţinu prometnica, kvalitet komunalne infrastrukture kao i broj uposlenika u komunalnim poduzećima na neodreĊeno vrijeme sa punim radnim vremenom.(3)Općinsko vijeće je obvezno utvrditi standarde i usklaĊivati kvalitet i razinu komunalnih usluga u skladu sa visinom cijene.V ODNOSI ISPORUĈITELJA I KORISNIKA USLUGA U KOMUNALNIM DJELATNOSTIMAĈlanak 20.(Korisnici komunalnih usluga)Korisnici komunalnih usluga su vlasnici ili investitori nekretnina (objekta ili graĊevine), kao i korisnici nekretnina, ako je vlasnik nekretnine obvezu plaćanja komunalne usluge, ugovorom ovjerenim od nadleţne poreske uprave prenio na korisnika nekretnine. Ĉlanak 21.(Obveze korisnika usluge)(1)Korisnici su obvezni redovito plaćati utvrĊenu cijenu za pruţenu komunalnu uslugu.(2)Isporuĉitelj i korisnik su obvezni usuglasiti prije poĉetka korištenja usluge sve elemente pruţanja odreĊene komunalne usluge ( meĊusobna prava i obveze, rokove plaćanja i druga pitanja bitna za pruţanje i korištenje komunalne usluge) i o tome zakljuĉiti ugovor.(3)Korisnici su obvezni izvršiti prijavu i odjavu svih promjena ( promjena adrese, broja ĉlanova domaćinstva, promjena korisne površine objekta i sl.) u roku od 8 (osam) dana od dana nastale promjene.(4)O sporovima izmeĊu korisnika i isporuĉitelja odluĉuje nadleţni sud.Ĉlanak 22.( Uskraćivanje komunalne usluge)(1)Komunalna usluga se ne moţe uskratiti korisniku, izuzev u sluĉajevima ako korisnik:a)izvrši prikljuĉenje na komunalnu mreţu bez prethodno pribavljenog odobrenja nadleţnog organa;b)otpoĉne sa korištenjem komunalne usluge bez prethodne prijave i davanja potrebnih podataka za evidentiranje obveznika plaćanja kod isporuĉitelja usluge;c)koristi uslugu protivno propisima ili ugovoru;d)ne plati iskorištenu komunalnu uslugu u ugovorenom roku ili odbija da primi raĉun ili vrati raĉun za izvršenu komunalnu uslugu bez opravdanog razloga;e)neosnovano ometa druge korisnike usluga;f)nenamjenski koristi komunalnu uslugu u vrijeme oteţanog snabdijevanja, odnosno snabdijevanja uz ograniĉenje potrošnje (redukcija) o ĉemu je korisnik blagovremeno informiran;g)bez odobrenja isporuĉitelja izvrši popravku ili dogradnju na instalacijama komunalne infrastrukture;h)postavi mjerni instrument u prostor koji je krivicom potrošaĉa zagaĊen, zakljuĉan ili nepristupaĉan; Stranica | 100NARODNE NOVINE Županije Posavske12.04.2017. Broj 3i)prikljuĉi nove mjerne instrumente potrošnje i kanalizacione instalacije ili izvrši rekonstrukciju postojećih, ili ako dozvoli da se na njihov prikljuĉi drugi objekat, a za ove radove i postupke nema pismeno odobrenje isporuĉitelja;j)namjerno pokvari mjerni instrument potrošnje;k)bez odobrenja isporuĉitelja izvrši izmiještanje kućnog ( poslovnog) prikljuĉka ili mjernog instrumenta potrošnje ili skidanje mjernog instrumenta potrošnje;l)svoju kućnu (poslovnu) instalaciju prikljuĉi na kućne (poslovne) instalacije drugog korisnika bez odobrenja isporuĉitelja;m)ako se korisnik instalacije posebnih ( lokalnih ) vodovoda spoji sa instalacijama preko kojih se snabdijeva vodom iz gradskog vodovoda;n)onemogući sluţbenoj osobi pristup za oĉitanje mjernog instrumenta potrošnje i nakon pismene opomene;o)onemogući ulazak ovlaštenom predstavniku isporuĉitelja, odnosno nadleţnom inspektoru, radi pregleda zajedniĉkih i unutarnjih instalacija, u zgrade gdje je zajedniĉko mjerilo ili gdje mjerilo ne postoji;p)koji je bio iskljuĉen sa komunalne mreţe, i sam se ponovo prikljuĉi na komunalnu mreţu. (2)Komunalne usluge iz stavka (1) ovog ĉlanka uskratiti će se korisniku pod uvjetom da je to tehniĉki izvodivo, odnosno da se uskraćivanjem usluge ne ugroţavaju drugi korisnici i okoliš.(3)Po prestanku razloga za uskraćivanje komunalne usluge, isporuĉitelji su duţni da, na zahtjev korisnika, najkasnije u roku od tri dana od dana podnošenja zahtjeva i plaćenih stvarnih troškova za ponovno ukljuĉenje, nastave pruţanje komunalne usluge korisniku.(4)Korisnik ne moţe otkazati korištenje komunalne usluge ako to tehniĉke mogućnosti ne dozvoljavaju, odnosno ako bi se time ugrozio kvalitet korištenja istandard drugih korisnika, te ako bi se time negativno uticalo na okoliš.Ĉlanak 23.(Obveza isporuĉitelja o informiranju korisnika)(1)Isporuĉitelji su duţni putem sredstava javnog priopćavanja ili na drugi odgovarajući naĉin izvijestiti korisnike o planiranim ili oĉekivanim smetnjama i prekidima, koji će nastati u pruţanju komunalnih usluga najkasnije jedan do tri dana prije prije oĉekivanog ili planiranog prekida u pruţanju tih usluga.(2)Isporuĉitelj je duţan informirati korisnike o naĉinu i vrsti osiguranja alternativne usluge, te o maksimalnom vremenskom periodu uskraćivanja iste.Ĉlanak 24.( Prekid komunalne usluge)(1)U sluĉaju nastupanja neplaniranih ili neoĉekivanih poremećaja ili prekida u pruţanju komunalnih usluga, odnosno obavljanja komunalnih djelatnosti, usljed više sile i drugih razloga, koje isporuĉitelj nije mogao da predvidi, odnosno sprijeĉi, isporuĉitelji su duţni odmah o tome izvijestiti općinsku sluţbu i istovremeno poduzeti mjere za otklanjanje uzroka poremećaja ili prekida u pruţanju usluga. (2)Kad općinska sluţba primi Izviješće iz stavka (1) ovog ĉlanka, odnosno utvrdi da je došlo do poremećaja ili prekida u pruţanju komunalnih usluga, duţna je odmah, bez odlaganja:a)odrediti prioritetne usluge onim korisnicima kod kojih bi usljed prekida nastala opasnost po ţivot graĊana ili rad pravnih i fiziĉkih osoba ili bi nastala znaĉajna, odnosno nenadoknadiva šteta;b)narediti odgovarajuće mjere hitne zaštite komunalnih objekata i druge ugroţene imovine;c)poduzeti odgovarajuće mjere za otklanjanje nastalih posljedica i druge potrebne mjere za obavljanje komunalnih djelatnosti;d)utvrditi razloge i eventualnu odgovornostza poremećaj, odnosno prekid obavljanja djelatnosti i uĉinjenu štetu.(3)Ukoliko je prekid u pruţanju komunalnih usluga nastao kao posljedica neodgovornog i nesavjesnog rada isporuĉitelja, isti su duţni namiriti eventualno izazvanu štetu kod korisnika.Ĉlanak 25.(Bespravni prikljuĉci)(1)Isporuĉitelj je duţan, ako se radi o bespravnom prikljuĉenju, kao i nenamjenskom korištenju komunalne usluge, uskratiti komunalnu uslugu korisniku, pod uvjetom da se ne ugrozi kvalitet i kvantitet usluga drugim korisnicima. (2)Ukoliko tehniĉke mogućnosti ne dopuštaju uskraćivanja komunalne usluge uz uvjet iz stavka (1) ovog ĉlanka, isporuĉitelj pokreće upravni postupak (zahtjev za iskljuĉenje) kod općinske sluţbe. Protiv rješenja općinske sluţbe moţe se izjaviti ţalba Ministarstvu, pri ĉemu ţalba ne odlaţe izvršenje rješenja.(3)Korisnik bespravnog prikljuĉka moţe kod uskraćivanja komunalne usluge od strane Broj 3 12.04.2017. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica | 101isporuĉitelja pokrenuti upravni postupak kod općinske sluţbe. Protiv Rješenja općinske sluţbe moţe se izjaviti ţalba Ministarstvu. Ţalba ne odlaţe izvršenje rješenja. Ĉlanak 26.(Odnosi isporuĉitelja i korisnika)(1)Prava i obveze izmeĊu isporuĉitelja i korisnika regulirat će se Zakonom i propisima iz ĉlanka 4.(20) ovog Zakona.(2)Prava i obveze izmeĊu isporuĉitelja i korisnika reguliraju se Ugovorom u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima ("Sluţbeni list RBiH", br. 2/92, 13/93 i 13/94“ i „Sluţbene novine Federacije BiH“, broj: 29/93 i 42/11). (3)Isporuĉitelj je duţan ponuditi zakljuĉenje Ugovora iz stavka (2) ovog ĉlanka svim fiziĉkim i pravnim osobama koji su vlasnici odnosno korisnici stambenih i poslovnih zgrada i poslovnih prostora, u ovisnosti kako su regulirani ugovorom odnosi vlasnika i korisnika nekretnine.(4)Za osobe iz stavka (3) ovog ĉlanka, koje odbiju zakljuĉiti ugovor na zahtjev isporuĉitelja, ugovor će se smatrati zakljuĉenim.VI FINANCIJSKA SREDSTVA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTIĈlanak 27.Financijska sredstva za obavljanje komunalnih djelatnosti osiguravaju se iz:a)cijene komunalnih usluga iz segmenta individualne komunalne potrošnje;b)prihoda ostvarenih od komunalnih usluga iz segmenta zajedniĉke komunalne potrošnje i to:općinske komunalne naknade u cjelosti,dijela poreza na imovinu i prihoda od imovine,dijela poreza na promet nepokretnosti,dijela poreza nanaslijeĊe i poklon;dijela boravišne takse i drugih izvora po posebnim propisima,c)iz proraĉuna općine –utemeljitelja komunalnog poduzeća,d)dijela naknade za koncesiju,e)iz drugih izvora, sukladno posebnim propisima.Ĉlanak 28.(Financiranje djelatnosti individualne komunalne potrošnje)(1)Iz cijene komunalne usluge iz segmenta individualne komunalne potrošnje osiguravaju se sredstva za obavljanje sljedećih komunalnih djelatnosti:a)opskrba pitkom vodom,b)odvodnja i proĉišćavanje otpadnih voda,c)opskrba prirodnim plinom,d)opskrba toplinskom energijom,e)obavljanje prijevoza putnika u javnom prometu,f)prikupljanje i odvoz komunalnog otpada na deponiju,g)odlaganje komunalnog otpada,h)obavljanje pogrebnih poslova i)odrţavanje trţnica i pijaca na malo ij)odrţavanje javnih parking prostora.(2)Visinu cijene, naĉin obraĉuna i naĉin plaćanja komunalnih usluga iz stavka (1) ovoga ĉlanka predlaţe isporuĉitelj na temelju detaljne kalkulacije.(3)Validnost kalkulacije iz prethodnog stavka i konaĉnu stvarnu iznosa cijenu komunalne usluge utvrĊuje Općinsko vijeće. (4)Cijena komunalne usluge sadrţi:a)pokriće materijalnih i ostalih troškova;b)troškove tekućeg i investicijskog odrţavanja i funkcioniranja komunalnog sustava na koji se odnosi komunalna usluga i formiranje cijene iste,c)amortizaciju, koja se sastoji iz amortizacije stalnih sredstava isporuĉitelja i amortizacije stalnih sredstava infrastrukture komunalnog sustava, koji po svom karakteru mora biti ili već jest javno dobro u općoj uporabi;d)moţe sadrţavati i iznos -anuitete kreditnih zaduţenja za strateške projekte koji se odnose na financiranje graĊenja objekata i ureĊaja komunalne infrastrukture na podruĉju općine na kojoj se isporuĉuje komunalna usluga, u skladu sa „Programom gradnje, tekućeg i investicijskog odrţavanja objekata i ureĊaja komunalne infrastrukture“ iz ĉlanka 54. ovog Zakona. (5)Isporuĉitelj, amortizaciju koristi za obnavljanje stalnih sredstava, a dio amortizacije stalnih sredstava infrastrukturnog komunalnog sustava, odnosno dobara u općoj uporabi, prema „Programu gradnje, tekućeg i investicijskog odrţavanja objekata i ureĊaja komunalne infrastrukture“. (6)Iznos za financiranje gradnje i investicijskog odrţavanja objekata i ureĊaja komunalne infrastrukture iz stavka (4) d) ovoga ĉlanka, u raĉunu za isporuĉenu komunalnu uslugu iskazuje se posebno i ta se sredstva doznaĉuju u Proraĉun općine prema postupku koji će propisati ministar financija Ţupanije Posavske, a moraju se upotrebljavati iskljuĉivo za te namjene
Zakon o dopuni Zakona o sudskim pristojbama Posavskog kantona Posavski kanton Narodne novine Županije Posavske 10/16 16.12.2016 NN Županije Posavske 16/21, NN Županije Posavske 07/12, NN Županije Posavske 07/10, NN Županije Posavske 02/09 sudske takse,takse,zakon Stranica | 936 NARODNE NOVINE Županije Posavske 16.12.2016. Broj 10 prije imenovanja odnosno izbora, u roku od 30 dana od dana obavijesti i podnesenog zahtjeva upos lenika“. Ĉlanak 2. Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Narodnim novinama Ţupanije Posavske“. Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŢUPANIJA POSAVSKA Skupština Broj: 01-02-88/16 Domaljevac, 16.12.2016. godine Predsjednik Joso Marković, v.r. Na temelju ĉlanka 15.d) i 26.e) Ustava Ţupanije Posavske („Narodne novine Ţupanije Posavske“ broj: 1/96, 3/96, 7/99, 3/00, 5/00 i 7/04) Skupština Ţupanije Posavske na sjednici odrţanoj dana 16.12.2016. godine, donosi ZAKON o dopunama Zakona o pre dškolskom odgoju i obrazovanju u Ţupaniji Pos avskoj Ĉlanak 1. U Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju u Ţupaniji Posavskoj („Narodne novine Ţupanije Posavske“, broj 8/08) u poglavlju VIII. Upravljanje predškols kom ustanovom u ĉ lanku 66. iza stavka (3) dodaju se novi stavci (4) i (5) koji glase: “Upos leniku, imenovanom za ravnatelja, vršite lja duţnosti ravnatelja u odgojno-obrazovnoj ustanovi ili uposleniku odgojno-obrazovne ustanove izabranom na neku od javnih duţnosti u tijela Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, tijela Ţupanije, grada, opć ina, prava i obveze iz radnog odnosa, na njegov zahtjev miruju a najduţe ĉetiri godine od dana njegova izbora, odnosno imenovanja“. “Uposlenik iz stavka (4) ovoga ĉlanka, ukoliko se ţeli vratiti na rad, duţan je u roku od 30 dana obavijestiti poslodavca o isteku ili prestanku mandata i podnijeti zahtjev za povratak na radno mjesto u odgojno-obrazovnoj ustanovi gdje je imao zakljuĉen ugovor o radu na neodreĊeno vrijeme prije imenovanja ili izbora, a pos lodavac ga je duţan primiti na isto ili s liĉno radno mjesto, koje je obnašao prije imenovanja odnosno izbora, u roku od 30 dana od dana obavijesti i podnesenog zahtjeva upos lenika“. Ĉlanak 2. Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Narodnim novinama Ţupanije Posavske“. Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŢUPANIJA POSAVSKA Skupština Broj: 01-02-89/16 Domaljevac, 16.12.2016. godine Predsjednik Joso Marković, v.r. Temeljem ĉlanka 26. stavak 1. toĉka e. Ustava Ţupanije Posavske („Narodne novine Ţupanije Posavske“ broj 1/96, 3/96, 7/99, i 7/04), Skupština Ţupanije Posavske na sjednici odrţanoj dana 16.12.2016. godine, donosi ZAKON o dopuni Zakona o sudskim pristojbama Ĉlanak 1. U Zakonu o sudskim pristojbama („Narodne novine Ţupanije Posavske“ broj 2/09, 7/10 i 7/12) u ĉlanku 9. stavak 1. na kra ju toĉke h) interpunkcijs ki znak toĉke zamjenjuje se zarezom i dodaje nova toĉka koja glasi: „ i) notari kada u ostavinskom postupku postupaju kao povjerenic i suda“. Ĉlanak 2. Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Narodnim novinama Ţupanije Posavske“. Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŢUPANIJA POSAVSKA Skupština Broj: 01-02-91/16 Domaljevac, 16.12.2016. godine Predsjednik Joso Marković, v.r. Temeljem ĉlanka 26. stavak 1. toĉka e. Ustava Ţupanije Posavske („Narodne novine Ţupanije Posavske“ broj 1/96, 3/96, 7/99, i 7/04), Skupština Ţupanije Posavske na sjednici odrţanoj dana 16.12.2016. godine, donosi
Zakon o prostornom uređenju i građenju Posavskog kantona Posavski kanton Narodne novine Županije Posavske 06/16 18.07.2016 NN Županije Posavske 10/19 prostorno uređenje,građenje Stranica | 444NARODNE NOVINE ŽupanijePosavske18.07.2016. Broj 6Naseljena mjesta mogu biti gradskog, mješovitog i seoskog karaktera.9.Gradje jedinica lokalne samouprave koja predstavlja urbanu, infrastrukturnu cjelinu povezanu svakodnevnim potrebama stanovnika, a koja ima najmanje 30.000 stanovnika, odnosno u ĉijem uţem urbanom podruĉju ţivi najmanje 10.000 stanovnika. Sjedište ţupanije je takoĊer grad i ako ne ispunjava uvjet iz prethodnog stavka. (Zakon o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH, ĉlanak 5., «Sluţbene novine Federacije BiH» br 49/06 i 51/09).10.Općinaje jedinica lokalne samouprave koja je, na temelju ispunjavanja propisanih kriterija, uspostavljena zakonom (ĉlanak 4. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH, «Sl. novine Federacije BiH»,broj: 49/06 i 51/09).11.Seloje naselje ĉije se stanovništvo preteţno bavi poljoprivrednom djelatnošću.12.GraĊevinsko zemljišteje neizgraĊeno i izgraĊeno zemljište u gradskim, mješovitim i seoskim naseljima, koje je prostornim i urbanistiĉkim planovima namijenjeno za izgradnju graĊevina i druge zahvate u prostoru, u skladu sa odredbama ovog Zakona.13.UreĊeno graĊevinsko zemljištejezemljište na kome su obavljeni radovi na pripremi i opremanju zemljišta prema planskim dokumentima i programu ureĊenja graĊevinskog zemljišta.14.GraĊenjejematerijalizacija neke graĊevinsko-tehniĉke zamisli u prostoru, a obuhvataizvoĊenje pripremnih radova, graĊevinskih radova (ukljuĉujući graĊevinsko-zanatske radove), ugradnju i montaţu opreme, gotovih graĊevinskih elemenata i konstrukcija, te druge zahvate u prostoru. GraĊenjem se smatraju i radovi rekonstrukcije, dogradnje, nadziĊivanja / nadgradnje, sanacije, rehabilitacije, konzervacije, izgradnje privremenih graĊevina i uklanjanje graĊevina.15.Pripremni radovisu radovi na pripremi gradilišta, odnosno radnje vezane za postavljanje ograde, izvoĊenje radova i graĊenje pomoćnih graĊevina privremenog karaktera koji se izvode za potrebe organiziranja gradilišta i primjene odgovarajuće tehnologije graĊenja, pripremu odgovarajućeg prostora za skladištenje graĊevinskog materijala, te organiziranje prometne komunikacije unutar gradilišta i pristupnih puteva, izrada gradilišnih instalacija i njihovih prikljuĉaka.16.Rekonstrukcijomse smatra izvoĊenje radova na postojećojgraĊevini, kojima se: mijenjaju konstruktivni elementi koji bi mogli uticati na stabilnost graĊevine ili njenih dijelova, uvode nove instalacije ili ugraĊuje nova oprema u graĊevinu; mijenja namjena, tehnološki proces ili vanjski izgled graĊevine, te mijenjaju uvjeti pod kojima je, na temelju graĊevinske dozvole, izgraĊena graĊevina. Ne smatraju se rekonstrukcijom radovi na zamjeni, dopuni, popuni opreme ako je to u skladu sa namjenom graĊevine kao i radovi koji su posebnim zakonom utvrĊeni kao odrţavanje graĊevine.Rekonstrukcijom graĊevine smatraju se i radovi kojima se oštećena graĊevina, ĉije oštećenje prelazi 70%, dovodi u stanje prije oštećenja, ako je oštećenje nastalo kao posljedica starosti graĊevine ili kao posljedica prirodnih i ljudskim djelovanjem izazvanih nepogoda i katastrofa.17.Rehabilitacijaje vraćanje oštećnog ili uništenog dobra kulturno–povijesnog naslijeĊa u stanje u kojem je to dobro bilo prije oštećenja i uništenja, kao i ponovno graĊenje ( obnova) ncionalnog spomenika na istom mjestu, u istom obliku i dimenzijama, od istog ili istovrsnog materijala kao što je bilo prije rušenja uz korištenje iste tehnologije graĊenja, u mjeri u kojoj je to moguće.18.Sanacijomse smatra izvoĊenje radova na otklanjanju većih kvarova i njihovih uzrokaradi oĉuvanja bitnih svojstava graĊevine u tijeku njenog trajanja, kao i radovi tekućeg i redovnog odrţavanja, kojima se ne mijenjaju uvjeti utvrĊeni urbanistiĉkom suglasnošću i odobrenjem za graĊenje ( manji popravci, malterisanje, bojenje fasada i njihovo dovoĊenje u prvobitno stanje, zamjena i bojenje graĊevinske stolarije, zastakljivanje postojećih otvora, zamjena pokrova, manjih dijelova krovne konstrukcije, zidanje pregradnih zidova, zamjena i popravka oštećenih instalacija, zidanje porušenih dimnjaka i svi drugi radovi kojima se graĊevina dovodi u stanje prije oštećenja).19.Otklanjanje arhitektonskih barijerapodrazumijevastvaranje uvjeta za samostalan i siguran prilaz objektu, ulazak u objekat, te pristup i uporabu svih prostorija i instalacija u objektu za osobe sa umanjenim tjelesnim sposobnostima.20.Odrţavanjem graĊevinesmatra se praćenje stanja graĊevine i izvoĊenje radova nuţnih za funkcionalnost, sigurnost i pouzdanost graĊevine, ţivot i zdravlje ljudi, te za oĉuvanje bitnih tehniĉkih svojstava i drugih uvjeta propisanih za predmetnu graĊevinu.21.Konzervacijom graĊevinesmatra se izvoĊenje radova kojima se oštećena ili nedovršena Broj 6 18.07.2016. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica | 445graĊevina zaštićuje od daljeg propadanja, a do sticanja uvjeta za njenu sanaciju, rekonstrukciju ili dovršenje radova na nezavršenoj graĊevini.22.Dogradnjomse smatra svako proširenje postojeće graĊevine kojim se zauzima zemljište ili prostor u odnosu na tu graĊevinu, ako dograĊeni dio ĉini graĊevinsku i funkcionalnu cjelinu sa graĊevinom uz koju se dograĊuje,a kojom se mijenjaju uvjeti iz urbanistiĉke suglasnosti i odobrenja za graĊenje.23.NadziĊivanjem / nadogradnjomse smatra izgradnja jedne ili više etaţa kojima se dobija novi stambeni, poslovni ili drugi korisni prostor.24.Zaštita objekatau zavisnosti od vrste i lokacije graĊevine, podrazumijeva:konzervaciju spomenika,koja podrazumijeva oĉuvanje fiziĉkih ostataka spomenika i njegovog okruţenja uz zabranu bilo kakve gradnje nove graĊevine na istom lokalitetu ili u blizini lokaliteta, te zaštitu od uništenja nalaza i preureĊenja koji bi ugrozili autentiĉnost spomenika;restauraciju,koja podrazumijeva rekonstrukciju graĊevine uz potpuno oĉuvanje raritetne, autentiĉne vrijednosti graĊevine sa svim njenim estetskim, umjetniĉkim i povijesnim vrijednostima uz uporabu tradicionalnih graĊevinskih materijala i radove izvoĊene na temelju postojeće originalne dokumentacije;iluminaciju,koja podrazumijeva poduzimanje takvih intervencija na spomeniku ili u njegovom neposrednom okruţenju radi ugradnje sistema elektriĉne rasvjete, koje ni na koji naĉieće ugroziti njegovu vrijednost.25.Promjenom namjene graĊevinesmatra se promjena stambenog u poslovni prostor, odnosno poslovnog u stambeni, kao i promjena djelatnosti u poslovnom prostoru, ako takva promjena uvjetuje bitnu izmjenu konstruktivnih elemenata graĊevine ili bitno mijenja uvjete uporabe te graĊevine, okolnih graĊevina i prostora te odvijanja prometa i uvjete oĉuvanja okoliša.26.Uklanjanjem graĊevinesmatra se rušenje ili demontaţa graĊevine ili njenog dijela,zbrinjavanje otpadnog materijala nastalog rušenjem, zateĉenog materijala, opreme i drugih elemenata i dovoĊenje graĊevinske parcele ili njenog dijela u uredno stanje.Uklanjanje graĊevine vrši se zbog fiziĉke dotrajalosti ili većih oštećenja nastalih kao posljedica prirodnih i ljudskim djelovanjem izazvanih nepogoda i katastrofa.Uklanjanje graĊevine u smislu ovog Zakona smatra se i rušenje graĊevine radi privoĊenja zemljišta konaĉnoj namjeni.27.GraĊevinapodrazumijeva objekt na odreĊenoj lokaciji trajno povezan sa tlom, a koji se sastoji od graĊevinskog dijela, ili graĊevinskog dijela i ugraĊene opreme koji zajedno ĉine tehniĉkotehnološku cjelinu. GraĊevinom se smatraju i nasipi, iskopi i odlagališta, tj. svi objekti povezani s tlom kojima se mijenja naĉin korištenja prostora, ako i nisu nastali graĊenjem.28.Sloţena graĊevinaje sklop više meĊusobno funkcionalno i /ili tehnološki povezanih graĊevina.29.GraĊevinskim dijelomsloţene graĊevine smatra se dio graĊevine izgraĊen od graĊevinskih materijalai proizvoda, ukljuĉujući graĊevinske instalacije, graĊevinsko–zavrpne radove i opremu kji skupa ĉine jednu cjelinu.30.Individualni stambeni objekatje graĊevina stambene namjene na posebnoj graĊevinskoj parcelisa najviše tri stana, koja nema više od podruma, dvije nadzemne etaţe i potkrovlja, i ĉija korisna površina ne prelazi 300 m2.31.Individualni stambeno-poslovni objekatje graĊevina stambene i poslovne namjene na posebnoj graĊevinskoj parceli, maksimalne korisne površine do 300 m2ukljuĉujući podrum i tavansku etaţu ako je namijenjena za stanovanje, sa maksimalno dvije etaţe, od kojih se jedna etaţa koristi za poslovne djelatnosti, a dvije za stanovanje, pri ĉemu utjecaji na okoliš od poslovne djelatnosti moraju ostati u dopuštenim granicama za stambena naselja.32.Dijelovi ( etaţe ) i visina graĊevine:a)Prizemlje (P)je dio graĊevine ĉiji se prostor nalazi neposredno na površini, odnosno najviše1,5 metara iznad konaĉno ureĊenog i zaravnanog terena mjereno na najniţoj toĉki uz proĉelje graĊevine ili ĉiji se prostor nalazi iznad podruma i/ili suterena (ispod poda kata ili krova).b)Suteren (S)je dio graĊevine ĉiji se prostor nalazi ispod prizemlja i ukopan je do 50% svoga volumena u konaĉno ureĊeni zaravnani teren uz proĉelje graĊevine, sa najmanje jednim proĉeljem izvana terena.c)Podrum (Po)je potpuno ukopani dio graĊevine, ili je ukopan više od 50% svog volumena ĉiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja odnosno suterena. Stranica | 446NARODNE NOVINE ŽupanijePosavske18.07.2016. Broj 6d)Kat (K)je dio graĊevine ĉiji se prostor nalazi izmeĊu dva poda iznad prizemlja.e)Tavan(T)je prostoriznadposljednjeetaţegraĊevine,kojinijenamijenjenzastanovanje,sanadzidomdo0,60mikojineulaziukatnostzgrade.f)Potkrovlje'' (Pk)jediograĊevineĉijiseprostornalaziiznadposljednjeetaţeineposrednoispodkrova,ureĊenzastanovanjeiliposlovnudjelatnostimoţeimatinadzidudo1,50m.g)Mansarda''jeprostorpredviĊenzastanovanjeiliposlovnenamjenebeznadzide,sakrovnimravnimadonjegdijelanagibaod60do75stupnjevaikrovnimravnimagornjegdijelasanagibomravnido35stupnjeva.h)Mezanin''jepolukatilimeĊukat,kojiseiskljuĉivokoristiutehniĉkojilitehnološkojfunkcijiosnovnenamjeneprostora.Visina graĊevinepodrazumijeva visinu mjerenu od najniţe kote zaravnanog i ureĊenog okolnog terena na njegovom najniţem dijelu uz rub (fasadu) graĊevine do najviše kote krovne konstrukcije ili drugog elementa objekta.33.Opremomse smatraju postrojenja,ureĊaji, strojevi, procesne instalacije i drugi proizvodi koji su u sklopu tehnološkog procesa ugraĊeni u graĊevinski dio / strukturu.34.GraĊevinski proizvodisu proizvedeni graĊevinski materijali, prefabrikati, elementi i industrijski proizvedene konstrukcije koji su namijenjeni za graĊenje.35.Privremena graĊevinaje graĊevina montaţno demontaţne izvedbe ili izvedena od lakih materijala sa jasno definiranim ograniĉenim rokom upotrebe, postavljena na odreĊenoj lokaciji za potrebe gradilišta za primjenu odgovarajuće tehnologije graĊenja, za vršenje drugih gospodarskihdjelatnosti, za organiziranje sajmova, javnih manifestacija i zadovoljavanja drugih potreba.36.IzvoĊenje drugih zahvata u prostorupodrazumijeva sve radove na površini tla, te ispod i iznad površine tla, kojima se trajno ili privremeno zauzima prostor i mijenjaju postojeći uvjeti korištenja prostora kao što su: nivelacija terena, pozajmište zemljanog materijala, deponija inertnog materijala, odbrambeni nasipi i sl.37.Iskolĉavanjepodrazumijeva preuzimanje koordinata karakteristiĉnih toĉaka buduće graĊevine iz plana i privremeno obiljeţavanje na terenu radi pravilnog smještaja graĊevine u prostoru tokom izgradnje.38.GraĊevinska parcelaje zemljište koje ima pristup na prometnicu, na kojem se nalazi graĊevina i ureĊene površine koje sluţe toj graĊevini, ili zemljište na kojemje predviĊena gradnja graĊevine i ureĊenje površina koje će sluţiti toj graĊevini u skladu sa uvjetima iz prostorno planske dokumentacije.39.Regulaciona linijaje planska linija definirana grafiĉki i numeriĉki planom kojom se utvrĊuju pojedinaĉne graĊevinske parcele ili koja odvaja zemljište planirano za javne površine ili javne objekte od zemljišta planiranog za druge namjene.40.GraĊevinska linijaje planska linija koja se utvrĊuje grafiĉki i numeriĉki detaljnim planom ureĊenja, koja predstavlja granicu dokoje se graĊevina moţe graditi ili na kojoj se gradi.41.Zaštitni pojas i zaštitna zonasu površine zemljišta, vodne površine ili zraĉni prostori, koji su definirani planom ili na temelju plana, numeriĉki i grafiĉki, i namijenjeni su zaštitu ţivota i zdravlja ljudi, sigurnost i funkciju graĊevina, površina ili prostora, u skladu sa odredbamaposebnih propisa.42.Javne površinesu zemljišne ili vodne površine koje su planom ili na temelju plana, numeriĉki i grafiĉki, ili samo grafiĉki, definirane i namijenjene za obavljanje javnih ili drugih aktivnosti, i ĉije korištenje je namijenjeno svima i pod jednakim uvjetima (javne ceste, ulice, trgovi, trţnice, igrališta, parkirališta, groblja, parkovne i zelene površine u naselju, rekreacijske površine i sl.)43.Zelene i rekreacijske površinepodrazumijevaju: javne zelene površine (park-šume, parkovi, drvoredi, skverovi, travnjaci, zelenilo uz prometnice i sl.); zelene zone, odnosno pojasevi, kojima se sprjeĉava neplanirano širenje naselja i koje imaju razliĉite rekreacijske i zaštitne namjene; zelene površine stambenih, odnosno urbanih cjelina;zelene površine posebne namjene (groblja, botaniĉki i zoološki vrtovi, sl.); površine za rekreaciju i masovni sport na otvorenom prostoru (igrališta, izletišta, šetališta, sportski tereni, kupališta, vjeţbališta, strelišta, kros i trim staze i sl.); zelene površine uz obale rijeka i jezera.44.Gradilištemse smatra zemljište, ukljuĉujući i privremeno zauzeto zemljište, kao i zemljište potrebno za omogućavanje primjene odgovarajuće tehnologije graĊenja, zajedno s objektom koji se gradi. Broj 6 18.07.2016. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica | 44745.Investitorje pravna ili fiziĉka osoba u ĉije ime i na ĉiji raĉun se gradi graĊevina i vrše drugi zahvati u prostoru.46.Projektantje pravno osoba koja kao gospodarsku djelatnost obavlja usluge projektiranja.47.IzvoĊaĉje pravna osoba koja kao gospodarsku djelatnost obavlja usluge pri pripremi gradilišta, izvoĊenju graĊevinskih i drugih radova, montaţi i demontaţi mašinskih instalacija i instalacija slabe i jake struje i druge opreme, izvoĊenju završnih radova ugraĊevinarstvu, radove demontaţe i rušenja i radove odrţavanja.48.Nadzorni organje pravna ili fiziĉka osoba koja zadovoljava propisane kriterije za izradu tehniĉke dokumentacije ili graĊenje i koje obavlja nadzor nad svim radovima u graĊevinarstvu.49.Revidentje pravna ili fiziĉka osoba koja zadovoljava propisane kriterije za izradu tehniĉke dokumentacije i koja obavlja pregled i tehniĉku kontrolu projektne dokumentacije50.Projektiranjeje izrada projekata potrebnih za izdavanje dozvolekao i ostalih projekata ĉija je obaveza izrade propisana ovim zakonom.51.Javni interesje kvalifikacija kojom se neko opće dobro u formi prirodne ili stvorene supstance ili kao nematerijalna kategorija biljeţi s ciljem davanja posebnog statusa koji omogućuje pristup, upotrebu i konzumiranje od strane svih pripadnika zajednice nanjihovu dobrobit.1.dioSUSTAV PLANIRANJA I UREĐENJA PROSTORAI. TEMELJNA NAĈELA PROSTORNOG PLANIRANJAĈlanak 3.Cjelovit pristup prostornom planiranju obuhvata:a)istraţivanje, provjeru i ocjenu mogućnosti odrţivog razvoja na prostoru u obuhvatu plana;b)korištenje prostora, zaštitne mjere i naĉin upravljanja prostorom;c)izradu planskih dokumenata;d)provoĊenje i kontrolu provoĊenja planskih dokumenata.Ĉlanak 4.( Naĉela prostornog planiranja)Prostorno planiranje temelji se na naĉelima:a)zajedniĉke zakonodavne nadleţnosti nad ovom oblašću izmeĊu Federacije Bosne iHercegovine i Ţupanije,b)ravnomjernog gospodarskog, društvenog i kulturnog razvoja Ţupanijeuz poštivanje i razvijanjeregionalnih prostornih specifiĉnosti,c)odrţivog razvoja i racionalnog korištenja i zaštite prostora,d)zaštite i ureĊenja okoliša,e)zaštite graditeljskog i prirodnog naslijeĊa,f)usklaĊivanja interesa korisnika prostora i prioriteta djelovanja od interesa za Ţupaniju,g)usklaĊivanja privatnog i javnog interesa,h)meĊusobno usklaĊivanja prostornog ureĊenja općine sa prostornim ureĊenjem Ţupanije,i)usklaĊivanja prostornog ureĊenja Ţupanije sa Prostornim planom Federacije, kaoi sa Prostornim planom Republike Srpske i Prostornim planom Brĉko Distrikta, odnosno njihovih dijelova koji graniĉe sa Ţupanijom;j)javnosti i slobodnog pristupa podacima i dokumentima vaţnim za prostorno ureĊenje,k)uspostavljanja jedinstvenog sistema informiranja o prostoru Ţupanije u svrhu planiranja, korištenja i zaštite prostora Ţupanije Posavske.Ĉlanak 5.(Namjene površina)(1)S ciljem planske izgradnje, stvaranja povoljnih uvjeta za ţivot, rad i zdravlje ĉovjeka, zaštite i dugoroĉnog upravljanja prirodnim dobrima, u prostoru se utvrĊuje:a)graĊevinskozemljišteb)poljoprivredno zemljištec)šumsko zemljišted)vodne površinee)zaštićena i rekreacijska podruĉjaf)infrastrukturni sistemig)eksploatacijska poljah)neplodno zemljište i ostala zemljišta(2)Površine zemljišta iz prethodnog stavka utvrĊuju se na temelju ovog Zakona, posebnih zakona i planskih dokumenata.II. UREĐENJE PROSTORAĈlanak 6.(Urbano i uţe urbano podruĉje)(1)Radi usmjeravanja graĊenja, odgovarajućim planskim dokumentom utvrĊuju se granice urbanog i uţeg urbanog podruĉja.(2)Urbano podruĉje utvrĊuje se za jedno ili više naselja koja predstavljaju prostorno funkcionalnu urbanu cjelinu ili za prostorno funkcionalnu Stranica | 448NARODNE NOVINE ŽupanijePosavske18.07.2016. Broj 6meĊusobno povezanu cjelinu, a koja na temelju planskih pretpostavki ima uvjete za dalji razvoj.(3)Urbano podruĉje obuhvata izgraĊene i neizgraĊene površine namijenjene za stanovanje rad, odmor i rekreaciju, urbanu opremu i infrastrukturu, te površine za posebnu namjenu i zelene površine, kao i površine rezervirane za budući razvoj. Osim graĊevinskog zemljišta, granicama urbanog podruĉja mogu biti obuhvaćena i druga zemljišta.(4)Ako postoji potreba utvrĊivanja posebnih uvjeta gradnje u centrima ili intenzivno izgraĊenim dijelovima urbanih podruĉja, utvrĊuje se uţe urbano podruĉje.(5)Uţe urbano podruĉje obuhvata dio naselja koji je intenzivno izgraĊen ili je planom predviĊeno da tako bude izgraĊeno i obrazuje se u svrhu utvrĊivanja reţima graĊenja i posebnih uvjeta pri izdavanju lokacijske informacije,urbanistiĉke uglasnosti i odobrenja za graĊenje.Ĉlanak 7.(GraĊenje naselja)(1)Gradnja naselja vrši se na temelju provedbenih planskih dokumenata urbanistiĉke cjeline ili na temelju urbanistiĉkog ili prostornog plana, u skladu sa odredbama ovog Zakona.(2)Rekonstrukcija postojećih dijelova naselja vrši se iskljuĉivo na temelju usvojenih provedbenih planskih dokumenata.Ĉlanak 8.(Reţimi graĊenja)Intenzitet i karakter gradnje na pojedinim podruĉjima odreĊuje se prema utvrĊenom javnom interesu, potrebama i mogućnostima korisnika i drugim lokalnim ograniĉenjima, tako da se kroz planske dokumente mogu uvesti slijedeći reţimi gradnje:reţim zabrane gradnje-na podruĉjima od znaĉaja za budući razvitak na kojima se ne dozvoljava nikakva izgradnja, osim tekućeg odrţavanja i graĊevinskih zahvata s ciljem osiguranja temeljnih higijenskih uvjeta, promjene namjene unutar postojećih gabarita graĊevina, a samo iznimno se dozvoljava podizanje novih graĊevina i ureĊaja koji podrţavaju postojeću funkciju tih podruĉja (objekti neophodne infrastrukture, neophodni javni objekti, objekti za opskrbu i sl.)reţim gradnje I. stupnja–na urbanom podruĉju na kojem se planira gradnja, rekonstrukcija ili sanacija; na dijelovima podruĉja sa zaštićenim kulturno-historijskim i prirodnim naslijeĊem, turistiĉkim naseljima, sportskim, rekreacijskim i zdravstvenim podruĉjima na kojima se planira gradnja; na poduzetniĉkim zonama većim od 5 ha za koje se uvjeti za odobravanje graĊenja utvrĊuju na temelju regulacionog plana, odnosno urbanistiĉkog projekta, te na manjim dijelovima uţeg urbanog podruĉja koje je već graĊeno i na kome ne predstoji intenzivna gradnja, rekonstrukcija ili sanacija za koje se uvjeti za odobravanje graĊenja utvrĊuju na temelju urbanistiĉkog projekta, ako nije donesen regulacioni plan.reţim gradnje II. stupnja–na podruĉjima za koje se donosi urbanistiĉki plan a za koja se uvjeti za odobravanje graĊenja utvrĊuju na temelju prostornog plana, urbanistiĉkog plana i plana parcelacije-reţim gradnje III.stupnja-na urbanim podruĉjimaza koja se uvjeti zaodobravanje graĊenja utvrĊuju na temelju prostornog plana i plana parcelacijereţim gradnje IV. stupnja–na urbanim i drugim podruĉjima za koja nije utvrĊena obaveza donošenja plana parcelacije a za koja se uvjeti za odobravanje gradnje vrše po postupku koji je utvrĊen zakonom.Ĉlanak 9.(GraĊenje izvan graĊevinskog zemljišta)(1)GraĊenje naselja i graĊevina moţe se odvijati samo na graĊevinskom zemljištu.(2)Izuzetno od odredbe prethodnog stavka, izvan granica urbanog podruĉja, odnosno graĊevinskog zemljišta, moţe se vršiti graĊenje ako je predviĊeno vaţećim planskim dokumentima i koje s obzirom na svoje osobenosti, zauzima prostore van urbanog podruĉja, odnosno graĊevinskog zemljišta, anaroĉito:a)graĊevine magistralne i regionalne infrastrukture (prometna, energetska, vodoprivredna, telekomunikacijska i dr. sa pratećim objektima);b)zdravstvene, rekreacijske i sportske graĊevine, ukljuĉujući graĊevine za turizam;c)graĊevine za manipulaciju i skladištenje zapaljivo–eksplozivnih sredstava;d)graĊevine za potrebe obrane i vojske:e)stambene i gospodarske graĊevine poljoprivrednog proizvoĊaĉa za potrebe poljoprivredneproizvodnje i seoskog turizma, ukljuĉujući melioracione sustave i sustave navodnjavanja;f)istraţivanje, iskorištavanje i ureĊivanje prostora prirodnih dobara (mineralne sirovine, šume, vode, poljoprivredno zemljište i dr); Broj 6 18.07.2016. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica | 449g)komunalne graĊevine (deponije komunalnog otpada, groblja, spomen obiljeţja i sl.);h)rekonstruiranje postojećih objekata izgraĊenih van granica graĊevinskog zemljišta.Ĉlanak 10.(Zabrana graĊenja)Skupština Ţupanije Posavske ( u daljem tekstu: Skupština), odnosno općinsko vijeće moţe kod donošenja odluka o pristupanju izradi, izmjeni ili dopuni provedbenih planskih dokumenata zabraniti graĊenje na odreĊenim dijelovima podruĉja, kada je to neophodno za razvoj naselja, izgradnju prometnica, ureĊenje voda, zaštitu prirodnog i graditeljskog naslijeĊa i sl.Ĉlanak 11.(GraĊenje na eksploatacionim poljima)GraĊenje je dozvoljeno na eksploatacionim poljima u skladu sa odredbama Zakona o rudarstvu(„Sluţbene novine Federacije BiH“, broj: 26/10), Zakonu o geološkim istraţivanjima (“Narodne novine Ţupanije Posavske”, broj: 6/14) i Zakonu o koncesijama ( “Narodne novine Ţupanije Posavske”, broj: 6/14).Ĉlanak 12.(Naselja za privremeni smještaj)(1)Prilikom izgradnje kompleksnih infrastrukturnih, industrijskih i sliĉnih graĊevina, kao i u svrhu otklanjanja posljedica od elementarnih nepogoda, ratnih razaranja i sl., mogu se graditi naselja za privremenismještaj.(2)Naselje u smislu stavka (1) ovog ĉlanka, planira se i gradi tako da, po prestanku okolnosti koje su zahtijevale njegovu izgradnju, bude uklonjeno u roku od šest mjeseci, a prostor doveden u prvobitno stanje od investitora ili strane organakoji je donio odluku o izgradnji privremenog naselja, ili da preraste u naselje koje odgovara budućem razvoju tog podruĉja u skladu s vaţećim planskim dokumentima.(3)Ukoliko naselje odgovara budućem razvoju tog podruĉja, moţe se naknadno izdati urbanistiĉka suglasnost i odobrenje za graĊenje.Ĉlanak 13.(Groblja)(1)Površine namijenjene za sahranjivanje utvrĊuju se prostornim planom općine ili urbanistiĉkim planom. Izgradnja i ureĊenje grobalja vrši se na temelju usvojenog urbanistiĉkog projekta.(2)Odrţavanje i korištenje grobalja ureĊuje se posebnim ţupanijskim propisom.Ĉlanak 14.(Zone budućeg razvoja)(1)Razvojnim planskim dokumentima utvrĊuju se površine i koridori rezervirani za budući razvoj, na kojima nije dozvoljena gradnja do izrade odgovarajućeg provedbenog planskog dokumenta.(2)Na utvrĊenim površinama iz stavka (1) ovog ĉlanka, mogu se odobriti sljedeće privremene namjene: zelene i rekreacione površine, igrališta, obavljanje poljoprivredne djelatnosti, površine za parkiranje i dr., a u skladu sa propisima o provoĊenju razvojnih planskih dokumenata.Ĉlanak 15.(Gradnja infrastrukturnih sustava)Gradnja infrastrukturnih sustava i graĊevina vodne, prometne, energetske i komunalne infrastrukture vrši se u skladu sa planskim dokumentima Ţupanije, odnosno Federacije i planovima odgovarajućih institucija i javnih poduzeća te u skladu s planskom dokumentacijom propisanom drugim zakonima(o vodama, cestama, elektroprijenosu, komunalnom gospodarstvu i dr.).Ĉlanak 16.(Zaštitni pojasevi)(1)S ciljem osiguranja infrastrukturnih sistema i graĊevina za funkciju kojoj su namijenjeni, obrazuju se i ureĊuju zaštitni infrastrukturni pojasevi duţ trasa infrastrukturnih graĊevina. Zaštitni infrastrukturni pojasevi su:zaštitni cestovni pojas,zaštitni dalekovodni, odnosno cjevovodni pojas,zaštitna zona ili pojas za radio postrojenja ili komunikacije,zaštitna zona izvorišta vode i vodoprivrednih graĊevina,zaštitnipojas za bolniĉke i obrazovne komplekse,(2)Za prometnice i druge graĊevine linijske infrastrukture, koji u vrijeme izrade planskog dokumenta nisu izgraĊeni, kao i za postojeće takve graĊevine za koje se planskim dokumentom planira rekonstrukcija, mora se odrediti dovoljan prostor (koridor) za njihovu izgradnju, odnosno rekonstrukciju. Širina koridora planira se tako da se u njima, s obzirom na prirodna i druga ograniĉenja na terenu i na Stranica | 450NARODNE NOVINE ŽupanijePosavske18.07.2016. Broj 6zahtijevane tehniĉke karakteristike planirane infrastrukturne graĊevine, ta graĊevina moţe izgraditi, odnosno rekonstruirati, sa svim njenim dijelovima i elementima.(3)U sluĉaju iz stavka (2), propisani zaštitni infrastrukturni pojasevi i zone ne ulaze u prostor koridora, nego se postavljaju van koridora, obostrano uz obje njegove granice.(4)Posebnim zakonima, provedbenim propisima i općim aktima nadleţnih organa (o cestama, vodama i drugo) bliţe se odreĊuju odgovarajući zaštitni pojasevi. Širina pojasa utvrĊena planskim dokumentom ne moţe biti manja od širine pojasa utvrĊenog posebnim zakonom, provedbenim propisima i općim aktima nadleţnih organa.(5)Na prostoru obuhvaćenom zaštitnim infrastrukturnim pojasom ne mogu se graditi graĊevine ili vršiti radovi suprotno namjeni zbog koje je uspostavljen pojas.(6)Gradnja u zaštitnim pojasevima infrastrukturnih sistema i drugim zaštitnim pojasevima mora se regulirati provedbenom ( detaljnom ) planskom dokumentacijom, uz poštivanje odredbi relevantnih zakona koji se odnose na zaštitne pojaseve.(7)Nadleţnost za pitanja dopuštene gradnje i zahvata u prostoru unutar zaštitnih pojaseva iz stavka (1) zadrţavaju organi prostornog ureĊenja i graĊenja, uz punu koordinaciju sa organima u ĉiju nadleţnost spada pomenuta infrastruktura, te uz pridrţavanje odredbi relevantnih zakona (Zakonao cestama Federacije BiH „Sluţbene novine Federacije BiH“, broj: 12/10 i 16/10), Zakona o vodama„Sluţbene novine Federacije BiH“, broj: 70/06),Zakona o poljoprivrednom zemljištu(„Sluţbene novine Federacije BiH“, broj: 52/09)itd.Ĉlanak 17.(Zaštita poljoprivrednog zemljišta)(1)Pretvorba poljoprivrednog zemljišta u graĊevinsko moţe se vršiti nad zemljištem koje vaţećom odlukom o graĊevinskom zemljištu nije definirano kao graĊevinsko. Mogućnost i uvjeti pretvaranja poljoprivrednog zemljišta u graĊevinsko su regulirani odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu.(2)Površinski sloj plodnog i potencijalno plodnog tla u podruĉjima graĊevinskog zemljišta, i to na površinama koje će biti trajno zauzete dopuštenim graĊevinskim objektima ili zahvatima u prostoru, skida se i odvozi na posebnu lokaciju gdje se predaje operatoru banke–deponije plodnog zemljišta, uz naknadu.(3)Za privremeno zauzimanje zemljišne površine, plodni i potencijalno sloj zemljišta moţe se skinuti i zaštiti na privremenojdeponiji, panakon okonĉanja privremenog korištenja zemljišta, vratiti na isto mjesto radi rekultivacije, uz oĉuvanje njegovog prirodnog sastava, strukture i fiziĉkog stanja.Ĉlanak 18.(Zaštita šumskog zemljišta)(1)U šumi i na šumskom zemljištu mogu se graditi samo graĊevine (objekti) koji su u funkciji gospodarenja šumama. Ostale graĊevine mogu se graditi ili izvoditi zahvati na šumskom zemljištu ako su planirani vaţećim planskim dokumentima, uz prvenstveno poštivanje Zakona o šumama, po pitanju privoĊenja šume i šumskog zemljišta drugoj namjeni („krĉenje šume“) ili izdvajanje iz šumsko-gospodarskog podruĉja, radi korištenja u druge svrhe.(2)Na šumskom zemljištu mogu se graditi i graĊevine sa posebnom namjenom za turizam, sport i rekreaciju i pripadajuća infrastruktura, sukladno Zakonu o šumama, uz zadovoljavanje posebnih okolinskih uvjeta.(3)Posebno, na šumskom zemljištu mogu se vršiti radovi istraţivanja i iskorištavanja mineralnih sirovina, te izgradnje graĊevina i infrastrukture za te svrhe, poduvjetom prethodne izrade cjelovite studije opravdanosti, ukljuĉujući i studiju utjecaja na okoliš, kojima se potvrĊuje opravdanost zahvata.(4)Investitor dopuštene graĊevine ili zahvata u prostoru na šumskom zemljištu koje će zbog toga biti trajno posjednuto ili ĉija će vegetacija biti uništena, duţan je da izvrši zamjensku sadnju drveća i druge vegetacije na dijelu šumskog zemljišta koji odredi Ţupanijska uprava za šumarstvo.Ĉlanak 19.(Zaštićena podruĉja)(1)Planski dokumenti izraĊuju se uz puno uvaţavanje podruĉja kojapredstavljaju vrijedno prirodno i graditeljsko nasljeĊe, tj. podruĉja koja su proglašena zaštićenim zonama.(2)Dijelovi prirodnog i izgraĊenog podruĉja koji se, u smislu ovog Zakona, stavljaju pod posebnu zaštitu su:podruĉja i pojedinaĉne vrijednosti nepokretnog prirodnog nasljeĊa, Broj 6 18.07.2016. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica | 451podruĉja, cjeline i pojedinaĉne vrijednosti graditeljskog nasljeĊa iambijentalne cjeline.(3)Ako prirodno ili graditeljsko nasljeĊe iz stavka (2) ovog ĉlanka posjeduje nesumnjive vrijednosti, zaštićuje se, u smislu ovog Zakona, i ako nije evidentirano i zaštićeno prema odredbama Zakona o zaštiti tog nasljeĊa.Ĉlanak 20.(Zaštita od elementarnih i drugih nepogoda)(1)Radi zaštite od elementarnih i prirodnih nepogoda, te ratnih dejstava, planskim dokumentom utvrĊuju se mjere zaštite ljudi i materijalnih dobara, a naroĉito:procjena opasnosti i stepena ugroţenosti pojedinih dijelova prostora za koji se utvrĊuju zaštitnemjere;planiranje izgradnje zaštitnih graĊevina;poseban razmještaj graĊevina od vitalnog znaĉaja;razmještaj mreţe infrastrukturnih graĊevina: prometnice, graĊevine vodoopskrbe i zaštite, objekti energetskih izvora i sl.;plan alternativnog prometa, vodoopskrbe, snabdijevanja energijom i sl.;razmještaj industrijskih zona i njihovu odvojenost od stambenih cjelina;poloţaj najvaţnijih zdravstvenih objekata;naĉin i uvjeti za zaštitu stanovništva, kulturno-povijesnih graditeljskih vrijednosti, materijalnihdobara.(2)Mjere iz stavka (1) se moraju uskladiti sa podzakonskim aktima i provedbenim propisima nadleţnih organa koji se odnose na zaštitu od štetnog djelovanja voda, odnosno uzimaju u obzir sadrţaj tih propisa.III. ORGANIZIRANJESUSTAVA PROSTORNOGPLANIRANJAI UREĐENJAĈlanak 21.(Djelotvornost prostornog planiranja)(1)Djelotvornost prostornog planiranja i ureĊenje prostora Ţupanije osiguravaju Skupština Ţupanije Posavske ( u dalemtekstu: Skupština) i Vlada Ţupanije Posavske ( u daljem tekstu: Vlada Ţupanije), te općinski organi nadleţni za poslove prostornog ureĊenja i graĊenje ( u daljem tekstu: nadleţna općinska sluţba), donošenjem planskih i drugih dokumenata odreĊenih ovim Zakonom.(2)Struĉnu utemeljenost dokumenata iz prethodnog stavka osigurava ţupanijsko Ministarstvo nadleţno za poslove prostornog ureĊenja (u daljem tekstu: Ministarstvo), nadleţni ţupanijski i općinski organi utemeljeni radi obavljanja struĉnih poslova prostornog ureĊenja, te pravne osobe registrirane za izradu tih dokumenata.Ĉlanak 22.(Izrada planskih dokumenata)(1)Struĉne usluge izrade planskih dokumenata nabavlja Ministarstvo, odnosno nadleţna općinska sluţba, u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavama („Sluţbeni glasnik BiH“, broj:39/14).(2)Izbor nosioca izrade provedbenog planskog dokumenta financiranog od strane investitora koji ţeli da gradi u granicama obuhvata planirane prostorne cjeline, izvršit će investitor.(3)Struĉne poslove prostornog planiranja, izrade planskih dokumenata i struĉnih podloga za njihovu izradu mogu obavljati samo pravne osobe registrirane za tu djelatnost u skladu sa Uredbom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati gospodarska društva i druga pravna lica da bi se mogla registrirati za obavljanje struĉnih poslova izrade planskih dokumenata ( «Sluţbene novine Federacije BiH», broj 71//08).Ĉlanak 23.(Nadleţnosti)Ministarstvo je nadleţno za pripremu planskih dokumenata, kao i za njihovo provoĊenje, od znaĉaja za Ţupaniju, dok su nadleţne općinske sluţbe odgovorne za pripremu i provoĊenje planskih dokumenata od znaĉaja za tu općinu.IVPLANSKIDOKUMENTIĈlanak 24.(Ciljevi)Planskim dokumentima, kao produktima prostornog planiranja, odreĊuju se strukturalna podjela, namjene i naĉini korištenja i upravljanja zemljištem-prostorom, te kriteriji i smjernice za ureĊenje i zaštitu prostora
Zakon o koncesijama Posavskog kantona Posavski kanton Narodne novine Županije Posavske 06/14 03.09.2014 NN Županije Posavske 09/23, NN Županije Posavske 10/21, NN Županije Posavske 12/17 koncesija Stranica | 408NARODNE NOVINE Županije Posavske03.09.2014. Broj 6zakljuĉivanja ugovora sa koncesionarom o dodijeljenoj koncesiji;e)„Povjerenstvo za koncesije” je stalno radno tijelo Vlade, sastavljeno od struĉnjaka iz podruĉja ekonomije, prava, tehniĉkih i drugih struka srodnih predmetima koncesije, koje svoje funkcije obavlja kao struĉno i neovisno regulatorno tijelo. f)„Fiziĉka osoba” i „Pravna osoba” je osoba utemeljena i registrirana za obavljanje jedne ili više djelatnosti sukladno vaţećim zakonima.g)„Naknada za koncesije (koncesiona naknada)“ je naknada koju plaća koncesionar na temelju ugovora o koncesiji,h)„Mineralne sirovine“ su sve organske i neorganske mineralne sirovine koje se nalaze u ĉvrstom, teĉnom i plinovitom stanju, u primarnom obliku (leţištu) ili u nanosima, jalovištima, topioniĉkim troskama i prirodnim rastvorima;i)„PonuĊaĉ” je fiziĉka ili pravna osoba, domaća ili strana, ukljuĉujući grupacije takvih osoba koje namjeravaju sudjelovati ili sudjeluju u proceduri odabira koja se tiĉe koncesije,j)„Samoinicijativna ponuda” je bilo koji prijedlog ili ponuda, podnesen od pravne ili fiziĉke osobe, vezan uz provedbu koncesije koji nije podnesen kao odgovor na poziv ugovornog tijela,k)„Ugovor o koncesiji” je ugovor koji su potpisali ugovorni organ s jedne strane i koncesionar sa druge strane, a koji sadrţi odredbe o meĊusobnim pravima i obvezama vezanim za korištenje koncesije.II PREDMET KONCESIJE I NADLEŢNOST Ĉlanak 5(Predmet koncesije)(1) Predmet koncesije, prema odredbama ovog Zakona, moţe biti iz razliĉitih oblasti i za razliĉite djelatnosti:a)istraţivanje i/ili eksploatacija mineralnih sirovina;b)vaĊenje materijala iz zemlje, vodotoka i vodnih površina;c)izgradnja i korištenje, dogradnja ili korištenje cesta i pripadajućih infrastrukturnih objekata;d)korištenje šuma i šumskog zemljišta;e)korištenje poljoprivrednog zemljišta, koje ne podlijeţe restituciji;f)korištenje ljekovitih, termalnih i mineralnih voda;g)korištenje elektronskih frekvencija za radio, TV i telefon, ustupljenih Ţupaniji, odnosno na razini Ţupanije;h)hidromelioracioni sustav za odvodnjavanje i navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta;i)eksploatacija podzemnih voda za piće radi njihovog pakovanja i prodaje na trţištu;j)korištenje vodotoka i drugih voda;k)rijeĉne luke i vodeni promet na ţupanijskoj razini;l)lovstvo i ribolov;m)javni izvanlinijski prijevoz osoba;n)hoteli, odmarališta i ostale turistiĉke djelatnosti;o)prostori i objekti za sport i rekreaciju;p)zdravstvene usluge;q)izgradnja hidroenergetskih objekata snage do 5 MW;r)izgradnja i korištenje hidroakumulacija;s)proizvodnja, promet i distribucija energenata, ukljuĉujući toplotnu energiju i plin, na razini Ţupanije;t)vodosnabdijevanje, preĉišćavanje otpadnih voda i kanalizacija-odvodnja voda;u)prikupljanje, razvrstavanje, zbrinjavanje otpadnog materijala i sekundarnih sirovina, sukladno propisima;v)korištenje graĊevinskog zemljišta; iw)sve druge djelatnosti utvrĊene u propisima koje se odnose na resorna ţupanijska ministarstva, o ĉemu odluĉuje Vlada.(2) Predmet koncesije moţe biti i iz drugih oblasti i djelatnosti iz nadleţnosti Ţupanije, koje nisu navedene u stavku 1. ovog ĉlanka, a koje su odreĊene posebnim zakonom. Ĉlanak 6(Nadleţnost za dodjelu koncesije)(1)Ţupanija odluĉuje o dodjeli koncesije za predmete iz ĉlanka 5. ovog Zakona iz nadleţnosti Ţupanije.(2)Općinsko vijeće odluĉuje o dodjeli koncesije za korištenje graĊevinskog zemljišta, komunalnih djelatnosti (vodosnabdijevanje, odvoĊenje i prerada otpadnih voda, djelatnosti upravljana otpadom na podruĉju općine, odrţavanje javne ĉistoće, odrţavanje i upravljanje grobljima, odrţavanje lokalnih puteva, odrţavanje javne rasvjete, upravljanje javnim parkiralištima) i druge javne usluge (djelatnosti od općeg interesa) iz nadleţnosti općine a koje se nalaze na podruĉju općine, na naĉin i po postupku definiranom u ovom Zakonu.(3)Iznimno Odluku o dodjeli koncesije za ostala odreĊena dobra navedena u ĉlanku 5. ovog zakona moţe donijeti i Općinsko vijeće uz prethodnu suglasnost Vlade.III POSTUPAK DODJELE KONCESIJEĈlanak 7(Dodjela koncesije) Broj 6 03.09.2014. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica | 409(1)Koncesija se moţe dodijeliti, po propisanom postupku, domaćoj ili stranoj pravnoj ili fiziĉkoj osobi ukoliko posebnim zakonom nije drugaĉije propisano.(2)Koncesija se ne moţe dodijeliti stranoj pravnoj ili fiziĉkoj osobi za one oblasti i na onim podruĉjima na kojima prema zakonu koji regulira strana ulaganja, stranaosoba ne moţe biti utemeljitelj gospodarskog društva.Ĉlanak 8(Planovi dodjele koncesije)(1)Sva ugovorna tijela duţna su izraditi srednjoroĉni (trogodišnji) i godišnji plan dodjele koncesije na naĉin utvrĊen ovim Zakonom.(2)U srednjoroĉnom planu dodjele koncesije navode se gospodarske i druge oblasti iz nadleţnosti ugovornog tijela u kojima se planiraju dodijeliti koncesije za korištenje općeg ili drugog dobra, koncesije za javne radove i koncesije za javne usluge, te planirani prihodi i rashodi te ocjena oĉekivane koristi od planiranih koncesija.(3)U godišnjem planu dodjele koncesije navodi se planirani broj koncesija, vrsta koncesija, rokovi na koje se pojedine koncesije planiraju dodijeliti, pravni temelj za dodjelu koncesije te procijenjenu godišnju naknaduza pojedine koncesije. (4)Koncedent daje suglasnost na srednjoroĉni i godišnji plan dodjele koncesija te prije isteka tekuće kalendarske godine, utvrĊuje listu projekata koji se u narednoj godini planiraju realizirati putem dodjele koncesije.Ĉlanak 9(Pripremne radnje za dodjelu koncesije)(1)Pripremnim radnjama za dodjelu koncesije smatrat će se sve aktivnosti koje se provode radi dodjele koncesije, a prethode poĉetku postupka dodjele koncesije.(2)Pripremne radnje za dodjelu koncesije provodi ugovorno tijelo.(3)Pripremnim radnjama smatraju se posebno:imenovanje Povjerenstva za koncesiju,izrada Studije opravdanosti projekta koncesije,procjena vrijednosti koncesije,izrada dokumentacije (tendera) za postupak javnog prikupljanja ponuda tepoduzimanje svih ostalih mjera koje prethode postupku dodjelekoncesije u skladu s odredbama ovog Zakona i posebnih propisa kojima se pobliţe ureĊuje pojedina vrsta koncesije.Ĉlanak 10(Studija opravdanosti projekta koncesije)(1)Nakon dobivanja suglasnosti od strane koncedenta na srednjoroĉni i godišnji plan dodjelekoncesije ugovorno tijelo je duţno pripremiti Studiju opravdanosti projekta koncesije, sukladno ovom zakonu i propisima drugih zakona iz gospodarske i drugih oblasti. (2)Prilikom izrade studije opravdanosti projekta koncesije posebno se uzima u obzir javni interes, utjecaj na okolinu, zaštita prirode i kulturnih dobara, investicije, zapošljavanje, financijski efekti koncesije na ţupanijski proraĉun odnosno proraĉun općine na ĉijem se podruĉju nalazi predmet koncesije i usklaĊenost sa gospodarskim razvojnim planovima i planovima koncedenta. (3)Studija opravdanosti projekta koncesije osobito sadrţi: opis vrste i predmeta koncesije, svrhu i cilj koncesije, procijenjenu vrijednost ugovora o koncesiji, rok na koji se daje koncesija, popis i obrazloţenje primjene propisa koji se primjenjuju na dodjelu koncesije, program korištenja koncesije (sa podacima o lokalitetu, namjeni, ulaganjima i efektima koncesije, eventualno vlasništvu na nekretninama), podatke i dokumentaciju o izraĊenoj investicijsko-tehniĉkoj dokumentaciji za objekte i opremu koja će se koristiti za ostvarivanje koncesije, opis tehniĉko-tehnološkog postupka korištenja prirodnog bogatstva ili dobra u općoj uporabi, financijsku i ekonomsku analizu, uvjete koncesije, te sve ostale podatke nuţne za izradu dokumentacije za javno prikupljanje ponuda.(4)Iznimno, Studija opravdanosti projekta koncesije moţe sadrţavati samo dio elemenata iz stavka 3. ovoga ĉlanka, ovisno o procjeni koncedenta i u skladu sa odredbama posebnog zakona.(5)Financijska sredstva za izradu studije o opravdanosti projekta koncesije osiguravaju se iz prihoda od koncesija, ĉiji iznos odreĊuje koncedent, odlukom, na prijedlog ugovornog tijela.Ĉlanak 11(Nadleţnost za donošenje odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije)(1)Odluku o pokretanju postupka dodjele koncesije za oblasti navedene u ĉlanku 5. ovog Zakona donosi Vlada na prijedlog ugovornog tijela u ĉijoj nadleţnosti je predmet koncesije.(2)Odluku o pokretanju postupka dodjele koncesije za oblasti navedene u ĉlanku 6. stavak 2. ovog Zakona, donosi Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog naĉelnika. (3)Odluku o pokretanju postupka dodjele koncesije za oblasti navedene u ĉlanku 6. stavak 3. ovog Zakona, donosi Općinsko vijeće na prijedlog Stranica | 410NARODNE NOVINE Županije Posavske03.09.2014. Broj 6Općinskog naĉelnika uz prethodnu suglasnost Vlade.Ĉlanak 12(Inicijativa javnog sektora)(1)Identifikaciju potencijalnih koncesijskih projekata obavlja nadleţno ugovorno tijelo.(2)Prije pokretanja postupka za dostavljanje ponuda, ugovorno tijelo osigurava Studiju opravdanosti projekta, kao i analizu odrţivosti i profitabilnosti radi donošenja odluke o tome da li bi potencijalni koncesijski projekt trebao biti proveden. Ova analiza mora biti bazirana na principima financijske analize, i sukladno strateškim ciljevima sektora, tehniĉke i komercijalne izvodljivosti potencijalnog koncesijskog projekta i njegove sposobnosti da privuĉe potencijalne privatne partnere i privatno financiranje.(3)U sluĉaju da predloţeni koncesijski projekt ne ispunjava opravdane kriterije koji potvrĊuju njegovu opravdanost, neće se nastaviti sa pokretanjem postupka za dostavljanje ponuda za koncesijski projekt.(4)Povjerenstvo treba da pregleda studije iz stavka 2. ovog ĉlanka, i ukoliko je opravdano, traţiti dodatne studije koje treba sprovesti ugovorno tijelo, prije nastavljanja postupka za dostavljanje ponuda za koncesijski projekt.(5)Vlada je duţna u roku od šest mjeseci donijeti Pravilnik kojim će propisati formu i sadrţaj studije opravdanosti projekta.Ĉlanak 13(Inicijativa privatnog sektora)(1)Potencijalni koncesijski projekti mogu biti identificirani od strane privatnog sektora kroz samoinicijativne ponude, sukladno procedurama utvrĊenim u ĉlanku 21. ovog Zakona.Ĉlanak 14(Postupak dodjele koncesije)(2)Postupak za dodjelu koncesije moţe se provesti na prijedlog tijela Ţupanije i općine, pravnih ifiziĉkih domaćih ili stranih pravnih osoba, sukladno odredbama ovog Zakona, putem nadleţnog ugovornog tijela i Povjerenstva.(3)Postupak dodjele koncesije zapoĉinje donošenjem Odluke o davanju suglasnosti za pristupanje postupku dodjele koncesije, koju donosi koncedent na prijedlog ugovornog tijela.(4)Odluku iz stavka 2. ovog ĉlanka sprovodi ugovorno tijelo i Povjerenstvo. (5)Odluka iz stava 2. ovog ĉlanka mora sadrţavati sljedeće podatke:a)naziv, adresu, telefonski broj, broj faksa i adresu elektronske pošte koncedenta;b)predmet koncesije;c)prirodu i opseg djelatnosti koncesije;d)mjesto obavljanja djelatnosti koncesije;e)rok trajanja koncesije;f)temelj na kome poĉiva pokretanje postupka dodjele koncesije (samoinicijativna ponuda, plan i dokumentacija nadleţnog ugovornog tijela);g)ovlaštenje Povjerenstvu da moţe voditi postupak dodjele koncesije;h)temeljne kriterije koji će se primjenjivati za odabir najpovoljnijeg ponuĊaĉa;i)visinu bonusa za predlagatelja u sluĉaju samoinicijativne ponude;j)naziv i adresu organa nadleţnog za rješavanje prigovora i ţalbi;k)druge podatke, sukladno posebnim zakonima.Ĉlanak 15(Postupak dodjele koncesije)(1)Koncesija se dodjeljuje putem javnog prikupljanja ponuda.(2)Postupak za javno prikupljanje ponuda provodi Povjerenstvo.(3)Povjerenstvo objavljuje poziv za javno prikupljanje ponuda za dodjelu koncesija, sukladno odredbama ovog Zakona.(4)Iznimno postupak dodjele koncesije za eksploataciju mineralne sirovine, koja se mora iskopati prilikom izgradnje objekata, provodi se po skraćenom postupku u skladusa ĉlankom 16. Ovog Zakona.Ĉlanak 16(Postupak dodjele koncesije eksploatacije mineralne sirovine, prilikom izgradnje objekta)(1)Iznimno postupak dodjele koncesije moţe se provesti za davanje koncesije eksploatacije mineralne sirovine (šljunka i pijeska), na koju se naiĊe prilikom izvoĊenja graĊevinskih radova na izgradnji objekata, po skraćenom postupku.(2)Koncesija iz stavka 1. ovog ĉlanka moţe se dodijeliti samo za eksploataciju one koliĉine mineralne sirovine koja je neophodna da bude eksploatirana kakobi se navedeni objekt izgradio u skladu sa graĊevnom dozvolom.(3)Kada prilikom iskopa temelja graĊevinskog objekta ili izgradnje objekta izvoĊaĉ radova naiĊe na leţište mineralne sirovine (šljunka i pijeska), duţan je obustaviti radove, te o tome obavijestiti Općinu na ĉijem podruĉju se gradi objekt.(4)Investitor radova duţan je podnijeti zahtjev za eksploataciju navedene mineralne sirovine Općini na ĉijem podruĉju se gradi objekt. Broj 6 03.09.2014. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica | 411(5)Uz zahtjev iz stavka 4. ovog ĉlanka investitor je duţan dostaviti:a.Elaborat opravdanosti eksploatacije mineralne sirovineb.preslik akta na temelju kojeg se gradi graĊevinac.ponudu za otkup i cijenu ukoliko je investitor zainteresiran za otkup iskopane mineralne sirovine(6)Općina je duţna zaprimljeni zahtjev iz stavka 4. ovog ĉlanka zajedno sa svom dostavljenom dokumentacijom, dostaviti Povjerenstvu za koncesije.(7)Povjerenstvo za koncesije duţno je po hitnom postupku, a najduţe u roku od 30 dana, od dana podnošenja zahtjeva, provesti postupak dodjele koncesije po skraćenom postupku odnosnodonijeti prijedlog odluke za dodjelu koncesije.(8)Općinski naĉelnik na ĉijem se podruĉju gradi objekt, kao ugovorno tijelo sklapa Ugovor o koncesiji, u skladu sa Odlukom Povjerenstva iz stavka 7. ovog ĉlanka.(9)Investitor, odnosno koncesionar, duţan je platiti naknadu za koncesiju za koliĉinu eksploatirane mineralne sirovine navedenu u Ugovoru o koncesiji u skladu sa Odlukom o visini naknade za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovima prilikom izgradnje objekata.(10)Odluku o visini naknade za koncesiju iz stavka 9. ovog ĉlanka donosi Vlada.(11)Naknada iz stavka 9. ovog ĉlanka je prihod Općine na ĉijem podruĉju se gradi objekt.Ĉlanak 17(Javno prikupljanje ponuda)Oglas o javnom pozivu za prikupljanje ponuda objavljuje se najmanje u jednom dnevnom listu koji se distribuira i prodaje na podruĉju Bosne i Hercegovine, Internet stranici Vlade, Općine na ĉijem podruĉju se nalazi predmet koncesije, a koncedent moţe odluĉiti da se javni poziv objavi i u drugim sredstvima informiranja.Ĉlanak 18(Sadrţaj poziva za javno prikupljanje ponuda)Poziv za javno prikupljanje ponuda sadrţi sva bitna odreĊenja iz Odluke koncedenta o pokretanju postupka dodjele koncesije i Studije opravdanosti projekta koncesije, a naroĉito:a)predmet koncesije -opis projekta;b)vrijeme na koje se koncesija dodjeljuje;c)odreĊenje mjesta, odnosno podruĉja u kojem će se obavljati djelatnost iz predmeta koncesije;d)obveze koncedenta i rok za rješenje imovinsko-pravnih odnosa;e)naknadu za koncesiju i naknade i takse za uĉešće na tenderu;f)obvezne uvjete i standarde za vršenje djelatnosti, odnosno usluga;g)uvjete raskida ugovora o koncesiji i razloge za izmjene ugovora o koncesiji;h)informaciju o pravu nadzora nadleţnih tijela o izvršenju koncesije;i)rok za podnošenje prijava;j)spisak potrebnih dozvola i odobrenja ili drugih ovlaštenja;k)kriterije za izbor najpovoljnije ponude;l)uvjete obavljanja djelatnosti koji proizlaze iz zakonskih odredbi ili standarda;m)postupak provoĊenja odabira najpovoljnije ponude;n)garancije ili druga jamstva u pogledu plaćanja i povrata predmeta koncesije kada obavljanje djelatnosti iz predmeta koncesije zahtijeva dodjeljivanje dobra u posjed, odnosno povrat u vlasništvo;o)definiranje principa i metoda promjene iznosa naknade;p)druge bitne informacije neophodne za postupak javnog nadmetanja.Ĉlanak 19(Rok za podnošenje ponuda)(1)Rok za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije ne moţe biti kraći od 30 dana niti duţi od tri mjeseca od dana objavljivanja poziva za javno prikupljanje ponuda.(2)U zavisnosti od predmeta koncesije, koncedent će odrediti rok iz stavka 1. ovog ĉlanka u Odluci o pokretanju postupka dodjele koncesije.Ĉlanak 20(Postupak po pristiglim ponudama)(1)Nakon provedenog postupka javnog prikupljanja ponuda, Povjerenstvo saĉinjava rang listu ponuda, utvrĊuje prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude i dostavlja je nadleţnom ugovornom tijelu na daljnji postupak.(2)Povjerenstvo će provesti postupak za javno prikupljanje ponuda i u sluĉaju da je u ostavljenom roku, blagovremeno, podnesena i samo jedna ponuda koja ispunjava uvjete navedene u javnom pozivu.(3)Nadleţno ugovorno tijelo, dostavlja koncedentu, prijedlog Odluke Povjerenstva o odabiru najpovoljnije ponude zajedno sa cijelom dokumentacijom, radi donošenja odluke o dodjeli koncesije. Stranica | 412NARODNE NOVINE Županije Posavske03.09.2014. Broj 6Ĉlanak 21(Odluka o dodjeli koncesije)(1)Koncedent, najkasnije u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje ponude, na prijedlog Povjerenstva, dodjeljuje koncesiju najpovoljnijem ponuĊaĉu koji je ispunio i zadovoljio sve kriterije utvrĊene u poziv za javno prikupljanje ponuda za dodjelu koncesija.(2)Odluka o dodjeli koncesije sadrţi naroĉito:a)predmet koncesije,b)naziv koncesionara,c)ugovorno tijelo koje će u ime koncedenta zakljuĉiti ugovor o koncesiji, id)rok za zakljuĉenje ugovora o koncesiji.(3)Podnositelji ponude obavještavaju se o izboru najpovoljnije ponude u roku od pet dana od dana donošenja odluke.Ĉlanak 22(Samoinicijativna ponuda)(1)U sluĉaju da ponuĊaĉ ugovornom tijelu ili koncedentu podnese prijedlog za koncesiju, za koju nije raspisan tender, ugovorno tijelo procjenjuje da li postoji javni interes za tu koncesiju.(2)Prijedlog iz stavka 1. ovog ĉlanka sadrţi Studiju opravdanosti projekta koncesije.(3)Pri procjeni prijedloga iz stavka 1. uzima se u obzir naroĉito:a)da Projekt, koji je predmet koncesije, moţe biti ostvaren samo ako se koristi proces,projektiranje, metodologija ili koncept inţenjeringa na koje ponuĊaĉ polaţe iskljuĉivo pravo;b)ţurnost pruţanja usluga ili postojanja infrastrukture za javnu upotrebu. Ugovorno tijelo podnosi obrazloţeni prijedlog koncedentu na ocjenu i donošenje Odluke o pokretanju postupka dodjele projekta koncesije.(4)Postupak dodjele koncesije nakon donošenja Odluke iz stavka 3. provodi se u skladu sa postupkom propisanim ovim Zakonom, odnosno putem javnog prikupljanja ponuda.(5)Ukoliko ugovorno tijelo ocijeni da ne postojijavni interes za dodjelu koncesije, o tome će obavijestiti podnositelja samoinicijativne ponude u roku od 60 dana od dana prijema prijedloga, uz obrazloţenje razloga ne postojanja javnog interesa. (6)Protiv obavijesti o nepostojanju javnog interesa, podnositelj samoinicijativne ponude moţe uloţiti prigovor koncedentu. Odluka koncedenta po prigovoru je konaĉna. Ĉlanak 23(Prava vlasnika nekretnine)(1)Vlasnik nekretnine na kojoj će se obavljati djelatnost za koju se namjerava dati koncesija sudjeluje kao stranka u postupku dodjele te koncesije.(2)Ako je nekretnina na kojoj će se obavljati djelatnost za koju se namjerava dodijeliti koncesija u drţavnom vlasništvu, u postupku dodjele te koncesije sudjeluje nadleţno pravobraniteljstvo. Ĉlanak 24(Troškovi provoĊenja postupka javnog nadmetanja)Troškovi koji nastanu u postupku provoĊenja postupka javnog nadmetanja za dodjelu koncesije padaju na teret proraĉuna koncedenta.IV UGOVOR O KONCESIJIĈlanak 25(Ugovor o koncesiji)Na temelju Odluke koncedenta o dodjeli koncesije, ugovorno tijelo, u ĉijoj nadleţnosti je predmet koncesije, u ime koncedenta, zakljuĉuje ugovor o koncesiji sa podnositeljem odabrane ponude u pisanom obliku.Ĉlanak 26(Sadrţaj ugovora o koncesiji)Ugovor o koncesiji naroĉito sadrţi:a)ugovorne strane; b)predmet koncesije; c)priroda i opseg radova koji će biti izvršeni i usluga koje će biti pruţene od strane koncesionara, ili priroda i opseg prirodnog bogatstva ili dobra u općoj uporabi koji se dodjeljuje koncesionarud)uvjete za pruţanje tih usluga iopseg ekskluzivnih prava koncesionara, ukoliko ih ima, u okviru ugovora o koncesiji; e)visinu naknade za koncesiju; naknada koncesionara, bez obzira na tarife ili naknade za korištenje objekta ili pruţanje usluga, metode i formule za odreĊivanje ili korigiranje takvih tarifa ili naknada, i isplate, ukoliko ih ima, koje mogu biti izvršene od strane ugovornog organa ili drugog organaf)uvjete, naĉin i vrijeme korištenja predmeta koncesije,g)prava i obveze ugovornih strana, ukljuĉujući i obvezu pruţanja sigurne usluge korisnicima po najniţim cijenama s obzirom na okolnosti;h)pravo ugovornog organa ili drugog organa da vrši nadzor radova koji će biti izvršeni i usluga koje će biti pruţene od strane koncesionara i uvjeta i Broj 6 03.09.2014. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica | 413opsega u kojem ugovorni organ moţe naloţitiizmjene u odnosu na radove i uvjete usluga ili poduzeti druge opravdane aktivnosti kako naĊe za primjereno sa ciljem da osiguraju da se infrastrukturnim objektom ispravno upravlja i da se usluge pruţaju u skladu sa ugovornim zahtjevimai)radnje vezane za dobivanje potrebnih ovlaštenja za provoĊenje aktivnosti u skladu sa ugovorom o koncesiji;j)uvjete investiranja;k)olakšice i korištenje zemljišta;l)sredstva za imovinu koju na raspolaganje daje koncedent;m)obveze koncesionara u oblasti zaštite okoliša;n)postupanjekoncesionara sa predmetima naĊenim u toku korištenja predmeta koncesije, a koji predstavljaju vrijednost prirodnog, historijskog i/ili historijsko-kulturnog i/ili graditeljskog naslijeĊa Bosne i Hercegovine;o)postupanje koncesionara u sluĉaju kada bi daljnje korištenje predmeta koncesije ugroţavalo nalazište, odnosno vrijednost i cjelinu predmeta koji predstavljaju vrijednost prirodnog, historijskog i/ili historijsko-kulturnog i/ili graditeljskog naslijeĊa Bosne i Hercegovine;p)obvezu revitalizacije obnovljivog prirodnog bogatstva, odnosno rekultivacije neobnovljivog prirodnog bogatstva; .q)uvjete za obnavljanje ugovora;r)sankcije i naknade za neispunjavanje obveza ugovornih strana;s)raskid ugovora i postupak u sluĉaju raskida ugovora prije datuma utvrĊenog ugovorom;t)naĉin rješavanja sporova;u)mjere za omogućavanje financiranja projekta;v)opis dogaĊaja koji se smatraju višom silom;w)odreĊivanje i usklaĊivanje tarifa;x)razloge, uvjete i naĉine promjene prava i obveza iz ugovora o koncesiji;y)ostale elemente bitne za predmet koncesije.Ĉlanak 27(Trajanje ugovora o koncesiji)(1)Ugovor o koncesije zakljuĉuje se na odreĊeno vrijeme ovisno od ekonomskog vijeka projekta, a najduţe na 30 godina, ako posebnim zakonom nije odreĊen duţi rok. Ako se pojave izuzetne okolnosti koje zahtijevaju ulaganja za koje je potreban duţi vremenski period, ugovoreni rok se moţe produţiti, ali ne moţe biti duţi od 50 godina.(2)Ugovor o koncesiji se moţe obnoviti za period koji ne moţe biti duţi od polovine prvobitno ugovorenog roka, ako koncedent ocijeni da je to u njegovom interesu, a na obnovu pristane koncesionar.(3)Koncesija se ne moţe prenijeti na drugog koncesionara bez prethodne suglasnosti-odluke koncedenta.(4)Koncesija se moţe prenijeti na drugog koncesionara u sluĉaju:a)kada koncesionar nije ispunio preuzetu obvezu prema meĊunarodnoj financijskoj instituciji ĉiji je ĉlan Bosna i Hercegovina;b)kada prestane postojati koncesionar i kada njegov pravni sljedbenik podnese zahtjev za prijenos koncesije.(5)O prijenosu koncesije iz stavka 3. ovog ĉlanka odluĉuje koncedent, a ugovor kojim novi koncesionar preuzima prava i obveze prethodnog koncesionara zakljuĉuje ugovorno tijelo.(6)Ugovor o koncesiji se moţe mijenjati ako, utvrĊivanjem javnog interesa za odreĊeni predmet koncesije, doĊe do djelomiĉne prenamjene dobra dodijeljenog u koncesiju.Ĉlanak 28(Pravo iz ugovora o koncesiji)Pravo iz ugovora o koncesiji na nekretninama upisuje se u zemljišne knjige i druge evidencije o nekretninama, ako je propisano posebnim Zakonom kada ugovor postane pravovaljan u skladu sa odredbama Zakona o stvarnim pravima.Ĉlanak 29(Naknade za koncesiju)(1)Koncesionar je duţan plaćati novĉanu naknadu za koncesiju u iznosu i na naĉin kako je to ureĊeno ugovorom o koncesiji.(2)Naknada za koncesiju mora biti novĉanog karaktera, a sastoji se iz:a)Jednokratne naknade za ustupljeno pravo, koja se plaća jednokratno pri zakljuĉivanju ugovora o koncesiji ib)Tekuće naknade za korištenje, koja se plaća na godišnjem nivou tijekom trajanja ugovora o koncesiji.(3)Novĉana naknada za koncesiju moţe bitiugovorena kao stalan jednak iznos i/ili kao varijabilni iznos, ovisno o posebnostima pojedine vrste koncesije.(4)Visina naknade za koncesiju odreĊuje se ovisno o vrsti djelatnosti, roku trajanja koncesije, poslovnom riziku i oĉekivanoj dobiti, opremljenostii površini općeg, odnosno javnog dobra.(5)Ugovorom o koncesiji moţe se odrediti promjena visine naknade za koncesiju u odreĊenom vremenskom razdoblju, za vrijeme trajanja Stranica | 414NARODNE NOVINE Županije Posavske03.09.2014. Broj 6ugovora o koncesiji, što se navodi u dokumentaciji za nadmetanje.(6)Naknade za koncesijese uplaćuje u proraĉun koncedenta. (7)Naknade za koncesije gdje je koncedent Vlada, predstavljaju prihod Ţupanije i Općina na ĉijem se podruĉju nalazi predmet koncesije i uplaćuju se u korist proraĉuna Ţupanije i Općine na ĉijem podruĉju se nalazi predmet koncesije, u omjeru kako je definirano u stavku 8. ovog ĉlanka.(8)Naknade za koncesiju iz stavka 7. ovog ĉlanka se rasporeĊuju i plaćaju u sljedećim omjerima:60% u proraĉun Općine, na ĉijem se podruĉju nalazi predmet koncesije40% u proraĉun Ţupanije. (9)Naknade za koncesije gdje je koncedent Općinsko vijeće su prihod Općine na ĉijem podruĉju se nalazi predmet koncesije i uplaćuju se u proraĉun Općine.(10)Za vrijeme trajanja ugovora o koncesiji davatelj koncesije ne moţe ni propisivati niti ugovarati s koncesionarom bilo koji oblik kompenzacije u zamjenu za plaćanje naknade za koncesiju.(11)Prihod ostvaren iz odobrenih koncesija moţe se trošiti samo namjenski za izradu dokumentacije o opravdanosti dodjele koncesije, istraţivanja dobara koja su predmet koncesije, zaštitu okoliša, izgradnju infrastrukturnih objekata od općeg društvenog znaĉaja, za razvitak i pripremu novih koncesijskih projekata te za provedbu, nadzor koncesijskog projekta i praćenje rada koncesionara.Ĉlanak 30(Registar ugovora o koncesiji)(1)Registar svih ugovora o koncesiji vodi ugovorno tijelo koje je zakljuĉilo ugovor o koncesiji.(2)Ugovor o koncesiji dostavlja se Općini na ĉijem se podruĉju nalazi predmet koncesije u roku od 8 dana od dana zakljuĉenja ugovora.V PRESTANAK UGOVORA O KONCESIJIĈlanak31(Prestanak ugovora o koncesiji)(1)Ugovor o koncesiji prestaje:a)istekom ugovorenog roka;b)raskidom ugovora sukladno odredbama ĉlanka 32. ovog Zakona;c)otvaranjem steĉajnog postupka nad koncesionarom id)prestankom postojanja predmeta koncesije.(2)Koncedent, svojim aktom, utvrĊuje, na bazi dokaza, da postoje razlozi za raskid, ̧odnosno prestanak ugovora i donosi odluku o raskidu ugovora o koncesiji navodeći datum prestanka ugovora.(3)Danom prestanka ugovora o koncesiji prestaje pravo koncesionara na tu koncesiju.(4)Danom prestanka ugovora o koncesiji objekt, postrojenja i infrastrukturni objekti, izgraĊeni za vrijeme trajanja koncesije, postaju vlasništvo koncedenta, a ako su sagraĊeni na dobru koje pripada Općini, postaju vlasništvo Općine.Ĉlanak 32(Raskid ugovora o koncesiji)(1)Bilo koja od strana ima pravo da raskine ugovor o koncesiji u sluĉaju da je izvršenje njenih obveza postalo nemoguće usljed više sile, na naĉin kako je definirana u ugovoru o koncesiji. (2)Ugovor o koncesiji raskinut će se prije ugovorenog roka:a)ako je pravovaljanom sudskom presudom koncesionaru zabranjeno obavljanje djelatnosti koja je predmet koncesije;b)ako koncesionar ne plaća ili neredovito plaća naknadu za koncesiju;c)ako koncesionar nije u roku zapoĉeo, odnosno završio radove koje je trebao prema ugovoru izvesti, a razlozi neizvršenja nisu bili opravdani višom silom;d)ako koncesionar samovoljno izvrši promjene na dobrima, odnosno postrojenjima koja koristi pri ostvarivanju koncesije;e)ako je ugovor zakljuĉen na temelju netoĉnih ili nepotpunih podataka u ponudi koncesionara;f)iz uvjerljivih razloga javnog interesa, uz plaćanje nadoknade koncesionaru, gdje će uvjeti nadoknade biti dogovoreni u ugovoru o koncesijig)sporazumnim raskidom.Ĉlanak 33(Nadoknada po raskidu ugovora o koncesiji)U ugovoru o koncesiji se utvrĊuje naĉin na koji se izraĉunava nadoknada u sluĉaju raskida ugovora o koncesiji zbog bilo koje od strana, uz uvjet, po potrebi, za nadoknadu fer vrijednosti radova izvršenih prema ugovoru o koncesiji, nastalih troškova ili pretrpljenih gubitaka bilo koje od strana.Ĉlanak 34(Ništavnost ugovora o koncesiji)Ugovor o koncesiji suprotan odredbama ovog Zakona ništavan je.VI TIJELA NADLEŢNA ZA KONCESIJEĈlanak 35(Koncedent) Broj 6 03.09.2014. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica | 415Koncedent moţe biti Vlada Ţupanije, kada je predmet koncesije u nadleţnosti Ţupanije i Općinsko vijeće kada je predmet koncesije u nadleţnosti Općine. Ĉlanak 36(Uspostavljanje i sastav Povjerenstva za koncesije)(1)Vlada uspostavlja Povjerenstvo za koncesiju kao stalno radno tijelo Vlade, iz reda struĉnjaka iz podruĉjaekonomije, prava, tehniĉkih i drugih odgovarajućih struka srodnih predmetima koncesije, koje svoje funkcije obavlja kao struĉno i neovisno regulatorno tijelo.(2)Ĉlanove Povjerenstva imenuje Vlada na period od pet godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja.(3)Povjerenstvo se sastoji od pet ĉlanova. (4)Povjerenstvo ima predsjedavajućeg Povjerenstva (u daljnjem tekstu: predsjednik Povjerenstva) i zamjenika predsjednika Povjerenstva (u daljnjem tekstu: zamjenik predsjednika) koje bira Vlada.(5)Ĉlan Povjerenstva ne smijeimati izravnih ili neizravnih interesa u bilo kojoj aktivnosti koji bi doveli do sukoba osobnih interesa sa njegovim sluţbenim duţnostima.(6)Povjerenstvo ima tajnika koji ne sudjeluje u odluĉivanju Povjerenstva, a bira se iz reda drţavnih sluţbenika.(7)Rješenjem Vlade o uspostavljanju Povjerenstva bliţe se odreĊuje sastav Povjerenstva, nadleţnosti, naĉin rada, vrijeme vršenja funkcije i pitanje njenog financiranja.Ĉlanak 37(Nadleţnost Povjerenstva)Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:a)daje suglasnost na Studiju opravdanosti dodjele koncesije,b)provodi postupak za javno prikupljanje ponuda za dodjelu koncesija,c)donosi poslovnik o radu Povjerenstva,d)objavljuje poziv za javno prikupljanje ponuda za dodjelu koncesija,e)analizira ponude pristigle po javnom pozivu,utvrĊuje rang listu potencijalnih koncesionara, daje svoje mišljenje i sugestije nadleţnom tijelu, te dostavlja je nadleţnom tijelu na daljnji postupak,f)donosi odluke u vezi s obavljanjem poslova iz nadleţnosti Povjerenstva propisanih Zakonom i podzakonskim propisima donesenim na temelju ovoga Zakona,g)priprema i daje struĉna mišljenja o pojedinim pitanjima iz podruĉja koncesije, te provedbe ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovog Zakona,h)predlaţe ovlaštenim predlagateljima izmjene i dopune ovoga Zakona i drugih propisa o koncesijama,i)obavlja i druge poslove u skladu sa odredbama ovog Zakona.Ĉlanak 38(Sredstva za rad Povjerenstva)(1)Ĉlanovi Povjerenstva za svoj rad primaju naknadu, ĉiju visinu kao i ostala pitanja od znaĉaja za rad Povjerenstva utvrĊuje Vlada podzakonskim propisom. (2)Sredstva za rad i obavljanje poslova iz djelokruga Povjerenstva osiguravaju se u Proraĉunu Ţupanije.Ĉlanak 39(Naĉin rada i odluĉivanja Povjerenstva)(1)Povjerenstvo odluke donosi na sjednicama većinom glasova svih ĉlanova. Ni jedan ĉlan Povjerenstva ne moţe biti suzdrţan od glasovanja. Povjerenstvo moţe punovaţno odluĉivati ako sjednici nazoĉi najmanje tri ĉlana Povjerenstva, od kojih je jedan predsjednik Povjerenstva.(2)Predsjednik Povjerenstva ovlašten je da:a)upravlja i koordinira radom, te daje radna zaduţenja ĉlanovima Povjerenstva,b)saziva i predsjedava sjednicama Povjerenstva, koje se odrţavaju po ukazanoj potrebi.c)sastavlja dnevni red za svaku sjednicu, koji moţe biti dopunjen na sjednici,d)potpisuje sve odluke i druge akte Povjerenstva.(3)Povjerenstvo svoje odluke i druga akta donosi na naĉin utvrĊen odredbama ovog Zakona koje se odnose na rad Povjerenstva.(4)Povjerenstvo, na zahtjev stranke ili po sluţbenoj duţnosti, moţe preispitati svoje odluke u sljedećim sluĉajevima:a)ako je utvrĊena bitna promjena u ĉinjenicama na kojima je bila zasnovana odluka, a koja bi znaĉajno utjecala na donošenje drugaĉije odluke da je bila poznata u vrijeme donošenja te odluke,b)ako je utvrĊeno da je odluka zasnovana na netoĉnim ili laţnim dokumentima.(5)Tajnik Povjerenstva vodi zapisnike sa sjednica Povjerenstva, dostavlja odluke i mišljenja Povjerenstva nadleţnim tijelima, vodi arhivu Povjerenstva, te obavlja ostale administrativne i druge tehniĉke poslove koje mu povjeri predsjednik Povjerenstva
Zakon o geološkim istraživanjima PK Posavski kanton Narodne novine Županije Posavske 06/14 03.09.2014 geološka istraživanja Stranica | 394NARODNE NOVINE Županije Posavske03.09.2014. Broj 6Zakonu a na temelju rezultata provedenih geoloških istraţivanja i utvrĊenih koliĉina i kvaliteta mineralne sirovine; „Odobrenje za obavljanje djelatnosti iz oblasti geoloških istraţivanja“ oznaĉava rješenje –licencu kojom mjerodavno tijelo potvrĊuje da gospodarskodruštvo ili javna ustanova ispunjava zakonom propisane uvjete za obavljanje djelatnosti iz oblasti geologije –izrade geološke dokumentacije i korištenja laboratorije, postrojenja i opreme za geološka ispitivanja. Ĉlanak 3(Mineralne sirovine)(1)Mineralnim sirovinama, u smislu ovog Zakona, smatraju se: a)energetske mineralne sirovine -sve vrste fosilnih goriva, ugljovodonici u ĉvrstom, teĉnom i plinovitom stanju, sve vrste bituminoznih i uljnih stijena, ostali plinovi koji se nalaze u zemlji i radioaktivnemineralne sirovine;b)sve vrste podzemnih voda; c)nemetalne mineralne sirovine -abrazivi, azbesti, barit, bentonit, bijeli boksit, cementni laporci, dijatomit, dolomit, disten, feldspat, fluorit, gips, grafit, kreda, kreĉnjak, kvarc, kvarcni pijesak, kvarcit, i ostale silicijske sirovine, keramiĉke i vatrostalne gline, keramziti, škriljci, liskuni, magneziti, opekarske gline, pirofiliti, sumpor, tuf, talk, talkni škriljci, tehniĉko-graĊevinski kamen, arhitektonsko-graĊevinski kamen, ukrasno i poludrago kamenje, šljunak i pijesak za graĊevinarstvo van vodenih tokova; d)sve sekundarne mineralne sirovine koje se pojavljuju kao neiskorišteni ostatak dobivanja, obogaćivanja i prerade primarnih mineralnih sirovina i e)sve nenabrojane mineralne sirovine prirodnog podrijetla. (2)Upravljanje mineralnim sirovinama iz stavka (1) ovog ĉlanka vrši Ministarstvo gospodarstva i prostornog ureĊenja Ţupanije Posavske (u daljem tekstu: Ministarstvo)POGLAVLJE II -GEOLOŠKA ISTRAŢIVANJA Ĉlanak 4(Geološka istraţivanja u smislu ovog Zakona)(1)Pod geološkim istraţivanjima, u smislu ovog Zakona, podrazumijevaju se istraţivanja i ispitivanja koja se vrše s ciljem upoznavanja sastava i graĊe zemljine kore; prognoziranja, pronalaţenja i utvrĊivanja leţišta mineralnih sirovina tj. koliĉina, kvaliteta i geološko-ekonomski uĉinci iskorištenja ĉvrstih, teĉnih i plinovitih mineralnih sirovina i geotermalne energije; utvrĊivanje geoloških i geomehaniĉkih osobina stijena i tla; utvrĊivanje geoloških uvjeta za prostorno planiranje i projektiranje graĊevinskih i rudarskih objekata, zaštita terena od erozije, poplava i drugih prirodnih nepogoda i geološka istraţivanja i ispitivanja u cilju zaštite okoliša na prostoru Ţupanije i od interesa za Ţupaniju. (2)Geološka istraţivanja, vrše se sukladno suvremenim znanstvenim dostignućima, propisima, standardima i tehniĉkim normativima, koji se odnose na tu vrstu radova, kao i propisima, kojima su utvrĊeni uvjeti u pogledu zaštite na radu, zaštite od poţara i eksplozije, i zaštite ţivotne sredine.Ĉlanak 5(Faze geoloških istraţivanja)Osnovne faze geoloških istraţivanja u smislu ovog Zakona su: a)regionalna geološka istraţivanja, b)detaljna geološka istraţivanja i c)eksploatacijska geološka istraţivanja. Ĉlanak 6(Regionalna geološka istraţivanja)(1)Regionalna geološka istraţivanja slijede fazu fundamentalnih istraţivanja a izvode se u svrhu provjere potencijalne mineralne sirovine do razine C1 kategorije, sa bitnim pokazateljima za fazu detaljnih geoloških istraţivanja i za prouĉavanje hidrogeoloških i inţenjersko-geoloških karakteristika na odreĊenom širem prostoru. (2)Podaci istraţivanja iz stavka (1) ovog ĉlanka ĉine podlogu za programiranje i projektiranje detaljnih geoloških istraţivanja. Ĉlanak 7(Detaljna geološka istraţivanja)(1)Detaljna geološka istraţivanjamineralne sirovine obavljaju se na prostoru, na kome je regionalnim geološkim istraţivanjima utvrĊeno postojanje ili mogućnost postojanja potencijalne mineralne sirovine. Na temelju ovih istraţivanja utvrĊuje se poloţaj, koliĉina, kvaliteta i mogućnost eksploatacije istraţene mineralne sirovine. (2)Detaljna geološka istraţivanja izvode se radi prouĉavanja i ispitivanja detaljnih geoloških, tektonskih, metalogenetskih, hidrogeoloških, geotermalnih, inţenjersko-geoloških, geofiziĉkih, seizmoloških, mehaniĉkih i drugih geoloških svojstava stijena i tla na uţem prostoru i višem stupnju poznavanja geološke graĊe podruĉja. Broj 6 03.09.2014. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica | 395(3)Poseban vid detaljnih geoloških istraţivanja je formiranje zbirki minerala, ruda, stijena i fosila u svrhu znanstvenog ili struĉnog usavršavanja, obrazovanja, izlaganja ili ĉuvanja u verificiranim (mjerodavnim) institucijama kao što su muzeji, instituti i fakulteti. (4)Detaljna geološka istraţivanja vrše se za sve objekte koja su obvezna po propisima o izgradnji graĊevnih, hidrotehniĉkihi industrijskih objekata gdje su potrebiti geotehniĉki, inţenjersko-geološki i hidrogeološki podaci tla ili stijenskog masiva.(5)Detaljna geološka istraţivanja tla obvezno se vrše prije izrade tehniĉke dokumentacije za izgradnju: a)objekata bazne i kemijske industrije, crne i obojene metalurgije, objekata za proizvodnju celuloze i papira; b)objekata za preradu koţe i krzna, objekata u kojima se proizvode i skladište opasne materije i sliĉnih objekata i postrojenja koja mogu ugroziti ţivotnu sredinu; c)ţeljezniĉkih pruga i pratećih objekata; d)postrojenja na teĉni i naftni pline)autocesta, magistralnih i regionalnih cesta i pratećih objekata (potpornih konstrukcija, propusta i sl.); f)tunela; g)luka sa pripadajućim luĉkim objektima (dokovima, valobranima, obaloutvrdnim zidovima, kranskim stazama i sl.); h)zraĉnih luka i pratećih objekata; i)hidroelektrana i termoelektrana i pratećih objekata; j)visokih brana i akumulacija ispunjenih vodom, jalovinom i pepelom; k)dalekovoda napona 110 kV i više, trafostanica i rasklopnih postrojenjanapona 35 kV i više; l)magistralnih plinovoda i naftovoda; m)meĊuregionalnih i regionalnih objekata vodoopskrbe; n)objekata za preĉišćavanje otpadnih voda za gradska naselja; o)meĊuregionalnih i regionalnih kanalizacijskih sustava; p)tranzitnih i glavnih telefonsko-telegrafskih centrala u njima pripadajućih postrojenja i veze izmeĊu tih centrala; q)objekata od posebnog interesa za obranu zemlje; r)objekata radio-difuznih postaja i radio-relejnih sustava; s)objekata u kojima se sakuplja veći broj osoba (kazalište, kino, sportske, izloţbene i sliĉne dvorane), fakulteta, instituta, škola, predškolskih ustanova, bolnica, stadiona, hotela, poslovnih i stambenih objekata površine preko 1000 m2 i objekata koji imaju ĉetiri i više nadzemnih etaţa, autobusnih i ţeljezniĉkihkolodvora; t)vjerskih objekata; u)silosa i vodotornjeva svih vrsta; v)hala svih tipova (industrijskih, gospodarskih, sportskih, i dr.); w)drumskih, ţeljezniĉkih i pješaĉkih mostova; x)sanitarnih deponija otpadaka i postrojenja za tretman ĉvrstog i opasnog otpada; y)svih vrsta industrijskih objekata; z)stanica i postrojenja za uskladištenje i pretakanje goriva motornih vozila; aa)svih vrsta stambenih i poslovnih objekata površine preko 1000m2 i objekata koji imaju ĉetiri i više nadzemnih etaţa, industrijskih i infrastrukturnih objekata u zonama loţa od 8° i više seizmiĉnosti po MCS skali (Mercalli-Cancani-Siebergova skala), kao i za sve vrste trajnih objekata na uvjetno stabilnim terenima po opće vaţećim inţenjersko -geološkim kriterijima; bb)sustava za meliorizaciju;cc)za prostorno i za urbanistiĉko planiranje, a za razine za koje su potrebne podloge razmjere 1:10.000,1:5.000,1:1.000 itd. (6)Pojedini istraţni radovi, koji se izvode u okviru detaljnih geoloških istraţivanja, ne moraju se izvoditi, ako postoje dovoljno pouzdani podaci, uvjeti i podloge, na osnovu kojih se moţe pristupiti izradi tehniĉke dokumentacije, što se mora struĉno obrazloţiti u projektu istraţivanja.Ĉlanak 8(Eksploatacijska geološka istraţivanja)(1)Eksploatacijska geološka istraţivanja obuhvaćaju geološko-rudarske istraţne radove za potrebe racionalne eksploatacije mineralne sirovine, zaštitu i osiguranje radne sredine, zaposlenika, opreme i objekata u eksploatacijskom prostoru. (2)Istraţni radovi iz stavka (1) ovog ĉlanka izvode se s ciljem: a)praćenja sastava i provjere kvaliteta mineralne sirovine projektirane za eksploataciju; b)doistraţivanja novih koliĉina mineralne sirovine i prekategorizacije iz niţih u višu kategoriju u cilju obnavljanja rezervi A+B kategorije u leţištu; c)praćenja kontinuiteta rasprostiranja mineralne sirovine u geološkoj sredini, uz evidentiranje svih tektonskih struktura; d)snimanja i prikupljanja podataka o hidrogeološkim uvjetima radi poduzimanja zaštitnih mjera od prodora podzemnih voda u jamske prostorije ili odvodnjavanja površinskih kopova i Stranica | 396NARODNE NOVINE Županije Posavske03.09.2014. Broj 6e)permanentnog snimanja i praćenja stanja geološke sredine sa napredovanjem rudarskih radova u jamskim i površinskim rudarskim objektima u cilju zaštite radne sredine i nesmetanog odvijanja eksploatacije u leţištu. (3)Gospodarsko društvo -investitor koji vršieksploataciju mineralne sirovine obvezan je izvoditi istraţivanja iz stavka (1) i (2) ovog ĉlanka i na temelju navedenih istraţnih radova izraĊivati geološke planove i detaljne geološke karte eksploatacijskog polja. Ĉlanak 9(Geološka istraţivanja od interesa za Ţupaniju)(1)Geološka istraţivanja od interesa za Ţupaniju su: a)regionalna, detaljna i eksploatacijska geološka istraţivanja tla, stijena i mineralnih sirovina koja su odlukom Vlade Ţupanije Posavske (u daljem tekstu: Vlada)proglašena od interesa za Ţupaniju; b)izrada geološke dokumentacije, utvrĊene odlukom Vlade; c)geološka istraţivanja radi zaštite ţivotne sredine. (2)Odluku o istraţivanju iz stavka (1) ovog ĉlanka donosi Vlada na prijedlog Ministarstva. (3)Postupak dodjele odobrenja za istraţivanje izstavka (2) ovog ĉlanka vrši se u skladu sa Zakonom o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Sluţbeni glasnik BiH“, broj: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 8/06, 24/06, 70/06 i 12/09). (4)Naĉin i uvjeti dodjele odobrenja za geološka istraţivanja iz stavka (1) ovog ĉlanka propisat će se pravilnikom koji donosi ministar Ministarstva (u daljem tekstu: Ţupanijski ministar). Ĉlanak 10(Djelatnosti koje koriste rezultate geoloških istraţivanja)Geološka istraţivanja ĉine obvezne podloge u sljedećim djelatnostima:a)prostorno ureĊenje –izrada prostorno-planske dokumentacije i zaštita okoliša;b)utvrĊivanje planskih osnova za upravljanje vodama (vodoprivredne osnove) za podzemne vode,c)upravljanje i razvoj poljoprivrednog zemljišta, zemljišta za uzgoj šuma i zaštita tla od erozije i spreĉavanje poplava;d)utvrĊivanje uvjeta gradnje nadzemnih i podzemnih graĊevina (energetskih, vodoprivrednih, prometnih i infrastrukturnih) na prostoru za graĊenje ie)urbanizacija i utvrĊivanje korištenja i zaštite prirodnih resursa i zaštite sredinavezanih uz zemljinu koru.Ĉlanak 11(Sredstva i kriteriji za financiranje geoloških istraţivanja od interesa za Ţupaniju)(1)Sredstva za financiranje geoloških istraţivanja od interesa za Ţupaniju iz ĉlanka 9. ovog Zakona osiguravaju se u proraĉunu Ţupanije(2)Sredstva za geološka istraţivanja koriste se na temelju kriterija za financiranje geoloških istraţivanja od interesa za Ţupaniju, koje će propisati Ţupanijski ministar. (3)Gospodarska društva, javne ustanove i specijalizirane institucije za geološka istraţivanja konkuriraju za proraĉunska sredstva za istraţivanja, prema kriterijima za financiranje geoloških istraţivanja od interesa za Ţupaniju iz stavka (1) ovog ĉlanka, u skladu sa Zakonom o javnim nabavama. POGLAVLJE III -ISTRAŢNI PROSTORĈlanak 12(Istraţni prostor)(1)Istraţni prostor je teren, na kome se vrši istraţivanje, ĉija je površina omeĊena koordinatama graniĉnih prijelomnih toĉaka na topografskoj osnovi, odnosno planu terena, u mjerilu do 1:25.000, a isti je definiran u programu ili projektu geoloških istraţivanja.(2)Istraţni prostor moţe biti:a)Prostor za istraţivanje ĉvrstih mineralnih sirovina,b)Prostor za istraţivanje tla i stijena;c)Prostor za istraţivanje svih vrsta podzemnih voda,d)Prostor za istraţivanje nafte, bituminoznih i uljnih stijena i plinova.(3)Odobrenje za istraţivanje na odreĊenom istraţnom prostoru dodjeljuje se gospodarskom društvu -investitoru sukladno ovome Zakonu. (4)Geološka istraţivanja mineralne sirovine dopuštena su samo unutar odobrenog istraţnog prostora. (5)Prijelomne toĉke koje ograniĉavaju istraţni prostor na terenu, detaljnih i geoloških istraţivanja za mineralne sirovine moraju biti obiljeţene betonskim markerima dimenzija 20x20x80cm, sa oznakom "IP" na ĉeonoj površini markera. Istraţni prostor za detaljna geološka istraţivanja u ostale svrhe se mora ograniĉiti odgovarajućom trakom, zaštitnom ogradom i tablama upozorenja. Broj 6 03.09.2014. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica | 397Ĉlanak 13(Prostor gdje nisu dozvoljena geološka istraţivanja)(1)Geološka istraţivanja u cilju eksploatacije mineralne sirovine nisu dozvoljena na prostoru gdje se nalaze vodoprivredni objekti i ureĊaji za vodoopskrbu, objekti i prostori znaĉajni za obranu, spomenici kulture, prirodne rijetkosti, groblja i prostori zaštićeni sukladno drugim zakonima. (2)Izuzetno, kada su u pitanju istraţivanja od općeg interesa, mogu se vršiti na prostorima, odnosno podruĉjima iz stavka (1) ovog ĉlanka, pod uvjetima i na naĉin koji odredi Vlada Ţupanije Posavske, u skladu sa vaţećim zakonskim propisima.POGLAVLJE IV -VOĐENJE KATASTRA Ĉlanak 14(Katastar odobrenih istraţnih prostora i geoloških pojava)(1)Ministarstvo vodi evidenciju i katastar odobrenih istraţnih prostora za odobrenja izdana na podruĉju Ţupanije. (2)Ministarstvo je obvezno po donošenju rješenja, dostavljati nadleţnom federalnom ministarstvu rješenje o odobrenom istraţnom prostoru iz stavka (1) ovog ĉlanka, radi uvoĊenja u katastar istraţnih prostora za podruĉje cijele Federacije. (3)Naĉin voĊenja evidencije i katastra odobrenih istraţnih prostora, leţišta mineralne sirovine i katastra geoloških pojava na podruĉju Ţupanije propisuje se pravilnikom koji donosi Ţupanijski ministar. POGLAVLJE V -IZRADA I REVIZIJA GEOLOŠKE DOKUMENTACIJEĈlanak 15(Tehniĉka dokumentacija za izvoĊenje geoloških istraţivanja)(1)Regionalna geološka istraţivanja vrše se na temelju programa za istraţivanje i ispitivanje uraĊenog od strane gospodarskog društva ili javne ustanove koja ispunjava uvjete propisane vaţećim propisima iz oblasti geologije na podruĉju Federacije. (2)Detaljna i eksploatacijska geološka istraţivanja izvode se na temelju projektaza istraţivanje i ispitivanje uraĊenog od strane gospodarskog društva ili javne ustanove koja ispunjava uvjete propisane vaţećim propisima iz oblasti geologije na podruĉju Federacije. (3)Program i projekt geoloških istraţivanja izraĊivat će se prema vaţećimpropisima iz oblasti geologije na podruĉju FederacijeĈlanak 16(Dokumentacija za geološka istraţivanja potrebna za graĊenje stambenih i drugih objekata)(1)Detaljna geološka istraţivanja tla za graĊenje stambenih i drugih graĊevinskih objekata za ĉiju su izgradnju propisana obvezna geološka istraţivanja tla vrše se na temelju projekta istraţivanja ĉiji se rezultati prezentiraju u elaboratu o izvedenim istraţnim radovima. (2)Za individualne i samostojeće objekte i standardna geomehaniĉka ispitivanja nije neophodna prethodna izrada projekta istraţivanja. (3)Obavljanje istraţivanja iz stavka (1) ovog ĉlanka vrši se prije izdavanja odobrenja za graĊenje tih objekata u skladu sa propisima kojima se ureĊuje oblast prostornog ureĊenja i graĊenja, a sve u skladu sa ovimZakonom. (4)Istraţivanja iz stavka (1) ovog ĉlanka vrše se na temelju odobrenja Ministarstva.Ĉlanak 17(Struĉne osobe koje se mogu baviti izradom i revizijom geološke dokumentacije i rukovoĊenjem istraţnim geološkim radovima)(1)Izradom programa i projekata za regionalna geološka istraţivanja, revizijom i rukovoĊenjem tim istraţnim radovima mogu se baviti diplomirani inţenjeri geologije sa poloţenim struĉnim ispitom i radnim iskustvom u struci od najmanje pet godina. (2)Izradom projekata detaljnih geoloških istraţivanja, elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i proraĉunu rezervi mineralne sirovine, revizijom projektne i druge tehniĉke dokumentacije, te rukovoĊenjem istraţnim radovima mogu se baviti diplomirani inţenjeri geologije sa poloţenim struĉnim ispitomi radnim iskustvom u struci od najmanje tri godine. (3)Izradom i revizijom projektne, tehniĉke i druge dokumentacije za eksploatacijska geološka istraţivanja i rukovoĊenjem istraţnim radovima mogu se baviti diplomirani inţenjeri geologije sa poloţenim struĉnim ispitom i radnim iskustvom od tri godine. (4)Pri izradi projektne, tehniĉke i druge dokumentacije za geološka istraţivanja, poslove specijalistiĉkih ispitivanja koja su predviĊena projektnom dokumentacijom (mineraloška, geomehaniĉka, geofiziĉka i dr.) mogu obavljati i struĉne osobe graĊevinske, rudarske, kemijske, tehnološke i druge struke sukladno ovomu Zakonu. Stranica | 398NARODNE NOVINE Županije Posavske03.09.2014. Broj 6Ĉlanak 18(Gospodarsko društvo ili javna ustanova koja se moţe baviti izvoĊenjemgeoloških istraţivanja, izradom i revizijom projektnedokumentacije)IzvoĊenje istraţnih geoloških radova, izrade i revizije projektne, tehniĉke i druge dokumentacije za geološka istraţivanja definiranih ovim zakonom, mogu obavljati gospodarska društva ili javne ustanove, registrirane kod mjerodavnog suda za obavljanje ove djelatnosti, koja ispunjavaju uvjete propisane Federalnim zakonom o geološkim istraţivanjima odnosno imaju rješenje Federalnog ministarstva o ispunjavanju uvjeta za obavljanje registrirane djelatnosti iz oblasti geologije.Ĉlanak 19(Revizija geološke dokumentacije)(1)Programi i projekti geoloških istraţivanja obvezno podlijeţu reviziji u pogledu kvalitete, opravdanosti izvoĊenja istraţnih radova, mjera i normativa zaštite na radu pri izvoĊenju geoloških istraţivanja, utjecaja i zaštite okoline, utjecaja projektiranih istraţnih radova na sigurnost podzemnih i površinskih objekata i ljudi, kao i u pogledu primjene suvremenih metoda i dostignuća geološke znanosti i usuglašenosti sa tehniĉkim propisima, normativima i standardima. (2)Reviziju programa, projekata, izvješća i elaborata o geološkim istraţivanjima moţe vršiti samo gospodarsko društvo ili javna ustanova koja je registrirana za izradu geološke dokumentacije u skladu sa vaţećim propisima iz oblasti geologije na podruĉju Federacije, a koje nije sudjelovalo u izradi programa, projekta i izvještaja o geološkim istraţivanjima. (3)Reviziju izvještaja i elaborata o izvršenim geološkim istraţivanjima od interesa za Ţupaniju vrši struĉno povjerenstvo koje imenuje Ţupanijski ministar. U struĉno povjerenstvo imenuju se struĉne osobe geološke struke koje ispunjavaju uvjete propisane Federalnim zakonom o geološkim istraţivanjima. Za ĉlana struĉnog povjerenstva imenuje se i struĉna osoba geološke ili rudarske struke iz Ministarstva, a ako nemaju uposlene struĉne osobe, onda se u povjerenstvo imenuje osoba iz drugog tijela uprave geološke ili rudarske struke. (4)Struĉnom povjerenstvu pripada naknada za rad. Imenovanje, rad i naknada za rad struĉnog povjerenstva iz stavka (3) ovog ĉlanka propisuje se pravilnikom koji donosi Ţupanijski ministar. POGLAVLJE VI -POSTUPAK ODOBRAVANJA GEOLOŠKIH ISTRAŢIVANJA Ĉlanak 20(Uvjeti za izvoĊenje geoloških istraţivanja)(1)Gospodarsko društvo -investitor moţe osigurati izvoĊenje geoloških istraţivanja u smislu ovog Zakona samo na temelju pribavljenog odobrenja za izvoĊenje geoloških istraţivanja od nadleţnog tijela iz ĉlanka 21. ovog Zakona.(2)Izradu geološke dokumentacije i izvoĊenje istraţnih geoloških radova moţe vršiti samo gospodarsko društvo ili javna ustanova koja ispunjava uvjete propisane vaţećim propisom na podruĉju Federacije koji reguliraju ovu oblast. Ĉlanak 21(Mjerodavnosti za izdavanje odobrenja za izvoĊenje geoloških istraţivanja)(1)Geološka istraţivanja vrše se na temelju odobrenja nadleţnog tijela uprave.(2)Odobrenje zaizvoĊenje regionalnih i detaljnih geoloških istraţivanja za mineralne sirovine iz ĉlanka 3. ovoga Zakona izdaje Ministarstvo. Ĉlanak 22(Zahtjev za odobrenje za izvoĊenje regionalnih i detaljnih geoloških istraţivanja)(1)Zahtjev za odobrenje izvoĊenja geoloških istraţivanja za mineralne sirovine iz ĉlanka 3. ovoga Zakona, podnosi se Ministarstvu.(2)Zahtjev za odobrenje za izvoĊenje regionalnih i detaljnih geoloških istraţivanja sadrţi: a)naziv podnositelja zahtjeva,b)predmet istraţivanja (vrsta mineralne sirovine),c)vrstu i obim istraţnih radova,d)prostor za istraţivanje (opis veliĉine prostora, površina, oblik, morfologija i dr.) ie)vrijeme poĉetka i završetka istraţivanja.(3)Uz zahtjev iz stavka (1) ovog ĉlanka gospodarsko društvo -investitor je duţan priloţiti:a)topografsku osnovu (list, sekcija 9. u cjelini formata, razmjeri do 1:25.000 za detaljna geološka istraţivanja ili razmjeri do 1:100.000 za regionalna geološka istraţivanja, sa nacrtanim granicama istraţnog prostora, odreĊenog koordinatama prijelomnih toĉaka), b)kopiju katastarskog plana, zemljišnoknjiţne izvatke i posjedovne listove za sve parcele unutar istraţnog prostora, c)urbanistiĉku suglasnost za istraţivanje definiranu programom ili projektom istraţivanja, izdanu od strane nadleţnog tijela za prostorno ureĊenje, d)program regionalnih istraţivanja ili projekt detaljnih geoloških istraţivanja odreĊene mineralne sirovine i detaljnih geoloških istraţivanja u druge namjene, Broj 6 03.09.2014. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica | 399e)izvješće o izvršenoj reviziji programa odnosno projekta istraţivanja, f)dokaz o registraciji gospodarskog društva -investitora sa šiframa djelatnosti koje se odnose na eksploataciju mineralne sirovine za koju se zahtjev podnosi, g)dokaze o upisu u registar društava i odobrenje nadleţnog organa za bavljenje registriranom djelatnošću za gospodarsko društvo ili javnu ustanovu koja je izradila i revidirala projekt geoloških istraţivanja; h)suglasnost za obavljanje istraţnih radova od vlasnika zemljišta na kojem će se vršiti istraţivanje. Ĉlanak 23(VoĊenje postupka za izdavanje odobrenja za izvoĊenje geoloških istraţivanja)(1)Ministarstvo je duţno u postupku izdavanja odobrenja za izvoĊenje geoloških istraţivanja utvrditi da li je program ili projekt geoloških istraţivanja izraĊen u skladu sa vaţećim pravilnikom o sadrţaju programa i projekta geoloških istraţivanja i u skladu sa ovim Zakonom. (2)U postupku izdavanja odobrenja za izvoĊenje geoloških istraţivanja Ministarstvo zakazuje usmenu raspravu pozivom u kojem se navodi mogućnost uvida pozvanim strankama u postupku u podnesenu projektnu dokumentaciju. (3)Na usmenu raspravu se pozivaju pravne osobe na ĉiji zahtjev se vodi postupak izdavanja odobrenja, gospodarsko društvo koje vrši istraţivanje ili eksploataciju, a ĉije istraţno ili eksploatacijsko polje neposredno graniĉi sa istraţnim poljem za koje se vodi postupak odobrenja, jedinica lokalne samouprave kojoj teritorijalno pripada istraţni prostor. (4)Poziv na usmenu raspravu dostavlja se osobama koje se pozivaju i na oglasnu ploĉu općine kojoj teritorijalno pripada istraţni prostor, najmanje osam dana ranije prije roka odrţavanja usmene rasprave koji je naveden u pozivu. (5)Ministarstvo je duţno u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva podnositelja pisano pozvati na ispravku podneska ako ne ispunjava propisane uvjete za izdavanje odobrenja za izvoĊenje geoloških istraţivanja, odnosno obavijestiti ga o potrebi dopune zahtjeva sa traţenim dokumentima.(6)Podnositelj zahtjeva duţan je upotpuniti zahtjev u ostavljenom roku, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema pisane obavijesti. (7)U postupku izdavanja odobrenja za izvoĊenje geoloških istraţivanja primjenjuju se propisi o upravnom postupku, ukoliko odredbama ovog Zakona nije drugaĉije utvrĊeno. (8)O zahtjevu za izdavanje odobrenja za geološka istraţivanja odluĉuje Ministarstvo rješenjem.(9)Prije donošenja rješenja iz stavka (8) ovog ĉlanka, Ministarstvo je duţno pribaviti suglasnost Vlade, izuzev za detaljna istraţivanja koja se izvode za potrebe izrade tehniĉke dokumentacije za izgradnju objekata navedenih u ĉlanku 7. stavak (4) ovog Zakona. (10)Protiv rješenja Ministarstva nije dozvoljena ţalba ali se moţe pokrenuti upravni spor.Ĉlanak 24(Odobrenje za izvoĊenje geoloških istraţivanja)(1)Odobrenje za izvoĊenje geoloških istraţivanja sadrţi: a)predmet istraţivanja; b)naziv gospodarskog društva -investitorakome je odobreno istraţivanje mineralne sirovine;c)naziv istraţnog prostora definiran koordinatama prijelomnih toĉaka i katastarske ĉestice prostora na kome će se izvršiti projektirani obim i vrsta istraţnih radova; d)veliĉinu istraţnog prostora; e)najmanjiobim i vrstu istraţnih radova koji se moraju izvršiti; f)najveću koliĉinu mineralne sirovine koja se moţe izvaditi u cilju ispitivanja kvaliteta i kemijsko-tehnoloških osobina; g)uvjete i ograniĉenja kojih se mora pridrţavati gospodarsko društvo kojem je odobreno istraţivanje pri izvoĊenju istraţnih radova; h)rok do kojeg se mora poĉeti sa istraţivanjem; i)rok za podnošenje izvješća o provedenom istraţivanju; j)obveza dovoĊenja zemljišta u prvobitno stanje nakon istraţivanja. (2)Vremenski period izvoĊenja odobrenih geoloških istraţivanja odreĊuje se u skladu sa dinamikom koja je predviĊena programom ili projektom geoloških istraţivanja. (3)Vaţenje odobrenja za geološka istraţivanja moţe se, na zahtjev gospodarskog društva -investitora, produljiti za još jedan period naznaĉen u odobrenju, ako se nisu promijenili uvjeti u skladu sa kojim je izdano odobrenje za istraţivanje i ukoliko je izvedeno više od 50 % projektiranih istraţnih radova. Ĉlanak 25(Odbijanje zahtjeva za geološka istraţivanja)(1)Zahtjev za izdavanje odobrenja za izvoĊenje geoloških istraţivanja odbiti će se rješenjem: Stranica | 400NARODNE NOVINE Županije Posavske03.09.2014. Broj 6a)ako podnositelj zahtjeva u roku od 15 dana od zatraţene dopune ne upotpuni zahtjev iz ĉlanka 22. ovoga Zakona; b)ako gospodarsko društvo -investitor nije registriran kod mjerodavnog sudai ne ispunjava propisane uvjete za izdavanje odobrenja za izvoĊenje geoloških istraţivanja; c)ako se u postupku izdavanja odobrenja utvrdi da bi se istraţnim radovima ugrozila sigurnost i zdravlje ljudi i imovine ili ako bi se istraţnim radovima ometalo obavljanje drugih djelatnosti; d)ako je drugom gospodarskom društvu već izdano odobrenje na istom istraţnom prostoru za istu vrstu mineralne sirovine; e)ako se izvršenom revizijom programa ili projekta zakljuĉi da nije opravdano vršiti istraţivanje. Ĉlanak 26(Ukidanje odobrenja za izvoĊenje geoloških istraţivanja)(1)Gospodarskom društvu –investitoru odobrenje za izvoĊenje geoloških istraţivanja Ministarstvo će ukinuti u sljedećim sluĉajevima:a)ako i pored naloga nadleţnog inspektora nisu provedene mjere zaštite okoliša, zaštite na radu, potrebne mjere za sigurnost ljudi i imovine i ne provode propisani urbanistiĉki, vodoprivredni i ekološki uvjeti; b)ako se istraţnim radovima ometaju ili ugroţavaju drugi radovi na istom ili susjednom prostoru; c)ako se istraţivanje izvodi neracionalno i time ugroţava buduća eksploatacija mineralne sirovine na tom ili drugom istraţnom prostoru; d)ako se blagovremeno ne nadoknaĊuje šteta na privatnom posjedu priĉinjena u toku istraţivanja; e)ako se pod vidom istraţivanja vrši eksploatacija mineralne sirovine i f)ako se istraţivanje ne obavlja u skladu sa odobrenim programom ili projektom geoloških istraţivanja i uvjetima utvrĊenim u izdanom odobrenju za istraţivanje. (2)U sluĉajevima iz stavka (1) ovog ĉlanka, gospodarsko društvo nema pravo na naknadu sredstava uloţenih u istraţivanje.Ĉlanak 27(Odobrenje za geološka istraţivanja za proširenje eksploatacijskog polja)(1)Za izvoĊenje geoloških istraţivanja za mineralnu sirovinu na već odobrenom istraţnom prostoru u cilju proširenja eksploatacijskog polja i prevoĊenja rezervi iz jedne u drugu kategoriju, gospodarsko društvo -investitor koji je korisnik istraţnog prostora podnosi zahtjev Ministarstvu sukladno ĉlanku 22. ovoga Zakona. (2)Ministarstvo izdaje rješenje sa ograniĉenim prostorom za istraţivanje u skladu sa ĉlancima 22. do 25. ovog Zakona, u cilju osiguranja novoistraţenih rezervi odgovarajuće kategorije i klase za tekuću proizvodnju. Ĉlanak 28(Odobrenje za istraţivanje razliĉitih mineralnih sirovina)Na isti istraţni prostor moţe seizdati više odobrenja za istraţivanje, ako se odnose na razliĉite vrste istraţivanja ili razliĉite mineralne sirovine i ako se istraţni radovi mogu nesmetano odvijati. POGLAVLJE VII -IZVOĐENJE GEOLOŠKIH ISTRAŢIVANJA Ĉlanak 29(Prijava poĉetka izvoĊenja istraţnih radova)Gospodarsko društvo ili javna ustanova koje obavlja geološka istraţivanja ili investitor tih radova, duţno je prijaviti poĉetak istraţnih radova Ministarstvu najkasnije 15 dana prije poĉetka istraţivanja. Ĉlanak 30(IzvoĊenje istraţnih radova i izrada elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji iproraĉunu rezervi mineralne sirovine)Gospodarsko društvo -investitor duţno je osigurati izvoĊenje istraţnih radova i izradu elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i proraĉunu rezervi mineralne sirovine u skladu sa programom odnosno projektom istraţivanja.Ĉlanak 31(Primjena propisa pri izvoĊenju geoloških istraţivanja)Gospodarsko društvo ili javna ustanova koja vrši geološka istraţivanja mineralne sirovine duţna je izvoditi radove prema ovom zakonu, odobrenom programu, odnosno projektu geoloških istraţivanja, tehniĉkim propisima, normativima i standardima koji vaţe za izvoĊenje tih radova, provoditi propisane mjere zaštite na radu, blagovremeno poduzimati mjere za zaštitu graĊana i imovine, poduzimati propisane mjere zaštite okoliša i istraţne radove izvoditi prema urbanistiĉkim, vodoprivrednim, graĊevinskim i okolišnim uvjetima.Ĉlanak 32(Evidencije tijekom izvoĊenja geoloških istraţivanja)(1)Pri izvoĊenju istraţnih radova moţe se vaditi mineralna sirovina u koliĉinama koje zahtijevaju istraţni radovi i tehnološka ispitivanja a koja je odreĊena u odobrenju za geološka istraţivanja. Broj 6 03.09.2014. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica | 401(2)Gospodarsko društvo -investitor u toku izvoĊenja istraţivanja duţno je voditi evidenciju o izvaĊenim koliĉinama mineralnih sirovina, o mjestu deponiranja i prodaji ili korištenju u druge namjene. (3)Gospodarsko društvo ili javna ustanova duţna je utvrditi i voditi evidenciju o utvrĊenim osnovnim obiljeţjima drugih mineralnih sirovina koje su otkrivene tokom istraţivanja na odobrenom istraţnom prostoru, kao i o posebnim karakteristikama istraţnog prostora (klizišta, vode, plinovi, kora raspadanja i sadrţaj korisnih mineralnih sirovina). (4)Gospodarsko društvo ili javna ustanova duţna je da, ukoliko pri izvoĊenju istraţnih radova naiĊe na karakteristiĉne fosile, minerale, rude i stijene o tome obavijesti instituciju nadleţnu za njihovo prikupljanje i ĉuvanje. (5)VaĊenje mineralnih sirovina u toku istraţivanja mora se izvoditi prema odgovarajućim propisima koji se primjenjuju u oblasti rudarstva. Ĉlanak 33(Geološka istraţivanja u odobrenom eksploatacijskom polju)(1)Gospodarsko društvo -investitor koji se bavi eksploatacijom mineralne sirovine duţan je da putem geološke sluţbe, u okviru svog eksploatacijskog polja prati eksploataciju i na temelju projekata istraţivanja izvodi detaljna i eksploatacijska geološka istraţivanja u cilju sveobuhvatnog izuĉavanja geoloških svojstava leţišta, prekategorizaciju rezervi i praćenje kvaliteta mineralne sirovine. (2)Gospodarsko društvo -investitor duţan je na osnovu plana geoloških istraţivanja izraditi projekt geoloških istraţivanja i elaborat o rezervama i kvalitetu mineralne sirovine u okviru eksploatacijskog polja. (3)Obveza gospodarskog društva -investitora koji vrši eksploataciju mineralne sirovine je da osniva i vodi knjigu evidencije rezervi mineralne sirovine i svake godine do 15. oţujka tekuće godine za prethodnu godinu dostavlja Ministarstvu izvješće o stanju i kvaliteti mineralne sirovine. (4)Gospodarsko društvo-investitor koji se bavi eksploatacijom mineralne sirovine, ukoliko nema svoju geološku sluţbu duţno je da poslove geološke djelatnosti povjeri gospodarskom društvu ili javnoj ustanovi ili struĉnom licu koje ispunjava uvjete za obavljanje tih poslova za period dok traje eksploatacija. (5)Za istraţivanje odobrene mineralne sirovine u okviru eksploatacijskog polja nije potrebno odobrenje Ministarstva. Eksploatacijska geološka istraţivanja u odobrenom eksploatacijskom polju gospodarska društva izvode u skladu sa godišnjim planom istraţivanja i na temelju revidiranog projekta istraţivanja kojeg odobrava rukovoditelj gospodarskog društva. Ĉlanak 34(Geološka istraţivanja neodobrene mineralne sirovine u odobrenom eksploatacijskom polju)Za istraţivanje novootkrivene mineralne sirovine u odobrenom eksploatacijskom polju, ĉija eksploatacija nije odobrena, gospodarsko društvo -investitor koji vrši eksploataciju duţan je pribaviti odobrenje od Ministarstva.Ĉlanak 35(Ustupanje rezultata izvedenih geoloških istraţivanjaleţišta mineralne sirovine)Gospodarsko društvo -investitor koji je ulaganjem vlastitih sredstava obavio istraţivanje jednog ili više leţišta mineralne sirovine, moţe rezultate istraţivanja, uz naknadu utvrĊenu ugovorom, ustupiti drugom gospodarskom društvu -investitoru uz prethodno pribavljeno odobrenje Ministarstva. POGLAVLJE VIII -IZVJEŠĆA O GEOLOŠKIM ISTRAŢIVANJIMA Ĉlanak 36(Elaborat i izvješće o provedenim geološkim istraţivanjima)(1)Gospodarsko društvo -investitor duţno je Ministarstvu u toku istraţivanja u rokovima utvrĊenim u odobrenju za istraţivanje podnositi periodiĉna izvješća o izvršenim istraţnim radovima, rezultatima istraţivanja mineralne sirovine i drugim podacima o kojima vodi evidenciju prema ĉlanku 32. ovog Zakona i o planiranim istraţivanjima udruge namjene. (2)Gospodarsko društvo -investitor duţno je Ministarstvu podnositi godišnje izvješće o rezultatima istraţivanja do 15. oţujka tekuće za proteklu godinu. (3)Nakon završetka ili trajnog obustavljanja istraţivanja, gospodarsko društvo -investitor duţno je Ministarstvu podnijeti elaborat s dokumentacijom o opsegu izvedenih istraţnih radova, eventualnim odstupanjima od projekta istraţivanja, rezultatima istraţivanja i tehnoloških ispitivanja za period u kojem su izvoĊeni istraţni radovi koji sadrţii podatke iz stavka (1) ovog ĉlanka i ĉlanka 32. ovog Zakona. (4)Elaborat o završenim istraţivanjima tla i stijena za gradnju objekata sadrţi posebno podatke o inţenjersko-geološki
Zakon o šumama Posavskog kantona Posavski kanton Narodne novine Županije Posavske 09/13 20.11.2013 šume Stranica| 566NARODNE NOVINE Županije Posavske20.11.2013. Broj 9šumi i na šumskom zemljištu potrebnih za gospodarenje šumama kao i za prehranu i uzgoj divljaĉi ne smatra se krĉenjem.11.Otvorena vatra je svaka vatra izvan zatvorenog objekta koji je pod krovom i zatvorenim ognjištem.12.Paljevine su opoţarene površine nastale poslije poţara.13.Pašarenje je puštanje stoke na ispašu, ţirenje i brst, kresanje grana i lisnika za prehranu stoke.14.Posjednici privatnih šuma su pravne i fiziĉke osobe koje su na zakonit naĉin stekle pravo posjeda nad šumom ili šumskim zemljištem, što se dokazuje izvodom iz katastarskog operata.15.Površinske vode su sve kopnene vode izuzev podzemnih voda.16.Pravna osoba registrirana za obavljanje poslova u šumarstvu je gospodarsko društvo registrirano kod nadleţnog suda za poslove šumarstva koje u stalnom radnom odnosu ima uposlenog najmanje jednog diplomiranog inţenjera šumarstva (VII stupanj struĉne spreme), odnosno mastera šumarstva (Bolonjski sustav studiranja) sa najmanje dvije godine radnog iskustva u struci.17.Privremeni godišnji plan gospodarenja drţavnim i privatnim šumama je plan gospodarenja drţavnim i privatnim šumama kojeg izraĊuje Uprava za šumarstvo i to po isteku šumskogospodarske osnove. Istim se ne moţe gospodariti duţe od godinu dana, a postupak donošenja je isti kao i za šumskogospodarske osnove.18.Pustošenje šuma podrazumijeva podbjeljivanje stabala, oštećivanje stabala i njihovih dijelova, uništavanje i oštećivanje podmlatka, kao i svaka druga radnja kojom se slabi prinosna snaga šume i šumskog zemljišta, ugroţava opstanak šuma i njihove ekološke funkcije. 19.Sanitarna sjeĉa znaĉi sjeĉu zaraţenih, insektima napadnutih, veoma oštećenih ili izvaljenih stabala.20.Šumska infrastruktura su šumski putevi, stalne vlake, stalne ţiĉare i druge šumske komunikacije, objekti i kapaciteti u šumama koji su namijenjeni za gospodarenje šumama.21.Šumski proizvodi su svi proizvodi šuma i šumskog zemljišta, ukljuĉujući, ali neograniĉavajući se, na:a)šumsko drveće i ţbunje i svi njihovi dijelovi;b)sjeme, koštunjiĉavo voće, bobiĉasti plodovi, kora drveta, korijen, šišarke i plodovi druge vegetacije unutar šume;c)mahovina, paprat, trava, trska, cvijeće, ljekovito, aromatsko i jestivo bilje i druge biljke;d)gljive;e)biljni sok ili smola;f)med;g)listinac;h)divljaĉ i ostale ţivotinje koje ţiveu šumi;i)travnati ili pašnjaĉki prekrivaĉ;j)treset, zemlja, pijesak, šljunak, kamen (u daljem tekstu: mineralna tvoriva).Proizvodi iz alineja b) -j) ove toĉke predstavljaju sekundarne šumske proizvode.22.Šumski putevi su putevi izgraĊeni na šumskom zemljištu, sa pratećom infrastrukturom, a koji su namijenjeni za prijevoz šumskih proizvoda te sav promet vezan za gospodarenje šumama i za spajanje sa sustavom javnih putova. Vlake nisu šumski putevi osim ako ne zadovoljavaju minimalne standarde odreĊene za šumske puteve.23.Šumski reprodukcijski materijal je:a)sjeme: šišarke, plodovi i sjeme namijenjeno za proizvodnju biljaka;b)dijelovi biljaka: granĉice i snopovi rezanih grana namijenjeni za proizvodnju biljaka;c)mlade biljke: biljke uzgojene iz sjemena ili dijelova biljke, ukljuĉujući i mlade biljke iz prirodnog podmlatka.24.Šumsko uzgojne mjere su sve mjere koje doprinose osnivanju novih sastojina u šumi i poboljšanju njihove stabilnosti, raznolikosti ili kvaliteta. Šumsko uzgojne mjere ukljuĉuju:a)mjere za obnovu šuma,odnosno za stvaranje novih sastojina;b)njegu mladih razvojnih faza šuma, ukljuĉujući prorjeĊivanje mlaĊih sastojina;c)specijalnu njegu mladih faza u prebornim šumama i drugim raznolikim šumama, izdanaĉkim šumama, kao i rubova šuma;d)rekonstrukciju i konverziju izdanaĉkih šuma i šikara.25.Trajnost gospodarenja šumama znaĉi korištenje proizvoda šuma i uporabu šuma i šumskih zemljišta na naĉini sa intenzitetom koji će oĉuvati njihovu bioraznolikost, proizvodnost, sposobnos tobnavljanja, vitalnost te povećati njihov potencijal da sada i ubudućnostio bavljaju znaĉajne ekološke, ekonomske i socijalne funkcije na lokalnom i općem nivou, a da se pritom ne ugrozi funkcioniranje drugih ekosustava.26.Upravljanje šumama i šumskim zemljištima obuhvata podršku i kontrolu ekonomskih funkcija i korištenje šuma i šumskog zemljišta.27.UreĊajno razdoblje je plansko razdoblje za koji se izraĊuje i donosi Šumskogospodarska osnova.28.UreĊeni inundacijski pojas oznaĉava zemljište izmeĊu rijeĉnoga korita i vanjskoga (vodnog) ruba obrambena nasipa. Broj 9 20.11.2013. NARODNE NOVINE Županije PosavskeStranica| 56729.Vlasnici privatnih šuma su pravne i fiziĉke osobe koje su na zakonit naĉin stekle pravo vlasništva nad šumom ili šumskim zemljištem, što se dokazuje izvodom iz zemljišnih knjiga, ili za koje Uprava za šumarstvo u upravnom postupku utvrdi da su vlasnici. 30.Zaštita šuma je skup mjera i aktivnosti koje su duţni poduzimati vlasnici i korisnici koji gospodare šumama radi zaštite šuma od poţara, drugih elementarnih nepogoda, štetnih organizama i štetnih antropogenih utjecaja.II PLANIRANJE U ŠUMARSTVU Ĉlanak 4(Šumskogospodarska osnova)(1) Šumama na odreĊenom podruĉju se gospodari u skladu sa Šumskogospodarskom osnovom, privremenim godišnjim planom gospodarenja, godišnjim planom gospodarenja i projektom za izvoĊenje radova u šumarstvu. Šumskogospodarska osnova za drţavne šume donosi se za šume u granicama Ţupanije, a za privatne šume donosi se jedinstvena osnova za sve šume na podruĉju jedne općine. Šumskogospodarska osnova izraĊuje se za period od deset godina i njene odredbe su obvezne.(2) Izuzev od odredaba stavka (1) ovog ĉlanka, ako ne postoje objektivne mogućnosti pravovremene izrade nove Šumskogospodarske osnove, drţavnim i privatnim šumama moţe se gospodariti najduţe godinu dana na osnovu privremenog godišnjeg plana gospodarenja za koji je postupakdonošenja isti kao i za Šumskogospodarske osnove. Odredbe privremenog godišnjeg plana gospodarenja su obvezne. Godina izvršenja privremenog godišnjeg plana gospodarenja smatra se godinom izvršenja nove Šumskogospodarske osnove.(3) Ukupan opseg sjeĉa predviĊen Šumskogospodarskom osnovom za ureĊajno razdoblje po vrstama drveća i gazdinskim klasama, ne smije se prekoraĉiti. Od ukupno planirane koliĉine sjeĉe za planski period za visoke šume sa prirodnom obnovom, za cjelokupno podruĉje Ţupanije godišnje se realizira prosjeĉna godišnja koliĉina.(4)Šumskogospodarska osnova, prostorni plan, Strategija upravljanja vodama, lovnogospodarska osnova, evidencije koje se vode u Zavodu za zaštitu kulturno povjesnog i prirodnog naslijeĊa i planovi upravljanja mineralnimtvorivima moraju biti meĊusobno usklaĊeni.(5) Vlada Ţupanije Posavske (u daljem tekstu: Vlada) je vlasnik svih podataka i dokumenata u elektronskoj i drugoj formi izraĊenih tokom izrade Šumskogospodarske osnove za sve šume.(6) Šumskogospodarsku osnovu moţe izraĊivati pravna osoba registrirana za obavljanje poslova u šumarstvu, koja u stalnom radnom odnosu ima najmanje ĉetiri diplomirana inţenjera šumarstva (VII stupanj struĉne spreme), odnosno mastera šumarstva (Bolonjski sustav studiranja) za uzgoj i zaštitu šuma, ureĊivanje, iskorištavanje šuma i ekonomiku u šumarstvu, sa radnim iskustvom od najmanje pet godina na navedenim poslovima i poloţenim struĉnim šumarskim ispitom.(7) Nadzor nad prikupljanjem podataka i izradom Šumskogospodarskih osnova je obvezan i moţe ga vršiti pravna osoba koje ispunjava uvjete iz stavka (6) ovog ĉlanka ili fiziĉka osoba, diplomirani inţenjer šumarstva (VII stupanj struĉne spreme), odnosno master šumarstva (Bolonjski sustav studiranja) sa radnim iskustvom od najmanje pet godina na poslovima ureĊivanja šuma i poloţenim struĉnim šumarskim ispitom.(8) Šumskogospodarsku osnovu za drţavne šume donosi Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstvo Ţupanije Posavske (u daljem tekstu: Ministarstvo) na temelju prijedloga struĉnog povjerenstva i mišljenja općina na ĉijim se podruĉjima nalaze drţavne šume. Šumskogospodarska osnova za drţavne šume ne moţe se primjenjivati, prije nego što na nju Vlada da Suglasnost.(9) Šumskogospodarsku osnovu za privatne šume, na osnovu prijedlogastruĉnog povjerenstva, donosi Ministarstvo.(10) Poslove izrade Šumskogospodarske osnove za drţavne šume financira Ministarstvo iz namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu odredbi ovog Zakona i odgovorno je za njenu pravovremenu izradu. (11) Nadzor nad prikupljanjem podataka i izradom Šumskogospodarskih osnova vrši Ministarstvo putem Uprave za šumarstvo(12) Sastav, rad i troškove struĉnog povjerenstva iz stavka (8) i (9) ovog ĉlanka, odreĊuje Ministar.(13) Ako postoje objektivni razlozi za odstupanje od Šumskogospodarske osnove, naroĉito zbog prirodnih nepogoda ili bitno promijenjenih gospodarskih uvjeta, obvezno je izvršiti njenu reviziju. Reviziju odobrava Ministarstvo na prijedlog struĉnog povjerenstva i mišljenja općina na ĉijim se podruĉjima nalaze drţavne šume i na izvršenu reviziju suglasnost daje Vlada i jedan primjerak se dostavlja Ţupanijskom šumarskom inspektoru (u daljem tekstu: šumarski inspektor).(14) Ministar donosi pravilnik o sadrţaju i postupku izrade Šumskogospodarskih osnova za drţavne šume i privatne šume, kao i reviziji istih. Stranica| 568NARODNE NOVINE Županije Posavske20.11.2013. Broj 9Ĉlanak 5(Godišnji plan gospodarenja za realizaciju Šumskogospodarske osnove)(1) Šumskogospodarska osnova se realizira godišnjim planovima koji sadrţe prosjeĉno jednu desetinu svih planiranih radova po Šumskogospodarskoj osnovi.(2) Suglasnost na godišnji plan gospodarenja drţavnim šumama, koji je Uprava za šumarstvo duţna dostaviti najkasnije do 30.11. tekuće za narednu godinu, daje Ministarstvo u roku od 30 dana od dana prijema godišnjeg plana gospodarenja, a radovi predviĊeni godišnjim planom gospodarenja ne mogu se zapoĉeti bez Suglasnosti Ministarstva. (3) Usvojeni godišnji plan gospodarenja Uprava za šumarstvo je duţna u roku od 15 dana od dana usvajanja dostaviti Ţupanijskoj upravi za inspekcijske poslove -šumarskoj inspekciji i općini na ĉijem podruĉju će se izvoditi radovi predviĊeni godišnjim planom gospodarenja.Ĉlanak 6(Projekt za izvoĊenje radova u šumarstvu)(1) Projekt za izvoĊenje radova u šumarstvu se izraĊuje za odjel za drţavne šume i katastarsku parcelu/parcele za privatne šume. Radovi predviĊeni projektom za izvoĊenje su obvezni.(2) Projekt za izvoĊenje radova u šumarstvu vaţi dvije godine i mora sadrţavati: radove uzgoja, zaštite i korištenja šuma po opsegu, mjestu i vremenu izvoĊenja, preglednu kartu , procjenu utjecaja radova na okoliš i ekonomsku analizu .(3) Projekt za izvoĊenje radova u šumarstvu mogu izraĊivati diplomirani inţenjeri šumarstva (VII stupanj struĉne spreme), odnosno masteri šumarstva (Bolonjski sustav studiranja), sa najmanje dvije godine radnog iskustva u struci. Uprava za šumarstvo, odreĊuje osobu za izradu projekta za izvoĊenje radova u šumarstvu.(4) Projekt za izvoĊenje radova u šumarstvu za sve šume donosi Uprava za šumarstvo.(5) Izuzetno od stavka (1) ovog ĉlanka, projekt za izvoĊenje radova u šumarstvu za sanitarne sjeĉe moţe se izraĊivati za više odjela ako sjeĉa i izrada sanitarnih uţitaka ne prelazi više od 100 m3 po jednom odjelu.(6) Za privatne šume izraĊuju se projekti za šumsko-uzgojne radove kao i za sjeĉu ako je godišnji opseg sjeĉa veći od 100 m3 po k.ĉ.(7) Uprava za šumarstvo je duţna da vodi registar izraĊenih i donesenih projekata za izvoĊenje radova u šumarstvu i da sve izvršene radove po projektu evidentira u odgovarajuće evidencije koje će propisati Ministar.III PRIVREĐIVANJE U ŠUMARSTVU Ĉlanak 7(Sjeĉa šuma)(1) Stabla u šumi mogu se sjeći tek poslije njihovog odabiranja i obiljeţavanja u skladu sa smjernicama Šumskogospodarske osnove.(2) Prije sjeĉe u drţavnim šumama, redovne ili sanitarne, Uprava za šumarstvo prijaviti će sjeĉu nadleţnom šumarskom inspektoru. Prijava će biti poslana najmanje 14 dana i najviše 60 dana prije poĉetka sjeĉe doznaĉenih stabala i sadrţavat će:a)broj odjela iz Šumskogospodarske osnove, odluku o donošenju projekta i razlog za sjeĉu u sluĉaju sanitarne ili druge sluĉajne sjeĉe;b)planirani rok za sjeĉu;c)vrstu sjeĉe, koliĉinu i strukturu drvne mase za sjeĉu po vrstama drveća;d)naĉin obnove šume;e)šumsko-uzgojne i zaštitne mjere koje će se sprovesti nakon sjeĉe;f)naĉin izvlaĉenja šumskih drvnih sortimenata sa skicom postojećih i novih vlaka;g)identifikaciju osobe koja je izvršila doznaku i izradila projekt za izvoĊenje.(3) Šteta koja se nanese zemljištu mora biti popravljena odmah nakon završetka izvlaĉenja. Ministar će propisati naĉin, oblik i sadrţaj obrasca o prijavi sjeĉe.(4) Ukoliko postoji opravdan razlog za sumnju da je planirana ili zapoĉeta sjeĉa, ili druge radnje u suprotnosti sa šumskogospodarskom osnovom, ovim Zakonom ili propisima koji su doneseni na osnovu ovog Zakona, nadleţni šumarski inspektor moţe zabraniti planiranu sjeĉu dok se ne otklone utvrĊene nepravilnosti. U ovakvom sluĉaju nadleţni šumarski inspektor moţe traţiti mišljenje Ministarstva. (5) Uprava za šumarstvo je duţna prije sjeĉe, o sjeĉi obavijestiti Ministarstvo i općinu na ĉijem se podruĉju vrši sjeĉa.(6) Pravne i fiziĉke osobe koje nanesu štetu šumama i šumskom zemljištu po bilo kojem osnovu, duţni su Upravi za šumarstvo, odnosno vlasniku privatne šume nadoknaditi štetu prema odštetnom cjeniku koji će propisati Ministar.Ĉlanak 8(Doznaka stabala za sjeĉu)(1) Doznaka stabala za sjeĉu vrši se obiljeţavanjem stabala ili obiljeţavanjem površina obraslih drvećem. Obiljeţavanje površina za sjeĉu moţe se vršiti samo u izdanaĉkim šumama u svrhu indirektne i direktne konverzije šuma.(2) Doznaku stabala za sjeĉu za sve šume moţe vršiti diplomirani inţenjer šumarstva (VII stupanj struĉne spreme), odnosno master šumarstva(Bolonjski sustav Broj 9 20.11.2013. NARODNE NOVINE Županije PosavskeStranica| 569studiranja), sa najmanje dvije godine radnog iskustva u struci, a kojeg odredi Uprava za šumarstvo. (3) Izuzetno od stavka (2) ovog ĉlanka, doznaku stabala u šumama koje su predviĊene za direktnu konverziju i sanitarnu sjeĉu, a u privatnim šumama i za opskrbu ogrjevnim drvetom moţe vršiti bakaleurat šumarstva ili šumarski tehniĉar sa deset godina radnog iskustva u struci, uz kontrolu diplomiranog inţenjera šumarstva (VII stupanj struĉne spreme), odnosno mastera šumarstva (Bolonjski sustav studiranja). (4) Doznaka i sjeĉa stabala ne moţe se vršiti u šumama za koje imovinsko-pravni odnosi nisu riješeni, granice utvrĊene i na terenu vidno i na propisani naĉin obiljeţene.(5) Doznaka stabala za sjeĉu i opseg šumsko-uzgojnih radova u privatnim šumama vrši se u skladu sa Šumskogospodarskom osnovom, na temelju rješenja Uprave za šumarstvo.(6) Doznaka i sjeĉa stabala u privatnim šumama, odnosno površina za sjeĉu, moţe se odobriti pravnoj i fiziĉkoj osobi koja dostavi dokaz o pravu vlasništva, ili pravu posjeda dok se ne urede zemljišne knjige sukladno odredbama Zakona o premjeru katastra nekretnina („Sluţbene Novine SRBiH“ broj: 22/84) uz obvezno prilaganje dokaza da zemljište na kome se vrši doznaka nije uzurpirano drţavno zemljište. (7) Protiv rješenja iz stavka (5) ovog ĉlanka moţe se izjaviti ţalba Ministarstvu uroku od osam dana od dana prijema istog.(8) Stabla u drţavnoj šumi mogu se sjeći tek poslije izrade projekta za izvoĊenje radova u šumarstvu, izvršene doznake, i obavještavanja Ministarstva i općine na ĉijem se podruĉju vrši sjeĉa.Ĉlanak 9(Biološka obnova šuma)(1)Uprava za šumarstvo i vlasnik/predstavnik vlasnika privatne šume duţni su izvršavati poslove biološke obnove šuma minimalno u opsegu koji je predviĊen Šumskogospodarskom osnovom.Ĉlanak 10(Tehniĉki prijem radova)(1) Tehniĉki prijem radova izvedenih po projektu za izvoĊenje radova u šumarstvu vrši Povjerenstvo za tehniĉki prijem radova koje na prijedlog Uprave za šumarstvo imenuje Ministar.(2) Povjerenstvo iz stavka (1) ovog ĉlanka sastoji se od tri ĉlana. U sastav Povjerenstva obvezno ulazi diplomirani inţenjer šumarstva (VII stupanj struĉne spreme), odnosno master šumarstva(Bolonjski sustav studiranja) koji je izradio projekt za izvoĊenje radova u šumarstvu, diplomirani inţenjer šumarstva (VII stupanj struĉne spreme), odnosno master šumarstva(Bolonjski sustav studiranja) predstavnik Ministarstva, a treći ĉlan je osoba koja je vodila realizaciju projekta. Tehniĉki prijem radova pošumljavanja vrši se poslije dvije godine od završetka njihovog izvoĊenja.(3) Primjerak zapisnika Povjerenstva dostavlja se u roku od osam dana od dana završetka pregleda Ţupanijskoj upravi za inspekcijske poslove -šumarskom inspektoru.Ĉlanak 11(IzvoĊenje radova u šumarstvu)(1) Radove u šumi mogu izvoditi samo osobe koje su kvalificirane ili obuĉene za izvoĊenje odgovarajućih poslova. Pravne osobe registrirane za obavljanje poslova u šumarstvu obvezne su osigurati tehniĉku i specijaliziranu obuku uposlenih.(2) Uprava za šumarstvo, u suradnji sa obrazovnim ustanovama, organizira obuke iz stavka (1) ovog ĉlanka za uposlenike pravnih osoba registriranih za obavljanje poslova u šumarstvu, koji nemaju uvjerenje o završenoj šumarskoj obuci, kao i za vlasnike privatnih šuma, o ĉemu je duţna pribaviti uvjerenje ustanove koja je izvršila obuku.Ĉlanak 12(Zabrana ĉistihsjeĉa i drugih oblika pustošenja šuma)(1) Nisu dozvoljene ĉiste sjeĉe i drugi oblici pustošenja šuma izuzev pripreme šumsko uzgojnih mjera s ciljem unaprjeĊenja šumskih sastojina u opsegu koji je planiran Šumskogospodarskom osnovom, iz sanitarnih razlogaili provoĊenja preventivnih zaštitnih mjera.(2) Sve površine nastale ĉistom sjeĉom i paljevine moraju biti pošumljene u roku od dvije godine nakon sjeĉe ili šumskog poţara, prirodnom obnovom ili putem pošumljavanja.IV ZAŠTITA OD BIOTIĈKIH I NEBIOTIĈKIHAGENSAĈlanak 13(Preventivne mjere zaštite šuma)(1) Preventivne mjere zaštite od biotiĉkih i nebiotiĉkih agensa, koji bi mogli ugroziti stabilnost šuma i njihove funkcije, zasnivaju se na gospodarenju šumama, koje uvaţava prirodne procese, kao i na odrţavanju i odgovarajućem unaprjeĊenju bioraznolikosti u šumi.(2) Uprava za šumarstvo i vlasnici privatnih šuma duţni su provoditi ili osiguravati provoĊenje šumskog reda, sanitarne sjeĉe i druge preventivne mjere prije nego što bi se šume mogle ugroziti Stranica| 570NARODNE NOVINE Županije Posavske20.11.2013. Broj 9prekomjernim razmnoţavanjem insekata, širenjem uzroĉnika biljnih bolesti ili drugih štetnih organizama.(3) Uprava za šumarstvo prikuplja podatke u vezi sa zaštitom šuma, o pojavi biljnih bolesti i štetoĉina; savjetuje o pitanjima koja se tiĉu integralne zaštite šuma. (4) Ministar nareĊuje dodatne mjere za zaštitu šume ukoliko Uprava za šumarstvo ustanovi da je biološka ravnoteţa poremećena ili ukoliko postoji opasnost od drugog velikog oštećenja šume.Ĉlanak 14(Obnova šuma nakon nepogode)(1) U sluĉaju nepogode u svim šumama uzrokovane bilo kojim biotiĉkim ili nebiotiĉkim agensom, Uprava za šumarstvo duţna je da pripremi plan za obnovu oštećenih i uništenih šuma i šumskog zemljišta, koji sadrţi opis nepogode, stupanj oštećenja šume, mjere koje se trebaju provesti i troškove sanacije i obnove.(2) Ako troškovi iz stavka (1) ovog ĉlanka prelaze financijske mogućnosti Ministarstva za sanaciju šteta u drţavnim šumama odnosno vlasnika privatnih šuma za sanaciju šteta u privatnim šumama, Vlada će osigurati nedostajuća sredstva u cilju primjene plana. V PROMET DRVETA I NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODAĈlanak 15(Promet drveta i nedrvnih šumskih proizvoda)(1) Zabranjeno je drvo, dijelove stabala i grane posjeĉene u šumi i izvan šume (na poljoprivrednom zemljištu, meĊama, pojedinaĉna stabla i sl.), pomjerati od panja dok se ne obiljeţi šumskim ĉekićem (ţigoše), obrojĉi, premjeri i stavljati u promet dok se ne izda otpremni iskaz.(2) Ţigosanje, obrojĉavanje, premjeravanje i izdavanje otpremnog iskaza za drvo koje potiĉeiz svih šuma na podruĉju Ţupanije vrši Uprava za šumarstvo.(3) Zabranjeno je nedrvne šumske proizvode stavljati u promet bez odobrenja Uprave za šumarstvo. (4) Pod prometom drveta i nedrvnih šumskih proizvoda, u smislu ovog Zakona, podrazumijeva se prijevoz prometnicama, kupovina, prodaja, poklon, skladištenje, kao i primanje drveta u pilane u kojima se vrši rezanje drveta.(5) Ne moţe se dozvoliti ili izvršiti sjeĉa šume na uzurpiranom drţavnom zemljištu na kome imovinsko-pravni odnosi nisu raspravljeniili izvršiti sjeĉu bez prethodne doznake kao i drvo staviti u promet prije ţigosanja, obrojĉavanja i snabdijevanja drveta sa otpremnim iskazom ili staviti u promet nedrvne šumske proizvode u suprotnosti sa odredbama ovog ĉlanka. (6) Privremeno oduzimanjedrveta i nedrvnih šumskih proizvoda koji su stavljeni u promet u suprotnosti sa odredbama ovog ĉlanka vrše ĉuvari šuma, pripadnici policije i ţupanijski šumarski inspektori, a privremeno oduzimanje sredstava kojima je izvršena nezakonita radnja pripadnicipolicije, u skladu sa vaţećim propisima koji se odnose na kriviĉnu, odnosno prekršajnu odgovornost. Privremeno oduzete šumske proizvode, na mjestu privremenog oduzimanja, preuzima Uprava za šumarstvo, koja organizira pretovar, prijevoz i skladišti ih na mjestu koje sama odredi. U sluĉaju da postoji mogućnost da se u toku pohranjivanja šumskim proizvodima ili sredstvima umanji vrijednost ili da njihovo pohranjivanje iziskuje nesrazmjerne troškove, privremeno oduzeta roba će se prodati licitacijom, a financijska sredstva deponirati na poseban raĉun Proraĉuna ţupanije.(7) Osobe iz stavka (6) ovog ĉlanka imaju pravo legitimirati sve osobe koje se kreću na podruĉju šume koju ĉuvaju, odnosno nad kojom vrše nadzor, kao i osobe koja prometuju šumskim proizvodima.(8) U periodu vegetacije, od 1. travnja do 1. studenog, drvo ĉetinara i brijesta ne moţe se sa korom stavljati u promet i uskladištavati, izuzev ako period od sjeĉe do otpreme traje kraće od ciklusa razvoja insekta, a najduţe do 21 dan.(9) Naĉin ţigosanja, obrojĉavanja, premjeravanja, sadrţaj i naĉin izdavanja otpremnog iskaza za drvo propisat će Ministar. VI ŠUME I ŠUMSKO ZEMLJIŠTE S POSEBNIM REŢIMOM GOSPODARENJAĈlanak 16(Proglašenje zaštitnih šuma, šuma s posebnom namjenom i šuma od vitalnog interesa)(1) Da bi se osigurala zaštita ili specijalni reţim gospodarenja, odreĊene šume, mogu biti proglašene zaštitnim šumama ili šumama s posebnom namjenom. Procjena šumskih funkcija u ovim šumama utvrĊuje se struĉnim šumarskim elaboratom sa podacima o stanjušuma i principima i metodama gospodarenja šumama u cilju oĉuvanja šuma i ostvarivanja namjene proglašenja podruĉja, izvršioca propisanog reţima kao i pravne osobe koja je odgovorna za osiguranje sredstava za pokriće troškova u vezi sa posebnim reţimom gospodarenja.(2) Struĉni šumarski elaborat iz stavka (1) moţe izraditi pravna osoba iz ĉlanka 4. stavka (6) ovog Zakona.(3) Uprava za šumarstvo, odnosno vlasnici privatnih šuma, imaju pravo na naknadu za ograniĉeno korištenje ili povećane troškove zaštite. Naknadu snosi pravna osoba na ĉiji je zahtjev proglašenje izvršeno. Visina naknade se utvrĊuje sporazumno, a Broj 9 20.11.2013. NARODNE NOVINE Županije PosavskeStranica| 571ako se sporazum ne postigne naknada se utvrĊuje kod nadleţnog suda.(4) Ministarstvo na osnovu podataka koje mu dostavlja Uprava za šumarstvo, vodievidenciju zaštitnih šuma i šuma sa posebnom namjenom.Ĉlanak 17(Zaštitne šume i šume od vitalnog interesa)(1) Zaštitne šume sluţe za zaštitu zemljišta na strmim terenima i zemljišta podloţnih erozijama, bujicama, klizištima, zaštitu naselja, gospodarskih i drugih objekata, izvorišta, vodotoka i akumulacija i šume koje su podignute kao zaštitni pojasevi. (2) Vlada proglašava šume i šumsko zemljište zaštitnim šumama na prijedlog Ministarstva, saĉinjen uz prethodno pribavljeno mišljenje Uprave za šumarstvo i općine na ĉijem se podruĉju nalaze šume i šumsko zemljište koje treba proglasiti zaštitnim šumama.(3) Vlada proglašava šume i šumsko zemljište šumama od vitalnog interesa za trajno gospodarenje šumama na prijedlog Ministarstva, saĉinjen uz prethodnopribavljeno mišljenje Uprave za šumarstvo i općine na ĉijem se podruĉju nalaze šume i šumsko zemljište koje treba proglasiti šumama od vitalnog interesa za trajno gospodarenje šumama.(4) Primjerak akta o proglašenju zaštitnih šuma, kao i akta o proglašenju šuma od vitalnog interesa za trajno gospodarenje šumama dostavlja se Ministarstvu, nadleţnoj instituciji za zaštitu kulturno-povijesnog i prirodnog naslijeĊa, Upravi za šumarstvo i općini na ĉijem se podruĉju nalaze šume i šumsko zemljište koje je proglašeno zaštitnim šumama, odnosno šumama od vitalnog interesa za trajno gospodarenje šumama.Ĉlanak 18(Šume s posebnom namjenom)(1) Šume ili njeni dijelovi koje imaju poseban kulturni, povijesni, ekološki i prirodni znaĉaj, ukljuĉujući i šume namijenjene za izletišta, odmor, opće obrazovanje, rekreaciju, turizam, klimatska i druga ljeĉilišta, proglašavaju se šumama sa posebnom namjenom u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti prirode („Sluţbene novine Federacije BiH“, broj 33/03) ili drugim propisom koji takoĊer propisuje poseban reţim gospodarenja za šume.(2) Šume s posebnom namjenom su i šume od posebnog znaĉaja za obranu i potrebe Oruţanih snaga Bosne i Hercegovine, kao i šume ili njeni dijelovi registrirani kao sjemenske sastojine i sjemenski objekti, u skladu sa odredbama Zakona o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja („Sluţbene novine Federacije BiH“, broj 71/05 i 8/10).(3) Zahtjev sa elaboratom za proglašenje šuma sa posebnom namjenom koji podnosi zainteresirana pravna osoba obvezno sadrţi: cilj i razloge za proglašenje; popis katastarskih parcela kao i broj odjela i oznaku odsjeka; kartu najmanje razmjere 1:10.000 sa ucrtanim parcelama; struĉni šumarski elaborat iz ĉlanka 16. ovog Zakona; procjenu utjecaja na okoliš; predloţena ograniĉenja u gospodarenju; predloţene naknade sa izvorom financiranja; Suglasnost općine i odgovarajuće administrativne mjere ukljuĉujući javne obavijesti i rasprave. (4) Primjerak akta o proglašenju šuma s posebnom namjenom dostavlja se Ministarstvu, Ministarstvu gospodarstva i prostornog ureĊenja te Ministarstvu prometa, veza, turizma i zaštite okoliša, nadleţnoj instituciji za zaštitu kulturno-povijesno i prirodnog naslijeĊa, Upravi za šumarstvo i općini na ĉijem se podruĉju nalazi šuma išumsko zemljište koje je proglašeno šumom s posebnom namjenom.Ĉlanak 19(Šume u inundacijskom pojasu)(1)Pod šumama u inundacijskom pojasu podrazumijevaju se šume koje se nalaze izmeĊu rijeĉnog korita i vanjskog (vodnog) ruba obrambena nasipa.(2)Zabranjeno je, sukladno Zakonu o vodama, bez pisane suglasnosti mjerodavna tijela za vode u inundacijskome podruĉju saditi drveće i grmlje, sjeći drveće i krĉiti raslinje, sjeći zaštitne šume ili drugo drveće i vršiti druge radove koji mogu dovesti do erozivnih procesa.VII ZAŠTITA ŠUMA I ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA OD ŠTETA Ĉlanak 20(Zabrana loţenja vatre u šumi i zaštita šuma od poţara)(1) U šumama i na šumskom zemljištu kao i na drugom zemljištu na udaljenosti manjoj od 150 m od granice šume nije dozvoljeno loţenje otvorene vatre.(2) Zabranjena je izgradnja i rad tvornice i drugih objekata koji rade sa otvorenim plamenom na udaljenosti manjoj od 300 metara od granice šume. (3) Uprava za šumarstvo u suradnji sa Ministarstvom i tijelom nadleţnim za poslove civilne zaštite Ţupanije, izraĊuje i provodi planove za zaštitu šuma od poţara i redovito izvještava Vladu Ţupanije.Ĉlanak 21(Uporaba kemijskih sredstava u šumi)(1) Nije dozvoljena uporaba kemijskih sredstava, odlaganje otpada, smeća ili zagaĊujućih tvari u šumi i na šumskom zemljištu. Stranica| 572NARODNE NOVINE Županije Posavske20.11.2013. Broj 9(2) Izuzetno od stavka (1) ovog ĉlanka, uz dozvolu Ministarstva, certificirana kemijska sredstva, pod uvjetom da ne ugroţavaju biološku ravnoteţu, mogu biti korištena u šumskim rasadnicima i u šumama za zaštitu biljaka od divljaĉi i od korova u cilju smanjenja prekomjerne populacije insekata ĉiji broj ne moţe biti smanjen ni na koji drugi naĉin, te za gašenje šumskih poţara.Ĉlanak 22(Pašarenje)Paša, ţirenje, brst, kresanje grana i lisnika (u daljnjem tekstu: pašarenje) u šumama nije dozvoljeno bez pisanog odobrenja Uprave za šumarstvo ili vlasnika privatnih šuma, na površinama koje su odreĊene Šumskogospodarskom osnovom.Ĉlanak 23(Praćenje zdravstvenog stanja šuma)Uprava za šumarstvo je duţna pratiti zdravstveno stanje šuma i opseg šteta u šumama, poduzimati adekvatne preventivne mjere za spreĉavanje pojava koje mogu prouzrokovati štete na šumi, te o tome izvještavati Ministarstvo.VIII NEDRVNI ŠUMSKI PROIZVODI I ZAŠTITA UGROŢENIH VRSTAĈlanak 24(Iskorištavanje nedrvnih šumskih proizvoda)(1) Uprava za šumarstvo i vlasnici privatnih šuma mogu uzgajati i iskorištavati nedrvne šumske proizvode ili odobriti drugim pravnim i fiziĉkim osobama njihovo iskorištavanje u opsegu i na mjestima koja su odreĊena u Šumskogospodarskoj osnovi.(2) Uprava za šumarstvo moţe za vlastite potrebe koristiti mineralna tvoriva sa površinskih kopova -pozajmišta predviĊenim Šumskogospodarskom osnovom u svrhu izgradnje i odrţavanja šumske transportne infrastrukture.Ĉlanak 25(Zaštita ugroţenih vrsta)Nije dozvoljena sjeĉa, iskorjenjivanje ili bilo kakvo oštećivanje stabala panĉićeve omorike (Picea omorika (Panĉić) Purk.), tise (Taxusbaccata L.), meĉje lijeske (Coryluscolurna L.), planinskog javora (AcerheldreichiiOrph.), planinskog bora (Pinusmugo Tuna), zelene johe (Alnusviridis (Chaix) Lam. & DC.), munike (PinusheldreichiiChrist.) i zanovijeti (Fetteriaramentacea (Sieber) Presi), osim ako je potrebno provesti uzgojne i sanitarne sjeĉe.IX PROMET U ŠUMAMA Ĉlanak 26(Gradnja šumske infrastrukture)(1) Planiranje i izgradnja šumskih komunikacija mora se prilagoditi prirodnom okolišu te uvaţavati potrebe općine, kao i protupoţarne, turistiĉke i rekreativne potrebe.(2) Transportna šumska infrastruktura mora biti izgraĊena, odrţavana i korištena na naĉin da iskljuĉuje narušavanje ostalih funkcija šuma i šumskih zemljišta.(3)Izgradnja i rekonstrukcija šumskih puteva izvodi sa na temelju projektne dokumentacije. Ĉlanak 27(Kretanje motornih vozila u šumi)(1) Nije dozvoljeno kretanje motornih vozila u šumama i na šumskim prometnicama osim u svrhu gospodarenja šumama i nadzora, spašavanja, policijskih istraga, vojnih manevara, mjera za zaštitu od prirodnih nepogoda, turizma, te pristupa vlasnika, korisnika i pojedinaca zemljištu za koje su odgovorni, kao i lokalnog puĉanstva.(2) Uprava za šumarstvo i vlasnici privatnih šuma mogu dozvoliti kretanje šumskim putem trećoj osobi. Za organiziranje biciklistiĉkih i moto trka šumskim prometnicama potrebno je pribaviti dozvolu Ministarstva koja moţe ukljuĉivati odreĊenunaknadu.Ĉlanak 28(Pristup šumama)Sve osobe imaju pravo kretanja kroz šumu ili šumskim zemljištem na vlastitu odgovornost, ako nije drugaĉije odreĊeno ovim Zakonom ili Šumskogospodarskom osnovom. Uprava za šumarstvo, odnosno vlasnici privatnih šuma nisu obvezni poduzimati posebne mjere opreza, niti će se smatrati odgovornim za bilo kakve štete ili ozljede koje pretrpe takve osobe.X UPRAVLJANJE ŠUMAMAĈlanak 29(Upravljanje šumama)(1) Šume i šumsko zemljište su u drţavnom vlasništvu (u daljnjem tekstu: drţavne šume) i u privatnom vlasništvu (u daljnjem tekstu: privatne šume).(2) Drţavnim šumama upravlja Vlada putem Ministarstva, pod uvjetima utvrĊenim ovim Zakonom. (3) Pravo vlasništva nad drţavnim šumama ne moţe se steći njihovim korištenjem ili zauzimanjem bez obzira na razdoblje trajanja istog, odnosno dosjelošću.
Zakon o inspekcijama Posavskog kantona Posavski kanton Narodne novine Županije Posavske 09/13 20.11.2013 inspekcija,posavski kanton Broj 9 20.11.2013. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica | 581 XVII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Ĉlanak 60 (PrilagoĊavanje poslova) Uprava za šumarstvo je duţna svoje poslovanje uskladiti sa odredbama ovog Zakona. Ĉlanak 61 (Zapoĉeti postupci) (1) Postupci zapoĉeti do dana prestanka primjene Uredbe o šumama ("Sluţbene novine Federacije BiH", br. 83/09, 26/10, 38/10 i 60/11), rješavat će se u skladu sa odredbama te Uredbe. Ĉlanak 62 (Podzakonski propisi) Podzakonski propisi predviĊeni ovim Zakonom donijet će se u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona. Ĉlanak 63 (Primjena Zakona) Ovaj Zakon će se primjenjivati do stupanja na snagu, odnosno poĉetka primjene Zakona o šumama koji će donijeti Parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Ĉlanak 64 (Stupanje na snagu) Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Narodnim novinama Ţupanije Posavske“. Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŢUPANIJA POSAVSKA Skupština Broj: 01-02-90/13 Domaljevac, 12.11.2013. godine Predsjednik Skupštine Mario Jurkić, prof., v.r. Na temelju ĉlanka IV.A.26(1)e Ustava Ţupanije Posavske („Narodne novine Ţupanije Posavske”, broj: 1/96, 3/96, 7/99, 3/00, 5/00, 7/04), Skupština Ţupanije Posavske na sjednici odrţanoj dana 12.11.2013. godine donosi ZAKON o inspekcijama Ţupanije Posavske I OPĆE ODREDBE Ĉlanak 1 Predmet Zakona Ovim zakonom ureĊuje se vršenje inspekcijskog nadzora iz nadleţnosti ţupanijskih tijela uprave, inspekcijski poslovi ţupanijskih inspekcija i njihov djelokrug, jedinstveni postupak inspekcijskog nadzora u Ţupaniji Posavskoj (u daljem tekstu: Ţupanija), radi osiguranja izvršenja zakona i drugih propisa (u daljem tekstu: propisa), prava, obveze, i odgovornosti inspektora, prava i obveze subjekata nadzora, odnosi izmeĊu Ţupanijske uprave za inspekcijske poslove (u daljem tekstu:Ţupanijska uprava), općinskih inspekcija, preventivno djelovanje inspektora u vršenju inspekcijskog nadzora i druga pitanja koja su znaĉajna za funkcioniranje inspekcijskog sistema Ţupanije. Ĉlanak 2 Pojmovi korišteni u Zakonu Pojmovi korišteni u ovom Zakonu imaju slijedeće znaĉenje: 1) Inspekcijsko tijelo – ţupanijsko tijelo nadleţno za vršenje inspekcijskih poslova; 2) inspektor – drţavni sluţbenik sa posebnim ovlastima; 3) inspekcijski nadzor – vrsta upravnog nadzora koja se ostvaruje neposrednim uvidom u zakonitost rada, poslovanja i postupanja pravnih i fiziĉkih osoba u pogledu pridrţavanja zakona i drugih propisa, te poduzimanje upravnih i drugih mjera za koje su ovlašteni zakonom odnosno drugim propisom (u daljnjem tekstu: zakoni i drugi propisi); 4) inspekcijski poslovi – poslovi za koje su ovlašteni inspektori u okviru inspekcijskog nadzora, a to su: a) preventivni - poduzimanje mjera i radnji radi spreĉavanja povrede propisa; b) korektivni - donošenje rješenja o otklanjanju nedostataka, zabrani poduzimanja radnji koje su u suprotnosti sa zakonima i drugim propisima i drugih upravnih mjera i radnji za koje je inspektor ovlašten posebnim zakonom ili drugim propisom; c) represivni - podnošenje prijava nadleţnom tijelu za pokretanje odgovarajućeg postupka, ako povreda propisa predstavlja prekršaj ili kazneno djelo i izricanje prekršajnog naloga; d) inspekcijski pregled – neposredni pregled poslovnih prostorija i drugih objekata, procesa rada i zaštite na radu, proizvoda, robe i usluga, isprava i druge dokumentacije, kao i drugih radnji sukladno svrsi inspekcijskog nadzora kod pravnih i fiziĉkih osoba; e) kontrolni inspekcijski nadzor – kontrola u izvršenju i postupanju subjekta nadzora po Stranica | 582 NARODNE NOVINE Županije Posavske 20.11.2013. Broj 9 naloţenim upravnim i drugim mjerama u postupku otklanjanja uoĉenih nepravilnosti; 5) Predmet prekršaja, subjekt nadzora, struĉna institucija a) predmet prekršaja – predmeti, roba, proizvodi, sredstva rada i druge stvari i materijali kojim je uĉinjen prekršaj ili kazneno djelo ili su nastali u izvršenju ili pokušaju izvršenja prekršaja ili kaznenog djela; b) subjekt nadzora – je pravna osoba, pravna osoba sa javnim ovlaštenjima, fiziĉka osoba registrirana kod nadleţnog tijela za obavljanje odreĊene djelatnosti i fiziĉka osoba koje obavlja odreĊenu djelatnost bez rješenja nadleţnog tijela, nad kojim se vrši inspekcijski nadzor ; c) struĉna institucija – ovlaštena organizacija za ispitivanja i ocjenjivanje usuglašenosti stanja i proizvoda sa propisima; Ĉlanak 3 Vršenje inspekcijskog nadzora Inspekcijski nadzor se vrši: 1) poduzimanjem inspekcijskih radnji na utvrĊivanju stanja radi izvršavanja zakona i drugih propisa kod subjekta nadzora; 2) poduzimanjem preventivnih mjera sukladno ovom Zakonu; 3) nalaganjem upravnih mjera radi spreĉavanja i otklanjanja nezakonitosti u izvršavanju zakona i drugih propisa (u daljnjem tekstu: upravne mjere) i 4) poduzimanjem drugih mjera i radnji odreĊenih ovim Zakonom i drugim propisom. Ĉlanak 4 Uloga i znaĉaj inspekcijskog nadzora Inspekcijskim nadzorom osigurava se zakonitost i zaštita javnog i privatnog interesa sukladno zakonu. Inspekcijski nadzor organiziran prema ovom Zakonu je posao od općeg interesa za Ţupaniju. Ĉlanak 5 Organiziranje inspekcijskog nadzora Inspekcijski nadzor, prema ovom Zakonu, vrše tijela nadleţna za vršenje inspekcijskih poslova, osim inspekcija koje su na drugi naĉin organizirane sukladno posebnim zakonima, radi obavljanja inspekcijskog nadzora. Sukladno Ustavnim odreĊenjima poslovi inspekcijskog nadzora iz nadleţnosti Ţupanije mogu se prenijeti na općinu. Struĉni nadzor nad radom općinskih inspekcijskih tijela u provoĊenju ţupanijskih zakona vrši Ţupanijska uprava. Ĉlanak 6 Osobe koja vrše inspekcijski nadzor Inspekcijski nadzor vrše inspektori kao drţavni sluţbenici sa posebnim ovlastima i odgovornostima (u daljnjem tekstu: inspektor). Ĉlanak 7 Radno pravni status Na radno-pravni status inspektora i druga pitanja koja nisu ureĊena ovim Zakonom shodno se primjenjuju zakoni i drugi propisi koji vaţe za drţavne sluţbenike u tijelima uprave Ţupanije. Ĉlanak 8 Opći uvjeti za postavljenje inspektora Opći uvjeti za postavljenje inspektora utvrĊeni sa Zakonom o drţavnim sluţbenicima u tijelima drţavne sluţbe u Ţupaniji Posavskoj( „Narodne novine Ţupanije Posavske”,broj 7/10, 5/11)u daljnjem tekstu (Zakon o drţavnim sluţbenicima). Ĉlanak 9 Posebni uvjeti za obavljanje poslova inspektora Posebni uvjeti za obavljanje poslova inspektora utvrĊuju se Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i naĉinu rada Ţupanijske uprave za inspekcijske poslove, u skladu sa propisima koji reguliraju inspekcijski nadzor u odreĊenoj oblasti. Ĉlanak 10 Postavljanje inspektora Inspektori se postavljaju sukladno Zakonu o drţavnim sluţbenicima. Ĉlanak 11 Naĉela vršenja inspekcijskog nadzora U postupku vršenja inspekcijskog nadzora, inspektor se pridrţava naĉela zakonitosti, javnosti, odgovornosti, uĉinkovitosti, ekonomiĉnosti, profesionalne nepristrasnosti, dosljednosti, nediskriminacije i politiĉke neovisnosti. U postupku inspekcijskog nadzora inspektor se pridrţava naĉela praviĉnosti, tako da mjera naloţena od strane inspektora bude srazmjerna teţini uĉinjene povrede. Naĉela vršenja inspekcijskog nadzora, pravila i procedure dostupni su javnosti. Inspektor pruţa struĉnu pomoć subjektu nadzora u primjeni propisa iz oblasti vršenja Broj 9 20.11.2013. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica | 583 inspekcijskog nadzora, kao i drugim mjerama preventivnog djelovanja. Ĉlanak 12 Nalaganje upravne mjere Kod nalaganja upravne mjere subjektu nadzora, inspektor će naloţiti upravnu mjeru koja je blaţa ako se tom mjerom postiţe svrha radi koje se mjera nalaţe. Ĉlanak 13 Primjena etiĉkog kodeksa U svom radu inspektor se rukovodi naĉelima Etiĉkog kodeksa za drţavne sluţbenike u Ţupaniji Posavskoj („Narodne novine Ţupanije Poasavske,” broj 2/11 ) i Etiĉkog kodeksa za inspektore Etiĉki kodeks za inspektore donosi rukovoditelj tijela nadleţnog za vršenje inspekcijskih poslova. Ĉlanak 14 Podnošenje izvještaja o poĉinjenom kaznenom djelu Inspektor je duţan podnijeti izvještaj o poĉinjenom kaznenom djelu nadleţnom tuţiteljstvu, ako je uoĉio povredu propisa iz svoje oblasti, a ta povreda predstavlja kazneno djelo. Ĉlanak 15 Propisivanje inspekcijskog nadzora Inspekcijski nadzor i nalaganje upravnih i drugih mjera i radnji propisuje se zakonom. II - ORGANIZACIJA ŢUPANIJSKE INSPEKCIJE Ĉlanak 16 Ţupanijska uprava za inspekcijske poslove  Ţupanijske inspekcije odreĊene ovim Zakonom u sastavu su Ţupanijske uprave.  Ţupanijska uprava je samostalno ţupanijsko tijelo uprave.  Sjedište Ţupanijske uprave je u Orašju. Ĉlanak 17 Djelokrug rada Ţupanijske uprave Ţupanijska uprava obavlja sljedeće poslove koji se odnose na: 1) inspekcijske poslove iz nadleţnosti ţupanijskih inspekcija koje su ovim zakonom organizirane u njenom sastavu; 2) obavlja nadzor nad primjenom ţupanijskih propisa, općinskih propisa, federalnih propisa i nadzor nad primjenom propisa donesenih od nadleţnih tijela Bosne i Hercegovine, kojima su odreĊeni poslovi preneseni na Ţupaniju; 3) obavlja inspekcijski nadzor nad pravnim osobama kojima su prenesena javna ovlaštenja od strane tijela uprave, ako oni ne vrše taj nadzor; 4) poduzima upravne i druge mjere u obavljanju inspekcijskog nadzora; 5) koordinira rad ţupanijskih inspekcija i suraĊuje sa federalnom i oćinskom inspekcijom ; 6) donosi provedbene propise, opće i pojedinaĉne upravne i druge akte iz svoje nadleţnosti; 7) donosi programe i planove vršenja inspekcijskog nadzora; 8) vodi evidenciju o svim subjektima nadzora; 9) vodi evidenciju o izvršenom inspekcijskom nadzoru; 10) vodi evidenciju o radu ţupanijskih inspektora; 11) vodi evidenciju o sluţbenim iskaznicama ţupanijskih inspektora; 12) donosi program struĉne obuke; 13) po potrebi sudjeluje u struĉnoj pripremi ţupanijskih propisa nad kojim nadzor vrši ţupanijska inspekcija; 14) prati stanje u oblasti inspekcijskog nadzora i podnosi izvještaje o radu Vladi Ţupanije Poasavske ( u daljem tekstu: Vlada Ţupanije); 15) podnosi posebne izvještaje o poduzetim upravnim i drugim mjerama Vladi Ţupanije; 16) ostvaruje suradnju sa nadleţnim tijelima u Federaciji, Republici Srpskoj i Brĉko Distriktu Bosne i Hercegovine; 17) obavlja i druge upravne i struĉne poslove odreĊene ţupanijskim i federalnim zakonima i drugim propisima. Ĉlanak 18 Unutarnja organizacija Ţupanijske uprave Unutarnja organizacija Ţupanjske uprave utvrĊuje se Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i naĉinu rada Ţupanijske uprave. Pravilnik iz stavka 1. ovog ĉlanka donosi direktor Ţupanijske uprave, uz suglasnost Vlade Ţupanije. Ĉlanak 19 RukovoĊenje Ţupanijskom upravom Ţupanijskom upravom rukovodi direktor. Direktora Ţupanijske uprave postavlja Vlada Ţupanije sukladno Zakonu o organizaciji tijela uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Sluţbene novine FBiH”, broj: 35/05, u daljem tekstu: Zakon o organizaciji tijela uprave), i Zakonu o drţavnim sluţbenicima u tijelima drţavne sluţbe Ţupanije Posavke (¨Narodne novine Ţupanije Posavske”,broj 7/10,5/11) Direktor Ţupanijske uprave za svoj rad odgovara Vladi Ţupanije. Stranica | 584 NARODNE NOVINE Županije Posavske 20.11.2013. Broj 9 Ĉlanak 20 Direktor Ţupanijske uprave Direktor Ţupanijske uprave (u daljem tekstu: direktor) je rukovodeći drţavni sluţbenik koji: 1) rukovodi, predstavlja i zastupa Ţupanijsku upravu; 2) organizira i osigurava zakonito i efikasno vršenje inspekcijskog nadzora iz nadleţnosti ţupanijskih inspekcija koje su u sastavu Ţupanijske uprave; 3) donosi propise i druge akte za koje je ovlašten ovim zakonom; 4) obavlja i druge poslove iz nadleţnosti Ţupanijske uprave koji su odreĊeni ovim Zakonom i drugim ţupanijskim i federalnim propisima. Ĉlanak 21 Rukovodeći drţavni sluţbenici Rukovodeći drţavni sluţbenici u Ţupanijskoj upravi su: 1) tajnik, 2) pomoćnik direktora, Rukovodeće drţavne sluţbenike iz stavka 1. ovog ĉlanka postavlja direktor Ţupanijske uprave sukladno Zakonu o drţavnim sluţbenicima. Rukovodeći drţavni sluţbenici iz stavka 1. ovog ĉlanka za svoj rad odgovaraju direktoru Ţupanijske uprave. Ĉlanak 22 Ţupanijski inspektori U Ţupanijskoj upravi ţupanijski inspektori su: 1) trţišno- turistiĉki inspektor 2) sanitarni inspektor 3) inspektor za radne odnose i zaštitu na radu 4) inspektor za ceste i cestovni promet 5) poljoprivredni inspektor 6) veterinarski inspektor 7) termoenergetski inspektor 8) urbanistiĉko –graĊevinski inspektor 9) vodoprivredni inspektor III – INSPEKTORATI U SASTAVU ŢUPANIJSKE UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE I NJIHOV DJELOKRUG Ĉlanak 23 Ţupanijski inspektorat U sastavu Ţupanijske uprave za inspekcijske poslove su: 1. Inspektorat za poljoprivredu, vodoprivredu.veterinarstvo,graĊevinarstvo 2. Inspektorat za promet roba i usluga, cestovni promet, tuirizam, ugostiteljstvo, radne odnose i sanitarne poslove. Ĉlanak 24 Djelokrug rada Djelokrug rada ţupanijskih inspekcija iz ĉlanka 22. ovog zakona utvrĊen je ţupanijskim i federalnim zakonima i drugim propisima kojima je ureĊena odreĊena upravna oblast. Ĉlanak 25 Povjeravanje struĉnih poslova inspekcije specijaliziranim institucijama 1) Obavljanje odreĊenih struĉnih poslova za potrebe inspekcijskog nadzora (ispitivanje kvaliteta roba i proizvoda, odreĊene ekspertize i sl.), koji zahtjevaju posebnu tehniĉku opremu i specijalizirane struĉnjake, ili primjenu nauĉnih metoda i tehniĉkih postupaka, moţe se povjeriti ovlaštenim struĉnim institucijama koji obavljaju takve poslove. 2) Odluku o povjeravanju struĉnih poslova iz stavka 1. ovog ĉlanka donosi direktor Ţupanijske uprave. Ĉlanak 26 Odnos Ţupanijske uprave prema tijelima izvršne i zakonodavne vlasti Ţupanijska uprava u odnosu prema tijelima izvršne i zakonodavne vlasti postupa u skladu sa odredbama Zakona o organizaciji tijela uprave . Ĉlanak 27 Planiranje i izvješća o inspekcijskom nadzoru Ţupanijska uprava donosi godišnji program rada i mjeseĉne planove rada o obavljanju inspekcijskog nadzora. Program i plan vršenja inspekcijskog nadzora sadrţi vrstu inspekcijskog nadzora po upravnim oblastima. Prilikom izrade programa i plana inspekcijskog nadzora iz stavka 2. ovog ĉlanka, planirat će se veći broj inspekcijskih kontrola kod subjekta nadzora koji obavlja djelatnost sa povećanim stupnjom rizika za ţivot, zdravlje i imovinu graĊana.. Pri izradi godišnjih programa i planova za narednu godinu traţi se mišljenje ministarstava iz odgovarajućih upravnih oblasti. Mišljenja ministarstava dostavljaju se do 30. studenog tekuće godine. Planovi o vršenju inspekcijskog nadzora su sluţbena tajna. O stanju u oblastima iz svoje nadleţnosti Ţupanijska uprava podnosi izvješće Vladi Ţupanije najmanje jednom godišnje. Broj 9 20.11.2013. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica | 585 Pri izradi programa i planova posebno se mora voditi raĉuna da, gdje god je to moguće, da se inspekcijski nadzor vrši putem mješovitih inspekcijskih timova ovisno od oblasti inspekcijskog nadzora i subjekta nadzora. Direktor, u izuzetnim sluĉajevima donosi poseban program inspekcijskog nadzora. Prema posebnom programu iz stavka 8. ovog ĉlanka, inspekcijski nadzor u odreĊenoj oblasti, ili ciljanoj grupi subjekata nadzora bit će javan i promovirat će se putem medija, ili na drugi prikladan naĉin sa ciljem da djeluje edukativno kod subjekata nadzora kao i na pripremu tog subjekta za inspekcijsku kontrolu Inspektor je duţan dostaviti mjeseĉno i godišnje izvješće o svom radu direktoru uprave, koje sluţi za izradu mjeseĉnog i godišnjeg izvješća. Sadrţaj izvješća o radu inspektora propisuje direktor. Ĉlanak 28 Normativi za obavljanje inspekcijskog nadzora Direktor utvrĊuje normative obavljanja inspekcijskog nadzora iz nadleţnosti inspekcija. Ĉlanak 29 Vrijeme trajanja inspekcijskog nadzora Obavljanje redovitog inspekcijskog nadzora kod istog subjekta nadzora nije ograniĉeno brojem dana. Izuzetno, redoviti inspekcijski nadzor trţišnoturistiĉke inspekcije i inspekcije za radne odnose i zaštitu na radu kod istog subjekta nadzora moţe trajati najduţe 12 dana godišnje. Ako se radi o subjektu nadzora koji ima jednu ili više organizacionih jedinica, inspekcijski nadzor iz stavka 2. ovog ĉlanka moţe trajati duţe od 12 dana godišnje. Ako inspekcijski nadzor traje manje od ĉetiri sata raĉuna se kao pola dana, a ako inspekcijski nadzor traje više od ĉetiri sata, raĉuna se kao jedan dan. Izuzetno, ako postoje osnovane sumnje o znaĉajnom kršenju zakona, ili ako se nadzor zahtijeva zbog obima da inspekcijski nadzor traje duţe, rukovoditelj tijela nadleţnog za vršenje inspekcijskih poslova moţe rješenjem odrediti da inspekcijski nadzor kod subjekta nadzora traje i duţe od 12 dana, ali ne duţe od 20 dana godišnje. Odgovorna osoba subjekta nadzora moţe odbiti suradnju u inspekcijskom nadzoru jedne vrste inspekcije, ako inspektor nema rješenje o dozvoli prekoraĉenja broja dana inspekcijskog nadzora. Ĉlanak 30 Evidencije o inspekcijskom nadzoru Tijelo nadleţno za vršenje inspekcijskih poslova vodi evidenciju o inspekcijskom nadzoru za sve inspekcije u svom sastavu. Evidenciju o inspekcijskom nadzoru vodi i svaki inspektor. Ĉlanak 31 Iskaznica inspektora Inspektor ima iskaznicu kojom dokazuje svoje sluţbeno svojstvo, identitet i ovlaštenje propisana zakonom. Inpektorima iskaznicu izdaje rukovoditelj tijela nadleţnog za vršenje inspekcijskih poslova. Ĉlanak 32 Ocjenjivanje rada inspektora Rad inspektora sukladno Zakonu o drţavnim sluţbenicima ocjenjuje se najkasnije do kraja sijeĉnja tekuće godine za proteklu godinu. Rukovoditelj tijela nadleţnog za vršenje inspekcijskih poslova sukladno Zakonu o drţavnim sluţbenicima donosi rješenje o ocjeni rada inspektora. Ĉlanak 33 Struĉno obrazovanje inspektora Inspektor je obvezan da se neprestano struĉno obrazuje i usavršava za obavljanje inspekcijskog nadzora prema programu struĉne obuke inspektora koji donosi rukovoditelj tijela nadleţnog za obavljanje inspekcijskih poslova sukladno Zakonu o drţavnim sluţbenicima. Ĉlanak 34 Ograniĉenje inspektora u obavljanju drugih poslova Inspektor ne smije obavljati gospodarske, trgovaĉke ili druge djelatnosti i poslove za sebe ili drugog poslodavca, niti uĉestvovati u radu struĉnih komisija i tijela uprave koji daju dozvole, mišljenja ili druge akte za izdavanje dozvola za obavljanje djelatnosti koja podlijeţu tom inspekcijskom nadzoru, izuzev u sluĉaju kada je to izriĉito dopušteno posebnim zakonom. Zabrana iz stavka 1. ovog ĉlanka ne odnosi se na nauĉni i istraţivaĉki rad, poslove edukacije i obrazovanja. Za obavljanje poslova iz stavka 2. ovog ĉlanka suglasnost daje rukovoditelj tijela nadleţnog za obavljanje inspekcijskih poslova. Stranica | 586 NARODNE NOVINE Županije Posavske 20.11.2013. Broj 9 Ĉlanak 35 Posebni dodaci na plaću Osnovna plaća direktora i inspektora kao dodatak za obavljanje poslova sa posebnim ovlastima i uvjetima rada, uvećava se za postotak od 20%. Vrsta poslova i broj izvršitelja koji ostvaruju ovo pravo utvrĊuje se Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i naĉinu rada Ţupanijske uprave. Ĉlanak 36 Ĉuvanje poslovne i druge tajne u radu inspektora Inspektor je duţan ĉuvati poslovnu i svaku drugu tajnu sa kojom se upozna u obavljanju inspekcijskog nadzora. Inspektor je duţan ĉuvati tajnost prijave i druge informacije koje se tiĉu inspekcijskog nadzora. Duţnost ĉuvanja tajne u smislu st. 1. i 2. ovog ĉlanka traje i nakon prestanka obavljanja duţnosti inspektora, a najduţe dvije godine od dana prestanka te duţnosti. Ĉlanak 37 Suspenzija inspektora Inspektor će biti suspendiran sa te duţnosti, ako: 1. ne obavi inspekcijski nadzor, ili ne poduzme upravne mjere kad je oĉito da je to morao obaviti, a naroĉito ako su zbog toga nastupile veće štetne posljedice; 2. pri obavljanju inspekcijskog nadzora prekoraĉi ili zloupotrijebi svoje ovlasti; 3. obavlja djelatnost ili poslove suprotno ĉlanku 47. ovog Zakona; 4. obavljanjem duţnosti inspektora uĉini kazneno djelo ili kazneno djelo koje je smetnja za rad u drţavnoj sluţbi; 5. prekrši obvezu ĉuvanja poslovne i druge tajne sa kojom je upoznat u vršenju inspekcijskog nadzora sukladno ovom zakonu; 6. koristi imovinu tijela drţavne sluţbe u privatne svrhe. Ĉlanak 38 Prijedlog za suspenziju inspektora Prijedlog za suspenziju inspektora podnosi direktor, u skladu sa Zakonom o drţavnim sluţbenicima. Ĉlanak 39 Odluĉivanje o suspenziji inspektora O suspenziji inspektora direktor donosi rješenje. Protiv rješenja iz stavka 1. ovog ĉlanka inspektor ima pravo ţalbe sukladno Zakonu o drţavnim sluţbenicima. Ţalba na rješenje iz stavka 2. ovog ĉlanka ne odlaţe izvršenje rješenja. Suspenzija inspektora ne iskljuĉuje njegovu stegovnu odgovornost prema odredbama Zakona o drţavnim sluţbenicima, ili prekršajnu i kaznenu odgovornost ako razlozi za suspenziju istodobno imaju i obiljeţja tih odgovornosti. Ĉlanak 40 Obveze inspektora u sluĉaju suspenzije Danom suspenzije inspektor je duţan direktoru predati iskaznicu, spise nezavršenih predmeta u inspekcijskom nadzoru i sredstva rada sa kojima je bio zaduţen. O predaji iskaznice, preuzimanju sluţbene dokumentacije i sredstava rada iz stavka 1. ovog ĉlanka sastavlja se zapisnik. Ĉlanak 41 Povreda radne duţnosti Povreda radne duţnosti inspektora propisat će se općim aktom direktora sukladno ovom Zakonu i drugom propisu. IV - NADLEŢNOST INSPEKCIJA Ĉlanak 42 Nadleţnost ţupanijske inspekcije Ţupanijska inspekcija obavlja inspekcijski nadzor nad primjenom propisa u okviru nadleţnosti utvrĊenih ţupanijskim, općinskim, federalnim i drugim propisima. Ţupanijska inspekcija obavlja inspekcijski nadzor iz svoje nadleţnosti na cijelom podruĉju Ţupanije. Ĉlanak 43 Ovlaštenje za vršenje inspekcijskog nadzora Direktor rješenjem moţe ovlastiti više ţupanijskih inspektora da vrše inspekcijski nadzor u odreĊenoj oblasti u izvršenju ţupanijskih, općinskih i federalnih propisa na podruĉju Ţupanije Posavske u cilju poboljšanja stanja u toj oblasti, kao i po zahtjevu Predsjednika Vlade i Vlade Ţupanije Posavske. Protiv rješenja direktora Ţupanijske uprave iz stavka 1. ovog ĉlanka ne moţe se izjaviti ţalba. Ĉlanak 44 Inspekcijski nadzor u sluĉaju neposredne opasnosti U sluĉajevima kada prijeti neposredna opasnost po zdravlje i ţivot graĊana, materijalna dobra i okoliš, zaštitu javnog interesa, inspekcijski nadzor izvršit će najbliţi inspektor u odgovarajućoj upravnoj oblasti. Po obavljenom inspekcijskom nadzoru inspektor je duţan u što kraćem roku saĉiniti izvještaj Broj 9 20.11.2013. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica | 587 o obavljenom inspekcijskom nadzoru, i obavjestiti nadleţno tijelo za vršenje inspekcijskih poslova. Ĉlanak 45 Vršenje inspekcijskog nadzora kad nije odreĊena nadleţnost Kad je ţupanijskim propisom propisan inspekcijski nadzor, a nije odreĊeno koje će ga tijelo vršiti, za te poslove nadleţna je ţupanijska inspekcija iz odgovarajuće upravne oblasti. Ĉlanak 46 Vršenje inspekcijskog nadzora po ovlaštenju direktora Kad to potreba sluţbe zahtjeva, direktor moţe, izuzetno, ovlastiti i drugog drţavnog sluţbenika tog tijela uprave koji ispunjava uvjete iz ĉlanka 8.i 9.ovog zakona da izvrši samo odreĊene poslove inspekcijskog nadzora, odnosno da inspektoru pomogne u vršenju odreĊenog nadzora o ĉemu direktor donosi pismeno rješenje. Ĉlanak 47 Zabrana vršenja inspekcijskog nadzora iz nadleţnosti druge inspekcije Inspektor koji vrši inspekcijski nadzor iz odreĊene upravne oblasti ne moţe vršiti inspekcijski nadzor iz nadleţnosti inspekcije iz druge upravne oblasti, osim u sluĉajevima i uvjetima odreĊenim ovim Zakonom. Ĉlanak 48 Dopuštenost vršenja inspekcijskog nadzora iz nadleţnosti druge inspekcije Kada je potrebno ţurno izvršiti inspekcijski nadzor radi zaštite javnog interesa, inspektor iz jedne upravne oblasti moţe u sluĉajevima, i pod uvjetima koji su odreĊeni zakonom, izvršiti inspekcijski nadzor iz druge upravne oblasti uz suglasnost rukovoditelja tijela uprave za vršenje inspekcijskih poslova. O izvršenom inspekcijskom nadzoru obavijestit će se nadleţni inspektor u roku od tri dana od dana izvršenja inspekcijskog nadzora. Ĉlanak 49 Prijedlog za rješavanje sukoba nadleţnosti izmeĊu ţupanijskih inspekcija U sluĉaju sukoba nadleţnosti izmeĊu ţupanijskih inspekcija, prijedlog za rješavanje tog sukoba podnosi ţupanijska inspekcija koja je posljednja postupala, i ţupanijska inspekcija koja smatra da je nadleţna za postupanje u roku od tri dana od dana saznanja o sukobu nadleţnosti. Ĉlanak 50 Rješavanje sukoba nadleţnosti izmeĊu ţupanijskih inspekcija Sukob nadleţnosti izmeĊu ţupanijskih inspekcija u sastavu Ţupanijske uprave rješava direktor. Ĉlanak 51 Sukob nadleţnosti izmeĊu ţupanijskih i federalnih inspekcija Sukob nadleţnosti izmeĊu federalnih i ţupanijskih inspekcija, rješavaju sporazumno direktor Federalne uprave i direktor ţupanijske uprave za inspekcijske poslove, u roku od tri dana od dana nastanka sukoba. Ako se sukob nadleţnosti ne riješi sporazumno u roku iz stavka 1. ovog ĉlanka, sukob nadleţnosti rješavat će Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine. V – PREVENTIVNO DJELOVANJE INSPEKTORA U OBAVLJANJU INSPEKCIJSKOG NADZORA Ĉlanak 52 Preventivno djelovanje inspektora U obavljanju inspekcijskog nadzora, inspektor poduzima preventivne mjere i radnje radi sprijeĉavanja povrede zakona i drugih propisa, spreĉavanja nastajanja štetnih posljedica i otklanjanja uzroka koji bi doveli do štetnih posljedica, ukoliko iste nisu nastupile, u cilju zaštite javnog i privatnog interesa. Ĉlanak 53 Preventivne mjere U poduzimanju preventivnih mjera inspektor: 1) upoznaje subjekte nadzora o obvezama iz zakona i drugih propisa i sankcijama u sluĉajevima njihovog ne pridrţavanja; 2) ukazuje na štetne posljedice koje mogu nastati zbog nepridrţavanja zakona i drugih propisa; 3) predlaţe mjere za otklanjanje uzroka koji mogu dovesti do štetnih posljedica i o tome donosi rješenje; 4) upoznaje subjekte nadzora o pravima i obavezama koja imaju u postupku inspekcijskog nadzora, sukladno zakonu; 5) izvješćuje nadleţno tijelo o uoĉenim nedostacima koji nisu posebno propisani i sankcionirani zakonima i drugim propisima, 6) ukazuju nadleţnim tijelima na teškoće u primjeni zakona i drugih propisa u postupku ostvarivanja prava i obveza subjekata nadzora kod tih tijela, sa ciljem da se taj postupak, što je moguće više, olakša i pojednostavi za subjekta nadzora; Stranica | 588 NARODNE NOVINE Županije Posavske 20.11.2013. Broj 9 7) daje informacije i savjete subjektima nadzora o najdjelotvornijem naĉinu izvršenja zakona i drugih propisa, 8) upoznaje subjekte nadzora sa olakšicama utvrĊenih zakonom i drugim propisima; 9) nastoji osigurati što potpunije podatke o subjektu nadzora; 10) gradi povjerenje sa subjektima nadzora, koja mu se obraćaju zbog povrede zakona i drugih propisa; 11) ostvaruje suradnju sa udruţenjima graĊana, odgovarajućim sluţbama i drugim pravnim i fiziĉkim osobama koja im mogu dati bliţe podatke o subjektima nadzora; 12) inspektori meĊusobno suraĊuju i pomaţu se u radu i nastoje da jedni drugima daju što potpunije i brţe informacije kojima raspolaţu, kako bi ostvarili što efikasnije preventivno djelovanje u postupku inspekcijskog nadzora sukladno zakonu. VI - INSPEKCIJSKI NADZOR Ĉlanak 54 Prava, obveze i odgovornosti inspektora U obavljanju inspekcijskog nadzora nadleţni inspektor ima prava, obveze i odgovornosti propisane ovim Zakonom i drugim propisima. Ĉlanak 55 Primjena meĊunarodnih Konvencija Inspektori su duţni primjenjivati meĊunarodne Konvencije koje je ratificirala Bosna i Hercegovina. Ĉlanak 56 Ovlaštenja inspektora Nadleţni inspektor je ovlašten da: 1) utvrĊuje identitet subjekta nadzora i drugih osoba od znaĉaja za inspekcijski nadzor, 2) pregleda poslovne i druge prostorije, objekte i opremu, postrojenja, ureĊaje, instalacije, proces rada i proizvode; 3) utvrĊuje da li subjekt nadzora ima odgovarajuće odobrenje za obavljanje djelatnosti i akt o ispunjavanju minimalno - tehniĉkih i kadrovskih uvjeta za obavljanje djelatnosti i druge akte odreĊene zakonom; 4) utvrĊuje da li subjekt nadzora ispunjava propisane uvjete vezane za prostor koji koristi za obavljanje registrirane djelatnosti; 5) nadzire naĉin obavljanja djelatnosti-proces rada, sigurnosti roba, i kvalitet proizvoda i pruţenih usluga; 6) vrši uvid u poslovne knjige i drugu sluţbenu dokumentaciju koja je od znaĉaja za vršenje inspekcijskog nadzora; 7) saslušava stranke, svjedoke i druge osobe ĉija izjava je od znaĉaja za utvrĊivanje ĉinjenica u vršenju inspekcijskog nadzora; 8) uzima uzorke, radi laboratorijske i druge struĉne analize; 9) poduzima upravne i druge mjere sukladno ovom i drugim Zakonima; 10) poduzima preventivne aktivnosti u obavljanju inspekcijskog nadzora; 11) zabrani pristup mjestu na kojem se obavlja inspekcijski nadzor; 12) izda prekršajni nalog i podnese zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka; 13) obavlja i druge sluţbene radnje u svrhu inspekcijskog nadzora. Pored ovlaštenja iz stavka 1. ovog ĉlanka, inspektor ima prava i obveze sukladno posebnim propisima da: 1) obavi inspekcijski nadzor u stambenoj prostoriji ,uz prethodno pribavljen nalog nadleţnog suda ako sazna da se odreĊena stambena prostorija koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, 2) zaustavlja i iskljuĉuje svako prometno sredstvo koje uĉestvuje u unutrašnjem cestovnom prometu ,osim vozila vojske, policije i hitne pomoći, 3) zabrani obavljanje radnji koje mogu izazvati opasnost po ţivot, zdravlje, okoliš i nanijeti materijalnu štetu, 4) oduzme nezakonito steĉenu imovinsku korist, 5) omogući subjektu nadzora sudjelovanje u svim inspekcijskim radnjama i izjašnjavanje o ĉinjenicama i okolnostima bitnim za utvrĊivanje potpunog i pravilnog ĉinjeniĉnog stanja kao i zaštitu njegovih prava i pravnih interesa, 6) ako u toku inspekcijskog nadzora utvrdi da uoĉene povrede kod subjekta nadzora imaju obiljeţje kriviĉnog djela, o tom saznjanju će obavijesti nadleţno tuţiteljstvo. Ĉlanak 57 Inspekcijski nadzor u sluĉaju kada je subjekt nadzora nepoznat Ako je subjekt nadzora nepoznat, ili se ne odazove pozivu inspektora da mu omogući obavljanje inspekcijskog nadzora, inspektor će izvršiti inspekcijski nadzor sukladno nastalim okolnostima, uz prisustvo druge osobe koju zakljuĉkom odredi. Ĉlanak 58 Postupak inspektora u sluĉaju neusklaĊenosti sa materijalnim propisom Ako inspektor utvrdi da rješenje kojim je subjektu nadzora utvrĊeno odreĊeno pravo nije u skladu sa materijalnim propisom iz oblasti koju nadzire, o istom će u skladu sa Zakonom o upravnom Broj 9 20.11.2013. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica | 589 postupku („Sluţbene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99, u daljem tekstu: Zakon o upravnom postupku) pismeno obavjestiti nadleţno tijelo i zatraţiti da se navedeno rješenje poništi ili ukine po pravu nadzora. Ĉlanak 59 Postupak inspektora u sluĉaju inspekcijskog nadzora kućne radinosti Ako inspektor u postupku inspekcijskog nadzora utvrdi da je rješenje o obavljanju djelatnosti kućne radinosti izdato bez prethodnog utvrĊivanja da li subjekt nadzora posjeduje sredstva i opremu za kućnu radinost, zabranit će rad subjektu nadzora. Ĉlanak 60 Ne ometanje redovnog procesa rada Inspektor je duţan obaviti inspekcijski nadzor na naĉin da što manje ometa redovan proces rada odnosno obavljanje djelatnosti kod subjekta nadzora. Prava i obveze subjekta nadzora Ĉlanak 61 Subjekt nadzora duţan je sudjelovati u inspekcijskom nadzoru. Subjekt nadzora duţan je omogućiti inspektoru obavljanje inspekcijskog nadzora sukladno traţenju inspektora. Inspekcijski nadzor kod subjekta nadzora duţna je omogućiti i svaka druga osoba koja ima veze sa poslovima na koje se odnosi inspekcijski nadzor. Subjekt inspekcijskog nadzora duţan je nadleţnom inspektoru dati na uvid poslovne knjige i drugu sluţbenu dokumentaciju, podatke, materijale i obavijesti koje su mu potrebne za pravilno utvrĊivanje svih ĉinjenica i okolnosti u vršenju inspekcijskog nadzora odmah na licu mjesta ili naknadno u roku koji mu odredi inspektor. Subjekt inspekcijskog nadzora duţan je na zahtjev inspektora odrediti ovlaštenu osobu koja će biti prisutna za vrijeme obavljanja inspekcijskog nadzora i na traţenje inspektora staviti mu na raspolaganje sluţbenu dokumenatciju u cilju efikasnog obavljanja inspekcijskog nadzora. Izuzetno, u sluĉajevima i pod uvjetima odreĊenim ovim Zakonom ili drugim propisom, inspektor moţe obaviti inspekcijski nadzor i bez sudjelovanja subjekta nadzora. Ĉlanak 62 Subjekt nadzora obvezno izvješćuje nadleţnog inspektora i nadleţnu policijsku upravu o sluĉajevima nastanka opasnosti po ţivot i zdravlje graĊana i materijalnih dobara na naĉin kako je to propisano zakonom ili drugim propisom. Ĉlanak 63 Ako se u tijeku obavljanja inspekcijskog nadzora ocijeni da su za pravilno utvrĊivanje ĉinjenica potrebni podaci i dokumentacija i drugih osoba zaposlenih kod subjekta nadzora ili su te osobe u poslovnom odnosu sa subjektom nadzora, na zahtjev inspektora subjekt nadzora je duţan dati na uvid i te podatke i dokumentaciju. Inspektor zahtjeve iz stavka 1. ovog ĉlanka nalaţe usmeno, a prema okolnostima to moţe odrediti i zakljuĉkom. Protiv zakljuĉka iz stavka 2.ovog ĉlanka ne moţe se izjaviti posebna ţalba. Ĉlanak 64 Subjekt nadzora duţan je uzorke proizvoda dati inspektoru radi ispitivanja kod struĉne institucije ovlaštene za ispitivanje kvaliteta i zdravstvene ispravnosti proizvoda ukoliko je u inspekcijskom nadzoru potrebito utvrditi odgovaraju li proizvodi propisanim standardima. Ĉlanak 65 O rezultatu obavljenog ispitivanja uzorka inspektor u pismenom obliku izvješćuje subjekta nadzora. Subjekt nadzora ima pravo traţiti da se ispitivanje uzorka ponovi na isti naĉin i istom metodom kod druge ovlaštene institucije ukoliko nije zadovoljan sa nalazom i mišljenjem ovlaštene institucije koja je izvršila prvo ispitivanje. Kod uzimanja uzoraka u postupku obavljanja inspekcijskog nadzora, a u cilju utvrĊivanja da li odgovaraju propisanom ili deklariranom sastavu i propisanom obliku, subjekt nadzora ima pravo uvida u zapisnik o uzimanju uzoraka. Ĉlanak 66 Subjekt nadzora ima pravo odbiti suradnju sa inspektorom ukoliko inspektor nije predoĉio rješenje o dozvoli prekoraĉenja broja dana inspekcijskog nadzora iz ĉlanka 28. i 29. stavak 6. ovog Zakona odnosno, prekoraĉio utvrĊene normative za obavljanje inspekcijskog nadzora. Ĉlanak 67 Kada inspektor utvrĊuje ĉinjeniĉno stanje u postupku inspekcijskog nadzora, subjekt nadzora ima pravo da se izjasni o svim ĉinjenicama i dokazima koji su izneseni u postupku inspekcijskog nadzora. Stranica | 590 NARODNE NOVINE Županije Posavske 20.11.2013. Broj 9 Ĉlanak 68 Subjekt nadzora ima pravo na pruţanje struĉne pomoći od strane inspektora koji obavlja inspekcijski nadzor, a koji se odnosi na upućivanje na propise iz oblasti obavljanja inspekcijskog nadzora i preventivno djelovanje. Ĉlanak 69 Kod vršenja inspekcijskog nadzora inspektor samostalno odreĊuje koje će dokaze koristiti za utvrĊivanje ĉinjeniĉnog stanja. Inspektor će upoznati subjekta nadzora sa dokazima koji nisu kod njega pribavljeni i omogućiti mu da se o njima izjasni. Ĉlanak 70 Subjekt nadzora ima pravo da podnosi redovita i vanredna pravna sredstva na upravne akte koje mu dostavi inspektor, u skladu sa Zakonom o upravnom postupku. Ĉlanak 71 Subjekt nadzora obvezan je da se educira o zakonima i drugim propisima koje primjenjuje u svom radu. Ĉlanak 72 Subjekt nadzora, koji ne koristi jezik koji je u sluţbenoj uporabi u Federaciji u postupku inspekcijskog nadzora, duţan je osigurati prevoditelja na jedan od jezika koji je u sluţbenoj uporabi u Federaciji. Subjekt nadzora osigurat će prevoditelja i za strane osobe koje su u momentu vršenja inspekcijskog nadzora zateĉene na radnom mjestu kod subjekta nadzora. Troškove prevoĊenja iz stavka 1. ovog ĉlanka snosi subjekt nadzora. Ĉlanak 73 Pozivanje odgovornih i drugih osoba U inspekcijskom nadzoru inspektor moţe pozvati u organ nadleţan za obavljanje inspekcijskih poslova ili na mjesto obavljanja inspekcijske radnje odgovornu osobu subjekta nadzora i svaku drugu osobu radi saslušanja, ili davanja potrebnih podataka za pravilno utvrĊivanje ĉinjeniĉnog stanja od znaĉaja za obavljanje inspekcijskog nadzora. Osobe iz stavka 1. ovog ĉlanka mogu se pozvati u radne dane u okviru radnog vremena, a izuzetno i u sve dane i izvan tog vremena, ako se radi o ţurnosti. Poziv se upućuje u pisanom obliku, a izuzetno i usmeno ili drugim sredstvima komuniciranja. Ĉlanak 74 Ako inspektor, u momentu obavljanja inspekcijskog nadzora, ne zatekne kod subjekta nadzora odgovornu osobu ili osobu koju on ovlasti i time bude onemogućen da izvrši inspekcijski nadzor, pismeno će obavijestiti subjekt nadzora da u odreĊeno vrijeme i u odreĊenog dana, pristupi u prostorije tijela nadleţnog za obavljanje inspekcijskih poslova i donese traţenu dokumentaciju. Ĉlanak 75 Pozvana osoba duţna je odazvati se pozivu inspektora. Ako se pozvana osoba ne odazove pozivu, a izostanak ne opravda u roku od 24 sata od dana prijema poziva, inspektor moţe sukladno zakonu i drugim propisom odrediti da se ista prisilno dovede. Troškovi prinudnog privoĊenja padaju na teret osobe koja se privodi. O prisilnom dovoĊenju, inspektor donosi zakljuĉak na koji se ne moţe izjaviti posebna ţalba. Postupak inspekcijskog nadzora Ĉlanak 76 Primjena Zakona o upravnom postupku U svim pitanjima koja nisu propisana ovim ili drugim zakonom primjenjuje se Zakon o upravnom postupku. U vršenju inspekcijskog nadzora inspektor je duţan pridrţavati se naĉela utvrĊenih ovim Zakonom i Zakonom o upravnom postupku. Ĉlanak 77 Pokretanje postupka inspekcijskog nadzora Postupak inspekcijskog nadzora pokreće se po sluţbenoj duţnosti. Ĉlanak 78 Inspekcijski nadzor sukladno ovom Zakonu izvršit će se i na pismeni zahtjev: 1) Vlade Ţupanije, 2) Ţupanijskih ministara iz upravnog podruĉja koje je u djelokrugu ministarstva , 3) Federalne uprave. Ĉlanak 79 Pravne i fiziĉke osobe mogu podnijeti pismeni zahtjev nadleţnoj inspekciji da izvrši inspekcijski nadzor. Nadleţna inspekcija će o poduzetim mjerama izvjestit podnositelja zahtjeva pismeno u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva. Broj 9 20.11.2013. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica | 591 Odredbe ovog ĉlanka ne odnose se na anonimne zahtjeve i predstavke. Ĉlanak 80 Inspekcijski nadzor na zahtjev pravne i fiziĉke osobe radi zaštite njenih prava i pravnih interesa Inspektor će obavit inspekcijski nadzor na pismeni ili usmeni zahtjev pravne i fiziĉke osobe, koja radi zaštite svojih prava ili pravnih interesa traţi da se izvrši inspekcijski nadzor. O izvršenom inspekcijskom nadzoru inspektor će obavijestiti podnositelja zahtjeva. Podnositelj zahtjeva moţe se obratiti rukovoditelju nadleţnog tijela za vršenje inspekcijskih poslova, radi zaštite svojih prava, u roku od tri mjeseca od dana saznanja za uĉinjenu povredu, a najkasnije u roku od šest mjeseci od dana uĉinjene povrede. Inspektor je duţan ĉuvati kao tajnu podatak o identitetu podnositelja zahtjeva. Ĉlanak 81 Odnos Ţupanijske uprave prema tijelima uprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti Tijela uprave i pravne osobe koje imaju javne ovlasti duţne su izvijestiti nadleţnu inspekciju o svim nezakonitim radnjama za koje su saznali u obavljanju svojih poslova, a znaĉajne su za rad inspekcije. Tijela uprave i pravne osobe iz stavka 1. ovog ĉlanka duţne su, uz obavijest, dostaviti i sve dokaze kojim raspolaţu. Ĉlanak 82 Ako pravna osoba sa javnim ovlaštenjima ne obavi povjerene poslove sukladno zakonu i drugim propisima, ţupanijski inspektor koji obavlja inspekcijski nadzor, će pismeno obavijestiti tijelo kojem je povjerio javna ovlaštenja. Ĉlanak 83 Ako inspektor u inspekcijskom nadzoru utvrdi da subjekt nadzora, kome je povjereno da upravlja i eksploatira javno dobro, ne postupa u svojstvu dobrog domaćina, kaznit će odgovornu osobu u subjektu nadzora, a rješenjem će naloţiti otklanjanje nedostataka. Inspektor će provesti inspekcijski nadzor koji se odnosi na kontrolu sadrţaja i uvjeta pod kojim se upravlja i eksploatira javno dobro. Ĉlanak 84 Postupanje inspektora u sluĉaju nadleţnosti druge inspekcije Ako inspektor utvrdi povredu zakona i drugih propisa, iz nadleţnosti druge inspekcije odnosno drugog tijela uprave, obavijestiti će u pisanoj formi nadleţnu inspekciju, odnosno tijelo uprave. Ĉlanak 85 Predstavljanje inspektora subjektu nadzora Prije poĉetka vršenja inspekcijskog nadzora inspektor će se predstaviti subjektu nadzora uz predoĉenu sluţbenu iskaznicu. Ĉlanak 86 Mjesto vršenja inspekcijskog nadzora Inspekcijski nadzor obavlja se na mjestu gdje treba utvrditi ĉinjenice o izvršavanju propisa na koje se odnosi inspekcijski nadzor. Ako se inspekcijski nadzor vrši u poslovnim prostorijama subjekta nad kojim se obavlja nadzor, odgovorna osoba duţna je inspektoru osigurati odgovarajuće uvjete za rad. Inspektor moţe pozvati subjekt nadzora da u prostorije tijela nadleţnog za obavljanje inspekcijskih poslova dostavi potrebnu dokumentaciju, radi obavljanja inspekcijskog nadzora. Ĉlanak 87 Vrijeme vršenja inspekcijskog nadzora Inspektor moţe obaviti inspekcijski nadzor kod subjekta nadzora bez prethodne najave u bilo koje doba dana i noći u toku njegovog radnog vremena, a izuzetno i izvan radnog vremena ukoliko postoji opravdana potreba za vršenje inspekcijskog nadzora. Ako se inspekcijski nadzor obavlja u poslovnim prostorijama subjekta nadzora, a ne moţe se završiti u tijeku njegovog radnog vremena inspektor moţe izvršiti privremeno peĉaćenje poslovnog prostora, ili dijela poslovnog prostora ili samo opreme u tom prostoru u kojem se nalaze stvari ili dokumentacija na koje se odnose radnje inspekcijskog nadzora, a u cilju dovršenja zapoĉetog inspekcijskog nadzora. O privremenom peĉaćenju poslovnog prostora, ili opreme iz stavka 2. ovog ĉlanka donosi se zakljuĉak protiv kojeg se ne moţe izjaviti posebna ţalba. Ĉlanak 88 UtvrĊivanje podataka o subjektu nad kojim se vrši nadzor U inspekcijskom nadzoru inspektor utvrĊuje: 1) identifikaciju subjekta nadzora i to: a) identitet za fiziĉku osobu, b) oblik organiziranja za pravnu osobu, Stranica | 592 NARODNE NOVINE Županije Posavske 20.11.2013. Broj 9 c) podatke o odgovornoj osobi za predstavljanje i zastupanje pravne osobe prema aktu o osnivanju i upisu u sudski registar; 2) posjedovanje propisane dokumentcije za obavljanje djelatnosti: a) rješenje o upisu u sudski ili drugi registar; b) rješenje za obavljanje djelatnosti (obrtnica, odobrenje i sl.); c) pravni osnov korištenja poslovnog prostora; d) odobrenje sukladno zakonu za prikljuĉak na komunalne, elektro, plinske i druge instalacije; e) dopuštenost rada sa sredstvima i resursima sa kojima se obavlja djelatnost sukladno zakonu (vaţenje koncesije, tehniĉki nadzor, registracija, atest i sl.); f) i drugu propisanu dokumentaciju koju mora posjedovati sukladno zakonu i drugom propisom. Za strane drţavljane koji se zateknu na radu utvrĊuje se posjedovanje i vaţenje radne dozvole. Ĉlanak 89 Ako subjekt nadzora u tijeku inspekcijskog nadzora inspektoru predoĉi dokaz da je blagovremeno, u zakonom propisanom postupku podnio zahtjev nadleţnom tijelu za izdavanje dokumentacije iz ĉlana 88. stavak 1. toĉka 2. ovog zakona, inspektor će nastaviti inspekcijski nadzor kao da subjekt nadzora posjeduje potrebnu dokumentaciju. Inspektor je duţan pismeno obavjestiti nadleţnog upravnog inspektora da podneseni zahtjev subjekta nadzora nije riješen u zakonom propisanom roku, radi poduzimanja zakonom propisanih mjera. Ĉlanak 90 Duţnost omogućavanja rada inspektoru Subjekt nadzora, kao i svaka druga osoba ne smije spreĉavati i oteţavati inspektoru obavljanje inspekcijskog nadzora. Ĉlanak 91 Uzimanje uzoraka proizvoda Ako je u inspekcijskom nadzoru potrebno utvrditi odgovaraju li proizvodi u proizvodnji, ili u prometu propisanoj zdravstvenoj ispravnosti i deklariranom sastavu, odnosno propisanom i deklariranom kvalitetu, inspektor moţe uzeti uzorke tih proizvoda u propisanoj koliĉini i propisanom broju uzoraka i dati ih na ispitivanje ovlaštenoj instituciji. Za ispitivanje zdravstvene ispravnosti ili kvaliteta inspektor moţe uzeti od istog proizvoda najviše tri uzorka u koliĉini koja je potrebna za ispitivanje. Inspektor je duţan sastaviti zapisnik o uzimanju uzoraka,. Inspektor će u pisanom obliku izvjestiti subjekta nadzora o rezultatu obavljenog ispitivanja uzoraka, najkasnije u roku od tri dana od dana prijema nalaza od ovlaštene institucije koja je ispitivanje obavila, odnosno u skladu sa posebnim propisima. Ĉlanak 92 Ponavljanje ispitivanja kvaliteta proizvoda Ako je subjekt nadzora nezadovoljan sa nalazom ispitivanja proizvoda, ima pravo traţiti od inspektora da se ispitivanje ponovi, na uzorku uzetom za potrebe superanalize kod prvog uzorkovanja, istom metodom kod druge ovlaštene organizacije za ispitivanje kvaliteta proizvoda. Zahtjev za ponavljanje ispitivanja proizvoda u smislu stavka 1. ovog ĉlanka podnosi se u roku od tri dana od dana dostavljanja nalaza prvog ispitivanja. Ako rezultat ponovljenog ispitivanja proizvoda nije suglasan sa prvim nalazom, mjerodavan je nalaz ponovljenog ispitivanja. Ĉlanak 93 Subjekt nadzora duţan je besplatno dati potrebnu koliĉinu uzorka proizvoda za ispitivanje. Troškove ispitivanja uzoraka proizvoda snosi subjekt nadzora ako se utvrdi da uzorak ne odgovara zakonu i drugom propisu. Ako uzorak proizvoda odgovara zakonu i drugom propisu, troškovi ispitivanja iz ovog ĉlanka padaju na teret inspekcijskog tijela, ako posebnim propisom nije drugaĉije utvrĊeno. Ĉlanak 94 Rukovoditelj tijela nadleţnog za obavljanje inspekcijskih poslova pravilnikom će propisati naĉin uzimanja uzoraka i proizvoda, kao i dostavljanje tih uzoraka na ispitivanje ovlaštenim institucijama, ukoliko to nije utvrĊeno posebnim propisom. Ĉlanak 95 Privremeno oduzimanje poslovne i druge dokumentacije U inspekcijskom nadzoru inspektor moţe privremeno, a najkasnije do okonĉanja postupka, oduzeti poslovnu i drugu dokumentaciju radi utvrĊivanja ĉinjenica u postupku inspekcijskog nadzora. Inspektor izdaje potvrdu o privremeno oduzetoj dokumentaciji u kojoj će se navesti šta je oduzeto sa potpunom identifikacijom (naziv dokumenta, izdavatelj, broj, datum i dr.) i rok vraćanja iste. Broj 9 20.11.2013. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica | 593 Ĉlanak 96 Privremeno oduzimanje predmeta prekršaja Inspektor moţe u inspekcijskom nadzoru privremeno, a najkasnije do okonĉanja postupka, oduzeti predmet prekršaja. Inspektor izdaje potvrdu o privremeno oduzetom predmetu prekršaja. Ĉlanak 97 Sa privremeno oduzetim predmetima inspektor postupa na naĉin odreĊen posebnim propisima, a ako privremeno oduzimanje predmeta nije regulirano, postupa prema propisu kojeg donosi direktor Ţupanijske uprave. Ako su oduzeti proizvodi podloţni brzom kvarenju (svjeţe voće i povrće, meso i preraĊevine od mesa i sl.)inspektor je duţan podnijeti prijavu za uĉinjeni prekršaj ili kazneno djelo u roku od 24 sata od dana oduzimanja takvih predmeta. Ĉlanak 98 Radnje inspekcijskog postupka kod drugih osoba koje nisu subjekt nadzora Inspektor ima pravo obaviti inspekcijske radnje i kod drugih osoba koje nisu subjekt nadzora, ako se kod istih obavlja djelatnost, nalaze stvari, predmeti, isprave i sl., koje su od znaĉaja za inspekcijski nadzor kod subjekta nadzora. Ako osoba iz stavka 1. ovog ĉlanka ne dopusti inspektoru da obavi potrebne inspekcijske radnje, on moţe prema toj osobi poduzeti iste mjere kao i prema subjektu nadzora. Ĉlanak 99 Pomoć policije u obavljanju inspekcijskog nadzora Ako se u obavljanju inspekcijskog nadzora onemogući inspektoru obavljanje nadzora pruţanjem fiziĉkog otpora, ili ako se takav otpor osnovano oĉekuje, inspektor moţe zatraţiti pomoć nadleţne policije. Nadleţna policija obvezna je pruţiti potrebnu zaštitu i omogućiti da se obavi inspekcijski nadzor. Ĉlanak 100 Inspekcijski zapisnik O svakom obavljenom inspekcijskom nadzoru inspektor je obvezan saĉiniti zapisnik i u njemu navesti ĉinjeniĉno stanje utvrĊeno inspekcijskim nadzorom, u skladu sa Zakonom o upravnom postupku. Ako je inspekcijski nadzor obavilo istovremeno više inspektora iz iste oblasti, u tom sluĉaju saĉinjavaju jedan zapisnik. Ĉlanak 101 Zapisnik se saĉinjava na licu mjestu i u tijeku obavljanja inspekcijskog nadzora. U sloţenijem inspekcijskom nadzoru, zapisnik se moţe sastaviti i završiti u sluţbenim prostorijama tijela nadleţnog za vršenje inspekcijskih poslova u roku od tri dana od dana završenog inspekcijskog nadzora. Jedan primjerak zapisnika predaje se subjektu nadzora, odmah nakon sastavljanja. Ĉlanak 102 Primjedbe na zapisnik o inspekcijskom nadzoru Subjekt nadzora ima pravo staviti primjedbe na zapisnik o obavljenom inspekcijskom nadzoru. Primjedbe se stavljaju istovremeno sa saĉinjavanjem zapisnika, ili u sluĉaju iz ĉlana 101. stavak 2. ovog Zakona u roku od tri dana od dana prijema zapisnika. Primjedbe na zapisnik, odnosno izjava da nema primjedbi unosi se u zapisnik. Ukoliko se primjedbe na zapisnik prilaţu uz zapisnik, one se ovjeravaju potpisom i peĉatom odgovorne osobe u subjektu nadzora. Ako ovlaštena osoba ne stavi primjedbe na zapisnik u roku iz stavka 2. ovog ĉlanka, niti da pismenu izjavu da nema primjedaba, smatra se da nema primjedaba na zapisnik, a inspektor tu ĉinjenicu konstatira u zapisnik. Ĉlanak 103 Dokazna snaga zapisnika o inspekcijskom nadzoru Zapisnik o inspekcijskom nadzoru ima dokaznu snagu javne isprave, ako je sastavljen u skladu sa ovim zakonom i Zakonom u upavnom postupku. Ĉlanak 104 Razmatranje primjedbi na zapisnik o inspekcijskom nadzoru Inspektor je duţan proĉitati sadrţaj zapisnika subjektu nadzora. Inspektor je obvezan razmotriti primjedbe na zapisnik o obavljenom inspekcijskom nadzoru, i prema potrebi, upotpuniti inspekcijske radnje na koje se primjedbe odnose. O primjedbama na zapisnik posebno se ne odluĉuje, već se cijene i obrazlaţu u postupku donošenja upravnog akta.U obrazloţenju tog akta moraju se cijeniti sve dane primjedbe na zapisnik. Upravne i druge mjere Stranica | 594 NARODNE NOVINE Županije Posavske 20.11.2013. Broj 9 Ĉlanak 105 Upravne mjere koje inspektor odreĊuje u inspekcijskom nadzoru Ako nadleţni inspektor utvrdi da subjekt nadzora ne postupa u skladu sa obvezama koje su utvrĊene propisima, duţan je naloţiti odgovarajuće upravne mjere i to: 1) naloţiti da se utvrĊeni nedostaci i nepravilnosti otklone na naĉin i u roku kako je odreĊeno ovim Zakonom i posebnim propisima na koje se odnosi inspekcijski nadzor; 2) usmeno naloţiti subjektu nadzora da odmah poduzme odgovarajuće radnje i mjere u cilju otklanjanja utvrĊenih nepravilnosti ukoliko postoji opasnost po ţivot i zdravlje ljudi i ţivotinja, odnosno opasnost po okoliš; 3) zabraniti ili privremeno zabraniti djelatnost kada je to odreĊeno ovim Zakonom i propisima na koje se odnosi inspekcijski nadzor; 4) zabraniti rad subjektu nadzora ako obavlja djelatnost bez odobrenja nadleţnog tijela i odmah zapeĉatiti poslovni prostor ili sredstva rada; 5) privremeno oduzeti, staviti pod nadzor ili uništiti predmet prekršaja; 6) naloţiti poduzimanje odgovarajućih upravnih radnji koje je pravna osoba, institucija koja ima javna ovlaštenja, odnosno tijelo uprave obavezan da poduzme; 7) odrediti i druge mjere koje su odreĊene ovim Zakonom i posebnim propisima. Ĉlanak 106 Rješenje inspektora o upravnim mjerama Inspektor odreĊuje upravne mjere rješenjem u skladu sa Zakonom o upravnom postupku. Rješenje kojim se nalaţu upravne mjere, inspektor donosi u zakonom propisanom roku, a kod usmeno naloţenih upravnih mjera rješenje donosi u rokovima propisanim u ĉlanu 112. i 113. ovog Zakona. Ĉlanak 107 Ako se odreĊuje upravna mjera koja se mora izvršiti odmah ili odmah zapoĉeti njeno izvršenje, rješenje o upravnoj mjeri moţe se donijeti i na odgovarajućem obrascu i odreĊeni podaci i odluke se mogu napisati rukom, a ĉiji sadrţaj propisuje rukovoditelj tijela nadleţnog za obavljanje inspekcijskih poslova. Rješenje iz stavka 1. ovog ĉlanka sadrţi u obrazloţenju, u pravilu, razlog zbog kojeg se donosi takvo rješenje i navoĊenje propisa na temelju kojeg je odreĊena upravna mjera. Ĉlanak 108 Javno objavljivanje upravne mjere Upravnu mjeru inspektor će javno objaviti ako se njom postiţe potpunija svrha inspekcijskog nadzora. Upravna mjera javno se objavljuje na oglasnoj tabli subjekta nadzora u sjedištu subjekta nadzora, u javnim glasilima ili na drugi pogodan naĉin. Upravna mjera privremene zabrane rada Ĉlanak 109 Kod upravne mjere privremene zabrane rada inspektor moţe zabraniti rad u cijelosti ili djelimiĉno a zabrana poĉinje teći od dana uruĉenja rješenja. Inspektor će na licu mjesta zabraniti rad subjektu nadzora i izvršiti peĉaĉenje poslovnih prostorija i sredstava rada subjekta nadzora, ako obavlja djelatnost: - bez rješenja o upisu u sudski registar nadleţnog suda; - bez odobrenja nadleţnog tijela za obavljanje djelatnosti ili - u suprotnosti sa rješenjem kojim mu je odobreno obavljanje odreĊene djelatnosti; Inspektor , upravnu mjeru iz stavka 2.ovog ĉlanka neće poduzeti ako će takvim postupkom ugroziti javni interes, ţivot i zdravlje ljudi i ţivotinja, odnosno uzrokovati opasnost po okoliš; Ako inspektor u obavljanju inspekcijskog nadzora utvrdi da subjekt nadzora obavlja djelatnost ili pruţa usluge za pravnu ili fiziĉku osobu koje ne posjeduje potrebnu dokumentaciju, odmah će zabraniti dalje obavljanje navedenog posla; Ako inspektor procijeni da privremena mjera zabrane rada moţe biti nasilno narušena ili u kratkom roku od strane subjekta nadzora ili drugih osoba neizvršena, inspektor moţe naloţiti stalni ili povremeni nadzor nad privremeno zatvorenim objektima na naĉin da angaţira ovlaštenu agenciju za zaštitu imovine i osobu(u daljem tekstu: agencija). Troškove iz stavka 5. ovog ĉlanka snosi subjekt nadzora kojem je izreĉena mjera zabrane obavljanja djelatnosti. Ţalba na rješenje iz stavka 2. i 4. ovog ĉlanka ne odlaţe izvršenje rješenja. Ĉlanak 110 Ako inspektor prilikom inspekcijskog nadzora utvrdi kod istog subjekta nadzora postojanje više od dva prekršaja, inspektor moţe izreći upravnu mjeru zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od 7 dana, a u svakom narednom ponovljenom sluĉaju u trajanju od 30 dana. Broj 9 20.11.2013. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica | 595 Ţalba na rješenje iz prethodnog stavka ne odlaţe izvršenje rješenja. Ĉlanak 111 Ako je prema ocjeni inspektora potrebno poduzeti ţurne mjere i radnje na otklanjanju neposredne opasnosti po ţivot i zdravlje ljudi, ili nastanak veće materijalne štete, inspektor će usmeno odrediti upravnu mjeru u skladu sa ĉlankom 105. stavak 1. toĉke 2. ovog zakona, i istovremeno naloţiti da se ista odmah izvrši. Pored sluĉajeva iz stavka 1. ovog ĉlanka, inspektor će usmeno odrediti upravnu mjeru i kada je to odreĊeno posebnim propisom. Ĉlanak 112 Usmeno naloţena upravna mjera je odmah izvršna, unosi se u zapisnik, a inspektor donosi pismeno rješenje u roku od tri dana od dana usmeno naloţene upravne mjere. Ĉlanak 113 Ako inspektor sukladno ovom Zakonu, usmeno naloţi zatvaranje poslovnog objekta, odnosno drugog mjesta rada, donijet će i pismeno rješenje u roku od 24 sata od momenta usmeno naloţene upravne mjere. Ĉlanak 114 Peĉaćenje poslovnih prostorija i sredstava rada subjekta nadzora Kada je subjektu nadzora zabranjen rad, inspektor će odmah, na licu mjesta peĉaćenjem ili na drugi odgovarajući naĉin zatvoriti poslovne prostorije u kojima je zabranjen rad, ili zapeĉatiti sredstva rada. Naĉin zatvaranja poslovnih prostorija ili peĉaĉenje sredstava rada iz stavka 1. ovog ĉlanka inspektor će odrediti rješenjem o zabrani rada. O poduzetim radnjama iz stavka 1.ovoga ĉlanka saĉinit će se zapisnik. Rukovoditelj tijela nadleţnog za obavljanje inspekcijskih poslova donijet će propis o naĉinu peĉaćenja i naĉinima drugih oblika zatvaranja poslovnih prostorija u kojima je odreĊena zabrana rada. Upravna mjera privremenog oduzimanja, stavljanja pod nadzor, prodaje i uništenja predmeta prekršaja Ĉlanak 115 Inspektor moţe prilikom vršenja inspekcijskog nadzora, privremeno oduzeti ili staviti pod nadzor predmet prekršaja. Inspektor moţe privremeno oduzeti i novac koji potiĉe od prodaje predmeta prekršaja iz stavka 1. ovog ĉlanka. Predmet prekršaja koji je privremeno oduzet ili stavljen pod nadzor, popisuje se u posebnom zapisniku o privremenom oduzimanju i stavljanju pod nadzor predmeta prekršaja u koji se unosi i deklarirana ili procijenjena vrijednost predmeta prekršaja. Inspektor moţe odrediti vještaka da izvrši procjenu vrijednosti privremeno oduzetog predmeta prekršaja. Ĉlanak 116 Privremeno oduzeti predmet prekršaja ostavlja se na ĉuvanje kod subjekta nadzora ili subjekta ovlaštenog za smještaj privremeno oduzetog predmata prekršaja, a koji je odreĊen rješenjem o privremenom oduzimanju predmeta prekršaja. Subjekt iz stavka 1. ovog ĉlanka odgovoran je za ĉuvanje predmeta prekršaja. Troškove smještaja i ĉuvanja privremeno oduzetog predmeta prekršaja snosi subjekt nadzora od kojeg je predmet prekršaja privremeno oduzet. O troškovima odluĉuje inspektor zakljuĉkom u skladu sa Zakonom o upravnom postupku. Pravo na naknadu troškova nema osoba, subjekt nadzora od kojeg je predmet prekršaja privremeno oduzet ako je kod njega ostavljen na ĉuvanje. Ako inspektor procijeni da subjekt ovlašten za smještaj i ĉuvanje privremeno oduzetog predmata prekršaja neće biti u mogućnost postupiti u skladu sa naloţenom mjerom iz rješenja, inspektor moţe naloţiti stalni ili povremeni nadzor nad privremeno oduzetim predmetom prekršaja, na naĉin da angaţira agenciju. Troškovi iz stavka 5. ovog ĉlanka, padaju na teret subjekta nadzora kojem je izreĉena navedena upravna mjera. Privremeno oduzeti novac predaje se u sudski depozit, kao i stvari od veće vrijednosti ako su prikladne za takav naĉin ĉuvanja. Ĉlanak 117 Ako je privremeno oduzet predmet prekršaja podloţan brzom kvarenju, ili bi njegovo ĉuvanje imalo nesrazmjerne troškove, inspektor koji je privremeno oduzeo predmet prekršaja od subjekta nadzora moţe odluĉiti da se predmet prekršaja odmah proda. Ako je zabranjen promet predmeta prekršaja iz stavka 1. ovog ĉlanka, ili je isti protupravno nastao, odnosno sluţi izvršenju radnji koje su u suprotnosti sa propisima, inspektor će odrediti njegovo uništenje ili na drugi naĉin onemogućiti njegov promet. Stranica | 596 NARODNE NOVINE Županije Posavske 20.11.2013. Broj 9 Inspektor donosi posebno rješenje o prodaji i uništenju predmeta prekršaja, protiv koga se moţe izjaviti ţalba. Ţalba na rješenje iz stavka 3.ovog ĉlanka ne odlaţe izvršenje rješenja. Ĉlanak 118 Privremeno oduzeti predmet prekršaja koji nije podloţan brzom kvarenju i ĉiji promet nije zabranjen prodaje se nakon pravomoćnosti rješenja o privremenom oduzimanju predmeta prekršaja. O prodaji privremeno oduzetog predmeta prekršaja inspektor donosi rješenje protiv kojeg se moţe izjaviti ţalba. Ţalba ne odlaţe izvršenje rješenja. Prodaja će se izvršiti javnim nadmetanjem, odnosno objavljivanjem javnog oglasa o prodaji privremeno oduzetog predmeta prekršaja, ako rješenjem iz stavka 2. ovog ĉlanka nije odreĊen drugaĉiji naĉin prodaje. Troškove prodaje snosi subjekt nadzora od kojeg je oduzet predmet prekršaja. Novac od prodanog predmeta prekršaja i privremeno oduzeti novac predan na ĉuvanje u sudski depozit uplaćuje se u korist Proraĉuna Vlade Ţupanije Posavske. O prodatom i privremeno oduzetom predmetu prekršaja i novcu inspektor sastavlja zapisnik u koji se unose i podaci o naplati za prodani predmet prekršaja i o uplati novca u odgovarajući depozit. Primjerak zapisnika dostavlja se i osobi od kojeg je privremeno oduzimanje izvršeno. Ĉlanak 119 Vlada, na prijedelog rukovoditelja tijela nadleţnog za obavljanje inspekcijskih poslova, donijet će provedbeni propis o postupku smještaja, ĉuvanja, naĉinu prodaje, ili uništenja privremeno oduzetog predmeta prekršaja u postupku inspekcijskog nadzora. Dostava pismena u inspekcijskom nadzoru Ĉlanak 120 Dostava pismena subjektu nadzora Dostava pismena subjektu nadzora (poziv, zapisnik, zakljuĉak, rješenje i drugi akti) vrši se prema pravilima Zakona o upravnom postupku, osim u sluĉajevima koji su drugaĉije propisani ovim zakonom i Zakonom o prekršajima u Federaciji BiH („Sluţbene novine FBiH”, broj: 31/06). Ĉlanak 121 Mjesto i vrijeme dostave pismena Dostava pismena se, po pravilu, vrši u poslovnim prostorijama, odnosno u sjedištu subjekta nadzora. Ukoliko subjekt nadzora nema poslovne prostorije dostava se vrši na svakom mjestu na kojem je pismeno moguće uruĉiti primatelju. Kad se dostava ne moţe izvršiti na naĉin iz stavka 1. i 2. ovog ĉlanka, inspektor moţe pozvati subjekt nadzora u sluţbene prostorije tijela, radi predaje pismena. U tom sluĉaju inspektor postupa prema odredbama ĉlanka 73. 74. i 75. ovog Zakona. Ĉlanak 122 Isticanje pismena na oglasnoj ploĉi Ako se dostava pismena ne moţe izvršiti na naĉin propisan u ĉlanku 121. ovog Zakona zbog toga što se ne moţe odrediti mjesto gdje se subjekt nadzora nalazi, ili zbog toga što odbija primiti dostavu, inspektor će pismeno istaći na oglasnoj ploĉi tijela. Istekom tri dana od dana isticanja pismena na oglasnoj ploĉi smatrat će se da je pismeno predato subjektu nadzora. O izvršenoj dostavi prema prethodnom stavku i razlozima zbog kojih je tako postupljeno inspektor će sastaviti sluţbenu zabilješku i uloţit će je u spis predmeta. Pravni lijekovi protiv rješenja i zakljuĉaka inspektora Ĉlanak 123 Ţalba na rješenje i zakljuĉak inspektora Na rješenje inspektora o naloţenim upravnim mjerama moţe se izjaviti ţalba u roku od osam dana od dana prijema rješenja. O ţalbi iz stavka 1. ovog ĉlanka rješava ţupanijsko ministarstvo iz upravne oblasti na koju se odnosi inspekcijski nadzor ako zakonom nije odreĊeno da o ţalbi rješava drugo tijelo uprave. Ţalba na rješenje inspektora o upravnim mjerama odlaţe izvršenje rješenja ako ovim i posebnim zakonom nije drugaĉije odreĊeno. Odredbe stavka 1.,2. i 3. ovog ĉlanka odnose se i na zakljuĉak inspektora protiv kojeg je dopuštena ţalba. Ĉlanak 124 O ţalbi na rješenje i zakljuĉak ţupanijskog inspektora koje je doneseno po federalnim propisima rješava direktor Federalne uprave. Ţalba iz prethodnog stavka ne odlaţe izvršenje rješenja, ako ovim i posebnim zakonom nije drugaĉije propisano. Broj 9 20.11.2013. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica | 597 Ĉlanak 125 Rok za rješavanje ţalbe Ţalbu na rješenje i zakljuĉak inspektora, nadleţno drugostupanjsko tijelo duţno je riješiti u roku od 30 dana od dana predaje ţalbe ako posebnim propisom nije odreĊen kraći rok. Ako stranka odustane od ţalbe, postupak po ţalbi obustavlja se zakljuĉkom. Ĉlanak 126 Upravni spor Rješenje Federalne uprave doneseno po ţalbi na rješenje i zakljuĉak ţuanijskog inspektora i rješenje ţuanijskog ministarstva doneseno po ţalbi na rješenje i zakljuĉak ţupanijskog inspektora, pravomoćni su upravni akti i protiv njih se moţe pokrenuti upravni spor pred nadleţnim sudom. Izvršenje upravnih mjera Ĉlanak 127 Kad se upravna mjera sastoji od radnji koje subjekt nadzora mora izvršiti u odreĊenom roku, subjekt nadzora duţan je o izvršenju tih radnji odmah u pisanom obliku obavijestiti inspektora koji je donio rješenje o upravnoj mjeri, a najkasnije u roku od tri dana nakon izvršenja. Obavijest se moţe i usmeno saopćiti na zapisnik u tijelu nadleţnom za obavljanje inspekcijskih poslova. Uz obavijest prilaţu se i odgovarajući dokazi, kojima se dokazuje izvršenje upravne mjere. Ĉlanak 128 Inspektor prati izvršenje upravne mjere po sluţbenoj duţnosti, na temelju obavljenog kontrolnog inspekcijskog nadzora i drugih dokaza i saznanja o ĉemu saĉinjava zapisnik. U obavljanju nadzora, inspektor pazi da se izvršenje provede pravilno, i sukladno zakljuĉku o dozvoli izvršenja, i daje upute neposrednom izvršitelju, ili osobi koja rukovodi njihovim radom. Ĉlanak 129 U sluĉajevima kada ţalba ne odlaţe izvršenje rješenja, rješenje inspektora kojim je naloţena upravna mjera postaje izvršno istekom roka za izvršenje radnje koja je naloţena rješenjem, a ako rok za izvršenje radnje nije odreĊen, rješenje postaje izvršno u roku od 15 dana od dana donošenja rješenja. Ukoliko ţalba na rješenje inspektora odlaţe izvršenje, rješenje postaje izvršno istekom roka za ţalbu ako ţalba nije izjavljena i dostavljanjem subjektu nadzora rješenja kojim se ţalba odbacuje ili odbija. Ĉlanak 130 Produţenje roka izvršenja upravne mjere Nadleţni inspektor moţe na zahtjev subjekta nadzora produţiti rok izvršenja upravne mjere. Izvršenje upravne mjere moţe se produţiti do 30 dana, ako su ispunjeni slijedeći uvjeti: 1) subjekt nadzora ima dokaz o registraciji i dozvolu za rad, a upravna mjera se odnosi na otklanjanje drugih propusta i nepravilnosti; 2) subjekt nadzora je zapoĉeo sa izvršenjem upravne mjere; 3) da se na temelju cjelokupnog ponašanja subjekta nadzora osnovano moţe oĉekivati da će izvršiti upravnu mjeru u produţenom roku za izvršenje. O zahtjevu za produţenje roka za izvršenje upravne mjere odluĉuje inspektor koji je donio rješenje, o ĉemu donosi zakljuĉak, protiv koga se ne moţe izjaviti posebna ţalba. Izuzetno, inspektor moţe uz saglasnost rukovoditelja tijela nadleţnog za vršenje inspekcijskih poslova produţiti rok za izvršenje upravne mjere iz stavka 2. ovog ĉlanka, ako to nalaţu posebne okolnosti. Ĉlanak 131 Odgoda izvršenja rješenja o upravnoj mjeri zabrane rada Izuzetno, ako je protiv pravomoćnog rješenja o zabrani rada subjekta nadzora pokrenut upravni spor kod nadleţnog suda, inspektor moţe na zahtjev subjekta nadzora, uz pismenu suglasnost rukovoditelja tijela nadleţnog za vršenje inspekcijskih poslova, odgoditi izvršenje tog rješenja do konaĉne odluke suda, ako bi izvršenje rješenja o zabrani rada nanijelo štetu subjektu nadzora koja bi se teško mogla nadoknaditi. Odgoda izvršenja rješenja o zabrani rada neće se dopustiti ako je propisom na osnovu kojeg je takva upravna mjera odreĊena izriĉito propisano da se izvršenje mora odmah provesti po donošenju rješenja. Ĉlanak 132 Zakljuĉak o dozvoli prisilnog izvršenja rješenja o upravnoj mjeri Kad subjekt nadzora nije u roku koji mu je odreĊen izvršio upravnu mjeru koja se sastoji u nenovĉanoj obavezi, ili je izvršio samo djelimiĉno, inspektor je duţan donijeti zakljuĉak o dozvoli prisilnog izvršenja rješenja kojim je mjera odreĊena. Stranica | 598 NARODNE NOVINE Županije Posavske 20.11.2013. Broj 9 Zakljuĉak o dozvoli prisilnog izvršenja rješenja inspektor je duţan donijeti odmah po isteku roka za izvršenje rješenja. Zakljuĉak o dozvoli prisilnog izvršenja donosi se i kad su usmeno odreĊene upravne mjere i odmah nareĊeno njihovo izvršenje ako te mjere nisu izvršene. Izvršnost rješenja o upravnim mjerama utvrĊuje se prema Zakonu o upravnom postupku. Ĉlanak 133 Protiv zakljuĉka o prisilnom izvršenju nije dozvoljena posebna ţalba, a isti postaje izvršan dostavljanjem subjetku nadzora Zakljuĉak o prisilnom izvršenju sadrţi podatke: 1) subjektu nadzora i zakonskom osnovu za donošenje zakljuĉka, 2) podatke o rješenju koje se izvršava i da subjekt nadzora nije postupio po rješenju inspektora u odreĊenom roku, 3) postupak i naĉin prisilnog izvršenja, 4) datum prisilnog izvršenja i tijela koji će provesti prisilno izvršenje, odnosno asistirati kod prisilnog izvršenja, 5) uputu da protiv zakljuĉka nije dopuštena posebna ţalba, 6) potpis inspektora i otisak peĉata tijela nadleţnog za vršenje inspekcijskih poslova. Ako je neophodno iz posebnih razloga zaštite javnog interesa, prisilno izvršenje moţe se provesti i na dan drţavnog praznika, nedjeljom i noću. Ĉlanak 134 Izvršenje upravne mjere putem druge osobe Ukoliko subjekt nadzora nije izvršio upravnu mjeru ili je nije izvršio u cijelosti, a ona je takve prirode da je moţe izvršiti i druga osoba, inspektor će donijeti zakljuĉak o dozvoli izvršenja putem druge osobe, a troškove izvršenja snosi subjekt nadzora. U zakljuĉku o dozvoli izvršenja putem druge osobe, subjekt nadzora će se i opomenuti da izvrši upravnu mjeru u odreĊenom roku, a ako to ne uĉini da će se izvršenje provesti putem druge osobe, a troškove izvršenja snosi subjekt nadzora. U zakljuĉku o dozvoli izvršenja inspektor će navesti osobu putem koje će se izvršiti upravna mjera, a posebnim zakljuĉkom moţe odrediti subjektu nadzora da poloţi odreĊeni novĉani iznos na raĉun tijela nadleţnog za vršenje inspekcijskih poslova, na ime podmirenja troškova izvršenja putem druge osobe. Ĉlanak 135 Izvršenje upravne mjere prisilom sa novĉanim kaţnjavanjem Ako subjekt nadzora nije izvršio upravnu mjeru koja se sastoji u nenovĉanoj obvezi, a ta se mjera ne moţe izvršiti ni putem druge osobe, već je mora izvršiti osobno subjekt nadzora, inspektor će subjektu nadzora izreći novĉanu kaznu radi prisiljavanja na izvršenje upravne mjere i istovremeno odredit će mu novi rok za izvršenje, uz prijetnju novom i većom novĉanom kaznom. Novĉana kazna izriĉe se u iznosu koji je odreĊen propisom na osnovu kojeg je upravna mjera odreĊena. Ako propisom iz stavka 1. ovog ĉlanka nije odreĊen iznos novĉane kazne koju moţe izreći inspektor, novĉana kazna za pravnu osobu od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM, za odgovorno osobu u pravnoj osobi od 500,00 KM do 1.500,00 KM, a za fiziĉku osobu iznosi od 500,00 KM do 1.500,00 KM. Ĉlanak 136 Izvršenje upravne mjere radi ispunjenja novĉanih potraţivanja Izvršenje upravne mjere radi ispunjenja novĉanih potraţivanja provodi se sudskim putem u skladu sa Zakonom o izvršnom postupku („Sluţbene novine Federacije BiH”, broj: 32/03,52/03,33/06,39/06,39/). Ĉlanak 137 Zapisnik o prisilnom izvršenju upravne mjere Inspektor sastavlja zapisnik o postupku i naĉinu provoĊenja zakljuĉka o prisilnom izvršenju upravne mjere. Zapisnik je dokaz o tijeku i sadrţaju radnji koje su provedene u postupku prisilnog izvršenja. Ĉlanak 138 Prekid i obustava izvršenja upravne mjere Izvršenje rješenja o upravnoj mjeri koje je zapoĉeto moţe se prekinuti samo zbog posebnih okolnosti izazvanih višom silom, a nastavit će se ĉim one prestanu, o ĉemu se subjekat nadzora i ostali uĉesnici u izvršenju izvješćuju usmeno. Ukoliko se izvršenje ne moţe nastaviti istog dana, inspektor će o prekidu donijeti poseban zakljuĉak protiv koga nije dopuštena ţalba. Ĉlanak 139 Inspektor će obustaviti postupak prisilnog izvršenja ukoliko se utvrdi: 1. da je obveza subjekta nadzora izvršena, 2. da je njeno izvršenje nemoguće, 3. da se provodi prema osobi koja nije u obvezi, Broj 9 20.11.2013. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica | 599 4. ako je upravni akt na osnovu koga je donesen zakljuĉak o izvršenju poništen ili ukinut, 5. da je izvršenje nemoguće zbog okolnosti izazvanih višom silom. O obustavi izvršenja upravne mjere inspektor donosi zakljuĉak protiv koga nije dopuštena posebna ţalba. Ĉlanak 140 Izvršenje upravne mjere radi osiguranja Radi osiguranja izvršenja, inspektor moţe zakljuĉkom dozvoliti izvršenje rješenja i prije nego što ono postane izvršno, ako bi izvršenje moglo biti osujećeno ili znatno oteţano poslije izvršnosti rješenja. O dozvoli izvršenja upravne mjere, prije njene izvršnosti inspektor donosi poseban zakljuĉak. Protiv zakljuĉka o izvršenju upravne mjere radi osiguranja moţe se izjaviti posebna ţalba koja ne odlaţe izvršenje rješenja. VII - ODNOS IZMEĐU ŢUPANIJSKE UPRAVE I DRUGIH TIJELA Ĉlanak 141 Odnos izmeĊu Ţupanijske uprave i općinskih inspekcija zasnivaju se na pravima i obvezama koje svaki od tih tijela ima u odnosu na izvršavanje ţupanijskih zakona i drugih propisa. Ĉlanak 142 U obavljanju poslova koji proizilaze iz ţupanijskih zakona i drugih propisa za ĉije su obavljanje, pored Ţupanijske uprave nadleţni i druga tijela, Ţupanijska uprava ima pravo traţiti od tih tijela spise, dokumentaciju i izvješća o obavljanju poslova predviĊenih u tim propisima, a ta tijela duţna su dostaviti traţene podatke u rokovima koje odredi to tijelo. Ako tijela iz stavka 1. ovog ĉlanka ne izvršavaju ţupanijske zakone i druge propise ili ih nepravilno izvršavaju, u tom sluĉaju Ţupanijska uprava će pismeno upozoriti ta tijela. Ako ta tijela ne postupe po pismenom upozorenju Ţupanijska uprava će pismeno izvijestiti Vladu Ţupanije. Vlada Ţupanije će, donijeti odluku kojom će narediti Ţupanijskoj upravi da neposredno izvršava ţupanijske propise, dok te poslove ne poĉne obavljati nadleţno tijelo. Ĉlanak 143 Pruţanje pravne pomoći Zahtjevi Ţupanijske uprave odnosno ţupanijske inspekcije za pruţanje pravne pomoći od strane drugih tijela smatraju se ţurnim i po njima se mora postupati najkasnije u roku od 10 dana od dana prijema zahtjeva. Ţupanijska uprava odnosno ţupanijske inspekcije duţne su pruţiti pravnu pomoć po zahtjevu za pruţanje pravne pomoći od strane tijela iz ĉlanka 142. ovog Zakona. Ĉlanak 144 Suradnja inspekcija sa drugim tijelima Ţupanijske inspekcije duţne su suraĊivati sa drugim drţavnim tijelima, pravnim osobama, udruţenjima, sredstvima javnog informiranja, graĊanima i drugim subjektima u pitanjima od znaĉaja za Ţupaniju radi efikasnog provoĊenja propisa nad kojima vrše inspekcijski nadzor, kao i radi spreĉavanja i otklanjanja štetnih posljedica. Ţupanijski inspektor duţan je obavijestiti nadleţno tijelo ukoliko prilikom vršenja inspekcijskog nadzora uoĉi odreĊene nejasnoće i nedostatke u primjeni ţupanijskih i federalnih zakona i drugih propisa VIII - KAZNENE ODREDBE Ĉlanak 145 Prekršaji i prekršajne kazne Novĉanom kaznom od 300,00 KM do 3.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba, ako: 1. odbija suradnju sa inspektorom u postupku poduzimanja preventivnih mjera i radnji i ne postupi po rješenju inspektora u postupku poduzimanja preventivnih mjera (ĉlanak 53.); 2. ne sudjeluje u vršenju inspekcijskog nadzora (ĉlanak 61. stavak 1.) 3. oneomoguĉi inspektora u vršenje inspekcijskog nadzora ili sprjeĉava i znatno oteţava inspektoru vršenje inspekcijskog nadzora, i da laţne podatke (ĉlanak.61.stavak 2. 3. 4. i 5., i ĉlanak 63. 88. 90 i 98.); 4. ne obavijesti inspektora i nedleţnu upravu policije o sluĉajevima nastanka opasnosti po ţivot i zdravlje graĊana i materijalnih dobara na naĉin kako je to propisano zakonom ili drugim propisom (ĉlanak 62.); 5. ne dozvoli uzimanje uzoraka proizvoda za ispitivanje zdravstvene ispravnosti i kvaliteta (ĉlanak 64.91. i 93); 6. ne odazove se na poziv inspektora, a izostanak ne opravda (ĉlanak. 75.stavak 2.); 7. ako inspektor utvrdi da pravna osoba sa javnim ovlaštenjima ne vrši javna ovlaštenja sukladno zakonu i drugim propisima (ĉlanak 82.); 8. ne izvrši upravnu mjeru u roku i na naĉin kojo je inspektor naredio (ĉlanak 105. 109. stavak1. 2. i 3., 110. stavak 1. i 111.); Stranica | 600 NARODNE NOVINE Županije Posavske 20.11.2013. Broj 9 9. ne ĉuva privremeno oduzeti predmet prekršaja (ĉlanak 116. stavak 2.) 10. u ostavljenom roku ne izvjesti inspektora o izvršenju upravne mjere (ĉlanak 127.); 11. sprijeĉi da se upravna mjera izvrši putem druge osobe (ĉlanak 134.). Za prekršaje iz stavka 1. ovog ĉlanka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novĉanom kaznom od 200,00 KM do 2.000,00 KM. Za prekršaje iz stavka 1. ovog ĉlanka kaznit će se i fiziĉka osoba- poslodavac novĉanom kaznom od 500,00 KM do 1.500,00 KM Novĉanom kaznom od 500,00 KM do 5.000,00 KM kaznit će se za prekršaj fiziĉka osoba, ako obavlja djelatnost bez odobrenja nadleţnog tijela, ĉlanak 109. stavak 2. Ĉlanak 146 Za prekršaj iz ĉlanka 83. stavak 1. kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi novĉanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM. IX- PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Ĉlanak 147 Ako je neophodno zbog prirode djelatnosti i funkcionalne povezanosti sa drugim poslovima drţavne uprave u odreĊenoj oblasti, zakonom se mogu organizirati inspekcije i u sastavu drugih tijela uprave u Ţupaniji Posavskoj, ili odrediti obavljanje inspekcijskog nadzora u sklopu drugih radnih mjesta u tim tijelima, naroĉito kad se radi o manjem obimu inspekcijskih poslova. Odredbe stavka 1. ovog ĉlanka ne odnose se na inspekcije odreĊene ovim Zakonom. Kad je inspekcijski nadzor organiziran u okviru tijela uprave u Ţupaniji Posavskoj, ili je vršenje inspekcijskog nadzora odreĊeno u okviru drugog radnog mjesta u drugom tijelu uprave, na naĉin vršenja ovog inspekcijskog nadzora primjenjuju se odredbe ovog zakona, ukoliko posebnim zakonom nije drugaĉije propisano. Ĉlanak 148 Donošenje pravilnika i drugih općih akata Rukovoditelj tijela nadleţnog za obavljanje inspekcijskih poslova donijet će Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i druge opće akte tijela nadleţnog za vršenje inspekcijskih poslova sukladno ovom Zakonu u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona. Ĉlanak 149 Donošenje propisa, Etiĉkog kodeksa, obrazaca i drugih akata rukovoditelja tijela nadleţnog za vršenje inspekcijskih poslova Rukovoditelj tijela nadleţnog za vršenje inspekcijskih poslova donijet će propise odreĊene ovim Zakonom, Etiĉki kodeks za inspektore, obrasce i druge akte propisane ovim Zakonom, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona. Ĉlanak 150 Donošenje propisa Vlade Vlada će donijet propise odreĊene ovim zakonom u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona. Ĉlanak 151 Primjena dosadašnjih propisa Do donošenja provedbenih propisa i općih akata odreĊenim ovim Zakonom, primjenjivat će se odgovarajući propisi i opći akti koji su bili na snazi do dana stupanja na snagu ovog Zakona. Ĉlanak 152 Inspekcijski postupak zapoĉet prije dana stupanja na snagu ovog Zakona Inspekcijski postupak zapoĉet prema propisima koji su bili na snazi prije dana stupanja na snagu ovog Zakona završit će se prema tim propisima. Ĉlanak 153 Izvršenje rješenja Neizvršena rješenja ţupanijskih inspektora koja su postala izvršna prije dana stupanja na snagu ovog Zakona, izvršit će se prema propisima koji su vaţili na dan izvršnosti rješenja, ukoliko je to povoljnije za subjekta nadzora. Ĉlanak 154 UsklaĊivanje zakona i drugih propisa Odredbe ţupanijskih i općinskih zakona i drugih propisa, koje su u suprotnosti sa ovim Zakonom, uskladit će se sa odredbama ovog Zakona, u roku od šest mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu. Ĉlanak 155 Na dan stupanja na snagu ovog Zakona, direktor i drţavni sluţbenici koji su postavljeni na radno mjesto inspektora u Ţupanijskoj upravi za inspekcijske poslove, ostaju na tim poslovima. Ĉlanak 156 Ravnopravnost spolova Gramatiĉka terminologija korištena u ovom Zakonu podrazumijeva oba spola. Broj 9 20.11.2013. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica | 601 Ĉlanak 157 Stupanje na snagu Zakona Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Narodnim novinama Ţupanije Posavske“. Bosna Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŢUPANIJA POSAVKA Skupština: 01-02-91/13 Domaljevac, 12.11.2013. godine Predsjednik Skupštine Mario Jurkić, prof., v.r. Na temelju ĉlanka 26. (1) (e) Ustava Ţupanije Posavske (“Narodne novine Ţupanije Posavske”, broj: 1/96, 3/96, 7/99, 3/00, 5/00 i 7/04) Skupština Ţupanije Posavske, na prijedlog Vlade Ţupanije Posavske, na sjednici odrţanoj dana 12.11.2013. godine, donosi ZAKON o izmjenama i dopuni Zakona o izvršavanju Proraĉuna Ţupanije Posavske za 2013. godinu Ĉlanak 1 U Zakonu o izvršavanju Proraĉuna Ţupanije Posavske (“Narodne novine Ţupanije Posavske”, broj: 3/13, 5/13 i 7/13) ĉlanak 17. mijenja se i glasi: “Proraĉun Ţupanije Posavske izvršavati će se po slijedećim prioritetima: 1. otplata obveza po dugoroĉnom zaduţivanju, 2. plaće i naknade troškova zaposlenih, 3. ostalo.” Ĉlanak 2 U ĉlanku 22.(1) rijeĉ “pozicije” mijenja se i glasi “pozicija”, briše se tekst “Grant za mlade”, “Grantovi neprofitnim organizacijama i udruţenjima graĊana i”. Ĉlanak 3 U ĉlanku 24. briše se stavak (3). Ĉlanak 4 Ĉlanak 26. se briše. Ĉlanak 5 U ĉlanku 28.(3) tekst “i Kapitalni grantovi” se briše. Ĉlanak 6 U ĉlanku 31.(1) tekst “24. stavak 3” i broj “26” se brišu. Ĉlanak 7 U ĉlanku 35. dodaje se novi stavak (3) koji glasi: “(3) Iznimno, ukoliko do deficita nastalog iz gotovinskog toka doĊe u posljednjem kvartalu fiskalne godine otplata kratkoroĉnog duga se moţe odgoditi do 31.12. naredne fiskalne godine.” Dosadašnji stavci (3), (4), (5), (6) i (7) postaju (4), (5), (6), (7) i (8). Ĉlanak 8 Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Narodnim novinama Ţupanije Posavske”, a primjenjivati će se za fiskalnu 2013. godinu. Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŢUPANIJA POSAVSKA Skupština Broj: 01-02-94/13 Domaljevac, 12.11.2013. godine Predsjednik Mario Jurkić, prof., v.r. Na temelju ĉlanaka 116. stavak 1. Poslovnika o radu Skupštine Ţupanije Posavske (“Narodne novine Ţupanije Posavske”, broj 6/01) Skupština Ţupanije Posavske na XVIII. sjednici odrţanoj 12.11.2013. godine, donosi ODLUKU o usvajanju Izvješća o izvršenju Proraĉuna Ţupanije Posavske za period 01.01. – 30.06.2013. godine I Usvaja se Izvješće o izvršenju Proraĉuna Ţupanije Posavske za period 01.01. – 30.06.2013. godine. II Izvješće iz ĉlanka I. ove Odluke sastavni je dio ove Odluke. III Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Narodnim novinama Ţupanije Posavske”. Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŢUPANIJA POSAVSKA Skupština Broj: 01-02-95/13-II Domaljevac, 12.11.2013. godine Predsjednik Mario Jurkić, prof., v.r.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti Posavskog kantona Posavski kanton Narodne novine Županije Posavske 01/13 02.07.2013 NN Županije Posavske 13/19, NN Županije Posavske 06/03 zdravstveno osiguranje ZAKONo izmjenama i dopunama zakona o zdravstvenoj zaštitiČlanak 1.U Zakonu o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine Ţupanije Posavske”, broj: 6/03) u članku 40. stavak 2. mijenja se i glasi:„Upravno vijeće zdravstvene ustanove u vlasništvu Ţupanije ima pet članova i čine ga predstavnici:-osnivača -tričlana, od kojih jedan mora biti u ime Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike Ţupanije Posavske,-stručnih djelatnika zdravstvenih ustanova -dvačlana, od kojih jedan mora biti iz reda zdravstvenih djelatnika.Upravno vijeće zdravstvene ustanove u vlasništvu općine ima tričlana i čine ga predstavnici:-osnivača -jedančlan, -stručnih djelatnika zdravstvene ustanove -jedančlan, -Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike Ţupanije Posavske -jedančlan“.Članak 2.Iza članka 40. dodaje se članak 40a., koji glasi:„Članak 40a.Djelokrug upravnoga vijeća zdravstvenih ustanova, podrazumijeva slijedeće: -donošenje statuta zdravstvene ustanove,-imenovanje i razrješavanje ravnatelja, odnosno v.d. ravnatelja zdravstvene ustanove, -utvrĎivanje planova rada i razvitka zdravstvene ustanove, -utvrĎivanje godišnjeg programa rada, -donošenje financijskoga plana i usvajanje godišnjeg obračuna, -donošenje općih akata o unutarnjem ureĎenju i sistematizaciji poslova i druge opće akte, sukladno zakonu i statutu zdravstvene ustanove, -odlučivanje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti radi kojih je zdravstvena ustanova osnovana, ako zakonom nije odreĎeno da o odreĎenim pitanjima odlučuje drugo tijelo zdravstvene ustanove, -usmjeravanje, kontroliranje i ocjenjivanje rada ravnatelja, -rješavanje svih pitanja odnosa s osnivačem,-odlučivanje o korištenju sredstava preko iznosa utvrĎenog statutom zdravstvene ustanove,-odgovaranje osnivaču za rezultate rada zdravstvene ustanove,-odlučivanje o prigovoru uposlenika na rješenje kojim je drugo tijelo, odreĎeno statutom zdravstvene ustanove, odlučilo o pravu, obvezi i odgovornosti uposlenika iz radnoga odnosa,-podnošenje osnivaču najmanje jedanput godišnje izvješća o poslovanju zdravstvene ustanove, -obavljanje i drugih poslova sukladno zakonu i statutu zdravstvene ustanove“.Članak 3.U članku 41. u stavku 1. riječ „natječaja“ zamjenjuje se riječima „javnoga oglasa sukladno zakonu“.Članak 4.Članak 42. mijenja se i glasi: Stranica| 8NARODNE NOVINE Županije Posavske07.02.2013. Broj 1„Za ravnatelja zdravstvene ustanove moţe se imenovati osoba koja ima najmanje VII. stupanj stručne spreme-zdravstvene, ekonomske ili pravne struke i pet godina radnog iskustva u struci.Po isteku mandata ista osoba moţe,na temelju javnoga oglasa, ponovno biti imenovana za ravnatelja u istoj zdravstvenoj ustanovi, ali najviše za još jedno mandatno razdoblje“. Članak 5.Iza članka 43. dodaje se članak 43a., koji glasi: „Članak 43a.Ravnatelj organizira i vodi poslovanje, predstavlja i zastupa zdravstvenu ustanovu i odgovoran je za zakonitost rada.Ravnatelj podnosi upravnom vijeću pismeno izvješće o cjelokupnom poslovanju zdravstvene ustanove jednom tromjesečno.Ravnatelj sudjeluje u radu upravnoga vijeća bez prava odlučivanja“.Članak 6.Iza članka 72. dodaje se članak 72a., koji glasi: „Članak 72a.Zdravstveni djelatnici duţni su čuvati kao profesionalnu tajnu sve što znaju o zdravstvenom stanju pacijenta. Na čuvanje profesionalne tajne obvezni su i drugi djelatnici u zdravstvu koji za nju saznaju u obavljanju svojih duţnosti, te studenti fakulteta zdravstvenoga usmjerenja i učenici škola zdravstvenoga usmjerenja prilikom obavljanja praktične nastave u zdravstvenim ustanovama. Na čuvanje profesionalne tajne obvezne su i sve druge osobe koje u obavljanju svojih duţnosti doĎu do podataka o zdravstvenom stanju pacijenta. Povreda čuvanja profesionalne tajne teţa je povreda obveze iz radnoga odnosa. Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, osobe iz st. 1. i 2. ovoga članka obvezne su podatke o zdravstvenome stanju pacijenta priopćiti na zahtjev mjerodavnoga ministarstva zdravstva, drugih tijela drţavne uprave sukladno posebnim propisima, mjerodavne komore ili u kaznenom odnosno parničnom postupku, kada su pozvani u svojstvu svjedoka, sukladno propisima o kaznenom odnosno parničnom postupku“.Članak 7.Članak 76. mijenja se i glasi:„Vjeţbenički staţ zdravstvenih djelatnika sa završenim fakultetom zdravstvenoga usmjerenja, odnosno srednjom školom zdravstvenoga usmjerenja traje šest mjeseci. Vjeţbenik zasniva radni odnos na odreĎeno vrijeme radi obavljanja vjeţbeničkog staţa. Vjeţbenički staţ ili njegov dio moţe se obavljati u obliku volontiranja sukladno zakonu.Iznimno od stavka 1. ovoga članka doktori medicine, doktori stomatologije, magistri farmacije i osobe sa završenim fakultetom zdravstvenih studija koji su studij medicine, studij stomatologije, studij farmacije i zdravstveni studij obavili po bolonjskom procesu, ne obavljaju vjeţbenički staţ“.Članak 8.Iza članka 77. dodaje se članak 77a., koji glasi: „Članak 77a.Ţupanijski ministar zdravstva moţe vjeţbenički staţ obavljen u inozemstvu priznati u cijelosti ili djelomice, ako program vjeţbeničkog staţa proveden u inozemstvu bitno ne odstupa od programa koji je vaţeći na teritoriju Ţupanije Posavske. Ţupanijski ministar zdravstva utvrĎuje rješenjem priznavanje vjeţbeničkog staţa iz stavka 1. ovoga članka koje je konačno u upravnom postupku i protiv kojeg se moţe pokrenuti upravni spor. Nakon izdanog rješenja iz stavka 2. ovoga članka, ţupanijski ministar zdravstva, na zahtjev kandidata, moţe priznati i poloţen stručni ispit u inozemstvu, izuzev osnova ustavnoga sustava Bosne i Hercegovine i Federacije, kao i organizacije zdravstvene zaštite i zdravstvenoga osiguranja u Federaciji, ukoliko bitno ne odstupa od programa polaganja stručnog ispita u Ţupaniji Posavskoj.Ţupanijski ministar zdravstva utvrĎuje rješenjem priznavanje stručnog ispita iz stavka 3. ovoga članka koje je konačno u upravnom postupku i protiv kojeg se moţe pokrenuti upravni spor. Ţupanijski će ministar zdravstva pravilnikom urediti uvjete i način priznavanja vjeţbeničkog staţa i stručnog ispita zdravstvenih djelatnika sa završenom višom i srednjom stručnom spremom koji je obavljen i poloţen u inozemstvu“. Broj 1 07.02.2013. NARODNE NOVINE Županije PosavskeStranica| 9Članak 9.Iza članka 133. dodaju se novi članci 133a. i 133b., koji glase: „Članak 133a.Upravno vijeće zdravstvene ustanove duţno je u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona uskladiti sve akte zdravstvenih ustanova u skladu sa ovim Zakonom“.„Članak 133b.U roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona provest će se svi oglasi za imenovanje Upravnih vijeća koja su imenovana prije stupanja na snagu ovog Zakona, a čiji su sastavi u suprotnosti sa odredbama ovoga Zakon
Zakon o javno-privatnom partnerstvu Posavskog kantona Posavski kanton Narodne novine Županije Posavske 04/13 13.05.2013 javno-privatno partnerstvo,partnerstvo Godina 18 Broj 4 Orašje, 13. svibanj 2013. godine ISSN 1840-0523 SKUPŠTINA ŢUPANIJE POSAVSKE Na temelju ĉlanka 26.stavak 1. toĉka e) Ustava Ţupanije Posavske („Narodne novine Ţupanije Posavske“, broj: 1/96, 3/96, 7/99, 3/00, 5/00 i 7/04), Skupština Ţupanije Posavske na sjednici odrţanoj dana 07.05.2013.godine, donosi ZAKON o javno-privatnom partnerstvu POGLAVLJE I - OPĆE ODREDBE Ĉlanak 1 (Predmet Zakona) (1) Ovim Zakonom se odreĊuje pojam i predmet javno-privatnog partnerstva, definira javno tijelo, javni i privatni partner i drugi osnovni pojmovi, utvrĊuje cilj i naĉela, ureĊuju modeli javno-privatnog partnerstva u Ţupaniji Posavskoj (u daljem tekstu: Ţupanija), planiranje i pripremanje, postupak predlaganja, odobravanja i provedbe projekata javno-privatnog partnerstva u oblastima koje su u nadleţnosti Ţupanije i općina na podruĉju Ţupanije, prava i obveze javnih i privatnih partnera, osnivanje i nadleţnosti Povjerenstva za javno-privatno partnerstvo (u daljem tekstu: Povjerenstvo), pravna zaštita, te druga pitanja od znaĉaja za javno-privatno partnerstvo. (2) Na pitanja koja nisu ureĊena ovim zakonom odgovarajuće se primjenjuju posebni zakoni, te ostali vaţeći propisi. Ĉlanak 2 (Primjena zakona) Na sva ulaganja sredstava u javnoj svojini u zajedniĉko gospodarsko društvo sa privatnim partnerom, primjenjuju se odredbe ovog Zakona, kao i odgovarajuće odredbe zakona kojim se ureĊuje javna svojina. Ĉlanak 3 (Definiranje pojma i predmeta javno-privatnog partnerstva) (1) Javno-privatno partnerstvo (u daljem tekstu: JPP), u smislu ovoga Zakona je dugoroĉan ugovorni odnos izmeĊu javnog i privatnog partnera, koje se realizira udruţivanjem resursa, kapitala i struĉnih znanja, radi zadovoljavanja javnih potreba, kroz realizaciju projekata JPP-a. (2) Predmet JPP-a je financiranje, izgradnja, rekonstrukcija, korištenje, upravljanje i odrţavanje kapaciteta za zadovoljavanje javnih potreba u svim oblastima javnog partnera. (3) Predmet JPP-a ne moţe biti iskljuĉivo isporuka robe i usluga koje javni partner pribavlja bez kapitalnih investicija privatnog partnera, niti iskljuĉivo koncesija za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra, kao niti ugovor o projektiranju, graĊenju i izvoĊenju radova za javnog partnera. (4) Osnovna obiljeţja JPP-a su sljedeća: a) privatni partner od javnog partnera preuzima obvezu projektiranja, gradnje i/ili rekonstrukcije javne infrastrukture i/ili graĊevine od javnog interesa, preuzimajući pri tome jednu ili više obveza kao što su financiranje, upravljanje i odrţavanje, a u svrhu pruţanja krajnjim korisnicima javne usluge iz okvira nadleţnosti javnog partnera, ili u svrhu osiguravanja javnom partneru potrebnih preduvjeta za pruţanje javnih usluga iz okvira njegovih nadleţnosti, ili pruţanje krajnjim korisnicima javnih usluga iz okvira nadleţnosti javnog partnera b) u zamjenu za preuzete obveze, javni partner moţe na privatnog partnera prenijeti odreĊena stvarna prava i/ili privatnom partneru dodijeliti koncesiju i/ili privatnom partneru plaćati naknadu u novcu. Stranica | 162 NARODNE NOVINE Županije Posavske 13.05.2013. Broj 4 c) svaki od partnera preuzima odgovornost za rizik na koji moţe utjecati, ili je odgovornost podijeljena, a s ciljem optimalnog upravljanja rizikom tijekom trajanja projekta JPP-a, uz ostalo i korištenjem upravljaĉkih, tehniĉkih, financijskih i inovacijskih sposobnosti privatnog i javnog partnera, kao i razmjenom umijeća i znanja izmeĊu javnog i privatnog partnera. Ĉlanak 4 (Cilj) (1) Cilj ovog Zakona je da omogući javan, transparentan, nediskriminatoran i jasan pravni okvir u zakonom odreĊenom postupku utvrĊivanja uvjeta pod kojima domaće i strane privatne i fiziĉke osobe mogu realizirati projekte JPP-a sa javnim partnerima u Ţupaniji. (2) Specifiĉni ciljevi koji se ţele postići JPP-om su: a) ugovaranje i izvoĊenje većeg broja projekata ĉijom realizacijom će javni partner kvalitetnije odgovoriti svojim obvezama i efektivnije iskoristiti javne prihode, b) kreiranje novih izvora prihoda, nove infrastrukture i novih usluga, c) prirodna trţišna raspodjela rizika izmeĊu javnog i privatnog sektora, d) stvaranje dodatne vrijednosti kroz alokaciju resursa, znanja i vještina privatnog i javnog sektora, e) povećanje produktivnosti, konkurencije i racionalnog korištenja gospodarskih kapaciteta privatnih i javnih subjekata i f) transparentnost u izboru i ugovaranju. Ĉlanak 5 (Naĉela) Procedure odabira privatnog partnera provode se u skladu s naĉelima zaštite javnog interesa, efikasnosti, ekonomiĉnosti, transparentnosti, jednakog tretmana, slobode natjecanja, razmjernosti, meĊusobnog priznanja, zaštite prava osoba i zaštite okoline. Ĉlanak 6 (Osnovni pojmovi) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeća znaĉenja: a) „Projekt“ ĉini niz meĊusobno povezanih aktivnosti koje se odvijaju utvrĊenim redoslijedom radi postizanja jasnih ciljeva unutar odreĊenog vremenskog razdoblja i odreĊenih financijskih sredstava. b) „Projekt JPP-a“ je projekt koji se provodi po nekom od modela JPP-a, a koji na osnovu procedure definirane ovim zakonom, odobravaju nadleţna tijela utvrĊena ovim Zakonom. c) „Ugovorno javno-privatno partnerstvo“ je model JPP-a u kojem se meĊusobni odnos javnog i privatnog partnera ureĊuje ugovorom o JPP-u. d) „Statusno javno-privatno partnerstvo“ je model JPP-a zasnovan na ugovornom odnosu izmeĊu javnog i privatnog partnera, kojim se u svrhu provedbe projekata JPP-a osniva zajedniĉko gospodarsko društvo, koje je nositelj provedbe projekta JPP-a. e) „Ugovor o JPP-u“ je temeljni ugovor sklopljen izmeĊu javnog i privatnog partnera, ili javnog partnera i gospodarskog društva posebne namjene (u daljem tekstu: DPN), kojim se u svrhu provedbe projekata JPP-a ureĊuju prava i obveze ugovornih strana. f) „DPN“ je gospodarsko društvo koje moţe osnovati privatni partner u svrhu sklapanja ugovora o JPP-u i/ili provedbe projekta JPP-a. g) „Javno tijelo“ je Ţupanija i/ili općine sa podruĉja Ţupanije (u daljem tekstu: Općine), ustanove ĉiji je osnivaĉ Ţupanija ili Općina, kao i gospodarsko društvo u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Ţupanije ili Općine. h) „Javni partner“ je jedno ili više javnih tijela koje sa privatnim partnerom ili DPN-om sklapa ugovor, ili jedno ili više javnih tijela koje je sa privatnim partnerom suvlasniĉki povezano u zajedniĉkom gospodarskom društvu. i) „Privatni partner“ je domaća ili strana privatna pravna ili fiziĉka osoba koja s javnim partnerom sklapa ugovor o JPP-u, ili u tu svrhu osniva DPN, ili s javnim partnerom zasniva suvlasniĉki odnos u zajedniĉkom gospodarskom društvu. j) „Savjetnik“ je jedna i/ili više fiziĉkih i/ili pravnih osoba koja posjeduje specijalistiĉka znanja nuţna za pripremu, ugovaranje i provedbu projekata JPP-a. k) „Registar ugovora JPP“ je elektronska baza podataka koja sluţi za evidentiranje i praćenje realizacije ugovora JPP-a, koji se u skladu s ovim Zakonom provode na teritoriji Ţupanije. Ĉlanak 7 (Definiranje partnera) (1) Javni partner moţe biti: a) Ţupanija Posavska, odnosno Vlada Ţupanije Posavske (u daljem tekstu: Vlada) putem nadleţnog ministarstva, b) javna ustanova koju osniva Vlada, c) javno poduzeće u većinskom vlasništvu Ţupanije, d) jedinice lokalne samouprave, odnosno općine, e) javne ustanove koje osnivaju Općine i Broj 4 13.05.2013. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica | 163 f) javna poduzeća u većinskom vlasništvu Općine. (2) Sudjelovanje javnog partnera moţe biti u obliku uloga u stvarima, pravima ili novcu kroz plaćanje redovne naknade privatnom partneru za njegove usluge. (3) U ostvarivanju JPP-a, privatni partner je pravna osoba osnovana u skladu sa vaţećim zakonima u vlasništvu domaće i/ili strane pravne osobe sa kojom se zakljuĉuje ugovor o JPP-u i koje izvršava ugovor o JPP-u u skladu sa ovim zakonom. (4) Privatni partner moţe za potrebe provoĊenja ugovora o JPP-u osnovati gospodarsko društvo posebne namjene u skladu sa vaţećim propisima. POGLAVLJE II - OBLICI JPP-a Ĉlanak 8 (Oblici JPP-a) Ugovori iz podruĉja suradnje javnog i privatnog partnera mogu biti u dva osnovna oblika: a) ugovorni oblik JPP-a u kojem se partnerstvo izmeĊu javnog i privatnog partnera zasniva iskljuĉivo na ugovornim vezama i b) statusni oblik JPP-a u kojem partnerstvo javnog i privatnog partnera ukljuĉuje suradnju u tu svrhu formiranog gospodarskog društva. Ĉlanak 9 (Ugovor o JPP-u) (1) Ugovorno JPP je model JPP-a u kojem se meĊusobni odnos javnog i privatnog partnera ureĊuje ugovorom o JPP-u. (2) Ugovor o JPP-u sklapa se u pisanom obliku i na odreĊeno vrijeme, s tim da to razdoblje ne moţe biti kraće od pet, a niti duţe od 30 (trideset) godina, osim ako posebnim zakonom nije propisano duţe razdoblje, uz mogućnost da se nakon isteka ugovornog razdoblja sklopi novi ugovor uz izbor privatnog partnera u skladu sa odredbama ĉlanka 18. ovog Zakona. (3) Rok iz stavka (2) ovog ĉlanka na koji se zakljuĉuje ugovor o JPP-u odreĊuje se na naĉin koji ne ograniĉava trţišnu utakmicu više nego što je to potrebno da se osigura amortizacija ulaganja kapitala, istovremeno uzimajući u obzir rizik koji je povezan s komercijalnim korištenjem predmeta ugovora. (4) Vlada na prijedlog Povjerenstva donosi Uredbu o sadrţaju ugovora o JPP-u. Ĉlanak 10 (Gospodarsko društvo posebne namjene) (1) DPN moţe sudjelovati iskljuĉivo u provoĊenju projekta JPP-a za ĉiju provedbu je osnovan. (2) DPN se osniva u skladu sa odredbama zakona kojim se ureĊuje osnivanje i poslovanje gospodarskih društava. Ĉlanak 11 (Statusno JPP) (1) Statusno JPP-o je oblik JPP-a koji se temelji na suvlasniĉkom odnosu javnog i privatnog partnera u zajedniĉkom gospodarskom društvu koje je nositelj provedbe projekta JPP-a, pri ĉemu se taj odnos izmeĊu javnog i privatnog partnera u zajedniĉkom društvu moţe zasnovati na osnivaĉkim ulozima u novoosnovanom društvu, ili na otkupu vlasniĉkog udjela u postojećem gospodarskom društvu. (2) Zajedniĉko gospodarsko društvo kao nositelj provedbe projekta JPP-a iz stavka (1) ovog ĉlanka na nivou Ţupanije moţe se osnovati samo na osnovu prethodnog odobrenja Vlade, a na nivou Općine na osnovu prethodnog odobrenja nadleţnog Općinskog vijeća. (3) Na zajedniĉko gospodarsko društvo iz ovog ĉlanka primjenjuju se odredbe zakona kojim se ureĊuje osnivanje i poslovanje gospodarskih društava, kao i odredbe ugovora o ortaštvu. (4) Na sadrţaj ugovora o ortaštvu primjenjuju se odredbe zakona kojim se ureĊuju obvezni odnosi. Ĉlanak 12 (Ugovor o ortaštvu) (1) Kada javno tijelo projekt JPP-a namjerava provesti na naĉin utvrĊen ĉlankom 11. ovog Zakona, primjenjuju se postupak u skladu sa odredbama ĉlanka 18. ovog Zakona. (2) Nakon provedenog postupka izbora privatnog partnera, javno tijelo i izabrani privatni partner sklapaju ugovor o ortaštvu, koji prethodi osnivanju zajedniĉkog gospodarskog društva iz ĉlanka 11. ovog Zakona, a u svrhu provedbe projekta JPP-a. POGLAVLJE III - PLANIRANJE I PRIPREMANJE PROJEKATA JPP-a Ĉlanak 13 (Planiranje projekata JPP) (1) Vlada i Općina duţni su izraditi srednjoroĉni (trogodišnji) i godišnji plan predlaganja provedbe projekata JPP-a na naĉin odreĊen ovim Zakonom. (2) U srednjoroĉnom planu provedbe projekata JPP-a navode se gospodarske i druge oblasti u kojima Stranica | 164 NARODNE NOVINE Županije Posavske 13.05.2013. Broj 4 se planiraju projekti JPP-a, naziv i kratki opis projekta, svrha i cilj projekta, javni objekti koji će se graditi odnosno javne djelatnosti koje će se obavljati na osnovu JPP-a, planirani rashodi za projekte JPP-a, procjena oĉekivane koristi od projekata JPP-a. (3) Vlada na prijedlog resornog ministarstva, odnosno Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog naĉelnika duţni su prije isteka tekuće godine izraditi godišnji plan provedbe projekata JPP-a iz svoje nadleţnosti za narednu kalendarsku godinu, kao sastavni dio njihovog godišnjeg programa rada. Ovaj godišnji plan mora biti u skladu sa srednjoroĉnim planom provedbe JPP projekata a sadrţi naroĉito: a) planirani broj provedbe JPP projekata, b) naziv i kratki opis JPP projekata, c) svrha i cilj projekta, d) pravni temelj i predloţeni modeli JPP-a, e) rokovi na koji se pojedini JPP projekti planiraju dati, f) podjela prava i obaveza izmeĊu javnog i privatnog partnera, uz procjenu oĉekivane koristi za konkretne JPP projekte. Ĉlanak 14 (Pripremanje projekata JPP) (1) Javno tijelo u svakom konkretnom sluĉaju utvrĊuje odlukom opredijeljenost za uspostavljanje partnerstva sa privatnim partnerom. (2) Odluku o opredijeljenosti uspostavljanja JPP-a javno tijelo donosi na osnovu studije ekonomske opravdanosti projekta, koju izraĊuje struĉna sluţba nadleţnog tijela uprave javnog tijela koje je nadleţno za donošenje odluke o opredijeljenosti uspostavljanja JPP-a. Studija opravdanosti projekta obvezno sadrţi: a) opis projekta, b) ekonomske i financijske pokazatelje projekta, ukljuĉujući usporednu analizu troškova javnog partnera sa troškovima koje bi javni partner imao u provoĊenju tog projekta u sluĉaju klasiĉnog proraĉunskog financiranja u predviĊenom vremenskom razdoblju, c) neophodna financijska sredstva iz proraĉuna javnog tijela odnosno neophodna financijska sredstva koja treba da osiguraju ustanove ili poduzeća u njihovom vlasništvu, d) pravni status vlasništva projekta, e) rizike realizacije projekta, kao i f) druge potrebne elemente. (3) Suglasnost na Odluku o opredijeljenosti za uspostavljanje JPP-a za projekte iz nadleţnosti Ţupanije daje Vlada na prijedlog resornog ministarstva. (4) Suglasnost na Odluku o opredijeljenosti za uspostavljanje JPP-a za projekte iz nadleţnosti Općine daje Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog naĉelnika. (5) U cilju utvrĊivanja trţišnog interesa potencijalnih partnera za sudjelovanjem u provedbi projekata JPP-a, a prije donošenja Odluke o opredijeljenosti za uspostavljanje partnerstva sa privatnim partnerom za pojedini projekt, javna tijela mogu objaviti javni poziv za iskazivanje interesa za realizaciju odreĊenog projekta sa privatnim partnerom. (6) Javni poziv iz stavka (5) ovog ĉlanka objavljuje se na web stranici javnog tijela, a po potrebi moţe i u drugim sredstvima informiranja. POGLAVLJE IV-POSTUPAK PREDLAGANJA, ODOBRAVANJA I PROVEDBE PROJEKATA JPP-a Ĉlanak 15 (Predlaganje projekata JPP-a) (1) Predlaganje provedbe projekta JPP-a na naĉin utvrĊen odredbama ovog Zakona i podzakonskih akata temeljenih na ovom Zakonu u nadleţnosti je resornog ministarstva Ţupanije (u daljem tekstu: resorno ministarstvo) odnosno Općinskog naĉelnika i drugih javnih tijela. (2) Odredba iz stavka 1. ovog ĉlanka ne iskljuĉuje mogućnost predlaganja projekata JPP-a od strane poslovnog sektora odnosno gospodarskih komora i asocijacija poslovnog sektora. (3) Javno tijelo ima pravo da razmotri i prihvati prijedlog zainteresiranih osoba za realizaciju projekta JPP-a, na temelju postupka predviĊenog ovim ĉlankom, pod uvjetom da se ti prijedlozi ne odnose na projekt za koji je pokrenut postupak dodjele javnog ugovora ili objavljen javni poziv. (4) Predlagaĉ pri podnošenju samoinicijativnog prijedloga, obavještava javno tijelo o vrijednosti izraĊene dokumentacije, koju će javno tijelo, odnosno privatni partner biti duţan nadoknaditi u sluĉaju dodjele ugovora osobi koja nije podnositelj samoinicijativnog prijedloga. (5) U roku od 30 dana od dana prijema konkretnog samoinicijativnog prijedloga, javno tijelo utvrĊuje da li smatra da je projekt u javnom interesu i u tom smislu obavještava predlagaĉa. (6) Javno tijelo ima pravo da raspravlja o svakom aspektu projekta koji je predloţio predlagaĉ, ukljuĉujući opravdanost troškova izrade dokumentacije. Broj 4 13.05.2013. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica | 165 (7) Ako smatra da je samoinicijativni prijedlog u javnom interesu i ako javno tijelo odluĉi da pokrene taj projekt, javno tijelo postupa u skladu sa odredbama ovog zakona kojima se ureĊuje postupak sklapanja JPP-a. (8) Javno tijelo ocjenjuje sadrţaj prijedloga projekta JPP-a u skladu s Uredbom o kriterijima ocjene i odobravanja projekata JPP-a, kojom se utvrĊuju struĉni kriteriji ocjene i odobravanja projekata JPP-a, kao i popis dokumentacije koja se dostavlja uz prijedlog projekta JPP-a. (9) Predlagaĉi projekta duţni su uz prijedlog projekta JPP-a javnom tijelu dostaviti sljedeće dokumente: a) Popratnu dokumentaciju propisanu Uredbom o kriterijima ocjene i odobravanja projekata JPP-a, b) Studiju ekonomske opravdanosti projekta JPP-a, c) Mišljenje Ministarstva financija Ţupanije Posavske odnosno Sluţbe za financije Općine o usklaĊenosti prijedloga projekta s proraĉunskim projekcijama i planovima te fiskalnim rizicima i ograniĉenjima propisanim posebnim propisima, kao i o financijskoj i fiskalnoj odrţivosti prijedloga projekta, d) Mišljenje resornog ministarstva odnosno resorne sluţbe Općine o usklaĊenosti prijedloga projekta sa sektorskim razvojnim planovima i strategijama, odnosno propisima iz podruĉja njegove nadleţnosti, a od Općine mišljenje o usklaĊenosti prijedloga projekta JPP-a s planovima razvojne politike te Općine. (10) Nadleţna tijela iz stavka (9) toĉka c) i d) ovog ĉlanka duţna su traţeno mišljenje dostaviti javnom tijelu u roku od 15 dana od dana dostavljanja prijedloga projekta JPP-a. (11) Prijedlog projekta JPP-a sadrţi: a) naziv, ID broj i adresu javnog tijela b) naziv projekta c) ime osobe ovlaštena za zastupanje d) svrhu i cilj projekta s jasnim opisom javnog interesa e) opis projekta f) opisni prikaz predloţenog modela JPP-a po kojem se predloţeni projekt namjerava realizirati g) studija ekonomske opravdanosti projekta JPP-a koja ukljuĉuje i usporedbu planiranih troškova primjene modela javno-privatnog partnerstva i klasiĉnog (proraĉunskog) modela financiranja svih troškova provedbe projekta u cjelokupnom predloţenom ugovorenom razdoblju h) rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš, ukoliko, s obzirom na svrhu i cilj projekta, postoji zakonska obveza pribavljanja navedenog rješenja i) okvirnu podjelu rizika izmeĊu javnog i privatnog partnera, koja sadrţi podjelu najmanje sljedećih rizika: financiranja, projektiranja, graĊenja, upravljanja, odrţavanja i dostatne potraţnje, kao i okvirnu kvantifikaciju tih rizika, procjenu vjerojatnosti nastajanja, te troškova koji iz njih proizlaze. j) informacije o postupku dodjele, kriterijima izbora i dodjele, odabrani postupak dodjele, nacrt ugovora k) planirana dinamika razvoja projekta od postupka dodjele do poĉetka pruţanja usluga ili puštanja u rad infrastrukture l) projektni tim javnog tijela koji će pratiti cijeli projekt, ukljuĉujući i vanjske struĉne savjetnike Ĉlanak 16. (Odobravanje provedbe predloţenog projekta JPP-a) (1) U roku koji ne moţe biti duţi od 60 dana od dana zaprimanja prijedloga projekta JPP-a i cjelokupne popratne dokumentacije, javno tijelo na osnovu ocjene i mišljenja Povjerenstva, o ispunjenosti svih kriterija propisanih Uredbom iz ĉlanka 15. stavak (7) ovog Zakona donosi Odluku o odobravanju provedbe predloţenog projekta po nekom od modela JPP-a. (2) Prije donošenja odluke o odobravanju predloţenog projekta, javno tijelo dostavlja kompletni prijedlog projekta JPP-a Povjerenstvu, radi dobivanja mišljenja o usklaĊenosti projekta sa zakonskim odredbama. (3) Prilikom ocjene zaprimljenog prijedloga projekta JPP-a i popratne dokumentacije, Povjerenstvo naroĉito ocjenjuje: a) opravdanost projekta JPP-a, i b) opravdanost primjene modela JPP-a. (4) Na osnovu Odluke Javnog tijela iz stavka (1) ovog ĉlanka i suglasnosti Vlade odnosno Općinskog vijeća, prijedlog projekta stjeĉe status projekta JPP-a. (5) Ukoliko javno tijelo iz stavka (1) ovog ĉlanka u roku od godinu dana od dana donošenja Odluke ne pokrene postupak izbora privatnog partnera, Odluka se stavlja van snage te se za isti prijedlog projekta JPP-a mora ponovno pokrenuti postupak u skladu sa odredbama ĉlanka 15. ovog Zakona. Ĉlanak 17 (Odluĉivanje o usklaĊenosti dokumentacije za nadmetanje) (1) Javno tijelo koje je donijelo Odluku iz ĉlanka 16. stavak (4) ovog Zakona, prije pokretanja postupka izbora privatnog partnera, duţno je dostaviti Povjerenstvu na ocjenu i mišljenje Stranica | 166 NARODNE NOVINE Županije Posavske 13.05.2013. Broj 4 ovjerenu kopiju dokumentacije za nadmetanje sa svim prilozima. (2) Povjerenstvo daje mišljenje o usklaĊenosti dokumentacije sa odobrenim projektom JPP-a u roku koji ne moţe biti duţi od 30 dana od dana zaprimanja cjelokupne dokumentacije iz stavka (1) ovog ĉlanka. (3) Javno tijelo postupak izbora privatnog partnera moţe pokrenuti samo na osnovu pozitivnog mišljenja Povjerenstva iz stavka (2) ovog ĉlanka. (4) Ukoliko se postupak izbora privatnog partnera, pokrenut na osnovu mišljenja Povjerenstva iz stavka (2) ovog ĉlana, ponavlja, dokumentacija za nadmetanje iz stavka (1) ovog ĉlanka se mora dostaviti Povjerenstvu na ponovnu ocjenu i mišljenje, u skladu sa odredbama ovog ĉlanka. Ĉlanak 18. (Postupak odabira privatnog partnera) (1) Postupak odabira privatnog partnera provodi se putem javnog poziva. (2) Javno tijelo prije objavljivanja javnog poziva treba saĉiniti tendersku dokumentaciju koja mora sadrţavati sljedeće elemente: a) opis projekta, b) obvezne uvjete koje mora ispuniti privatni partner, c) kriterije za ocjenu ponude, d) rokove za dostavu ponude, e) nacrt ugovora o JPP-u, f) pravo na prigovor i ţalbu, g) ostale neophodne elemente (3) Za odabir privatnog partnera koristi se pregovaraĉki postupak u skladu sa normama meĊunarodnog prava koji obuhvata fazu pretkvalifikacije i fazu pregovaranja i prikupljanja ponuda, na naĉin da javno tijelo obavi pregovore sa odabranim ponuĊaĉima, te razmotri sve aspekte potencijalnih ugovora i tokom pregovaraĉkog postupka osigura ravnopravan tretman svih odabranih ponuĊaĉa. (4) Javni poziv za odabir privatnog partnera objavljuje se na sluţbenoj web stranici Ţupanije odnosno Općine, a po potrebi i putem drugih sredstava informiranja. (5) Ukoliko provedba projekta JPP-a podrazumijeva davanje koncesije, postupak odabira privatnog partnera provodi se u skladu sa propisima kojima se ureĊuje postupak davanja koncesije, uz odgovarajuću primjenu odredbi i ovog Zakona. Ĉlanak 19 (Odabir privatnog partnera) (1) Nakon provedene procedure javnog poziva, sve pristigle ponude dostavljaju se neotvorene Povjerenstvu radi utvrĊivanja ispunjavanja uvjeta i usklaĊenosti ponuda sa tenderskom dokumentacijom i odobrenim projektom. (2) Povjerenstvo razmatra i analizira pristigle ponude, te utvrĊivanje rang listu potencijalnih privatnih partnera, sa prijedlogom eventualnih mjera. (3) Kriterij za odabir ponude privatnog partnera je ekonomski najpovoljnija ponuda, uz ispunjavanje ostalih kriterija. (4) Na osnovu mišljenja i rang liste Povjerenstva, javno tijelo donosi Odluku o izboru privatnog partnera, te utvrĊuje konaĉni nacrt ugovora o JPP-u. Ĉlanak 20 (Sklapanje ugovora o JPP-u) (1) Javno tijelo sklapa ugovor o JPP-u nakon donošenja Odluke o izboru privatnog partnera. (2) Ugovorom o JPP-u ureĊuje se poslovni odnos izmeĊu javnog i privatnog partnera kojim se zadovoljava odreĊena javna potreba. (3) Ugovor o JPP-u moţe sadrţavati više osnovnih ugovora zasnovanih na odgovarajućim pravnim propisima. (4) Ugovor o JPP-u obvezno sadrţi: a) svrhu i predmet ugovora, b) vrijeme trajanja, kao i uvjete za obnavljanje ugovora, c) prava i obveze javnog i privatnog partnera kao ugovornih strana, ukljuĉujući i obvezu pruţanja sigurne usluge korisnicima po standardima propisanim od javnog tijela, d) jasnu identifikaciju rizika i podjelu rizika izmeĊu javnog i privatnog partnera, e) naĉin i uvjete osiguranja financijske konstrukcije projekta, kao i uvjete pod kojim financijske institucije mogu sudjelovati u projektu, f) imovinska prava ugovornih strana i naĉin njihovog rješavanja, g) jamstva i police osiguranja, h) naĉin plaćanja, te uvjete za odreĊivanje i usklaĊivanje naknada, i) kompenzirajući i oslobaĊajući sluĉajevi, j) minimalne standarde koji će se primijeniti tokom projektiranja, standarde prostora, kvalitetu usluga, te druge zahtjeve za provoĊenje projekta, k) reguliranje poreskih obveza, l) potpunu transparentnost i obvezu javnog partnera da objavi podatke koji se odnose na voĊenje JPP-og projekta, m) pravo javnog partnera na nadzor tokom provoĊenja projekta i realizacije ugovora, n) definiranje vlasništva po prestanku ugovora, Broj 4 13.05.2013. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica | 167 o) sankcije i naknade za neispunjavanje obveza ugovornih strana, p) raskid ugovora uz pravo partnera da raskinu ugovor i postupak u sluĉaju raskida ugovora prije datuma prestanka utvrĊenog ugovorom, q) naĉin rješavanja sporova, r) mjere za omogućavanje financiranja projekta, s) opis dogaĊaja koji se smatraju višom silom, t) obvezu ugovaranja revizije ugovora nakon odreĊenog vremenskog perioda i u) ostale elemente bitne za predmet JPP-a. (5) Ugovor o JPP-u na nivou Ţupanije moţe biti sklopljen samo na osnovu Odluke Vlade donesene na prijedlog resornog ministarstva. (6) Ugovor o JPP-u na nivou Općine moţe biti sklopljen samo na osnovu Odluke Općinskog vijeća donesene na prijedlog Općinskog naĉelnika. (7) Za sve izmjene i dopune sklopljenih ugovora o JPP-u kojim se mijenjaju prava i obveze ugovornih strana potrebno je provesti postupak u skladu sa odredbama ovog Zakona. (8) Ugovor o JPP-u upisuje se u Registar ugovora o JPP-u sukladno ĉlanku 21. ovog Zakona Ĉlanak 21 (Izmjene i/ili dopune ugovora o JPP-u) (1) Za sve izmjene i dopune sklopljenih ugovora o JPP-u kojim se mijenjaju prava i obveze ugovornih strana potrebno je provesti postupak u skladu sa odredbama ovog Zakona. (2) Prije sklapanja izmjena i/ili dopuna ugovora o JPP-u, javni partner prijedlog takvih izmjena i/ili dopuna dostavlja Povjerenstvu i Ministarstvu financija odnosno Sluţbi za financije na mišljenje, zajedno sa obrazloţenjem i potrebnom dokumentacijom u vezi s predloţenim izmjenama i/ili dopunama ugovora o JPP-u. (3) Nadleţna tijela iz stavka 2. ovog ĉlanka su duţna dati svoje mišljenje u roku 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva javnog tijela. (4) Izmjene i/ili dopune ugovora o JPP-u za vrijeme njegova trajanja smatraju se novim ugovorom za koji je javni partner obvezan pokrenuti novi postupak predlaganja prijedloga projekta JPP-a ako su te izmjene i/ili dopune bitne u odnosu na sadrţaj osnovnog ugovora o JPP-u i predstavljaju namjeru ugovornih strana da ponovo odreĊuju osnovne elemente toga ugovora. (5) Bitne izmjene i/ili dopune ugovora o JPP-u u smislu stavka 4. ovoga ĉlanka su izmjene i/ili dopune koje: a) uvode uvjete koji bi, da su bili dio osnovnog postupka odabira privatnog partnera, omogućili podnošenje drugaĉijih ponuda od onih koje su podnesene u osnovnom postupku, ili bi omogućili odabir drugaĉije ponude od ponude odabrane u osnovnom postupku, ili b) znatno proširuju predmet ugovora o JPP-u na radove ili usluge koje nisu obuhvaćene osnovnim ugovorom, ili c) mijenjaju ekonomsku ravnoteţu ugovora o JPP-u u korist privatnog partnera na naĉin koji nije bio predviĊen u uvjetima osnovnog ugovora o JPP-u. d) Izmjene i/ili dopune ugovora o JPP-u sklopljene protivno odredbama ovoga ĉlanka su ništavne. Ĉlanak 22 (Registar ugovora o JPP-u) (1) Sklopljeni ugovor o JPP-u sa svim dodacima koji ĉine njegov sastavni dio, kao i sve izmjene ugovora i njegovih dodataka upisuju se u Registar ugovora o JPP-u koji vodi Ministarstvo financija odnosno Sluţba za financije. (2) Javno tijelo obvezno je dostaviti Ministarstvu financija odnosno Sluţbi za financije sklopljeni ugovor o JPP-u sa svim dodacima, kao i izmjene ugovora i svih priloga u roku koji će Vlada propisati Pravilnikom o sadrţaju i naĉinu voĊenja Registra. (3) Pravilnikom o sadrţaju i naĉinu voĊenja Registra odredit će se ovlaštena lica za pristup Registru i obim prava pristupa podacima iz Registra, u skladu s posebnim propisima koji se odnose na zaštitu podataka i poslovnu tajnu. POGLAVLJE V - POVJERENSTVO ZA JPP Ĉlanak 23 (Osnivanje i sastav Povjerenstva) (1) Vlada osniva Povjerenstvo za javno-privatno partnerstvo kao stalno radno tijelo Vlade, iz reda struĉnjaka iz podruĉja ekonomije, prava, tehniĉkih i drugih odgovarajućih struka srodnih JPP-u, koje u okviru nadleţnosti Ţupanije svoje funkcije obavlja kao struĉno i neovisno regulatorno tijelo. (2) Ĉlanove Povjerenstva imenuje Vlada na period od pet godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja. (3) Povjerenstvo se sastoji od pet ĉlanova. (4) Povjerenstvo ima predsjedavajućeg Povjerenstva (u daljnjem tekstu: predsjednik Povjerenstva) i zamjenika predsjednika Povjerenstva (u daljnjem tekstu: zamjenik predsjednika) koje bira Vlada. (5) Ĉlan Povjerenstva ne moţe obavljati politiĉke funkcije. (6) Povjerenstvo ima tajnika koji ne sudjeluje u odluĉivanju Povjerenstva, a bira se iz reda drţavnih sluţbenika. Stranica | 168 NARODNE NOVINE Županije Posavske 13.05.2013. Broj 4 (7) Rješenjem Vlade o obrazovanju Povjerenstva bliţe se odreĊuje sastav Povjerenstva, nadleţnosti, naĉin rada, vrijeme vršenja funkcije i pitanje njenog financiranja. Ĉlanak 24 (Nadleţnosti Povjerenstva) Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove: a) provodi postupak ocjene i davanja mišljenja na prijedlog projekata JPP-a, dokumentacije za nadmetanje, te konaĉnih nacrta ugovora, u skladu sa odredbama ovog Zakona, b) analizira ponude pristigle po javnom pozivu, utvrĊuje rang listu potencijalnih privatnih partnera, te daje svoje mišljenje i sugestije javnom tijelu, c) donosi odluke u vezi s obavljanjem poslova iz nadleţnosti Povjerenstva propisanih Zakonom i podzakonskim propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, d) priprema i daje struĉna mišljenja o pojedinim pitanjima iz podruĉja JPP-a, te provedbe ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovog Zakona, e) vrši struĉni uvid, prati i/ili obavlja nadzor provoĊenja projekata JPP-a, u skladu sa ĉlankom 34. ovog Zakona, f) predlaţe ovlaštenim predlagateljima izmjene i dopune ovoga Zakona i drugih propisa o javno-privatnom partnerstvu, g) u suradnji s drugim nadleţnim tijelima organizira specijalistiĉke programe edukacije za javna tijela i druge sudionike u skladu sa Uredbom o educiranju uĉesnika u postupcima pripreme i provedbe projekata JPP-a, h) suraĊuje s domaćim znanstvenim i istraţivaĉkim institucijama, socijalnim partnerima, gospodarskim i nevladinim udruţenjima i drugim zainteresiranim stranama u svrhu unapreĊivanja primjene modela JPP-a u Ţupaniji, i) promovira i izuĉava primjenu najbolje prakse JPP-a, te u svom domenu suraĊuje s inozemnim nacionalnim tijelima i meĊunarodnim organizacijama i institucijama ovlaštenim za primjenu modela JPP-a i provedbu projekata JPP-a, j) obavlja i druge poslove u skladu sa odredbama ovog Zakona. Ĉlanak 25 (Sredstva za rad Povjerenstva) (1) Sredstva za rad i obavljanje poslova iz djelokruga Povjerenstva osiguravaju se u Proraĉunu Ţupanije. (2) Povjerenstvu pripada naknada koju rješenjem o imenovanju odreĊuje Vlada. (3) Vlada će osigurati sredstva za rad i ostvarivanje prava iz nadleţnosti Povjerenstva iz Proraĉuna Ţupanije. Ĉlanak 26 (Naĉin rada i odluĉivanja Povjerenstva) (1) Povjerenstvo odluke donosi na sjednicama većinom glasova svih ĉlanova. Ni jedan ĉlan Povjerenstva ne moţe biti suzdrţan od glasovanja. Povjerenstvo moţe punovaţno odluĉivati ako sjednici nazoĉi najmanje tri ĉlana Povjerenstva, od kojih je jedan predsjednik Povjerenstva ili zamjenik predsjednika. (2) Predsjednik Povjerenstva ovlašten je da: a) upravlja i koordinira radom, te daje radna zaduţenja ĉlanovima Povjerenstva, b) saziva i predsjedava sjednicama Povjerenstva koje se odrţavaju najmanje jednom mjeseĉno. c) sastavlja dnevni red za svaku sjednicu, koji moţe biti dopunjen na sjednici, d) potpisuje sve odluke i druge akte Povjerenstva. (3) Ako je predsjednik Povjerenstva odsutan ili nije u mogućnosti da obavlja svoju duţnost, zamjenjuje ga zamjenik predsjednika. (4) Povjerenstvo svoje odluke i druga akta donosi na naĉin utvrĊen odredbama ovog Zakona koje se odnose na rad Povjerenstva. (5) Povjerenstvo, na zahtjev stranke ili po sluţbenoj duţnosti, moţe preispitati svoje odluke u sljedećim sluĉajevima: a) ako je utvrĊena bitna promjena u ĉinjenicama na kojima je bila zasnovana odluka, a koja bi znaĉajno utjecala na donošenje drugaĉije odluke da je bila poznata u vrijeme donošenja te odluke, b) ako je utvrĊeno da je odluka zasnovana na netoĉnim ili laţnim dokumentima. (6) Tajnik Povjerenstva vodi zapisnike sa sjednica Povjerenstva, dostavlja odluke i mišljenja Povjerenstva nadleţnim tijelima, vodi arhivu Povjerenstva, te obavlja ostale administrativne i druge tehniĉke poslove koje mu povjeri predsjednik Povjerenstva. (7) Administrativno-tehniĉke poslove, poslove zaprimanja i dostavljanja prijedloga projekata i popratne dokumentacije, odlaganje dokumentacije i arhiviranje spisa, te druge poslove za potrebe Povjerenstva osigurava Vlada. Ĉlanak 27 (Naĉin izvještavanja) (1) Povjerenstvo za svoj rad odgovara Vladi. (2) Povjerenstvo najmanje jednom godišnje podnosi Vladi pisani izvještaj o radu Povjerenstva. Broj 4 13.05.2013. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica | 169 Izvještaj sadrţi podatke o podnesenim prijedlozima provedbe projekata JPP-a, odluke Povjerenstva sa prijedlogom Odluka Vlade uz kraće obrazloţenje, pregled zakljuĉenih ugovora iz Registra o JPP-u, upite sa struĉnim mišljenjem Povjerenstva, te druge podatke o radu Povjerenstva. Vlada moţe zatraţiti i druge informacije u vezi s radom Povjerenstva. (3) Vlada najmanje jednom godišnje izvještava Skupštinu Ţupanije, a Općinski naĉelnik Općinsko vijeće o provedbi projekata JPP-a. Ĉlanak 28 (Odabir struĉnog savjetnika) (1) Za obavljanje odreĊenih struĉnih poslova u postupku pripreme prijedloga projekta JPP-a, ugovaranja projekta JPP-a, te prilikom upravljanja ugovorom o JPP-u, javno tijelo moţe, po potrebi angaţirati struĉna, savjetodavna, te specijalizirana tijela ili eksperte za ekonomsko-financijsku, pravnu, ili tehniĉku oblast, kao struĉne savjetnike za pruţanje struĉne podrške. (2) Struĉni savjetnik je odgovoran javnom tijelu odnosno javnom partneru za profesionalno i savjesno pruţanje usluga savjetovanja, u skladu s propisima i pravilima struke, te vaţećim propisima. (3) Savjetnik ne smije u istom projektu biti savjetnik javnog tijela i savjetnik gospodarskog subjekta koji sudjeluje u postupku odabira privatnog partnera. POGLAVLJE VI – PRESTANAK JPP-a I POSLJEDICE PRESTANKA Ĉlanak 29 (Naĉini prestanka JPP-a) (1) JPP prestaje: a) ispunjenjem zakonskih uvjeta, b) raskidom javnog ugovora zbog javnog interesa, c) sporazumnim raskidom javnog ugovora, d) jednostranim raskidom javnog ugovora, e) pravosnaţnošću sudske odluke kojom se javni ugovor oglašava ništavnim ili poništenim, (2) JPP prestaje ispunjenjem zakonskih uvjeta: a) istekom roka na koji je zakljuĉen ugovor, b) smrću privatnog partnera, odnosno likvidacijom ili steĉajem privatnog partnera, (3) Kriteriji na osnovu kojih se moţe jednostrano raskinuti javni ugovor od strane javnog ili privatnog partnera utvrĊuju se ugovorom. POGLAVLJE VII - PRAVNA ZAŠTITA Ĉlanak 30 (Primjena odredaba Zakona o upravnom postupku) (1) Na postupke koje u okviru svojih nadleţnosti utvrĊenih ovim Zakonom provodi Povjerenstvo i druga nadleţna tijela utvrĊena odredbama ovog Zakona primjenjuju se odredbe Zakona o upravnom postupku. (2) Odluke, rješenja i drugi upravni akti Povjerenstva, Vlade, Općinskog vijeća i drugih tijela iz stavka (1) ovog ĉlanka su konaĉni i protiv njih se moţe pokrenuti upravni spor. Ĉlanak 31 (Spor o nadleţnosti) U sluĉaju spora o nadleţnosti iz JPP-a izmeĊu Ţupanije i/ili Općine nadleţan je kantonalni sud u Odţaku. Ĉlanak 32 (Naĉin rješavanja sporova) (1) Za rješavanje sporova izmeĊu stranaka koji nastaju na temelju ugovora o JPP-u, stvarno i mjesno je nadleţan Općinski sud u Orašju. (2) Ukoliko su stranke ugovorile arbitraţno rješavanje sporova nastalih na temelju ugovora o JPP-u, mjerodavno je pravo koje su stranke izabrale. POGLAVLJE VIII - NADZOR Ĉlanak 33 (Nadzor nad provedbom ovog Zakona) Nadzor nad primjenom ovog zakona vrše nadleţna javna tijela i nadleţni inspekcijski organi. Ĉlanak 34 (Nadzor nad provedbom projekata JPP-a) (1) U skladu sa odredbama Uredbe o nadzoru provedbe projekata JPP-a koju na prijedlog Ministarstva financija donosi Vlada, resorno ministarstvo odnosno Općina prati provedbu projekata JPP-a odnosno vrši njegov nadzor. (2) Povjerenstvo ima pravo praćenja, odnosno struĉnog uvida i/ili nadzora u provedbi projekata JPP-a. (3) Uredbom iz stavka (1) ovog ĉlanka propisuju se prava i obveze javnog i privatnog partnera u postupku nadzora provedbe projekata JPP-a. Ĉlanak 35 (Primjena Uredbe o nadzoru provedbe projekata JPP-a) U svrhu primjene Uredbe o nadzoru provedbe projekata JPP-a iz ĉlanka 34. stavak (1) ovog Zakona, javni partner, privatni partner ili DPN duţni su za vrijeme trajanja ugovornog odnosa dostaviti Povjerenstvu na njegov zahtjev ovjerenu Stranica | 170 NARODNE NOVINE Županije Posavske 13.05.2013. Broj 4 kopiju svih dokumenata kojima raspolaţe a koje zatraţi Povjerenstvo. POGLAVLJE IX - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Ĉlanak 36 (Donošenje podzakonskih i drugih pravnih akata) (1) Vlada će najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona imenovati Povjerenstvo u skladu sa odredbama ĉlanka 25. ovog Zakona. (2) Vlada će najkasnije u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona donijeti: a) Uredbu o sadrţaju ugovora o JPP-u iz ĉlanak 9. stavak (4) ovog Zakona, b) Uredbu o kriterijima ocjene i odobravanja projekata JPP-a iz ĉlanka 15. stavak (9) ovog Zakona, c) Pravilnik o sadrţaju i naĉinu voĊenja Registra ugovora JPP-a iz ĉlanka 22. stavak (2) ovog Zakona, d) Uredbu o nadzoru provedbe projekata JPP-a iz ĉlanka 34. stavak (1) ovog Zakona i e) Uredbu o educiranju uĉesnika u postupcima pripreme i provedbe projekata JPP-a iz ĉlanka 24. toĉka g) ovog Zakona. Ĉlanak 37 (Stupanje na snagu) Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Narodnim novinama Ţupanije Posavske“. Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŢUPANIJA POSAVSKA Skupština Broj: 01-02-34/13 Domaljevac, 07.05.2013. god. Predsjednik Mario Jurkić, prof., v.r. Na temelju ĉlanka 26. e) Ustava Ţupanije Posavske („Narodne novine Ţupanije Posavske", broj 1/96, 3/96, 7/99, 3/00, 5/00 i 7/04), Skupština Ţupanije Posavske na sjednici odrţanoj dana 07.05.20 I 3.godine, donosi ZAKON o izmjenama i dopunama zakona o komunalnom gospodarstvu Ĉlanak 1 U Zakonu o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine Ţupanije Posavske", broj 1/98 i 6/01) u ĉlanku 20. stavak 6. iza rijeĉi „površine" dodaje se tekst ,,i vlasnici odnosno korisnici izgraĊene duljine podzemnih i nadzemnih instalacija (elektro i telefonske instalacije, instalacije kablovskih operatera, plinovodne instalacije i toplovodne instalacije)." Ĉlanak 2 U ĉlanku 21. stavak 2. iza rijeĉi „standarda" dodaje se tekst „i po jedinici bruto izgraĊene duljine (m') instalacije za nadzemne i podzemne instalacije (elektro i telefonske instalacije, instalacije kablovskih operatera, plinovodne instalacije i toplovodne instalacije)" Ĉlanak 3 U ĉlancima 34. i 35. rijeĉ „DEM" zamjenjuje se sa „KM". Ĉlanak 4 Ĉlanak 36., briše se. Ĉlanak 5 Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Narodnim novinama Ţupanije Posavske". Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ŢUPANIJA POSAVSKA Skupština Broj: 01-02-35/13 Domaljevac, 07.05.2013. god. Predsjednik Mario Jurkić, prof., v.r. Na temelju ĉlanka 26. stavka 1. toĉke e) Ustava Ţupanije Posavske („Narodne novine Ţupanije Posavske“, broj 1/96, 3/96, 7/99, 3/00, 5/00 i 7/04) Skupština Ţupanije Posavske, na sjednici odrţanoj dana 07.05.2013. godine, donosi ZAKON o izmjeni Zakona o unutarnjim poslovima Ţupanije Posavske Ĉlanak 1 U Zakonu o unutarnjim poslovima Ţupanije Posavske („Narodne novine Ţupanije Posavske“ broj 4/96, 2/02, 4/02, 5/02, 8/02, 2/07 i 2/13), u ĉlanku 18 b. toĉka 8. briše se. Broj 4 13.05.2013. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica | 171 Ĉlanak 2 Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Narodnim novinama Ţupanije Posavske“. Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŢUPANIJA POSAVSKA Skupština Broj: 01-02-36/13 Domaljevac, 07.05.2013. god. Predsjednik Mario Jurkić, prof., v.r. Na temelju ĉlanka 116., a u svezi s ĉlankom 53. Poslovnika o radu (“Narodne novine Ţupanije Posavske”, broj 6/01) Skupština Ţupanije Posavske, na sjednici odrţanoj dana 07.05.2013 godine, donosi ODLUKU o izboru ĉlana Mandatno-imunitetne komisije I U Mandatno-imunitetnu komisiju Skupštine Ţupanije Posavske bira se: 1. Pero Baotić II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u “Narodnim novinama Ţupanije Posavske”. Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŢUPANIJA POSAVSKA Skupština Broj: 01-02-32/13 Domaljevac, 07.05.2013. god. Predsjednik Mario Jurkić, prof., v.r. Na temelju ĉlanka 26. Ustava Ţupanije Posavske („Narodne novine Ţupanije Posavske“ broj 1/96, 3/96, 7/99, 3/00, 5/00 i 7/04) i ĉlanka 116. Poslovnika o radu („Narodne novine Ţupanije Posavske“ broj 6/01), Skupština Ţupanije Posavske na sjednici odrţanoj dana 07. svibnja 2013. godine, donosi ODLUKU o poništenju Natjeĉaja za izbor i imenovanje Neovisnog odbora za izbor i reviziju I Poništava se Odluka broj 01-02-59/11 o raspisivanju Natjeĉaja za izbor i imenovanje Neovisnog odbora za izbor i reviziju broj 01-02-59/11 od 19.05.2011. godine. II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Narodnim novinama Ţupanije Posavske“. Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŢUPANIJA POSAVSKA Skupština Broj: 01-02-48/13 Domaljevac, 07.05.2013. godine Predsjednik Mario Jurkić, prof., v.r. Stranica | 172 NARODNE NOVINE Županije Posavske 13.05.2013. Broj 4 VLADA ŢUPANIJE POSAVSKE Na temelju ĉlanka 34. Zakona o proraĉunima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Sluţbene novine Federacije BiH", broj 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10 i 45/10), ĉlanka 13. stavka 2. Zakona o izvršavanju Proraĉuna Ţupanije Posavske za 2013. godinu („Narodne novine Ţupanije Posavske", broj: 3 /13) i ĉlanka 18. stavka 1. Zakona o Vladi Ţupanije Posavske („Narodne novine Ţupanije Posavske" broj: 1/96, 4/96, 8/00 i 2/07), Vlada Ţupanije Posavske na 75. sjednici odrţanoj dana 13.05.2013. godine, donosi ODLUKU o kriterijima raspodjele financijskih sredstava iz tekuće priĉuve Proraĉuna Ţupanije Posavske za 2013. godinu I Odlukom o kriterijima raspodjele financijskih sredstava iz tekuće priĉuve Proraĉuna Ţupanije Posavske za 2013. godinu (u daljem tekstu: Odluka) utvrĊuju se kriteriji proraĉunskih izdvajanja iz tekuće priĉuve i njegove raspodjele. II Sredstva iz tekuće priĉuve se koriste za financiranje nepredviĊenih rashoda, izvanrednih situacija ili neoĉekivanih dogaĊaja kod proraĉunskog korisnika. III Sredstva će biti dostupna proraĉunskim korisnicima za izvanredne (hitne i nepredviĊene) sluĉajeve koji: - nisu mogli biti predviĊeni tijekom procesa planiranja i izrade proraĉuna, - nisu mogli biti odloţeni za narednu godinu, - nisu mogli biti financirani putem transfera ili preraspodjelom u okviru postojećeg proraĉuna proraĉunskog korisnika. IV Sredstva iz tekuće priĉuve Vlade mogu biti odobrena ako ih predloţi predsjednik vlade ili ministar financija i odobri Vlada Ţupanije Posavske, na temelju predoĉenog zahtjeva proraĉunskog korisnika, ukoliko: - postoji hitna potreba za proraĉunskim sredstvima koji nisu na raspolaganju proraĉunskom korisniku ili nema dovoljno sredstava u svom proraĉunu, ukljuĉujući transfere i preraspodjelu postojećeg proraĉuna proraĉunskog korisnika, - da se dodatni rashodi nisu mogli predvidjeti tijekom pripreme, planiranja i izrade proraĉuna proraĉunskog korisnika, - da potreba za dodatnim rashodima ne moţe biti odgoĊena do naredne fiskalne godine. V Da bi dobio sredstva iz tekuće priĉuve Vlade Ţupanije Posavske, proraĉunski korisnik mora poslati zahtjev u pisanoj formi navodeći: - razloge i opravdanje zahtjeva, traţeni iznos, - objašnjenje zašto je zahtjev hitan i nije se mogao predvidjeti, - objašnjenje zašto dodatna sredstva ne mogu biti uzeta iz postojećeg proraĉuna proraĉunskog korisnika. VI Ovom Odlukom utvrĊuju se obrasci: Prilog 1. - Zahtjev za sredstva iz tekuće priĉuve Vlade Ţupanije Posavske koji ispunjava proraĉunski korisnik, i Prilog 2. - Zahtjev za sredstva iz fonda tekuća priĉuva - analiza MF, koji analizira Ministarstvo financija i daje svoje mišljenje. VII Ministarstvo financija će uraditi izvješća o korištenju proraĉunskih priĉuva i dostaviti ih tromjeseĉno Vladi, a Vlada Skupštini polugodišnje dostavlja izvješće o korištenju proraĉunskih priĉuva što je u skladu sa ĉlankom 34. stavak 5. i 6. Zakona o proraĉunima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Sluţbene novine Federacije BiH", broj 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10 i 45/10). VIII Sastavni dio ove Odluke su: Prilog 1. i Prilog 2. IX Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vaţiti Odluka o kriterijima raspodjele financijskih sredstava iz tekuće priĉuve Proraĉuna Ţupanije Posavske za 2012. godinu („Narodne novine Ţupanije Posavske", broj 3/12). X Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Narodnim novinama Ţupanije Posavske". Bosna i Hercegovina Broj 4 13.05.2013. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica | 173 Federacija Bosne i Hercegovine ŢUPANIJA POSAVSKA Vlada Broj: 01-02-186/13 Orašje, 13.05.2013. god. Predsjednik Vlade mr.sc. Marijan Oršolić, v.r. PRILOG 2: ZAHTJEV ZA SREDSTVA IZ FONDA TEKUĆIH PRIĈUVA: ANALIZA MF JE LI ZAHTJEV HITAN? DA/NE (Navesti razlog) JE LI ZAHTJEV MOGAO BITI PREDVIĐEN? DA/NE (Navesti razlog) MOŢE LI SE ZAHTJEV FINANCIRATI IZ POSTOJEĆEG PRORAĈUNA PRORAĈUNSKIH KORISNIKA? DA/NE (Navesti razloge) MINISTAR FINANCIJA ODOBRENO/NIJE ODOBRENO IZNOS: XX KM i komentar ako ima potrebe POTPIS: DATUM: PRILOG 1: ZAHTJEV ZA SREDSTVA IZ FONDA TEKUĆIH PRIĈUVA . Stranica | 174 NARODNE NOVINE Županije Posavske 13.05.2013. Broj 4 ODOBRENJE OD STRANE MINISTRA PRORAĈUNSKOG KORISNIKA Ime: Potpis: Datum: Na temelju ĉlanka 18. Zakona o Vladi Ţupanije Posavske («Narodne novine Ţupanije Posavske», broj 1/96, 4/96, 8/00 i 2/07), i ĉlanka 23. Zakona o izvršavanju Proraĉuna Ţupanije Posavske za 2013. godinu («Narodne novine Ţupanije Posavske», broj: 2/13), a u svezi sa ĉlankom 31. istog Zakona, na prijedlog Ministarstva gospodarstva i prostornog ureĊenja, Vlada Ţupanije Posavske na 75. sjednici odrţanoj dana 13.05.2013., donosi ODLUKU o usvajanju Programa utroška sredstava s pozicije „Grant za razvoj poduzetništva i obrta" utvrĊen Proraĉunom Ţupanije Posavske za 2013. godinu I Usvaja se Program utroška sredstava s pozicije „Grant za razvoj poduzetništva i obrta" utvrĊen Proraĉunom Ţupanije Posavske za 2013. godinu („Narodne novine Ţupanije Posavske", broj: /13). II Program iz toĉke I. ove Odluke sastavni je dio ove Odluke. III Sredstva iz toĉke I. ove Odluke, sukladno Programu iz iste toĉke odobravat će se posebnom Odlukom Vlade Ţupanije Posavske. IV Za realizaciju ove Odluke zaduţuju se Ministarstvo gospodarstva i prostornog ureĊenja i Ministarstvo financija, svatko u okviru svojih nadleţnosti. V Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Narodnim novinama Ţupanije Posavske». Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŢUPANIJA POSAVSKA Vlada Broj: 01-02-187/13 Orašje, 13.05.2013. godine Predsjednik Vlade Marijan Oršolić, mr. sc., v.r. PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA S POZICIJE „GRANT ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I OBRTA" UTVRĐEN PRORAĈUNOM ŢUPANIJE POSAVSKE ZA 2013. GODINU KRITERIJI ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA: 1. realizacija ugovorenih obveza iz 2010-e godine: a) nastavak realizacije refundacije financijskih sredstava namijenjenih regresiranju kamata na investicijske kredite i kredite za nabavku obrtnih sredstava; 2. realizacija ugovorenih obveza iz 2012-e godine: a) subvencioniranje uvoĊenja i certifikacije sistema upravljanja kvalitetom po meĊunarodnim standardima ( ISO 9001, ISO 14000, ISO 17025, ISO 18000, ISO TS 16949, HACCAP, HALAL, certifikacija proizvoda, CE znak i si.); 3. financiranje aktivnosti na pripremi poduzeća za provoĊenje postupka privatizacije poduzeća u nadleţnosti Ministarstva gospodarstva i prostornog ureĊenja Ţupanije Posavske; 4. sufinanciranje razvoja poduzetništva i obrta na podruĉju Ţupanije Posavske; 5. podrška funkcioniranju Gospodarske komore Ţupanije Posavske; 6. podrška funkcioniranju Gospodarsko socijalnog vijeća Ţupanije Posavske. SVRHA PROGRAMA: - stvaranje ekonomski povoljnijeg ambijenta za razvoj poduzetništva i obrta na prostorima Ţupanije Posavske, - proširenje asortimana proizvoda i jaĉanje konkurentne sposobnosti gospodarskih subjekata na domaćem i inozemnom trţištu, - povećanje broja uposlenih; - ubrzanje procesa privatizacije u poduzećima u kojima nije završena privatizacija, - stvaranje materijalnih pretpostavki za funkcionalniji rad Gospodarsko socijalnog vijeća i Gospodarske komore Ţupanije Posavske. Broj 4 13.05.2013. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica | 175 VISINA SREDSTAVA: Ukupna visina sredstava je 350.000,00 KM. IZVORI SREDSTAVA Proraĉun Ţupanije Posavske za 2013-u godinu, razdjel 15, ekonomski kod 614 500, pozicija „Grant za razvoj poduzetništva i obrta." NAZIV ORGANIZACIJE KOJA PRIMA SREDSTVA GRANTA: - gospodarska društva i obrtnici sa kojima su u 2010-0^ godini i 2012-oj godini, u skladu sa Zakonom o poticaju razvoja malog gospodarstva u Ţupaniji Posavskoj ( „Narodne novine Ţupanije Posavske, broj: 3/10, )- u daljem tekstu: Zakon), zakljuĉeni Ugovori o regresiranju kamata na dugoroĉne kredite i Ugovori o korištenju nepovratnih financijskih sredstava; - subjekti malog gospodarstva, i obrtnici, u skladu sa Zakonom i Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima („Sluţbene novine Federacije BiH", broj: 35/09, i uvjetima javnih poziv; - ĉlanovi Uprave gospodarskih društava sa drţavnim kapitalom, na temelju ovlasti Ministarstva gospodarstva i prostornog ureĊenja Ţupanije Posavske; - ovlaštene revizorske kuće, - Gospodarska komora Ţupanije Posavske, - Gospodarsko socijalno vijeće Ţupanije Posavske. Ministarstvo gospodarstva i prostornog ureĊenja Na temelju ĉlanka 18. stavak 1. Zakona o Vladi Ţupanije Posavske („Narodne novine Ţupanije Posavske", broj: 1/96, 4/96 i 8/00 i 2/07), i toĉke III Odluke Vlade Ţupanije Posavske o usvajanju Programa utroška sredstava s pozicije „Grant za razvoj poduzetništva i obrta broj: 01-02-/13 od .04.2013." utvrĊenih Proraĉunom Ţupanije Posavske za 2013. godinu, Vlada Ţupanije Posavske, na 75-oj sjednici odrţanoj dana 13.05.2013. godine, donosi ODLUKU o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proraĉuna Ţupanije Posavske za 2013. godinu s pozicije „Grant za razvoj poduzetništva i obrta" I Ovom Odlukom iz Proraĉuna Ţupanije Posavske za 2013.godinu („Narodne novine Ţupanije Posavske" broj: /13) odobrava se izdvajanje sredstava u ukupnom iznosu od 350.000,00 KM (slovima: tristotinepedesettisućakonvertibilnihmaraka). II Sredstva iz toĉke I. ove Odluke izdvajaju se sukladno kriterijima iz Programa utroška sredstava s pozicije „Grant za razvoj poduzetništva i obrta" sa sljedećim naĉinom raspodjele: a) Za realizaciju ugovorenih obveza iz 2010-e godine: 1) financijska sredstva namijenjena regresiranju kamata na investicijske kredite - u ukupnom iznosu od 104.000,00 KM (slovima: stotinuĉetiritisućekonvertibilnamarka); b) Za realizaciju ugovorenih obveza iz 2012-e godine: 1) subvencioniranje uvoĊenja i certifikaciji sistema upravljanja kvalitetom po meĊunarodnim standardima - u ukupnom iznosu od 87.500,00 KM (slovima: osamdesetsedamtisućapetstotmakonvertibilnihmaraka); c) financiranje aktivnosti na pripremi poduzeća u nadleţnosti Ministarstva gospodarstva i prostornog ureĊenja (u daljem tekstu: Ministarstvo) za provoĊenje postupka privatizacije, u ukupnom iznosu bd 3.700,00 KM (slovima: tritisućesedamstotinakonvertibilnilimaraka); d) sufinanciranje razvojnih projekata poduzetništva i obrta - u ukupnom iznosu od 135.800,00 KM ( slovima: stotinupedesettisućakonvertibilnih maraka); e) podrška funkcioniranju Gospodarske komore Ţupanije Posavske - u ukupnom iznosu od 6.000,00 KM (šesttisućakonvertibilnihmaraka); f) podrška funkcioniranju Gospodarsko socijalnog vijeća Ţupanije Posavske - u ukupnom iznosu od 13.000,00 KM (trmaesttisućakonvertibilnihmaraka). III Sredstva iz toĉke II. stavak (1). toĉka a), alineja 1) isplaćuju se na temelju ugovorenih obveza u 2010-oj godini, u skladu sa zakljuĉenim Ugovorima izmeĊu Ministarstva gospodarstva i prostornog ureĊenja i korisnika sredstava. Sredstva iz toĉke II. stavak (1). toĉka b). alineja 1) isplaćuju se na temelju ugovorenih obveza u 2012-oj godini, u skladu sa zakljuĉenim Ugovorima izmeĊu Ministarstva gospodarstva i prostornog ureĊenja i korisnika sredstava. Sredstva iz toĉke II. stavak (1). toĉka d), dodjeljuju se korisnicima raspisivanjem i objavljivanjem Javnog poziva/natjeĉaja sukladno Pravilniku o postupcima u provedbi Programa razvoja malog gospodarstva («Narodne novine Ţupanije Posavske», broj: 3/10). Stranica | 176 NARODNE NOVINE Županije Posavske 13.05.2013. Broj 4 IV Sredstva će se po utvrĊenoj raspodjeli iz toĉke II ove Odluke isplaćivati iz Proraĉuna Ţupanije Posavske, sa razdjela 15. ekonomski kod 614500 sa pozicije „Grant za razvoj poduzetništva i obrta". V Za realizaciju ove Odluke zaduţuju se Ministarstvo i Ministarstvo financija, svatko u okviru svojih nadleţnosti. VI Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ,,Narodnim novinama Ţupanije Posavske". Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŢUPANIJA POSAVSKA Vlada Broj: 01-02-188/13 Orašje, 13.05.2013. godine Predsjednik Vlade Marijan Oršolić, mr. sc., v.r. Na temelju ĉlanka 18. st. 1. Zakona o Vladi Ţupanije Posavske („Narodne novine Ţupanije Posavske broj 1/96, 4/96, 8/00, 2/07 ) i ĉlanka 34. st. 1 i 2. Zakona o proraĉunima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Sluţbene novine Federacije BiH" broj 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10, 45/10, 25/12), a u svezi ĉlanka 13. stavak 1. i 3. Zakona o izvršavanju Proraĉuna Ţupanije Posavske za 2013. godinu broj 01-02-29/13 od 10.04.2013. godine i Odluke o kriterijima raspodjele financijskih sredstava iz tekuće priĉuve Proraĉuna Ţupanije Posavske za 2013. godinu broj: 01-02-186/13 od 13.05.2013. godine, Vlada Ţupanije Posavske na 75. sjednici odrţanoj dana 13.05.2013. godine, donosi ODLUKU o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proraĉuna Ţupanije Posavske za 2013. godinu Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike Ţupanije Posavske I Iz Proraĉuna Ţupanije Posavske za 2013. godinu broj 01-02-29/13 od 10.04.2013. godine odobrava se izdvajanje sredstava Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike Ţupanije Posavske u ukupnom iznosu od 10.500,00 KM, na ime financijske pomoći na slijedećoj poziciji: - 614200 -„Grantovi za zdravstvene i socijalne potrebe", kako slijedi: - Đuri Draganović iz Matici, iznos od 2.500,00 KM, na ţiro raĉun 3381802504573835 otvoren kod Unicredit banke, PJ Orašje, - Darku Mikiĉić iz Oštre Luke, iznos od 2.500,00 KM, na tekući raĉun broj 09-80-02033-3 otvoren kod Raiffeisen banke, - Mireli Ţivković iz Kostrĉa, iznos od 2.000,00 KM, na tekući raĉun broj 09800030794 otvoren kod Raiffeisen banke, - Mati Arlović iz Oštre Luke, iznos od 2.500,00 KM, na tekući raĉun broj 2518532621 otvoren kod UniCredit banke, PJ Orašje - Peji Delić iz Oštre Luke, iznos od 1.000,00 KM, na tekući raĉun broj 1537528137 otvoren kod Hypo banke u Orašju. II Sredstva iz toĉke I ove Odluke isplatit će se sa pozicije „Tekuća priĉuva Vlade" -ekonomski kod 600000 iz Proraĉuna Ţupanije Posavske za 2013. godinu. III Za realizaciju ove Odluke zaduţuje se Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike i Ministarstvo financija Ţupanije Posavske, svatko u okviru svojih nadleţnosti. IV Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Narodnim novinama Ţupanije Posavske". Predsjednik Vlade mr.sc. Marijan Oršolić Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŢUPANIJA POSAVSKA Vlada Broj: 01-02-189/13 Orašje, 13.05.2013. godine Predsjednik Vlade mr.sc. Marijan Oršolić, v.r. Na temelju ĉlanka 18. stavak 1. Zakona o Vladi Ţupanije Posavske („Narodne novine Ţupanije Posavske, broj 1/96, 4/96, 8/00 i 2/07) i ĉlanka 34. stavak 1. i 2. Zakona o proraĉunima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Sluţbene novine Federacije BiH" broj 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10, 45/10, 25/12) a u svezi ĉlanka 21. istog Zakona, te ĉlanka 13. stavak 1. i 3. Zakona oizvršavanju Proraĉuna Ţupanije Posavske za 2013. godinu broj 01-02-29/13 od 10.04.2013. godine i ĉlanka 4. Odluke o kriterijima raspodjele financijskih sredstava iz tekuće priĉuve Proraĉuna Ţupanije Broj 4 13.05.2013. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica | 177 Posavske za 2013. godinu, broj: 01-02-186/13 od 13.05.2013. godine, Vlada Ţupanije Posavske na 75. sjednici odrţanoj dana 13.05.2013.godine, donosi ODLUKU o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proraĉuna Ţupanije Posavske za 2013. godinu Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike Ţupanije Posavske I Iz Proraĉuna Ţupanije Posavske za 2013. godinu broj: 01-14-28/13 od 10.04.2013. godine odobrava se izdvajanje sredstava Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike Ţupanije Posavske u iznosu od 1.483,00 KM, na ime financijske pomoći Blaţu Marko vić iz Ugljare za reguliranje prava na mirovinu na slijedećoj poziciji: - 614200-„Grantovi za zdravstvene i socijalne potrebe", kako slijedi: Sredstva doznaĉiti na ţiro raĉun broj 6764162001123794 otvoren kod Raiffeisen banke, na ime Pero Marković. II Sredstva iz toĉke I ove Odluke isplatit će se sa pozicije „Tekuća priĉuva Vlade" -ekonomski kod 600000 iz Proraĉuna Ţupanije Posavske za 2013. godinu. III Za realizaciju ove Odluke zaduţuje se Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike i Ministarstvo financija Ţupanije Posavske, svatko u okviru svojih nadleţnosti. IV Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Narodnim novinama Ţupanije Posavske". Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŢUPANIJA POSAVSKA Vlada Broj: 01-02-190/13 Orašje, 13.05.2013. godine Predsjednik Vlade mr.sc. Marijan Oršolić, v.r. Na temelju ĉlanka 18. st 1. Zakona o Vladi Ţupanije Posavske („Narodne novine Ţupanije Posavske broj 1/96, 4/96, 8/00, 2/07 ) i ĉlanka 34. st. 1 i 2. Zakona o proraĉunima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Sluţbene novine Federacije BiH" broj 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10, 45/10, 25/12), a u svezi ĉlanka 13. stavak 1. i 3. Zakona o izvršavanju Proraĉuna Ţupanije Posavske za 20-13. godinu broj 01-02-29/13 od 10.04.2013. godine i Odluke o kriterijima raspodjele financijskih sredstava iz tekuće priĉuve Proraĉuna Ţupanije Posavske za 2013. godinu broj: 01-02-186/13.2013. godine, Vlada Ţupanije Posavske na 75. sjednici odrţanoj dana 13.05.2013. godine, donosi ODLUKU o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proraĉuna Ţupanije Posavske za 2013. godinu Vladi Ţupanije Posavske I Iz Proraĉuna Ţupanije Posavske za 2013. godinu broj 01-14-28/13 od 10.04.2013. godine odobrava se izdvajanje sredstava Vladi Ţupanije Posavske u ukupnom iznosu od 3.700,00 KM, naime financijske pomoći, kako slijedi: - Savezu udruga - udruţenja poljoprivrednika Ţupanije Posavske iznos od 2.000,00 KM na ţiro raĉun broj 13225020008606384 otvoren NLB Tuzlanske banke, ID broj 4254056920002, - Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata „23. listopad" Vidovice iznos od 1.700,00 KM, na ţiro raĉun broj 3381802200763336 otvoren kod UniCredit banke PJ Orašje, ID broj 4254076360002, na slijedećoj poziciji: - 614300 - „Grantovi neprofitnim organizacijama i udruţenjima graĊana". II Sredstva iz toĉke I ove Odluke isplatit će se sa pozicije „Tekuća priĉuva Vlade" -ekonomski kod 600000 iz Proraĉuna Ţupanije Posavske za 2013. godinu. III Za realizaciju ove Odluke zaduţuje se Vlada Ţupanije Posavske i Ministarstvo financija Ţupanije Posavske, svatko u okviru svojih nadleţnosti. IV Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Narodnim novinama Ţupanije Posavske". Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŢUPANIJA POSAVSKA Vlada Broj: 01-02-191/13 Orašje, 13.05.2013. godine Stranica | 178 NARODNE NOVINE Županije Posavske 13.05.2013. Broj 4 Predsjednik Vlade mr.sc. Marijan Oršolić, v.r. Na temelju ĉlanka 18. stavak 1. Zakona o Vladi Ţupanije Posavske («Narodne novine Ţupanije Posavske«, broj 1/96, 4/96, 8/00 i 2/07) i ĉlanka 31. stavak 1. Zakona o izvršavanju Proraĉuna Ţupanije Posavske za 2013. godinu («Narodne novine Ţupanije Posavske», broj 3/13), a u svezi sa ĉlankom 27. istog zakona, na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Ţupanije Posavske, Vlada Ţupanije Posavske, na sjednici odrţanoj dana 13.05.2013. godine, donosi ODLUKU o usvajanju Programa utroška sredstava iz Grantova za šumarstvo i Grantova za poljoprivredu i vodoprivredu utvrĊenih Proraĉunom Ţupanije Posavske za 2013. godinu I Usvaja se Program utroška sredstava iz Grantova za šumarstvo i Grantova za poljoprivredu i vodoprivredu utvrĊenih Proraĉunom Ţupanije Posavske za 2013. godinu (u daljnjem tekstu: Program). II Program iz toĉke I. ove Odluke sastavni je dio ove Odluke. III Sredstva iz toĉke I. ove Odluke odobravat će se posebnom Odlukom Vlade. IV Za realiziranje ove Odluke zaduţuju se Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Ţupanije Posavske i Ministarstvo financija Ţupanije Posavske, svako u okviru svoje nadleţnosti. V Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Narodnim novinama Ţupanije Posavske». Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŢUPANIJA POSAVSKA Vlada Broj: 01-02-192/13 Orašje, 13.05.2013. godine Predsjednik Vlade mr.sc. Marijan Oršolić, v.r. PROGRAM utroška sredstava iz Grantova za šumarstvo i Grantova za poljoprivredu i vodoprivredu utvrĊenih Proraĉunom Ţupanije Posavske za 2013. godinu Podaci o Programu: Razdoblje realizacije programa: od dana stupanja na snagu Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava iz Grantova za šumarstvo i Grantova za poljoprivredu i vodoprivredu utvrĊenih Proraĉunom Ţupanije Posavske za 2013. godine - 31. 12. 2013. godine. Ukupna vrijednost Programa: 1.650.000,00 KM. Izvor sredstava: Proraĉun Ţupanije Posavske za 2013. godinu - Razdjel Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Ţupanije Posavske. Odgovorna osoba: Mato Brkić, ministar. POGLAVLJE I. NAZIV PROGRAMA Naziv programa je Program utroška sredstava iz Grantova za šumarstvo i Grantova za poljoprivredu i vodoprivredu utvrĊenih Proraĉunom Ţupanije Posavske za 2013. godinu. POGLAVLJE II. NAĈIN I KRITERIJI RASPODJELE SREDSTAVA Sredstva iz Grantova za šumarstvo rasporeĊivat će se temeljem Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine, („Sluţbeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10), (u daljnjem tekstu: Zakon o javnim nabavama), a prema predloţenim projektima i planiranim prioritetima, a iznimno prema projektima iz oblasti lovstva (povećanje biodiverziteta šuma) sredstva će se rasporeĊivati ugovorom ili rješenjem ministra. Sredstva iz Grantova za poljoprivredu i vodoprivredu rasporeĊivat će se na slijedeći naĉin:  sredstva iz dijela za novĉane potpore u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji (u daljnjem tekstu: novĉane potpore), rasporeĊivat će se fiziĉkim i pravnim osobama (u daljnjem tekstu: korisnici), sukladno općim i posebnim kriterijima,  sredstva za zaštitu i ureĊenje poljoprivrednog zemljišta, prikupljena od naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe, rasporeĊivat će se temeljem Zakona o javnim nabavama, a prema predloţenim projektima i planiranim prioritetima.  sredstva iz dijela za vodoprivredu rasporeĊivat će se temeljem Zakona o javnim nabavama, a prema predloţenim projektima i planiranim prioritetima. Broj 4 13.05.2013. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica | 179 Odjeljak A. Opći kriteriji Pravo na novĉane potpore ostvaruju:  korisnici koji su primarnu poljoprivrednu proizvodnju ili poljoprivrednu djelatnost ostvarili na teritoriji Ţupanije Posavske i imaju prebivalište odnosno sjedište na prostoru Ţupanije Posavske;  zemljoradniĉke zadruge koje imaju vlastitu proizvodnju, kao i njihovi zadrugari ili kooperanti, ukoliko su sa njima potpisali Ugovore o meĊusobnoj suradnji;  korisnici koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, odnosno Registar klijenata. Odjeljak B. Posebni kriteriji Pravo na novĉane potpore ostvaruju:  korisnici koji ispunjavaju posebno propisane kriterije predviĊene ovim programom. Odlukom o vrsti, temeljnim kriterijima i naĉinu ostvarivanja novĉanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, kriterijima za trošenje sredstava za zaštitu i ureĊenje poljoprivrednog zemljišta, prikupljenih od naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe i kriterijima za trošenje sredstava za vodoprivredu i šumarstvo iz Proraĉuna Ţupanije Posavske za 2013. godinu (u daljnjem tekstu: Odluka), te Naputkom o naĉinu ostvarivanja novĉanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, naĉinu trošenja sredstava za zaštitu i ureĊenje poljoprivrednog zemljišta, prikupljenih od naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe i naĉinu trošenja sredstava za vodoprivredu i šumarstvo u 2013. godini (u daljnjem tekstu: Naputak). POGLAVLJE III. SVRHA PROGRAMA Svrha ovog programa je:  povećanje opsega poljoprivredne proizvodnje;  zaštita i ureĊenje poljoprivrednog zemljišta;  postupna izmjena strukture proizvodnje u pravcu radno i dohodovno intenzivnih proizvodnji;  okrupnjavanje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i rast njihove konkurentnosti na trţištu;  potpora proizvodnjama za kojima postoji velika potraţnja na trţištu;  ravnomjernija i racionalnija uposlenost poljoprivredne radne snage tijekom godine;  spreĉavanje širenja zaraznih i nametniĉkih bolesti biljaka i ţivotinja i oĉuvanje statusa prostora slobodnog od zaraznih bolesti;  nabavka opreme, materijala i sitnog inventara za potrebe u poljoprivredi, vodoprivredi i šumarstvu;  odrţavanje, sanacija i dogradnja vodoprivrednih objekata u nadleţnosti Ţupanije Posavske;  sanacija šumskih putova;  šumsko-uzgojni radovi;  izgradnja i sanacija objekata za zaštitu šuma;  povećanje biodiverziteta šuma;  obiljeţavanje granica drţavnih šuma i šumskog zemljišta, te postavljanje graniĉnih znakova;  financiranje ugovorenih i drugih usluga za potrebe šumarstva. POGLAVLJE IV. VISINA SREDSTAVA Sredstva odobrena Proraĉunom Ţupanije Posavske za 2013. godinu iznose 1.650.000,00 KM od ĉega:  Grantovi za šumarstvo - 50.000,00 KM,  Grantovi za poljoprivredu i vodoprivredu - 1.600.000,00 KM. POGLAVLJE V. IZVORI SREDSTAVA Izvor sredstava je Proraĉun Ţupanije Posavske za 2013. godinu («Narodne novine Ţupanije Posavske«, broj 3/13). POGLAVLJE VI. ORGANIZACIJE KOJE PRIMAJU TRANSFERE IZ OVOG PROGRAMA Korisnici sredstava iz ovog Programa su fiziĉke i pravne osobe koje ispunjavaju propisane opće i posebne kriterije iz ovog programa, Odluke i Naputka. Na temelju ĉlanka 18. st. 1. Zakona o Vladi Ţupanije Posavske („Narodne novine Ţupanije Posavske broj 1/96, 4/96, 8/00, 2/07 ) i ĉlanka 34. st. 1 i 2. Zakona o proraĉunima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Sluţbene novine Federacije BiH" broj 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10, 45/10, 25/12), a u svezi ĉlanka 21. istog Zakona, te ĉlanka 13. stavak 1. i 3. Zakona o izvršavanju Proraĉuna Ţupanije Posavske za 2013. godinu broj: 01-02-29/13 od 10.04.2013. godine i Odluke o kriterijima raspodjele financijskih sredstava iz tekuće priĉuve Proraĉuna Ţupanije Posavske za 2013. godinu broj: 01-02-186/13 od 13.05.2013. godine, Vlada Ţupanije Posavske na 75. sjednici odrţanoj dana 13.05.2013. godine, donosi ODLUKU o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proraĉuna Ţupanije Posavske za 2012. godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa Stranica | 180 NARODNE NOVINE Županije Posavske 13.05.2013. Broj 4 I Iz Proraĉuna Ţupanije Posavske za 2013. godinu broj: 01-14-28/13 Od 10.04.2013. godine odobrava se izdvajanje sredstava Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa u iznosu od 2.600,00 KM, naime financijske pomoći KUD „Kralj Tomislav" izTolise, na slijedećoj poziciji: - 614100 - „Grantovi za šport i kulturu". II Sredstva iz toĉke I. ove odluke isplatit će se sa pozicije „Tekuća priĉuva Vlade" -ekonomski kod 600000 iz Proraĉuna Ţupanije Posavske za 2013. godinu, na ţiro raĉun broj 3381802200326351 otvoren kod UniCredit banke, PJ Orašje, ID broj 4254059600008. III Za realizaciju ove Odluke zaduţuju se Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa i Ministarstvo.financija, svatko u okviru svoje nadleţnosti. IV Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Narodnim novinama Ţupanije Posavske". Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŢUPANIJA POSAVSKA Vlada . Broj: 01-02-193/13 Orašje, 13.05.2013. godine Predsjednik Vlade mr.sc. Marijan Oršolić, v.r. Na osnovu ĉlanka 18. stavak 1. Zakona o Vladi Ţupanije Posavske («Narodne novine Ţupanije Posavske«, broj: 1/96, 4/96, 8/00 i 2/07) Vlada Ţupanije Posavske na 75. sjednici odrţanoj dana 13.05.2013. odine, donosi ODLUKU o odobrenju uplate sredstava iz proraĉuna Ţupanije Posavske za 2013. godinu na ime razlike doprinosa za mirovinsko invalidsko osiguranje za razdoblje 1999.-2003. godine I Odobrava se uplata razlike doprinosa za mirovinsko invalidsko osiguranje izmeĊu obraĉunatog i uplaćenog doprinosa na isplaćene plaće za razdoblje 1999.-2003. godine za djelatnika Zajedniĉke sluţbe Vlade Ţupanije Posavske Iliju Ţivković, u iznosu od 176,82 KM. II Sredstva iz toĉke I ove Odluke uplatit će se iz Proraĉuna Ţupanije Posavske za 2013. godinu («Narodne novine Ţupanije Posavske» broj: 03/13), s razdjela 12 Zajedniĉke sluţbe Vlade Ţupanije Posavske, pozicija «Bruto plaće i naknade plaća», ekonomski kod 611100». III Za realizaciju ove Odluke zaduţuje se Ministarstvo financija Ţupanije Posavske. IV Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Narodnim novinama Ţupanije Posavske». Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŢUPANIJA POSAVSKA Vlada Broj: 01-02-194/13 Orašje, 13.05.2013. godine Predsjednik Vlade mr.sc. Marijan Oršolić, v.r. Na osnovu ĉlanka 18. stavak 1. Zakona o Vladi Ţupanije Posavske («Narodne novine Ţupanije Posayske», broj: 1/96, 4/96, 8/00 i 2/07) Vlada Ţupanije Posavske na 75. sjednici odrţanoj dana 13.05.2013 .godine, donosi ODLUKU o odobrenju uplate sredstava iz proraĉuna Ţupanije Posavske za 2013. godinu na ime razlike doprinosa za mirovinsko invalidsko osiguranje za razdoblje 1999.-2003. godine I Odobrava se uplata razlike doprinosa za mirovinsko invalidsko osiguranje izmeĊu obraĉunatog i uplaćenog doprinosa na isplaćene plaće za razdoblje 1999.-2003. godine za djelatnicu Osnovne škole «Vladimira Nazora» iz Odţaka Eminu Mujanović, u iznosu od 625,08 KM. II Sredstva iz toĉke I ove Odluke uplatit će se iz Proraĉuna Ţupanije Posavske za 2013. godinu («Narodne novine Ţupanije Posavske» broj: 03/13), s razdjela 20 Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa - potrošaĉka jedinica Osnovna škola Broj 4 13.05.2013. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica | 181 «Vladimira Nazora» iz Odţaka, pozicija «Bruto plaće i naknade plaća», ekonomski kod 611100». III Za realizaciju ove Odluke zaduţuje se Ministarstvo financija Ţupanije Posavske. IV Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Narodnim novinama Ţupanije Posavske». Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŢUPANIJA POSAVSKA Vlada Broj: 01-02-195/13 Orašje, 13.05.2013. godine Predsjednik Vlade mr.sc. Marijan Oršolić, v.r. Na temelju ĉlanka 18. stavak 1. Zakona o Vladi Ţupanije Posavske ("Narodne novine Ţupanije Posavske", broj: 1/96, 4/96, 8/00 i 2/07), Vlada Ţupanije Posavske na 74. sjednici odrţanoj dana 29.04.2013. godine, donosi RJEŠENJE o imenovanju vršitelja duţnosti ravnatelja Sluţbe za upošljavanje Ţupanije Posavske I Stanko Vincetić iz Orašja, imenuje se za vršitelja duţnosti ravnatelja Sluţbe za upošljavanje Ţupanije Posavske na razdoblje od dva mjeseca. II Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, objavit će se u "Narodnim novinama Ţupanije Posavske". Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŢUPANIJA POSAVSKA Vlada Broj: 01-02-169/13 Orašje, 29.04.2013. godine Predsjednik Vlade mr.sc. Marijan Oršolić, v.r. Stranica | 182 NARODNE NOVINE Županije Posavske 13.05.2013. Broj 4 MINISTARSTVO PROMETA,VEZA,TURIZMA I ZAŠTITE OKOLIŠA Na temelju ĉlanka 56. st. 2. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sluţbene novine Federacije BiH", broj 35/05), ĉlanka 10. st. 1. i 2. i ĉlanka 42. Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine ("Sluţbene novine Federacije BiH", broj 28/06 i 02/10), Ministarstvo prometa, veza, turizma i zaštite okoliša Ţupanije Posavske, donosi PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i naĉinu obavljanja taksi prijevoza osoba na podruĉju Ţupanije Posavske Ĉlanak 1 U Pravilniku o organizaciji i naĉinu obavljanja taksi prijevoza osoba na podruĉju Ţupanije Posavske („Narodne novine Ţupanije Posavske" broj:2/07) ĉlanak 18. st.l. mijenja se i glasi: "Taksi vozilo mora posjedovati rješenje o dodjeli dopunske taksi oznake i dopunsku taksi oznaku u vidu naljepnice elipsastog oblika, preĉnika 12x7." U stavku 2. rijeĉi "broj taksi stajališta, ime i prezime" brišu se. Ĉlanak 2 U ĉlanku 19. st.3. rijeĉi:"rješenje o posjedovanju taksi stajališnog mjesta" brišu se. Ĉlanak 3 U ĉlanku 36. stavak 2 se mijenja i glasi: "Taksi prijevoznik koji prvi put registrira djelatnost taksi prijevoza moţe dobiti rješenje o djelatnosti taksi prijevoza, licencu "D", kao i iskaznicu za vozaĉa bez posjedovanja posebnog ispita za taksi vozaĉe." Iza stavka 2. se dodaje novi stavak 3. "Poseban ispit za taksi vozaĉa obvezan je poloţiti u vremenskom roku od 2 godine od dobijanja rješenja o djelatnosti taksi prijevoza." Ĉlanak 4 Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u "Narodnim novinama Ţupanije Posavske". Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŢUPANIJA POSAVSKA Ministarstvo prometa, veza, turizma i zaštite okoliša Broj: 05-27-15/13 Orašje, 30.01.2013. godine Ministar Josip Vidović, dipl. oec., v.r. Broj 4 13.05.2013. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica | 183 MINISTARSTVO PROSVJETE,ZNANOSTI,KULTURE I ŠPORTA Na temelju ĉlanka 53. stavka 4. Zakona o srednjem školstvu („Narodne novine Ţupanije Posavske“, broj: 3/04, 4/04, 3/08, 8/08 i 4/11) ministar prosvjete, znanosti, kulture i športa Ţupanije Posavske, donosi ODLUKU o elementima i kriterijima izbora kandidata za upis u prvi razred srednjih škola u Ţupaniji Posavskoj za školsku 2013./2014. godinu I Ovom Odlukom utvrĊuju se zajedniĉki, posebni i dodatni elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u prvi razred srednjih škola u Ţupaniji Posavskoj, u programe redovitog obrazovanja za školsku 2013./2014. godinu. A) OPĆE ODREDBE II U prvi razred srednje škole upisuju se kandidati koji su završili osnovno obrazovanje u BiH ili inozemstvu pod jednakim uvjetima u okviru planiranog broja upisnih mjesta, ako nisu stariji od 17. godina, a iznimno do 18 godina uz suglasnost Školskog odbora. Kandidati koji su završili osnovnu školu u inozemstvu obvezni su prije prijave na natjeĉaj za upis u prvi razred nostrificirati obrazovnu ispravu steĉenu u inozemstvu. III Srednja škola moţe upisati i redovito obrazovati i stranog drţavljanina, uz suglasnost ovog Ministarstva, ukoliko kandidat za upis ispunjava najmanje jedan od sljedećih uvjeta: 1. da postoji meĊudrţavni ugovor o obrazovanju sa zemljom iz koje kandidat dolazi; 2. ako kandidat ima status izbjeglice u BiH koji je utvrdilo ovlašteno upravno tijelo; 3. ako je roditelj ili skrbnik tog kandidata drţavljanin BiH; 4. ako roditelj kandidata ima radnu dozvolu i dozvolu privremenog boravka ili poslovnu dozvolu u BiH; 5. ako roditelj kandidata ima odobren stalni boravak u BiH; 6. ako je roditelj kandidata diplomatski ili poslovni predstavnik strane drţave u BiH; 7. ako je kandidat ili njegov roditelj azilant ili traţitelj azila; 8. ako je kandidat ili njegov roditelj stranac pod supsidijarnom zaštitom ili stranac pod privremenom zaštitom. B) ZAJEDNIĈKA MJERILA I POSTUPCI UPISA IV Za upis u prvi razred redovitog obrazovanja u srednjim školama u Ţupaniji Posavskoj prijavljenim kandidatima vrjednuju se i boduju: 1. uspjeh u prethodnom obrazovanju prema postignutim ocjenama u VII. i VIII. razredu osmogodišnje osnovne škole ili u VIII. i IX. razredu devetogodišnje osnovne škole (opći uspjeh i relevantni predmeti); 2. sklonosti i sposobnosti kandidata ovisno o vrsti programa u koji se upisuje. Rang-lista kandidata dobiva se zbrajanjem školskih ocjena iz općeg uspjeha i relevantnih nastavnih predmeta u VII. i VIII. razredu osmogodišnje osnovne škole ili u VIII. i IX. razredu devetogodišnje osnovne škole. V Najveći mogući zbroj bodova za gimnazije, tehniĉke i srodne ĉetverogodišnje škole je 60 bodova (odliĉan opći uspjeh i ocjena odliĉan iz pet relevantnih predmeta), dok je najmanji zbroj bodova potrebit za upis u programe slijedeći:  gimnazije 48 bodova  sve ĉetverogodišnje strukovne škole 44 boda. Najveći mogući zbroj bodova u trogodišnjim programima je 50 (odliĉan uspjeh i ocjena odliĉan iz ĉetiri relevantna predmeta), a najmanji je 20 (svih deset ocjena dovoljan). Ukoliko uĉenik nije imao neki od nastavnih predmeta u osnovnoj školi koji su relevantni za odreĊeni program tada se kao ocjena iz tog predmeta uzima ocjena općeg uspjeha uĉenika u tom razredu. Ako dva ili više uĉenika imaju jednak zbroj ocjena, prednost ima uĉenik s boljim uspjehom iz presudnih relevantnih predmeta za odreĊeni program, te bolje ocjene iz vladanja. Za dalju diferencijaciju uĉenika, škola moţe izraziti opći uspjeh u VII. i VIII. razredu osmogodišnje osnovne škole ili u VIII. i IX. razredu devetogodišnje osnovne škole u decimalama, ali i vrjednovati opći uspjeh u VI. razredu osnovne škole. Ministarstvo zadrţava pravo da, nakon uvida ostvarenog upisa uĉenika u I. upisnom krugu, smanji upisni prag. Stranica | 184 NARODNE NOVINE Županije Posavske 13.05.2013. Broj 4 VI Uĉenik koji je osvojio prvo, drugo ili treće mjesto na drţavnom ili meĊunarodnom natjecanju iz jednog presudnog relevantnog predmeta znaĉajnog za izbor uĉenika u pojedine programe, upisuje se izravno. Ukoliko uĉenik ne koristi pravo izravnog upisa, sudjelovanje na natjecanjima iz znanja i vještina iz presudnog relevantnog predmeta, povećava ukupan zbroj bodova za upis: a) za 5 bodova - ako je uĉenik na središnjem drţavnom natjecanju ili susretu zauzeo od 1. do 15. mjesta odnosno dobio ili sudjelovao na meĊunarodnim natjecanjima znanja; b) za 3 boda - ako je uĉenik sudjelovao na središnjem drţavnom natjecanju, odnosno dobio priznanje (bez obzira na postignuto mjesto). Pod natjecanjima iz znanja i vještina koja se vrednuju za upis u srednje škole smatraju se sva natjecanja koja su ustrojena na postupku selekcije najboljih uĉenika, u pravilu završnih razreda osnovne škole (od razreda, škole, općine, ţupanije, do drţavne razine) i to pod nadzorom struĉnih komisija verificiranih od ovog Ministarstva. Ako je uĉenik sudjelovao na više natjecanja, ili na natjecanjima iz više podruĉja relevantnih za program u koji se upisuje, boduje mu se samo jedan (najpovoljniji) rezultat. U sluĉajevima koji nisu utvrĊeni elementima i kriterijima, odluku donosi ravnatelj škole. VII Uĉenik s teškoćama u razvoju ostvaruje pravo na izravan upis u odreĊeni program temeljem: a) rješenja o primjerenom obliku obrazovanja nadleţne općinske sluţbe za obrazovanje kojim je uĉenik ostvario pravo na posebne oblike odgoja i obrazovanja u osnovnoj školi ili rješenja o razvrstavanju te b) mišljenja sluţbe za profesionalnu orijentaciju Zavoda za zapošljavanje kojim se utvrĊuje program primjeren njegovim sposobnostima i potrebama. Uĉenik koji zbog zdravstvenog stanja (invaliditeta) ima suţene mogućnosti izbora obrazovnog programa, moţe do prvog upisnog roka pribaviti mišljenje sluţbe za profesionalnu orijentaciju Zavoda za zapošljavanje o programima, odnosno zanimanjima koja su primjerena njegovim sposobnostima. Uĉenik se javlja na natjeĉaj u prvom upisnom roku u skladu s mišljenjem sluţbe za profesionalnu orijentaciju koje obvezno prilaţe uz prijavu. Ukoliko uĉenik ne uspije ostvariti upis u redovitom postupku izbora u prvom upisnom roku, sukladno mišljenju sluţbe za profesionalnu orijentaciju, uĉenika u odgovarajući program rasporeĊuje nadleţna općinska sluţba za obrazovanje. VIII Uĉenici koji su zadnja dva razreda osnovne škole završili u inozemstvu, odnosno jedan od tih razreda, na natjeĉaj za upis u srednju školu osim svjedodţbi za te razrede prilaţu i rješenja o priznavanju obrazovnih isprva. Ukoliko uĉenik ne moţe na vrijeme obaviti priznavanje svjedodţbi steĉenih u inozemstvu moţe se natjecati za upis i uvjetno upisati u školu temeljem svjedodţbi steĉenih u inozemstvu uz potvrdu ovog Ministarstva da je podnesen zahtjev za priznavanje obrazovne isprave. Uvjetno upisani uĉenik duţan je Rješenje o priznavanju dostaviti školi najkasnije do konca rujna 2013. godine. IX Za pojedine vrste programa, odnosno zanimanja postoje zdravstvene kontraindikacije koje će srednje škole istaknuti na svojim oglasnim ploĉama uz obavijest uĉenicima i roditeljima da prije upisa u školu konzultiraju lijeĉnika, posebice lijeĉnika medicine rada, o opravdanosti upisa u ţeljeni program, odnosno zanimanje. Ukoliko se uĉenik upisuje u program unatoĉ znanju o postojanju zdravstvene kontraindikacije ili ih nije utvrdio, rizik i odgovornost za mogućnost završetka školovanja i zapošljavanja preuzima uĉenik i roditelj. Kao uvjet za upis u pojedine programe škola moţe, sukladno posebnim propisima, zatraţiti od uĉenika i lijeĉniĉko uvjerenje (potvrdu) o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za ţeljeni program ili zanimanje. X Odabir kandidata za upis u obrtniĉke programe, pored elemenata iz toĉke IV. ove Odluke, moţe se temeljiti i na: - zdravstvenoj sposobnosti uĉenika za obavljanje poslova i radnih zadaća koja se dokazuje zdravstvenim uvjerenjem (potvrdom), pribavljenom od lijeĉnika medicine rada, koja ne moţe biti starija od 6 mjeseci, - sposobnosti uĉenika za ovladavanjem praktiĉnih znanja i vještina u programu zanimanja, koja se utvrĊuju kod obrtnika koji prima uĉenika na naukovanje, ili u obrtniĉkoj školi koja organizira cjelovito obrazovanje iz teoretskih i praktiĉnih sadrţaja nastavnog plana i programa za to zanimanje. Broj 4 13.05.2013. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica | 185 Provjeravanje sposobnosti kod obrtnika ili u obrtniĉkoj školi moţe se obaviti nakon završenog osnovnog obrazovanja. Popis obrtniĉkih radionica za provjeravanje sposobnosti i sklapanje ugovora o naukovanju škole objavljuju na oglasnim ploĉama. Kad se utvrdi da su sposobnosti na zadovoljavajućoj razini, obrtnik ili škola sklapa ugovor o naukovanju s uĉenikom, odnosno njegovim roditeljima ili starateljima. Ugovor se sklapa u 4 istovjetna primjerka, od kojih se jedan odmah, nakon upisa uĉenika u školu, registrira u nadleţnoj obrtniĉkoj udruzi i u ovom Ministarstvu. Uspjeh u osnovnoj školi, koji se primjenjuje kao klasifikacijski element za utvrĊivanje liste kandidata za upis i sklapanje ugovora o naukovanju boduje se samo u sluĉaju da se za upis prijavi više kandidata od broja upisnih mjesta u školi. XI Nakon isteka roka za prijavljivanje, škola utvrĊuje popis ili rang-listu kandidata za upis u koju ulaze i uĉenici koji još nisu pribavili ugovor o naukovanju i lijeĉniĉko uvjerenje (potvrdu), ako su uz prijavnicu priloţili ostale potrebite dokumente. Škola odmah u prvom upisnom roku upisuje uĉenike s rang-liste koji su uz prijavnicu priloţili sve potrebite dokumente. Za uĉenike s rang-liste koji još nemaju ugovor o naukovanju i lijeĉniĉko uvjerenje (potvrdu), škola rezervira upisna mjesta dok ne kompletiraju dokumente. Krajnji rok za dostavu ugovora o naukovanju i lijeĉniĉkog uvjerenja je poĉetak školske 2013./2014. godine. Prednost pri upisu u obrtniĉke programe ili zanimanje, pod jednakim uvjetima, ima dijete obrtnika, koje nastavlja obrazovanje u programu zanimanja u sklopu kojeg roditelj ima organiziran obrt što se dokazuje uvjerenjem (potvrdom) od nadleţnog udruţenja obrtnika o obrtu koji obavlja njegov roditelj, ili nadleţne općinske sluţbe za obrt. XII Relevantni nastavni predmeti za izbor kandidata i upis u obrazovne programe su za: 1. Gimnazije  opća gimnazija: hrvatski jezik, strani jezik, matematika, povijest i zemljopis 2. Tehniĉke škole  ekonomija, pravo, administracija i trgovina (ekonomski tehniĉar-financijsko-raĉunovodstveni smjer, ekonomski tehniĉar – komercijalni smjer, poslovno-pravni tehniĉar) hrvatski jezik, strani jezik, matematika, drugi strani jezik i zemljopis  elektrotehnika (elektrotehniĉar) hrvatski jezik, strani jezik, matematika, fizika i tehniĉka kultura  zdravstvo (medicinski tehniĉar) hrvatski jezik, strani jezik, fizika, biologija i kemija  poljoprivredna i prerada hrane (poljoprivredni tehniĉar) hrvatski jezik, matematika, kemija, biologija i tehniĉka kultura  tekstil i koţarstvo (tekstilni tehniĉar-dizajner odjeće) hrvatski jezik, matematika, kemija, tehniĉka kultura i likovna kultura 3. Industrijske i obrtniĉke škole (u trajanju od 3 godine)  ekonomija, pravo, administracija i trgovina (prodavaĉ/trgovac) hrvatski jezik, strani jezik, matematika i zemljopis  ugostiteljstvo i turizam (konobar, kuhar) hrvatski jezik, strani jezik, matematika i biologija  strojarstvo i obrada metala (automehaniĉar, bravar) hrvatski jezik, matematika, fizika, i tehniĉka kultura  ostale djelatnosti (frizer) hrvatski jezik, kemija, likovna kultura, i biologija Navedeni predmeti boduju se pri izboru uĉenika, a podvuĉeni predmeti su presudni ukoliko dva ili više uĉenika imaju jednak broj bodova. XIII Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Narodnim novinama Ţupanije Posavske“. Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŢUPANIJA POSAVSKA Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa Broj: 06-38-456/13 Orašje, 07.05.2013. god. Ministar Ivo Jelušić, prof., v.r. Temeljem ĉlanka 53. stavak 5. Zakona o srednjem školstvu („Narodne novine Ţupanije Posavske“, broj 3/04, 4/04, 3/08, 8/08 i 4/11), a na prijedlog srednjih škola, ministar prosvjete, znanosti, kulture i športa Ţupanije Posavske, donosi ODLUKU o upisu uĉenika u prvi razred srednjih škola u Ţupaniji Posavskoj za školsku 2013./2014. godinu Stranica | 186 NARODNE NOVINE Županije Posavske 13.05.2013. Broj 4 I Srednje škole u Ţupaniji Posavskoj, u programe redovitog obrazovanja za školsku 2013./14. godinu, obavit će upis za 427 uĉenika u sljedećem opsegu i vrstama programa: Red. broj Naziv škole Mjesto Struka-zanimanje Trajanje programa Broj odjela Broj uĉenika % ukupno upisanih 1. Srednja škola fra Martina Nedića Orašje Opća gimnazija 4 2 50 18,11 % Ekonomski tehniĉar - financijski smjer 4 1 25 Strukovni programi u trajanju od 4 godine 54,34% Ekonomski tehniĉar – komercijalni smjer 4 1 25 Poslovno-pravni tehniĉar 4 1 25 Medicinski tehniĉar 4 1 25 Elektrotehniĉar 4 1 25 Poljoprivredni tehniĉar 4 1 25 Frizer 3 1 25 Strukovni programi u trajanju od 3 godine 27,53% Automehaniĉar 3 1 25 Konobar 3 1/2 13 Kuhar 3 1/2 13 ukupno (11 programa) 3-4 god. 11 276 2. Srednja škola Pere Zečevića Odžak Opća gimnazija 4 1 25 16,55% Medicinski tehniĉar 4 1 25 Strukovni programi u trajanju od 4 godine 49,66% Tekstilni tehniĉar-dizajner odjeće 4 1 25 Poljoprivredni tehniĉar 4 1 25 Prodavaĉ 3 1 25 Strukovni programi u trajanju od 3 godine 33,77% Automehaniĉar 3 1/2 13 Bravar 3 1/2 13 ukupno (7 programa) 3-4 god. 7 151 II Redovni uĉenici upisuju prvi razred u dobi do 17 godina, a iznimno do 18 godina, uz odobrenje Školskog odbora. Pravo upisa u srednju školu, pod jednakim uvjetima, imaju svi kandidati nakon završene osnovne škole, koji ispunjavaju uvjete definirane u Odluci o elementima i kriterijima za izbor kandidata. Broj 4 13.05.2013. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica | 187 III Natjeĉaj za upis uĉenika škole objavljuju najkasnije do petka 31. svibnja 2013. godine u sredstvima javnog priopćavanja, a isti su duţne istaknuti i na oglasnoj ploĉi i Web stranici škole i na oglasnim ploĉama osnovnih škola svog upisnog podruĉja. Škola moţe objaviti natjeĉaj i upisati uĉenike samo u programe za koje ima rješenje o odobrenju za rada i za koje je dobila suglasnost u skladu s upisnim kvotama utvrĊenim u toĉki I. ove Odluke. Na natjeĉaj za upis kandidat je duţan priloţiti: a) prijavu za natjeĉaj, b) izvadak iz matiĉne knjige roĊenih, ili rodni list, ili potvrdu s podacima potrebnim za školske matiĉne knjige i svjedodţbe (ime i prezime, JMBG, dan, mjesec i godina roĊenja, narodnost, drţavljanstvo, ime i prezime majke, ime i prezime oca), c) svjedodţbu o završenoj osnovnoj školi, d) svjedodţbu o završenom VII. razredu osmogodišnje osnovne škole ili VIII. razredu devetogodišnje osnovne škole, e) zdravstveno uvjerenje za sve uĉenike f) rješenje nadleţnog općinskog odjela, ili sluţbe kojim je uĉenik ostvario pravo na posebne oblike odgoja i obrazovanja u osnovnoj školi, ili rješenje o razvrstavanju, te mišljenje sluţbe za profesionalnu orijentaciju (za uĉenike s teškoćama u razvoju), g) mišljenje sluţbe za profesionalnu orijentaciju Zavoda za zapošljavanje (za uĉenike sa zdravstvenim teškoćama - invalidne uĉenike), h) ugovor o naukovanju (za obrtniĉke programe gdje škola nije osigurala praktiĉnu nastavu) najkasnije do poĉetka školske godine. IV U prvi razred srednjih škola za školsku 2013./2014. godinu škole će obaviti upis uĉenike u dva upisna roka i to: I. LJETNI UPISNI ROK A) Prvi upisni krug  Prijava uĉenika za upis ponedjeljak 17. i utorak 18. lipnja 2013. godine od 8-13 sati;  Objava rezultata (rang liste) na školskoj oglasnoj ploĉi najkasnije srijeda 19. lipnja 2013. godine do 12 sati;  Upis uĉenika ĉetvrtak 20. i petak 21. lipnja 2013. godine od 8-13 sati;  Prijava uĉenika za nepopunjena mjesta u drugom upisnom krugu. B) Drugi upisni krug  Prijave uĉenika za nepopunjena mjesta ponedjeljak 24. lipnja 2013. godine od 8-13 sati ;  Objava rezultata utorak 25. lipnja 2013. godine do 12 sati;  Upis uĉenika srijeda 26. lipnja 2013. godine od 8-13 sati. II. JESENSKI UPISNI ROK Prijava i upis uĉenika za nepopunjena mjesta obavit će se u ponedjeljak 26. kolovoza 2013. godine od 8-12 sati. Uĉenici koji zbog opravdanih razloga nisu u mogućnosti da pristupe jesenskom upisnom roku duţni su srednjoj školi uputiti Zahtjev za utvrĊivanje dopunskog upisnog roka. V Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Narodnim novinama Ţupanije Posavske“. Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŢUPANIJA POSAVSKA Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa Broj: 06-38-457/13 Orašje, 07.05.2013.godine Ministar Ivo Jelušić, prof., v.r. Temeljem ĉlanka 177. stavak 9. Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u BiH („Sluţbeni glasnik BiH“, broj 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10 i 18/13) a u svezi s ĉlankom 30. stavak 1. Pravilnika o osposobljavanju za vozaĉa motornih vozila („Sluţbeni glasnik BiH“, broj 46/12) i ĉlankom 34. Pravilnika o naĉinu i uvjetima organiziranja ispita za vozaĉa motornih vozila („Sluţbeni glasnik BiH“, broj 46/12) ministar prosvjete, znanosti, kulture i športa Ţupanije Posavske, donosi PRAVILNIK o radu Struĉnog tijela za kontrolu i nadzor Ĉlanak 1 (Opće odredbe) Pravilnikom o radu Struĉnog tijela za kontrolu i nadzor (u daljem tekstu: Pravilnik) ureĊuje se naĉin imenovanja, djelokrug rada, postupci u provoĊenju kontrole i etiĉki kodeks ponašanja ĉlanova Struĉnog tijela za kontrolu i nadzor Stranica | 188 NARODNE NOVINE Županije Posavske 13.05.2013. Broj 4 osposobljavanja kandidata te naĉina i uvjeta organiziranja ispita za vozaĉa motornih vozila (u daljem tekstu: Struĉno tijelo). Ĉlanak 2 (Cilj provoĊenja nadzora) Kontrola i nadzor osposobljavanja kandidata za vozaĉa motornih vozila te naĉina i uvjeta organiziranja ispita za vozaĉa motornih vozila provodi se s ciljem: - poboljšanja kvalitete rada autoškola i crvenog kriza u procesu osposobljavanja kandidata za vozaĉa motornih vozila - podizanja ukupne razine kvalitete osposobljenosti kandidata za vozaĉa motornih vozila na prostoru Ţupanije Posavske - prevencije i povećanja razine sigurnosti prometa na cestama - podizanja ukupne razine kvalitete organizacije i provoĊenja ispita za vozaĉa motornih vozila u Ţupaniji Posavskoj. I. NAĈIN IMENOVANJA I RADA Ĉlanak 3 (Imenovanje i sastav) 1) Struĉno tijelo imenuje Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa Ţupanije Posavske (u daljem tekstu: Ministarstvo) posebnim rješenjem. 2) Struĉno tijelo iz stavka (1) ovoga ĉlanka broji tri ĉlana, a ĉine ga predsjednik i dva ĉlana. 3) Za predsjednika i ĉlanove Struĉnog tijela mogu biti imenovane osobe koje pored struĉnih znanja, vještina i kompetencija potrebnih za obavljanje povjerenih poslova, posjeduju i moralne kvalitete. 4) Predsjednik i ĉlanovi Struĉnog tijela imaju plave sluţbene iskaznice dimenzije 95 x 65 mm s naznakom pozicije u Struĉnom tijelu izdane na obrascu koji je u prilogu broj 1 ovoga Pravilnika. 5) Ĉlanovi Struĉnog tijela imaju pravo na naknadu za svoj rad u skladu s Odlukom koju donosi ministar prosvjete, znanosti, kulture i športa Ţupanije Posavske (u daljnjem tekstu: ministar). Ĉlanak 4 (Naĉin rada) 1) Struĉno tijelo saziva i njegovim radom rukovodi predsjednik, koji je ujedno odgovoran za zakonitost i blagovremenost obavljanja poslova. 2) Za svoj rad, toĉnost i objektivnost utvrĊenog ĉinjeniĉnog stanja Struĉno tijelo neposredno je odgovorno ministru. 3) Struĉno tijelo donosi odluke konsenzusom a moţe punovaţno raditi ako su kontroli prisutna najmanje 2 (dva) ĉlana. Ĉlanak 5 (Zapisnik o provedenom nadzoru) 1) provedenom nadzoru Struĉno tijelo vodi zapisnik kojeg potpisuju svi ĉlanovi koji su sudjelovali u nadzoru i vlasnik autoškole ili predavaĉ teorijske nastave odnosno instruktor voţnje (zavisno od toga tko je obuhvaćen nadzorom), a ukoliko je kontrolirano i nadzirano provoĊenje ispita za vozaĉa motornog vozila zapisnik potpisuje ĉlanovi Struĉnog tijela i predsjednik Povjerenstva za polaganje ispita za vozaĉa motornih vozila (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 2) U zapisniku koji se vodi tijekom nadzora uvjeta za osposobljavanje kandidata za vozaĉa motornih vozila po ĉlanku od 9 do 15 te voĊenje evidencije u autoškoli i crvenom kriţu/krstu po ĉlanku 20 i 21 ovoga Pravilnika evidentira se svaki element koji je bio predmetom kontrole. 3) U zapisnik koji se vodi tijekom nadzora osposobljavanja kandidata za vozaĉa motornog vozila iz poznavanja propisa o sigurnosti prometa na cestama po ĉlanku 16 ovoga Pravilnika ili iz upravljanja motornim vozilom po ĉlanku 18 ovoga Pravilnika posebno se evidentira: mjesto, datum i vrijeme izvršene kontrole; naziv autoškole; ime i prezime vlasnika autoškole, ime i prezime predavaĉa teorijske nastave s brojem vaţeće licence predavaĉa ili instruktora voţnje s brojem vaţeće dozvole instruktora voţnje i registracijskim brojem vozila u kojem se kandidat osposobljava; ime i prezime svakog kandidata koji se u vrijeme kontrole osposobljava za vozaĉa motornog vozila te detaljan opis izvršene kontrole i zateĉenog stanja. 4) U zapisnik koji se vodi tijekom nadzora osposobljavanja kandidata za pruţanje prve pomoći po ĉlanku 17 ovoga Pravilnika posebno se evidentira: mjesto, datum i vrijeme izvršene kontrole, naziv crvenog kriţa/krsta i podruţnice, ime i prezime predavaĉa s brojem vaţeće licence predavaĉa prve pomoći kao i ime i prezime svakog kandidata koji se u vrijeme kontrole osposobljava za vozaĉa motornog vozila te detaljan opis izvršene kontrole i zateĉenog stanja. 5) U zapisnik koji se vodi tijekom nadzora ispita za vozaĉa motornih vozila evidentira se: mjesto, datum i vrijeme izvršene kontrole, sastav ispitnog Povjerenstva, broj kandidata na ispitu, toĉnost ispitnog materijal i dokumentacije kandidata, opis tijeka ispita koji se kontrolira te podaci o kandidatu ĉije polaganje ispita je praćeno. 6) Zapisnik iz stavka (2) do (4) ovoga ĉlanka vodi se na obrascu 1 a Zapisnik iz stavka (5) na obrascu 2. Oba obrasca Zapisnika nalaze se u Broj 4 13.05.2013. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica | 189 prilogu ovoga Pravilnika i ĉine njegov sastavni dio. II. DJELOKRUG RADA Ĉlanak 6 (Djelokrug rada) 1) Struĉno tijelo vrši kontrolu i nadzor osposobljavanja kandidata za vozaĉa motornih vozila te naĉina i uvjeta organiziranja ispita za vozaĉa motornih vozila na podruĉju Ţupanije Posavske. 2) Prilikom nadzora osposobljavanja kandidata za vozaĉa motornih vozila Struĉno tijelo kontrolira: a) ispunjenost uvjeta za rad autoškola glede: prostorija, angaţiranih instruktora, predavaĉa teorijske nastave i vozila b) provedbu obuke iz poznavanja propisa o sigurnosti prometa na cestama s osnova poznavanja motornih vozila i/ili programa prve pomoći osobama povrijeĊenim u prometnoj nezgodi te programa osposobljavanja iz upravljanja motornim vozilom c) voĊenje evidencije u autoškolama i crvenom kriţu/krstu općina u Ţupaniji Posavskoj. 3) U postupku kontrole naĉina i uvjeta organizacije ispita za vozaĉa motornih vozila Struĉno tijelo utvrĊuje: a) ispunjenost uvjeta za rad Povjerenstva glede prostorija i angaţiranih ĉlanova b) naĉin i uvjete provoĊenja ispita iz: - poznavanja propisa o sigurnosti prometa na cestama s osnovama poznavanja motornih i prikljuĉnih vozila - prve pomoći i - upravljanja motornim vozilom c) voĊenje evidencije o provedenim ispitima. Ĉlanak 7 (Uĉestalost provoĊenja kontrole) 1) Tijekom kalendarske godine, Struĉno tijelo obvezno je izvršiti najmanje šest nadzora organiziranje i provoĊenja ispita za vozaĉa motornih vozila na ispitnim mjestima na podruĉju Ţupanije Posavske. 2) Pored obveza iz stavka (1) ovoga ĉlanka Struĉno tijelo duţno je obaviti najmanje po dva kontrolna pregleda godišnje u svakoj autoškoli na podruĉju Ţupanije Posavske i u svakoj podruţnici crvenog kriţa/krsta u tri općine Ţupanije Posavske. III. POSTUPCI U PROVOĐENJU KONTROLE OSPOSOBLJAVANJA KANDIDATA Ĉlanak 8 (Propisi za kontrolu osposobljavanja) Struĉno tijelo provodi kontrolu postupaka u procesu osposobljavanja kandidata za vozaĉa motornih vozila u autoškolama i crvenom kriţu/krstu u skladu s Pravilnikom o osposobljavanju vozaĉa motornih vozila („Sluţbeni glasnik BiH“, broj 46/12) i Pravilnika o osposobljavanju pruţanja prve pomoći („Sluţbeni glasnik BiH“, broj 13/07). 1. Kontrola ispunjenosti uvjeta za rad i osposobljavanje kandidata Ĉlanak 9 (Opći uvjeti za rad autoškole) Struĉno tijelo pri obavljanju nadzora ispunjenosti općih uvjeta i prostora utvrĊuje: a) sjedište autoškole i obiljeţja poslovnog prostora: - natpis s nazivom autoškole na ulaznim vratima - broj telefona i - obavijest o vremenu rada s kandidatima. b) provodi li autoškola osposobljavanje kandidata za vozaĉa motornih vozila u skladu s odobrenjem Ministarstva za pojedine programe i kategorije/podkategorije c) vrši li autoškola osposobljavanje kandidata za vozaĉa motornih vozila u skladu s usvojenim nastavnim planom i programom za kategorije/podkategorije za koje ima odobrenje Ministarstva (program osposobljavanja kandidata iz poznavanja propisa i/ili program osposobljavanja kandidata iz upravljanja motornim vozilom) d) je li na vidnom mjestu istaknut cjenik za osposobljavanje kandidata za sve kategorije/podkategorije za koje je autoškola ovlaštena provoditi osposobljavanje i pruţanje usluga i je li isti ovjeren od Ministarstva e) pridrţava li se autoškola cijena nastavnog sata iz ovjerenog cjenika za osposobljavanje kandidata iz poznavanja propisa o sigurnosti prometa na cestama i/ili osposobljavanja kandidata iz upravljanja motornim vozilom f) ispunjavaju li kandidati za osposobljavanje iz poznavanja propisa o sigurnosti prometa na cestama i iz upravljanja motornim vozilom sve uvjete koji su propisani za pristupanje odreĊenom programu osposobljavanja i to: - godine ţivota propisane za pojedine kategorije/podkategorije - zdravstvene sposobnosti za rješavanje ispitnih testova i upravljanje vozilom odgovarajuće kategorije/podkategorije (dokaz: lijeĉniĉko uvjerenje izdano od nadleţne zdravstvene ustanove, ne starije od godinu dana) Stranica | 190 NARODNE NOVINE Županije Posavske 13.05.2013. Broj 4 - jesu li upisani kandidati drţavljani BiH s prijavljenim prebivalištem ili boravištem u BiH ili strani drţavljani koji u BiH ima odobren stalni ili privremeni boravak na razdoblje ne kraće od šest mjeseci - ispunjavaju li kandidati i druge uvjete propisane za osposobljavanje za odreĊenu kategoriju/podkategoriju g) nalaze li se u prostorijama autoškole propisani ureĊaji i oprema. Ĉlanak 10 (Uvjeti za osposobljavanje iz poznavanja propisa) Struĉno tijelo pri obavljanju kontrole uvjeta za osposobljavanja kandidata iz poznavanja propisa o sigurnosti prometa na cestama s osnova poznavanja motornih vozila utvrĊuje ima li autoškola: a) na raspolaganju prostor (u vlasništvu ili u zakupu na temelju ugovora ovjerenog od strane nadleţnog tijela) od najmanje 20 m2, grijanje s temperaturom od 18° do 22°C, odgovarajuću ventilaciju, osvjetljenje s najmanje 150 luksa i sanitarni ĉvor u sastavu prostora, telefonsku liniju i prostor za smještaj dokumentacije b) odgovarajući namještaj, školske klupe sa stolicama, ploĉu za pisanje c) programe osposobljavanja kandidata iz poznavanja propisa o sigurnosti prometa na cestama s osnovama poznavanja motornih vozila za sve kategorije/podkategorije za koje autoškola ima odobrenje Ministarstva d) sheme ili makete prometnih znakova i oznaka na kolniku e) sheme ili druga uĉila koja prikazuju prometne situacije na cesti f) sheme ili druga nastavna sredstva za upoznavanje kandidata za vozaĉa motornih vozila s ureĊajima i opremom na vozilima koji su od posebnog znaĉaja za sigurnost prometa g) najmanje jednog licenciranog predavaĉa teorijske nastave iz poznavanja propisa o sigurnosti prometa na cestama u stalnom radnom odnosu ili angaţiranog na drugi naĉin sukladno Zakonu o radu h) tekst Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u BiH i sve pravilnike donesene na temelju navedenog Zakona i) kompjutor s projektorom ili drugi ureĊaj za prikazivanje video sadrţaja j) komplet propisane opreme za motorno vozilo k) audio-vizualne materijale koji po sadrţaju obuhvaćaju program osposobljavanja kandidata l) struĉnu literaturu. Ĉlanak 11 (Uvjeti za osposobljavanje iz pruţanja prve pomoći) U procesu kontrole osposobljavanja kandidata iz pruţanja prve pomoći Struĉno tijelo utvrĊuje: a) provodi li se obuka u prostoriji od najmanje 20 m2 s radnim prostorom površine od minimalno 1,5 m2 po kandidatu i 8 m2 za predavaĉa b) je li u prostoru za obuku osigurano grijanje na razini sobne temperature i osvjetljenje od 150 luksa c) ima li prostor za obuku prirodnu ili umjetnu ventilaciju i sanitarni ĉvor d) ima li u prostoru odgovarajući namještaj i oprema i to: - školska ploĉa ili odgovarajuća ploha za pisanje - ormari za nastavni pribor, opremu i dokumentaciju - radne stolove i stolice s naslonom ili stolice s podlogom za pisanje. Ĉlanak 12 (Uvjeti za osposobljavanje iz upravljanja) Struĉno tijelo u procesu kontrole uvjeta za osposobljavanje kandidata iz upravljanja motornim vozilom utvrĊuje ima li autoškola: a) na raspolaganju opremljen uredski prostor (u vlasništvu ili u zakupu na temelju ugovora ovjerenog od strane nadleţnog tijela) najmanje površine od 10 m2, sanitarni ĉvor koji nije dio ugostiteljskog ili stambenog prostora, telefonsku liniju, kompjutor i prostoriju za smještaj dokumentacije b) poligon u vlasništvu ili zakupu na temelju ugovora ovjeren od nadleţnog tijela ili Odluku nadleţnog tijela da se odreĊeni dio ceste, s manjom frekvencijom prometa, koristi za obavljanje poĉetnog dijela osposobljavanja kandidata iz upravljanja motornim vozilom c) nastavni plan i program osposobljavanja kandidata iz upravljanja motornim vozilom za sve kategorije/podkategorije za koje autoškola ima odobrenje Ministarstva d) dva ili više instruktora voţnje koji su u stalnom radnom odnosu e) dokaz o posjedovanju propisanog potrebnog broja vozila u vlasništvu autoškole ili lizingu (najmanje dva vozila „B“ kategorije ili najmanje dva vozila od kojih je jedno vozilo „B“ kategorije a drugo vozilo „C1, D1“ podkategorije ili „C, D“ kategorije) f) ugovor o zakupu za sva angaţirana vozila druge autoškole, organizacije ili druge osobe, koja nisu obuhvaćena toĉkom „e“ ovoga ĉlanka. Broj 4 13.05.2013. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica | 191 Ĉlanak 13 (Naĉin obiljeţavanja vozila za osposobljavanje) Struĉno tijelo prilikom obavljanja kontrolnog pregleda vozila autoškole, koja se koriste za osposobljavanje kandidata za vozaĉa motornih vozila, utvrĊuje: a) provodi li se osposobljavanja kandidata na vozilu koje je obiljeţeno odgovarajućom „L“ ploĉicom b) ima li na vozilu odgovarajući broj ploĉica u zavisnosti od kategorije/podkategorije vozila i jesu li postavljene na odgovarajuće mjesto na vozilu i to: - na vozilu kategorije „A“ i podkategorije „A1“ samo jedna ploĉica na zadnjoj strani vozila neposredno iznad ili ispod registracijske ploĉice - na ostalim vozilima dvije ploĉice i to jedna na prednjoj a druga na zadnjoj strani vozila - na vozilima koja vuku prikljuĉno vozilo dvije ploĉice i to jedna na prednjoj strani vuĉnog a druga ploĉica na zadnjoj strani prikljuĉnog vozila c) ima li „L“ ploĉica oblik kvadrata plave boje i je li slovo „L“ napisano bijelom bojom i latiniĉnim pismom d) je li duţina stranice ploĉice na motociklu i/ili lakom motociklu 12x12 cm e) je li duţina ploĉice na ostalim motornim vozilima 16x16 cm f) je li širina crte kojom je na ploĉici ispisano slovo „L“ na motociklu i/ili lakom motociklu 1,5 cm a na ostalim motornim vozilima 2 cm g) jesu li ploĉice izraĊene na magnetnoj podlozi od reflektirajućeg materijala i je li ispod slova „L“ upisan registarski broj motornog vozila na kojem se ploĉica nalazi h) nalaze li se na boĉnim stranama vozila odgovarajuće naljepnice dimenzija 600 x 300 mm s oznakom „AUTOŠKOLA“ ispod kojeg je naziv autoškole i) nalazi li se na vozilu odgovarajuća svjetleća ploĉa za oznaĉavanje vozila autoškole dimenzija 630 x 200 mm na kojoj je ispisan tekst „AUTOŠKOLA“ i slovo „L“ na lijevoj strani ploĉe (na vozilu „B“ kategorije ploĉa je postavljena na najvišem dijelu vozila a na vozilima drugih kategorija/podkategorija s kabinom postavlja se na krov kabine). Ĉlanak 14 (Tehniĉki uvjeti vozila za osposobljavanje) Nadzorom se utvrĊuje obavlja li se osposobljavanje kandidata iz upravljanja motornim vozilom na vozilu koje ispunjava propisane tehniĉke uvjete i standarde glede dimenzija, mase, osovinskog opterećenja, ureĊaja i opreme kako je to propisano ĉlankom 26. Pravilnikom o osposobljavanju za vozaĉa motornih vozila („Sluţbeni glasnik BiH“, broj 46/12). Ĉlanak 15 (Opremljenost vozila za osposobljavanje) Nadzorom se utvrĊuje imaju li vozila kojim se vrši osposobljavanje kandidata za vozaĉa motornih vozila, izuzev vozila „A“ kategorije i podkategorije „A1“ slijedeće: a) duple komande b) ureĊaj s duplim komandama na vozilu „B“ kategorije koji daje zvuĉne ili svjetlosne signale c) dva unutarnja i ĉetiri vanjska ogledala na vozilima „B“ kategorije koja kandidatu i instruktoru voţnje omogućavaju pregled voţnje d) najmanje dva vanjska ogledala za skup vozila „BE“ kategorije i dva ogledala za instruktora voţnje e) najmanje ĉetiri vozaĉka ogledala s vanjske strane prednjeg dijela vozila „C1, C, D1 i D“ kategorije/podkategorije i f) aparat za gašenje poţara. (2) Za vrijeme vršenja osposobljavanja iz upravljanja motornim vozilom osobe s invaliditetom koristi li se vozilo koje ima potrebna pomagala i koje je specijalno prilagoĊeno tjelesnim nedostacima kandidata utvrĊenim uvjerenjem o lijeĉniĉkoj sposobnosti. 2. Kontrola provedbe osposobljavanja za vozaĉa motornih vozila Ĉlanak 16 (Kontrola izvoĊenja teorijske nastave) Struĉno tijelo pri obavljanju kontrole izvoĊenja teorijske nastave utvrĊuje: a) je li autoškola, prije poĉetka izvoĊenja nastave, za svaku formiranu skupinu, dostavila Ministarstvu raspored izvoĊenja teorijske nastave s podacima o imenima kandidata, kategorije za koje se kandidati osposobljavaju, datum i vrijeme izvoĊenja nastave b) je li broj nastavnih sati osposobljavanja kandidata iz poznavanja propisa o sigurnosti prometa na cestama u skladu s brojem sati za pojedine kategorije/podkategorije koji je propisan ĉlankom 7. Pravilnika o osposobljavanju za vozaĉa motornih vozila („Sluţbeni glasnik BiH“, broj 46/12) c) traje li nastavni sat osposobljavanja kandidata iz poznavanja propisa o sigurnosti prometa na cestama 45 minuta i je li u jednom danu kandidat ima do ĉetiri nastavna sata Stranica | 192 NARODNE NOVINE Županije Posavske 13.05.2013. Broj 4 d) je li predavaĉ teorijske nastave prije nastavnog sata izvršio pripremu za sat u najmanjem trajanju od 10 minuta e) izvod li se teorijska nastava iz poznavanja propisa o sigurnosti prometa na cestama s brojem kandidata kako je to propisano prema veliĉini prostora (mjerilo je najmanje 1,5 m2 po kandidatu a maksimalan broj kandidata u jednoj skupini je 30) f) vodi li predavaĉ teorijske nastave Dnevnik rada na propisanom obrascu g) upisuje li predavaĉ teorijske nastave u Dnevniku rada za svakog kandidata, prije nastavnog sata nastavnu jedinicu i toĉno vrijeme odrţavanja nastavnog sata h) vodi li predavaĉ teorijske nastave pisane funkcionalne pripreme za izvoĊenje teorijske nastave. Ĉlanak 17 (Kontrola izvoĊenja obuke iz pruţanja prve pomoći) Struĉno tijelo pri obavljanju kontrole izvoĊenja osposobljavanja kandidata iz pruţanja prve pomoći utvrĊuje: a) provodi li program osposobljavanja kandidata iz pruţanja prve pomoći ustanova/institucija ovlaštena od Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike Ţupanije Posavske b) provodi li se osposobljavanje kandidata iz pruţanja prve pomoći osobama povrijeĊenim u prometnoj nezgodi u skladu s Programom koji je sastavni dio Pravilnika o osposobljavanju pruţanja prve pomoći („Sluţbeni glasnik BiH“, broj 13/07) c) provodi li se obuka iz teorijskog dijela prve pomoći u trajanju od šest školskih sati a iz praktiĉnog dijela u trajanju od tri školska sata d) obavlja li obuku predavaĉ, doktor medicine po struci e) provodi li se obuka u skupini od najmanje tri do naviše trideset kandidata f) nalazi li u prostoru za osposobljavanje kandidata odgovarajući namještaj i oprema i to: - sanitetski materijal i priruĉna sredstva za imobilizaciju - komplet prve pomoći za vozilo s propisanim sadrţajem - lutka za reanimaciju i sredstva za ĉišćenje i dezinfekciju lutke - sheme, odnosno slike ili crteţi povreda i uputa za pruţanje prve pomoći - priruĉnici brošure s test pitanjima, knjige i dr. g) je li obuka provedena u roku od dvadeset dana od kada je zapoĉela. Ĉlanak 18 (Kontrola izvoĊenja osposobljavanja iz upravljanja) Struĉno tijelo prilikom obavljanja kontrole izvoĊenja osposobljavanja iz upravljanja motornim vozilom utvrĊuje: a) posjeduje li instruktor voţnje kod sebe pored identifikacijskog dokumenta (vaţeće osobne iskaznice) i slijedeće: - vaţeću vozaĉku dozvolu - vaţeću dozvolu instruktora voţnje za onu kategoriju za koju se kandidat obuĉava u vozilu - Dnevnik rada instruktora voţnje - pisane pripreme za izvoĊenje nastave osposobljavanja kandidata iz upravljanja motornim vozilom b) posjeduje li kandidat kod sebe pored identifikacijskog dokumenta (vaţeće osobne iskaznice, a za malodobne osobe Izvod iz matiĉne knjige roĊenih) i slijedeće: - lijeĉniĉko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilom kategorije/podkategorije za koju se osposobljava izdano od nadleţne zdravstvene ustanove, ne starije od godinu dana - Uvjerenje o uspješno poloţenom ispitu iz poznavanja propisa sigurnosti prometa na cestama izdano od Ministarstva ali ne starije od godinu dana - Potvrdu o završenoj obuci iz pruţanja prve pomoći osobama povrijeĊenim u prometnoj nezgodi izdanu od podruţnica crvenog krst/kriţ općina Orašje, Odţak, Domaljevac-Šamac c) je li kandidat poloţio ispit iz poznavanja propisa o sigurnosti prometa na cestama i ispit iz pruţanja prve pomoći (dokazi su odgovarajuća Uvjerenja Ministarstva) d) je li je instruktor voţnje prije nastavnog sata ili blok sata izvršio pripremu za sat u trajanju od najmanje 15 minuta e) traje li nastavni sat osposobljavanja kandidata iz upravljanja motornim vozilom 45 minuta a nastavni blok sat 90 minuta (kandidat tijekom jednoga dana moţe imati najviše dva nastavna sata ili jedan nastavni blok sat) f) izvodi li autoškola prva ĉetiri nastavna sata na poligonu ili na cesti s manjom frekvencijom prometa koju je za tu namjenu odredilo nadleţno općinsko tijelo g) izvodi li autoškola osposobljavanje kandidata iz upravljanja motornog vozila na javnoj cesti nakon ĉetvrtog sata obuke h) obavlja li instruktor voţnje osposobljavanje kandidata iz upravljanja motornim vozilom samo s jednim kandidatom Broj 4 13.05.2013. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica | 193 i) nalazi li se u vrijeme obuke u vozilu pored kandidata i instruktora voţnje još neka osoba (moţe biti i vlasnik autoškole) j) koristi li instruktor voţnje za vrijeme osposobljavanja kandidata za „A“ kategoriju i podkategoriju „A1“ ureĊaj za komuniciranje na daljinu (komunikator) k) koristi li kandidat za vozaĉa podkategorije „A1“ i kategorije „A“ za vrijeme osposobljavanja na javnoj cesti prsluk reflektirajuće boje s bijelim slovom „L“ u plavom polju i korist li na glavi odgovarajuću zaštitnu kacigu na propisani naĉin i) odgovara li broj nastavnih sati osposobljavanja kandidata iz upravljanja motornim vozilom utvrĊenom broju sati za pojedine kategorije/podkategorije koji je propisan ĉlankom 11. Pravilnika o osposobljavanju za vozaĉa motornih vozila („Sluţbeni glasnik BiH“, broj 46/12) l) provodi li autoškola dodatno osposobljavanje iz upravljanja za kandidate koji nisu poloţili ispit iz upravljanja motornim vozilom nakon pet neuspjelih izlazaka na ispit m) vodi li instruktor voţnje Dnevnik rada na propisanom obrascu n) upisuje li instruktor voţnje, prije nastavnog sata osposobljavanja kandidata iz upravljanja motornim vozilom, u Dnevnik rada sate obuke po nastavnim jedinicama za svakog kandidata o) koristi li instruktor voţnje odmor izmeĊu dva dana u najmanjem trajanju od 11 sati p) vodi li instruktor voţnje pisane funkcionalne pripreme za izvoĊenje nastave u osposobljavanju kandidata iz upravljanja motornim vozilom. Ĉlanak 19 (Zaustavljanje vozila autoškole za osposobljavanje) 1) Pri obavljanju poslova kontrole iz ĉlanka 15. i 18. ovoga Pravilnika ĉlan Struĉnog tijela moţe zaustaviti vozilo autoškole na proširenju ceste, ako zaustavljanje vozila na tom mjestu ne predstavlja povredu prometnih propisa ili narušavanje sigurnosti drugih sudionika u prometu. 2) Ĉlan Struĉnog tijela zaustavlja vozilo autoškole tablicom „STOP“ pokazujući jasnu namjeru da zaustavi i kontrolira vozilo, instruktora voţnje i kandidata koji upravlja vozilom. 3) Ĉlan Struĉnog tijela daje znak za zaustavljanje vozila s takvog mjesta i na takvoj udaljenosti, da ga vozaĉ zaustavljanog vozila moţe lako i na vrijeme uoĉiti, kako bi mogao sigurno zaustaviti vozilo na zaustavnom mjestu predviĊenom za kontrolu. 4) Ĉlan Struĉnog tijela, nakon izvršene kontrole, vraća instruktoru voţnje dokumente koji su bili predmetom kontrole, osim onih koji predstavljaju dokazni materijal o eventualnoj nepravilnosti koje privremeno zadrţava do okonĉanja postupka. 5) U sluĉaju da instruktor voţnje odbije potpisati zapisnik, ĉlan Struĉnog tijela to konstatira u zapisniku uz navoĊenje razloga odbijanja. 3. Kontrola voĊenja evidencije u autoškoli i Crvenom kriţu/krstu Ĉlanak 20 (Vrste evidencije u autoškoli) Prilikom kontrole voĊenja evidencije Struĉno tijelo utvrĊuje: a) zakljuĉuje li autoškola s kandidatom Ugovor o osposobljavanju u kojem su definirana prava i obveze autoškole i kandidata i to: - prava i obveze autoškole u cilju osiguranja kvalitetnog osposobljavanja kandidata - prava i obveze kandidata sukladno Programu osposobljavanja za vozaĉa motornih vozila uz definiranje prava na promjene autoškole i mogućnosti odustajanja od obuke - cijene nastavnog sata za pojedine nastavne cjeline (propisa, prva pomoć, upravljanje), korištenje vozila za ispit te drugih usluga koje pruţa autoškola - trajanje osposobljavanja - naĉin raskida ugovora - naĉin rješavanja sporova - nadleţnost suda u sluĉaju spora b) vodi li autoškola matiĉnu knjigu i aţurira li u njoj podatke o kandidatima te ĉuva li istu kao dokument trajne vrijednosti c) obavještava li autoškola Ministarstvo o poĉetku obuke iz poznavanja propisa o sigurnosti prometa na cestama za svaku formiranu skupinu najkasnije 24 sata prije poĉetka iste te dostavlja li na propisanom obrascu raspored izvoĊenja teorijske nastave, podatke o imenima i prezimenima kandidata, kategorijama ili podkategorijama za koju se kandidat osposobljava, datum i vrijeme izvoĊenja nastave d) izdaje li autoškola Potvrdu o završenom osposobljavanju iz propisa o sigurnosti prometa na cestama na propisanom obrascu e) izdaje li autoškola Potvrdu o završenom osposobljavanju iz upravljanja motornim vozilom na propisanom obrascu f) izdaje li autoškola Potvrdu o završenom dodatnom osposobljavanju iz upravljanja motornim vozilom za kandidate koji nisu poloţili Stranica | 194 NARODNE NOVINE Županije Posavske 13.05.2013. Broj 4 ispit iz upravljanja nakon pet pokušaja na propisanom obrascu g) vodi li autoškola Dnevnik izvoĊenja nastave iz propisa o sigurnosti prometa na cestama na propisanom obrascu h) vodi li autoškola Dnevnik instruktora voţnje o provedenoj obuci iz upravljanja motornim vozilom na propisanom obrascu za svakog instruktora pojedinaĉno i) arhivira li i ĉuva autoškola dvije godine: - ugovor o osposobljavanju - potvrde o završenim programima osposobljavanja kandidata - Dnevnik rada instruktora voţnje - Dnevnik rada o izvoĊenju nastave iz propisa o sigurnosti prometa na cestama. Ĉlanak 21 (Vrste evidencije u Crvenom kriţu/krstu) Prilikom kontrole voĊenja evidencije u Crvenom kriţu/krstu Struĉno tijelo utvrĊuje: a) vodi li predavaĉ Dnevnik o izvoĊenju obuke iz pruţanja prve pomoći osobama povrijeĊenim u prometnoj nezgodi tijekom obuke na obrascu koji je propisan Pravilnikom o osposobljavanju pruţanja prve pomoći („Sluţbeni glasnik BiH“, broj 13/07) b) izdaje li Crveni kriţ/krst potvrdu o završenoj obuci iz prve pomoći osobama povrijeĊenim u prometnoj nezgodi kandidatima koji su završili osposobljavanje. IV. POSTUPCI U PROVOĐENJU KONTROLE ISPITA ZA VOZAĈA MOTORNIH VOZILA Ĉlanak 22 (Propisi za kontrolu provoĊenja vozaĉkih ispita) Struĉno tijelo kontrolu provoĊenja ispita za vozaĉa motornih vozila obavlja sukladno Pravilniku o naĉinu i uvjetima organiziranja ispita za vozaĉe motornih vozila („Sluţbeni glasnik BiH“, broj 46/12) i Pravilnika o organizaciji i naĉinu rada ispitnog povjerenstva za polaganje ispita za vozaĉa motornih vozila („Narodne novine Ţupanije Posavske“, broj 5/12 i 6/12). Ĉlanak 23 (Ispitne cjeline) Struĉno tijelo kontrolira organizaciju i provoĊenje ispita za vozaĉa motornog vozila iz oblasti navedenih u ĉlanku 6. stavku (3) toĉka „b“ ovoga Pravilnika. 1. Kontrola ispunjenosti uvjeta za organizaciju ispita Ĉlanak 24 (Vrijeme odrţavanja ispita) Struĉno tijelo kontrolira polaţu li se ispiti iz ĉlanka 6. stavak (3) toĉka „b“ ovoga Pravilnika za svaku oblast posebno i provode li se isti od ponedjeljka do subote (ukoliko neki od tih dana nije praznik) i u vremenu izmeĊu 6,00 i 20,00 sati. Ĉlanak 25 (Angaţiranost ĉlanova Povjerenstva) Pri obavljanju kontrole angaţiranosti ĉlanova Povjerenstva u provoĊenju ispita za vozaĉa motornih vozila na ispitnim mjestima u Ţupaniji Posavskoj Struĉno tijelo utvrĊuje: a) je li ispitno Povjerenstvo propisno sastavljeno b) posjeduje li predsjednik Povjerenstva vaţeću licencu predavaĉa teorijske nastave ili vaţeću licencu za ispitivaĉa teorijskog dijela ispita c) posjeduje li ispitivaĉ iz prve pomoći vaţeću licencu ispitivaĉa prve pomoći d) posjeduju li ispitivaĉi teorijskog dijela ispita vaţeće licence za ispitivaĉa teorijskog dijela ispita e) obavljaju li ispit iz propisa o sigurnosti prometa na cestama dva licencirana ispitivaĉa ako se ispit ne obavlja pomoću raĉunala f) posjeduju li ispitivaĉi iz upravljanja motornim vozilom vaţeću licencu za ispitivaĉa iz upravljanja motornim vozilom i imaju li u njoj upisane sve kategorije/podkategorije motornih vozila za koje ispitivaĉ provodi ispit. Ĉlanak 26 (Provjera identiteta kandidata) Prije poĉetka ispita za vozaĉa motornog vozila, iz sve tri oblasti, Struĉno tijelo kontrolira utvrĊuje li Povjerenstvo, odnosno ispitivaĉi, identitet kandidata na temeljnu osobne iskaznice, ili putne isprave ukoliko se radi o stranom drţavljaninu s privremenim boravkom u BiH, ili rodnog lista ukoliko je rijeĉ o malodobnoj osobi. 2. Kontrola naĉina i uvjeta provoĊenja ispita za vozaĉa motornih vozila Ĉlanak 27 (ProvoĊenje teorijskog dijela ispita) U procesu kontrole provoĊenja ispita iz poznavanja propisa o sigurnosti prometa na cestama Struĉno tijelo utvrĊuje: a) polaţe li se ispit pismeno, putem testa, odnosno korištenjem raĉunala u skupini od najmanje pet a najviše 30 kandidata (iznimno moţe i manji broj Broj 4 13.05.2013. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica | 195 kandidata ukoliko kandidatu treba omogući polaganje ispita u roku od 30 dana od dana primitka prijave) b) provode li ispit iz propisa dva ispitivaĉa teorijskog dijela ispita, a jedan ispitivaĉ ukoliko se isti polaţe korištenjem raĉunala c) jesu li ispitivaĉi prije poĉetka ispita rasporedili kandidate za nesmetano i samostalno rješavanje testova d) jesu li ispitivaĉi saopćili vrijeme trajanja ispita za pojedine kategorije/podkategorije e) jesu li ispitivaĉi, iz prostorije za polaganje ispita, udaljili sve osobe koje ne polaţu ispit a nisu ĉlanovi Povjerenstva, osim osoba nadleţnih za kontrolu i osoba koje imaju posebnu ovlast Ministarstva f) jesu li ĉlanovi Povjerenstva zapoĉeli ispit na vrijeme g) jesu li ispitivaĉi dali detaljne upute o naĉinu rješavanja testova i drugim uvjetima na ispitu (što sve smije biti na stolu u vrijeme ispita; kako se vrše ispravke danih odgovora i mogućnost zamjene lista za odgovore) h) sadrţe li ispitni testovi pitanja iz kataloga ispitnih pitanja i je li njihova struktura u skladu s ĉlankom 14. Pravilnika o naĉinu i uvjetima organiziranja ispita za vozaĉa motornih vozila („Sluţbeni glasnik BiH“, broj 46/12) i) traje li teorijski dio ispita za pojedine kategorije/podkategorije u skladu s ĉlankom 15. Pravilnika o naĉinu i uvjetima organiziranja ispita za vozaĉa motornih vozila („Sluţbeni glasnik BiH“, broj 46/12) j) jesu li kandidatima koji nisu poloţili ispit priopćene pogreške koje su napravili k) vodi li se u sluţbenoj torbi uredno i toĉno stanje testova, šifarnika i listova za odgovore l) izdaje li Ministarstvo Uvjerenje o uspješno poloţenom ispitu iz poznavanja sigurnosti prometa na cestama na propisanom obrascu kandidatima koji su poloţili teorijski dio ispita za pojedinu kategoriju/podkategoriju m) izdaje li Ministarstvo Potvrdu o poloţenom ispitu iz poznavanja propisa o sigurnosti prometa na cestama na propisanom obrascu za traktor, radni stroj, motokultivator ili moped kandidatu koji je poloţio teorijski dio ispita. Ĉlanak 28 (ProvoĊenje ispita iz prve pomoći) U procesu kontrole provoĊenja ispita iz prve pomoći Struĉno tijelo utvrĊuje: a) polaţe li se ispit pismeno, putem testa, u skupini od najmanje pet a najviše 30 kandidata (iznimno moţe i manji broj kandidata ukoliko kandidatu treba omogući polaganje ispita u roku od 30 dana od dana primitka prijave) b) sadrţi li test ispitnih pitanja deset pitanja iz kataloga ispitnih pitanja, oblast IV c) provodi li ispit iz prve pomoći ĉlan Povjerenstva koji ima vaţeću licencu iz prve pomoći d) traje li ispit iz prve pomoći najviše 20 minuta e) jesu li ĉlanovi Povjerenstva prije poĉetka ispita rasporedili kandidate za nesmetano i samostalno rješavanje ispitnih pitanja f) je li ispitivaĉ saopćio vrijeme trajanja ispita g) jesu li ĉlanovi Povjerenstva, iz prostorije za polaganje ispita, udaljili sve osobe koje ne polaţu ispit a nisu ĉlanovi Povjerenstva, osim osoba nadleţnih za kontrolu i osoba koje imaju posebnu ovlast Ministarstva h) jesu li ĉlanovi Povjerenstva zapoĉeli ispit na vrijeme i) daje li ispitivaĉ detaljne upute o naĉinu rješavanja ispitnih pitanja i drugim uvjetima na ispitu (što sve smije biti na stolu u vrijeme ispita; kako se vrše ispravke danih odgovora i mogućnost zamjene lista za odgovore) j) vodi li se u sluţbenoj torbi uredno i toĉno stanje testova, šifarnika i listova za odgovore k) izdaje li Ministarstvo Uvjerenje o uspješno poloţenom ispitu iz poznavanja pruţanja prve pomoći na propisanom obrascu kandidatima koji su poloţili ispit iz prve pomoći. Ĉlanak 29 (ProvoĊenje ispita iz upravljanja) U procesu kontrole provoĊenja ispita iz upravljanja motornim vozilom Struĉno tijelo utvrĊuje: a) provjerava li ispitivaĉ prije poĉetka ispita iz upravljanja motornim vozilom ispunjenost uvjeta za provoĊenje ispita b) je li vozilo na kojem se provodi ispit registrirano i tehniĉki ispravno, ima li duple komande sa zvuĉnim ili svjetlosnim signalnim ureĊajem c) pridrţava li se ispitno Povjerenstvo u tijeku ispita propisanog maksimalnog broja kandidata koje jedan ispitivaĉ moţe ispitati iz upravljanja motornim vozilom tijekom jednog dana kako je to propisano ĉlankom 18. Pravilnika o naĉinu i uvjetima organiziranja ispita za vozaĉa motornih vozila („Sluţbeni glasnik BiH“, broj 46/12) d) obavlja li ispit iz upravljanja motornim vozilom jedan licencirani ispitivaĉ a ako kandidat polaţe ispit peti put, obavljaju li ispit dva licencirana ispitivaĉa kao što to rade i u sluĉaju kada Ministarstvo procijeni da isti trebaju obaviti dva ispitivaĉa Stranica | 196 NARODNE NOVINE Županije Posavske 13.05.2013. Broj 4 e) nalaze li se u vrijeme ispita u vozilu samo osobe kojima je to dopušteno prema propisima (instruktor, ispitivaĉ, predsjednik Povjerenstva, zamjenik predsjednika Povjerenstva, ĉlan Struĉnog tijela ili osoba s posebnim ovlaštenjem Ministarstva) f) daje li ispitivaĉ na poĉetku ispita upute o naĉinu provedbe ispita i traţi li izjašnjavanje kandidata o tome kada da mu priopći pogreške (u tijeku ili nakon završenog ispita) g) pridrţava li se ispitivaĉ propisanog vremena trajanja ispita za pojedinu kategoriju/podkategoriju i to „A,A1,B, i B1“ najmanje 25 minuta a za ostale kategorije i podkategorije 35 minuta h) evidentira li ispitivaĉ blagovremeno u Obrazac za ocjenjivanje upravljanja i Zapisnik o polaganju ispita za vozaĉa motornog vozila sve kumulirajuće i eliminacijske greške koje je kandidat poĉinio u vrijeme ispita i) traţi li ispitivaĉ od kandidata koji polaţe ispit za podkategoriju „C1“ na uvid vaţeću vozaĉku dozvolu „B“ kategorije, ili ukoliko ne posjeduje istu Uvjerenje o poloţenom ispitu za vozaĉa „B“ kategorije j) polaţu li kandidati ispit iz upravljanja motornim vozilom za kategoriju/podkategoriju „A i A1“ na poligonu i na javnoj cesti u skladu s ĉlankom 26. Pravilnikom o naĉinu i uvjetima organiziranja ispita za vozaĉa motornih vozila („Sluţbeni glasnik BiH“, broj 46/12), a za ostale kategorije/podkategorije samo na javnoj cesti k) vrjednuju li ispitivaĉi poĉinjene pogreške tijekom ispita kandidatima na propisani naĉin i je li ukupna ocjena ispita u skladu s vrjednovanim pogreškama (kandidat je poloţio ispit ako ima evidentirano manje od 100 bodova, a ukoliko ispit provode dva ispitivaĉa kandidat je poloţio ispit ako je svaki ispitivaĉ pojedinaĉno evidentirao manje od 100 bodova) l) priopćava li ispitivaĉ odmah greške kandidatu koje je napravio u tijeku polaganja ispita iz upravljanja motornim vozilom ili na kraju ispita m) provodi li licencirani ispitivaĉ ispit iz upravljanja motornim vozilom na naĉin da nesporno utvrdi potrebna znanja i vještine kandidata za sigurno i samostalno upravljanje vozilom u skladu s ĉlankom 23. Pravilnikom o naĉinu i uvjetima organiziranja ispita za vozaĉa motornih vozila („Sluţbeni glasnik BiH“, broj 46/12). 3. Kontrola voĊenja evidencije o provedenim ispitima Ĉlanak 30 (Zapisnik o polaganju ispita) (1) U procesu kontrole Zapisnika o polaganju ispita za vozaĉa motornog vozila iz propisa o sigurnosti prometa na cestama ili programa prve pomoći (u daljnjem tekstu Zapisnik) Struĉno tijelo utvrĊuje: a) jesu li ispitivaĉi u Zapisnik o polaganju ispita za vozaĉa motornog vozila, u ovisnosti o kojem dijelu ispita je rijeĉ, evidentirali broj testa, broj negativnih bodova i konaĉnu ocjenu na ispitu te potpisali Zapisnik b) je li predsjednik Povjerenstva upisao konaĉnu ocjenu iz propisa o sigurnosti prometa na cestama, ili programa prve pomoći i potpisao Zapisnik. (2) U procesu kontrole Zapisnika o polaganju ispita za vozaĉa motornog vozila iz upravljanja motornim vozilom na poligonu i/ili na javnoj cesti Struĉno tijelo utvrĊuje: a) evidentira li ispitivaĉ iz upravljanja motornim vozilom u Zapisnik sve kumulirajuće i eliminacijske pogreške koje je kandidat poĉinio na poligonu i/ili na javnoj cesti, vrijeme trajanja ispita i konaĉnu ocjenu ispita na poligonu i/ili na javnoj cesti te potpisao Zapisnik b) je li predsjednik Povjerenstva upisao konaĉnu ocjenu i potpisao Zapisnik. Ĉlanak 31 (Lista za odgovore) U procesu kontrole Liste za odgovore s ispita poznavanja propisa o sigurnosti prometa na cestama ili pruţanja prve pomoći Struĉno tijelo utvrĊuje je li kandidat upisao ime i prezime, datum i mjesto odrţavanja ispita i je li na propisani naĉin oznakom „X“ evidentirao odgovore. Ĉlanak 32 (Obrazac za ocjenjivanje upravljanja) U procesu kontrole Obrasca za ocjenjivanje upravljanja Struĉno tijelo utvrĊuje je li ispitivaĉ evidentirao slijedeće: - mjesto i datum odrţavanja ispita - ime i prezime kandidata koji polaţe ispit - poĉetak i završetak ispita iz upravljanja motornim vozilom - kategorija/podkategorija za koju kandidat polaţe ispit - registarski broj vozila na kojem se polaţe ispit - stanje kilometar sata vozila u kojem se polaţe ispit prije i poslije ispita - relaciju - kumulirajuće i eliminacijske pogreške koje je kandidat poĉinio u vrijeme ispita s odgovarajućim brojem bodova za iste Broj 4 13.05.2013. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica | 197 - ukupan broj negativnih bodova tijekom ispita - potpis ispitivaĉa. V. ETIĈKI KODEKS Ĉlanak 33 (Etiĉki kodeks za ĉlanove Povjerenstva) U tijeku kontrole provoĊenja ispita za vozaĉa motornih vozila Struĉno tijelo utvrĊuje pridrţavaju li se ĉlanovi Povjerenstva propisanih normi i to: a) provode li ispite struĉno i sukladno propisima b) predstavljaju li se na poĉetku ispita kandidatima c) imaju li u vrijeme ispita jasno istaknute identifikacijski dokument kojeg je izdalo Ministarstvo (Sluţbena iskaznica ĉlana Povjerenstva s naznaĉenom pozicijom u Povjerenstvu) d) jesu li za vrijeme ispita pod utjecajem opojnih droga ili alkohola e) koriste li u vrijeme ispita mobilni telefon ili drugi ureĊaj koji umanjuje pozornost kandidata za vozaĉa motornih vozila f) puše li u vozilu ili prostoriji u kojoj se provodi ispit g) jesu li primjereno odjeveni za obavljanje duţnosti. Ĉlanak 34 (Etiĉki kodeks za ĉlanove Struĉnog tijela) (1) Prije i tijekom kontrolne ĉlan Struĉnog tijela obvezan je, u skladu s ovim Pravilnikom, poduzimati odreĊene radnje i mjere, odnosno suzdrţavati se od onih radnji koje su kao takve zabranjene. (2) Ĉlan Struĉnog tijela prilikom obavljanja kontrole treba prema nazoĉnom ispitivaĉu, kandidatu ili instruktoru voţnje biti uljudan, objektivan, jasan i nedvosmislen. (3) Ĉlan Struĉnog tijela ne smije raspravljati s kontroliranim ispitivaĉem, kandidatom ili instruktorom voţnje o izvršenoj kontroli i utvrĊenim nepravilnostima. (4) U izvršavanju povjerenih poslova ĉlan Struĉnog tijela obvezan je: - suzdrţavati se od zloupotrebe poloţaja u korist osobnog interesa - obavljati povjerene poslove savjesno, struĉno, samostalno i odgovorno, uz puno zalaganje za ĉuvanje ugleda Struĉnog tijela i Ministarstva, o ĉemu se mora voditi raĉuna i izvan angaţiranja u Struĉnom tijelu - ponašati se prema ispitivaĉima, predavaĉima, instruktorima voţnje, vlasnicima autoškola, predstavnicima Crvenog kriţa/krsta strpljivo, pristojno i ljubazno - postupati aţurno i toĉno u svom radu - biti prikladno odjeven za vrijeme kontrole s istaknutom sluţbenom iskaznicom na vidnom mjestu - razvijati kolegijalne i korektne odnose prema drugim ĉlanovima. (5) Tijekom kontrole ĉlanovima Struĉnog tijela strogo je zabranjeno konzumiranje duhanskih preraĊevina i alkoholnih pića. (6) Ĉlanovi Struĉnog tijela duţni su izbjegavati stvarne ili oĉigledne sukobe interesa u osobnim ili profesionalnim odnosima. (7) Sukob interesa javlja se kada osobni, odnosno profesionalni interes ĉlana Struĉnog tijela onemogućava ili eventualno moţe onemogućiti ispunjavanje povjerenih poslova. VI. ZAVRŠNE ODREDBE Ĉlanak 35 (Stavljanje izvan snage) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika stavlja se izvan snage Naputak o radu zajedniĉkog struĉnog tijela za kontrolu i nadzor rada autoškola i polaganje vozaĉkih ispita („Narodne novine Ţupanije Posavske“, broj 4/10). Ĉlanak 36 (Stupanje na snagu) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama Ţupanije Posavske. Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŢUPANIJA POSAVSKA Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa Broj: 06-27-447/13 Orašje, 03.05.2013. godine Ministar Ivo Jelušić, prof., v.r. Stranica | 198 NARODNE NOVINE Županije Posavske 13.05.2013. Broj 4 Prilog broj 1. Broj 4 13.05.2013. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica | 199 MINISTARSTVO PROSVJETE, ZNANOSTI, KULTURE I ŠPORTA ŢUPANIJE POSAVSKE Struĉno tijelo za kontrolu i nadzor osposobljavanja kandidata te naĉina i uvjeta organiziranja ispita za vozaĉa motornih vozila Broj:__________________ Datum,________________ godine Temeljem ĉlanka 30. Pravilnika o osposobljavanju za vozaĉa motornih vozila („Sluţbeni glasnik BiH“, broj 46/12) i ĉlanka 5. Pravilnika o radu Struĉnog tijela za kontrolu i nadzor („Narodne novine Ţupanije Posavske“, broj /13) Struĉno tijelo za kontrolu osposobljavanja kandidata i nadzor naĉina i uvjeta organiziranja ispita za vozaĉa motornih vozila u sastavu: 1. ____________________________, predsjednik 2. ____________________________, ĉlan 3. ____________________________, ĉlan je dana _____________ godine u ________ sati zapoĉelo nadzor nad radom _______________________________________________________________________________________ kojeg zastupa ____________________________________ i nazoĉan je vršenju nadzora, te je o tome sastavilo Z A P I S N I K ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Obrazac 1. Stranica | 200 NARODNE NOVINE Županije Posavske 13.05.2013. Broj 4 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ PRIMJEDBE NA ZAPISNIK: __________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Nadzor je završen dana ___________________ godine u ____________ sati. Zapisnik je sastavljen u tri istovjetna primjerka od kojih se po jedan primjerak dostavlja: Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa Ţupanije Posavske, odgovornoj osobi nadziranog subjekta i predsjedniku Struĉnog tijela za kontrolu i nadzor. Struĉno tijelo Ovlašteni predstavnik za kontrolu i nadzor nadziranog subjekta 1. _______________________, predsjednik __________________ 2. _______________________, ĉlan 3. _______________________, ĉlan MINISTARSTVO PROSVJETE, ZNANOSTI, KULTURE I ŠPORTA ŢUPANIJE POSAVSKE Struĉno tijelo za kontrolu i nadzor osposobljavanja kandidata te naĉina i uvjeta organiziranja ispita za vozaĉa motornih vozila Obrazac 2. Broj 4 13.05.2013. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica | 201 Broj:__________________ Datum,________________ godine Temeljem ĉlanka 30. Pravilnika o osposobljavanju za vozaĉa motornih vozila („Sluţbeni glasnik BiH“, broj 46/12) i ĉlanka 5. Pravilnika o radu Struĉnog tijela za kontrolu i nadzor („Narodne novine Ţupanije Posavske“, broj /13) Struĉno tijelo za kontrolu osposobljavanja kandidata i nadzor naĉina i uvjeta organiziranja ispita za vozaĉa motornih vozila u sastavu: 1. ___________________________, predsjednik 2. ___________________________, ĉlan 3. ___________________________, ĉlan je dana __________ godine u ________ sati zapoĉelo nadzor nad radom Povjerenstva za polaganje ispita za vozaĉa motornih vozila na ispitnom mjestu_____________________ koje je radilo u sastavu: 1. ____________________________, predsjednik 2. __________________________, tajnik 3. ____________________________, ispitivaĉ 4. __________________________, ispitivaĉ 5. ____________________________, ispitivaĉ 6. __________________________, ispitivaĉ 7. ____________________________, ispitivaĉ 8. __________________________, ispitivaĉ te je o tome saĉinilo Z A P I S N I K ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Stranica | 202 NARODNE NOVINE Županije Posavske 13.05.2013. Broj 4 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ PRIMJEDBE NA ZAPISNIK: ___________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Nadzor je završen dana ___________________ godine u ____________ sati. Zapisnik je sastavljen u tri istovjetna primjerka od kojih se po jedan primjerak dostavlja: Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa Ţupanije Posavske, predsjedniku Povjerenstva za polaganje ispita za vozaĉa motornih vozila i predsjedniku Struĉnog tijela za kontrolu i nadzor. Predsjednik Struĉno tijelo Povjerenstva za polaganje za kontrolu i nadzor ispita za vozaĉa motornih vozila 1. ______________________, predsjednik ______________________ 2. ______________________, ĉlan 3. ______________________, ĉlan Broj 4 13.05.2013. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica | 203 Temeljem ĉlanka 179. stavak 1. Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u BiH („Sluţbeni glasnik BiH“, broj 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10 i 18/13) i ĉlanka 70. stavak 2. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH („Sluţbene novine Federacije BiH“, broj 35/05) a u svezi s ĉlankom 4. Pravilnika o naĉinu i uvjetima organizacije ispita za vozaĉa motornih vozila („Sluţbeni glasnik BiH“, broj 46/12), ministar prosvjete, znanosti, kulture i športa Ţupanije Posavske, donosi PRAVILNIK o izmjenama Pravilnika o organizaciji i naĉinu rada ispitnog Povjerenstva za polaganje ispita za vozaĉa motornih vozila Ĉlanak 1 U ĉlanku 26. Pravilnika o organizaciji i naĉinu rada ispitnog Povjerenstva za polaganje ispita za vozaĉa motornih vozila („Narodne novine Ţupanije Posavske“, broj 5/12 i 6/12) stavak (1) mijenja se i glasi: „(1) Kontrolu i nadzor zakonitosti provoĊenja ispita za vozaĉa motornih vozila provodi Struĉno tijelo za kontrolu i nadzor kao stalno povjerenstvo (u daljnjem tekstu Struĉno tijelo).“ U istom ĉlanku stavak (2), (3), (4), (5) i (7) brišu se, a stavak (6) postaje stavak (2) i mijenja se i glasi: „(2) Naĉin imenovanja, djelokrug rada, postupci u provoĊenju kontrole i etiĉki kodeks ponašanja ĉlanova Struĉnog tijela bit će propisani posebnim Pravilnikom o radu Struĉnog tijela za kontrolu i nadzor.“ Ĉlanak 2 Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Narodnim novinama Ţupanije Posavske.“ Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŢUPANIJA POSAVSKA Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa Broj: 06-27-448/13 Orašje, 03.05.2013. godine Ministar Ivo Jelušić, prof., v.r. Temeljem ĉlanka 62.(5) Zakona o srednjem školstvu („Narodne novine Ţupanije Posavske“, broj: 3/04, 4/04, 3/08, 8/08, 4/11 i 7/12), ministar prosvjete, znanosti, kulture i športa Ţupanije Posavske, donosi PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o ocjenjivanju uĉenika srednjeg strukovnog obrazovanja koji rade po modularnim nastavnim planovima i programima Ĉlanak 1 U Pravilniku o ocjenjivanju uĉenika srednjeg strukovnog obrazovanja koji rade po modularnim nastavnim planovima i programima („Narodne novine Ţupanije Posavske“, broj: 6/08) u ĉlanku 4. stavak (4) mijenja se i glasi „Nastavnici su duţni izvršiti ponovno ocjenjivanje negativno ocijenjenog modula najmanje još jedanput u okviru dopunske ili produţene nastave„. U istom ĉlanku stavak (5) mijenja se i glasi „Ukoliko uĉenik do kraja školske godine, ni nakon produţene nastave, ipak ne uspije završiti modul, upućuje se na popravni ispit ali najviše iz dva predmeta, pri ĉemu broj modula u okviru ta dva predmeta nije ograniĉen“. Ĉlanak 2 U ĉlanku 5. stavak (2) mijenja se i glasi „Ocjena iz nastavnog predmeta utvrĊuje se na temelju prosjeka ocjena pozitivno ocijenjenih modula“ U istom ĉlanku stavak (3.) briše se. Ĉlanak 3 U ĉlanku 6. stavci (3), (4), (5) i (6) brišu se. Ĉlanak 4 Iza ĉlanka 6. dodaje se ĉlanak 7. koji glasi (1) Ako uĉenik ima iz jednog ili više nastavnih predmeta negativnu ocjenu, opći uspjeh je nedovoljan (1). (2) Uĉenik se upućuje na popravni ispit iz najviše dva predmeta. (3) Ukoliko uĉenik na popravnom ispitu nije ocijenjen pozitivnom ocjenom iz svih modula, moţe u naredni razred prenijeti najviše do 50% od modula u okviru svakog od dva predmeta iz kojih je upućen na popravni ispit“. (4) Moduli koji su preneseni moraju se poloţiti do kraja nastavne godine. (5) Uĉenik koji ne poloţi prenesen module ponavlja razred u koji je prenio module i ponovno ima obvezu polaganja ne poloţenih modula. Stranica | 204 NARODNE NOVINE Županije Posavske 13.05.2013. Broj 4 Ĉlanak 5 U ĉlanku 10. stavak (1) iza rijeĉi završnog briše se „odnosno maturskog“. U istom ĉlanku stavak (2) ovoga Pravilnika mijenja se i glasi „Ukoliko uĉenik na završnom ispitu iz nekog od dijelova završnog ispita dobije negativnu ocjenu ne pristupa daljnjem polaganju završnog ispita, već se upućuje da uzme novi zadatak u narednom ispitnom roku“ a iz stavka (2) dodaje se stavak (3) koji glasi „(3) Uĉenici koji su tijekom obrazovanja postigli odliĉan uspjeh i uzorno vladanje sve ĉetiri godine i završni rad im bude ocijenjen sa odliĉan (5), oslobaĊaju se polaganje ostalih dijelova završnog ispita“. Ĉlanak 6 Ĉlanak 11. mijenja se i glasi „(1) Za uĉenike koji zaostaju u svladavanju nastavnog programa i koji imaju negativnu ocjenu iz nekog modula, organizira se dopunska nastava. (2) Dopunska nastava ima interventan karakter i za uĉenika traje dok ne svlada negativno ocijenjen modul. (3) Za uĉenike koji na kraju drugog polugodišta imaju negativno ocijenjen modul, organizira se produţena nastava u trajanju od dva tjedna, nakon ĉega uĉenik ima pravo polagati modul. (4) Ukoliko uĉenik i nakon produţene nastave ne poloţi modul upućuje se na polaganje popravnog ispita ali najviše iz dva predmeta.“ Ĉlanak 7 U ĉlanku 14. dodaje se stavak (3) koji glasi „Vladanje uĉenika ocjenjuje se ocjenama: uzorno, dobro i loše. Ĉlanak 8 Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Narodnim novinama Ţupanije Posavske“. Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŢUPANIJA POSAVSKA Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa Broj: 06-38-72/13 Orašje, 08.04.2013.godine Ministar Ivo Jelušić, prof., v.r. Broj 4 13.05.2013. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica | 205 KAZALO/SADRŢAJ SKUPŠTINA ŢUPANIJE POSAVSKE 1. Zakon o javno-privatnom partnerstvu.................................................................................................................161 2. Zakon o izmjenama i dopunama zakona o komunalnom gospodarstvu.............................................................170 3. Zakon o izmjeni Zakona o unutarnjim poslovima Ţupanije Posavske...............................................................170 4. Odluka o izboru ĉlana Mandatno-imunitetne komisije......................................................................................171 5. Odluka o poništenju Natjeĉaja za izbor i imenovanje Neovisnog odbora za izbor i reviziju.............................171 VLADA ŢUPANIJE POSAVSKE 6. Odluka o kriterijima raspodjele financijskih sredstava iz tekuće priĉuve Proraĉuna Ţupanije Posavske za 2013. godinu.................................................................................................................................................................172 7. Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava s pozicije „Grant za razvoj poduzetništva i obrta" utvrĊen Proraĉunom Ţupanije Posavske za 2013. godinu...............................................................................................174 8. Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proraĉuna Ţupanije Posavske za 2013. godinu s pozicije „Grant za razvoj poduzetništva i obrta"..........................................................................................................................175 9. Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proraĉuna Ţupanije Posavske za 2013. godinu Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike Ţupanije Posavske.......................................................................................176 10. Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proraĉuna Ţupanije Posavske za 2013. godinu Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike Ţupanije Posavske.......................................................................................177 11. Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proraĉuna Ţupanije Posavske za 2013. godinu Vladi Ţupanije Posavske..............................................................................................................................................................177 12. Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava iz Grantova za šumarstvo i Grantova za poljoprivredu i vodoprivredu utvrĊenih Proraĉunom Ţupanije Posavske za 2013. godinu........................................................178 13. Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proraĉuna Ţupanije Posavske za 2012. godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa....................................................................................................................179 14. Odluka o odobrenju uplate sredstava iz proraĉuna Ţupanije Posavske za 2013. godinu na ime razlike doprinosa za mirovinsko invalidsko osiguranje za razdoblje 1999.-2003. godine..............................................................180 15. Odluka o odobrenju uplate sredstava iz proraĉuna Ţupanije Posavske za 2013. godinu na ime razlike doprinosa za mirovinsko invalidsko osiguranje za razdoblje 1999.-2003. godine..............................................................180 16. Rješenje o imenovanju vršitelja duţnosti ravnatelja Sluţbe za upošljavanje Ţupanije Posavske......................181 MINISTARSTVO PROMETA,VEZA,TURIZMA I ZAŠTITE OKOLIŠA 17. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i naĉinu obavljanja taksi prijevoza osoba na podruĉju Ţupanije Posavske...............................................................................................................................182 MINISTARSTVO PROSVJETE,ZNANOSTI,KULTURE I ŠPORTA 18. Odluka o elementima i kriterijima izbora kandidata za upis u prvi razred srednjih škola u Ţupaniji Posavskoj za školsku 2013./2014. godinu...........................................................................................................................183 19. Odluka o upisu uĉenika u prvi razred srednjih škola u Ţupaniji Posavskoj za školsku 2013./2014. godinu.....185 20. Pravilnik o radu Struĉnog tijela za kontrolu i nadzor.........................................................................................187 21. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o organizaciji i naĉinu rada ispitnog Povjerenstva za polaganje ispita za vozaĉa motornih vozila.......................................................................................................................................203 Stranica | 206 NARODNE NOVINE Županije Posavske 13.05.2013. Broj 4 22. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ocjenjivanju uĉenika srednjeg strukovnog obrazovanja 23. koji rade po modularnim nastavnim planovima i programima...........................................................................203 24. KAZALO/SADRŢAJ.........................................................................................................................................205
Zakon o dopuni Zakona o upravnim pristojbama Posavskog kantona Posavski kanton Narodne novine Županije Posavske 02/13 20.03.2013 NN Županije Posavske 02/03, NN Županije Posavske 08/01, NN Županije Posavske 01/98, NN Županije Posavske 1/97 zakon,administrativne takse,takse Stranica | 26 NARODNE NOVINE Županije Posavske 20.03.2013. Broj 2 poslodavca. Kako je Sud, iz prezentiranih dokaza utvrdio da Vlada Posavskog kantona nije dala punomoć niti je sukladno ĉlanku 115. Zakona o radu naknadno pristupila Kolektivnom ugovoru, Ustavni sud Federacije je odluĉio da u odnosu na Posavski kanton, Kolektivni ugovor nije bio zakljuĉen sukladno ĉlanku III.2.b) i III.3. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i ne moţe se primjenjivati na Posavski kanton. S obzirom na navedeno Ustavni sud Federacije je odluĉio kao u dispozitivu presude. Ovu presudu Ustavni sud Federacije je donio jednoglasno u sastavu: dr. Kata Senjak, predsjednica Suda, Sead Bahtijarević, mr. Ranka Cvijić, Aleksandra Martinović i Domin Malbašić, suci Suda. Broj: U-34/12 22.01.2013. godine Sarajevo Predsjednica Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine dr. Kata Senjak, v.r. SKUPŠTINA ŢUPANIJE POSAVSKE Na temelju ĉlanka 26. stavak 1. toĉka c) Ustava Ţupanije Posavske («Narodne novine Ţupanije Posavske», broj: 1/96, 3/96, 7/99, 3/00, 5/00 i 7/04) Skupština Ţupanije Posavske na XII. sjednici odrţanoj dana 05.03.2013.godine, donosi ZAKON o dopuni Zakona o upravnim pristojbama Ĉlanak 1 U Tarifnom broju 26. Tarife upravnih pristojbi koja je sastavni dio Zakona o upravnim pristojbama («Narodne novine Ţupanije Posavske», broj: 1/97, 1/98, 4/01, 08/01 i 2/03) iza rednog broja 6. dodaje se redni broj 7. koji glasi: «7. Za rješenje o priznavanju inozemnih obrazovnih isprava .......... 70,00». Ĉlanak 2 Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Narodnim novinama Ţupanije Posavske». Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŢUPANIJA POSAVSKA Skupština Broj: 01-02-14/13 Domaljevac, 05.03.2013. Predsjednik Mario Jurkić, prof., v.r. Na temelju ĉlanka 26. stavak 1. toĉka e) Ustava Ţupanije Posavske („Narodne novine Ţupanije Posavske", broj: 1/96, 3/96, 7/99, 3/00, 5/00 i 7/04), Skupština Ţupanije Posavske, na sjednici odrţanoj dana 05.03.2013. godine, donosi ZAKON o izmjenama i dopunama zakona o pruţanju pravne pomoći Ĉlanak 1 U Zakonu o pruţanju pravne pomoći („Narodne novine Ţupanije Posavske" broj: 3/10 i 1/12) u ĉlanku 3. stavak (3) dopunjuje se i glasi: „(3) Zavod je duţan pruţati pravnu pomoć u smislu odredbi ovog Zakona, bez obzira na imovno stanje, braniteljima koji su status stekli do dana stupanja na snagu ovog Zakona prema vaţećim propisima u postupcima zaštite prava prema propisima iz oblasti branitelj sko-invalidske zaštite i povoljnijeg umirovljenja a ĉije korištenje podlijeţe kontroli zakonitosti temeljem Zakona o provoĊenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite („Sluţbene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 82/09), pred nadleţnim tijelima uprave, odnosno sudovima na podruĉju Ţupanije, Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno Bosne i Hercegovine." U ĉlanku 3. iza stavka (3) dodaje se novi stavak (4) koji glasi: „(4) Zavod je duţan u smislu odredbi ovog Zakona, bez obzira na imovno stanje, pruţati pravnu pomoć ţrtvama nasilja u obitelji u zaštiti njihovog tjelesnog i duševnog integriteta, u vidu prijave poĉinjenog nasilja nadleţnoj Policijskoj upravi, Centru za socijalnu skrb, Sudu i Tuţiteljstvu te sastavljanjem pismenih podnesaka i zahtjeva za izricanjem zaštitnih mjera." Dosadašnji stavak (4) postaje stavak (5). Ĉlanak 2 Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Narodnim novinama Ţupanije Posavske".
Zakon o izmjeni Zakona o sudskim pristojbama Posavskog kantona Posavski kanton Narodne novine Županije Posavske 07/12 18.12.2012 NN Županije Posavske 16/21, NN Županije Posavske 10/16, NN Županije Posavske 07/10, NN Županije Posavske 02/09 zakon,sudske takse,taske Broj 7 18.10.2012. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica | 565 Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŽUPANIJA POSAVSKA Skupština Broj: 01-02-47/12 Domaljevac, 18.10.2012. godine Predsjednik Skupštine Mario Jurkić, prof., v.r. Temeljem članka 26. stavak 1. točka e. Ustava Županije Posavske («Narodne novine Županije Posavske«, broj: 1/96, 3/96, 7/99 i 7/04 ), Skupština Županije Posavske na sjednici održanoj dana 18.10.2012. godine, do n o s i ZAKON o izmjeni Zakona o sudskim pristojbama Članak 1 U Zakonu o sudskim pristojbama («Narodne novine Županije Posavske», broj: 2/2009) članak 31. mijenja se i glasi: «Neplaćene sudske pristojbe u pokrenutom sudskom postupku i predmetima u kojima nije izvršena naplata sudske pristojbe prinudnim putem i po važećim odredbama Zakona do dana početka primjene ovog Zakona, okončat će se po odredbama Zakona o ovršnom postupku («Službene novine FBiH», broj: 32/03,52/03,33/06,39/06,39/09 i 35/12)». Članak 2 Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u « Narodnim novinama Županije Posavske». Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŽUPANIJA POSAVSKA Skupština Broj :01-02-48/1 Domaljevac, 18.10.2012. godine Predsjednik Skupštine Mario Jurkić, prof., v.r. VLADA ŽUPANIJE POSAVSKE Na temelju članka 18. st. 1. Zakona o Vladi Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske broj 1/96, 4/96, 8/00, 2/07 ) i članka 34. st. 1 i 2. Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH" broj 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09; 9/10, 36/10, 45/10, 25/12), a u svezi članka 13. stavak 1. i 3. Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Posavske za 2012. godinu („Narodne novine Županije Posavske", broj 2/12) i Odluke o kriterijima raspodjele financijskih sredstava iz tekuće pričuve Proračuna Županije Posavske za 2012. godinu („Narodne novine Županije Posavske", broj 3/12), Vlada Županije Posavske na 52. sjednici održanoj dana 03.10.2012. godine, d o n o s i ODLUKU o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2012. godinu Srednjoj školi fra Martina Nedića Orašje I Iz Proračuna Županije Posavske za 2012. godinu („Narodne novine Županije Posavske", broj 2/12) odobrava se izdvajanje sredstava u iznosu od 3.500,00 KM Srednjoj školi fra Martina Nedića iz Orašja na ime financijske pomoći za kupovinu tv prijemnika, na slijedećoj poziciji: - 821300-„Nabavka opreme". II Sredstva iz točke 1. ove odluke isplatit će se sa pozicije „Tekuća pričuva Vlade" -ekonomski kod 600000 iz Proračuna Županije Posavske za 2012. godinu. ID broj korisnika sredstava 4254028710000. III Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Ministarstvo financija i SŠ fra Martina Nedića Orašje, svatko u okviru svoje nadležnosti. IV Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Narodnim novinama Županije Posavske". Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŽUPANIJA POSAVSKA Vlada Broj: 01-02-473/12 Orašje, 03.10.2012. godine Predsjednik Vlade mr.sc. Marijan Oršolić, v.r.
Zakon o izmjenama Zakona o sudskim pristojbama Posavskog kantona Posavski kanton Narodne novine Županije Posavske 07/10 15.09.2010 NN Županije Posavske 16/21, NN Županije Posavske 10/16, NN Županije Posavske 07/12, NN Županije Posavske 02/09 zakon,sudske takse,takse Broj 7 15.09.2010 NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica 729 Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŽUPANIJA POSAVSKA Skupština Broj: 01-02-83/10 Domaljevac, 15.09.2010. godine Predsjednik Skupštine Zvonko Mišković, v.r. Na temelju članka 26. stavak 1. točka e) Ustava Županije Posavske ("Narodne novine Županije Posavske”, broj: 1/96, 3/96, 7/99, 3/00, 5/00 i 7/04), Skupština Županije Posavske na sjednici održanoj dana 15.09.2010. godine, donosi ZAKON o izmjeni Zakona o izvršavanju proračuna Županije Posavske za 2010. godine Članak 1. U Zakonu o izvršavanju proračuna Županije Posavske za 2010. godinu („Narodne novine Županije Posavske“ broj 11/09 i 3/10) u članku 12. stavak 3. briše se. Članak 2. Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Narodnim novinama Županije Posavske“, a primjenjivat će se za fiskalnu 2010. godinu. Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŽUPANIJA POSAVSKA Skupština Broj: 01-02-90/10 Domaljevac, 15.09.2010. godine Predsjednik Skupštine Zvonko Mišković, v.r. Na temelju članka 26. stavak 1. točka e) Ustava Županije Posavske ("Narodne novine Županije Posavske”, broj: 1/96, 3/96, 7/99, 3/00, 5/00 i 7/04), Skupština Županije Posavske na sjednici održanoj dana 15.09.2010. godine, donosi ZAKON o izmjenama Zakona o sudskim pristojbama Članak 1. U Zakonu o sudskim pristojbama („Narodne novine Županije Posavske“ broj 2/09) u Tarifi sudskih pristojbi, u Tarifnom broju 14. stavak 2. točka e. broj „50.000,00“ zamjenjuje se brojem „500,00“. Članak 2. Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Narodnim novinama Županije Posavske“. Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŽUPANIJA POSAVSKA Skupština Broj: 01-02-91/10 Domaljevac, 15.09.2010. godine Predsjednik Skupštine Zvonko Mišković, v.r. Na temelju članka 116. stavak 1. Poslovnika o radu Skupštine Županije Posavske ("Narodne novine Županije Posavske”, broj: 6/01), Skupština Županije Posavske na XXVII. sjednici održanoj 15.09.2010. godine, donosi ODLUKU o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Županije Posavske za period 01.01. – 30.06.2010. godine I Usvaja se Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Posavske za period 01.01.-30.06.2010. godine. II Izvješće iz članka I. ove Odluke sastavni je dio ove Odluke. III Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Narodnim novinama Županije Posavske“. Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŽUPANIJA POSAVSKA Skupština Broj: 01-02-81-I/10 Domaljevac, 15.09.2010. godine Predsjednik Skupštine Zvonko Mišković, v.r. Izvješće o izvršenju proračuna Županije Posavske za razdoblje 01.01.- 30.06.2010.godine
Zakon o porezu na promet nekretnina i prava Posavskog kantona Posavski kanton Narodne novine Županije Posavske 11/09 31.12.2009 NN Županije Posavske 05/19 porezn na promet
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti Posavskog kantona Posavski kanton Narodne novine Županije Posavske 07/09 22.09.2009 NN Županije Posavske 13/19, NN Županije Posavske 05/04 socijalna zaštita ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI Članak 1. U Zakonu o socijalnoj zaštiti («Narodne novine Županije Posavske» broj: 5/04 – u daljnjem tekstu Zakon), iza članka 6. dodaje se novi članak 6a., koji glasi: «(1) Sredstva za financiranje djelatnosti centra za socijalni rad osiguravaju se u proračunu osnivača i to za: • izdatke za zaposlene (bruto plaće, naknade plaće, doprinosi poslodavca, naknade troškova zaposlenima koji se odnos na topli obrok, regres, jubilarne nagrade i sl.), • izobrazbu i stručno usavršavanje zaposlenika (informiranje, stručna usavršavanja, dnevnice za službena putovanja i sl.), • izdatke za materijal (uredski i ostali potrošni materijal); • izdaci za energiju, komunalne i ostale usluge, • tekuće održavanje (prijevoznih sredstava, zgrade, namještaja i druge opreme); • financijske izdatke (izdaci za platni promet i bankarske usluge, kamate i ostali financijski izdaci); • nabavku kapitalnih sredstava (zemljišta, građevinski objekti, uredski namještaj i oprema, prijevozna sredstva). (2) Prava zaposlenika iz stavka 1. ovoga članka uređuju se Kolektivnim ugovorom između centra za socijalni rad i osnivača. (3) Ukoliko financiranje centra nije uređeno na način iz stavka 2. ovoga članka na plaće djelatnika izravno se primjenjuju sva prava iz radnog odnosa koja vrijede za djelatnike zaposlene u jedinici lokalne samouprave koja je osnivač centra». Članak 2. Članak 7. mijenja se i glasi: «(1) Jedinice lokalne samouprave mogu u svom proračunu osigurati sredstva za ostvarivanje pojedinih prava iz socijalne zaštite. (2) Jedinice lokalne samouprave mogu utvrđivati pojedine vrste pomoći iz socijalne zaštite, pod uvjetima i na način utvrđen svojim općim aktom». Članak 3. U članku 19. u stavku 3. na kraju teksta briše se točka, stavlja se zarez i dodaje tekst koji glasi: «pod uvjetom da je tjelesno oštećenje po kojem su stekli navedenu naknadu nastalo prije njihove osamnaeste godine života». Članak 4. Članak 20. briše se. Članak 5. U članku 21. u alineji 4. umjesto točke stavlja se zarez i dodaju se nove alineje 5 i 6. koje glase: «– ima u vlasništvu registrirano osobno vozilo, osim ako centar za socijali rad utvrdi da se vozilo koristi za potrebe prijevoza člana uže obitelji koji je osoba sa utvrđenim teškim invaliditetom. – ima u vlasništvu ili suvlasništvu stan, kuću ili drugi objekt koji ne služi njemu ili članu obitelji za podmirenje osnovnih stambenih potreba». Članak 6. Članak 23. mijenja se i glasi: «Smatra se da u smislu članka 21. ovog Zakona osoba može sama sebe uzdržavati ako je uredno prijavljena službi za upošljavanje te odbije ponuđeno zaposlenje neovisno o stručnoj spremi ili, ukoliko i nije prijavljena službi za upošljavanje, a mlađa je od 65 godina života i radno je sposobna, ima prilike makar na privremenim, sezonskim, povremenim i sličnim poslovima ostvariti sredstva za podmirenje osnovnih životnih potreba ili ostvariti druge prihode». Članak 7. Iza članka 61. dodaje se novi članak 61a., koji glasi: «(1) Pravo na skrb izvan vlastite obitelji koju korisnik u cijelosti ili djelomično ostvari na teret sredstava nadležnog ministarstva ograničeno je raspoloživim sredstvima za tu namjenu u proračunu Županije Posavske. «(2) Na početku svake kalendarske godine nadležno ministarstvo utvrđuje plan raspoloživih sredstava namijenjenih za ostvarivanje prava iz stavka 1. ovoga članka. «(3) U svrhu osiguravanja pravičnosti u redoslijedu i prioritetima ostvarivanja prava na skrb izvan vlastite obitelji, u skladu sa proračunskom mogućnostima, nadležno ministarstvo će voditi posebnu «Listu čekanja». «(4) Načini i uvjeti po kojima će se vrednovati korisnici koji budu na Listi čekanja za ostvarivanje prava na skrb izvan vlastite obitelji, u skladu sa stavkom 3. ovoga članka, utvrdit se propisom nadležnog Ministra». Broj 7 22.09.2009. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica 641 Članak 8. U članku 75. stavak 4. mijenja se i glasi: «(4) Za ravnatelja centra za socijalni rad može biti imenovana osoba koja ima državljanstvo BiH, visoku stručnu spremu društvenog smjera, najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima društvenih djelatnosti, te položen stručni ispit». Članak 9. U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona centri za socijalni rad izvršit će reviziju prava korisnika, u skladu sa odredbama ovoga Zakona. Korisnicima koji su stekli neka od prava iz socijalne zaštite na temelju ranijih propisa, a ne ispunjavaju uvjete iz ovoga Zakona, prava prestaju od narednog mjeseca u odnosu na mjesec u kojem su bili predmet revizije. Članak 10. Svi postupci započeti prije stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se u skladu sa odredbama ovoga Zakona. Članak 11. Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u «Narodnim novinama Županije Posavske». Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŽUPANIJA POSAVSKA Skupština Broj:01-02-76/09 Domaljevac, 22.09.2009. godine Predsjednik Skupštine Zvonko Mišković, v.r. Na temelju članka 116. stavak 1. Poslovnika o radu Skupštine Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“, broj 6/01) Skupština Županije Posavske na XX. sjednici održanoj 22.09.2009. godine, donosi ODLUKU o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Županije Posavske za period 01.01.2009. – 30.06.2009. godine I Usvaja se Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Posavske za period 01.01.2009. – 30.06.2009. godine. II Izvješće iz članka I. Ove Odluke sastavni je dio ove Odluke
Zakon o sudskim pristojbama Posavskog kantona Posavski kanton Narodne novine Županije Posavske 02/09 04.02.2009 NN Županije Posavske 16/21, NN Županije Posavske 10/16, NN Županije Posavske 07/12, NN Županije Posavske 07/10 zakon,sudske takse,takse Godina 14 Broj 2 Orašje, 02. travanj 2009. godine ISSN 1840-0523 Na temelju članka 26. stavak 1. točka e. Ustava Županije Posavske («Narodne novine Županije Posavske», broj: 1/96, 3/96, 7/99, 3/00, 5/00, 7/04), Skupština Županije Posavske na sjednici održanoj dana 02.04.2009. godine, d o n o s i ZAKON O SUDSKIM PRISTOJBAMA DIO PRVI. OPĆE ODREDBE Članak 1. (predmet) (1) Ovim Zakonom reguliraju se pitanja u vezi sa sudskim pristojbama i utvrđuje postupak i način plaćanja sudskih pristojbi, kao i druga pitanja u vezi s tim, u postupcima pred Kantonalnim sudom u Odžaku i općinskim sudom u Orašju. (2) Postupci u kojima se plaća sudska pristojba i visina sudske pristojbe za pojedine radnje, utvrđeni su u Tarifi sudskih pristojbi, koja se nalazi u prilogu ovog Zakona i čini njegov sastavni dio. Članak 2. (obveznik plaćanja pristojbe) (1) Pristojbe propisane ovim zakonom plaća lice po čijem zahtjevu ili u čijem interesu se preduzimaju radnje u postupku, za koje je ovim Zakonom utvrđeno plaćanje pristojbe (u daljem tekstu: pristojbeni obveznik). (2) Za podneske i zapisnike koji zamjenjuju podneske pristojbu je dužno da plati lice koje podnosi podneske i lice na čiji zahtjev se sastavlja zapisnik, odnosno lice u čijem interesu se poduzimaju radnje. (3) Za odluku prvostupanjskog suda pristojbu je dužan da plati tužitelj, odnosno predlagatelj, a za sudsku nagodbu pristojbu su dužne da plate obje strane, ukoliko u nagodbi nije drugačije ugovoreno. (4) Za odluku drugostupanjskog suda i za odluku po vanrednom pravnom sredstvu, pristojbu je dužan da plati podnositelj žalbe, odnosno lice u čijem interesu je pokrenut postupak po vanrednom pravnom sredstvu. (5) Kada su u skladu sa odredbama ovog Zakona pristojbu dužna da plate dva ili više lica zajedno, njihova obveza je solidarna. Članak 3. (obvezno dostavljanje dokaza o plaćenoj pristojbi) (1) Uz podnesak (tužba, prijedlog, pravni lijek i dr.) obvezno se dostavlja dokaz o plaćenoj pristojbi. (2) Ukoliko stranka smatra da ispunjava zakonom propisane uvjete da bude oslobođena plaćanja pristojbe, mora uz podnesak podnijeti i zahtjev za oslobađanje od plaćanja pristojbe. (3) U vlasničkim sporovima o nekretninama, uz podnesak se obvezno prilaže i dokaz o utvrđenoj vrijednosti nekretnine. Članak 4. (uzajamnost plaćanja pristojbe i poduzimanja radnji u postupku) (1) Sud neće preduzimati nikakve radnje ako pristojbeni obveznik nije platio pristojbu propisanu ovim Zakonom. U slučaju podnošenja podneska bez dokaza o plaćenoj pristojbi, sud će pozvati stranku, odnosno njenog punomoćnika, da se uplati pristojba u roku od 8 dana, uz upozorenje da će joj podnesak biti vraćen. Ako stranka ne ispoštuje određeni rok, sud će podnesak vratiti uz obavijest da je vraćen zbog neplaćanja sudske pristojbe. (2) Rokovi po Zakonu o parničnom postupku ne počinju teći dok pristojba nije plaćena ili dok sud nije riješio zahtjev za oslobađanje od plaćanja pristojbe (3) Iznimno od stavka (1) ovog članka, ukoliko pristojbeni obveznik ne postupi po pozivu suda i u ostavljenom roku ne uplati pristojbu na uloženi redovni ili vanredni pravni lijek, podnesak neće biti vraćen, već će se nastaviti postupak po uloženom pravnom lijeku, a prinudnoj naplati sudske pristojbe pristupit će se u skladu sa odredbama ovog Zakona. Članak 5. (vrijeme nastanka obveze plaćanja pristojbe) Ako ovim zakonom nije drugačije propisano, pristojbena obaveza nastaje: a) za sudske odluke - danom donošenja sudske odluke, a ukoliko jedna od stranaka nije prisustvovala glavnoj raspravi, od dana dostavljanja pismene obavijesti o datumu donošenja odluke, odnosno danom Broj 2 02.04.2009. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica 2 dostavljanja odluke ako se dostava vrši u skladu sa zakonskim odredbama o dostavi; b) za sudske nagodbe - kada se zaključe; c) za paušalnu pristojbu u postupku raspravljanja zaostavštine - danom donošenja rješenja o nasljeđivanju; d) u postupku stečaja - danom donošenja rješenja o glavnoj diobi u postupku stečaja e) u postupku likvidacije - danom donošenja rješenja o zaključenju likvidacionog postupka, f) za sudske prijepise - kada se zatraže od suda; g) za ostale radnje - kada se zatraži njihovo poduzimanje. Članak 6. (izuzeci od obveze plaćanja pristojbe) (1) Iznimno od obveze iz članka 3. ovog zakona, za podneske i odluke u upravnim sporovima u stvarima mirovinskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja, dječjeg dodatka, starateljstva i socijalne pomoći, pristojba se plaća samo ako tužba bude odbijena ili odbačena. (2) Pristojbena obveza iz stavka (1) ovog članka nastaje danom donošenja odluke. Članak 7. (način plaćanja pristojbe) Pristojbe predviđene Pristojbenom tarifom su prihod Proračuna Županije i plaćaju se u gotovom novcu uplatom na propisani račun javnih prihoda. Članak 8. (rok zastare naplate pristojbe) Pravo na naplatu pristojbe zastarijeva u roku od pet (5) godina od dana nastanka pristojbene obaveze. DIO DRUGI. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA PRISTOJBE Članak 9. (oslobođeni od obveze plaćanja pristojbe) (1) Od plaćanja pristojbe oslobođeni su: a) država Bosna i Hercegovina i njeni organi, b) entiteti i njihovi organi, c) Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine, d) županije i njihovi organi, e) jedinice lokalne samouprave, f) ustanove za socijalni rad, g) izdržavana lica u postupcima utvrđivanja i ostvarivanja prava po osnovu zakonskog izdržavanja, h) lice u sporu u vezi sa ostvarivanjem njegovih prava iz radnog odnosa. (2) Pristojbe za podneske i radnje ne plaća lice koje poklanja svoju imovinu organima iz stavka (1) ovog članka, socijalno-humanitarnim, naučnim ili kulturnim organizacijama, ustanovama ili fondacijama. (3) Strano fizičko i pravno lice je oslobođeno plaćanja pristojbe ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom ili pod uvjetom reciprociteta. U slučaju sumnje o postojanju reciprociteta, prethodno se pribavlja mišljenje Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine. Članak 10. (kada se po zakonu ne plaća sudska pristojba) (1) U zemljišno-knjižnim postupcima ne plaća se pristojba za: a) upis opravdanja predbilježbe, b) službene radnje u postupku uređenja, zasnivanja i ispravljanja zemljišnih knjiga, osim ako je greška nastala krivicom titulara prava, u postupku usklađivanja zemljišnih knjiga sa faktičkim stanjem, kao i u postupku za obnavljanje uništenih zemljišnih knjiga, ukoliko se vjerodostojnom ispravom utvrdi da je upis bio prije proveden, c) upis sprovođenja odluke o diobi prava vlasništva ili prava služnosti korištenja, ako su učesnici diobe bili upisani kao suvlasnici tih prava, d) za zabilježbu privremene uprave određene u toku postupka prinudne javne prodaje, kao i za zabilježbu prinudne uprave određene umjesto prinudne javne prodaje, e) naknadni upis supružnika kao suvlasnika na osnovu sudske odluke, ako je jedan od supružnika upisan kao vlasnik u zemljišnim knjigama, kao i za upis kojim se označava idealni dio svakog supružnika na nekretninama koje su u njihovom suvlasništvu, f) upis u zemljišne knjige prava konstituiranih zakonom u korist građana, g) sve ostale radnje koje se poduzimaju po službenoj dužnosti. (2) Pristojbu za upis u zemljišno-knjižnim postupcima dužno je platiti lice u čiju se korist vrši upis. Ako upis traži lice čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugo lice, to lice također solidarno jamči za plaćanje pristojbe sa licima u čiju se korist vrši upis. (3) Pristojba za upis u zemljišno-knjižnim postupcima plaća se i kad se upis vrši po službenoj dužnosti, ako se ne radi o upisu koji je oslobođen od pristojbe. (4) Ako se u zemljišno-knjižnim postupcima, na osnovu jednog zahtjeva, upisuje više prava u korist jednog lica, pristojba se plaća onoliko puta koliko se upisa traži. (5) Pristojba za upis u zemljišno-knjižnim postupcima plaća se i kad se upis vrši u toku parničnog, vanparničnog ili izvršnog postupka. (6) Za davanje usmenih informacija i obavještenja u zemljišno-knjižnim postupcima se ne naplaćuje ni sudska pristojba ni dodatni troškovi.(7) U postupku stečaja i likvidacije pristojba se ne plaća za: a) podneske stečajnog ili likvidacionog upravnika, Broj 2 02.04.2009. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica 3 b) podneske kojima se prijavljuje upis stečajnog ili likvidacionog postupka, ili upis u sudski registar koji se vrši po službenoj dužnosti. (8) Za upis odluke o otvaranju stečajnog postupka, odluke o pokretanju postupka likvidacije, kao i odluke o zabrani obavljanja određene djelatnosti, odnosno poslova pravnog lica, ne plaća se pristojba. Članak 11. (oslobađanje od obveze plaćanja pristojbe) (1) Sud može osloboditi obveznika od plaćanja pristojbe ako bi plaćanjem pristojbe, imajući u vidu visinu sredstava iz kojih se obveznik i članovi njegove obitelji izdržavaju, ta sredstva bila u tolikoj mjeri umanjena da bi time bila ugrožena njihova egzistencija. (2) Odluku iz stavka (1) ovog članka donosi sud na pismeni zahtjev pristojbenog obveznika. Prije donošenja odluke, sud će cijeniti sve okolnosti, a naročito će uzeti u obzir vrijednost mjerodavnu za naplatu pristojbe, ukupan prihod i imovinu pristojbenog obveznika i članova njegove obitelji, koje pristojbeni obveznik uzdržava. (3) Pod obitelji u smislu odredaba ovog Zakona se podrazumijeva obitelj kako je to definirano člankom 2.(1) Obiteljskog zakona Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 35/05 ). Članak 12. (dokazi za oslobađanje od obveze za plaćanje pristojbe) (1) Visina prihoda pristojbenog obveznika i članova njegove obitelji, dokazuje se na temelju uvjerenja nadležnog organa uprave, odnosno drugih pismenih dokaza koje je pristojbeni obveznik dužan da podnese o svom imovnom stanju. (2) Uvjerenje iz stavka (1) ovog članka služi kao dokaz za oslobađanje od plaćanja pristojbe samo ako od njegovog izdavanja do podnošenja zahtjeva za oslobađanje nije proteklo više od mjesec dana. (3) Kada je to potrebno, sud može, po službenoj dužnosti, pribaviti potrebne podatke i obavještenja o imovnom stanju pristojbenog obveznika i članova njegove obitelji, a može o tome saslušati i protivnu stranku. (4) Protiv odluke suda u vezi sa zahtjevom za oslobađanje od plaćanja pristojbe nije dozvoljena posebna žalba. Članak 13. (rješenje o oslobađanju od obveze plaćanja pristojbe) (1) Rješenje o oslobađanju od obveze plaćanja pristojbe odnosi se na sve pristojbe po odgovarajućem predmetu, bez obzira kada je nastala pristojbena obveza. (2) Sud može u toku postupka ukinuti rješenje o oslobađanju od plaćanja pristojbe ako utvrdi da je pristojbeni obveznik u stanju da plati pristojbu, a tom prilikom će odlučiti da li će pristojbeni obveznik u potpunosti ili djelomično platiti pristojbu od koje je bio ranije oslobođen. Članak 14. (važenje oslobađanja od obaveze plaćanja pristojbe) (1) Oslobađanje od obaveze plaćanja pristojbe dato u parničnom i vanparničnom postupku, kao i u postupku u upravnim sporovima važi i u postupku izvršenja odluka donijetih u tim postupcima, ako se izvršenje zahtjeva u roku od tri mjeseca po pravosnažnom okončanju postupka. (2) Oslobađanje od obveze plaćanja pristojbe u vanparničnom i izvršnom postupku važi i u parničnom postupku koji nastane u toku i povodom vanparničnog i izvršnog postupka. Članak 15. (lica koja nisu dužna plaćati pristojbu za drugog) (1) Staratelj lica čije je boravište nepoznato, staratelj imovine čiji je vlasnik nepoznat, kao i privremeni zastupnik stranke koga sud postavi u postupku, nisu dužni da plaćaju pristojbe za lice koje zastupaju. (2) Naplata pristojbe u slučajevima iz stavka (1) ovog članka vrši se iz imovine lica koja se zastupaju. (3) Neplaćenu pristojbu u slučajevima iz stavka (1) ovog članka sud će unositi u popis pristojbi i po završetku postupka postupit će u skladu sa odredbama člana 31. ovog Zakona. Članak 16. (lica na koje se odnosi oslobađanje od obveze plaćanja pristojbe) (1) Oslobađanje od obveze plaćanja pristojbe odnosi se samo na lice kome je to oslobađanje priznato. (2) Kada više lica zajednički predaju podnesak ili zajedno poduzmu radnju u postupku, a jedno ili više njih je oslobođeno od obaveze plaćanja pristojbe, lice koje nije oslobođeno dužno je da plati pristojbu kao da nema oslobođenih od obveze plaćanja pristojbe. Članak 17. (uspjeh u postupku i obveza plaćanja pristojbe) (1) Ako u parničnom i izvršnom postupku lice oslobođeno od obveze plaćanja pristojbe uspije u postupku, pristojbu koju bi ono bilo dužno da plati da nije bilo oslobođeno, platit će stranka koja ne uživa oslobađanje i to u srazmjeri u kojoj je oslobođena stranka uspjela u postupku. (2) Ako se između stranke oslobođene od obveze plaćanja pristojbe i stranke koja nije oslobođena zaključi sudska nagodba, pristojbu koju bi trebalo da plati oslobođena stranka platit će stranka Broj 2 02.04.2009. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica 4 koja nije oslobođena, osim ako se stranke drugačije ne dogovore. Članak 18. (popis pristojbe za plaćanje) (1) Kada u postupku pred sudom učestvuju na jednoj strani lice koje je oslobođeno od obveze plaćanja pristojbe, a na drugoj lice koje nije oslobođeno, sud je dužan da vodi i popis pristojbe koju bi trebalo da plati oslobođeno lice. (2) Popis pristojbe se zaključuje po završetku postupka. Ako se postupak završi na način predviđen člankom 17. ovog Zakona sud će postupiti u skladu sa odredbama članka 31. ovog Zakona. Članak 19. (obračun i kontrola plaćanja pristojbe) (1) Iznos pristojbe, koju je pristojbeni obveznik dužan da plati, obračunava službeno lice koje preduzima radnju u postupku. O visini pristojbe, odnosno o obavezi plaćanja pristojbe, sud donosi rješenje protiv koga je dozvoljena žalba u roku od 8 dana po prijemu rješenja. Izjavljena žalba ne odlaže izvršenje rješenja. (2) Kontrolu naplate pristojbe vrši službeno lice koje preduzima radnju u postupku. DIO TREĆI. UTVRĐIVANJE VRIJEDNOSTI PREDMETA SPORA RADI NAPLATE PRISTOJBE Članak 20. (utvrđivanje vrijednosti predmeta spora u parničnom postupku) (1) U parničnom postupku pristojba se plaća prema vrijednosti predmeta spora. (2) Ako ovim zakonom nije drugačije određeno, odredbe propisa o parničnom postupku, na temelju kojih se utvrđuje vrijednost spora, primjenjuju se i prilikom određivanja vrijednosti spora radi naplate pristojbe. Članak 21. (utvrđivanje vrijednosti predmeta spora kod više tuženih) Ako tužitelj jednom tužbom obuhvati dva ili više tuženih i traži da tužbeni zahtjev bude usvojen prema sljedećem tuženom, u slučaju da bude pravosnažno odbijen prema onome koji je u tužbi naveden prije njega, ili ako prema svakom od njih ističe isti zahtjev, ili ako prema pojedinim od njih ističe različite zahtjeve koji su u međusobnoj vezi, vrijednost predmeta spora radi naplate pristojbe određuje se prema zahtjevu čija je vrijednost najveća. Članak 22. (utvrđivanje vrijednosti predmeta spora u sporovima u vezi sa zakonskim uzdržavanjem) Ako je predmet spora pravo na zakonsko uzdržavanje ili potraživanje pojedinih iznosa zakonskog uzdržavanja, vrijednost predmeta spora radi naplate pristojbe računa se prema zbiru davanja za tri mjeseca, ako se uzdržavanje ne traži za kraće vrijeme. Članak 23. (utvrđivanje vrijednosti predmeta spora u sporovima iz nasljednog prava) Ako je predmet spora nasljedno pravo na cijeloj zaostavštini, kao vrijednost predmeta spora uzima se vrijednost čiste zaostavštine, a ako je predmet spora samo jedan dio zaostavštine ili određena stvar iz zaostavštine, kao vrijednost predmeta spora uzima se čista vrijednost tog dijela, odnosno stvari. Članak 24. (utvrđivanje vrijednosti predmeta spora u vlasničko-pravnim sporovima) Vrijednost predmeta spora u vlasničko-pravnim sporovima o nepokretnostima, određuje se prema prometnoj vrijednosti nepokretnosti koja je predmet spora, a koju na zahtjev pristojbenog obveznika utvrđuje komisija koju imenuje općinsko vijeće u općini na čijoj se teritoriji nepokretnost nalazi. Članak 25. (što se uzima kao vrijednost predmeta spora radi naplate pristojbe) (1) Kao vrijednost predmeta spora radi naplate pristojbe uzima se: a) u diobnim parnicama – vrijednost dijela imovine koja se izdvaja iz zajedničke imovine koja je predmet diobe; b) u parnicama u kojima je predmet spora izvršenje kakve radnje ili trpljenje ili ne činjenje ili izjava volje ili utvrđenje da postoji ili ne postoji neko pravo ili pravni odnos ili da se utvrdi istinitost ili neistinitost kakve isprave – iznos koji je tužitelj označio u tužbi s tim da taj iznos ne može biti manji od 500,00 KM; c) u parnicama za proglašenje prestanka važnosti ugovora o arbitraži – iznos od 500,00 KM; d) u sporovima o stvarnim i ličnim služnostima i o dosmrtnom uzdržavanju – iznos od 500,00 KM; e) u sporovima o utvrđivanju reda prvenstva potraživanja u izvršnom postupku – visina potraživanja, a najviše 1.000,00 KM. Članak 26. (najniži iznos predmeta vrijednosti spora) Ako se po odredbama članaka 20. do 26. ovog Zakona ne može utvrditi vrijednost predmeta spora, kao vrijednost se uzima iznos od 500,00 KM. Broj 2 02.04.2009. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica 5 Članak 27. (utvrđivanje vrijednosti predmeta spora u izvršnom postupku) (1) U izvršnom postupku plaća se pristojba prema vrijednosti zahtjeva koji treba izvršiti. (2) Pri utvrđivanju vrijednosti zahtjeva u izvršnom postupku za naplatu pristojbe shodno se primjenjuju odredbe članaka 20. do 26. ovog Zakona. Članak 28. (utvrđivanje vrijednosti predmeta spora u upravnim sporovima) (1) U upravnim sporovima plaća se pristojba prema vrijednosti predmeta spora, ako je predmet spora procjenjiv. (2) Vrijednost procjenjivog spora utvrđuje se shodno odredbama članka 20. do 26. ovog Zakona. (3) Ako predmet spora nije procjenjiv, plaća se pristojba kao u tarifnom broju 23 Tarife sudskih pristojbi. Članak 29. (utvrđivanje vrijednosti predmeta spora u ostalim postupcima) Kada je u vanparničnom postupku, u zemljišno-knjižnom postupku, u stečajnom postupku i postupku likvidacije za plaćanje pristojbe mjerodavna vrijednost zahtjeva, za njeno utvrđenje će se shodno primjenjivati odredbe članka 20. do 26. ovog Zakona, ako u Tarife sudskih pristojbi nije drugačije određeno. Članak 30. (promjena vrijednosti predmeta spora u toku postupka) (1) Prvobitno utvrđena vrijednost predmeta spora ostaje kao osnov za plaćanje pristojbe, bez obzira da li se ta vrijednost promijenila u toku postupka. (2) Ako se pravnim lijekom, odnosno prigovorom protiv rješenja o izvršenju, odluka pobija samo u jednom dijelu, za plaćanje pristojbe za pravni lijek, odnosno prigovor uzima se vrijednost samo pobijanog dijela. (3) Ako pravni lijek ulažu obje stranke, pristojba za pravni lijek određuje se posebno za svaku stranku prema vrijednosti onog dijela odluke koji se pravnim lijekom pobija. (4) U statusnim sporovima, u sporovima za utvrđivanje i u sporovima u kojima se tužbeni zahtjev ne odnosi na novčani iznos, za plaćanje pristojbe za pravni lijek, mjerodavna je vrijednost prema kojoj je plaćena pristojba za tužbu. (5) Za pravni lijek koji se ulaže samo protiv odluke o troškovima postupka ili odluke o sporednim potraživanjima, pristojba se plaća samo prema iznosu troškova postupka ili iznosu sporednih potraživanja. DIO ČETVRTI. POSTUPAK ZA NAPLATU NEPLAĆENE PRISTOJBE Članak 31. (prinudna naplata neplaćene pristojbe) (1) Pristojbe čiji se iznos određuje na kraju postupka, pristojbeni obveznik je dužan platiti u roku od 8 dana od prijema rješenja iz članka 19. ovog Zakona. Ako pristojbeni obveznik ne plati pristojbu u navedenom roku, sud će zatražiti od nadležnog poreznog organa na čijoj teritoriji se nalazi prebivalište, odnosno sjedište pristojbenog obveznika da se naplata dužne pristojbe izvrši prinudnim putem. (2) Po prijemu rješenja i zahtjeva suda u smislu stavka (1) ovog članka nadležni porezni organ će izdati nalog za plaćanje u skladu sa odredbama članka 41. i 42 Zakona o poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 33/02 i 28/04), kojim će se naložiti pristojbenom obvezniku da u određenom roku plati dugovanu pristojbu, kao i iznos od 50% visine te pristojbe na ime kaznene pristojbe. Ako pristojbena obveza ostane neplaćena u roku određenom u nalogu za plaćanje, pristupit će se provođenju procedure prinudne naplate prema odredbama poglavlja XI istog Zakona. (3) Nadležni porezni organ će obavijestiti sud o rezultatima naplate sudske pristojbe izvršene prinudnim putem dostavom dokaza o naplati pristojbe. DIO PETI. POVRAT PRISTOJBE Članak 32. (pravo na povrat plaćene pristojbe) (1) Lice koje je platilo pristojbu koju uopće nije bila dužno da plati ili je platilo pristojbu u iznosu većem od propisanog, kao i lice koje je platilo pristojbu za sudsku radnju, a ta radnja iz bilo kog razloga nije izvršena, ima pravo na povrat pristojbe. (2) Postupak za povrat pristojbe pokreće se na zahtjev lica iz stavka (1). Članak 33. (rok za podnošenje zahtjeva za povrat plaćene pristojbe) Zahtjev za povrat pristojbe se podnosi sudu u roku od 30 dana od dana kada je pristojba plaćena, odnosno od dana saznanja da sudska radnja nije izvršena, a najkasnije u roku od godinu dana od dana kada je pristojba plaćena. Članak 34. (zahtjev za povrat plaćene pristojbe u slučaju medijacije) Ako se stranke, u toku postupka, a najkasnije do zaključenja glavne rasprave, sporazumiju da će pristupiti rješavanju spora u postupku medijacije i u postupku medijacije postignu sporazum, imaju pravo na povrat naplaćene pristojbe u punom iznosu. Broj 2 02.04.2009. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica 6 Članak 35. (rješenje o usvajanju zahtjeva za povrat plaćane pristojbe) Ukoliko usvoji zahtjev za povrat pristojbe, sud će primjerak rješenja dostaviti i nadležnom ministarstvu, radi izvršenja povrata. Članak 36. (kada se ne plaća pristojba) U postupku povrata pristojbe ne plaća se pristojba. DIO ŠESTI. NADZOR NAD PRIMJENOM OVOG ZAKONA Članak 37. (nadležni organ za vršenje nadzora) Nadzor nad provedbom odredaba ovog zakona vrši Ministarstvo financija Županije. DIO SEDMI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 38. (plaćanje pristojbe u prelaznom razdoblju) (1) Za podneske, radnje i isprave po kojima je pristojbena obveza nastala do dana stupanja na snagu ovog Zakona, a pristojba nije plaćena, pristojba će se platiti u skladu sa propisima i tarifom koji su važili do njegovog stupanja na snagu. (2) Ako je do stupanja na snagu ovog Zakona plaćena pristojba za radnju, koja će se izvršiti poslije njegovog stupanja na snagu, neće se plaćati nova pristojba po ovom Zakonu, niti će se vraćati naplaćena pristojba. (3) Ako je pristojbeni obveznik oslobođen plaćanja pristojbe u postupku, koji do stupanja na snagu ovog Zakona nije okončan, dato oslobađanje važi i poslije stupanja na snagu ovog Zakona. Članak 39. (prestanak primjene ranijih propisa) Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje da važi Zakon o sudskim pristojbama (Narodne novine Županije Posavske broj:1/97,2/99). Članak 40. (stupanje na snagu) Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Narodnim novinama Županije Posavske”. BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine ŽUPANIJA POSAVSKA Skupština Broj: 01-02-23/09 Domaljevac,02.04.2009.godine Predsjednik Skupštine Zvonko Mišković, v.r. TARIFA SUDSKIH PRISTOJBI DIO PRVI. PARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Tarifni broj 1. (pristojba za podneske) (1) Za tužbu, protutužbu, prijedlog za ponavljanje postupka, prijedlog da se prizna odluka stranog suda i odluka stranog arbitražnog suda, plaća se, prema vrijednosti predmeta spora, slijedeća pristojba: a) do 1.500,00 KM - 50,00 KM; b) preko 1.500,00 do 3.000,00 KM - 100,00 KM; c) preko 3.000,00 do 10.000,00 KM - 200,00 KM; d) preko 10.000,00 do 50.000,00 KM - 500,00 KM; e) preko 50.000,00 do 100.000,00 KM - 1.000,00 KM; f) preko 100.000,00 KM - 1% na označenu vrijednost spora, ali ne više od 10.000,00 KM; (2) Za tužbu za utvrđivanje i osporavanje očinstva, plaća se pristojba u iznosu od 50,00 KM. (3) Za tužbu kojom se traži razvod braka, poništenje braka, utvrđivanje postojanja i nepostojanja braka i utvrđivanje da je brak zaključen plaća se pristojba u iznosu od 200,00 KM. (4) Za tužbu zbog smetanja posjeda plaća se pristojba u iznosu od 50,00 KM. (5) Za tužbu zbog iseljenja plaća se pristojba u iznosu od 100,00 KM. (6) Za tužbu zbog otkaza ugovora o zajmu ili zakupu stvari, za tužbu o otkazu ugovora o zakupu poslovnih prostorija plaća se pristojba u iznosu od 200,00 KM. (7) Za prijedlog da se dozvoli izvršenje ili obezbjeđenje ili izda privremena mjera, za prijedlog za povrat u prijašnje stanje, za prijedlog za obezbjeđenje dokaza prije pokretanja parnice, za prijedlog za određivanje sudske mjere osiguranja, za odgovor na tužbu ili reviziju, plaća se polovina pristojbe propisana ovim tarifnim brojem. (8) Za prijedlog kojim se daje otkaz ugovora o zakupu poslovnih prostorija, plaća se pristojba u iznosu od 100,00 KM. (9) Za prijedlog da se prizna odluka inozemnog suda u statusnim stvarima plaća se pristojba u iznosu od 200,00 KM, a za žalbu protiv donesenog rješenja – 300,00 KM. Broj 2 02.04.2009. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica 7 (10) Za žalbu ili reviziju protiv presude i za žalbu protiv rješenja u sporovima zbog smetanja posjeda, plaća se dvostruka pristojba propisana stavkom (1) ovog tarifnog broja. (11) Za žalbu protiv rješenja kojim je odbijen prijedlog za povrat u prijašnje stanje plaća se polovina pristojbe prema vrijednosti predmeta spora iz stavka (1) ovog tarifnog broja, ali ne više od 200,00 KM. (12) Za žalbu ili reviziju protiv ostalih rješenja plaća se pristojba propisana u stavku (1) ovog tarifnog broja. (13) Za podnesak primljen na zapisnik kod suda, kao i za podnesak primljen na zapisnik u toku rasprave, plaća se pristojba za odnosni podnesak, propisana ovim tarifnim brojem. (14) Ne plaća se posebna pristojba za prepisivanje iz tarifnog broja 27. ove Tarife, ako je zapisnik trebalo sastaviti u više primjeraka. (15) Kad je u tužbi stavljen prijedlog za određivanje sudske mjere osiguranja ili kada se u žalbi stavi prijedlog za povrat u prijašnje stanje, plaća se, pored pristojbe na tužbu, odnosno žalbu i pristojba na prijedlog propisana stavkom (7) ovog tarifnog broja. (16) Za prijedlog da se dozvoli izvršenje ili obezbjeđenje ili da se odredi sudska mjera osiguranja, plaća se jedna pristojba i kad se predloži istovremeno ili naknadno više sredstava izvršenja, odnosno obezbjeđenja. Tarifni broj 2. (pristojba za odluke) (1) Za presudu prvostepenog suda i rješenje o priznavanju odluke stranog suda ili odluke stranog arbitražnog suda, plaća se pristojba prema pristojbenoj osnovici, propisanoj tarifnim brojem 1. ove Tarife. (2) Za presudu na temelju priznanja, presudu na temelju odricanja i presudu zbog propuštanja, donesenu najkasnije na pripremnom ročištu, odnosno na ročištu za glavnu raspravu, ako pripremno ročište nije održano, plaća se polovina pristojbe propisane tarifnim brojem 1. ove Tarife. (3) Za rješenje o odbacivanju tužbe, koje se shodno Zakonu o parničnom postupku donosi prije ili u toku prvostepenog postupka, plaća se polovina pristojbe propisane tarifnim brojem 1. ove Tarife, ali ne više od 200,00 KM. (4) Za rješenje o prijedlogu za dozvolu izvršenja ili obezbjeđenja, kao i za rješenje o određivanju sudske mjere osiguranja, odnosno naredbe, plaća se polovina pristojbe propisane tarifnim brojem 1. ove Tarife. (5) Pristojba za konačnu odluku plaća se prema vrijednosti ostatka spornog predmeta koji nije obuhvaćen dopunskom presudom. (6) Za presudu prvostepenog suda koja je donesena u vezi sa protutužbom plaća se pristojba kao da je o protutužbi posebno raspravljano. (7) Ako je više parnica spojeno radi zajedničkog raspravljanja, pristojba za presudu plaća se posebno za svaku parnicu, kao da ne postoji spajanje više parnica. (8) Za dopunsku presudu ili rješenje neće se plaćati pristojba ako je za odluku koja je dopunjena plaćena pristojba prema punoj vrijednosti spora. Također se neće plaćati pristojba za donošenje odluke kojom se vrši naknadna ispravka ranije donijete odluke. (9) Za rješenje o izvršenju ili obezbjeđenju, plaća se jedna pristojba, bez obzira da li je odlučeno o više sredstava izvršenja, odnosno obezbjeđenja i bez obzira da li je odlučeno istovremeno ili naknadno. Tarifni broj 3. (pristojba za sudsku nagodbu) Za sudsku nagodbu u toku prvostepenog postupka plaća se prema vrijednosti na koju su se stranke poravnale, polovina pristojbe propisane tarifnim brojem 1. ove Tarife. DIO DRUGI. VANPARNIČNI POSTUPAK Tarifni broj 4. (opće odredbe) (1) Za prijedlog kojim se pokreće postupak u vanparničnoj stvari, izuzev kada se radi o postupcima koji su predviđeni u tarifnim brojevima 8. do12. ove Tarife, plaća se pristojba u iznosu od 60,00 KM. (2) Za prijedlog i odluku za proglašenje nestalog lica u ratu umrlim i dokazivanje smrti lica u ratu, ne plaća se pristojba. (3) Pristojba na nalog za iseljenje iz poslovnih prostorija uračunava se u pristojbu na odluku suda koja bude donesena povodom prigovora protiv naloga. Ako je pristojba na nalog veća od pristojbe koja je plaćena na odluku povodom prijedloga za izdavanje naloga za iseljenje iz poslovnih prostorija, u tom slučaju će se naplatiti razlika. Tarifni broj 5. (pristojba za odluku u vanparničnom postupku) (1) Za odluku suda u vanparničnom postupku plaća se pristojba u iznosu od 100,00 KM. (2) U svim vanparničnim postupcima primjenjivat će se shodno odredbe stava (8) iz tarifnog broja 2. ove Tarife. Tarifni broj 6. (pristojba za sudsku nagodbu u vanparničnom postupku) Za sudsku nagodbu u svim vanparničnim postupcima plaća se pristojba u iznosu od 50,00 KM. Broj 2 02.04.2009. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica 8 Tarifni broj 7. (pristojba za žalbu u vanparničnom postupku) Za žalbu protiv odluke prvostepenog suda u vanparničnom postupku, plaća se pristojba u iznosu od 100,00 KM. Tarifni broj 8. (pristojba za raspravljanje zaostavštine) (1) Za raspravljanje zaostavštine plaća se pristojba prema vrijednosti čiste zaostavštine i to: a) do 5.000,00 KM - 50,00 KM, b) preko 5.000,00 KM do 20.000,00 KM - 100,00 KM, c) preko 20.000,00 KM do 50.000,00 KM - 150,00 KM, d) preko 50.000,00 KM do 100.000,00 KM - 200,00 KM, e) preko 100.000,00 do 200.000,00 KM - 300,00 KM, f) preko 200.000,00 do 500.000,00 KM - 500,00 KM, g) preko 500.000,00 KM - 500,00 KM + 1% na razliku iznad 500.000,00 KM ali ne više od 5.000,00 KM. (2) Pristojba se plaća samo ako je postupak za raspravljanje zaostavštine završen donošenjem rješenja o nasljeđivanju. Pristojba na rješenje o naknadno pronađenoj imovini plaća se prema vrijednosti naknadno pronađene imovine, a u skladu sa stavkom (1) ovog tarifnog broja. (3) Pristojbu plaćaju nasljednici u srazmjeri nasljednih dijelova. (4) Prilikom utvrđivanja čiste vrijednosti zaostavštine odbit će se ostaviočevi dugovi, troškovi sahrane ostavioca, legati i drugi tereti, troškovi popisa i procjene zaostavštine i drugi troškovi. (5) Ne plaća se posebna pristojba za diobu nasljedstva ako nasljednici sporazumno predlože diobu i sporazum o diobi bude unesen u rješenje o nasljeđivanju. (6) Za zabilježbu prvenstvenog reda i uknjižbu ustupanja prvenstva kao i za ostale zabilježbe vezane za zaostavštinu plaća se pristojba propisana tarifnim brojem 14. ove Tarife. Tarifni broj 9. (pristojba za sastavljanje i čuvanje testamenta) Pristojba u iznosu od 50,00 KM plaća se za: a) prijedlog za sastavljanje sudskog testamenta, b) sastavljanje sudskog testamenta, c) prijedlog kojim se traži čuvanje testamenta u sudu, d) opoziv testamenta sastavljenog pred sudom, e) prijedlog za vraćanje testamenta koji se nalazi na čuvanju u sudu, f) vraćanje testamenta koji se zamjenjuje. Tarifni broj 10. (pristojba za prijedlog i odluku u postupku diobe zajedničke imovine) Za prijedlog i odluku da se provede dioba zajedničke imovine pristojba se plaća prema vrijednosti imovine i to: a) do 5.000,00 KM - 50,00 KM, b) preko 5.000,00 KM do 20.000,00 KM - 100,00 KM, c) preko 20.000,00 KM do 50.000,00 KM - 150,00 KM, d) preko 50.000,00 KM do 100.000,00 KM - 200,00 KM, e) preko 100.000,00 do 200.000,00 KM - 300,00 KM, f) preko 200.000,00 do 500.000,00 KM - 500,00 KM, g) preko 500.000,00 KM vrijednosti - 500,00 KM + 1% na razliku iznad 500.000,00 KM ali ne više od 5.000,00 KM. Tarifni broj 11. (pristojba za prijedlog za uređenje međe) Za prijedlog za uređenje međe plaća se pristojba u iznosu od 100,00 KM. Tarifni broj 12. (pristojba za ovjeru potpisa, rukopisa, prijepisa i prevoda) (1) Za podnesak kojim se traži ovjera potpisa, rukopisa, prijepisa i prevoda plaća se pristojba u iznosu od 10,00 KM. (2) Za ovjeru prepisa plaća se pristojba - za prvi polutabak 10,00 KM, a za svaki slijedeći polutabak iznos od 5,00 KM. (3) Za ovjeru rukopisa plaća se pristojba za prvi polutabak 10,00 KM, a za svaki slijedeći novi polutabak iznos od 5,00 KM. (4) Za ovjeru potpisa sudskog tumača na prijevodima plaća se pristojba u iznosu od 10,00 KM. (5) Za ovjeru potpisa na punomoći plaća se pristojba u iznosu od 10,00 KM, (6) U postupku prodaje stanova po Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, plaća se pristojba za ovjeru potpisa na ugovoru u iznosu od 10,00 KM a za upis u knjigu položenih ugovora 20,00 KM, dok se za ovjeru potpisa na ostalim ugovorima plaća pristojba u iznosu od 50,00 KM, (7) Za podnesak, odnosno ovjeru produženja roka važenja ugovora plaća se 50% od iznosa pristojbe iz stavka (6) ovog tarifnog broja. (8) Potpis na ispravi koju izdaju državni organi, potpisi ovlaštenih lica za predstavljanje firmi ili pravnog lica smatraju se kao jedan potpis, ako su Broj 2 02.04.2009. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica 9 propisima ili pravilima za potpisivanje ovlaštena dva ili više lica. (9) Za podnesak kojim se traži ovjera potpisa (rukoznaka) na ispravi plaća se jedna pristojba, bez obzira koliko se potpisa (rukoznaka) na ispravi ovjerava. (10) Za ovjeru potpisa (rukoznaka) i pečata, plaća se jedna pristojba. (11) Ako se jednim podneskom traži ovjera potpisa (rukoznaka) na više isprava plaća se pristojba na podnesak. (12) Pod polutabakom podrazumijeva se list hartije od dvije strane formata A-4. Započeti polutabak računa se kao cijeli. Kada je vrijednost ugovora procjenjiva, ali nije u ugovoru označena, za ovjeru potpisa na ugovoru plaća se dvostruka pristojba iz stavka (6) ovog tarifnog broja. (13) Za ovjeru potpisa na punomoćju, odnosno ugovoru plaća se jedna pristojba, bez obzira da li se ovjerava jedan ili više potpisa. DIO TREĆI. ZEMLJIŠNO-KNJIŽNI POSTUPAK Tarifni broj 13. (pristojba za podneske) Za podnesak kojim se traži upis prava vlasništva, upis ili brisanje uknjižbe, zabilježbe ili predbilježbe kao i upis prava upravljanja ili prava korištenja na nekretninama, plaća se pristojba u iznosu od 30,00 KM. Tarifni broj 14. (pristojba za upise podataka) (1) Sudsku pristojbu snosi lice u čiju korist se vrši uknjižba, osim ako ugovorne strane ne utvrde drugačije. (2) Visina pristojbe određuje se prema vrsti i vrijednosti predmeta pravnog posla, kako slijedi: a)uknjižba vlasništva - 0.1%, b) uknjižba hipoteke, zemljišnog duga ili doživotnog prava uživanja, trajnog prava korištenja, stvarnih služnosti i tereta, pravo dugoročnog najma i zakupa, prava preče kupovine i realnih tereta 0.1% c) uknjižba hipoteke za odobravanje kredita za privrednu djelatnost 0.1%, d) minimalni iznos sudske pristojbe za uknjižbu - 50,00 KM, e) maksimalni iznos sudske pristojbe za uknjižbu - 50.000,00 KM, f) uknjižba predbilježbe ili zabilježbe naplaćuje se paušalno - 50,00 KM. Tarifni broj 15. (pristojbe za prijepise i izvatke) (1) Za prijepise i izvatke plaća se slijedeća pristojba: a) za izdavanje neovjerenog prijepisa ili izvatka - 5,00 KM, b) za izdavanje ovjerenog prijepisa ili službenog izvatka - 10,00 KM, c) za izdavanje uvjerenja i potvrda - 5,00 KM. (2) Za dopune i potvrde prijepisa i izvadaka naplaćuje se ista pristojba kao i za njihovo izdavanje. Tarifni broj 16. (pristojba za žalbu ili prigovor) Za žalbu ili prigovor protiv rješenja u zemljišno-knjižnim postupcima plaća se pristojba u iznosu od 50,00 KM. DIO ČETVRTI. PRISTOJBE U POSTUPKU STEČAJA I LIKVIDACIJE Tarifni broj 17. (pristojbe za podneske) (1) Za prijedlog da se otvori postupak stečaja ili likvidacije, plaća se pristojba u iznosu od 100,00 KM. (2) Za prijavu povjerilaca u postupku stečaja ili likvidacije, plaća se pristojba u iznosu od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da ne može biti manja od 50,00 KM niti veća od 10.000,00 KM. (3) Za žalbu protiv odluke o stečajnom ili likvidacijskom postupku plaća se pristojba u iznosu od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da ne može biti manja od 100,00 KM niti veća od 10.000,00 KM. (4) Kao osnov za plaćanje pristojbe na prijave povjerilaca uzima se iznos potraživanja koji povjerilac prijavljuje. Pri tome će se uzimati da uslovljena tražbina nije uslovljena. Ako jedan povjerilac prijavi više potraživanja pristojba se plaća na ukupan iznos tih potraživanja. Tarifni broj 18. (pristojba u stečajnom postupku) (1) U stečajnom postupku, od zbira iznosa koji su upotrijebljeni ili stoje na raspolaganju za podmirenje dugova stečajne mase, plaća se pristojba u iznosu od 100,00 KM do 1.000,00 KM, u zavisnosti od složenosti postupka. (2) Pristojbu u stečajnom postupku određuje sud po okončanju postupka, a dužan je platiti stečajni upravnik iz stečajne mase nakon pravosnažnosti rješenja o glavnoj ili naknadnoj diobi. PETI DIO. UPIS U SUDSKI REGISTAR Tarifni broj 19. (pristojba za podneske) (1) Za prijavu u sudski registar plaća se pristojba u iznosu od 50,00 KM. Broj 2 02.04.2009. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica 10 (2) Ako se jednom prijavom traži više upisa za isto pravno lice, plaća se samo jedna pristojba iz ovog tarifnog broja. Tarifni broj 20. (pristojba za upise u sudski registar) (1) Za rješenje o upisu osnivanja privrednog društva plaća se pristojba u iznosu od 400,00 KM. (2) Za rješenje o upisu osnivanja dijelova privrednog društva, plaća se pristojba u iznosu od 200,00 KM. (3) Za rješenje o upisu osnivanja drugih pravnih lica koji nisu navedeni u stavku (1) i (2) ovog tarifnog broja plaća se pristojba u iznosu od 300,00 KM. (4) Za rješenje o upisu lica ovlaštenog za zastupanje pravnog lica plaća se pristojba u iznosu od 150,00 KM. (5) Za rješenje o upisu prava vršenja spoljnotrgovinskog prometa plaća se pristojba u iznosu od 300,00 KM, pored iznosa iz stavka 1 ovog tarifnog broja. (6) Za rješenje o upisima koji nisu obuhvaćeni prethodnim stavcima ovog tarifnog broja plaća se pristojba u iznosu od 150,00 KM po jednom upisu. (7) Za zahtjev za brisanje upisa iz sudskog registra plaća se pristojba u iznosu od 100,00 KM. (8) Za rješenje po zahtjevu za brisanje upisa, plaća se pristojba u iznosu od 100,00 KM. (9) Kada se više privrednih društava spajaju u jedno, pored pristojbe za podnesak plaća se i pristojba iz stavka (6) ovog tarifnog broja, kao i pristojba za upis novoosnovanog privrednog društva. (10) Ako se jednim podneskom traži više upisa, plaća se pristojba za svaki upis posebno. (11) Za žalbu na rješenje doneseno u postupku upisa u sudski registar plaća se pristojba u iznosu od 200,00 KM. Tarifni broj 21. (pristojba za objavljivanje upisanih podataka) (1) Za dostavljanje upisanih podataka radi objavljivanja u službenom glasniku plaća se pristojba u iznosu od 50,00 KM. (2) Za objavljivanje podataka čije je upisivanje traženo jednim podneskom, plaća se samo jedna pristojba iz ovog tarifnog broja. DIO ŠESTI. UPRAVNI SPOR I POSTUPAK ZA SUDSKU ZAŠTITU Tarifni broj 22. (pristojba za tužbu u upravnim sporovima) (1) Za tužbu protiv upravnog akta plaća se pristojba u iznosu od 100,00 KM. (2) Za tužbu u sporovima iz zdravstvenog, mirovinskog i invalidskog osiguranja, dječjeg dodatka, starateljstva, usvojenja i socijalne pomoći plaća se pristojba u iznosu od 20,00 KM. (3) Za tužbu za ponavljanje postupka plaća se pristojba u iznosu od 100,00 KM. (4) Za zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke u upravnom sporu plaća se pristojba u dvostrukom iznosu od pristojbe iz stavaka (1) i (2) ovog tarifnog broja. (5) Ako je uz tužbu protiv upravnog akta stavljen i zahtjev za odlaganje od izvršenja upravnog akta, plaća se pristojba u iznosu od 150,00 KM. Tarifni broj 23. (pristojba za odluke) Za presudu u postupku u upravnom sporu plaća se: a) kada je predmet spora procjenjiv - 1% od vrijednosti spornog predmeta, s tim da ne može biti manja od 100,00 KM ni veća od 5.000,00 KM; b) kada je predmet spora neprocjenjiv – 100,00 KM; c) kada se radi o sporovima iz zdravstvenog, mirovinskog i invalidskog osiguranja, starateljstva, dječjeg dodatka, usvajanja i socijalne pomoći pristojba za presudu plaća se u iznosu od 20,00 KM; d) ako je predmet spora djelimično procjenjiv, pristojba se plaća kao da je predmet procjenjiv. DIO SEDMI. POSEBNI SLUČAJEVI Tarifni broj 24. (pristojba za sudska uvjerenja i potvrde) (1) Za podnesak kojim se traži izdavanje uvjerenja plaća se pristojba u iznosu od 5,00 KM. (2) Za izdano uvjerenje se plaća pristojba u iznosu od 10,00 KM. (3) Za potvrdu o pravomoćnosti ili izvršnosti koja se stavlja na sudski otpravak plaća se pristojba u iznosu od 5,00 KM. (4) Ako se jednim uvjerenjem potvrđuje više činjenica, plaća se jedna pristojba. (5) Plaćanju pristojbe iz stavka (1) ovog tarifnog broja podliježu i elektronski podnesci kao i svaki naknadni podnesak kojim se dopunjava ili mijenja prvobitni podnesak. Tarifni broj 25. (pristojba za punomoć) (1) Za izdavanje usmene punomoći pred sudom, za usmeno opozivanje ili otkaz punomoći pred sudom plaća se pristojba u iznosu od 10,00 KM. (2) Za sudsku obavijest o opozivu ili otkazu punomoći plaća se pristojba u iznosu od 5,00 KM. Broj 2 02.04.2009. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica 11 (3) Ako više lica ovlaštenih za potpisivanje pravnog lica izdaju punomoć jednom zastupniku, plaća se pristojba za jednu punomoć. (4) Za izdavanje usmene punomoći po stavku (1) ovog tarifnog broja, plaća se jedna pristojba i kad više lica istovremeno izdaju punomoć jednom ili većem broju lica. Tarifni broj 26. (pristojba za razmatranje spisa) Za pismeni podnesak za razmatranje završenih sudskih spisa plaća se pristojba u iznosu od 5,00 KM. Tarifni broj 27. (pristojbe za prijepise) (1) Za pismeni ili usmeni zahtjev da se izvrši prepisivanje sudskog akta, plaća se pristojba u iznosu od 5,00 KM. (2) Za prepisivanje sudskih akata kao i za prepisivanje akata iz zbirke isprava koje je sud izvršio na zahtjev stranke, plaća se od svake započete stranice originala pristojba u iznosu od po 5,00 KM. (3) Za izdavanje prijepisa raspravnog zapisnika plaća se polovina pristojbe iz stavka (1) ovog tarifnog broja. (4) Za izdavanje transkripta audio zapisa plaća se pristojba od 2,00 KM po stranici. Kao cijela stranica smatra se svaka započeta stranica teksta u standardnom formatu. (5) Za izdavanje audio zapisa na CD-u plaća se pristojba u iznosu od 5,00 KM. (6) Ako se istovremeno sudski prijepis ovjerava plaća se posebna pristojba za ovjeravanje u iznosu od 5,00 KM. (7) Za prijepis raspravnog zapisnika koji je izrađen istovremeno sa sastavljanjem originala plaća se polovina pristojbe iz stavka (1) ovog tarifnog broja. (8) Pod prepisom se ne podrazumijevaju: fotokopija ili kopija, koja je preslikani original ili matrica, uključujući uvećanje i umanjenje, mehaničkim ili elektronskim presnimavanjem, hemijskom reprodukcijom ili nekom drugom ekvivalentnom tehnikom kojom se precizno reprodukuje original. Tarifni broj 28. (pristojba za izvode iz sudskog registra i drugih javnih knjiga) (1) Za izvode iz sudskog registra ili drugih javnih knjiga koje vodi sud, ako se izdaju na zahtjev stranke, plaća se pristojba u iznosu od 10,00 KM po stranici. (2) Kada je izvod sastavila sama stranka i podnijela ga sudu na potvrdu plaća se polovina pristojbe iz ovog tarifnog broja. Tarifni broj 29. (pristojba za sudski depozit) (1) Za čuvanje (depozit) novca, stvari i papira od vrijednosti na zahtjev stranke, plaća se godišnje 1% vrijednosti, s tim da iznos pristojbe ne može biti manji od 100,00 KM. (2) Pristojba se plaća za svaku godinu unaprijed, a započeta godina računa se kao cijela. (3) Ako se vrijednost stvari ne može procijeniti po njihovoj prirodi, izvršit će se procjena od strane vještaka o trošku deponenta. Tarifni broj 30. (pristojba za protest isprava) (1) Za molbu za protest mjenice, čeka i drugih isprava ili ugovora zbog neakceptiranja, neisplate ili neispunjenja, plaća se pristojba u iznosu od 5,00 KM. (2) Za protest isprave se plaća pristojba prema vrijednosti, i to: a) do 50,00 KM - 5 ,00KM, b) preko 50,00 KM do 500,00 KM - 25,00 KM, c) preko 500,00 KM - 50,00 KM. (3) Ako se jednom molbom traži više protesta odnosno zamjena protesta, plaća se jedna pristojba za molbu, ali se u tom slučaju plaća posebna pristojba za svaki protest, odnosno zamjenu protesta. Tarifni broj 31. (pristojba za ostale upise) Za podnesak koji stranka usmeno daje na zapisnik pred sudom plaća se pristojba predviđena u ovoj Tarifi za odnosni podnesak. Tarifni broj 32. (pristojba za postupke pred arbitražom) (1) Za prijedlog stranke da sud postavi arbitra ili predsjednika arbitraže plaća se pristojba u iznosu od 25,00 KM. (2) Za prijedlog o izuzeću arbitra plaća se pristojba u iznosu od 50,00 KM. (3) Za sastavljanje potvrde o pravomoćnosti i izvršnosti presude arbitraže plaća se pristojba u iznosu od 25,00 KM. Tarifni broj 33. (pristojba za zahtjev za izuzeće) Za zahtjev za izuzeće plaća se pristojba u iznosu od 30,00 KM. Broj 2 02.04.2009. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica 12
Zakon o porezu na imovinu, naslijeđe i dar Posavskog kantona Posavski kanton Narodne novine Županije Posavske 09/08 31.12.2008 NN Županije Posavske 05/19 dar,porez ZAKON o porezu na imovinu, naslijeđe i dar I - OPĆE ODREDBE Članak 1 (Predmet) Ovim zakonom uređuje se porez na imovinu, naslijeđe i dar (u daljem tekstu: porez) na području Županije Posavske ( u daljem tekstu: Županija), koji plaćaju fizičke i pravne osobe, postupak za utvrđivanje i naplatu, kao i postupak za povrat poreza. Članak 2. (Raspored prihoda) Prihodi od poreza propisanih člankom 3. ovog zakona se raspoređuju 50% u Proračun Županije, a 50% u proračune općina. Članak 3. (Vrste poreza) Ovim zakonom se propisuju slijedeći porezi: a) porez na imovinu, b) porez na naslijeđe i dar. II - POREZ NA IMOVINU Članak 4. (Obveznici poreza na imovinu) (1) Porez na imovinu plaćaju fizičke i pravne osobe koje su vlasnici slijedeće imovine: a) poslovnog prostora, b) stambene zgrade, stana i garaže koji se izdaju pod zakup, c) putničkog automobila, osim taksi vozila, d) motocikla, e) plovnog objekta preko 7 m dužine, f) zgrade ili stana za odmor i rekreaciju. (2) Ako je imovina u vlasništvu više osoba svaka od njih je obveznik poreza razmjerno dijelu vlasništva. Članak 5. (Način i visina plaćanja poreza na imovinu) (1) Porez na imovinu plaća se godišnje u paušalnom iznosu i to za: a) poslovni prostor 1,00 KM/m2 b) stambenu zgradu , stan i garažu koji se izdaju pod zakup 1,00 KM/m2 c) putnički automobili (osim taksi vozila): Godine starosti automobila Obujam motora do 1600 ccm preko 1600 ccm 1) do 2 godine starosti 50,00 KM 100,00 KM 2) od 2 do 5 godina starosti 35,00 KM 70,00 KM 3) od 5 do 10 godina starosti 25,00 KM 50,00 KM d) za motocikl: 1) do 2 godine starosti 30,00 KM, 2) preko 2 godine starosti 10,00 KM, e) za plovni objekt preko 7 m u iznosu od 100,00 KM, f) za zgradu ili stan za odmor i rekreaciju 1,00 KM/m2 (2) Porez na putnički automobil i motocikl plaća se godišnje u paušalnom iznosu pri registraciji vozila (3) Bez dokaza o plaćenom porezu na imovinu vozila se ne može registrirati. Članak 6. (Oslobađanje od plaćanja poreza na imovinu) Porez na imovinu ne plaćaju: a) Država Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine, Županija, općina, kao i njihovi organi, organizacije i institucije, b) strana država pod uvjetima reciprociteta, c) invalidna osoba na putnički automobil koji je nabavljen uz porezne olakšice i oslobađanja, d) Pravne i fizičke osobe koje vozilo koriste isključivo za potrebe prijevoza umrlih, e) gospodarsko društvo i obrtnik za prostore koje koriste prilikom obavljanja registrirane djelatnosti, f) ustanove iz oblasti obrazovanja, zdravstva, znanosti, kulture, religije, športa i zaštite od požara, g) vlasnik stana ili zgrade za odmor i rekreaciju koju koristi u stambene svrhe izbjegla i raseljena osoba. Članak 7. (Plaćanje poreza na imovinu pri promjeni vlasnika) Pri promjeni vlasnika imovine iz člana 4. ovog zakona u toku kalendarske godine, novi vlasnik ne plaća porez na imovinu ako je taj porez plaćen od strane ranijeg vlasnika. Članak 8. (Razrez poreza na imovinu) Porez na imovinu razrezuje se unaprijed u godišnjem iznosu za imovinu zatečenu u vlasništvu poreznog obveznika na dan 31. siječnja godine za koju se razrez vrši, a za imovinu stečenu u toku godine u visini koja razmjerno odgovara vremenu od dana stjecanja te imovine do kraja godine. Članak 9. (Obaveza dostavljanja podataka) Nadležni općinski organ koji vodi evidenciju o imovini iz člana 4. ovog zakona dužan je dostaviti Poreznoj ispostavi Županijskog poreznog ureda ( u daljem tekstu Porezna ispostava) podatke o vlasniku i njegovoj imovini. III - POREZ NA NASLIJEĐE I DAR Članak 10. (Predmet plaćanja poreza) (1) Porez na naslijeđe i poklon plaća se na nekretninu koju nasljednik i daroprimatelj nasljeđuje, primi na dar ili stekne po drugoj osnovi bez naknade, kao i na pravo uživanja, odnosno korištenja na nekretninu koju fizička osoba stiče na teritoriju Županije na osnovu zakona o nasljeđivanju ("Službeni list SR Bosne i Hercegovine", broj 7/80 i 15/80), odnosno ugovora. (2) Porez na nasljeđe i dar plaća se i na pokretnu stvar ako joj je pojedinačna vrijednost veća od 2.000,00 KM. Članak 11. (Obveznik poreza) (1) Obveznik poreza na naslijeđe i dar je fizička osoba koja na teritoriji Županije naslijedi ili primi na dar imovinu na koju se plaća porez na naslijeđe i dar. (2) Obveznik poreza na nasljeđe i dar je i osoba koje naslijedi ili primi na dar pravo uživanja ili korištenja nekretnine. Članak 12. (Plaćanje poreza uslijed odricanja od nasljedstva i darova) Ako se nasljednik, odnosno daroprimatelj odrekne nasljedstva ili dara ili ga ustupi, porez na naslijeđe i dar plaća osoba kojoj je nasljedstvo ili dar pripalo, ili mu je ustupljeno. Članak 13 (Nastajanje obveze plaćanja) (1) Obveza plaćanja poreza na naslijeđe i dar nastaje u trenutku pravosnažnosti rješenja o nasljeđivanju, odnosno u trenutku prijema dara. (2) Dar se smatra primljenim u trenutku potpisivanja ugovora o daru a ako ugovor nije zaključen, u trenutku kada je dar primljen. Članak 14. (Osnovica poreza) Ako je naslijeđena ili na dar primljena nepokretna imovina opterećena pravom uživanja, obaveza nasljednika, odnosno daroprimatelja za plaćanje poreza na naslijeđe i dar nastaje po prestanku prava uživanja. Članak 15. (Osnovica poreza) (1) Osnovica poreza na naslijeđe i dar tržišna vrijednost naslijeđene ili na dar primljene imovine u trenutku nastanka porezne obveze nakon odbitka dugova i troškova koji terete imovinu na koju se plaća ovaj porez. Članak 16. (Utvrđivanje tržišne vrijednosti) (1) Tržišnu vrijednost naslijeđene ili na dar primljene imovine utvrđuje Porezna ispostava na način i po postupku utvrđenom propisima koji uređuju bliže tu oblast. (2) Obveznik poreza mora se pozvati najmanje tri dana prije dana određenog za vršenje procjene da sudjeluje kao stranka u postupku procjene. Obveznik poreza ima pravo da u postupku procjene stavlja prijedloge i primjedbe, a povjerenstvo koje vrši procjenu dužna je prijedloge i primjedbe koje ne usvoji da unese u zapisnik. (3) Procjena imovine može se izvršiti i ako se obveznik poreza ne odazove dostavljenom pozivu. Članak 17. (Stopa poreza) Porez na nasljeđe i poklon plaća se po stopi od 5%. Članak 18. (Oslobađanje od poreza) a) nasljednik, odnosno daroprimatelj prvog nasljednog reda, supružnik ako je drugog nasljednog reda, roditelj kada nasljeđuje i prima na dar imovinu od djece i malodobno dijete bez oba roditelja, b) nasljednik drugog nasljednog reda kada nasljeđuje ili prima na dar jednu stambenu zgradu, odnosno jedan stan, pod uvjetom da je sa ostaviocem u trenutku njegove smrti, odnosno sa darodavateljem u trenutku primitka dara, živio u zajedničkom domaćinstvu i da on i članovi njegove obitelji nemaju drugi stan u vlasništvu, c) nasljednik drugog nasljednog reda kada nasljeđuje ili prima na dar obradivo poljoprivredno zemljište, ako mu je poljoprivreda osnovno zanimanje, d) nasljednik, odnosno daroprimatelj, brat i sestra pod uvjetom da se ta imovina ne može otuđiti u roku od 5 godina. e) Država Bosna i Hercegovina , Federacija Bosne i Hercegovine, Županija, općina, njihovi organi i institucije, vjerska institucija i humanitarna organizacija. Članak 19. (Oslobađanje predmeta od poreza) (1) Porez na nasljeđe i dar ne plaća se na: a) predmete domaćinstva, b) imovinu na koju nasljednik, odnosno daroprimatelj ne može steći pravo vlasništva, pravo uživanja, odnosno korištenja, c) imovinu koja je naslijeđena ili na poklon primljena, a koju porezni obveznik ustupi bez naknade Državi Bosne i Hercegovine, Federaciji Bosne i Hercegovine, Županiji, općini, njihovim organima i institucijama, vjerskoj instituciji i humanitarnoj organizaciji. d) Porez plaćen prije ustupanja naslijeđa ili dara ne vraća se. Članak 20. (Oslobađanje od poreza između bivših supružnika) Porez na nasljeđe i dar ne plaća se kad se uređuju imovinski odnosi bivših supružnika. Članak 21. (Organ razrezivanja poreza) (1) Porez na nasljeđe i dar razrezuje Porezna ispostava na čijem području se nalazi naslijeđena ili na dar primljena imovina. (2) Ako naslijeđena imovina, odnosno dar sadrži samo pokretnu imovinu, porez razrezuje nadležna Porezna ispostava u prebivalištu poreznog obveznika. (3) Ako se nasljeđuje ili na dar primljena nepokretna imovina nalazi na području dvije ili više općina, razrez poreza vrši Porezna ispostava prema mjestu gdje se imovina nalazi. Članak 22. (Organi obvezni za dostavljanje rješenja i ugovora) Sudovi, organi županijske uprave i notari dužni su rješenja o nasljeđivanju i ugovore o poklonu nepokretne imovine dostaviti nadležnoj Poreznoj ispostavi u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti rješenja, odnosno ovjere ugovora. IV - PODNOŠENJE PRIJAVE, OBRAČUN I RAZREZ POREZA, ROK I MJESTO PLAĆANJA Članak 23. (Obaveza podnošenja porezne prijave na imovinu) (1) Obveznik poreza na imovinu, dužan je Poreznoj ispostavi podnijeti poreznu prijavu sa podacima potrebnim za utvrđivanje visine poreza. (2) Oblik i sadržaj porezne prijave iz stava (1) ovog članka propisuje ministar financija Županije Posavske (u daljem tekstu: Ministar financija) Pravilnikom o primjeni odredaba Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i dar. Članak 24. (Rok podnošenja porezne prijave na imovinu) (1) Obveznik poreza na imovinu dužan je podnijeti prijavu za razrez poreza najkasnije do 31. prosinca tekuće godine za koju se vrši utvrđivanje poreza. (2) Izuzetno od stava (1) ovog članka, obveznik poreza na imovinu koja podliježe registraciji ne podnosi poreznu prijavu, a porez plaća prilikom registracije. Članak 25. (1) Obveznik poreza na imovinu koji je već jednom podnio prijavu za razrez poreza na imovinu nije dužan podnositi godišnju prijavu u slučaju da nije bilo promjena u stanju imovine. (2) Ako obveznik poreza na imovinu u toku godine stekne imovinu na koju se plaća porez na imovinu dužan je o tome podnijeti prijavu Poreznoj ispostavi u roku od 15 dana od dana sticanja imovine, odnosno početka korištenja imovine iz članka 4. stavak (1) točka a) i e) za objekte koji su bili u izgradnji, a za imovinu koju izdaje pod zakup danom izdavanja pod zakup. Članak 26. (Rok podnošenja porezne prijave na nasljeđe i dar) Obveznici poreza na nasljeđe i dar dužni su poreznu prijavu za razrez poreza podnijeti u roku od 15 dana od dana zaključivanja ugovora, odnosno od dana prijema rješenja o nasljeđu. Članak 27. (Organi obvezni za dostavljanje podataka) (1) Banka, organ uprave, sud i druga pravna i fizička osoba dužni su na zahtjev Porezne ispostave dostaviti podatke sa kojima raspolažu, ako su ti podaci od značaja za utvrđivanje njihove porezne obveze ili poreznih obveza drugih osoba sa kojima su u poslovnom odnosu. (2) Nadležna općinska služba koja izdaje odobrenje za građenje i uporabnu dozvolu dužna je primjerak odobrenja dostaviti i Poreznoj ispostavi. Članak 28. (Organ razrezivanja poreza na imovinu) Porez na imovinu obračunava i razrezuje Porezna ispostava na temelju podataka iz porezne prijave. Članak 29. ( Postupak uslijed netočnosti podataka u prijavi) Ako Porezna ispostava u postupku razreza poreza ustanovi da podaci koje je obveznik poreza naveo u poreznoj prijavi ne odgovaraju stvarnom stanju, utvrdit će se osnovica poreza na temelju podataka kojim raspolaže Porezna ispostava, sukladno Zakonu o poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj 33/02 i 28/04 u daljem tekstu: Zakon o poreznoj upravi). Članak 30. (Rokovi za razrezivanje poreza) (1) Porez na imovinu razrezuje se najkasnije do 30 travnja unaprijed za tekuću godinu. (2) Porez na naslijeđe i dar razrezuje se u roku od 30 dana od dana podnošenja porezne prijave. (3) Porezna ispostava dužna je obvezniku poreza dostaviti rješenje o razrezu poreza u roku od 15 dana po isteku roka za razrez poreza. Članak 31. (Rok i mjesto plaćanja poreza na imovinu) (1) Porez na imovinu plaća se u roku od 30 dana od dana podnošenja porezne prijave, izuzev poreza na motorna vozila koji se plaća odmah pri registraciji vozila za godinu dana unaprijed. (2) Porez na nepokretnu imovinu plaća se prema mjestu gdje se imovina nalazi, a porez na pokretnu imovinu plaća se prema mjestu prebivališta poreznog obveznika. Članak 32. (Rok i mjesto plaćanja poreza na nasljeđe i dar) Porez na nasljeđe i dar plaća se u roku od 90 dana od dana donošenja rješenja, i to za nekretnine prema mjestu gdje se nekretnina nalazi, a za pokretnu imovinu prema mjestu prebivališta poreznog obveznika. V - PRINUDNA NAPLATA, KAMATA, POVRAT, ŽALBA, ZASTARA Članak 33. (Primjena Zakona o poreznoj upravi u Federaciji Bosne i Hercegovine) Odredbe Zakona o poreznoj upravi primjenjivat će se u postupku prinudne naplate poreza, zateznih kamata, povrata poreza, žalbenog postupka i zastare. VI - JAMSTVO I OTPIS POREZA Članak 34. (Jamstvo zbog nemogućnosti naplate poreza) (1) Ako se porez ne može naplatiti iz imovine poreznog dužnika, naplatit će se iz imovine članova njegovog domaćinstva koji su tu imovinu stekli od poreznog obveznika po bilo kojem osnovu. (2) Ako je porezni dužnik, da bi izbjegao obvezu plaćanja poreza, pravnim poslom otuđio imovinu u korist osobe koja nije član njegovog domaćinstva, Porezna uprave može takav posao pobijati pred sudom, pod uvjetom da je kupac znao za takvu namjeru poreznog dužnika. Članak 35. (Slučajevi otpisa poreza) (1) Dospjeli iznos poreza koji se ne može naplatiti otpisuje se kao nenaplativ ako: a) je porezni dužnik umro ili se odselio u nepoznato mjesto, a nije ostavio pokretnu ili nepokretnu imovinu iz kojih se može naplatiti dospjeli porez. Ako se iza umrlog naknadno pronađe imovina ili se sazna novo prebivalište poreznog dužnika, ponovo će se zadužiti otpisanim porezom ukoliko nije nastupila zastara prava na naplatu, b) se prisilnom naplatom koja se vršila svake godine bez uspjeha dug nije mogao naplatiti ni nakon isteka treće godine od dana dospjelosti i c) u slučaju teške bolesti. (2) Pod teškom bolešću iz stavka (1) točka c) ovog članka, podrazumijevaju se bolesti utvrđene Naredbom o listi teških bolesti odnosno teških tjelesnih povreda na osnovu kojih se ostvaruje naknada za slučaj teške invalidnosti ili teške bolesti ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj 30/05). (3) Bolesti se dokazuju na osnovu nalaza, mišljenja i dijagnoze nadležne zdravstvene ustanove u Županiji Posavskoj. Članak 36. (Mogućnost naplate otpisanog poreza) (1) Ako se nakon otpisa pojavi mogućnost naplate otpisanog poreza, porezni dužnik će biti ponovo zadužen otpisanim porezom, ako nije nastupila zastara prava na naplatu. (2) Ne smatra se nenaplativim i ne može se otpisati dospjeli porez na koji postoji jamstvo prema odredbama ovog zakona ili ako postoji imovina iz koje se porez može naplatiti. (3) U izuzetnim slučajevima, ako bi se naplatom poreza dovelo u pitanje nužno izdržavanje poreznog dužnika i članova njegovog domaćinstva, porez se može otpisati u cijelosti ili djelomično. (4) O otpisu poreza rješava Porezna uprava. Članak 37. (Nadzor nad obračunavanjem poreza) Nadzor nad obračunavanjem i plaćanjem poreza utvrđenim ovim zakonom vrši nadležna Porezna ispostava. VII - KAZNENE ODREDBE Članak 38. (Kaznene odredbe za pravne osobe, organ, odnosno javnu službu) (1) Novčanom kaznom u visini od 500,00 KM do 15.000,00 KM kaznit će se pravna osoba, organ, odnosno javna služba ako: a) ne dostavi podatke o vlasniku i njegovoj imovini (članak 9.), b) u roku ne dostavi rješenje o nasljeđivanju i ugovor o daru (članak 22.), c) ne podnese ili u roku ne podnese prijavu za razrez poreza (članak 23., 24. i 25), d) na zahtjev Porezne ispostave ne dostavi podatke kojima raspolaže (članak 27.), e) u roku ne plati porez (članak 31.), f) ne dozvoljava ili ometa izvršenje postupka prinudne naplate (članak 33.), (2) Novčanom kaznom za prekršaj propisan u stavu (1) ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi, organu, odnosno javnoj službi u visini od 50,00 KM do 3.000,00 KM. Članak 39. (Kaznene odredbe za fizičku osobu) Novčanom kaznom od 20,00 KM do 1.500,00 KM kaznit će se za prekršaj porezni obveznik fizička osoba ako: ne podnese ili u roku ne podnese prijavu za razrez poreza (članak 23., 24.,25. i 26.), na zahtjev Porezne ispostave ne dostavi podatke kojima raspolaže (članak 27.), u roku ne plati porez (članak 31. i 32.) i ne dozvoljava ili ometa izvršenje postupka prinudne naplate (članak 33.). VIII - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 40. (Obveze do stupanja na snagu ovog zakona) Porezne obveze koje su nastale do dana stupanja na snagu ovog zakona izvršit će se prema propisima koji su važili u momentu nastanka porezne obveze. Članak 41. (Provedbeni propisi) Ministar financija donijet će provedbeni propis iz članka 23. stavak (2) ovog zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu istog. Članak 42. (Primjena provedbenih propisa koji su u primjeni) Provedbeni propisi doneseni na osnovu propisa koji su u primjeni do dana stupanja na snagu ovog zakona, primjenjivat će se do donošenja novih u skladu sa ovim zakonom. Članak 43. (Rok podnošenja porezne prijave za imovinu koja se oporezuje po ovom zakonu) Porezni obveznici koji na dan stupanja na snagu ovog zakona imaju imovinu koja se oporezuje po ovom zakonu dužni su poreznu prijavu podnijeti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Članak 44. (Primjena federalnih propisa) Ako ovim zakonom pojedina pitanja iz oblasti poreza nisu regulirani shodno se primjenjuju federalni propisi iz ove oblasti. Članak 45. (Prestanak važenja propisa) Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje da važi Zakon o porezima Županije Posavske ("Narodne novine Županije Posavske" broj 5/03 i 2/08).
Zakon o socijalnoj zaštiti Posavskog kantona Posavski kanton Narodne novine Županije Posavske 05/04 21.07.2004 NN Županije Posavske 13/19, NN Županije Posavske 07/09 socijalna zaštita ZAKON o socijalnoj zaštiti I OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim se Zakonom uređuje način obavljanja i financiranja djelatnosti socijalne zaštite, korisnici, prava korisnika socijalne zaštite, postupak za ostvarivanje tih prava te druga pitanja značajna za obavljanje djelatnosti socijalne zaštite. Članak 2. (1) Pojedini izrazi uporabljeni u ovom Zakonu imaju ovo značenje: 1. Samac je osoba koja nema obitelji i živi bez članova svoje obitelji. 2. Obitelj čine bračni drugovi, djeca i drugi srodnici, sukladno propisima o obiteljskim odnosima, koji žive zajedno. 3. Zajedničko kućanstvo čini socioekonomska zajednica jedne ili više obitelji u kojoj se zajedno stječu novčana i materijalna sredstva, stečena radom i korištenjem zajedničkih materijalnih dobara (zemljišta, zgrada, i drugih vrijednih nekretnina i pokretnina) . 4. Samohranim roditeljem smatra se roditelj koji nije u braku i ne živi u izvanbračnoj zajednici, a skrbi za svoju djecu. 5. Udomiteljstvo je oblik skrbi izvan vlastite obitelji kojim se korisniku osigurava stanovanje, prehrana, čuvanje, odgoj, briga o zdravlju i obrazovanju i njegove druge potrebe. 6. Korisnik je osoba koja ostvaruje prava iz socijalne zaštite. (2) Odredbe ovog Zakona koje se odnose na bračnu zajednicu primjenjuju se i na izvanbračnu zajednicu. Članak 3. (1) Socijalna zaštita je djelatnost od posebnog interesa za Županiju Posavsku (u daljnjem tekstu Županija) kojom se osigurava i ostvaruje pomoć za podmirenje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih, nemoćnih i drugih osoba koje one same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti. (2) Radi sprečavanja, ublažavanja i otklanjanja uzroka i stanja socijalne ugroženosti socijalnom zaštitom pruža se potpora obitelji, posebice djeci i drugim osobama koje se ne mogu brinuti same o sebi. (3) Predškolske, školske i zdravstvene ustanove, policija, pravosudna i druga državna tijela, pravne i fizičke osobe koje su po posebnim zakonima određeni za brigu o obitelji, djeci i drugim osobama koje se ne mogu brinuti same o sebi, radi zaštite njihovih interesa dužne su surađivati sa ustanovama socijalne zaštite. Članak 4. (1) Svatko je dužan brinuti se za zadovoljenje svojih životnih potreba i potreba osoba koje je po Zakonu ili drugoj pravnoj osnovi dužan uzdržavati. (2) Svatko je svojim radom, prihodima i imovinom dužan pridonositi sprečavanju, otklanjanju ili ublažavanju stanja vlastite socijalne ugroženosti, kao i socijalne ugroženosti članova svoje obitelji, posebice djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu sami o sebi brinuti. Članak 5. (1) Ministarstvo nadležno za poslove socijalne zaštite i jedinice lokalne samouprave ustrojavaju i usklađuju djelatnost socijalne zaštite. (2) Obavljanje djelatnosti socijalne zaštite nadzire ministarstvo nadležno za poslove socijalne zaštite. (3) Sredstva za obavljanje djelatnosti i ostvarivanje prava iz socijalne zaštite utvrđenih ovim Zakonom osigurava Županija Posavska i jedinica lokalne samouprave pod uvjetima i na način propisan ovim Zakonom. Članak 6. (1) Djelatnost socijalne zaštite obavljaju centri za socijalnu skrb i druge ustanove socijalne zaštite, te upravna tijela jedinica lokalne samouprave u skladu s ovim Zakonom. (2) Jedinica lokalne samouprave osigurava sredstva za obavljanje djelatnosti socijalne zaštite sukladno ovom Zakonu i na način propisan posebnim propisom. Članak 7. (1) Jedinice lokalne samouprave obvezne su u svom proračunu za potrebe socijalne zaštite osigurati sredstva u visini od najmanje 5 % svojih prihoda s kojim se prvenstveno osigurava pravo na doplatak za pomoć i njegu, utvrđenom člankom 37. ovog Zakona. (2) Jedinice lokalne samouprave, mogu osim za pravo iz stavka 1. ovog članka osigurati sredstva za ostvarivanje drugih prava utvrđenih ovim Zakonom u većem opsegu te pružanje i drugih vrsta pomoći, pod uvjetom i na način propisan njihovim općim aktom. (3) Jedinica lokalne samouprave dužna je na propisani način voditi evidenciju i dokumentaciju o ostvarivanju prava na doplatak za pomoć i njegu, kao i o drugim pravima iz socijalne zaštite utvrđenim njihovim općim aktima, te o tome dostavljati objedinjeno izvješće ministarstvu nadležnom za poslove socijalne zaštite. (4) Sadržaj i način vođenja evidencije i dokumentacije, te način i rokove za dostavu izvješća iz stavka 3. ovoga članka propisuje nadležna jedinica lokalne samouprave uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove socijalne zaštite. Članak 8. Jedinice lokalne samouprave će naročito poticati dobrosusjedsku pomoć, dobrovoljni rad i druge oblike dobročinstva. Članak 9. (1) Vjerska zajednica, humanitarna organizacija, udruga i druga domaća ili strana fizička i pravna osoba mogu sredstvima koja osiguravaju za tu namjenu pružati novčanu i drugu pomoć osobama za koje se procjenjuje da im je pomoć potrebna te obavljati djelatnost socijalne zaštite prema ovom Zakonu. (2) U svrhu iz stavka 1. ovog članka mogu se osnivati fondacije. II. KORISNICI SOCIJALNE ZAŠTITE Članak 10. (1) Korisnik socijalne zaštite je samac ili obitelj koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu ih u mogućnosti ostvariti svojim radom ili prihodom od imovine ili iz drugih izvora. (2) Korisnik socijalne zaštite je i: 1. tjelesno ili mentalno oštećeno ili psihički bolesno dijete te dijete prema kojem je ili bi trebala biti primijenjena mjera obiteljsko ili kazneno pravne zaštite, 2. tjelesno ili mentalno oštećena ili bolesna odrasla osoba, starija, nemoćna ili druga osoba oja zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju ne može udovoljiti osnovnim životnim potrebama, 3. druga osoba koja je u nevolji zbog poremećenih odnosa u obitelji, ovisnosti o alkoholu, drogama, ili drugim opojnim sredstvima ili zbog drugih oblika društveno neprihvatljivog ponašanja i drugih uzroka. (3) Korisnik socijalne zaštite iz stavka 2. ovog članka može biti samac, član obitelji ili obitelj u cjelini. Članak 11. (1) Prava socijalne zaštite utvrđena ovim Zakonom osiguravaju se građanima koji imaju prebivalište na teritoriju Županije Posavske. (2) Osoba koje nije obuhvaćene stavkom 1. ovog članka može privremeno ostvarivati prava iz socijalne zaštite pod uvjetima propisanim ovim Zakonom, ako to zahtijevaju životne okolnosti u kojima se našla. (3) Prava iz socijalne zaštite ne mogu se prenositi na drugu osobu niti nasljeđivati. III. PRAVA U SUSTAVU SOCIJALNE ZAŠTITE Članak 12. Sukladno ovom Zakonu i na temelju njega donesenim propisima samac ili obitelj imaju pravo na: savjetovanje, pomaganje u prevladavanju posebnih teškoća, pomoć za uzdržavanje, jednokratnu pomoć, doplatak za pomoć i njegu, osobnu invalidninu, osposobljavanje za samostalan život i rad, skrb izvan vlastite obitelji i druge pomoći. 1. Savjetovanje Članak 13. (1) Savjetovanje je sustavna i programirana pomoć kojoj je svrha uspješnije prevladavanje nedaća i teškoća, stvaranjem uvjeta za očuvanje i razvoj osobnih mogućnosti te odgovornog odnosa pojedinca prema samom sebi, obitelji ili društvu. (2) Ostvarivanje prava na savjetovanje je besplatno. 2. Pomaganje u prevladavanju posebnih teškoća Članak 14. (1) Pomaganje u prevladavanju posebnih teškoća pruža se samcu ili obitelji radi savladavanja nedaća i teškoća u svezi s bolešću, starošću, smrću člana obitelji, problemima u odgoju djece, invalidnošću, uključenjem u svakodnevni život nakon dužeg boravka u odgojnoj ustanovi ili dužeg liječenja te u drugim nepovoljnim okolnostima ili kriznim stanjima. (2) Pomaganje iz stavka 1. ovog članka odnosi se na vođenje kućanstva, raspolaganje novcem, organiziranje učenja djeteta, nabavku odjeće, uključivanje u javne kuhinje, klubove liječenih osoba, pronalaženje posla, rješavanje problema stanovanja, smještaja u predškolske ustanove i drugo. (3) Pomaganje iz stavka 1. ovog članka uključuju pravnu i drugu pomoć u svezi sa sklapanjem, odnosno raskidom ugovora o doživotnom uzdržavanju i drugim pravnim poslovima kojima se pojedincu i obitelji osigurava zadovoljenje životnih potreba. (4) Pomaganje u prevladavanju posebnih teškoća u pravilu se pruža u korisnikovu domu. (5) Radi prevladavanja komunikacijskih poteškoća, gluhe osobe imaju, u svezi sa sklapanjem pravnih poslova i u postupcima pred državnim tijelima pravo na tumača. (6) Pomaganje u prevladavanju posebnih teškoća za korisnika je besplatno. 3. Pomoć za uzdržavanje Članak 15. (1) Pravo na pomoć za uzdržavanje može ostvariti samac ili obitelj koji nemaju dovoljno sredstava za uzdržavanje u visini utvrđenoj članku 16. ovog Zakona, a nisu ih u mogućnosti ostvariti svojim radom ili prihodima od imovine ili na drugi način. (2) Pomoć za uzdržavanje ostvaruju se u novcu ili naravi. Članak 16. (1) Osnovicu na temelju koje se utvrđuje visina pomoći za uzdržavanje određuje Vlada Županije Posavske. (2) Visina pomoći za uzdržavanje utvrđuje se u postotku od osnovice iz stavka 1. ovog članka i iznosi za: 1. samca 100 % osnovice 2. obitelj za:  odraslu osobu 80 % osnovice  dijete do 7 godine 80 % osnovice  dijete od 7 do 15 godina 90 % osnovice  dijete od 15 do 18 godina, odnosno do navršenih 27 godina ako se redovito školuje, 100 % osnovice (3) Iznosi utvrđeni prema stavku 2. ovog članka povećavaju se ako je korisnik:  trudnica nakon 12 tjedana trudnoće i rodilja do 2 mjeseca nakon poroda za 50 % osnovice.  dijete samohranog roditelja za 20 % osnovice.  potpuno radno nesposobna odrasla osoba koja živi sama za 50 % osnovice.  potpuno radno nesposobna odrasla osoba koja živi u obitelji za 30 % osnovice. Članak 17. Tijelo nadležno za poslove socijalne zaštite može odrediti odraslu osobu koja predstavlja obitelj radi ostvarivanja prava utvrđenih ovim Zakonom. Članak 18. (1) Visina pomoći za uzdržavanje utvrđuje se kao razlika između iznosa sredstava za uzdržavanje utvrđenih prema članku 16. ovog Zakona i iznosa prosječnog mjesečnog prihoda samca ili obitelji ostvarenog u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje pomoći za uzdržavanje, odnosno pokrenut postupak po službenoj dužnosti. (2) Iznimno od odredbi stavka 1. ovog članka, kod utvrđivanja prihoda od poljoprivredne djelatnosti uzima se u obzir prihod iz kalendarske godine, koja prethodi godini u kojoj pokrenut postupak iskazan prema odredbama iz članka 19. stavaka 2. ovoga zakona. Članak 19. (1) Prihodima u smislu članka 18. ovog Zakona smatraju se sva financijska i materijalna sredstva koja samac ili obitelj ostvari po osnovi: 1. plaće i drugih prihoda od rada, 2. prihoda od mirovine, 3. prihoda ostvarenih od prava vojnih i civilnih stradalnika rata, 4. prihoda od poljoprivredne djelatnosti, 5. prihod ostvaren po osnovi imovine i drugi prihodi koji podliježu obračunavanju i plaćanju poreza. (2) Kao prihod od poljoprivredne djelatnosti u smislu stavka 1. točke 4. ovog članka, smatra se katastarski prihod iz prethodne godine iskazan u ukupnom iznosu, podijeljen sa brojem članova kućanstva i sa brojem mjeseci u godini. (3) U prihode iz stavka 1. ovog članka ne uračunava se doplatak za pomoć i njegu, ortopedski dodatak, novčana naknada za tjelesno oštećenje, nagrade, alimentacije i stipendije. Članak 20. (1) Pravo na pomoć za uzdržavanje može ostvariti samac ili obitelj ukoliko posjeduje određenu imovinu ako se s obzirom na tržišnu vrijednost i trenutni status te imovine ne može očekivati osiguranje sredstava potrebnih za podmirenje osnovnih životnih potreba. (2) U vrijednosni status imovine iz stavka 1. ovog članka ne može se uzeti u obzir imovina čijom bi se prodajom ili zakupom ostvarila značajnija materijalna sredstva potrebna za ostvarivanje svrhe uzdržavanja za jednogodišnji period. (3) Utvrđenu kategorizaciju i vrijednost imovine iz stavka 1. i 2. ovog članka utvrdit će Vlada Županije Posavske na prijedlog nadležnog ministra. Članak 21. Pravo na pomoć za uzdržavanje nema samac niti član obitelji koji:  može sam sebe uzdržavati,  ne želi tražiti uzdržavanje od osobe koja ga je dužna uzdržavati na temelju propisa o obiteljskim odnosima, osim ako nadležno tijelo socijalne zaštite utvrdi da zakonski obveznik uzdržavanja nije u mogućnosti davati uzdržavanje,  ne želi ostvariti uzdržavanje na temelju sklopljenog ugovora o doživotnom uzdržavanju, a nije pokrenuo postupak za raskid tog ugovora,  može osigurati uzdržavanje po drugoj osnovi. Članak 22. (1) Smatra se da u smislu članka 21 ovog Zakona osoba može sama sebe uzdržavati ako prihode može ostvariti prodajom ili davanjem u zakup ili najam imovine koja ne služi njoj i njezinim članovima obitelji za podmirenje osnovnih životnih potreba. (2) Iznimno iz stavka 1. ovog članka, imovina djeteta može se izuzeti od opterećenja ili otuđenja, o čemu odlučuje nadležno tijelo socijalne zaštite. Članak 23. Smatra se da u smislu članka 21. ovog Zakona osoba može sama sebe uzdržavati ako je uredno prijavljena službi za upošljavanje te odbije ponuđeno zaposlenje neovisno o stručnoj spremi, odnosno ako ima prilike makar privremenim, sezonskim, povremenim i sličnim poslovima ostvariti sredstva za podmirenje osnovnih životnih potreba ili ostvariti druge prihode. Članak 24. Odredbe iz članka 23. ovog Zakona ne odnosi se na:  potpuno radno nesposobnu osobu  dijete od 15. do navršene 18. godine života, odnosno do završetka redovitog školovanja,  trudnicu nakon 12. tjedana trudnoće i rodilju do dva mjeseca nakon poroda, te roditelja koja čuva i odgaja dijete do godine dana života, troje i više djece do 7 godine života, ili teže tjelesno ili mentalno oštećeno ili psihički bolesno dijete pod roditeljskom skrbi. Članak 25. Potpuno nesposobnim za rad u smislu ovog Zakona smatra se:  osoba starija od 65 godina života  dijete do navršene 15 godine života  osoba čija je nesposobnost za rad utvrđena prema općim propisima, ako ovim Zakonom nije drukčije uređeno. Članak 26. Nesposobnost za rad, u smislu članka 25. ovog Zakona, utvrđuje se na način i u postupku kojeg propisom uređuje nadležni ministar. Članak 27. Samac ili obitelj koji su ostvarili sredstva prodajom imovine ili su darovali svoju imovinu nemaju pravo na pomoć za uzdržavanje za razdoblje za koje iznos pomoći odgovara visini osnovice za plaćanje poreza na promet nekretnina. Članak 28. Pomoć za uzdržavanje može se odobriti u cijelosti ili djelomično kao pomoć u naravi kad nadležno tijelo socijalne zaštite utvrdi da je to povoljnije za korisnika ili da se pomoć u novcu ne koristi ili postoji velika vjerojatnost da se neće koristiti za pomirenje osnovnih životnih potreba. Članak 29. Pomoć za uzdržavanje isplaćuje se mjesečno, a pravo se ostvaruje od dana podnošenja zahtjeva, odnosno pokretanja postupka po službenoj dužnosti. Članak 30. Korisnik koji prima pomoć dužan je davati točne podatke o svim svojim redovnim i drugim prihodima, nekretninama, ili drugoj imovini, te mora omogućiti nadležnom tijelu socijalne zaštite uvid u svoje prihode i imovno stanje. Članak 31. (1) Samac ili odrasla osoba koja predstavlja obitelj, a ostvaruje pomoć za uzdržavanje dužan je u roku od osam dana prijaviti nadležnom tijelu socijalne zaštite svaku promjenu koja utječe na ostvarivanje prava ili visinu pomoći za uzdržavanje, a korisnik koji ostvaruje prihod dužan je svaki mjesec dostaviti dokaze o visini svojih prihoda. (2) Nadležno tijelo socijalne zaštite donijet će, na osnovi prijave korisnika pomoći za uzdržavanje ili na osnovi podataka prikupljenih po službenoj dužnosti, novu odluku ako to zahtijevaju promijenjene okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje, visina i svrha pomoći za uzdržavanje. (3) Ako je utvrđena nova osnovica iz članka 16. ovog Zakona o promjeni iznosa pomoći, korisnik se pismeno izvješćuje, odnosno rješenjem ukoliko to korisnik traži. Članak 32. Pomoć za uzdržavanje neće se isplaćivati samcu ili članu obitelji koji se nalazi na vojnoj obvezi, na izdržavanju kazne zatvora duljem od 30. dana, na bolničkom liječenju dužem od dva mjeseca, osobi koja je smještena u udomiteljsku obitelj ili u ustanovu socijalne zaštite kao i osobi kojoj je u svezi školovanja u cijelosti osigurano besplatno stanovanje, prehrana, odjeća, obuća i drugo. Članak 33. Nadležno tijelo socijalne zaštite donijet će rješenje kojim se ukida pravo na pomoć za uzdržavanje samcu ili obitelji ako praćenjem materijalnih i drugih socijalnih prilika ocijeni da su te prilike znatno povoljnije od onih koje se mogu osigurati sredstvima predviđenim u članku 16. ovog Zakona. 4. Jednokratna pomoć Članak 34. Jednokratna pomoć može se odobriti samcu ili obitelji koji, zbog trenutačnih okolnosti (npr. rođenja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarnih nepogoda, ili drugih nevolja i kriznih životnih situacija), prema ocjeni nadležnog tijela socijalne zaštite, nisu u mogućnosti djelomično ili u cijelosti zadovoljiti osnovne životne potrebe. Članak 35. (1) Jednokratna pomoć odobrava se u novcu ili naravi. (2) Jednokratna pomoć odobrava se u naravi u slučaju iz članka 28. ovog Zakona. Članak 36. (1) Jednokratna pomoć može se odobriti do iznosa koji podmiruje potrebu. (2) Ako za podmirenje potrebe iz stavka 1. ovog članka treba osigurati iznos veći od dvostrukog iznosa osnovice iz članka 16. ovog Zakona, nadležno tijelo socijalne zaštite dužno je pribaviti prethodnu suglasnost nadležnog ministarstva. (3) Postupak, uvjeti i način ostvarivanja prava iz stavka 1. i 2. ovoga članka, može se propisati posebnom Odlukom nadležnog ministra. 5. Doplatak za pomoć i njegu Članak 37. Doplatak za pomoć i njegu može se odobriti osobi:  kojoj je zbog tjelesnog ili mentalnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju ili zbog starosti prijeko potrebna stalna pomoć njega druge osobe, jer sama ne može udovoljiti osnovnim životnim potrebama,  ako doplatak za pomoć i njegu ne može ostvariti po drugoj osnovi,  ako prihod po članu kućanstva ne prelezi iznos od 200 % osnovice iz članka 16. stavka 1. ovog Zakona, odnosno ako prihod samca ne prelazi iznos od 150 % osnovice iz članka 16. stavka 1. ovog Zakona u prethodna tri mjeseca u kojem je podnesen zahtjev, odnosno pokrenut postupak po službenoj dužnosti. Članak 38. Iznimno od članka 37. ovog Zakona osoba potpuno lišena poslovne sposobnosti ili teže tjelesno ili mentalno oštećena osoba ima pravo na doplatak za pomoć i njegu iako je prihod po članu kućanstva, odnosno prihod samca veći od iznosa utvrđenim u članku 37. ovog Zakona. Članak 39. Doplatak za pomoć i njegu odobrava se u punom ili smanjenom iznosu, ovisno o tome postoji li prijeka potreba pomoći i njege druge osobe u punom ili smanjenom opsegu. Članak 40. (1) Prijeka potreba stalne novčane pomoći i njege druge osobe u punom opsegu postoji kada osoba zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju ne može sama udovoljiti osnovnim životnim zahtjevima jer se ne može, ni uz pomoć ortopedskih pomagala samostalno kretati u stambenom prostoru i izvan njega, uzimati hranu, oblačiti se i svlačiti, održavati osobnu higijenu, kao i obavljati druge osnovne životne potrebe. (2) Prijeka potreba stalne pomoći i njege druge osobe u smanjenom opsegu postoji kada osoba zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju ne može potpuno udovoljiti osnovnim životnim zahtjevima, jer se ne može samostalno kretati izvan stambenog prostora radi nabave osnovnih životnih potrepština i korištenja zdravstvene zaštite. Članak 41. Visina doplatka za pomoć i njegu iznosi:  u punom iznosu 100 % osnovice iz članka 16. stavka 1. ovog Zakona.  u smanjenom iznosu 70 % osnovice iz članka 16. stavka 1. ovog Zakona. Članak 42. Osoba kojoj je osiguran stalan ili privremeni smještaj ne može ostvariti pravo na doplatak za pomoć i njegu. Članak 43. Osoba čiji je roditelj ostvario pravo na rad s polovicom radnog vremena po posebnim propisima može ostvariti pravo na doplatak za pomoć i njegu u smanjenom iznosu. 6. Osobna invalidnina Članak 44. Pravo na osobnu invalidninu ima teže tjelesno ili mentalno oštećena osoba ili osoba s trajnim promjenama u zdravstvenom stanju, čije je oštećenje ili bolest nastala prije navršene 18-te godine života, ako osobnu invalidninu ne ostvaruje po drugoj osnovi. Članak 45. (1) Osobna invalidnina iznosi mjesečno 250 % osnovice utvrđene člankom 16. stavkom 1. ovog Zakona za osobu koja nema vlastitih prihoda. (2) Ako korisnik ostvaruje prihod po bilo kojoj osnovi, osobna invalidnina utvrđuje se kao razlika između iznosa iz stavka 1. ovog članka i prosječnog prihoda ostvarenog u prethodna tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva. Članak 46. Korisnik koji ostvaruje pravo na osobnu invalidninu ne može istodobno ostvariti pravo nadoplatak za pomoć i njegu. Članak 47. (1) Ako roditelj osobe koja ostvaruje pravo na osobnu invalidninu koriste: porodni dopust, pravo na rad s polovicom radnog vremena radi njege teže tjelesno ili mentalno oštećenog djeteta, ako dijete dnevno boravi u predškolskoj, školskoj ili zdravstvenoj ustanovi ili domu socijalne zaštite, osobna invalidnina isplaćivat će se u iznosu od 150 % osnovice iz članka 16. stavka 1. ovog Zakona. (2) Ako osoba iz članka 56. ovog Zakona koristi stalni ili tjedni smještaj izvan vlastite obitelji ne može ostvariti pravo na osobnu invalidninu. Članak 48. Vrstu i stupanj tjelesnog ili mentalnog oštećenja, trajnu promjenu u zdravstvenom stanju odnosno radnu sposobnost iz članka 25., 37. i 44. ovog Zakona propisat će nadležni ministar. 7. Osposobljavanje za samostalan život i rad Članak 49. Pravo na osposobljavanje za samostalan život i rad ima tjelesno ili mentalno oštećena ili psihički bolesna osoba pod uvjetima i na način određen propisom nadležnog ministra. 8. Skrb izvan vlastite obitelji Članak 50. Skrb izvan vlastite obitelji obuhvaća sve oblike smještaja ili boravka u udomiteljskoj obitelji, u ustanovama socijalne zaštite (u daljnjem tekstu: ustanova), kao i one oblike smještaja ili boravka koje pruža vjerska zajednica, udruga i druga domaća i strana pravna i fizička osoba, kojima se korisniku osigurava stanovanje, prehrana, čuvanje, briga o zdravlju, odgoj i obrazovanje, psihosocijalna rehabilitacija, njega i druge potrebe. Članak 51. Socijalna skrb izvan vlastite obitelji ostvaruje se kao:  stalan smještaj,  tjedni smještaj,  privremeni smještaj,  cjelodnevni boravak i  poludnevni smještaj. Članak 52. U sklopu stalnog smještaja osigurava se tijekom dužeg vremenskog razdoblja zadovoljenje životnih potreba kao što su: prehrana, odijevanje, održavanje osobne higijene, briga o zdravlju čuvanje, odgoj i obrazovanje, njega, radne aktivnosti, psihosocijalna rehabilitacija i korištenje slobodnog vremena. Članak 53. U sklopu tjednog smještaja osigurava se tijekom radnih dana zadovoljenje životnih potreba kao što su: stanovanje, prehrana, održavanje higijene, briga o zdravlju, čuvanje, odgoj i obrazovanje, njega, radne aktivnosti, psihosocijalna rehabilitacija, korištenje slobodnog vremena i organiziranje prijevoza. Članak 54. (1) U sklopu cjelodnevnog boravka osigurava se zadovoljenje životnih potreba: boravak i prehrana, održavanje osobne higijene, briga o zdravlju, čuvanje, odgoj i obrazovanje, njega, radne aktivnosti, psihosocijalna rehabilitacija, korištenje slobodnog vremena, organiziranje prijevoza i druge potrebe. (2) U sklopu poludnevnog boravka osigurava se usluge iz stavka 1. ovog članka. Članak 55. U sklopu privremenog smještaja osigurava se: privremeni boravak, prehrana, hitna medicinska pomoć, nabavka prijeko potrebne odjeće i obuće, troškovi prijevoza u mjesto prebivališta u vlastitu ili udomiteljsku obitelj, dom socijalne zaštite ili drugu ustanovu. Članak 56. (1) Skrb izvan vlastite obitelji osigurava se djeci bez roditelja, djeci koju roditelji zanemaruju ili zlorabe svoje roditeljske dužnosti, te djeci ili mlađim punoljetnicima s poremećajima u ponašanju. (2) Ako to interesi djeteta zahtijevaju, skrb izvan vlastite obitelji osigurava se djetetu čiji su roditelji zbog bolesti, neriješenog stambenog pitanja ili drugih nedaća nisu u mogućnosti privremeno brinuti o djetetu. Članak 57. Skrb izvan vlastite obitelji osigurava se tjelesno i mentalno oštećenoj osobi kad je to najsvrhovitije radi njihova čuvanja i odgoja, školovanja, osposobljavanja ili psihosocijalne rehabilitacije (poticanje perceptivno-motoričkih sposobnosti, poticanje kognitivnog razvoja, stimulacije ostatka vida, kretanja u prostoru, auditivnog treninga, služenja Brajevim pismom, neverbalne komunikacije i razvoja aktivnosti samoposluživanja), i to u obliku i na način koji odgovara njihovoj dobi, vrsti i stupnju njihova tjelesnog i mentalnog oštećenja. Članak 58. Skrb izvan vlastite obitelji osigurava se psihički bolesnoj osobi, osobi ovisnoj o alkoholu, drogi ili drugim opojnim sredstvima, kojoj nije potreban smještaj u bolnicu, a skrb joj se ne može pružiti u vlastitoj obitelji. Članak 59. (1) Skrb izvan vlastite obitelji osigurava se odrasloj i starijoj osobi kojoj je zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju i nemoći prijeko potrebna stalna pomoć i njega druge osobe. (2) Skrb izvan vlastite obitelji iz stavka 1. ovog članka neće se osigurati osobi kojoj pomoć i njegu mogu pružiti članovi obitelji ili se pomoć i njega može osigurati na drugi način. (3) Skrb izvan vlastite obitelji osigurat će se osobi nesposobnoj za rad koja se nalazi u iznimno teškim životnim prilikama koje se ne mogu otkloniti primjenom drugih prava iz socijalne zaštite ili na drugi način. Članak 60. Nadležno tijelo socijalne zaštite odlučuje o izboru ustanove socijalne zaštite, odnosno podružnice ustanove za stalni smještaj osobe iz članka 57., 58. i 59. ovog Zakona ovisno o psihičkim i tjelesnim sposobnostima korisnika, njegovim materijalnim mogućnostima, kulturnim navikama, prirodnom okruženju i drugim prilikama u kojima je korisnik živio prije smještaja, popunjenosti kapaciteta raspoloživih domova socijalne zaštite i o vrstama usluga koje on pruža. Članak 61. (1) Korisnici iz članka 56. i 59. ovog Zakona ostvaruju skrb izvan vlastite obitelji na temelju rješenja nadležnog tijela socijalne zaštite, osim u hitnim slučajevima. (2) Ako je korisnik iz stavka 1. ovog članka smješten zbog hitnosti, nadležno tijelo socijalne zaštite dužno je donijeti rješenje o smještaju u roku 8. dana. (3) Odrasla osoba iz članka 57. i 59. ovog Zakona ostvaruje smještaj u dom socijalne zaštite na temelju zasebnog ugovora o smještaju. (4) Iznimno od stavka 3. ovog članka odrasla osoba iz članka 59. ovog Zakona može se smjestiti u dom socijalne zaštite i rješenjem nadležnog tijela socijalne zaštite pod uvjetima i na način propisan ovim Zakonom. Članak 62. (1) Prijem i otpuštanje korisnika socijalne skrbi u ustanovama socijalne zaštite obavlja se na način propisan pravilnikom kojeg donosi ustanova. (2) Ustanova je obvezna primiti korisnika kojeg uputi nadležno tijelo socijalne zaštite. (3) Iznimno od stavka 2. ovog članka ustanova može uskratiti prijem korisnika socijalne skrbi u slučaju popunjenost; kapaciteta, kao i u slučaju da s obzirom na svoju djelatnost nije moguće pružiti odgovarajuće usluge korisniku. Članak 63. Ako je daljnji korisnikov boravak u ustanovi postao nemoguć, zbog promjena u psihofizičkim osobinama i nepostojanju uvjeta za odgovarajuću skrb, ustanova je obvezna najmanje tri mjeseca prije otpuštanja korisnika obavijestiti nadležno tijelo socijalne zaštite koje je i donijelo odluku o smještaju radi smještaja u drugu ustanovu ili radi promjene oblika socijalne skrbi. Članak 64. (1) Cijenu usluge utvrđuje osnivač ustanove. (2) Cijenu usluge kojoj je osnivač Županija Posavska utvrđuje Vlada, ovisno o vrsti smještaja, pruženim uslugama, te kategoriji ustanove na prijedlog nadležnog Ministra. (3) Troškove smještaja izvan vlastite obitelji plaća korisnik, roditelj, skrbnik ili srodnik koji je suglasno Zakonu o obiteljskim odnosima obvezan uzdržavati tu osobu, odnosno fizička ili pravna osoba koja je preuzela obvezu plaćanja troškova smještaja. (4) Ako je dijete korisnik stalnog smještaja, u smislu stavka 3. ovog članaka, a ima redovite mjesečne prihode, sudjeluje u plaćanju cijene smještaja do visine od 65 % tih prihoda. (5) Dijete svojom imovinom ne sudjeluje u plaćanju cijene smještaja. Članak 65. (1) Odrasla osoba smještena rješenjem nadležnog tijela socijalne zaštite dužna je plaćati cijenu smještaja svojim prihodima i novčanim sredstvima. (2) Ako su prihodi smještene osobe iz stavka. ovog članka veći od cijene smještaja razliku zadržava korisnik. (3) Korisnik smještaja iz stavka 1. ovog članka čiji prihodi i novčana sredstva nisu dostatna za plaćanje cijene smještaja dužan je u svrhu plaćanja otuđiti svoju imovinu koja ne služi članovima njegove obitelji za podmirenje osnovnih životnih potreba. (4) Ako sredstva korisnika iz stavka 1. i 3. ovog članka nisu dostatna za plaćanje cijene smještaja, razlika između cijene smještaja i tih sredstava tereti sredstva nadležnog ministarstva. (5) Ukoliko potrebna sredstva za smještaj korisnika u ustanovu terete sredstva nadležnog ministarstva, nadležno tijelo socijalne zaštite koje donosi rješenje o smještaju dužno je prethodno pribaviti suglasnost za smještaj od nadležnog ministarstva. (6) Cijenu usluga i način plaćanja skrbi izvan vlastite obitelji za korisnika kojem je to pravo priznato rješenjem nadležnog tijela socijalne zaštite u dom socijalne zaštite, kojeg osnivač nije Županija Posavska, može se utvrditi i ugovorom kojeg izravno sklopi nadležno ministarstvo i osnivač doma. (7) Sudjelovanje i način plaćanja korisnika i drugih obveznika uzdržavanja u plaćanju cijene smještaja u ustanovu, odnosno troškova skrbi izvan vlastite obitelji iz stavka 1., 3., 4. i 5. ovoga članka propisat će nadležni ministar. (8) Pri utvrđivanju prihoda iz stavka 1. i 3. ovog članka iznos prihoda umanjuje se za obvezu korisnika za uzdržavanje nekog od članova obitelji. Članak 66. Skrb izvan vlastite obitelji može se pružiti na zahtjev ili uz pristanak korisnika ili njegovog zakonskog zastupnika, ako posebnim propisom nije drugačije uređeno. Članak 67. Nadležno tijelo socijalne zaštite koje je smjestilo korisnika izvan vlastite obitelji prati prilike u kojima živi korisnik i u tu svrhu dužno ga je obići najmanje jednom u godišnje. 9. Druge pomoći Članak 68. Nadležno tijelo socijalne zaštite može odobriti: pomoć u prehrani, pomoć za odjeću i obuću, pomoć za osobne potrebe korisnika stalnog smještaja, podmirenje pogrebnih troškova, podmirenje troškova ogrjeva, a pod uvjetom i na način uređen propisom nadležnog ministra. IV. USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE Članak 69. Ustanove socijalne zaštite su: (1) centar za socijalni rad, (2) dom socijalne zaštite, (3) centar za pomoć i njegu. Članak 70. (1) Ustanove socijalne zaštite upisuju se u sudski registar i upisnik ustanova socijalne zaštite koje vodi ministarstvo nadležno za poslove socijalne zaštite. (2) Sadržaj upisnika ustanova socijalne zaštite propisat će nadležni ministar. (3) Na ustanove socijalne zaštite primjenjuju se odredbe Zakona o ustanovama, ako ovim Zakonom nije drugačije određeno. 1. Centar za socijalni rad Članak 71. (1) Centar za socijalni rad je javna ustanova. (2) Centar za socijalni rad osniva općina ili Županija, sukladno Zakonu o ustanovama. (3) Centar za socijalni rad se osniva za područje jedne ili više općina na području Županije. Članak 72. (1) Centar za socijalni rad na temelju javnih ovlasti: 1. rješava u prvom stupnju o pravima iz socijalne zaštite, obiteljsko-pravne i kazneno-pravne zaštite i drugim pravima u skladu s posebnim zakonom, 2. provodi ovrhu svojih rješenja, 3. vodi propisane očevidnike, 4. izdaje uvjerenja i druge potvrde, 5. daje podatke o obiteljskim prilikama te mišljenja i prijedloge u sudskim postupcima koji se odnose na obiteljsko pravnu i kaznenopravnu zaštitu, 6. sudjeluje kao stranka ili umiješač pred sudom i drugim državnim tijelima kada se radi o zaštiti osobnih interesa djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti sami o sebi ni o svojim pravima i interesima, 7. obavlja nadzor nad udomiteljskim obiteljima. (2) Centar za socijalni rad na temelju javnih ovlasti može obavljati i poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili ustanove, provoditi odgojne mjere nad djecom s poremećajima u ponašanju izvan vlastite obitelji ili s boravkom u obitelji. (3) Osim javnih ovlasti iz stavka 1. i 2. ovog članka Centar za socijalni rad obavlja i druge stručne poslove: a. potiče, organizira i provodi aktivnosti sa svrhom sprečavanja i suzbijanja socijalnih, obiteljskih i osobnih problema, b. obavlja stručno-analitičke poslove, c. potiče i razvija samopomoć, dobrosusjedsku pomoć, dobrovoljni rad, dobrotvorne i druge djelatnosti, d. obavlja poslove savjetovališta za probleme braka i obitelji, odgoja djece, posvojenja, sudjeluje u suzbijanju ovisnosti o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima, e. predlaže mjere unapređenja politike socijalne zaštite, f. predlaže, potiče i usklađuje druge aktivnosti u području socijalne zaštite na lokalnoj razini, g. obavlja druge poslove utvrđene zakonom i statutom Centra za socijalni rad. Članak 73. (1) Ako je na prostoru Županije osnovano više centara za socijalni rad može se odrediti da u postupcima koji se odnose na brak i odnose u braku, roditeljsku skrb, skrbništvo, posvojenje, poslove savjetovališta, skrbi izvan vlastite obitelji, stručno analitičke i druge poslove obavlja jedan od centara za socijalni rad, kojeg propisom određuje nadležni ministar. (2) Odredbe stavka 1. ovog članka osobito se odnose na one slučajeve kada je za obavljanje pojedinih poslova neophodno profesionalno obrazovanje, stručnost i dugogodišnja praksa djelatnika iz područja socijalne zaštite. Članak 74. (1) Centar za socijalni rad započet će s radom kada se na temelju rješenja iz članka 71. ovog Zakona upiše u sudski registar i upisnik ustanova socijalne zaštite. (2) Uvjete glede prostora, opreme, broja stručnih i drugih djelatnika centra za socijalni rad propisat će nadležni ministar. Članak 75. (1) Centrom za socijalni rad upravlja ravnatelj i Upravno vijeće. (2) Ravnatelj ima ovlasti određene zakonom, rješenjem o osnivanju, odnosno statutom centra. (3) Ravnatelja centra za socijalni rad imenuje Upravno vijeće, na temelju javnog natječaja uz suglasnost nadležnog ministra. (4) Za ravnatelja centra za socijalni rad može biti imenovana osoba koja je državljanin BiH. a ima visoku stručnu spremu, najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima u djelatnosti socijalne zaštite i položen stručni ispit. (5) Mandat ravnatelja centra za socijalni rad traje četiri godine, a ista osoba može se ponovo imenovati za ravnatelja. (6) Ravnatelja centra za socijalni rad razrješuje nadležno tijelo pod uvjetima i na način određen Zakonom o ustanovama, a na prijedlog nadležnog ministra u slučajevima ako na bilo koji način onemogućuje ostvarenje prava iz djelokruga centra za socijalni rad. (7) Upravno vijeće centra za socijalni rad čine:  tri (3) predstavnika osnivača,  jedan (1) stručni djelatnik centra za socijalni rad kojeg predlaže njegovo stručno vijeće,  jedan (1) predstavnik ministarstva nadležnog za poslove socijalne zaštite. (8) Način imenovanja, odnosno izbora članova, trajanje mandata, nadležnosti i naknada za rad članova Upravnog vijeća utvrđuje se aktom o osnivanju, odnosno statutom centra za socijalni rad. Članak 76. (1) Centar za socijalni rad ima stručno vijeće. (2) Stručno vijeće čine svi djelatnici centra za socijalni rad. (3) Stručno vijeće raspravlja i daje ravnatelju mišljenje i prijedloge o:  stručnim pitanjima koja se odnose na utvrđenu djelatnost u sklopu nadležnosti utvrđenih zakonom i drugim propisima,  ustroju centra za socijalni rad,  najsloženijim stručnim pitanjima vezanim za ostvarivanje prava i drugih djelatnosti  centara za socijalni rad u pojedinim slučajevima,  potrebi dodatnog stručnog usavršavanja,  drugim pitanjima utvrđenim statutom centra za socijalni rad. Članak 77. (1) Centar za socijalni rad ima statut kojim se uređuje ustroj centra, tijela, njihova nadležnost i način odlučivanja, te druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti. (2) Statut centra za socijalni rad donosi Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja, uz prethodnu suglasnost nadležnog ministarstva. Članak 78. (1) Centar za socijalni rad dužan je voditi na propisan način evidenciju i dokumentaciju o korisniku i o obavljanju djelatnosti iz članka 72. ovoga Zakona, te o tome dostavljati izvješća nadležnom ministarstvu. (2) Sadržaj i način vođenja evidencije i dokumentacije, te način i rokove za dostavu izvješća iz stavka 1. ovoga članka propisuje nadležni ministar. 2. Dom socijalne zaštite Članak 79. (1) Dom socijalne zaštite je javna ustanova, a osniva se za obavljanje skrbi izvan vlastite obitelji, i to kao: a) dom za djecu (za djecu bez roditelja ili koju roditelji zanemaruju ili zlorabe svoje roditeljske dužnosti, ili je to iz drugih razloga u djetetovu interesu, za djecu s poremećajima u ponašanju, tjelesno, mentalno ili višestruko oštećenu ili psihički bolesnu djecu, te djecu ovisnike o drogama ili drugim opojnim sredstvima), b) dom za odrasle osobe (za tjelesno, mentalno ili višestruko oštećene ili psihički bolesne odrasle osobe, ovisnike o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima, te starije i nemoćne osobe), c) dom za djecu i odrasle -žrtve obiteljskog nasilja. (2) Vrstu doma za djecu ili doma za odrasle osobe, njihovu djelatnost, kao i uvjete glede prostora, opreme, stručnih i drugih djelatnika propisat će nadležni ministar. Članak 80. Domovi socijalne zaštite osniva se u skladu s potrebama koje za određeno područje utvrdi nadležno Ministarstvo. Članak 81. (1) Dom socijalne zaštite može osnovati Vlada Županija Posavska na prijedlog nadležnog ministarstva. (2) Nadležno ministarstvo nakon odluke o osnivanju doma, donosi rješenje o osnivanju. (3) Rješenje o osnivanju doma iz stavka 1. ovog članka utvrdit će sadržaj rada i djelatnost doma. Članak 82. (1) Općina, vjerska zajednica, udruga i druga domaća i strana, fizička i pravna osoba može osnovati dom socijalne zaštite pod uvjetima i na način predviđen Zakonom o ustanovama i ovim Zakonom. (2) Osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su od nadležnog ministarstva zatražiti ocjenu sukladnosti odluke, sporazuma odnosno ugovora o osnivanju sa Zakonom. (3) Ministarstvo nadležno za poslove socijalne zaštite može na temelju javnog natječaja dati koncesiju osobama iz stavka 1. ovog članka da djelatnost obavljaju u objektu u vlasništvu Županije Posavske. Članak 83. (1) Ministarstvo nadležno za poslove socijalne zaštite na zahtjev osoba iz članka 82., stavka 1. ovog Zakona, rješenjem utvrđuje da je odluka o osnivanju te drugi opći akti doma sukladni Zakonu i posebnim propisima, a posebice da su ispunjeni uvjeti glede prostora, opreme, stručnih i drugih djelatnika, te zdravstveni i ekološki uvjeti. (2) Rješenje iz stavka 1. ovog članka donosi se na temelju nalaza povjerenstva kojeg u tu svrhu imenuje nadležni ministar. (3) Rješenje iz stavka 1. ovog članka nadležni ministar dužan je donijeti u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva. (4) Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. (5) Dom socijalne zaštite može početi s radom po pribavljenom konačnom rješenju iz stavka 1. ovog članka i nakon upisa u sudski registar i upisnik ustanova socijalne zaštite. Članak 84. (1) Osobe iz članka 82. ovog Zakona, dužne su najmanje 6 mjeseci prije donošenja odluke o prestanku rada doma, o tome izvijestiti nadležno ministarstvo i korisnike, odnosno njihove zakonske zastupnike. (2) U roku iz stavka 1. ovog članka osnivač je dužan korisniku koji je smješten na temelju ugovora, sporazumno s njim odnosno njegovim zakonskim zastupnikom osigurati drugi primjereni smještaj. (3) Ako je korisnik smješten u dom na temelju rješenja centra za socijalni rad osnivač je, u suradnji s centrom za socijalni rad, korisnikom, odnosno njegovim zakonskim zastupnikom dužan u roku iz stavka 1. ovog članka korisniku osigurati drugi primjereni smještaj. (4) Ako po isteku roka iz stavka 1. ovog članka u domu socijalne zaštite još uvijek smješteno više od 10 korisnika objekt i opremu preuzima, bez naknade osnivaču, ministarstvo nadležno za poslove socijalne zaštite koje će skrbiti o korisnicima dok se njihov smještaj ne riješi na drugi način, a najduže do 6 mjeseci. (5) Ministarstvo nadležno za poslove socijalne zaštite može svojom odlukom odrediti da poslove skrbi o korisnicima iz stavka 4, ovog članka obavlja odgovarajuća ustanova socijalne zaštite čije osnivač Županija Posavska, odnosno općine u njenom sastavu. Članak 85. (1) Domom socijalne zaštite upravlja Upravno vijeće, kojeg imenuje osnivač. (2) Upravno vijeće doma socijalne zaštite čine: a) tri (3) predstavnika osnivača, b) jedan (1) stručni djelatnik zaposlen u domu i c) jedan (1) korisnik doma, odnosno njegov roditelj ili skrbnik. (3) Način imenovanja, odnosno izbora članova, trajanje mandata i nadležnosti upravnog vijeća utvrđuje se aktom o osnivanju odnosno statutom doma. (4) Visinu naknade za rad članova upravnog vijeća doma, kojeg je osnivač Županija Posavska, utvrđuje nadležni ministar. Članak 86. (1) Voditelj doma socijalne zaštite je i ravnatelj. (2) Ravnatelj doma na temelju javnog natječaja imenuje upravno vijeće. (3) Ravnatelj doma kojeg je osnivač Županija Posavska, može biti državljanin BiH kojeg na temelju javnog natječaja imenuje upravno vijeće uz prethodnu suglasnost nadležnog ministra. (4) Mandat ravnatelja traje četiri godine, a ista osoba može se ponovno imenovati za ravnatelja. (5) Ravnatelja iz stavka 2. ovog članka razrješuje upravno vijeće, a ravnatelja iz stavka 3. ovog članka razrješuje upravno vijeće uz prethodnu suglasnost nadležnog ministra, pod uvjetima i na način kako je utvrđeno zakonom, aktom o osnivanju ili statutom doma socijalne zaštite. (6) Ovlasti ravnatelja doma socijalne zaštite utvrdit će se aktom o osnivanju, odnosno statutom doma. Članak 87. (1) Za ravnatelja doma socijalne zaštite može biti imenovana osoba koja ima visoku stručnu spremu i najmanje tri godine radnog iskustva u djelatnosti socijalne zaštite ili u drugoj društvenoj djelatnosti. (2) Iznimno, za ravnatelja doma iz stavka 1. ovog članka može biti imenovana osoba koja ima višu stručnu spremu, najmanje pet godina radnog iskustva u djelatnosti socijalne zaštite i najmanje trogodišnje iskustvo u voditeljskim poslovima. Članak 88. (1) Dom socijalne zaštite ima stručno vijeće. (2) Stručno vijeće čine svi stručni djelatnici doma socijalne zaštite. (3) Stručno vijeće sudjeluje u utvrđivanju plana i programa rada doma socijalne zaštite, prati njegovo ostvarivanje, raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada, potiče i promiče stručni rad te obavlja i druge stručne poslove utvrđene zakonom, aktom o osnivanju i statutom doma socijalne zaštite. Članak 89. (1) Dom socijalne zaštite ima statut kojim se uređuje ustroj doma, tijela, njihova nadležnost i način odlučivanja, te druga pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti i poslovanje doma. (2) Statut doma socijalne zaštite donosi upravno vijeće, uz suglasnost s osnivačem. Članak 90. (1) Dom socijalne zaštite dužan je voditi evidenciju i dokumentaciju o korisniku, vrstama usluga i drugim pitanjima važnim za rad doma i o tome dostavljati izviješće nadležnom ministarstvu. (2) Propis o vođenju evidencije i dokumentacije, te način i rokove za dostavu izvješća iz stavka 1. ovog članka donosi nadležni ministar. Članak 91. (1) Općina, vjerska zajednica, udruga i druga domaća i strana pravna osoba koja pruža skrb izvan vlastite obitelji iz članka 52. ovog Zakona za najviše 10 korisnika pod uvjetima i na način utvrđen ovim Zakonom i propisom nadležnog ministra, može obavljati ovu djelatnost i bez osnivanja doma. (2) Za pružanje socijalne zaštite iz stavka 1. ovog članka odobrenje daje nadležno ministarstvo. 3. Centar za pomoć i njegu Članak 92. Centar za pomoć i njegu je ustanova koja se osniva za pružanje svih ili pojedinih usluga, koje obuhvaćaju:  organiziranje prehrane (nabavka i dostava gotovih obroka u kuću, odnosno nabavka živežnih namjernica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa i sl.),  obavljanje kućnih poslova (pospremanje stana, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština),  održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju, i obavljanju drugih higijenskih potreba),  zadovoljenje drugih svakodnevnih potreba. Članak 93. Centar za pomoć i njegu može osnovati općina, vjerska zajednica, udruga i druga domaća i strana pravna i fizička osoba. Članak 94. (1) Centar za pomoć i njegu može se osnovati kada su ispunjeni svi uvjeti glede prostora, opreme, stručnih i drugih djelatnika i drugi uvjeti utvrđeni zakonom. (2) Uvjete glede prostora, opreme, stručnih i drugih djelatnika propisuje nadležni ministar. Članak 95. (1) Ministarstvo nadležno za poslove socijalne zaštite rješenjem utvrđuje da su ispunjeni svi uvjeti glede prostora, opreme, stručnih i drugih djelatnika za osnivanje centra za pomoć i njegu. (2) Rješenje iz stavka 1. ovog članka nadležno ministarstvo dužno je donijeti u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva. (3) Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka pod nositelj zahtjeva ima pravo podnijeti žalbu pred nadležnim sudom u roku od 30 dana. (4) Centar za pomoć i njegu može početi s radom po pribavljenom konačnom rješenju iz stavka 1. ovog članka i nakon upisa u sudski registar i upisnik ustanova socijalne zaštite. Članak 96. (1) Centrom za pomoć i njegu upravlja i vodi ravnatelj. (2) Ravnatelj centra za pomoć i njegu kojeg je osnivač Županija Posavska, odnosno općina, može biti državljanin BiH. kojeg na temelju javnog natječaja imenuje osnivač. (3) Ovlasti ravnatelja centra za pomoć i njegu utvrdit će se aktom o osnivanju i statutom centra. Članak 97. (1) Centar za pomoć i njegu ima statut kojim se uređuje ustroj centra, tijela centra, njihova nadležnost i način odlučivanja, te druga pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti i poslovanje centra. (2) Statut centra za pomoć i njegu, u suglasnosti s osnivačem, donosi ravnatelj. Članak 98. (1) Centar za pomoć i njegu na propisan način vodi evidenciju i dokumentaciju o korisniku, vrstama usluga i drugim pitanjima važnim za rad centra i o tome podnosi izvješća nadležnom Ministarstvu. (2) Propis o vođenju evidencije i dokumentacije te načine i rokove za dostavu izvješća iz stavka 1. ovog članka donosi nadležan Ministar. Članak 99. (1) Ako općina, vjerska zajednica, udruga i druga domaća i strana pravna i fizička osoba pruža skrb centra za pomoć i njegu iz članka 91. ovog Zakona za najviše 10 korisnika pod uvjetom i na način određen ovim Zakonom i propisom nadležnog ministra može obavljati ovu djelatnost i bez osnivanja centra za pomoć i njegu. (2) Za pružanje skrbi iz stavka 1. ovog članka nadležno ministarstvo daje odobrenje. V. UDOMITELJSKA OBITELJ Članak 100. (1) Udomiteljska obitelj može biti obitelj koja ima stambene, socijalne i druge uvjete koji omogućavaju smještenoj osobi primjereno stanovanje, pravilnu ishranu, učenje, odmor, zadovoljenje drugih potreba i interesa i humano se odnosi prema korisniku. (2) U jednoj udomiteljskoj obitelji može biti smješteno najviše 5 osoba. (3) Uvjete iz stavka 1. ovog članka ocjenjuje centar za socijalni rad prema mjestu prebivališta udomitelja. Članak 101. (1) Član udomiteljske obitelji koji preuzima brigu o smještenoj osobi (u daljnjem tekstu: udomitelj) mora biti državljanin BiH., psihički i tjelesno zdrav i imati sposobnosti potrebne za zaštitu, čuvanje, njegu, odgoj i zadovoljenje drugih potreba smještene osobe. (2) Iznimno udomitelj može biti i strani državljanin ako je to od osobite koristi za smještenu osobu uz prethodno odobrenje nadležnog ministarstva. (3) Centar za socijalni rad dužan je putem seminara ili pojedinačnim radom upoznati udomitelja sa svojevrsnim potrebama i osobinama smještene osobe te davati stručne upute kako skrbiti o smještenoj osobi. Članak 102. Udomiteljska obitelj ne može biti obitelj:  u kojoj je udomitelju ili drugom članu obitelji oduzeto pravo na roditeljsku skrb,  u kojoj su poremećeni obiteljski odnosi,  u kojoj je udomitelj ili drugi član obitelji osoba društveno neprihvatljivog ponašanja,  u kojoj je zbog mentalnih oštećenja ili bolesti udomitelja ili kojeg člana obitelji bilo ugroženo zdravlje ili drugi interesi smještene osobe. Članak 103. (1) Osobe se smješta u udomiteljsku obitelj na području centra za socijalni rad koji odlučuje o smještaju. (2) Iznimno iz stavka 1. ovog članka, ako je to od osobite dobrobiti za osobu, udomiteljska obitelj može biti na području drugog centra za socijalni rad. (3) U slučaju iz stavka 2. ovog članka centar za socijalni rad koji odlučuje o smještaju dužan je surađivati s centrom za socijalni rad na čijem području udomiteljska obitelj ima prebivalište. (4) Ako se osoba smješta u udomiteljsku obitelj izvan njegova područja prebivališta, odluku o smještaju, prestanku smještaja i poduzimanju drugih mjera dostavit će se centru za socijalni rad na čijem je području udomiteljska obitelj. Članak 104. (1) Centar za socijalni rad sklapa ugovor sa udomiteljem koji prestaje donošenjem odluke o prestanku smještaja. (2) Ugovorom iz stavka 1. ovog članka pobliže će se utvrditi međusobni odnosi između centra za socijalni rad i udomitelja, te obveze udomitelja, te obveze udomitelja prema smještenoj osobi. (3) Centar za socijalni rad, na čijem je području udomiteljska obitelj, prati prilike u kojima smještena osoba živi. (4) Udomitelj je dužan u izvršavanju svojih obveza postupati po uputama centra za socijalni rad. Članak 105. (1) Udomitelj ima pravo na mjesečnu naknadu. (2) Visina naknade iz stavka 1. ovog članaka s obzirom na dob i potrebe korisnika odlukom utvrđuje nadležni ministar. (3) Naknada iz stavka 1. ovog članka ne smatra se plaćom niti drugim prihodom koji podliježe obračunavanju i plaćanju poreza za udomitelja u čiju je obitelj smješteno do pet osoba. Članak 106. Centar za socijalni rad koji je odlučio o smještaju maloljetne osobe u udomiteljsku obitelj dužan je brinuti se da se ostvare uvjeti za što brži povratak maloljetne osobe u vlastitu obitelj ili njezino posvojenje ako je to u najboljem interesu djeteta. VI. NADLEŽNOST I POSTUPAK Članak 107. U rješavanju o pravima iz socijalne zaštite iz nadležnosti centara za socijalni rad primjenjuju se odredbe Zakona o upravnom postupku i metode stručnog socijalnog rada, ako ovim Zakonom nije drugačije uređeno. Članak 108. (1) O pravima iz socijalne zaštite koja se ostvaruju na osnovi članka 7. ovoga Zakona rješava u prvom stupnju upravno tijelo jedinice lokalne samouprave. (2) Jedinice lokalne samouprave mogu poslove iz članka 7. ovoga Zakona povjeriti centru za socijalni rad koji provodi postupak sukladno članku 107. ovoga Zakona. Članak 109. (1) Ako centar za socijalni rad rješava o pravima koja utvrđuje i osigurava jedinica lokalne samouprave, međusobna prava, obveze i odgovornost centara za socijalni rad i jedinice lokalne samouprave, utvrdit će se ugovorom sklopljenim između nadležnog tijela jedinice lokalne samouprave i centra za socijalni rad uz prethodnu suglasnost nadležnog ministarstva. (2) Centar za socijalni rad dužan je sklopiti ugovor s nadležnim tijelom lokalne samouprave ako su osigurali u većem iznosu pomoć koju osigurava Županija Posavska. Članak 110. (1) Za odlučivanje o ostvarivanju prava iz socijalne zaštite mjesno je nadležan centar za socijalni rad osnovan na području na kojem stranka ima prebivalište. (2) Ako stranka nema utvrđeno prebivalište u Županiji Posavskoj, mjesna nadležnost određuje se prema mjestu uobičajenog boravišta stranke. (3) Ako stranka nema mjesto uobičajenog boravišta, postupak za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite provodi Centar za socijalni rad osnovan za područje na kojem stranka ima privremeno prebivalište, odnosno na kojem se zatekne. Članak 111. (1) Mjesna se nadležnost centra za socijalni rad ne mijenja smještajem osobe izvan vlastite obitelji. (2) Ako se izmjene okolnosti na osnovi kojih je po ovom Zakonu bila određena mjesna nadležnost centra za socijalni rad, postupak, s obzirom na izmijenjene okolnosti nastavlja nadležni centar. Članak 112. (1) Mjesna se nadležnost centra za socijalni rad određuje prema prebivalištu odnosno boravištu roditelja. (2) Za dijete čiji roditelji žive odvojeno mjesna se nadležnost centra za socijalni rad određuje prema prebivalištu, odnosno boravištu roditelja kod kojeg je dijete smješteno odlukom centra za socijalni rad ili suda. (3) Do donošenja odluke iz stavka 2. ovog članka mjesna je nadležan centar za socijalni rad prema prebivalištu, odnosno boravištu roditelja kod kojeg dijete živi. (4) Ako je roditeljima koji žive odvojeno oduzeto pravo na čuvanje i odgoj djeteta ili je dijete povjereno na čuvanje i odgoj drugoj osobi ili domu socijalne zaštite za dijete je mjesno nadležan centar za socijalni rad prema prebivalištu, odnosno boravištu roditelja koji sam ili u većoj mjeri izvršava ostale sadržaje roditeljske skrbi. (5) Mjesna nadležnost centara za socijalni rad za dijete ne mijenja se ako je roditeljima oduzeto roditeljsko pravo, osim u slučajevima posvojenja. Članak 113. (1) Za odlučivanje o ostvarivanju socijalne zaštite osobe koja se zbog elementarnih nepogoda ili sličnih razloga našla izvan mjesta svog prebivališta, dok se ne ostvare uvjeti za njezin povratak, mjesno je nadležan centar za socijalni rad na čijem se području osoba zatekla. (2) Centar za socijalni rad iz stavka 1. ovog članka mjesno je nadležan i za ostvarivanje socijalne zaštite djeteta koje se zatekne bez nadzora roditelja ili drugih odraslih osoba izvan mjesta svog prebivališta, kao i drugih osoba koje nisu u stanju brinuti se o sebi, a zatekne se izvan svog prebivališta. Članak 114. (1) Ako nadležni centar za socijalni rad zbog izuzeća stručnog djelatnika ili ravnatelja ne može postupati, obavijestit će o tome nadležno ministarstvo, koji će odrediti a u tom slučaju postupa drugi centar za socijalni rad. (2) O izuzeću ravnatelja centra za socijalni rad, kao i o istodobnom izuzeću ravnatelja i stručnih djelatnika u istom postupku odlučuje nadležno ministarstvo. Članak 115. (1) O sukobu mjesne nadležnosti između centara za socijalnu skrb odlučuje nadležno ministarstvo. (2) Ako nastane sukob o mjesnoj nadležnosti, Centar za socijalni rad koji je započeo postupak dužan je obaviti radnje u postupku koje ne trpe odgodu. Članak 116. (1) Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi pokreće sa na zahtjev stranke, njezinog bračnog druga, punoljetnog djeteta, roditelja, skrbnika ili udomitelja. (2) Centar za socijalni rad pokrenut će postupak po službenoj dužnosti kad utvrdi ili sazna da je s obzorom na postojeće činjenično stanje radi zaštite stranke potrebno pokrenuti postupak radi priznavanja prava. (3) Pri pokretanju postupka po službenoj dužnosti centar za socijalni rad uzima u obzir obavijesti drugih članova obitelji, građana, ustanova, udruga, vjerskih zajednica i upozorenja državnih i drugih tijela. Članak 117. (1) Centar za socijalni rad dužan je tijekom postupka za ostvarivanje prava iz sustava socijalne zaštite izraditi plan i utvrditi svrhu koja se njime želi postići te poduzeti određene radnje da se osoba u nepovoljnom stanju osposobi za brigu o sebi i članovima obitelji. (2) Pri donošenju plana centar za socijalni rad surađuje s osobom koja se obratila za pomoć i članovima njezine obitelji. (3) Pri izboru prava iz socijalne zaštite centar za socijalni rad uzima u obzir i odnose u obitelji, nastojeći da te odnose učvrsti i razvije u pozitivnom smislu. Članak 118. (1) Ako je u postupku ostvarivanja prava iz socijalne zaštite potrebno ocijeniti radnu sposobnost, odnosno postojanje trajnih ili privremenih promjena u zdravstvenom stanju te vrstu i stupanj tjelesnog i mentalnog oštećenja centar za socijalni rad zatražit će nalaz i mišljenje tijela vještačenja. (2) Ako se žalbom pobija prvostupanjsko rješenje o ostvarivanju prava iz socijalne zaštite, a u svezi s nalazom i mišljenjem tijela vještačenja u prvom stupnju, ministarstvo nadležno za poslove socijalne zaštite dužno je prije donošenja rješenja o žalbi pribaviti nalaz i mišljenje tijela vještačenja u drugom stupnju. (3) Tijelo vještačenja iz stavka 1. i 2. ovoga članka osniva ministar nadležan za poslove socijalne zaštite. (4) Sastav i način rada tijela vještačenja iz stavka 3. ovoga članka, sadržaj potrebne medicinske dokumentacije, sadržaj nalaza i mišljenja i obrasce za postupanje tijela vještačenja propisat će nadležni ministar. (5) Ako su radnu sposobnost, odnosno postojanje trajnih ili privremenih promjena u zdravstvenom stanju te vrstu i stupanj tjelesnog i mentalnog oštećenja prethodno utvrdila tijela vještačenja zdravstva, mirovinskog i invalidskog osiguranja, obrazovanja, odnosno druga nadležna tijela vještačenja prema posebnim propisima, riješit će se na temelju nalaza i mišljenja tih tijela. Članak 119. (1) U ispitnom postupku potrebno je uzeti u obzir zdravstveno stanje, odnosno tjelesne mogućnosti stranke, po potrebi neposredno pribavljati potrebne isprave, te uzimati izjavu stranke ili održati usmenu raspravu u domu stranke i na drugi način olakšati joj sudjelovanje u postupku. (2) Centri za socijalni rad dužni su, ako to priroda slučaja zahtijeva, međusobno surađivati, te dostavljati podatke o obiteljskim prilikama i ostvarenim pravima samca ili članova obitelji, kao i o drugim bitnim činjenicama i okolnostima. Članak 120. (1) Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite je žuran. (2) Centar za socijalni rad dužan je donijeti rješenje o zahtjevu i dostaviti ga stranci u roku od 30 dana. Ako je potrebno provoditi posebni ispitni postupak, centar je dužan donijeti rješenje u roku od 60 dana po primitku urednog zahtjeva, odnosno pokretanja postupka po službenoj dužnosti. Članak 121. (1) Kad se radi o ostvarivanju socijalne zaštite, u iznimno žurnim slučajevima kao što je poduzimanje mjera radi otklanjanja neposredne opasnosti za život i zdravlje ljudi, posebice djece, odnosno radi podmirenja osnovnih životnih potreba samca ili obitelji ili radi osiguravanja javnog mira i sigurnosti, centar za socijalni rad može donijeti rješenje i usmeno i narediti izvršenje rješenja bez odgode. (2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka izdat će se rješenje u pisanom obliku najkasnije u roku 8 dana od dana podnošenja zahtjeva. Članak 122. Troškove postupka u svezi s ostvarivanjem prava iz socijalne zaštite za koja se sredstva osiguravaju u Županijskom proračunu snosi nadležno ministarstvo. Članak 123. (1) Centar za socijalni rad provodi izvršenje svojih rješenja donesenih na temelju ovoga Zakona. (2) Izvršenje rješenja o smještaju može se odgoditi do osiguranja slobodnog mjesta. Članak 124. Redoslijed prijama korisnika u dom socijalne zaštite utvrđuje se statutom doma. Članak 125. Centar za socijalni rad preispitat će povremeno, a najmanje jedanput godišnje, postojanje činjenica i okolnosti koje su bile odlučujuće za donošenje rješenja o ostvarivanju prava na socijalnu zaštitu, i ako promijenjene okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje prava na socijalnu zaštitu to zahtijevaju, donijeti novo rješenje. Članak 126. (1) Centar za socijalni rad rješava u prvom stupnju u području obiteljske i kazneno pravne zaštite i drugim područjima na temelju posebnog zakona. (2) Centar za socijalni rad primjenjuje u postupku iz stavka 1. ovoga članka odredbe članaka od 110. do 123. ovoga Zakona i odredbe Zakona o općem upravnom postupku ako zakonom nije drukčije određeno. Članak 127. (1) O žalbi protiv rješenja centra za socijalni rad odlučuje ministarstvo nadležno za poslove socijalne zaštite. (2) O žalbi protiv rješenja općinskog upravnog tijela odlučuje ministarstvo nadležno za poslove socijalne zaštite. (3) Žalba odgađa izvršenje prvostupanjskog rješenja, osim ako zakonom nije drukčije određeno. (4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka žalba ne odgađa izvršenje rješenja kojim je odobrena novčana pomoć. VII. STRUČNI DJELATNICI Članak 128. (1) Stručne poslove u centrima za socijalnu skrb obavljaju socijalni radnik, pravnik, psiholog i defektolog, s položeni m stručnim ispitom. (2) Stručne poslove u centrima za socijalnu skrb obavljaju i drugi stručni djelatnici odgovarajućeg usmjerenja i stupnja stručne spreme ovisno o djelatnostima centra za socijalni rad. (3) Stručni djelatnici Centra za socijalni rad imaju iskaznicu kojom se dokazuje njihovo službeno svojstvo, identitet i ovlasti. (4) Sadržaj i oblik iskaznice iz stavka 3. ovoga članka propisat će nadležni ministar. Članak 129. (1) Stručne poslove u domu socijalne zaštite obavljaju socijalni radnik, psiholog, defektolog, pedagog, medicinska sestra i fizioterapeut, radni terapeut, odgojitelj, s višom ili visokom stručnom spremom, s položenim stručnim ispitom. (2) Stručne poslove u domu socijalne zaštite obavljaju i drugi stručni djelatnici odgovarajućeg usmjerenja i stručne spreme ovisno o djelatnostima doma socijalne zaštite. Članak 130. (1) Stručni djelatnici moraju svoj rad obavljati sukladno pravilima struke te poštivati osobnost korisnika, njegovo dostojanstvo i nepovredivost njegova osobnog i obiteljskog života. (2) Stručni djelatnici dužni su čuvati kao profesionalnu tajnu sve što saznaju o osobnom i obiteljskom životu korisnika. (3) Na čuvanje profesionalne tajne obvezni su i drugi djelatnici ustanova socijalne zaštite. (4) Povreda čuvanja profesionalne tajne teža je povreda obveza iz radnog odnosa. Članak 131. (1) Stručni djelatnici obvezni su nakon završenog obrazovanja obaviti pripravnički staž. (2) Pripravnički je staž rad pod nadzorom stručnog voditelja (mentora) kojim se stručni djelatnik osposobljava za samostalan rad. (3) Pripravnički staž obavlja se u ustanovama socijalne zaštite. (4) Pripravnički staž može se provesti i u državnim tijelima ili pravnim osobama zdravstva, odgoja, obrazovanja, pravosuđa i uprave, kao i drugim pravnim osobama koje obavljaju poslove socijalne zaštite. Članak 132. (1) Pripravnički staž za djelatnike s visokom i višom stručnom spremom traje 12 mjeseci, a za djelatnike srednje stručne spreme 6 mjeseci. (2) Pripravnički staž može se iz zdravstvenih ili drugih posebno opravdanih razloga produljiti i nakon proteka roka iz stavka 1. ovoga članka. Članak 133. (1) Nakon isteka pripravničkog staža stručni djelatnici stječu pravo polaganja stručnog ispita pred ispitnim povjerenstvom. (2) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu izdaje nadležno Ministarstvo. Članak 134. Ministar nadležan za poslove socijalne zaštite propisat će:  sadržaj i način provođenja pripravničkog staža,  uvjete koje moraju ispunjavati ustanove socijalne zaštite u kojima pripravnik provodi pripravnički staž,  uvjete koje mora ispunjavati stručni voditelj (mentor),  sadržaj i način polaganja stručnog ispita,  sadržaj i izgled uvjerenja o položenom stručnom ispitu. Članak 135. (1) Ugovor o radu sklapa se s pripravnikom na određeno vrijeme. (2) Pripravnički staž može se obavljati i u obliku volontiranja. (3) Ustanove socijalne zaštite obvezne su primati stručne djelatnike na pripravnički staž prema mjerilima koje odredi nadležni Ministar. (4) Pravo na polaganje stručnog ispita ima i stručni djelatnik koji je pripravnički staž obavio kod pravne ili fizičke osobe koja obavlja poslove socijalne zaštite. Članak 136. Stručni djelatnik koji je položio stručni ispit u odgovarajućoj stručnoj spremi u drugoj djelatnosti, može se primiti na rad u ustanovu socijalne zaštite bez obveze polaganja stručnog ispita ili uz obvezu polaganja posebnog dijela stručnog ispita, o čemu odlučuju nadležni ministar. Članak 137. (1) Na stručnog djelatnika koji u vrijeme zasnivanja radnog odnosa u ustanovi socijalne zaštite ima u odgovarajućoj struci radni staž duži od vremena određenog za pripravnički staž ne primjenjuju se odredbe ovoga Zakona koje se odnose na pripravnički staž, ali mora u roku godine dana od prijama u radni odnos položiti stručni ispit. (2) Oslobodit će se od obveze polaganja stručnog ispita stručnog djelatnika koji ima znanstveno zvanje magistra ili doktora znanosti, položen pravosudni ili stručni ispit. (3) Nadležni ministar može osloboditi stručnog djelatnika obveze polaganja stručnog ispita ako u odgovarajućoj struci ima najmanje 10 godina radnog staža, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno. Članak 138. (1) Stručni djelatnici imaju pravo i obvezu stručno se usavršavati radi održavanja i unapređivanja obavljanja djelatnosti. (2) Stručno usavršavanje iz stavka 1. ovoga članka može se provoditi samo uz odobrenje nadležnog ministarstva, osim ako se radi o poslijediplomskom znanstvenom ili stručnom studiju. Članak 139. (1) Rad stručnih djelatnika iz članaka 129. i 130. ovoga Zakona se ocjenjuje. (2) Stručni djelatnici iz stavka 1. ovoga članka mogu napredovati u struci i stjecati položajna zvanja mentora i savjetnika. (3) Ocjenu iz stavka 1. ovoga članka donosi ravnatelj svake godine najkasnije do 30. studenoga za prethodnih 12 mjeseci. (4) Ocjena se donosi na temelju:  uspješnosti u izvršavanju javnih ovlasti i drugih stručnih poslova,  stručnog usavršavanja,  sudjelovanja na stručnom skupu uz pisani prilog i  objavljivanja stručnih radova. (5) Ocjene su "ne zadovoljava", "zadovoljava", "uspješan" i "naročito uspješan". (6) O ocjeni ravnatelj donosi rješenje na koje stručni djelatnik ima pravo prigovora stručnom vijeću ustanove u roku 8 dana od dana dostave rješenja, a o kojem je stručno vijeće dužno odlučiti u roku od 15 dana od dana primitka prigovora. (7) Na prijedlog ravnatelja, nadležni ministar može stručnog djelatnika koji ima najmanje 5 godina radnog iskustva u djelatnosti socijalne zaštite i 3 godine uzastopnu ocjenu "uspješan" ili "naročito uspješan" unaprijediti u zvanje mentora. (8) Na prijedlog ravnatelja, nadležni ministar može stručnog djelatnika koji ima najmanje 5 godina radnog iskustva i zvanje mentora najmanje 1 godinu, za koje vrijeme je ocijenjen "naročito uspješan" unaprijediti u zvanje savjetnika. VIII. NADZOR 1. Unutarnji nadzor Članak 140. (1) Ustanove socijalne zaštite obvezne su provoditi unutarnji nadzor nad radom svojih ustrojbenih jedinica i djelatnika. (2) Unutarnji nadzor provodi se na način propisan općim aktom ustanove. 2. Upravni nadzor Članak 141. Ministarstvo nadležno za poslove socijalne zaštite obavlja upravni nadzor nad radom Centra za socijalni rad. Članak 142. U obavljanju upravnog nadzora nadležno ministarstvo može: 1. obustaviti od izvršenja statut ili drugi opći akt centra za socijalni rad, 2. odbiti žalbu, poništiti ili izmijeniti rješenje centra za socijalni rad, 3. raspraviti stanje u centru za socijalnu skrb i odrediti mjere koje je centar dužan poduzeti radi izvršavanja poslova socijalne zaštite, 4. predložiti ravnatelju poduzimanje mjera za poboljšanje svrhovitosti, djelotvornosti, ekonomičnosti i pravodobnosti obavljanja djelatnosti centra za socijalni rad, te otklanjanja drugih nedostataka u radu, 5. izravno donijeti rješenje ili poduzeti mjeru nužnu za izvršenje zakona ili drugog propisa ili zaštite korisnika, ako je to nadležni centar za socijalni rad propustio učiniti u roku, 6. pokrenuti postupak utvrđivanja odgovornosti djelatnika centra za socijalni rad, te pokrenuti postupak utvrđivanja odgovornosti ravnatelja centra za socijalni rad i voditelja drugih ustrojbenih jedinica, kao i pokrenuti postupak njihovih razrješenja, 7. podnijeti prijavu nadležnom tijelu za utvrđivanje kaznene ili prekršajne odgovornosti djelatnika centra za socijalni rad. Članak 143. (1) O obavljenom upravnom nadzoru povjerenstvo, odnosno državni službenik dužan je u roku 15 dana napisati izvješće koje sadrži prikaz utvrđenog stanja, prijedlog mjera koje u određenom roku treba poduzeti radi otklanjanja nedostataka, prijedlog za podnošenje prijave za kazneno djelo ili prekršaj, prijedlog za pokretanje postupka utvrđivanja odgovornosti ravnatelja centra za socijalni rad ili drugog djelatnika te prijedloge za poduzimanje drugih potrebnih mjera. (2) Izvješće o obavljenom upravnom nadzoru dostavit će se centru za socijalnu skrb u roku 20 dana od dana obavljenog nadzora. 3. Inspekcijski nadzor Članak 144. (1) Ministarstvo nadležno za poslove socijalne zaštite provodi inspekcijski nadzor nad primjenom i izvršavanjem zakona i drugih propisa, općih i pojedinačnih akata u djelatnosti socijalne zaštite, kao i nadzor nad stručnim radom doma socijalne zaštite, centra za pomoć i njegu i drugih pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju poslove socijalne zaštite. (2) Zdravstveni i sanitarni inspekcijski nadzor nad radom doma socijalne zaštite u dijelu koji se odnosi na zdravstvenu zaštitu i prehranu korisnika obavlja zdravstvena i sanitarna inspekcija. Članak 145. Inspekcijski nadzor provode inspektori i drugi državni službenici Ministarstva nadležnog za poslove socijalne zaštite, ovlašteni za provedbu inspekcijskog nadzora. Članak 146. (1) Za inspektora se može postaviti osoba koja pored zakonom utvrđenih uvjeta za prijem u državnu službu ima visoku stručnu spremu odgovarajućeg društvenog smjera i položen stručni ispit. (2) Inspektore postavlja nadležni ministar. Članak 147. (1) Inspektor ima iskaznicu kojom se dokazuje njegovo službeno svojstvo, identitet i ovlasti. (2) Sadržaj i oblik iskaznice inspektora propisat će nadležni ministar. Članak 148. (1) Inspektor koji provodi inspekcijski nadzor ima pravo u svako doba bez prethodne najave i bez dopuštenja ravnatelja ili druge odgovorne osobe ulaziti u prostorije i prostore ustanove socijalne zaštite i druge pravne i fizičke osobe koja obavlja poslove socijalne zaštite. (2) Inspektor iz stavka 1. ovoga članka obavještava ravnatelja ili drugu odgovornu osobu o svom ulasku u ustanovu socijalne zaštite. Članak 149. (1) Prilikom provedbe inspekcijskog nadzora inspektor ima pravo pregledati objekte i druge poslovne prostore, dokumentaciju, poslovne knjige, registre, dokumente, isprave, saslušati korisnike, djelatnike i druge osobe, pregledati isprave na temelju kojih se može utvrditi identitet osoba (osobna iskaznica, putovnica i sl.) i obavljati druge radnje predviđene zakonom. (2) Ravnatelj ili druga odgovorna osoba pravne osobe mora inspektoru osigurati nesmetano obavljanje inspekcijskog nadzora i staviti mu na raspolaganje sva sredstva i potrebnu dokumentaciju. Članak 150. (1) O izvršenom pregledu, utvrđenom stanju i poduzetim, odnosno naređenim mjerama i radnjama, inspektor sastavlja zapisnik. (2) U provedbi inspekcijskog nadzora inspektor je ovlašten rješenjem naložiti ove mjere: 1. otklanjanje utvrđenih nedostataka i nepravilnosti u određenom roku, 2. podnijeti prijavu nadležnom državnom tijelu zbog kaznenog djela, odnosno izreći zakonom ili drugim propisom utvrđenu prekršajnu kaznu, 3. naložiti dodatno stručno usavršavanje djelatnika za kojeg utvrdi da mu nedostaje stručnost i naknadnu provjeru njegove osposobljenosti pred ispitnim povjerenstvom. (3) U rješenju kojim se naređuje provedba mjere ili radnje određuje se i rok za njeno izvršenje. (4) U slučaju da postoji neposredna opasnost za zdravlje ili život ljudi inspektor će donijeti usmeno rješenje i odmah narediti njegovo izvršenje. Usmeno se rješenje mora unijeti u zapisnik. Članak 151. (1) Protiv rješenja iz članka 150. ovoga Zakona može se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja izjaviti žalba Ministru nadležnom za poslove socijalne zaštite. (2) Žalba ne odgađa izvršenje rješenja. Članak 152. Inspektor u provedbi inspekcijskih poslova ima pravo i dužnost: 1. zabraniti domu socijalne zaštite, centru za pomoć i njegu, te drugoj pravnoj i fizičkoj osobi koja obavlja djelatnost socijalne zaštite provođenje mjera i radnji koje su suprotne zakonu ili provedbenim propisima, 2. podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka ako ocijeni da je povrijeđen zakon ili drugi propis iz djelatnosti socijalne zaštite, a ta povreda povlači odgovornost za prekršaj fizičke osobe, pravne osobe i odgovorne osobe u pravnoj osobi, 3. podnijeti prijavu nadležnom državnom tijelu, ako ocijeni da je povrijeđen zakon ili drugi propis iz djelatnosti socijalne zaštite, a ta povreda povlači odgovornost za kazneno djelo. Članak 153. (1) Inspektor podnosi izviješće o svom radu, uočenim problemima osiguranja socijalne zaštite kod fizičkih i pravnih osoba čiji rad nadzire te prijedloge mjera za poboljšanje zaštite nadležnom ministru. (2) Inspektor je dužan bez odgađanja pisano izvijestiti nadležnog ministra ako utvrdi da dom socijalne zaštite, centar za pomoć i njegu ili druga fizička ili pravna osoba koja obavlja poslove socijalne zaštite ne ispunjava propisane uvjete za rad, grubo postupa suprotno zakonu ili drugom propisu ili teže ugrožava prava korisnika. (3) Inspektor je dužan bez odgađanja u pisanom obliku izvijestiti nadležnog ministra ako utvrdi da dom socijalne zaštite, centar za pomoć i njegu ili druga fizička ili pravna osoba koja obavlja poslove socijalne zaštite nije u roku otklonio nedostatke koje je naložio rješenjem iz članka 151. ovoga Zakona. Članak 154. (1) Ministar nadležan za poslove socijalne zaštite može na temelju izvješća inspektora iz članka 153. ovoga Zakona, donijeti rješenje o:  zabrani rada doma socijalne zaštite, centra za pomoć i njegu te druge pravne i fizičke osobe koja obavlja poslove socijalne zaštite, ako nije dobila odobrenje iz članka 82., 83. i 169. ovoga Zakona ili više ne ispunjava uvjete glede prostora, opreme i potrebnih stručnih djelatnika propisane ovim Zakonom,  poduzimanju drugih mjera za koje je ovlašten ovim Zakonom i drugim propisima. (2) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena žalba ali se može pokrenuti upravni spor. IX. NAKNADA ŠTETE Članak 155. Korisnik koji je na temelju rješenja centra za socijalni rad, ostvario primanje dužan je nadoknaditi štetu ako je:  na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je znao ili morao znati da su neistiniti, odnosno netočni ili je na drugi protupravan način ostvario primanje na koje nije imao pravo ili ga je ostvario u većem opsegu nego što mu pripada,  primanje ostvario zbog toga što nije prijavio promjenu koja utječe na gubitak ili opseg prava, a znao je ili je morao znati za tu promjenu. Članak 156. (1) Ministarstvo nadležno za poslove socijalne zaštite ima pravo na povrat iznosa isplaćenih na ime pomoći za uzdržavanje i stalnog smještaja, ako korisnik otuđi svoju imovinu. (2) Za slučaj smrti korisnika iz stavka 1. ovoga članka ministarstvo nadležno za poslove socijalne zaštite ima pravo na povrat isplaćenih iznosa od njegovih nasljednika. (3) Ministarstvo nadležno za poslove socijalne zaštite neće podići tužbu radi povrata iznosa iz stavka 2. ovoga članka ako bi ostvarivanjem tražbine nasljednici i članovi njegove obitelji ostali bez imovine odnosno prihoda potrebnih za podmirenje osnovnih stambenih i drugih osnovnih životnih potreba. Članak 157. Tražbina s naslova naknade štete iz članka 155. i 156. ovoga Zakona odnosi se samo na dospjele tražbine i u ukupnoj svoti. Ta se svota izračunava od dana isplate do dana dospijeća prema kriterijima koje utvrđuje nadležno ministarstvo. Članak 158. (1) Zastara tražbine nastupa istekom općeg zastarnog roka koji je predviđen prema posebnom Zakonu. (2) Rokovi zastare tražbine naknade štete u smislu odredbi ovoga Zakona počinju teći: 1. u slučajevima iz članka 155. ovoga Zakona od dana kada je postalo konačnim rješenje kojim je utvrđeno da je pravo korisniku priznato, na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je znao ili morao znati da su neistiniti, odnosno netočni ili je na drugi protupravan način ostvario primanje na koje nije imao pravo ili ga je ostvario u višem opsegu nego što mu pripada ili ako je primanje ostvario zbog toga što nije prijavio promjenu koja utječe na gubitak ili opseg prava, a znao je ili je morao znati za tu promjenu. 2. u slučajevima iz članka 156. stavka 1. ovoga Zakona kada se konačnim rješenjem utvrdi da je korisnik otuđenjem svoje imovine ostvario sredstva dostatna za uzdržavanje ili za uzdržavanje kroz određeno razdoblje ili za snašanje troškova stalnog smještaja u cijelosti ili djelomično, 3. u slučajevima iz članka 156. stavka 2. ovoga Zakona od dana pokretanja ostavinskog postupka. Članak 159. Centar za socijalni rad dužan je u svezi s naknadom štete iz članka 156. do 158. ovoga Zakona Ministarstvu nadležnom za poslove socijalne zaštite dostavljati podatke odlučujuće za podnošenje tužbe radi naknade štete. Članak 160. (1) Kada se utvrdi da je nastala šteta, centar za socijalni rad će uz navođenje dokaza pozvati korisnika ili njegove nasljednike da u određenom roku nadoknade nastalu štetu. (2) Ako šteta ne bude nadoknađena u određenom roku, nadležno ministarstvo će putem nadležnog državnog tijela pokrenuti postupak radi naknade štete. X. KAZNENE ODREDBE Članak 161. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 2.000,00 KM. kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba ako: 1. započne s radom prije no što se rješenjem nadležnog tijela utvrdi da su ispunjeni svi propisani uvjeti (članak 74., 83. i 95.) 2. ne vodi na propisani način evidenciju i dokumentaciju o korisniku, vrstama usluga i drugim pitanjima ili ako o tome ne dostavlja izvješća (članak 78. stavak 1.,90. stavak 1., 98. stavak 1.), 3. stručnom povjerenstvu koje obavlja upravni nadzor ili inspektoru uskrati obavijesti ili podatke ili onemogući pregled i poduzimanje drugih radnji u svezi s obavljanjem nadzora (članak 148. i 149.) 4. neosnovano ne izvrši rješenje o priznavanju prava korisnika (članak 12. do 68., 107. do 126. i članka 65.) 5. bez rješenja centra za socijalni rad privremeno ili trajno riješi zbrinjavanje odnosno smještaj korisnika na drugi način (članak 61.) 6. naplati od korisnika, druge fizičke ili pravne osobe troškove smještaja u dom socijalne zaštite ili u udomiteljsku obitelj ako troškove smještaja na temelju rješenja centra za socijalni rad snosi Ministarstvo nadležno za poslove socijalne zaštite, 7. u određenom roku ne poduzme mjere predložene u izvješću o upravnom nadzoru ili zapisniku o provedenom inspekcijskom nadzoru (članak 143. i članak 150. do 153.). (2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 200,00 do 2.000,00 KM. (3) Ako je pravna ili fizička osoba kažnjena za prekršaj iz stavka 1. točke 6. ovoga članka obvezno se izriče i zaštitna mjera oduzimanja imovinske koristi. Članak 162. (1) Novčanom kaznom od 500.00 do 1.000,00 KM. kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako: 1. ne primi stručnog djelatnika na pripravnički staž (članak 135.) 2. onemogući djelatniku stručno usavršavanje (članak 138.) 3. ne provodi unutarnji nadzor (članak 140.) (2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 200,00 do 400,00 KM. Članak 163. Novčanom kaznom od 300,00 do 1.000,00 KM. kaznit će se udomitelj ako: 1. o sebi i članovima svoje obitelji dade neistinite podatke, 2. ako u većoj mjeri zanemaruje obveze prema korisniku preuzete ugovorom o smještaju (članak 104.). Članak 164. Novčanom kaznom od 30/00 do 300/00 KM. kaznit će se korisnik socijalne zaštite ako dade neistinite podatke na temelju kojih je ostvario pravo po ovom Zakonu (članak 30.). IX PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 165. Osoba koja je smještena u ustanovu socijalne zaštite ili u drugu obitelj na osnovi Federalnog zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i obitelji s djecom ("Službene novine Federacije BiH" broj 36/99.) i Odluke o socijalnoj skrbi osoba u stanju socijalne potrebe Vlade Županije Posavske ("Narodne novine Županije Posavske", broj 3/03) ima pravo na skrb izvan vlastite obitelji i nakon stupanja na snagu ovog Zakona, dok nadležno tijelo socijalne zaštite ne utvrdi imali korisnik uvjete za ostvarivanje tog prava prema odredbama ovog Zakona, s tim da je nadležno tijelo socijalne zaštite to dužno učini najkasnije u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. Članak 166. Korisniku prava i oblika socijalne zaštite koji nije obuhvaćen člankom 165. ovoga Zakona, a koristi ih na osnovi i pod uvjetima Odluke o socijalnoj skrbi osoba u stanju socijalne potrebe Vlade Županije Posavske ("Narodne novine Županije Posavske», broj 3/03.), osiguravaju se ta prava i oblici i nakon stupanja na snagu ovoga Zakona dok mjesno nadležno tijelo socijalne zaštite ne utvrdi ima li korisnik uvjete za neko od prava utvrđenim ovim Zakonom, s tim da je nadležno tijelo socijalne zaštite to dužno učiniti najkasnije u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. Članak 167. Korisniku prava na stalnu novčanu pomoć, koji to pravo ostvaruje na osnovi Odluke o socijalnoj skrbi osoba u stanju socijalne potrebe ("Narodne novine Županije Posavske"» broj 3/03), osigurava se to pravo, dok mjesno nadležno tijelo socijalne zaštite ne utvrdi imali korisnik pravo na pomoć za uzdržavanje prema odredbama ovog Zakona, s tim da je nadležno tijelo socijalne zaštite to dužno učiniti najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona. Članak 168. Postupci ostvarivanja prava i oblika socijalne zaštite započeti prije početka primjene ovog Zakona, dovršit će se po odredbama propisa koji su važili do početka primjene ovoga Zakona, ako ovim Zakonom određeno pravo nije riješeno za korisnika na drugačiji način. Članak 169. (1) Osnivači javnih ustanova koje obavljaju djelatnost socijalne zaštite dužni su imenovati Upravna vijeća u skladu s odredbama ovoga Zakona, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. (2) Javne ustanove koje obavljaju djelatnosti socijalne zaštite dužne su uskladiti statut i druge opće akte s odredbama ovog Zakona, u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. Članak 170. (1) Vlasnici postojećih ustanova koje pružaju skrb izvan vlastite obitelji dužni su imenovati upravna vijeće u roku od 30 dana od dana početka primjene ovoga Zakona. (2) Upravno vijeće iz stavka 1. ovoga članka dužno je u roku od 60 dana od dana početka primjene ovoga Zakona zatražiti odobrenje od ministarstva nadležnog za poslove socijalne zaštite za nastavak rada. (3) Ministarstvo nadležno za poslove socijalne zaštite u postupku donošenja rješenja o nastavku rada ustanove iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući će način primijeniti članke 82. i 83. ovoga Zakona. (4) Protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može voditi upravni spor. Članak 171. Ministar nadležan za poslove socijalne zaštite donijet će propise iz članka 20., 26., 48., 49., 65., 68., 70., 74., 78., 79., 90., 94., 98., 118., 128., 134. i 147. ovoga Zakona u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. Članak 172. Danom početka primjene ovoga Zakona prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi osoba u stanju socijalne potrebe ("Narodne novine Županije Posavske" broj 3/03.). Članak 173. Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama Županije Posavske", a primjenjivat će se od 01.09.2004. godine. Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ŽUPANIJA POSAVSKA Skupština Broj: 01-02-122/04 Domaljevac, 08.07.2004. godine Predsjednik Mijo Matanović, dipl. ing. v.r. VLADA ŽUPANIJE POSAVSKE Na temelju članka 18. stavak 1. Zakona o Vladi Županije Posavske ("Narodne novine Županije Posavske" broj 1/96, 4/96 i 8/00), Vlada Županije Posavske, na sjednici održanoj dana 16. lipnja 2004. godine, donosi ODLUKU o raspisivanju javnog natječaja za upražnjeno radno mjesto tajnika Ureda za zakonodavstvo Vlade Županije Posavske I. Raspisat će se javni natječaj za upražnjeno radno mjesto tajnika Ureda za zakonodavstvo Vlade Županije Posavske. II. Javni natječaj iz točke
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama Posavskog kantona Posavski kanton Narodne novine Županije Posavske 02/03 31.03.2003 NN Županije Posavske 02/13, NN Županije Posavske 08/01, NN Županije Posavske 04/01, NN Županije Posavske 01/98, NN Županije Posavske 1/97 administrativne takse,takse,zakon 36 Stranica NARODNE NOVINE Županije Posavske Orašje, 31.03.2003 Broj 2 0/02), primjenjuju se i na obračun i uplatu doprinosa za obrazovanje, kulturu i šport. Članak 10. Na iznose doprinosa obrazovanja, kulture i športa koji nisu plaćeni u propisanom roku plaća se kamata po stopi od 0,06 % dnevno za svaki dan zakašnjenja. Članak 11. Kontrolu obračuna i uplate doprinosa vrši Porezna uprave Federacije BiH i Financijska policija, svako iz svog domena. VII KAZNENE ODREDBE Članak 12. Novčanom kaznom od 100,00 - 2.000,00 KM kaznit će se pravna osoba-isplatitelj plaće i drugih osobnih primanja, ako ne obračuna, manje obračuna ili ne uplati doprinos na način i u rokovima propisanim ovim Zakonom. Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 200,00 do 1.000,00 KM. Članak 13. Novčanom kaznom od 100,00 do 2.000,00 KM kaznit će se za prekršaj fizička osoba-imatelj radnje, ako ne obračuna, manje obračuna ili ne uplati doprinose na način i u rokovima propisanim ovim Zakonom. Članak 14. Novčanom kaznom od 100,00 do 1.000,00 KM kaznit će se za prekršaj fizička osoba, ako ne obračuna, manje obračuna ili ne uplati doprinose na način i u rokovima propisanim ovim Zakonom. VIII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 15. Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje da vazi Zakon o posebnom porezu na plaće za obrazovanje i kulturu ("Narodne novine Županije Posavske", broj 4/01 ). Članak 16. Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Narodnim novinama Županije Posavske". Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ŽUPANIJA POSAVSKA Skupština Broj: 01-02-36/03 Domaljevac, 14.03.2003. Predsjednik Skupštine Mijo Matanović v.r. Z A K O N o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama Članak 1. Tarifni broj 24. Tarifa upravnih pristojba koja je sastavni dio Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine Županije Posavske" broj 1/97, 1/98, 4/01, 8/00 i 9/01-ispravka), mijenja se i glasi: "Tarifni broj 24. Iznos u KM Za izdavanje građevne dozvole: 1. za jednostavne građevine …………………. 10,00 2. za stambene zgrade do 300 m², gospodarske i poslovne zgrade do 200 m², od građevinske vrijednosti …………………………………… 0,50% 3. za ostale građevine, od građevinske vrijednosti …………………………………… 0,25% Za tehnički pregled izgrađene građevine (nove ili rekonstruirane) radi izdavanja dozvole za uporabu plaća se pristojba u istom iznosu kao i za izdavanje građevne dozvole. Za izdavanje načelne dozvole plaća se pristojba koja iznosi 50% od pristojbe utvrđene za izdavanje građevne dozvole. Napomena: Pristojbu po ovom tarifnom broju ne plaćaju osobe, investitori, kojima je uništena građevina u ratnim razaranjima. Pristojba se na plaća ni za izdavanje potrebnih suglasnosti, potvrda i mišljenja na projekte u vezi izdavanja građevne dozvole." Članak 2. Ovaj Zakon stupa na snagu danom objavljivanja u "Narodnim novinama Županije Posavske". Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ŽUPANIJA POSAVSKA Skupština Broj: 01-02-37/03 Domaljevac, 14.03.2003. Predsjednik Skupštine Mijo Matanović v.r. Z A K O N o izmjenama i dopunama Zakona o županijskim Ministarstvima i drugim tijelima županijske uprave Članak 1. U Zakonu o županijskim Ministarstvima i drugim tijelima županijske uprave ("Narodne novine Županije
Zakon o zdravstvenoj zaštiti Posavskog kantona Posavski kanton Narodne novine Županije Posavske 06/03 12.03.2003 NN Županije Posavske 13/19, NN Županije Posavske 01/13 zdravstvena zaštita ZAKON o zdravstvenoj zaštiti I TEMELJNE ODREDBE Članak 1. Ovim Zakonom uređuju se načela, način organizacije i provedba zdravstvene zaštite. Zdravstvena zaštita građana, u smislu ovog Zakona, je sustav skupnih i individualnih mjera, aktivnosti i postupaka za unapređenje, čuvanje i vraćanje zdravlja ljudi, koje poduzima Županija Posavska (u daljnjem tekstu: Županija), općine, zdravstvene ustanove, zdravstveni djelatnici, gospodarska društva, druge pravne osobe i građani. Članak 2. Zdravstvenu zaštitu u okviru zdravstvenih ustanova, pružaju zdravstveni djelatnici i zdravstveni suradnici, primjenom suvremenih medicinskih postupaka i tehnologija, te praćenjem dostignuća u razvoju medicinske znanosti. Članak 3. Svi građani su dužni starati se o svojemu zdravlju. Nitko ne smije ugrožavati zdravlje drugih. Građanin je obvezan sudjelovati u svim preventivno-zdravstvenim djelatnostima koje se provode na mjestima življenja i rada, a usmjerene su na promicanje, čuvanje zdravlja i sprječavanje bolesti. Građanin ima pravo na zdravstvenu zaštitu sukladno odredbama ovog Zakona i Zakona o zdravstvenom osiguranju. Svaki građanin dužan je ukazati prvu pomoć unesrećenoj ili bolesnoj osobi sukladno svojem znanju i mogućnostima, te joj omogućiti pristup do najbliže zdravstvene ustanove. Članak 4. Vlasnici i ravnatelji gospodarskih društava i drugih pravnih osoba, odgovorni su za primjenu mjera zdravstvene zaštite i zaštite čovjekova okoliša, odnosno radne sredine u kojoj obavljaju djelatnost. Dužnost i odgovornost iz stavka 1. ovog članka imaju građani koji obavljaju djelatnost osobnim radom, sredstvima u vlasništvu građana i građani koji osobnim radom samostalno - u vidu zanimanja obavljaju umjetničku ili drugu kulturnu, odvjetničku ili drugu profesionalnu djelatnost (u daljnjem tekstu: građani koji obavljaju gospodarsku ili profesionalnu djelatnost), kao i organizatori javnih priredaba i masovnih skupova, u odnosu na zaštitu od zaraznih bolesti i povreda. Mjere zdravstvene zaštite provode se na temelju plana i programa mjera zdravstvene zaštite koje donosi, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike na prijedlog Županijskog zavoda za javno zdravstvo ili ovlaštene osobe za javno zdravstvo u Županiji Posavskoj. Članak 5. Zdravstvena djelatnost što ju obavljaju zdravstvene ustanove i zdravstveni djelatnici u privatnoj zdravstvenoj djelatnosti (u daljnjem tekstu: privatna praksa), pod uvjetima i na način propisan ovim Zakonom, je djelatnost od interesa za Županiju. Članak 6. Zdravstvena djelatnost organizira se i provodi kao primarna, specijalističko-konzilijarna i bolnička zdravstvena zaštita. Primarna zdravstvena zaštita obuhvaća: djelatnost obiteljskog doktora medicine (u daljnjem tekstu: obiteljski liječnik), djelatnost opće medicine, školsku medicinu, higijensko-epidemiološku zaštitu, zubozdravstvenu zaštitu, hitnu medicinsku pomoć, medicinu rada, primarnu zaštitu žena i djece, dijagnostičku i ljekarničku djelatnost. Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita obuhvaća sustav mjera, aktivnosti i postupaka u svrhu dijagnosticiranja, liječenja i medicinske rehabilitacije oboljelih, kada po prirodi bolesti, s obzirom na druge okolnosti, nije potrebno poduzimanje bolničkog liječenja. Bolnička zdravstvena djelatnost obuhvaća sustav mjera, aktivnosti i postupaka koji se poduzimaju u svrhu dijagnosticiranja, liječenja i medicinske rehabilitacije oboljelih u odgovarajućim stacionarnim zdravstvenim ustanovama. Članak 7. Županija, sukladno pravima i obvezama utvrđenim Županijskim Ustavom (u daljnjem tekstu: Ustav) i zakonom: 1. donosi zakone iz nadležnosti Županije; 2. vodi zdravstvenu politiku tako da podstiče i razvija zdrave životne navike kod pučanstva. Članak 8. Županija ostvaruje svoje zadatke s područja zdravstvene zaštite, tako: − što osigurava higijensko-epidemiološku djelatnost, zdravstveni-statistički informacijski sustav, hitnu medicinsku pomoć, te djelatnost socijalne medicine na svojem području; − što osigurava ostvarivanje prava iz oblasti zdravstvenog osiguranja, sukladno Zakonu o zdravstvenom osiguranju; − što osigurava sredstva za izgradnju i opremanje, te otvaranje zdravstvenih ustanova za provedbu primarne, specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite; − što osigurava mrtvozorničku službu. Broj 6 Orašje, 03.12.2003. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica 271 II NAČELA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE Članak 9. Zdravstvena zaštita građana u Županiji provodi se na načelima sveobuhvatnosti, kontinuiranosti, dostupnosti i cjelovitog pristupa u primarnoj, a specijaliziranog pristupa u specijalističko-konzilijarnoj i bolničkoj zdravstvenoj zaštiti. Članak 10. Načelo sveobuhvatnosti podrazumijeva uključenost svih građana Županije Posavske u odgovarajuće mjere zdravstvene zaštite sukladno Zakonu. Članak 11. Kontinuiranost zdravstvene zaštite postiže se ukupnim organiziranjem zdravstva, osobito na razini primarne zdravstvene zaštite, koja pruža neprekidnu zdravstvenu zaštitu pučanstvu kroz sve životne dobi. Radi osiguranja kontinuiranog djelovanja, sustav zdravstvene djelatnosti u Županiji treba biti međusobno funkcionalno povezan i usklađen. Članak 12. Dostupnost zdravstvene zaštite podrazumijeva takav raspored zdravstvenih ustanova i zdravstvenih djelatnika na području Županije, koji će omogućiti građanima podjednake uvjete zdravstvene zaštite, osobito u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Članak 13. Načelo cjelovitog pristupa primarne zdravstvene zaštite osigurava se slobodnim izborom doktora medicine i doktora stomatologije, koji kod građana provode mjere za unapređenje zdravlja i preventivu bolesti, te liječenje i rehabilitaciju do razine radne osposobljenosti. Članak 14. Načelo specijaliziranog pristupa osigurava se organiziranjem i razvijanjem posebnih specijaliziranih kliničkih, javno-zdravstvenih dostignuća i znanja, te njihovom primjenom u praksi. III MJERE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE Članak 15. Mjere zdravstvene zaštite su: 1. otkrivanje i otklanjanje uzroka oboljenja, odnosno sprječavanje i suzbijanje bolesti i povreda te njihovih posljedica; 2. liječenje i rehabilitacija oboljelih, tjelesno i duševno oštećenih i povrijeđenih osoba; 3. mjere posebnog zdravstvenog nadzora nad pučanstvom starijim od 65 godina života; 4. osiguranje cjelovite (preventivne, kurativne i rehabilitacijske) zdravstvene zaštite djece i mladeži, te zaštita žena u svezi s planiranjem obitelji, trudnoćom, porođajem i majčinstvom; 5. opskrba lijekovima i drugim medicinskim sredstvima za zdravstvenu zaštitu; 6. organiziranje dragovoljnog prikupljanja krvi; 7. provođenje zdravstvenog odgoja i prosvjećivanja sa svrhom podizanja duševne i tjelesne sposobnosti građana; 8. pregled umrlih. Članak 16. Mjere zdravstvene zaštite u svezi s radom i radnim okolišem (specifična zdravstvena zaštita djelatnika) koje moraju osiguravati gospodarska društva, druge pravne i fizičke osobe (u daljnjem tekstu: poslodavci) su: - pravodobno obavješćivanje o opasnosti po zdravlje na radu, savjetovanje o zdravlju, sigurnosti i higijeni rada; - mjere sprječavanja i otkrivanja profesionalnih bolesti, sprječavanja ozljeda na radu i pružanje odgovarajuće pravne pomoći; - mjere za utvrđivanje zdravlja djelatnika koji su na radnom mjestu izloženi posebnim opasnostima po zdravlje. Pored mjera iz stavka 1. ovog članka, gospodarska društva i poslodavci provode i posebne mjere zaštite na radu sukladno Zakonu. Članak 17. Mjere zdravstvene zaštite iz članka 15. ovog Zakona, provode se na temelju plana i programa što ga donosi Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike na prijedlog Županijskog zavoda za javno zdravstvo ili ovlaštene osobe za javno zdravstvo u Županiji Posavskoj. IV ORGANIZACIJA I PROVEDBA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE Članak 18. Zdravstvena zaštita provodi se u jedinstvenom sustavu zdravstvene djelatnosti primjenom mjera primarne, specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite. Podjela poslova između primarne, specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite obavlja se ovisno o opsegu poslova i zadataka, složenosti medicinskih postupaka, specijaliziranosti zdravstvenih djelatnika i zdravstvenih suradnika, opreme, te o specifičnosti pojedinih područja, u skladu sa planom i programom mjera zdravstvene zaštite. Članak 19. Primarna zdravstvena zaštita obuhvaća: 1. rano otkrivanje, sprječavanje i suzbijanje uzroka oboljenja i povreda; 272 Stranica NARODNE NOVINE Županije Posavske Orašje, 03.12.2003 Broj 6 2. sudjelovanje u podizanju i održavanju psihofizičke i zdravstvene sposobnosti djelatnika za rad; 3. skrb za očuvanje zdravlja i liječenje svih članova obitelji; 4. provedbu mjera zdravstvene zaštite i staranje o zdravstvenom stanju i unapređenju zdravlja učenika, studenata, mladeži, sportaša i ocjenu njihove sposobnosti za školovanje i rad, kao i mjere zdravstvene zaštite i staranje o zdravstvenom stanju pučanstva starijeg od 65 godina, invalida i drugih osoba; 5. zdravstvenu zaštitu nespecifičnih i specifičnih plućnih bolesti; 6. praćenje higijensko-epidemiološke situacije u životnom i radnom okolišu uz poduzimanje potrebnih mjera; 7. provedbu edukacije zdravstvenih djelatnika. Primarna zdravstvena zaštita naročito provodi: 1. mjere zdravstvene zaštite djece predškolskog uzrasta, skrb o njihovom zdravstvenom stanju i unapređivanje zdravlja i sudjelovanje u poduzimanju psihofizičke sposobnosti; 2. skrb o zdravstvenoj zaštiti žena za vrijeme trudnoće, porođaja i nakon porođaja, te o drugim zdravstvenim potrebama žena; 3. mjere za promociju prirodne ishrane dojenčeta-dojenja; 4. mjere zdravstvene zaštite osoba sa smetnjama u razvoju; 5. ispitivanje nepovoljnog utjecaja okoliša na zdravstveno stanje i zdravstvenu sposobnost djelatnika za rad i drugih građana; 6. hitnu medicinsku pomoć; 7. liječenje u ordinaciji, odnosno u stanu osiguranika; 8. kurativne i rehabilitacijske mjere; 9. mjere preventive liječenja i saniranja usta i zubi; 10. opskrbu lijekovima i drugim sredstvima za liječenje; 11. upućivanje pacijenata na specijalističko-konzilijarne preglede, na bolničko i drugo liječenje, te provedbu posthospitalnih postupaka; 12. koordinaciju i provedbu nužnih dijagnostičkih i terapeutskih postupaka. Članak 20. Primarna zdravstvena zaštita provodi se i organizira u timskom radu u kojem sudjeluju najmanje doktor medicine i medicinska sestra, odnosno zdravstveni tehničar. Poslove u primarnoj zdravstvenoj zaštiti obavlja doktor medicine, doktor stomatologije i magistar farmacije, obiteljski liječnik, specijalist opće i medicine rada, pedijatar, specijalista iz oblasti javnog zdravstva, specijalisti ginekologije, školske medicine, specijalist pulmolog i specijalist medicinske biokemije ili diplomirani inženjer medicinske biokemije, sa svojim suradnicima. U primarnoj zdravstvenoj zaštiti sudjeluje specijalist pedijatar u zdravstvenoj zaštiti djece i ginekolog u zdravstvenoj zaštiti u svezi s trudnoćom, porođajem, majčinstvom, planiranjem obitelji i ranim otkrivanjem raka. Doktor stomatologije sa svojim suradnicima provodi poslove iz članka 19. stavak 2. točka 9. ovog Zakona, a magistri farmacije sa svojim suradnicima provode poslove iz članka 19. stavka 2. točka 10. ovog Zakona. U provedbi pojedinačnih mjera primarne zdravstvene zaštite, a posebice u zdravstvenoj zaštiti radnika, djece predškolskog i školskog uzrasta, sudjeluje psiholog, logoped i socijalni radnik, odnosno drugi stručnjaci za pojedina pitanja te zaštite. Zdravstveni djelatnici u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u timskom radu surađuju s doktorima medicine i drugih specijalnosti u specijalističko-konzultativnoj i bolničkoj zdravstvenoj zaštiti. Zdravstveni djelatnici u primarnoj zdravstvenoj zaštiti svojim radom potiču i usmjeravaju mjere samozaštite aktivnosti osiguranika, kao i aktivnosti i mjere organizacija i tijela državne uprave. Članak 21. Specifična zdravstvena zaštita djelatnika, kao dio primarne zdravstvene zaštite, obuhvaća prvenstveno preventivne poslove u svezi sa stvaranjem i održavanjem sigurne i zdrave radne sredine, koja omogućava optimalno fizičko i mentalno zdravlje na radu i prilagođavanje uvjeta rada sposobnostima djelatnika. Specifična zdravstvena zaštita djelatnika obuhvaća: 1. liječničke preglede radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti; 2. praćenje zdravstvenog stanja djelatnika u odnosu na rad; 3. identifikaciju i procjenu rizika štetnih po zdravlje na radno mjesto; 4. sistematske kontrolne preglede djelatnika s obzirom na spol, dob i uvjete rada, te pojavu profesionalnih bolesti, ozljeda na radu, te kroničnih bolesti; 5. davanje savjeta o zdravlju, sigurnosti, higijeni rada, organizaciji, te o osobnim i kolektivnim zaštitnim sredstvima; 6. preventivne sanitarne preglede djelatnika koji se obvezatno provode radi zaštite okoliša, zaštite potrošača, odnosno korisnika i druge obvezatne zdravstvene preglede; 7. organiziranje i pružanje prve pomoći i hitnih intervencija na licu mjesta u procesu rada; 8. sudjelovanje u analizi ozljeda na radu i profesionalnih bolesti; 9. kontinuiranu skrb o boljoj prilagođenosti uvjeta rada djelatnicima; Broj 6 Orašje, 03.12.2003. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica 273 10. suradnju u izvješćivanju, stručnom osposobljavanju i obrazovanju u djelatnosti medicine rada, higijene rada i ustrojstva; 11. ocjenjivanje uvjeta rada na pojedinom radnom mjestu (djelovanje prašine, buke, rasvjete, zračenja i dr.) radi zaštite od profesionalnih bolesti; 12. zdravstveni odgoj i zdravstveno prosvjećivanje djelatnika; 13. ocjenjivanje potreba za upućivanjem djelatnika na medicinski programiran aktivan odmor radi poboljšanja zdravstvene sposobnosti djelatnika za rad; 14. provedbu medicinski programiranog odmora; 15. sudjelovanje u mjerama rehabilitacije djelatnika. Članak 22. Specifičnu zdravstvenu zaštitu djelatnici ostvaruju na temelju ugovora između poslodavca i doma zdravlja, odnosno druge zdravstvene ustanove, koja u svom sastavu ima djelatnost medicine rada ili ugovorom sa specijalistom medicine rada u privatnoj praksi. Za potrebe praćenja, proučavanja i unapređenja djelatnosti specifične zdravstvene zaštite, može se osnovati Županijski zavod za medicinu rada, odnosno zdravstvena ustanova za specifičnu zdravstvenu zaštitu radnika. Troškove specifične zdravstvene zaštite djelatnika snosi poslodavac. Članak 23. Specijalističko-konzilijarna i bolnička zdravstvena zaštita obuhvaća: 1. specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu u okviru koje se: − pruža konzilijarna zdravstvena zaštita po zahtjevu primarne zdravstvene zaštite; − vrši dijagnostika i liječenje povrijeđenih i oboljelih primjenom standardnih dijagnostičkih i terapeutskih postupaka; − vrši potpuna medicinska rehabilitacija; 2. bolnička zdravstvena zaštita, u okviru koje se obavlja: − stacionarno liječenje primjenom standardnih dijagnostičkih i terapeutskih postupaka, tijekom 24 sata; − konzilijarna zaštita uz sudjelovanje konzilija zdravstvenih djelatnika različitih specijalnosti; − zdravstveno prosvjećivanje pacijenata; − stručno-metodološka pomoć; − stručno osposobljavanje i obrazovanje svih profila i razina stručnosti; − znanstveno istraživački rad. Poslove i zadatke zdravstvene zaštite iz stavka 1. ovoga članka obavljaju specijalisti i subspecijalisti svih grana medicine, pojedinačno ili timski, a obavljaju se u specijalističkim ordinacijama, poliklinikama i bolnicama. V PRAVA I DUŽNOSTI GRAĐANA U OSTVARIVANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE Članak 24. U ostvarivanju zdravstvene zaštite svaki građanin ima neotuđivo pravo na: 1. pravo na zdravstvenu zaštitu i mogućnost ostvarivanja najviše moguće razine zdravlja; 2. pristupačnu zdravstvenu uslugu standardne kakvoće i jednakog sadržaja, utvrđenu pravilima zdravstvenog osiguranja; 3. naknadu štete koja mu je nanesena pružanjem neodgovarajuće zdravstvene usluge, u slučaju dokazane stručne pogreške; 4. slobodan izbor obiteljskog liječnika, doktora medicine i doktora stomatologije sukladno odredbama ovog Zakona i pravilima zdravstvenog osiguranja 5. hitnu, neodgodivu, medicinsku pomoć u trenutku kad mu je ona potrebna; 6. točno obavješćivanje i poduku o svim pitanjima koja se tiču njegova zdravlja; 7. odbijanje da bude predmet znanstvenog istraživanja, bilo kojeg drugog pregleda ili medicinskog tretmana; 8. izbor između više mogućih oblika medicinskih intervencija koje mu ponudi doktor medicine, odnosno doktor stomatologije, osim u slučaju neodgodive intervencije, čije bi nepoduzimanje ugrozilo život i zdravlje građana i izazvalo trajna oštećenja; 9. tajnost svih podataka koja se odnose na stanje njegova zdravlja; 10. odbijanje pregleda i liječenja od strane doktora medicine, odnosno doktora stomatologije zbog gubljenja povjerenja; 11. odbijanje kirurške i druge medicinske intervencije ako je pri svijesti i sposoban za rasuđivanje, ukoliko mu je liječnik ukazao na štetne posljedice na njegov život i zdravlje u slučaju odbijanja takve intervencije. Za osobe koje nisu pri svijesti ili nisu sposobne za rasuđivanje, ovu suglasnost daju roditelji, staratelji, supružnik, ili drugi bliži rođaci, osim u slučaju kad postoji opasnost po život oboljelog ili ozlijeđenog, a zbog žurnosti nije moguće pravodobno pribaviti suglasnost; 12. ishranu u skladu sa svjetonazorom za vrijeme boravka u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, koja nije u suprotnosti sa propisanom medicinskom dijetom; 13. obavljanje vjerskih obreda za vrijeme boravka u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, u za to predviđenoj prostoriji, uključujući i pravo opremanja 274 Stranica NARODNE NOVINE Županije Posavske Orašje, 03.12.2003 Broj 6 u mrtvačnici u slučaju smrti, uz primjenu vjerskih obreda - odvojeno po konfesijama; 14. dragovoljni darovatelji krvi imaju pravo na dobivanje krvi iz rezervi zdravstvenih ustanova; 15. jedan plaćeni radni dan za svako darivanje krvi; 16. dragovoljnom darovatelju krvi, koji je deset (10) i više puta darovao krv stječe pravo na zdravstveno osiguranje u opsegu koji pripada članovima obitelji osiguranika, ako nije osiguran po drugoj osnovi, kao i oslobađanje od svih troškova participacije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti; 17. dragovoljni darovatelj krvi, koji poradi davanja krvi ugrozi i naruši svoje zdravlje, stječe pravo na zdravstveno osiguranje u jednakom opsegu koji pripada osiguraniku. Članak 25. Građani na području Županije imaju pravo na zaštitu od opasnosti po zdravlje ili život, izazvane zagađivanjem životne sredine biološkim, fizičkim i kemijskim štetnim tvarima u vodi, zraku, tlu, hrani, predmetima opće uporabe i lijekovima. Građani imaju pravo i na zaštitu od štetnih djelovanja ionizirajućeg, odnosno neionizirajućeg zračenja, buke i vibracija, kao i zaštitu od štetnog djelovanja proizvoda odobrenih za javnu uporabu, koji zbog grešaka u izradi, mogu izazvati oštećenje zdravlja. Građani koji pretrpe zdravstveno oštećenje zbog djelovanja činitelja iz st. 1. i 2. ovog članka, imaju pravo na nadoknadu štete od poduzeća, drugih pravnih osoba i građana, koji obavljaju gospodarsku ili profesionalnu djelatnost sukladno zakonu. Članak 26. Pod pravom građana na zdravstvenu uslugu standardne kakvoće i jednakog sadržaja podrazumijeva se usuglašenost pružene zdravstvene zaštite sa suvremenim medicinskim saznanjima, tehnologijom i utvrđenim standardima, sukladno pravilima zdravstvenog osiguranja. U kakvoću zdravstvene usluge ulazi i tehnološki prihvatljiv način pružanja te zdravstvene usluge i sigurnost pružene usluge za građanina. Radi trajnog osiguranja kakvoće zdravstvenih usluga, njihova se kakvoća mora trajno kontrolirati mjerama interne stručne kontrole, mjerama inspekcije i pravom građana na reklamiranje kakvoće i njegovim pravom za pokretanje postupka za osnivanje liječničkog konzilija, sukladno odredbama ovog Zakona, uključujući tu i pravo na nadoknadu štete zbog neodgovarajuće pružene zdravstvene usluge, u slučaju dokazane stručne pogreške. Troškove konzilijarnog pregleda snosi građanin, ako je zahtjev za osnivanje liječničkog konzilija neutemeljen, odnosno doktor medicine koji ga je liječio, ako je zahtjev utemeljen. Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike Županije pravilnikom će propisati postupak i način rada liječničkog konzilija. Članak 27. Građanin ima pravo - neposredno ili pismenim putem - od ravnatelja zdravstvene ustanove, odnosno zdravstvenog djelatnika koji obavlja privatnu praksu, zatražiti zaštitu svojih prava s obzirom na kakvoću, sadržaj, vrstu zdravstvene usluge i na odnos prema njemu u procesu pružanja zdravstvenih usluga. Ravnatelj zdravstvene ustanove, odnosno zdravstveni djelatnik koji obavlja privatnu praksu, dužan je bez odgađanja ispitati opravdanost zahtjeva građanina i u roku od tri dana od dana prijema, donijeti rješenje i dostaviti ga građaninu. Građanin koji nije zadovoljan rješenjem ravnatelja zdravstvene ustanove, odnosno zdravstvenog djelatnika koji obavlja privatnu praksu, ima pravo zaštitu svojih prava tražiti u roku od 15 dana od dana prijema rješenja, kod nadležnog Ministarstva. Protiv konačnog akta nadležnog Ministra, građanin može tražiti zaštitu svog prava kod nadležnog suda - sukladno Zakonu. Članak 28. U postupku nadoknade štete, pravni odnosi građana i zdravstvene ustanove u svim oblicima vlasništva, reguliraju se po načelima odgovornosti sukladno Zakonu. Zaštitu svojih prava građanin može zatražiti od nadležnog inspekcijskog tijela i nadležnog tijela zdravstvenog osiguranja - sukladno Zakonu. Članak 29. Građani su dužni svoja prava na zdravstvenu zaštitu koristiti sukladno Zakonu i uputama o liječenju koja im daje obiteljski liječnik, odnosno doktor medicine i doktor stomatologije, a osobito su odgovorni ako se ne pridržavaju ovih uputa. Članak 30. Ako obiteljski liječnik, odnosno doktor medicine, posumnja da se radi o zaraznoj bolesti opasnoj po zdravlje drugih, provest će odgovarajuće dijagnostičke i terapijske postupke i bez suglasnosti građana. Članak 31. Osobe oboljele od duševne bolesti koja predstavlja opasnost po njihov život, život građana ili imovinu, u žurnim slučajevima smjestit će se na privremeno bolničko liječenje u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu. Osobe iz stavka 1. ovog članka upućuje u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu obiteljski liječnik, odnosno doktor medicine - uz odgovarajuću pratnju. Broj 6 Orašje, 03.12.2003. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica 275 Ako takve osobe prilikom upućivanja pružaju fizički otpor, zdravstvenom djelatniku će do smještaja u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu, pomoć pružiti ovlašteni službenik nadležnog tijela unutarnjih poslova. Zdravstvena ustanova koja je primila osobu oboljelu od duševne bolesti, dužna je o tomu, bez odgađanja, izvijestiti obitelj oboljelog, ukoliko ona o tome nije upoznata, općinski sud i tijelo starateljstva prema mjestu posljednjeg prebivališta, odnosno boravišta primljene osobe. Ako je prebivalište, odnosno boravište nepoznato, treba obavijestiti sud i tijelo starateljstva prema mjestu sjedišta zdravstvene ustanove. Članak 32. Zdravstveni djelatnici dužni su čuvati kao profesionalnu tajnu sve što znaju o zdravstvenom stanju bolesnika. Na čuvanje profesionalne tajne obvezni su i drugi djelatnici u zdravstvu koji za nju saznaju u obavljanju svojih dužnosti, te studenti i učenici srednjih škola zdravstvenog usmjerenja. Povreda čuvanja profesionalne tajne je teža povreda pravila kodeksa medicinske etike. VI OSNIVANJE I ORGANIZACIJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA Članak 33. Zdravstvenu djelatnost obavljaju zdravstvene ustanove koje osniva Federacija, Županija, općina, te domaće i strane fizičke, odnosno pravne osobe, na temelju suglasnosti iz članka 37. Federalnog zakona o zdravstvenoj zaštiti. Županija može biti osnivačem: poliklinike, opće bolnice, specijalne bolnice, županijske bolnice, lječilišta i zavoda, županijskog zavoda za javno zdravstvo, županijskog zavoda za medicinu rada, doma zdravlja i ustanove za zdravstvenu njegu u domu. Županija može, zajedno sa drugim županijama, osnivati ustanove od zajedničkog interesa i to: klinike, kao samostalne zdravstvene ustanove, kliničke bolnice, kliničko-bolničke centre, kliničke centre, županijske bolnice, posebne međužupanijske zavode. Općina može biti osnivačem: doma zdravlja, područne ambulante, ustanove za zdravstvenu njegu u domu, ljekarne, lječilišta, opće i specijalne bolnice. Domaće i strane fizičke osobe mogu biti osnivačima: poliklinike, opće bolnice, specijalne bolnice, lječilišta, ljekarne, ustanove za zdravstvenu njegu u domu i zavoda kao specijalizirane ustanove u svim oblicima svojine. Članak 34. Osnivač zdravstvenih ustanova u vlasništvu Županije je zakonodavno tijelo Županije. Osnivač zdravstvenih ustanova u vlasništvu općine je Općinsko vijeće. Članak 35. Zdravstvena djelatnost mora biti organizirana tako da je pučanstvu uvijek osigurana i dostupna hitna medicinska pomoć, uključujući i hitni prijevoz. Članak 36. Županijski zavod zdravstvenog osiguranja raspisuje natječaj za popunjavanje mreže zdravstvene djelatnosti iz članka 37. stavak 1. i 2. Federalnog zakona o zdravstvenoj zaštiti, za obavljanje primarne, specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača donosi Županijski zavod zdravstvenog osiguranja - uz pribavljenu suglasnost Vlade Županije Posavske. Članak 37. Županijski zavod zdravstvenog osiguranja zaključuje ugovor sa zdravstvenim ustanovama odnosno privatnim zdravstvenim djelatnikom koji su najpovoljniji ponuđači iz članka 36. stavak 2. ovoga Zakona. Ministarstvo zaključuje ugovor sa zdravstvenim ustanovama koje osiguravaju provedbu zdravstvene zaštite iz članka 7. točka 2. i članka 8. Federalnog zakona o zdravstvenoj zaštiti. Privatni zdravstveni djelatnik iz stavka 1. ovoga članka je ugovorni privatni zdravstveni djelatnik. Ugovorna zdravstvena ustanova, odnosno ugovorni privatni zdravstveni djelatnik, dužni su u nazivu istaknuti da su ugovorna zdravstvena ustanova, odnosno ugovorni privatni zdravstveni djelatnik. Ugovorom se uređuju odnosi u svezi s obavljanjem zdravstvene djelatnosti. Ugovorom se podrobno odlučuje: - o vrsti zdravstvene djelatnosti, - o opsegu zdravstvene djelatnosti, - o početku obavljanja zdravstvene djelatnosti, - o načinu obavljanja zdravstvene djelatnosti, - o sredstvima što ih za obavljanje zdravstvene djelatnosti osigurava Županijski zavod zdravstvenog osiguranja, Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federalni zavod osiguranja i reosiguranja) i Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike, - o ostalim pravima i obvezama. Članak 38. Zdravstvena ustanova ne može početi s radom, dok tijelo nadležno za poslove zdravstva, utvrđeno ovim Zakonom, ne donese rješenje o ispunjenju propisanih uvjeta glede prostora, kadra i medicinsko-tehničke opreme. 276 Stranica NARODNE NOVINE Županije Posavske Orašje, 03.12.2003 Broj 6 Rješenje iz stavka 1. ovog članka za zdravstvene ustanove u smislu članka 33. stavak 2.,3., 4. i 5. ovoga Zakona donosi županijski ministar zdravstva, rada i socijalne politike. Članak 39. Odredba članka 38. ovoga Zakona, primjenjuje se i u slučaju proširenja i promjene zdravstvene djelatnosti. VII TIJELA UPRAVLJANJA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA Članak 40. Zdravstvenom ustanovom upravlja Upravno vijeće. Upravno vijeće zdravstvene ustanove u nadležnosti Županije, odnosno Općine ima 5 članova i čine ga predstavnici: - osnivača 3 (tri) člana, - zdravstvenih djelatnika ustanove 1 (jedan) član, - Županijskog ministarstva 1 (jedan) član. Članove Upravnog vijeća zdravstvene ustanove iz stavka 2. ovoga članka imenuje i razrješava Vlada Županije, odnosno Općinsko vijeće, sukladno važećim propisima Federacije Bosne i Hercegovine. Visinu nadoknade za rad članova Upravnog vijeća utvrđuje Županijski ministar zdravstva, a isplaćuje se iz sredstava zdravstvene ustanove. Način izbora, opoziva i mandat članova vrši se sukladno zakonu. Članak 41. Ravnatelj zdravstvene ustanove imenuje se na temelju natječaja. Ravnatelja zdravstvene ustanove u društvenom vlasništvu županijske razine imenuje i razrješava Upravno vijeće uz suglasnost Županijskog ministra zdravstva. Ravnatelja zdravstvene ustanove u društvenom vlasništvu općinske razine imenuje i razrješava Upravno vijeće uz suglasnost Županijskog ministra zdravstva. Izuzetno, za vrijeme ratnog stanja, kada ne postoje uvjeti za rad Upravnog vijeća ravnatelja imenuje i razrješava Vlada Županije, odnosno Općinsko vijeće. Članak 42. Za ravnatelja zdravstvene ustanove imenuje se osoba s visokom stručnom spremom zdravstvenog usmjerenja. Za ravnatelja zdravstvene ustanove koja osigurava specijalističko-konzilijarnu i bolničku zdravstvenu zaštitu, imenuje se osoba koja, pored uvjeta iz prethodnog stavka, ima i odgovarajuću specijalizaciju iz djelatnosti zdravstvene ustanove. Za ravnatelja zdravstvene ustanove koja osigurava kliničko-bolničku zdravstvenu zaštitu imenuje se osoba koja, pored uvjeta iz stavka 1. i 2. ovoga članka, ima u pravilu i zvanje sveučilišnog profesora. Za ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo imenuje se osoba koja, pored uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, ima, u pravilu, i odgovarajuću specijalizaciju iz djelatnosti zdravstvene ustanove. Po isteku mandata, ista osoba, na temelju natječaja, može ponovno biti izabrana za ravnatelja zdravstvene ustanove. Članak 43. Ako ravnatelj nije imenovan u roku od 60 dana od dana isteka natječajnog roka, odluku o postavljanju vršitelja dužnosti ravnatelja, donosi Upravno vijeće na prijedlog Županijskog ministra zdravstva. Vršitelj dužnosti ravnatelja postavlja se najdulje na razdoblje od 6 mjeseci. Vršitelj dužnosti ravnatelja ima ovlasti ravnatelja. Članak 44. Ravnatelj može biti razriješen istekom mandata na kojega je imenovan. Upravno vijeće dužno je razriješiti ravnatelja i prije isteka mandata za koji je imenovan: - ako ravnatelj to osobno zahtijeva; - ako nastane neki od razloga koji po posebnim propisima, ili propisima kojima se uređuju radni odnosi, dovede do prestanka radnog odnosa; - ako ne izvršava ugovorene obveze sa Županijskim zavodom zdravstvenog osiguranja, odnosno s Federalnim zavodom osiguranja i reosiguranja; - ako u svom radu krši propise i opće akte zdravstvene ustanove ili ne izvršava odluke upravnog vijeća ili postupa suprotno njima; - ako svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči zdravstvenoj ustanovi veću štetu, zanemaruje ili nemarno obavlja svoju dužnost, tako da nastane ili bi moglo doći do poremećaja stanja pri obavljanju zdravstvene djelatnosti. Ako Upravno vijeće ne razriješi ravnatelja, iz razloga propisanih u stavku 2. ovoga članka, u roku od 30 dana od dana saznanja za neki od ovih razloga odluku o razrješenju ravnatelja donosi Vlada Županije Posavske, odnosno Općinsko vijeće, na prijedlog Županijskog ministra zdravstva. Upravno vijeće mora prije donošenja odluke o razrješenju izvijestiti ravnatelja o razlozima za razrješenje i dati mu mogućnost da se o njima očituje. Članak 45. Stručno vijeće zdravstvene ustanove je savjetodavno tijelo ravnatelja. Stručno vijeće imenuje ravnatelj, a čine ga najmanje voditelji zdravstvenih odjela ustanove. U radu stručnog vijeća mogu sudjelovati i zdravstveni suradnici. Broj 6 Orašje, 03.12.2003. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica 277 Članak 46. Stručno vijeće zdravstvene ustanove: - raspravlja i odlučuje o pitanjima iz područja stručnog rada; - predlaže stručna rješenja u okviru djelatnosti; - predlaže stručne temelje za program rada i razvoja zdravstvene ustanove; - daje ravnatelju stručna mišljenja i prijedloge glede organizacije rada i uvjeta za razvoj zdravstvene djelatnosti; - stara se o provedbi unutarnjeg nadzora nad radom djelatnika ustanove; - obavlja i druge poslove propisane statutom; - predlaže člana upravnog vijeća iz zdravstvene ustanove iz reda uposlenih. VIII AKTI ZDRAVSTVENIH USTANOVA Članak 47. Akti zdravstvenih ustanova su statuti i drugi opći akti. Statut ustanove donosi Upravno vijeće, uz suglasnost osnivača. Statut je osnovni opći akt zdravstvene ustanove, kojim se određuje: - organiziranje zdravstvene ustanove; - način odlučivanja ravnatelja i upravnog vijeća; - način na koji ravnatelj donosi odluke u svezi s poslovanjem zdravstvene ustanove; - druga prava i obveze ravnatelja i upravnog vijeća; - druga pitanja u svezi s obavljanjem zdravstvene djelatnosti, kao i s radom i poslovanjem zdravstvene ustanove - sukladno zakonu. IX VRSTE ZDRAVSTVENIH USTANOVA 1. Zdravstvene ustanove primarne zdravstvene zaštite DOM ZDRAVLJA Članak 48. Dom zdravlja je zdravstvena ustanova koja ima organiziranu primarnu zdravstvenu zaštitu za područje za koje je osnovana. Djelatnost doma zdravlja obuhvaća: opću medicinu, zdravstvenu zaštitu žena i djece, školsku medicinu, zdravstvenu zaštitu nespecifičnih i specifičnih plućnih oboljenja i zubozdravstvenu djelatnost. Na svom području dom zdravlja mora osigurati higijensko-epidemiološku djelatnost, hitnu medicinsku pomoć, laboratorijsku, radiološku i drugu dijagnostiku, ako te djelatnosti nisu organizirane u okviru bolnice, odnosno druge zdravstvene ustanove. Dom zdravlja može organizirati, sukladno mreži zdravstvene djelatnosti, radne jedinice za obavljanje specijalističko-konzilijarne zdravstvene djelatnosti, ako to zahtijevaju posebne potrebe, s obzirom na zdravstveno stanje pučanstva i kada bi pružanje zdravstvene zaštite u poliklinici ili bolnici otežavalo provedbu te zaštite. U sastavu doma zdravlja, sukladno mreži zdravstvene djelatnosti, može iznimno biti rodilište i stacionar za privremeni smještaj bolesnika, centri za fizikalnu i mentalnu rehabilitaciju, organizirani sukladno "Projektu rehabilitacije u zajednici" i ljekarna. PODRUČNA AMBULANTA Članak 49. Područna ambulanta je zdravstvena ustanova s djelatnošću iz područja rada obiteljskog liječnika, doktora medicine, doktora stomatologije i patronažne medicinske sestre, upućene u sve poslove koji se obavljaju u područnoj ambulanti. Područna ambulanta može se organizirati kao dio doma zdravlja ili privatne prakse. Područna ambulanta može osigurati poslove priručnog laboratorija. Područna ambulanta za područje za koje je osnovana, provodi mjere zdravstvenog obrazovanja i prosvjećivanja, mjere higijensko-epidemiološke zaštite, vrši ambulantno i kućno liječenje i dijagnostiku, odnosno terapiju na razini svoje djelatnosti, kao i zdravstvenu zaštitu usta i zuba i provodi mjere patronažnog nadzora i vodi propisane evidencije i dokumentacije. Članak 50. Ako se u domu zdravlja obavlja specijalističko-konzilijarna djelatnost, ona je pod stručnim nadzorom bolnice koju odredi Županijski ministar. Članak 51. U ustanovama socijalne skrbi koje zbrinjavaju djecu bez roditelja, djecu za koju se roditelji ne skrbe, socijalno zapuštenu djecu, tjelesno i duhovno oštećenu djecu, odrasle osobe, te nemoćne i stare osobe, mjere zdravstvene zaštite provode se putem domova zdravlja, odnosno zdravstvenih djelatnika u privatnoj praksi. Obavljanje primarne zdravstvene zaštite iz stavka 1. ovog članka obvezno se uređuju ugovorom između doma zdravlja, odnosno privatnog zdravstvenog djelatnika i Županijskog zavoda zdravstvenog osiguranja. U ustanovama socijalne skrbi koje zbrinjavaju osobe ovisne o tuđoj pomoći kojima je potrebna zdravstvena njega i rehabilitacija po uputama i pod stručnim nadzorom doktora medicine, osiguravaju se mjere zdravstvene zaštite prema uvjetima glede prostora, djelatnika i medicinsko-tehničke opreme, što ih propisuje Županijski ministar. Troškove zdravstvene zaštite iz stavka 3. ovoga članka između utvrđenog zdravstvenog standarda, snosi ustanova socijalne skrbi. 278 Stranica NARODNE NOVINE Županije Posavske Orašje, 03.12.2003 Broj 6 USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U DOMU Članak 52. Ustanova za zdravstvenu njegu u domu provodi zdravstvenu njegu i rehabilitaciju bolesnika po uputama i pod stručnim nadzorom doktora medicine - obiteljskog liječnika. Poslove zdravstvene njege bolesnika obavlja medicinska sestra općeg smjera. 2. LJEKARNA Članak 53. Ljekarna je zdravstvena ustanova koja lijekovima osigurava opskrbu pučanstva, zdravstvenih ustanova i zdravstvenih djelatnika koji obavljaju privatnu praksu. Opskrba lijekovima u smislu ovog Zakona podrazumijeva nabavku, čuvanje i izdavanje gotovih lijekova na recept i bez recepta, te izradu, ispitivanje i izdavanje lijekova pripravljenih po recepturi liječnika. Članak 54. Ljekarna može organizirati ogranak ljekarne, odnosno spremište. Ogranak ljekarne je dio ljekarne koji osigurava opskrbu gotovim lijekovima pučanstva, zdravstvenih ustanova i zdravstvenih djelatnika koji obavljaju privatnu praksu, kao i izradu i izdavanje magistralnih pripravaka. Spremište ljekarne je dio ljekarne ili ogranka u kojemu se mogu izdavati gotovi lijekovi, izuzev opojnih droga. Ljekarna, ogranak ljekarne i spremište mogu se organizirati pod uvjetima i na način što ih propisuje Ministar zdravstva - na prijedlog farmaceutske komore. Članak 55. Ljekarnička djelatnost obavlja se u okviru mreže zdravstvene djelatnosti ili samostalno. Ljekarna se osniva za određeno područje koje odredi Županija ili općina, sukladno mreži zdravstvene djelatnosti. Članak 56. Ljekarne, osim ljekarničke djelatnosti, mogu obavljati: 1. opskrbu pomoćnim ljekovitim sredstvima, pomoćnim sredstvima u liječenju i medicinskim proizvodima; 2. opskrbu dječjom hranom i ostalim dijetetskim proizvodima; 3. opskrbu sredstvima za njegu, promicanje i očuvanje zdravlja koje propiše farmaceutska komora; 4. savjetovanje u svezi s propisivanjem i racionalnom primjenom lijekova i pomoćnih ljekovitih sredstava. Ljekarne, uz financijsko, moraju voditi i materijalno knjigovodstvo. Članak 57. Niti jedna pravna i fizička osoba ne smije u pravnom prometu poslovati pod nazivom ljekarna ako ne obavlja ljekarničku djelatnost u smislu članka 53. ovoga Zakona. ZDRAVSTVENE USTANOVE SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNE I BOLNIČKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE POLIKLINIKA Članak 58. Poliklinika je zdravstvena ustanova u kojoj se obavlja specijalističko - konzilijarna zdravstvena zaštita, dijagnostika i medicinska rehabilitacija, osim bolničkog liječenja. Poliklinika se, u pravilu osniva kao dio kliničko-bolničke zdravstvene ustanove, a može se osnovati i kao dio doma zdravlja, odnosno kao samostalna zdravstvena ustanova. Zdravstvene ustanove, utvrđene ovim Zakonom zaključuju ugovor s poliklinikom, koja je organizirana kao samostalna zdravstvena ustanova za obavljanje dijagnostičke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite. BOLNICA Članak 59. Bolnička djelatnost obuhvaća dijagnostiku, liječenje, medicinsku rehabilitaciju, zdravstvenu njegu, boravak i prehranu u općim i specijalnim bolnicama. Djelatnost iz stavka 1. ovoga članka obavlja bolnica koja u svom sastavu mora imati jedinice: - za specijalističko-konzilijarno liječenje; - za hitnu medicinsku pomoć; - za laboratorijsku, radiološku i drugu dijagnostiku, i - za opskrbu lijekovima - bolnička ljekarna. Bolnica mora imati osiguranu i organiziranu: - ambulantno-medicinsku rehabilitaciju; - opskrbu krvlju, krvnim komponentama, ako to zahtjeva priroda njezina rada (transfuziološki odjel); - anesteziologiju; - patologiju, i - mrtvačnicu. Članak 60. Po svojoj su namjeni, bolnice opće, specijalne i županijske. Opća bolnica je zdravstvena ustanova koja, osim djelatnosti iz članka 59. ovoga Zakona, ima specijalističko-konzilijarnu službu i posteljne mogućnosti, najmanje za područje interne medicine, kirurgije, pedijatrije, ginekologije i porodiljstva. Opća bolnica mora osigurati i uvjete za izolaciju oboljelih od akutnih psihoza.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama Posavskog kantona Posavski kanton Narodne novine Županije Posavske 08/01 10.11.2001 NN Županije Posavske 02/13, NN Županije Posavske 02/03, NN Županije Posavske 04/01, NN Županije Posavske 01/98, NN Županije Posavske 1/97 zakon,administrativne takse,takse Broj 8 11.10.2001. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica 3 Na temelju članka 36. stavka 1. točke b. Ustava Županije Posavske (“Narodne novine Županije Posavske” broj 1/96) d o n o s i m O D L U K U o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama I Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama, koji je donijela Skupština Županije Posavske na sjednici održanoj 08. listopada 2001. godine. II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Narodnim novinama Županije Posavske”. Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ŽUPANIJA POSAVSKA Župan Broj: Ž-02-197/2001 Orašje, 08. listopada 2001. godine Župan Mijo Matanović dipl.ing. v.r. Z A K O N o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama Članak 1. Tarifa upravnih pristojbi koja je sastavni dio Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine Županije Posavske" broj 1/97 i 4/2001), mijenja se i glasi: TARIFA UPRAVNIH PRISTOJBI 1. Opće pristojbe Iznos u KM Tarifni broj 1. Na zahtjev, molbe, prijedloge, prijave i druge podneske, ako ovom tarifom nije propisana druga pristojba 3,00 Napomena: Pristojba po ovom tarifnom broju ne plaća se za naknadne podneske kojima stranka zahtjeva samo brži postupak po ranije podnesenom zahtjevu. Tarifni broj 2. Za sva rješenja za koja nije propisana posebna pristojba 10,00 Napomena: 1. Ako se donosi jedno rješenje po zahtjevu više osoba, pristojba po ovom tarifnom broju plaća se onoliko puta koliko ima osoba kojima se uručuje rješenje. 2. Za rješenja donesena po žalbama ne plaća se pristojba. Tarifni broj 3. Na žalbu protiv rješenja 15,00 Tarifni broj 4. Za uvjerenja, ako nije drukčije propisano 7,00 Tarifni broj 5. 1. Za ovjeru svakog potpisa 7,00 2. Za ovjeru autentičnosti rukopisa ili za ovjeru prijepisa od svakog poluarka originala 10,00 Napomena: 1. Pod poluarkom podrazumijeva se list papira od dvije stranice normalnog kancelarijskog formata ili manjeg. 2. Ako je rukopis, odnosno prijepis koji se ovjerava pisan na stranom jeziku, plaća se dvostruka pristojba iz točke 2. ovog tarifnog broja. 3. Ako se ovjera obavlja na terenu plaća se dvostruka pristojba iz ovoga tarifnog broja. Tarifni broj 6. Za opomenu kojom se netko poziva da plati dužnu pristojbu 7,00 2. Pristojbe iz oblasti unutarnjih poslova Tarifni broj 7. Za izdavanje putne isprave državljana BiH: 1. za izdavanje putovnica 10,00 2. za izdavanje zajedničke putovnice 4,00 Za svaku osobu: 3. za upis djeteta u putovnicu 5,00 4. za izdavanje putne isprave umjesto oštećenje ili nestale 20,00 4 Stranica NARODNE NOVINE Županije Posavske Orašje, 11.10.2001 Broj 8 Tarifni broj 8. 1. Za izdavanje ili produljenje roka važenja putne isprave za stranca (putna isprava za izbjeglice, putna isprava za osobe bez državljanstva i putni list za stranca) 10,00 2. Za izdavanje putne isprave za stranca umjesto oštećenje ili nestale 50,00 Tarifni broj 9. Za izdavanje, odobrenja za privremeni boravak i stalni boravak i osobne karte za stranca: 1. za odobrenje za privremeni boravak 30,00 2. za odobrenje za stalni boravak nastanjenje 150,00 3. za ovjereni prijepis odobrenja za stalni boravak 80,00 4. za izdavanje ili produljenje osobne karte za strance na privremenom boravku 20,00 Napomena: Za vizu na putnoj ispravi u koju se upisuju i članovi obitelji osobe kojoj je izdana putna isprava plaća se jedna pristojba. Pristojba se ne plaća za spise i radnje za: 1. priznavanje statusa izbjeglice. Tarifni broj 10. Za izvođenje odobrenja na graničnom prijelazu: 1. za odobrenje za kretanje i boravak izvan mjesta graničnog prijelaza 40,00 2. za odobrenje za prijenos oružja i streljiva preko teritorija Županije 30,00 3. za odobrenje za držanje i nošenje lovačkog športskog oružja i streljiva za vrijeme boravka u Županiji 60,00 4. za odobrenje za obavljanje podvodnih aktivnosti 20,00 Tarifni broj 11. 1. Za izdavanje prometne dozvole i knjižice vozila na motorni pogon i priključna vozila 5,00 2. Za produljenje važnosti prometne dozvole i knjižice vozila 3,00 3. Za potvrdu o upotrebi probne pločice 5,00 4. Za odobrenje za utiskivanje broja šasije 20,00 5. Za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova tehničke ispravnosti vozila 100,00 6. Za izdavanje dopuštenja (licence) kontrolora tehničke ispravnosti vozila i dopuštenja (licence) referenta za registraciju vozila u stanicama za tehnički pregled vozila 50,00 7. Za izdavanje odobrenja za održavanje športskih ili drugih priredbi ili aktivnosti na cestama 30,00 8. Za izdavanje novih isprava umjesto izgubljenih, uništenih ili oštećenih, prema stavku 1. točkama 1. i 4. ovoga tarifnog broja 10,00 Napomena: Za odjavu vozila, radi brisanja iz evidencije, ne plaća se pristojba. Tarifni broj 12. Za izdavanje ili produljenje važnosti vozačke dozvole: 1. za vozačku dozvolu 5,00 2. za izdavanje nove vozačke dozvole zbog upisa nove kategorije 5,00 3. za produljenje važnosti dozvole prema stavku 1. točka 1. ovog tarifnog broja 5,00 4. za zamjenu inozemne vozačke dozvole 20,00 5. za upis promjene prebivališta ili boravišta u vozačkoj dozvoli 5,00 6. za izdavanje novih umjesto izgubljenih, uništenih ili oštećenih dozvola iz ovoga tarifnog broja naplaćuje se pristojba 10,00 Tarifni broj 13. 1. Za odobrenje za nabavku oružja po komadu 10,00 2. Za odobrenje za nabavku eksplozivnih tvari 100,00 3. Za izdavanje oružanog lista, odobrenje za držanje oružja, potvrde o prijavi oružja, po komadu ili dozvole za nošenje oružja 20,00 4. Za odobrenje za sakupljanje oružja 30,00 5. Za upis rezervnih cijevi u oružani list po komadu 5,00 6. Za odobrenje za bavljenje djelatnošću proizvodnje oružja, prometa oružja i streljiva, popravljanja i prepravljanja oružja ili otvaranje civilnog strelišta 10,00 7. Za odobrenje za prijevoz oružja, streljiva ili eksplozivnih tvari 20,00 8. Za izdavanje novih isprava umjesto izgubljenih ili uništenih, prema stavku 1. točke 1. do 4. ovoga tarifnog broja plaća se pristojba u dvostrukom iznosu Tarifni broj 14. Za izdavanje odobrenja ili dozvole: 1. za izdavanje odobrenja mjesta za 150,00 Broj 8 11.10.2001. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica 5 izgradnju naftovoda, plinovoda, produktovoda, koji prolaze preko područja više općina te odobrenja mjesta za izgradnju objekata, odnosno održavanja posuda koje su tehnološki vezani za nove naftovode, plinovode i produktovode koji se koriste kod skladištenja i prometa zapaljivih tekućina i plinova 2. za izdavanje odobrenja mjesta za izgradnju naftovoda, plinovoda, produktovoda, rezervoara i drugih objekata, te posuda, postrojenja i uređenja (objekti i posude) koji se koriste kod skladištenja i prometa zapaljivih tekućina i plinova 150,00 3. za suglasnost da se djelatnost eksplozivnih tvari može upisati u registar 150,00 4. za odobrenje za bavljenje djelatnošću prometa eksplozivnih tvari (osim streljiva za oružje u maloprodaji) 200,00 5. za ispitivanje stabilnih instalacija, uređaja, opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara 25,00 6. za ispitivanje ispravnosti uvezenih uređaja, opreme, sredstava i instalacija namijenjenih gašenju, dojavi i sprečavanju širenja požara, te njihove podobnosti za namijenjenu svrhu 25,00 7. za izdavanje ili produljenje, odnosno upisa nove kategorije ili proširenja na klase opasnih tvari ADR potvrde (certifikata) 5,00 8. za upis promjene prebivališta ili boravišta u ADR potvrdi (certifikatu) 3,00 9. za izdavanje novih umjesto izgubljenih, uništenih ili oštećenih ADR potvrda (certifikata) 10,00 10. za obavljanje poslova osposobljavanja osoba koje rukuju opasnim tvarima i prijevoz opasnih tvari 15,00 11. za obavljanje kontrole ispravnosti i servisiranje aparata za gašenje požara 25,00 12. za obavljanje poslova osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom 15,00 13. za obavljanje poslova osposobljavanja vatrogasnih kadrova 15,00 14. za miniranje 25,00 15. za početak proizvodnje eksplozivnih tvari 25,00 16. za obavljanje poslova miniranja 150,00 17. za obavljanje poslova ispitivanja eksplozivnih tvari 300,00 18. za stavljanje u promet eksplozivne tvari, uključivo i streljivo 300,00 19. za odobrenje mjesta za izvedbu javnog vatrometa 150,00 Tarifni broj 15. Za izdavanje suglasnosti da se u glavnom projektu predviđene propisane ili posebnim uvjetima građenja tražene mjere zaštite od požara: 1. za fizičke osobe 30,00 2. za pravne osobe 150,00 Za izdavanje posebnih uvjeta građenja glede zaštite od požara i eksplozije 30,00 3. Pristojbe iz područja ugostiteljstva i turizma, trgovine, zanatskih i uslužnih djelatnosti Tarifni broj 16. Za rješenje kojim se za utvrđivanje minimalnotehničke opremljenosti poslovnih prostora i ispunjavanje tehničko-eksploatacionih uvjeta motornih vozila a)Trgovina 1. trgovina - klasična, specijalizirana, butik, kiosk, tržnica, otkupna stanica 200,00 2. samousluga, dragstor, diskontna prodaja, benzinska pumpna stanica, skladište-stovarište 300,00 3. trgovina na veliko prehrambenom i neprehrambenom robom 300,00 b) Ugostiteljstvo i turizam 4. hoteli (vrste: hotel, hotelsko naselje, aparthotel, apartmansko naselje, motel, pansion i sl. 300,00 5. kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj 300,00 6. restorani (vrste: restoran, gostionica, zdravljak, mliječni restoran, krčma, konoba, pizzerija, objekt brze prehrane, ćevabdžinica, aščinica, buregdžinica i sl.) 200,00 7. barovi i buffeti (vrste: bar, noćni bar, disco-bar, buffet, pivnica, bistro i sl.) 200,00 8. kavane i kantine (vrste: kavana, caffe-bar, caffe-slastičarna, kantina, pripremnice obroka i sl.) 200,00 c) Zanatska i uslužna djelatnost 9. frizerski i kozmetički saloni 150,00 6 Stranica NARODNE NOVINE Županije Posavske Orašje, 11.10.2001 Broj 8 10. stolarska, pekarska, automehaničarska, autolimarska, električarska, vulkanizerska, limarska i sl. 200,00 11. zabavne igre, videoteke, domaća radinost i sl. 150,00 12. prijevoz putnika (linijski i vanlinijski) 200,00 13. prijevoz robe 150,00 14. auto-škola 200,00 15. taxi-prijevoz osoba 200,00 d) Poslovne agencije 16. poslovne agencije 150,00 e) Proizvodne djelatnosti (zanatska, industrijska, poljoprivredna i dr.) 200,00 4. Katastarske pristojbe Tarifni broj 17. Za precrtavanje ili kopiranje katastarskih planova, karata, fotomaterijala, skica izmjere, položajnih opisa stalnih geodetskih točaka i drugih sličnih stručnih materijala plaća se pristojba po utrošenom satu 7,00 Napomena: Započeti radovi sat računa se kao cijeli. Za ove radove plaćaju se i troškovi materijala. Tarifni broj 18. Za prijepis ili kopiranje podataka iz knjižnog dijela katastarskog operata, zapisnika izmjere i sličnih elaborata plaća se pristojba prema utrošenom sati 10,00 Tarifni broj 19 Za pregled i ovjeru geodetskih elaborata izrađenih od ovlaštenih organizacija ili osoba plaća se pristojba prema utrošenom satu 10,00 Napomena: Započeti sat računa se kao cijeli. 5. Pristojbe iz oblasti zdravstva Tarifni broj 20. Za rješenje kojim se odobrava i utvrđuje prestanak obavljanja poslova zdravstvene zaštite zdravstvenom djelatniku u privatnoj praksi 80,00 Tarifni broj 21. Za upis u registar privatne prakse zdravstvenih djelatnika koji obavljaju poslove zdravstvene zaštite 50,00 6. Građevinske pristojbe Tarifni broj 22. Za rješenje o utvrđivanju minimalnih tehničkih i drugih uvjeta u poslovnim prostorijama 15,00 Tarifni broj 23. Za izdavanje lokacijske dozvole za zahvate u prostoru za građenje: 1. stambene zgrade, te pomoćne i gospodarske građevine koje sa stambenom zgradom čine stambenu i gospodarsku cjelinu na građevinskoj parceli površine od 0,2 ha 8,00 2. građevine, osim onih iz točke 1. ovoga tarifnog broja na građevinskoj parceli površine od 1 ha ili infrastrukture građevine duljine do 1 km 20,00 3. građevine na građevinskoj parceli površine od 1 do 5 ha ili infrastrukturne građevine duljine od 1 do 5 km 50,00 4. građevine na građevinskoj parceli površine od 5 do 10 ha ili infrastrukturne građevine duljine od 5 do 10 km 70,00 5. građevine na građevinskoj parceli preko 10 ha ili infrastrukturne građevine duljine preko 10 km 100,00 Napomena: Pristojbu po ovom tarifnom broju ne plaćaju osobe kojima je uništena građevina u ratnim razaranjima. Pristojba se ne plaća ni za izdavanje potrebnih suglasnosti, potvrda i mišljenja na projekte u svezi s izdavanjem lokacijske dozvole. Tarifni broj 24. Za izdavanje građevne dozvole: 1. za jednostavne građevine 10,00 2. za stambene zgrade od 300 m², gospodarske i poslovne zgrade do 200 m² od građevinske vrijednosti 0,50% 3. za ostale građevine od građevinske vrijednosti 0,25% Za izdavanje načelne dozvole plaća se iznos pristojbe za izdavanje građevinske 50% Broj 8 11.10.2001. NARODNE NOVINE Županije Posavske Stranica 7 dozvole. Pristojba se ne plaća ni za izdavanje potrebnih suglasnosti, potvrda i mišljenja na projekte u svezi s izdavanjem građevne dozvole Tarifni broj 25. Za izdavanje sanitarne suglasnosti na projekte tehničke dokumentacije za građevine za koje je izdavanje ove suglasnosti predviđeno u lokacijskoj dozvoli 15,00 7. Pristojbe iz oblasti prosvjete i kulture Tarifni broj 26. 1. Za rješenje iz oblasti prosvjete i kulture 5,00 2. Na žalbe ili prigovore protiv ovog rješenja iz točke 1. ovoga tarifnog broja 7,00 3. Za uvjerenja iz oblasti prosvjete i kulture 6,00 4. Za stručna mišljenja iz oblasti prosvjete i kulture 10,00 5. Za prijepise rješenja i uvjerenja, te duplikate isprava iz oblasti prosvjete i kulture 5,00 6. Za izdavanje i produljenje važnosti dozvole za vozača instruktora 5,00 8. Pristojbe za obavljanje djelatnosti Tarifni broj 27. 1. za upis u obrtni registar i za izdavanje obrtnice 40,00 2. za upis promjena u obrtnom registru 20,00 3. za izdavanje novih isprava-obrtnica umjesto oštećenih i nestalih 80,00 Tarifni broj 28. 1. za izdavanje rješenja o tehničkoeksploatacijskim uvjetima 40,00 Tarifni broj 29. Za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta 1. za dodjelu licence "A" 200,00 2. za dodjelu licence "B" 150,00 3. za dodjelu licence "C" pravne osobe 150,00 4. za dodjelu licence "C" fizičke osobe 50,00 5. za dodjelu licence "D" pravne osobe 100,00 6. za dodjelu licence "D" fizičke osobe 50,00 7. za izdavanje novih isprava-licenci umjesto oštećenih ili nestalih 200,00 8. za izdavanje potvrde o registriranoj djelatnosti 10,00 9. Pristojbe pri zaključenju braka Tarifni broj 30. Za radnje vezane uz zaključenje braka pred nadležnim tijelima Federacije Bosne i Hercegovina: 1. za sastavljanje zapisnika prijave o zaključenju braka 20,00 2. za zaključenje braka 40,00 10. Pristojbe iz oblasti poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tarifni broj 31. 1. Za izdavanje poljoprivredne suglasnosti za eksploatiranje šljunka i pijeska 1.000,00 2. Za izdavanje vodoprivredne suglasnosti za eksploatiranje i vodoprivredne suglasnosti za deponiranje šljunka i pijeska 1.000,00 3. Za izdavanje uvjerenja i suglasnosti iz oblasti veterinarstva 30,00 4. Za produženje roka važnosti odobrenja iz točke 1. i 2. ovog tarifnog broja 300,00 Članak 2. Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana donošenja, a objavit će se u "Narodnim novinama Županije Posavske". Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ŽUPANIJA POSAVSKA Skupština Broj: 01-02-57/2001 Domaljevac, 08. listopada 2001. godine Predsjednica Kata Kopić dipl.iur. v.r. Na temelju članka 26. stavak 1. točke c. Ustava Županije Posavske ("Narodne novine Županije Posavske" broj 1/96), članka 47. Zakona o sudovima Županije Posavske ("Narodne novine Županije Posavske" broj 1/97, 5/97 i 3/98), a na prijedlog Župana Županije Posavske, Skupština Županije Posavske, na sjednici održanoj dana 08. listopada 2001. godine, d o n o s i O D L U K U o imenovanju suca Županijskog suda Odžak Članak 1.
Zakon o dopunama Zakona o upravnim pristojbama Posavskog kantona Posavski kanton Narodne novine Županije Posavske 04/01 29.03.2001 NN Županije Posavske 02/13, NN Županije Posavske 02/03, NN Županije Posavske 08/01, NN Županije Posavske 01/98, NN Županije Posavske 1/97 zakon,administrativne takse,takse 34 Stranica NARODNE NOVINE Županije Posavske Orašje, 29.03.2001 Broj 4 Na temelju članka 36. stavka 1. točke b. Ustava Županije Posavske (“Narodne novine Županije Posavske” broj 1/96) d o n o s i m O D L U K U o proglašenju Zakona o dopunama Zakona o upravnim pristojbama I Proglašavam Zakon o dopunama Zakona o upravnim pristojbama, koji je donijela Skupština Županije Posavske na sjednici održanoj 29. ožujka 2001. godine. II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Narodnim novinama Županije Posavske”. Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ŽUPANIJA POSAVSKA Župan Broj: Ž-02-68/2001 Orašje, 29. ožujka 2001. godine Župan Mijo Matanović dipl.ing. v.r. Z A K O N o dopunama Zakona o upravnim pristojbama Članak 1. U tarifi upravnih pristojbi koja je sastavni dio Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine Županije Posavske" broj 1/97), poslije tarifnog broja 31. dodaje se poglavlje 10. i tarifni broj 32. koji glasi: "10. pristojbe iz oblasti poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede". Tarifni broj 32. 1. Za izdavanje poljoprivredne suglasnosti za eksploatiranje šljunka i pijeska 1.000,00 KM 2. Za izdavanje vodoprivredne suglasnosti za eksploatiranje i vodoprivredne suglasnosti za deponiranje šljunka i pijeska 1.000,00 KM 3. Za izdavanje uvjerenja i suglasnosti iz oblasti veterinarstva 30,00 KM 4. Za produženje roka važnosti odobrenja iz točke 1. i 2. ovog tarifnog broja 300,00 KM Članak 2. Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana donošenja, a objavit će se u "Narodnim novinama Županije Posavske" Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ŽUPANIJA POSAVSKA Skupština Broj: 01-02-22/2001 Domaljevac, 08. ožujka 2001. godine Predsjednica Kata Kopić, dipl.iur. v.r. Na temelju članka 26. stavak 1. točka e. Ustava Županije Posavske ("Narodne novine Županije Posavske" broj 1/96) i članka 35. stavak 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH" broj 29/97, Skupština Županije Posavske, na sjednici održanoj dana 29. ožujka 2001. godine, d o n o s i O D L U K U o prihvaćanju suosnivačkih prava nad Kliničkim centrom Tuzla I Ovom Odlukom Županija Posavska prihvaća suosnivačka prava nad Kliničkim centrom u Tuzli. II Točan udio prava i obveza Županije Posavske koja proistječu iz suosnivačkog dijela sporazumom će naknadno utvrditi suosnivači. III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Narodnim novinama Županije Posavske". Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ŽUPANIJA POSAVSKA Skupština Broj: 01-02-23/2001 Domaljevac, 29. ožujka 2001. godine Predsjednica Kata Kopić, dipl.iur. v.r.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama Posavskog kantona Posavski kanton Narodne novine Županije Posavske 01/98 26.02.1998 NN Županije Posavske 02/13, NN Županije Posavske 02/03, NN Županije Posavske 08/01, NN Županije Posavske 1/97 zakon,administrativne takse,takse 16 Stranica NARODNE NOVINE @upanije Posavske Broj 1 izvrši priključenje svoje nekretnine na komunalnu infrastrukturu (članak 26. stavak 1. ovog Zakona). Članak 36. Novčane kazne predvi/ene u članku 34. i 35. ovog Zakona koje su utvr/ene u DEM, mogu se plaćati i u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju koji objavljuje nadležna financijska institucija na dan plaćanja. IX PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Rok za donošenje propisa temeljem ovog Zakona Članak 37. Općine su dužne u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Zakona donijeti propise radi izvršenja ovog Zakona. Stavljanje izvan snage ranijih propisa Članak 38. Danom stupanja na snagu ovog Zakona na teritoriju Županije Posavske neće se primjenjivati Zakon o komunalnim djelatnostima (“Službeni list SR BiH” broj 20/90) i Uredba o komunalnom gospodarstvu (“Narodni list HR H-B” broj 34/94). Odluka o utemeljenju općinskih fondova Članak 39. Bliže odredbe o organizaciji i načinu ostvarenja ovim Zakonom i drugim propisima utvr/enih prava, potreba i javnih interesa u komunalnoj oblasti uredit će se posebnom odlukom o utemeljenju fondova u stambeno-komunalnom gospodarstvu. Stupanje na snagu ovog Zakona Članak 40. Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u “Narodnim novinama Županije Posavske”. Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ŽUPANIJA POSAVSKA SKUPŠTINA Broj: 01-I-6/98 Orašje, 03. veljače 1998. godine PREDSJEDNIK Mato Madžarević v.r. Na temelju članka 36. stavka 1. točke b. Ustava Županije Posavske (“Narodne novine Županije Posavske” broj 1/96), d o n o s i m O D L U K U o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama I Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama, koji je donijela Skupština Županije Posavske na sjednici održanoj 03. veljače 1998. godine. II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Narodnim novinama Županije Posavske”. Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ŽUPANIJA POSAVSKA ŽUPAN Broj: Ž-41/98 Orašje, 26. veljače 1998. godine Ž U P A N Mr. Pavo Kobaš v.r Z A K O N o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama Članak 1. U članku 7. Zakona o upravnim pristojbama (“Narodne novine Županije Posavske” broj 1/97), iza točke 20. dodaje se točka 21. koja glasi: 21. Spisi i radnje u postupku izgradnje vjerskih i ponovne izgradnje stambenih objekata koji su uništeni ratnim djelovanjem. Članak 2. Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Narodnim novinama Županije Posavske”. Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ŽUPANIJA POSAVSKA SKUPŠTINA Broj: 01-I-7/98 Orašje, 03. veljače 1998. godine PREDSJEDNIK Mato Madžarević v.r.
Zakon o upravnim pristojbama Posavskog kantona Posavski kanton Narodne novine Županije Posavske 1/97 20.03.1997 NN Županije Posavske 02/13, NN Županije Posavske 02/03, NN Županije Posavske 08/01, NN Županije Posavske 04/01, NN Županije Posavske 01/98 administrativne takse,takse,zakon 5B3roj 1 NARODNE NOVINE @upanije Posavske Stranica pristojba za molbu, ali se u tom slučaju plaća i posebna pristojba za svaki protest ili zamjenu protesta. Na temelju članka 36. stavka 1. točke b. Ustava Županije Posavske (“Narodne novine Županije Posavske” broj 1/96), d o n o s i m O D L U K U o proglašenju Zakona o upravnim pristojbama Proglašavam Zakon o upravnim pristojbama Županije Posavske, koji je donijela Skupština Županije Posavske, na sjednici 14. veljače 1997. godine Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ŽUPANIJA POSAVSKA - Ž u p a n - Broj: Ž-60/97 Orašje, 14. veljače 1997. godine Župan Mr. Pavo Kobaš v.r. Z A K O N O UPRAVNIM PRISTOJBAMA I OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim se Zakonom i tarifom upravnih pristojbi (u daljnjem tekstu: Tarifa), koja je njegov sastavni dio, ure/uje plaćanje upravnih pristojbi (u daljnjem tekstu: pristojbe) za spise i radnje pred tijelima državne uprave, upravnim i samoupravnim tijelima Županije i općine. Pristojbeni obveznik Članak 2. (1) Pristojbeni obveznik je osoba na čiji se zahtjev pokreće postupak, odnosno obavljaju radnje za koje je u Tarifi propisano plaćanje pristojbe. (2) Ako za isti spis ili radnju postoje dva ili više pristojbenih obveznika, njihova obveza je solidarna. (3) Ako više osoba podnosi zajednički zahtjev, plaća se jedna pristojba. 2. Pristojbena obveza Članak 3. Pristojbena obveza nastaje u trenutku predaje zahtjeva za izdavanje rješenja ili druge isprave, odnosno u trenutku podnošenja podneska. Članak 4. Pristojbe se plaćaju u trenutku nastanka pristojbene obveze, ako za pojedine slučajeve nije propisano drugačije. 3. Pristojbena osnovica Članak 5. (1) Ako je Tarifom propisano da se pristojba plaća prema vrijednosti predmeta, kao osnovica za utvr/ivanje pristojbe uzima se vrijednost naznačena u podnesku ili ispravi ili vrijednost utvr/ena na način propisan u Tarifi. (2) Pri obračunavanju pristojbe propisane u postotku, pristojbena osnovica će se zaokružiti na cijele stotine na način da se iznos do 50,00 kuna zaokruži na nižu stotinu, a iznos iznad 50,00 kuna na višu stotinu. II OSLOBAÐANJE OD PLAĆANJA PRISTOJBI 1. Opća oslobo/enja Članak 6. Od plaćanja pristojbi oslobo/eni su: 1. Županija Posavska i tijela državne vlasti, jedinice lokalne samouprave i uprave, te njihove tijela, 2. Ustanove iz oblasti predškolskog uzrasta, prosvjete, znanosti, kulture, zaštite kulturne i prirodne baštine, zdravstva, socijalne skrbi i humanitarne organizacije u obavljanju svoje djelatnosti, 3. Invalidske organizacije u obavljanju svoje djelatnosti, 4. Gra/ani čiji dohodak, uključujući dohodak supružnika, u protekloj i tekućoj godini ne prelazi iznos neoporezivog dohotka, i koji nemaju druge značajnije imovine (nekretnine, štednju, motorna vozila i plovila), čija ukupna vrijednost ne prelazi 10.000,00 kuna, o čemu se daje pisani iskaz, 5. Invalidi domovinskog rata, 6. Supružnici i djeca poginulih, zatočenih i nestalih u domovinskom ratu. 2. Predmetna oslobo/enja Članak 7. Pristojbe se ne plaćaju na slijedeće spise i radnje: 1. predstavke i pritužbe, te prijedloge državnim i drugim javnim tijelima, 2. molbe za pomilovanje i rješenja o tim molbama, 3. zahtjeve za naknadu štete osoba neopravdano osu/enih i neosnovano lišenih slobode, te rješenja o tim predmetima, 4. spise i radnje u postupku pribavljanja dokaza o slabom imovnom stanju, radi oslobo/enja od plaćanja pristojbe, 5. spise i radnje u postupku za povrat više plaćenih obveza, 6. spise i radnje u postupku za ispravljanje grešaka u rješenjima, ispravama i službenim očevidnicima, 54 Stranica NARODNE NOVINE @upanije Posavske Broj 1 7. spise i radnje u postupku sastavljanja i ispravljanja popisa birača, 8. spise i radnje za upis u knjigu državljana i državne matice, 9. spise i radnje u postupku usvojenja i postavljenja staratelja, 10. sve prijave i prijedloge za utvr/ivanje poreza i pristojbi, te za korištenje poreznih oslobo/enja i olakšica, 11. sve spise i radnje za ostvarivanje prava iz mirovinskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja, te socijalne skrbi, 12. spise i radnje u svezi sa redovnim školovanjem učenika i studenata, osim pristojbi za svjedodžbu po završenom školovanju ili diplomu, 13. spise i radnje u svezi sa zasnivanjem radnog odnosa i ostvarivanje prava iz radnog odnosa, 14. spise i radnje u svezi s primanjem poklonpaketa i darova od dobrotvornih i humanitarnih organizacija iz inozemstva, 15. spise i radnje u svezi s ure/ivanjem prava i dužnosti s područja obrane, 16. spise i radnje u svezi sa zaštitom spomenika kulture i prirode, 17. spise i radnje u postupku za pogreb umrlih osoba, 18. spise i radnje koje se vode po službenoj dužnosti, 19. spise i radnje u postupku za ostvarivanje prava na doplatak za djecu, 20. prijave i odjave prebivalište osoba, boravišta i adrese stanovanja. Članak 8. Strani državljani s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u Županiji imaju ista prava i obveze prema propisima o pristojbama, kao i gra/ani Županije. III POVRAT PRISTOJBE Članak 9. (1) Osoba koja plati pristojbu koju nije bila obvezna platiti ili je plati u većem iznosu od propisanog ili je plati za radnju koju tijelo nije obavilo, ima pravo na povrat plaćene ili više plaćene pristojbe. (2) Postupak za povrat pristojbe pokreće se na zahtjev stranke. (3) Zahtjev za povrat pristojbe rješava tijelo za čiji je rad plaćena pristojba. (4) Zahtjev za povrat pristojbe od pravnih osoba s javnim ovlastima rješava ispostava Porezne uprave prema sjedištu pravne osobe s javnim ovlastima. IV PRISILNA NAPLATA PRISTOJBE Članak 10. (1) Ako pristojbeni obveznik ne plati pristojbu u propisanom roku, neće se postupiti po podnesku za koji nije plaćena pristojba. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka ako je radnja za koju je nadležno tijelo moralo naplatiti pristojbu obavljenja, a pristojba nije plaćena, od pristojbenog obveznika pristojba će se naplatiti prisilno, prema odredbama Zakona o porezu na dohodak. V ZASTARA Članak 11. (1) Pravo na naplatu pristojbe zastarijeva za dvije godine nakon isteka godine u kojoj je pristojbu trebalo naplatiti, a pravo na povrat pristojbe zastarijeva za dvije godine nakon isteka godine u kojoj je pristojba više plaćena. (2) Tijek zastare prava na naplatu pristojbe prekida se svakom službenom radnjom nadležnog tijela izvrženom radi naplate, koja je stavljena do znanja pristojbenom obvezniku. (3) Tijek zastare prava na povrat pristojbe prekida se svakom radnjom pristojbenog obveznika poduzetom kod nadležnog tijela radi povrata pristojbe. (4) U svakom slučaju zastara nastupa nakon isteka pet godina od dana kada je prvi put počela teći. VI NADZOR Članak 12. (1) Primjenu propisa o pristojbama i njihovu naplatu nadzire tijelo koje rješava spise i obavlja radnje za koje se plaća pristojba. (2) Nadzor nad tijelom iz stavka 1. ovog članka glede naplate i uplate pristojbi obavlja Ministarstvo financija - Porezna uprava i Financijska policija. VII PLAĆANJE PRISTOJBI Članak 13. Pristojba se uplaćuje izravno na propisani račun: 1. ako pristojba iznosi više od 100,00 kuna, 2. ako je propisano da se pristojba uplaćuje izravno na propisani račun, bez obzira na iznos pristojbe. Članak 14. (1) U rješenju ili drugoj ispravi za koju je plaćena pristojba, naznačuje se da je pristojba plaćena, u kojem iznosu, na koji način i prema kojem tarifnom broju. (2) Ako se pristojba uplaćuje izravno na propisani račun, u spisu tijela pred kojim je plaćena pristojba mora biti dokaz o obavljenoj uplati pristojbe. (3) U ispravama koje se izdaju bez pristojbe mora se naznačiti na osnovi koji su odredbi ovog Zakona i drugih propisa oslobo/ena od plaćanja pristojbe. Članak 15. (1) Podnesci i drugi spisi za koje nije plaćena pristojba, ili nije plaćena u dostatnom iznosu, ne primaju se dok stranka ne podnese podnesak za koji je plaćena dostatna pristojbe. (2) Ako podnesak ili drugi spis za koji nije plaćena pristojba ili nije uplaćena u dostatnom iznosu, stigne poštom, tijelo nadležno za odlučivanje po 5B5roj 1 NARODNE NOVINE @upanije Posavske Stranica zahtjevu pozvat će pristojbenog obveznika pismenom opomenom da u roku od 15 dana od dana primitka opomene plati redovnu pristojbu i pristojbu za opomenu. (3) Ako pristojbeni obveznik uplati pristojbu iz stavka 2. ovog članka smatra se da je pristojba uredno plaćena od početka. (4) Ako pristojbeni obveznik ne plati dužnu pristojbu, naplata pristojbe obavit će se prije uručenja zatraženog rješenja ili druge isprave, odnosno prije prve obavijesti pristojbenom obvezniku o izvršenju tražene radnje. Članak 16. Pristojbe uplaćene na propisani račun za spise i radnje pravnih osoba s javnih ovlastima, prihod su proračuna Županije. VII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 17. Vlada Županije može mijenjati iznose iz Tarife. Članak 18. Za spise i radnje za koje pristojbena obveza nastala do dana stupanja na snagu ovog Zakona, naplatit će se pristojba koja je bila propisa u trenutku nastanka pristojbene obveze. Članak 19. Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana nakon objave u “Narodnim novinama Županije Posavske”. Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ŽUPANIJA POSAVSKA - S K U P Š T I N A - Broj: 01-I-7/97 Orašje, 14. veljače 1997. godine PREDSJEDNIK Mato Madžarević v.r. TARIFA UPRAVNIH PRISTOJBI 1. Opće pristojbe Plaća se u kunama Tarifni broj 1. Na zahtjeve, molbe, prijedloge, prijave i druge podneske, ako ovom tarifom nije propisana druga pristojba 5,00 Napomena: Pristojba po ovom tarifnom broju ne plaća se za naknadne podneske kojima stranka zahtjeva samo brži postupak po ranije podnesenom zahtjevu. Tarifni broj 2. Za sva rješenja za koja nije propisana posebna pristojba 40,00 Napomena: 1. Ako se donosi jedno rješenje po zahtjevu više osoba, pristojba po ovom tarifnom broju plaća se onoliko puta koliko ima osoba kojima se uručuje rješenje. 2. Za rješenja donesena po žalbama ne plaća se pristojba. Tarifni broj 3. Na žalbu protiv rješenja 40,00 Tarifni broj 4. Za uvjerenja, ako nije drukčije propisano. 20,00 Tarifni broj 5. 1. Za ovjeru svakog potpisa 20,00 2. Za ovjeru autentičnosti rukopisa ili za ovjeru prijepisa od svakog poluarka originala 30,00 Napomena: 1. Pod poluarkom podrazumijeva se list papira od dvije stranice normalnog kancelarijskog formata ili manjeg. 2. Ako rukopis, odnosno prijepis koji se ovjerava pisan na stranom jeziku, plaća se dvostruka pristojba iz točke 2. ovoga tarifnog broja. 3. Ako se ovjera obavlja na terenu plaća se dvostruka pristojba iz ovoga tarifnog broja. Tarifni broj 6. Za opomenu kojom se netko poziva da plati dužnu pristojbu 20,00 2. Pristojbe iz oblasti unutarnjih poslova Tarifni broj 7. Za izdavanje putne isprave državljana BiH: 1. za izdavanje putovnica 40,00 2. za izdavanje pogranične propusnice 80,00 3. za izdavanje zajedničke putovnice - za svaku osobu 10,00 4. za upis djeteta u putovnicu 20,00 5. za izdavanje putne isprave umjesto oštećene ili nestale 80,00 Tarifni broj 8. Za izdavanje viza ili klauzule “poslovno”: 1. za vizu na putovnicu 20,00 2. za vizu na zajedničku putovnicu - po osobi 10,00 3. za klauzulu “poslovno” 50,00 Tarifni broj 9. 1. Za izdavanje ili produljenje roka važenja putne isprave za stranca (putna isprava za izbjeglice, putna isprava za osobe bez državljanstva i putni list za stranca) 40,00 56 Stranica NARODNE NOVINE @upanije Posavske Broj 1 2. Za izdavanje putne isprave za stranca umjesto oštećene ili nestale 120,00 Tarifni broj 10. Za izdavanje vize, odobrenja za produljeni boravak, odobrenja za trajno nastanjenje i osobne karte za stranca: 1. za izlazno-ulaznu odnosno ulazno-izlaznu i tranzitnu vizu 40,00 2. za izlaznu vizu 30,00 3. za izlazno-ulaznu odnosno ulazno-izlaznu vizu za neograničen broj putovanja 120,00 4. za poslovnu vizu 300,00 5. za odobrenje za produljeni boravak 120,00 6. za odobrenje za trajno nastanjenje 600,00 7. za ovjereni prijepis odobrenja za trajno nastanjenje 300,00 8. za izdavanje ili produljenje osobne karte za strance na produljenom boravku 50,00 Napomena: Za vizu na putnoj ispravi u koju se upisuju i članovi obitelji osobe kojoj je izdata putna isprava plaća se jedna pristojba. Pristojba se ne plaća za spise i radnje za: 1. priznavanje statusa izbjeglice. Tarifni broj 11. Za izvo/enje odobrenja na graničnom prijelazu: 1. za stalno odobrenje za kretanje i zadržavanje na graničnom prijelazu 300,00 2. za privremeno odobrenje za kretanje i zadržavanje na graničnom prijelazu 120,00 3. za privremeno (skupno) odobrenje za kretanje i zadržavanje na graničnom prijelazu 20,00 4. za odobrenje za kretanje i boravak izvan mjesta graničnog prijelaza 150,00 5. za odobrenje za prijenos oružja i streljiva preko teritorija Županije 120,00 6. za odobrenje za držanje i nošenje lovačkog športskog oružja i streljiva za vrijeme boravka u Županiji 250,00 7. za odobrenje za obavljanje podvodnih aktivnosti 50,00 Tarifni broj 12. 1. Za rješenje o otpustu iz državljanstva i BiH odricanja od državljanstva BiH 300,00 2. Za rješenje o primitku u državljanstvo BiH 120,00 Napomena: Ako se rješenje odnosi na istovremeni primitak ili otpust ili odricanje od državljanstva BiH članova iste obitelji ne plaća se pristojba za maloljetne osobe. Pristojbu iz točke 2. ovoga tarifnog broja o postupku stjecanja državljanstva BiH ne plaća pripadnik hrvatskog naroda koji nema državljanstvo BiH. Tarifni broj 13. 1. Za izdavanje prometne dozvole i knjižice vozila na motorni pogon i priključna vozila 15,00 2. Za produljenje važnosti prometne dozvole i knjižice vozila 10,00 3. Za potvrdu o upotrebi probne pločice 10,00 4. Za odobrenje za utiskivanje broja šasije 15,00 5. Za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova tehničkog pregleda vozila 250,00 6. Za izdavanje dopuštenja (licence) kontrolora tehničke ispravnosti vozila i dopuštenja (licence) referenta za registraciju vozila u stanicama za tehnički pregled vozila 150,00 7. Za izdavanje odobrenja za održavanje športskih ili drugih priredbi ili aktivnosti na cestama 150,00 8. Za izdavanje novih isprava umjesto izgubljenih, uništenih ili oštećenih, prema stavku 1. točkama 1. i 4. ovoga tarifnog broja 30,00 Napomena: Za odjavu vozila, radi brisanja iz evidencije, ne plaća se pristojba. Tarifni broj 14. Za izdavanje ili produljenje važnosti vozačke dozvole: 1. za vozačku dozvolu 15,00 2. za izdavanje nove vozačke dozvole zbog upisa nove kategorije 15,00 3. za produljenje važnosti dozvole prema stavku 1. točka 1. ovog tarifnog broja 15.00 4. za zamjenu inozemne vozačke dozvole 50,00 5. za upis promjene prebivališta ili boravišta u vozačkoj dozvoli 10,00 6. za izdavanje novih umjesto izgubljenih, uništenih ili oštećenih dozvola iz ovoga tarifnog broja naplaćuje se pristojba 30,00 Tarifni broj 15. 1. Za odobrenje za nabavu oružja po komadu 25,00 2. Za odobrenje za nabavu eksplozivnih tvari 250,00 3. Za izdavanje oružanog lista, odobrenje za držanje oružja, potvrde o prijavi oružja, po komadu ili dozvole za nošenje oružja 50,00 4. Za odobrenje za sakupljanje oružja 100,00 5. Za upis rezervnih cijevi u oružani list po komadu 25,00 6. Za odobrenje za bavljenje djelatnošću proizvodnje oružja, prometa oružja i streljiva, popravljanja i prepravljanja oružja ili otvaranje civilnog strelišta 250,00 7. Za odobrenje za prijevoz oružja, streljiva ili eksplozivnih tvari 50,00 8. Za izdavanje novih isprava umjesto izgubljenih ili uništenih, prema stavku 1. toćke 1. do 4. ovoga tarifnog broja plaća se pristojba u dvostrukom iznosu. 5B7roj 1 NARODNE NOVINE @upanije Posavske Stranica Tarifni broj 16. Za izdavanje odobrenja ili dozvole: 1. za izdavanje odobrenja mjesta za izgradnju naftovoda, plinovoda, produktovoda, koji prolaze preko područja više općina te odobrenje mjesta za izgradnju objekta, odnosno održavanja posuda koje su tehnološki vezani za nove naftovode, plinovode i produktovode koji se koriste kod skladištenja i prometa zapaljivih tekućina i plinova 400,00 2. za izdavanje odobrenja mjesta za izgradnju naftovoda, plinovoda, produktovoda, rezervoara i drugih objekata, te posuda, postrojenja i ure/enja (objekti i posude) koji se koriste kod skladišenja i prometa zapaljivih tekućina i plinova 400,00 3. za suglasnost da se djelatnost proizvodnje eksplozivnih tvari može upisati u registar 400,00 4. za odobrenje za bavljenje djelatnošću prometa eksplozivnih tvari (osim streljiva za oružje u maloprodaji) 800,00 5. za ispitivanje stabilnih instalacija, ure/aja, opreme i sredstava za dojavu i gašenja požara 80,00 6. za ispitivanje ispravnosti uvezenih ure/aja, opreme, sredstava i instalacija namijenjenih gašenju, dojavi i sprečavanju širenja požara te njihove podobnosti za namijenjenu svrhu . 80,00 7. za izdavanje ili produljenje, odnosno upisa nove kategorije ili proširenja na klase opasnih tvari ADR potvrde (certifikata) 15,00 8. za upis promjene prebivališta ili boravišta u ADR potvrdi certifikatu) 10,00 za izdavanje novih umjesto izgubljenih, uništenih i ošteæenih ADR potvrda (certifikata) 30,00 10. za obavljanje poslova osposobljavanja osoba koje rukuju opasnim tvarima i prevoze opasne tvari 50,00 11. za obavljanje kontrole ispravnosti i servisiranja aparata za gašenje požara 100,00 12. za obavljanje poslova osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom 50,00 13. za obavljanje poslova osposobljavanja vatrogasnih kadrova 50,00 14. za miniranje 100,00 15. za početak proizvodnje eksplozivnih tvari . 100,00 16. za obavljanje poslova miniranja 500,00 17. za obavljanje poslova ispitivanja eksplozivnih tvari 1.000,00 18. za stavljanje u promet eksplozivne tvari, uključivo i streljivo 1.000,00 19. za obavljanje poslova izvo/enja javnih vatrometa 500,00 20. za odobrenje mjesta za izvedbu javnog vatrometa 200,00 Tarifni broj 17. Za izdavanje suglasnosti da se u glavnom projektu predvi/ene propisane ili posebnim uvjetima gra/enja tražene mjere zaštite od požara: 1. za fizičke osobe 100,00 2. za pravne osobe 500,00 Za izdavanje posebnih uvjeta gra/enja glede zaštite od požara i eksplozije 100,00 Tarifni broj 18. Za izdavanje odobrenja, ovlasti, iskaznica i uvjerenja za obavljanje zaštitarskih i detektivskih poslova. 1. za izdavanje odobrenja za upis djelatnosti trgovačkog društva ili detektivske agencije u sudski registar, odnosno za upis obrta u obrtni registar ili za rad zaštitarskih službi 6.000,0 2. za izdavanje ovlasti za obavljanje detektivskih poslova 6.000,00 3. za izdavanje ovlasti za obavljanje poslova tehničke zaštite 5.000,00 4. za izdavanje ovlasti za obavljanje poslova čuvara 2.000,00 5. za izdavanje zaštitarske iskaznice 50,00 6. za izdavanje detektivske iskaznice 50,00 7. za izdavanje uvjerenja o položenom stručnom ispitu za obavljanje zaštitarskih i detektivskih poslova 200,00 3. Pristojbe iz područja ugostiteljstva i turizma Tarifni broj 19. Za rješenje kojim se: 1. utvrdjuju uvjeti za pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga i jednostavnih ugostiteljskih usluga ambulantno, za pružanje ugostiteljskih usluga u pokretnom objektu, u planinarskom domu, iz kioska, pod šatorom, na klupama i sl., te za pružanje ugostiteljskih usluga gra/ana na plovnom objektu 150,00 2. utvr/uju minimalni uvjeti za ugostiteljske objekta koji se ne kategoriziraju i to: a) vrste: restoran, gostionica, zdravljak, zalogajnica, pečenjarnica, pizzeria, bistro, slastičarnica i objekt brze prehrane, kantina i pripremnica obroka (catering) 250,00 b) vrste: kavana, noćni klub, noćni bar, disco klub, disco-bar, caffe-bar, pivnica, buffet, krčma i konoba 800,00 c) vrste: kantina i pripremnica obroka (catering) 200,00 d) vrste: prenoćište, odmaralište i omladinski hotel 800,00 3. Utvr/uju minimalni uvjeti i uvjeti za kategoriju za ugostiteljske objekte: a) po svakoj sobi ugostiteljskog objekta 30,00 b) po svakoj sobi u apartmanu koji je smještajna jedinica ugostiteljskog objekta 30,00 c) po apartmanu tipa studio 30,00 d) po broju kamp jedinica (broj kamp jedinica utvr/uje se tako da se kapacitet kampa izražen brojem kampera podijeli s brojem tri) 15,00 58 Stranica NARODNE NOVINE @upanije Posavske Broj 1 4. Utvr/uju minimalni uvjeti i uvjeti za kategoriju za objekte u kojima pojedine ugostiteljske usluge pruža gra/anin u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu: a) po svakoj sobi, sobi u apartmanu, apartmanu tipa studio, sobi u kući za odmor, koje gra/anin iznajmljuje gostima u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu 15,00 b) po broju kamp jedinica (broj kamp jedinica utvr/uje se tako da se kapacitet kampa izražen brojem kampera podijeli s brojem tri) 5,00 5. Utvr/uju uvjeti za kategoriju za restorane 1.200,00 6. Utvr/uju uvjeti za: a) pružanje usluga putničke agencije 800,00 b) ostale turističke usluge 100,00 4. Katastarske pristojbe Tarifni broj 20. Za precrtavanje ili kopiranje katastarskih planova, karata, fotomaterijala, skica izmjere, položajnih opisa stalnih geodetskih točaka i drugih sličnih materijala plaća se pristojba po utrošenom satu 20,00 Napomena: Započeti radni sat računa se kao cijeli. Za ove radove plaćaju se i troškovi materijala. Tarifni broj 21. Za prijepis ili kopiranje podataka iz knjižnog dijela katastarskog operata, zapisnika izmjere i sličnih elaborata plaća se pristojba prema utrošenom satu 35,00 Tarifni broj 22. Za pregled i ovjeru geodetskih elaborata izra/enih od ovlaštenih organizacija ili osoba plaća se pristojba prema utrošenom satu 35,00 Napomena: Započeti sat računa se kao cijeli. 5. Pristojbe iz oblasti zdravstva Tarifni broj 23. Za rješenje kojim se odobrava i utvr/uje prestanak obavljanja poslova zdravstvene zaštite zdravstvenom djelatniku u privatnoj praksi . 250,00 Tarifni broj 24. Za upis u registar privatne prakse zdravstvenih djelatnika koji obavljaju poslove zdravstvene zaštite 150,00 6. Gra/evinske pristojbe Tarifni broj 25. Za rješenje o utvr/ivanju minimalnih tehničkih i drugih uvjeta u poslovnim prostorijama 40,00 Tarifni broj 26. Za izdavanje lokacijske dozvole za zahvate u prostoru za gra/enje: 1. stambene zgrade, te pomoćne ili gospodarske gra/evine koje sa stambenom zgradom čine stambenu i gospodarsku cjelinu na gra/evinskoj parceli površine od 0,2 ha 25,00 2. gra/evine, osim onih iz točke 1. ovoga tarifnog broja na gra/evinskoj parceli površine do 1 ha ili infrastrukture gra/evine duljine do 1 km 75,00 3. gra/evine na gra/evinskoj parceli površine od 1 do 5 ha ili infrastrukturne gra/evine duljine od 1 do 5 km 150,00 4. gra/evine na gra/evinskoj parceli površine od 5 do 10 ha ili infrastrukturne gra/evine duljine od 5 do 10 km 225,00 5. gra/evine na gra/evinskoj parceli preko 10 ha ili infrastrukturne gra/evine duljine preko 10 km 300,00 Napomena: Pristojbu po ovom tarifnom broju ne plaćaju osobe kojima je uništena gra/evina u ratnim razaranjima. Pristojba se ne plaća ni za izdavanje potrebnih suglasnosti, potvrda i mišljenja na projekte u svezi s izdavanjem lokacijske dozvole. Tarifni broj 27. Za izdavanje gra/evne dozvole: 1. za jednostavne gra/evine 25,00 2. za stambene zgrade do 300 m2, gospodarske i poslovne zgrade do 200 m2 od gra/evinske vrijednosti 0,50% 3. za ostale gra/evine od gra/evinske vrijednosti 0,25% Za tehnički pregled izgra/ene gra/evine (nove ili rekonstruirane) radi izdavanja dozvole za upotrebu plaća se pristojba u istom iznosu kao i za izdavanje gra/evne dozvole. Za izdavanje načelne dozvole plaća se 50% iznos pristojbe za izdavanje gra/evinske dozvole. Napomena: Pristojbu po ovom tarifnom broju ne plaćaju investitori, odnosno osobe kojima je uništena gra/evina u ratnim razaranjima. Pristojba se ne plaća ni za izdavanje potrebnih suglasnosti, potvrda i mišljenja na projekte u svezi s izdavanjem gra/evne dozvole. Tarifni broj 28. Za izdavanje sanitarne suglasnosti na projekte tehničke dokumentacije za gra/evine za koje je izdavanje ove suglasnosti predvi/eno u lokacijskoj dozvoli 50,00 7. Pristojbe iz oblasti prosvjete i kulture Tarifni broj 29. 1. Za rješenja iz oblasti prosvjete i kulture 10,00 2. Na žalbe ili prigovore protiv ovog rješenja iz toèke 1. ovoga tarifnog broja 20,00 3. Za uvjerenja iz oblasti prosvjete 5B9roj 1 NARODNE NOVINE @upanije Posavske Stranica i kulture . 15,00 4. Za stručna mišljenja iz oblasti prosvjete i kulture 30,00 5. Za prijepise rješenja i uvjerenja te duplikate isprava iz oblasti prosvjete i kulture 20,00 6. Za izdavanje i produljenje važnosti dozvole za vozača instruktora 15,00 8. Pristojbe za obavljanje djelatnosti Tarifni broj 30. 1. Za upis u obrtni registar i za izdavanje obrtnice 250,00 2. Za upis u registar povlastica i za izdavanje povlastice 250,00 3. Za upis promjena u obrtnom registru 150,00 4. Za upis promjena u registru povlastica 150,00 5. Za izdavanje novih isprava umjesto oštećenih ili nestalih 500,00 9. Pristojbe pri zaključenju braka Tarifni broj 31. Za radnje vezane uz zaključenje braka pred nadležnim tijelima Federacije Bosne i Hercegovine. 1. za sastavljanje zapisnika prijave o zaključenju braka 80,00 2. za zaključenje braka 160,00 Na temelju članka 36. stavka 1. točke b. Ustava Županije Posavske (“Narodne novine Županije Posavske” broj 1/96), d o n o s i m O D L U K U o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o županijskim ministarstvima i drugim tijelima županijske uprave Županije Posavske Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o županijskim ministarstvima i drugim tijelima županijske uprave Županije Posavske, koji je donijela Skupština Županije Posavske, na sjednici 14. veljače 1997. godine Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ŽUPANIJA POSAVSKA - Ž u p a n - Broj: Ž-61/97 Orašje, 14. veljače 1997. godine Župan Mr. Pavo Kobaš v.r. Z A K O N o izmjenama i dopunama Zakona o županijskim ministarstvima i drugim tijelima županijske uprave Članak 1. U Zakonu o županijskim ministarstvima i drugim tijelima županijske uprave (“Narodne novine Županije Posavske” broj 1/96 i 2/96), članak 2. mijenja se i glasi: “Županijska ministarstva su: 1. Ministarstvo unutarnjih poslova, 2. Ministarstvo pravosu/a i uprave, 3. Ministarstvo financija, 4. Ministarstvo prometa, veza, trgovine, turizma i poduzetništva, 5. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, 6. Ministarstvo gospodarstva, 7. Ministarstvo obnove i razvitka, 8. Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa, 9. Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike. Članak 2. Članak 10. Zakona mijenja se i glasi: “Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, visoko obrazovanje, organiziranje prosvjete i donošenje nastavnih planova i programa za osnovno i srednje obrazovanje, sudjelovanje u donošenju nastavnih planova i programa za visokoškolske ustanove, udžbenièku literaturu, inspekcijski nadzor u ovoj oblasti, razvoj znanstveno-tehničkih informacija, inovacije i pripreme programa znanstveno-tehničke suradnje, zaštita i korištenje kulturno-povijesnog i prirodnog naslije/a, muzejsku, arhivsku, likovnu, kazališnu, glazbenu, filmsku, izdavačku i književnu djelatnot, razvoj športa, tehničke i tjelesne kulture, kao i druge poslove za koje je nadležno”. Članak 3. Članak 11. Zakona mijenja se i glasi: “Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: zdravstvenu zaštitu pučanstva, organizaciju, rad i razvoj zdravstvene djelatnosti, praćenje zdravstvenih potreba pučanstva, osnivanje organizacija zdravstva, zdravstveno osiguranje, poslove sanitarne inspekcije, ure/enje radnih odnosa, zapošljavanje, ostvarivanje prava iz radnih odnosa, zaštita na radu, mirovinsko-invalidsko osiguranje, socijalnu i dječiju skrb, zaštitu civilnih žrtava rata, zaštita obitelji i druge poslove u oblasti socijalne politike, pitanje izbjeglih i raseljenih osoba, djelatnost društvenih organizacija i udruženja gra/ana u socijalnohumanitarnoj oblasti, inspekcijski nadzor u oblasti rada i zaštite na radu, kao i druge poslove za koje je nadležno”. Članak 4. Ovaj Zakon stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Narodnim novinama Županije Posavske”. Bosna i Hercegovina

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana