SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Opći propisi iz oblasti korupcije


Naslov Teritorija Objavljeno u Datum objave Preuzmi PDF Izmjene i dopune
Zakon o izmjeni i dopunama krivičnog zakona BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 35/18 29.05.2018 SG BiH 46/21, SG BiH 40/15, SG BiH 22/15, SG BiH 47/14, SG BiH 08/10, SG BiH 55/06, SG BiH 53/06, SG BiH 30/05, SG BiH 61/04, SG BiH 54/04, SG BiH 37/03 krivični zakon ZAKON O IZMJENI I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE Član 1. U Krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 3/03, 32/03, 37/03, 54/04, 61/04, 30/05, 53/06, 55/06, 32/07, 8/10, 47/14, 22/15 i 40/15) u članu 42a. (Zamjena kazne zatvora) iza stava (3) dodaje se stav (4) koji glasi: "(4) Odredbe iz st. (1), (2) i (3) ovog člana ne primjenjuju se na počinioce krivičnih djela iz GLAVE XVI. (Krivična djela protiv integriteta Bosne i Hercego-vine), člana 201. (Terorizam), člana 202. (Finansi-ranje terorističkih aktivnosti), člana 202a. (Javno podsticanje na terorističke aktivnosti), člana 202b. (Vrbovanje radi terorističkih aktivnosti), člana 202c. (Obuka za izvođenje terorističkih aktivnosti) i člana 202d. (Organiziranje terorističke grupe) ovog zakona." Član 2. U članu 44. (Uslovni otpust) iza stava (4) dodaje se stav (5) koji glasi: "(5) Osuđeni na kaznu zatvora zbog izvršenja krivičnog djela iz GLAVE XVI. (Krivična djela protiv integri-teta Bosne i Hercegovine), člana 201. (Terorizam), člana 202. (Finansiranje terorističkih aktivnosti), člana 202a. (Javno podsticanje na terorističke aktivnosti), člana 202b. (Vrbovanje radi terorističkih aktivnosti), člana 202c. (Obuka za izvođenje terorističkih aktivnosti) i člana 202d. (Organiziranje terorističke grupe) ovog zakona ne može biti uslovno otpušten." Član 3. U članu 162b. u stavu (1) riječ: "pet", zamjenjuje se rječju: "osam"."
Zakon o izmjenama krivičnog zakona FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 75/17 10.04.2017 SN FBiH 46/16, SN FBiH 76/14, SN FBiH 59/14, SN FBiH 42/11, SN FBiH 42/10, SN FBiH 18/05, SN FBiH 69/04, SN FBiH 21/04, SN FBiH 36/03 krivični zakon ZAKON O IZMJENAMA KRIVIČNOG ZAKONA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE Član 1. U Krivičnom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10, 42/11, 59/14, 76/14 i 46/16), član 78. mijenja se i glasi: "Član 78. Oduzimanje predmeta (1) Predmeti koji su na bilo koji način, u cjelini ili djelimično, upotrijebljeni ili su bili namijenjeni da budu upotrijebljeni za učinjenje krivičnog djela ili koji su nastali učinjenjem krivičnog djela bit će oduzeti ako su vlasništvo učinitelja. (2) Predmeti iz stava 1. ovog člana bit će oduzeti i kad nisu vlasništvo učinitelja, ali time se ne dira u prava trećih osoba na naknadu štete od učinitelja.". Član 2. U članu 210. st. (3), (4) i (5) brišu se.
Zakon o izmjenama i dopunama krivičnog zakona FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 46/16 15.06.2016 SN FBiH 75/17, SN FBiH 76/14, SN FBiH 59/14, SN FBiH 42/11, SN FBiH 42/10, SN FBiH 18/05, SN FBiH 69/04, SN FBiH 21/04, SN FBiH 36/03 krivični zakon ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE Član 1. U Krivičnom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10, 42/11, 59/14 i 76/14) u članu 2. u stavu (8) riječi: "službujući u Federaciji koja radi za naknadu ili bez naknade" se brišu. Iza stava 8. dodaju se novi st. (9), (10) i (11) koji glase: "(9) Sudija porotnik je osoba koja je član kolegijalnog tijela koje ima odgovornost odlučivanja o krivnji optužene osobe i izricanja krivično-pravne sankcije u postupku suđenja. (10) Arbitar je osoba koja je, na osnovu sporazuma o arbitraži, pozvana da donese pravno obavezujuću odluku u sporu koji mu podnesu stranke sporazuma. (11) Krivično djelo iz mržnje je svako krivično djelo učinjeno zbog rasne pripadnosti, boje kože, vjerskog uvjerenja, nacionalnog ili etničkog porijekla, jezika, invaliditeta, spola, seksualne orijentacije ili rodnog identiteta druge osobe. Takvo postupanje uzet će se kao otežavajuća okolnost ako ovim zakonom nije izričito propisano teže kažnjavanje za kvalifikovani oblik krivičnog djela učinjenog iz mržnje.". Dosadašnji st. od (9) do (33) postaju st. od (12) do (36). Član 2. U članu 16. u stavu (1) dodaje se nova rečenica koja glasi: "Zastarijevanje krivičnog gonjenja za krivična djela trajnog karaktera počinje teći u trenutku prestanka protivpravnog stanja.". Član 3. U članu 43a. u stavu (2) riječi: "sa jednim dnevnim iznosom novčane kazne ili" se brišu. Član 4. U članu 43b. u stavu (5) riječi: "amnestija i pomilovanje mogu se" zamjenjuju se riječima: "pomilovanje se može". Član 5. U članu 110. iza stava (2) dodaju se novi st. (3) i (4) koji glase: "(3) Izuzetno od odredbe stava (2) ovog člana, kazna dugotrajnog zatvora može se izvršavati i u ustanovama poluotvorenog tipa pod uvjetom da je osuđena osoba izdržala dvije trećine kazne dugotrajnog zatvora i pod uvjetom da uredno koristi vanzavodske pogodnosti. (4) Na postupak premještaja osuđene osobe iz stava (3) ovog člana shodno se primjenjuju odredbe o premještaju osuđenih osoba propisanih odredbama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine.". Dosadašnji stav (3) postaje stav (5). Član 6. U članu 166. u stavu (2) u tački c) riječi: "rasnih, narodnosnih ili vjerskih pobuda" zamjenjuju se riječju "mržnje". Tačka e) mijenja se i glasi: "e) ko usmrti sudiju ili tužioca u vezi sa vršenjem njihove sudijske ili tužilačke dužnosti, službenu ili vojnu osobu pri obavljanju poslova sigurnosti ili dužnosti čuvanja javnog reda, hapšenja učinitelja krivičnog djela ili čuvanja osobe kojoj je oduzeta sloboda". Član 7. U članu 172. u stavu (4) riječi: "rasnih, narodnosnih ili vjerskih pobuda" zamjenjuju se riječju "mržnje". Član 8. Član 202. mijenja se i glasi: "Član 202. Finansiranje terorističkih aktivnosti (1) Ko na bilo koji način, direktno ili indirektno, daje ili prikuplja sredstva s ciljem da se upotrijebe ili znajući da će se upotrijebiti u cjelini ili djelimično za učinjenje: a) krivičnog djela iz člana 200. (Uzimanje talaca) i člana 201. (Terorizam) ovog zakona; b) drugog krivičnog djela koje može prouzrokovati smrt ili težu tjelesnu ozljedu civilne osobe ili osobe koja aktivno ne učestvuje u neprijateljstvima u oružanom sukobu, kad je svrha takvog djela, po njegovoj prirodi ili okolnosti, zastrašivanje stanovništva ili prisiljavanje organa vlasti u Federaciji da što učini ili ne učini, bez obzira na to da li su terorističke aktivnosti izvršene i da li su sredstva korištena za izvršavanje terorističkih aktivnosti, bit će kažnjen kaznom zatvora od jedne do 10 godina. (2) Kaznom iz stava (1) ovog člana bit će kažnjen onaj ko na bilo koji način, neposredno ili posredno, dâ ili prikupi ili na drugi način osigura sredstva: a) s ciljem da se ona u potpunosti ili djelimično upotrijebe u bilo koju svrhu od terorističkih organizacija ili pojedinačnih terorista ili b) znajući da će, u potpunosti ili djelimično, biti upotrijebljena za izvršenje krivičnih djela iz stava (1) ovog člana od strane terorističkih organizacija ili pojedinačnih terorista. (3) Prikupljena sredstva namijenjena za izvršenje ili nastala izvršenjem krivičnog djela iz stava (1) ovog člana bit će oduzeta. Сриједа, 15. 6. 2016. СЛУЖБЕНЕНОВИНЕФЕДЕРАЦИЈЕБиХБрој 46 - Страна 7 (4) Sredstvima iz st. (1) i (2) ovog člana smatraju se sredstva svake vrste, bilo da se sastoje u stvarima ili pravima, bilo materijalna ili nematerijalna, pokretna ili nepokretna, bez obzira na to kako su stečena te pravni dokumenti ili instrumenti u svakom obliku, uključujući i elektronske ili digitalne koji dokazuju vlasništvo ili pravo vlasništva nad imovinom uključujući, ali ne ograničavajući se na bankarske kredite, putničke čekove, bankarske čekove, novčane naloge, udjele, vrijednosne papire, obveznice, mjenice i kreditna pisma.". Član 9. U članu 203. u stavu (4) riječi: "etničke, narodnosne, rasne, vjerske ili jezičke netrpeljivosti" zamjenjuju se riječju "mržnje". Član 10. U članu 210. st. (1) i (2) mijenjaju se i glase: "(1) Ko radi zarade ili druge koristi navodi, potiče ili namamljuje drugog na pružanje seksualnih usluga ili na drugi način omogući njegovu predaju drugome radi pružanja seksualnih usluga, ili na bilo koji način učestvuje u organiziranju ili vođenju pružanja seksualnih usluga, bit će kažnjen kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. (2) Bez uticaja je za učinjenje krivičnog djela iz ovog člana da li se osoba koja se navodi, potiče ili namamljuje već ranije bavila prostitucijom.". Član 11. Iza člana 210. dodaju se novi čl. 210a. i 210b. koji glase: "Član 210a. Trgovina ljudima (1) Ko upotrebom sile ili prijetnjom upotrebe sile ili drugim oblicima prinude, otmicom, prevarom ili obmanom, zloupotrebom vlasti ili uticaja ili položaja bespomoćnosti ili davanjem ili primanjem isplata ili drugih koristi kako bi privolio osobu koja ima kontrolu nad drugom osobom vrbuje, preveze, preda, sakrije ili primi osobu u svrhu iskorištavanja te osobe, bit će kažnjen kaznom zatvora najmanje pet godina. (2) Ko vrbuje, navodi, preveze, preda, sakrije ili primi osobu koja nije navršila 18 godina života u svrhu iskorištavanja prostitucijom ili drugim oblikom seksualnog iskorištavanja, prisilnim radom ili uslugama, prisilnim prosjačenjem, ropstvom ili njemu sličnim odnosom, služenjem, odstranjivanjem dijelova ljudskog tijela ili kakvim drugim iskorištavanjem, bit će kažnjen kaznom zatvora najmanje 10 godina. (3) Iskorištavanje, u smislu ovog člana, podrazumijeva: prostituciju druge osobe ili druge oblike seksualnog iskorištavanja, prisilni rad ili usluge, prisilno prosjačenje, ropstvo ili njemu sličan odnos, služenje, odstranjivanje dijelova ljudskog tijela ili kakvo drugo iskorištavanje. (4) Ako je krivično djelo iz st. (1) i (2) ovog člana učinila službena osoba prilikom obavljanja službene dužnosti, učinitelj će biti kažnjen kaznom zatvora od najmanje 10 godina. (5) Ko krivotvori, pribavi ili izda putnu ili ličnu ispravu ili koristi, zadržava, oduzima, mijenja, oštećuje, uništava putnu ili ličnu ispravu druge osobe u svrhu omogućavanja trgovine ljudima, bit će kažnjen kaznom zatvora od jedne do pet godina. (6) Ko koristi usluge žrtve trgovine ljudima bit će kažnjen kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. (7) Ako je učinjenjem krivičnog djela iz st. (1) i (2) ovog člana prouzrokovano teže narušenje zdravlja, teška tjelesna povreda ili smrt osoba iz st. (1) i (2) ovog člana, učinitelj će biti kažnjen kaznom zatvora najmanje 10 godina ili kaznom dugotrajnog zatvora. (8) Predmeti, prijevozna sredstva i objekti upotrijebljeni za učinjenje djela će se oduzeti. (9) Na postojanje krivičnog djela trgovine ljudima bez uticaja je okolnost da li je osoba koja je žrtva trgovine ljudima pristala na iskorištavanje. (10) Protiv žrtve trgovine ljudima koja je bila prisiljena od strane učinitelja krivičnog djela učestvovati u izvršenju drugog krivičnog djela, neće se voditi krivični postupak ako je takvo njeno postupanje bilo neposredna posljedica njenog statusa žrtve trgovine ljudima. Član 210b. Organizirana trgovina ljudima (1) Ko organizira ili rukovodi grupom ljudi, organiziranom grupom ljudi, ili grupom ljudi za organizirani kriminal koja zajedničkim djelovanjem učini ili pokuša krivično cijelo iz člana 210a. (Trgovina ljudima) ovog zakona, bit će kažnjen kaznom zatvora najmanje 10 godina ili dugotrajnim zatvorom. (2) Ko učini krivično djelo u okviru grupe iz stava (1) ovog člana bit će kažnjen kaznom zatvora najmanje 10 godina. (3) Pripadnik grupe iz stava (1) ovog člana koji tu grupu ili udruženje otkrije može se osloboditi kazne.". Član 12. Član 272. mijenja se i glasi: "Član 272. Pranje novca (1) Ko novac ili drugu imovinu za koje zna da su pribavljeni učinjenjem krivičnog djela direktno ili indirektno primi, zamijeni, drži, raspolaže njima, koristi u privrednom ili drugom poslovanju, vrši konverziju ili njihov prijenos ili na drugi način prikrije ili pokuša prikriti njihovu prirodu, izvor, lokaciju, raspolaganje, kretanje, vlasništvo ili drugo pravo, a takav novac ili imovinska korist su pribavljeni učinjenjem krivičnog djela koje je propisano ovim zakonom, bit će kažnjen kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. (2) Ako je učinitelj djela iz stava (1) ovog člana istovremeno i učinitelj ili saučesnik u krivičnom djelu kojim je pribavljen novac ili imovinska korist iz prethodnog stava, bit će kažnjen kaznom zatvora od jedne do osam godina. (3) Ako je novac ili imovinska korist iz stava (1) ovog člana velike vrijednosti, učinitelj će biti kažnjen kaznom zatvora od jedne do 10 godina. (4) Ako djela iz st. (1), (2) i (3) ovog člana izvrši više lica koja su se udružila za vršenje takvih djela, učinitelj će biti kažnjen kaznom zatvora od dvije do 12 godina. (5) Ako je pri učinjenju krivičnog djela iz st. (1) i (2) ovog člana učinitelj postupio iz nehata u odnosu na okolnost da su novac ili imovinska korist pribavljeni krivičnim djelom, bit će kažnjen novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine. Број 46 - Страна 8 СЛУЖБЕНЕНОВИНЕФЕДЕРАЦИЈЕБиХСриједа, 15. 6. 2016. (6) Novac, imovinska korist, prihod, profit ili druga korist iz imovinske koristi ostvarene krivičnim djelom iz st. od (1) do (4) ovog člana će se oduzeti.". Član 13. U članu 293. u stavu (3) riječi: "zbog razlike u etničkoj ili narodnosnoj pripadnosti, rasi, vjeroispovijesti, spolu ili jeziku" zamjenjuju se riječima: "iz mržnje". Član 14. U članu 358. u stavu (3) iza riječi "prema" dodaju se riječi: "sudiji ili tužiocu, ili". Član 15. U članu 359. u stavu (1) iza riječi "napasti" dodaju se riječi: "sudiju ili tužioca, ili". Član 16. Iza člana 359. dodaje se novi član 359a. koji glasi: "Član 359a. Prinuda prema osobi koja vrši pravosudnu funkciju (1) Ko sudiju ili tužioca silom ili ozbiljnom prijetnjom prinudi da nešto učini, ne učini ili trpi, bit će kažnjen kaznom zatvora do dvije godine. (2) Ko djelo iz stava (1) ovog člana učini prijetnjom ubistvom, teškom tjelesnom povredom, otmicom ili u sastavu grupe za organizirani kriminal, bit će kažnjen kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.". Član 17. U članu 380. u stavu (1) iza riječi: "službenu osobu" dodaju se riječi: "ili arbitra ili sudiju porotnika", riječi: "svog ovlašćenja" zamjenjuju se riječima: "svoje funkcije", a iza riječi: "morala učiniti" dodaju se riječi: "ili ko posreduje pri ovakvom podmićivanju službene ili odgovorne osobe". U stavu (2) iza riječi: "službenu osobu" dodaju se riječi: "ili arbitra ili sudiju porotnika", riječi: "svog ovlašćenja" zamjenjuju se riječima: "svoje funkcije", a iza riječi: "smjela učiniti" dodaju se riječi: "ili ko posreduje pri ovakvom podmićivanju službene ili odgovorne osobe". U stavu (3) iza riječi: "službenu osobu" dodaju se riječi: "ili arbitra ili sudiju porotnika". Član 18. U članu 381. u stavu 1. iza riječi: "službenu osobu" dodaju se riječi: "ili arbitra ili sudiju porotnika" i riječi: "svog ovlašćenja" zamjenjuju se riječima: "svoje funkcije". U stavu 2. iza riječi: "službenu osobu" dodaju se riječi: "ili arbitra ili sudiju porotnika" i riječi: "svog ovlašćenja" zamjenjuju se riječima: "svoje funkcije". U stavu 3. iza riječi: "službenu osobu" dodaju se riječi: "ili arbitra ili sudiju porotnika". Član 19. Član 382. mijenja se i glasi: "Član 382. Primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem (1) Ko posredno ili neposredno zahtijeva ili zaprimi ili prihvati nagradu ili kakvu drugu korist ili obećanje nagrade ili kakve druge koristi za sebe ili drugog, da korištenjem svog stvarnog ili pretpostavljenog službenog ili društvenog ili uticajnog položaja ili drugog statusa posreduje da službena ili odgovorna osoba u Federaciji ili strana službena osoba ili arbitar ili sudija porotnik izvrši ili ne izvrši službenu iii drugu radnju bit će kažnjen kaznom zatvora u trajanju od šest mjeseci do pet godina. (2) Ko posreduje, koristeći svoj službeni ili društveni ili uticajni položaj ili drugi status, da službena ili odgovorna osoba u institucijama u Federaciji ili strana službena osoba ili arbitar ili sudija porotnik izvrši ili ne izvrši službenu ili drugu radnju, bit će kažnjen kaznom zatvora u trajanju od jedne do osam godina. (3) Ako je učinitelj za učinjenje krivičnog djela iz stava (2) ovog člana zahtijevao ili primio ili prihvatio nagradu ili kakvu drugu korist za sebe ili drugog, bit će kažnjen kaznom zatvora u trajanju od jedne do 10 godina. (4) Primljena nagrada ili kakva druga korist bit će oduzeta.". Član 20. Iza člana 382. dodaje se novi član 382a. koji glasi: "Član 382a. Davanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem (1) Ko posredno ili neposredno osobi koja ima službeni ili društveni ili uticajni položaj ili drugi status učini ili ponudi ili obeća nagradu ili kakvu drugu korist da posreduje da službena ili odgovorna osoba u Federaciji ili strana službena osoba ili arbitar ili sudija porotnik izvrši ili ne izvrši službenu ili drugu radnju, bit će kažnjen kaznom zatvora u trajanju od šest mjeseci do pet godina. (2) Ko posredno ili neposredno, na zahtjev osobe koja ima službeni ili društveni ili uticajni položaj ili drugi status, učini krivično djelo iz stava (1) ovog člana i prijavi krivično djelo prije njegovog otkrivanja ili prije saznanja da je djelo otkriveno, može biti oslobođen kazne. (3) Primljena nagrada ili kakva druga korist bit će oduzeta, a u slučaju iz stava 2. ovog člana može se vratiti osobi koja je dala nagradu ili kakvu drugu korist."
Zakon o izmjenama i dopunama krivičnog zakona BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 40/15 19.05.2015 SG BiH 46/21, SG BiH 35/18, SG BiH 22/15, SG BiH 47/14, SG BiH 08/10, SG BiH 55/06, SG BiH 53/06, SG BiH 30/05, SG BiH 61/04, SG BiH 54/04, SG BiH 37/03 krivični zakon ZAKONO IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINEČlan 1.U Krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 3/03, 32/03, 37/03, 54/04, 61/04, 30/05, 53/06, 55/06, 32/07, 8/10, 47/14 i 22/15) u članu 1. stav (7) riječi: "na službi u Bosni i Hercegovini, koje radi za naknadu ili bez naknade" brišu se.Iza stava (8) dodaju se novi st. (9) i (10), koji glase:"(9)Sudija porotnikje lice koje je član kolegijalnog tijela koje ima odgovornost odlučivanjao krivici optuženog lica u postupku suđenja.(10)Arbitarje lice koje je, na osnovu sporazuma o arbitraži, pozvano da donese pravno obavezujuću odluku u sporu koji mu podnesu stranke sporazuma."Iza stava (23) dodaju se novi st. (24) i (25), koji glase:"(24)Imovinska koristje svako ekonomsko dobro koje je direktno ili indirektno proisteklo iz krivičnog djela, a sastoji se od bilo koje imovine.(25)Imovinaobuhvata imovinu svake vrste, bilo da se sastoji u stvarima ili pravima, bilo materijalnu ili nematerijalnu, pokretnu ili nepokretnu, te pravne dokumente ili instrumente kojima se dokazuje pravo na imovinu ili interes u odnosu na takvu imovinu."Dosadašnji st. (9) do (39) postaju st. (11) do (43).Član 2.U članu 15. stav (1) dodaje se nova rečenica, koja glasi:"Zastarijevanje krivičnog gonjenja za krivična djela trajnog karaktera počinje teći u trenutku prestanka protupravnog stanja."Član 3.U članu 42a. stav (1) riječ "može" zamjenjuje se riječju "će".Član 4.U članu 42b. stav (5) riječi: "amnestija i pomilovanje mogu se" zamjenjuju se riječima: "pomilovanje se može".Član 5.Član 74. mijenja se i glasi: Broj40-Strana308S L U Ž B E N I G L A S N I K B i HUtorak, 19. 5. 2015."Oduzimanje predmetaČlan 74.(1)Predmeti koji su na bilo koji način, u cjelini ili djelimično, upotrijebljeni ili su bili namijenjeni da budu upotrijebljeni za počinjenje krivičnog djela ili koji su nastali počinjenjem krivičnog djela bit će oduzeti ako su vlasništvo počinioca.(2)Predmeti iz stava (1) ovog člana bit će oduzeti i kad nisu vlasništvo počinioca, ali time se ne dira u prava trećih lica na naknadu štete od počinilaca."Član 6.U članu 110. stav (1) iza riječi "korist" dodaju se zarez i riječi: "prihod, profit ili drugu korist iz imovinske koristi".U stavu (2) riječ "korist" zamjenjuje se riječima: "Imovinska korist, prihod,profit ili druga korist iz imovinske koristi".Član 7.U članu 110a. stav (1) iza riječi: "imovinsku korist" dodaju se riječi: "prihod, profit ili drugu korist iz imovinske koristi", a iza riječi: "imovinska korist" dodaju se riječi: "prihod, profit ili druga korist iz imovinske koristi".Iza stava (1) dodaje se stav (2), koji glasi:"(2)U slučaju kada nisu ispunjeni zakonom utvrđeni uslovi za oduzimanje imovinske koristi, prihoda, profita ili druge koristi iz imovinske koristi stečene krivičnim djelom ukrivičnom postupku, zahtjev za njeno oduzimanje može se podnijeti u parničnom postupku."Član 8.U članu 111. stav (1) riječi: "može se oduzeti" zamjenjuju se riječima: "oduzet će se".U stavu (2) riječ "može" zamjenjuje se riječju "će".U stavu (3) riječi: "mogu biti" zamjenjuju se riječju "su".Član 9.U članu 172. stav (1) tačka g) riječi: "upotrebom sile ili prijetnje direktnim napadom na njen život ili tijelo ili na život ili tijelo njoj bliske osobe" brišu se.Član 10.U članu 173. stav (1) tačka e) riječi: "upotrebom sile ili prijetnje direktnim napadom na njen život ili tijelo ili na život ili tijelo njoj bliske osobe" brišu se.Član 11.Član 186. mijenja se i glasi:"Međunarodna trgovina ljudimaČlan 186.(1)Ko upotrebom sile ili prijetnjom upotrebe sile ili drugim oblicima prinude, otmicom, prevarom ili obmanom, zloupotrebom ovlasti ili uticaja ili položaja bespomoćnosti ili davanjem ili primanjem isplata ili drugih koristi, kako bi privolio lice koje ima kontrolu nad drugim licem, vrbuje, preveze, preda, sakrije ili primi lice u svrhu iskorištavanja tog lica u državi u kojoj to lice nema prebivalište ili čiji nije državljaninkaznit će se kaznom zatvora od najmanje pet godina.(2)Ko vrbuje, navodi, preveze, preda, sakrije ili primi lice koje nije navršilo 18 godina života u svrhu iskorištavanja prostitucijom ili drugim oblikom seksualnog iskorištavanja, prisilnim radom ili uslugama, ropstvom ili njemu sličnim odnosom, služenjem, odstranjivanjem dijelova ljudskog tijela ili u svrhu kakvog drugog iskorištavanja u državi u kojoj to lice nema prebivalište ili čiji nije državljaninkaznit će se kaznom zatvora od najmanje deset godina.(3)Ako je krivično djelo iz st. (1) i (2) ovog člana izvršilo službeno lice prilikom vršenja službene dužnosti, počinilac će se kazniti kaznom zatvora od najmanje deset godina.(4)Ko krivotvori, pribavi ili izda putnu ili ličnu ispravu ili koristi, zadržava, oduzima, mijenja, oštećuje, uništava putnu ili ličnu ispravu drugog lica u svrhu omogućavanja međunarodne trgovine ljudimakaznit će se kaznom zatvora u trajanju od jedne do pet godina.(5)Ko koristi usluge žrtve međunarodne trgovine ljudimakaznit će se kaznom zatvora u trajanju od šest mjeseci do pet godina.(6)Ako su izvršenjem krivičnog djela iz st. (1) i (2) ovog člana prouzrokovani teže narušavanje zdravlja, teška tjelesna povreda ili smrt lica iz st. (1) i (2) ovog člana, počinilac će se kazniti kaznom zatvora od najmanje deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora.(7)Iskorištavanje u smislu stava (1) ovog člana podrazumijeva: prostituciju drugog lica ili druge oblike seksualnog iskorištavanja, prisilni rad ili usluge, ropstvo ili njemu sličan odnos, služenje, odstranjivanje dijelova ljudskog tijela ili kakvo drugo iskorištavanje.(8)Predmeti, prijevozna sredstva i objekti upotrijebljeni za izvršenje djela bit će oduzeti.(9)Na postojanje krivičnog djela međunarodne trgovine ljudima bez uticaja je okolnost da li je lice koje je žrtva međunarodne trgovine ljudima pristalo na iskorištavanje.(10)Protiv žrtve međunarodne trgovine ljudima koju je počinilac krivičnog djela prisilio da učestvuje u izvršenju drugog krivičnog djela neće se voditi krivični postupak ako je takvo njeno postupanje bilo neposredna posljedica njenog statusa žrtve međunarodne trgovineljudima."Član 12.Iza člana 186. dodaje se član 186a., koji glasi:"Organizirana međunarodna trgovina ljudimaČlan 186a.(1)Ko organizira ili rukovodi grupom ili drugim udruženjem koje zajedničkim djelovanjem počini krivično djelo iz člana 186. ovog zakona (Međunarodna trgovina ljudima)kaznit će se kaznom zatvora od najmanje deset godina ili dugotrajnim zatvorom.(2)Ko počini krivično djelo u okviru grupe ili drugog udruženja iz stava (1) ovog člana ili na drugi način pomaže grupu ili udruženjekaznit će se kaznom zatvora u trajanju od najmanje deset godina.(3)Na pripadnika organizirane grupe ili drugog udruženja iz stava (1) ovog člana primjenjuju se odredbe člana 250. st. (4) i (5) ovog zakona (Organizirani kriminal)."Član 13.Član 187. mijenja se i glasi:"Međunarodno navođenje na prostitucijuČlan 187.(1)Ko radi zarade ili druge koristi navodi, podstiče ili namamljuje drugog na pružanje seksualnih usluga ili na drugi način omogući njegovu predaju drugome radi pružanja seksualnih usluga ili na bilo koji način učestvuje u organiziranju ili vođenju pružanja seksualnih usluga u državi u kojoj to lice nema prebivalište ili čiji nije državljaninkaznit će se kaznom zatvora u trajanju od šest mjeseci do pet godina.(2)Činjenica da se lice koje se navodi, podstiče ili namamljuje već bavilo prostitucijom ne utiče na postojanje krivičnog djela."Član 14.Naziv člana 189a. mijenja se i glasi: "Organiziranje grupe ili udruženja za izvršenje krivičnog djela ‘krijumčarenje migranata’". Utorak, 19. 5. 2015.S L U Ž B E N I G L A S N I K B i HBroj 40 -Strana 309Stav (1) mijenja se i glasi:"(1)Ko organizira grupu ili drugo udruženje za izvršenje krivičnog djela iz člana 189. ovog zakona (Krijumčarenje ljudi)kaznit će se kaznom zatvora od najmanje tri godine."Član 15.Član 190. mijenja se i glasi:"Mučenje i drugi oblici surovog i nečovječnog postupanjaČlan 190.(1)Službeno lice u institucijama Bosne i Hercegovine ili bilo koje drugo lice koje djeluje u svojstvu službenog lica u institucijama Bosne i Hercegovine, po naredbi, na podsticaj ili s izričitim ili prešutnim pristankom službenog lica u institucijama Bosne i Hercegovine ili bilo kojeg drugog lica koje djeluje u svojstvu službenog lica u institucijama Bosne i Hercegovine, koje nanese drugome fizičku ili duševnu bol ili tešku fizičku ili duševnu patnju, s ciljem da od njega ili trećeg lica dobije informaciju ili priznanje ili s ciljem da se kazni za krivično djelo koje je počinio ili se sumnja da je počinio on ili treće lice ili koje ga zastrašuje ili prisiljava iz bilo kojeg drugog razloga zasnovanog na bilo kojoj vrsti diskriminacije,kaznit će se kaznom zatvora od najmanje šest godina.(2)Kaznom iz stava (1) ovog člana kaznit će se i službeno lice u institucijama Bosne i Hercegovine ili bilo koje drugo lice koje djeluje u svojstvu službenog lica u institucijama Bosne i Hercegovine koje je naredilo ili podsticalo na počinjenje krivičnog djela ili dalo izričit pristanak ili znalo i prešutno se saglasilo s počinjenjem krivičnog djela iz stava (1) ovog člana."Član 16.Iza člana 190. dodaje se član 190a., koji glasi:"Prisilni nestanakČlan 190a.(1)Službeno lice u institucijama Bosne i Hercegovine ili bilo koje drugo lice koje djeluje u svojstvu službenog lica u institucijama Bosne i Hercegovine ili po naređenju ili na podsticaj ili s izričitim ili prešutnim pristankom službenoglica u institucijama Bosne i Hercegovine, koje drugo lice zatvori, drži zatvoreno ili ga na drugi način liši slobode kretanja i pri tome odbije da prizna da ga je lišilo slobode ili skriva informacije o sudbini ili lokaciji tog lica, stavljajući ga tako izvan zaštite zakona,kaznit će se kaznom zatvora od najmanje osam godina.(2)Kaznom iz stava (1) ovog člana kaznit će se i službeno lice u institucijama Bosne i Hercegovine koje je naredilo ili podsticalo ili dalo izričit pristanak ili znalo i prešutno sesaglasilo s počinjenjem krivičnog djela iz stava (1) ovog člana.(3)Ko je kao pretpostavljeni znao ili je svjesno zanemario informaciju da je njemu podređeni počinilac počinio krivično djelo iz stava (1) ovog člana ili da se nalazi pred počinjenjem krivičnog djela, a bio je odgovoran i imao kontrolu nad postupcima koji su se odnosili na počinjenje krivičnog djela iz stava (1) ovog člana, pa nije preduzeo sve potrebne i razumne mjere u njegovoj moći da spriječi ili onemogući izvršenje krivičnog djela iz stava (1) ovog člana ili da to pitanje preda državnim vlastima radi istrage i krivičnog gonjenja,kaznit će se kaznom zatvora od najmanje osam godina.(4)Činjenica da je neko lice postupalo po naređenju vlade ili nekog njemu nadređenog lica ne oslobađa ga krivice, ali može uticati na ublažavanje kazne ako sud smatra da to interesi pravičnosti zahtijevaju. Lice koje odbije izvršiti takvo naređenje neće biti kažnjeno."Član 17.U članu 209. stav (1) mijenja se i glasi:"(1)Ko novac ili drugu imovinu za koje zna da su pribavljeni počinjenjem krivičnog djela primi, zamijeni, drži, raspolaže njima, koristi u privrednom ili drugom poslovanju, vrši konverziju ili njihov prijenos ili na drugi način prikrije ili pokuša prikriti njihovu prirodu, izvor, lokaciju, raspolaganje, kretanje, vlasništvo ili drugo pravo, a takav novac ili imovinska korist su pribavljeni počinjenjem krivičnog djela:a)u inozemstvu ili na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine ili na teritoriji dva entiteta ili na teritoriji jednog entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine ilib)koje je propisano Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili drugim zakonom na državnom nivou,kaznit će se kaznom zatvora u trajanju od jedne do osam godina."U stavu (2) riječ "imovina" zamjenjuje se riječima: "imovinska korist".Stav (5) mijenja se i glasi:"(5)Novac, imovinska korist, prihod, profit ili druga korist iz imovinske koristi ostvarene krivičnim djelom iz st. (1) do (4) ovog člana oduzet će se."Iza stava (5) dodaje se stav (6), koji glasi:"(6) Znanje, namjera ili svrha kao elementi radnje krivičnog djela iz stava (1) ovog člana mogu se cijeniti na osnovu objektivnih činjeničnih okolnosti."Član 18.U članu 217. st. (1) i (2) iza riječi "službenika" dodaju se riječi: "ili arbitra ili sudiju porotnika", riječi: "svojeg ovlaštenja" zamjenjuju se riječima "svoje funkcije", a iza riječi: "morala izvršiti" dodaju se riječi: "ili ko posreduje pri ovakvom podmićivanju službenog ili odgovornog lica".U stavu (3) iza riječi "službenika" dodaju se riječi: "ili arbitra ili sudiju porotnika".Član 19.U članu 218. st. (1) i (2) iza riječi "službenika" dodaju se riječi: "ili arbitra ili sudiju porotnika", iza riječi "korist" dodaju se riječi: "za njega ili drugo lice", a riječi: "svojeg ovlaštenja" zamjenjuju se riječima: "svoje funkcije".U stavu (3) iza riječi "službenika" dodaju se riječi: "ili arbitra ili sudiju porotnika".U stavu (4) zarez i riječi: "a u slučaju iz stava (3) ovog člana može se vratiti licu koje je dalo mito" brišu se.Član 20.Član 219. mijenja se i glasi:"Primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajemČlan 219.(1)Ko posredno ili neposredno zahtijeva ili zaprimi ili prihvati nagradu ili kakvu drugu korist ili obećanje nagrade ili kakve druge koristi, za sebe ili drugoga, da korištenjem svog stvarnog ili pretpostavljenog službenog ili društvenog ili uticajnog položaja ili drugog statusa posreduje da službeno ili odgovorno lice u institucijama Bosne i Hercegovine ili strano službeno lice ili međunarodni službenik ili arbitar ili sudija porotnik izvrši ili ne izvrši službenu ili drugu radnjukaznit će se kaznom zatvora u trajanju od šest mjeseci do pet godina.(2)Ko posreduje, koristeći svoj službeni ili društveni ili uticajni položaj ili drugi status, da službeno ili odgovorno lice u institucijama Bosne i Hercegovine ili strano službeno lice ili međunarodni službenik ili arbitar ili sudija porotnik izvrši ili ne izvrši službenu ili drugu radnjukaznit će se kaznom zatvora u trajanju od jedne do osam godina. Broj40-Strana310S L U Ž B E N I G L A S N I K B i HUtorak, 19. 5. 2015.(3)Ako je počinilac za počinjenje krivičnog djela iz stava (2) ovog člana zahtijevao ili primio ili prihvatio nagradu ili kakvu drugu korist za sebe ili drugoga,kaznit će se kaznom zatvora u trajanju od jedne do deset godina.(4)Primljena nagrada ili kakva druga korist bit će oduzeta."Član 21.Iza člana 219. dodaje se član 219a., koji glasi:"Davanje nagrade ili drugog oblika koristiza trgovinu uticajemČlan 219a.(1)Ko posredno ili neposredno licu koje ima službeni ili društveni ili uticajni položaj ili drugi status učini ili ponudi ili obeća nagradu ili kakvu drugu korist da posreduje da službeno ili odgovorno lice u institucijama Bosne i Hercegovine ili strano službeno lice ili međunarodni službenik ili arbitar ili sudija porotnik izvrši ili ne izvrši službenu ili drugu radnjukaznit će se kaznom zatvora u trajanju od šest mjeseci do pet godina.(2)Ko posredno ili neposredno, na zahtjev lica koje ima službeni ili društveni ili uticajni položaj ili drugi status, počini krivično djelo iz stava (1) ovog člana i prijavikrivično djelo prije njegovog otkrivanja ili prije saznanja da je djelo otkriveno može se osloboditi kazne.(3)Primljena nagrada ili kakva druga korist bit će oduzeta, a u slučaju iz stava (2) ovog člana može se vratiti licu koje je dalo nagradu ili kakvu drugu korist."Član 22.Zadužuju se Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i Ustavnopravna komisija Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine da utvrde prečišćeni tekst Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u roku 90 dana od dana objavljivanja ovog zakona u "Službenom glasniku BiH
Zakon o izmjeni krivičnom zakona BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 22/15 16.03.2015 SG BiH 46/21, SG BiH 35/18, SG BiH 40/15, SG BiH 47/14, SG BiH 08/10, SG BiH 55/06, SG BiH 53/06, SG BiH 30/05, SG BiH 61/04, SG BiH 54/04, SG BiH 37/03 krivični zakon ZAKON O IZMJENI KRIVIČNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE Član 1. U Krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 3/03, 32/03, 37/03, 54/04, 61/04, 30/05, 53/06, 55/06, 32/07 i 8/10) član 202. mijenja se i glasi: "Finansiranje terorističkih aktivnosti Član 202. (1) Ko na bilo koji način, neposredno ili posredno, dâ, prikupi ili na drugi način osigura sredstva s ciljem njihove upotrebe ili znajući da će biti upotrijebljena, u cjelini ili djelimično, za izvršenje nekog od krivičnih djela iz čl. 191. (Uzimanje talaca), 192. (Ugrožavanje lica pod međunarodnopravnom zaštitom), 194. (Neovlašteno pribavljanje ili raspolaganje nuklearnim materijalom), 194.a (Ugrožavanje nuklearnog objekta), 196. (Piratstvo), 197. (Otmica aviona ili broda ili zauzimanje fiksne platforme), 198. (Ugrožavanje sigurnosti zračne ili morske plovidbe ili fiksnih platformi), 199. (Uništenje i uklanjanje znakova koji služe sigurnosti zračnog saobraćaja), 200. (Zloupotreba telekomunikacionih znakova), 201. (Terorizam), 202.a (Javno podsticanje na terorističke aktivnosti), 202.b (Vrbovanje radi terorističkih aktivnosti), 202.c ovog zakona (Obuka za izvođenje terorističkih aktivnosti) ili svakog drugog krivičnog djela koje može prouzrokovati smrt ili težu tjelesnu povredu civila ili lica koje aktivno ne učestvuje u neprijateljstvima u oružanom sukobu, kada je svrha takvog djela, po njegovoj prirodi ili kontekstu, zastrašivanje stanovništva ili prisiljavanje organa vlasti Bosne i Hercegovine ili drugih vlasti ili međunarodne organizacije da nešto učini ili ne učini, bez obzira na to da li su terorističke aktivnosti izvršene i da li su sredstva korištena za izvršavanje terorističkih aktivnosti, kaznit će se kaznom zatvora od najmanje tri godine. (2) Kaznom iz stava (1) ovog člana kaznit će se ko na bilo koji način, neposredno ili posredno, dâ ili prikupi ili na drugi način osigura sredstva: a) s ciljem da se ona, u potpunosti ili djelimično, upotrijebe u bilo koju svrhu od terorističkih organizacija ili pojedinačnih terorista, ili b) znajući da će, u potpunosti ili djelimično, biti upotrijebljena za izvršenje krivičnih djela iz stava (1) ovog člana od terorističkih organizacija ili pojedinačnih terorista. (3) Prikupljena sredstva namijenjena za izvršenje ili nastala izvršenjem krivičnog djela iz stava (1) ovog člana bit će oduzeta. (4) Sredstvima iz st. (1) i (2) ovog člana smatraju se sredstva svake vrste, bilo da se sastoje u stvarima ili pravima, bilo materijalna ili nematerijalna, pokretna ili nepokretna, bez obzira na to kako su stečena te pravni dokumenti ili instrumenti u svakom obliku, uključujući i elektronske ili digitalne, koji dokazuju vlasništvo ili pravo vlasništva nad imovinom, uključujući, ali ne ograničavajući se na bankarske kredite, putničke čekove, bankarske čekove, novčane naloge, udjele, vrijednosne papire, obveznice, mjenice i kreditna pisma." Član 2. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".
Zakon o dopuni krivičnog zakona FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 76/14 19.09.2014 SN FBiH 75/17, SN FBiH 46/16, SN FBiH 59/14, SN FBiH 42/11, SN FBiH 42/10, SN FBiH 18/05, SN FBiH 69/04, SN FBiH 21/04, SN FBiH 36/03 krivični zakon ZAKON O DOPUNI KRIVIČNOG ZAKONA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE Član 1. U Krivičnom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10, 42/11 i 59/14) u GLAVI XV - KRIVIČNA DJELA PROTIV USTAVNOG PORETKA FEDERACIJE, u članu 163. iza stava (4) dodaje se novi stav (5) koji glasi: "(5) Ko krivično djelo iz stava (1) ovog člana učini javnim poricanjem ili opravdanjem genocida, zločina protiv čovječnosti ili počinjenih ratnih zločina utvrđenih pravosnažnom odlukom Međunarodnog suda pravde, Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju ili domaćeg suda kaznit će se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine."
Zakon o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 59/14 23.07.2014 korupcija,krimilan Srijeda, 23. 7. 2014. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 59 - Stranica 31 Члан 32. (1) Федерално министарство правде ускладиће своје подзаконске акте о давању приједлога за помиловања у складу са чланом 13. став 2. овог закона у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона. (2) Комисија за помиловање осуђених лица при Федералном министарству правде ускладиће пословник о свом раду у складу са чланом 13. став 3. овог закона у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона. Члан 33. (1) На пријем, услове и права намјештеника, службеника, истражиоца тужилаштва и стручних савјетника у Посебном одјељењу тужилаштва и Посебном одјељењу суда примјењиваће се одредбе Закона о Федералном тужилаштву Федерације БиХ, Закона о судовима у Федерацији Босне и Херцеговине, Закона о кривичном поступку Федерације БиХ, Закона о државној служби Федерације БиХ и Закона о намјештеницима у органима државне службе у Федерацији БиХ које уређују ова питања. (2) До попуњавања потребних радних мјеста државних службеника и намјештеника у Посебном одјељењу тужилаштва и Посебном одјељењу суда те послове ће обављати државни службеници и намјештеници из Федералног тужилаштва и Врховног суда Федерације БиХ. Члан 34. Кривични поступци у којима су до дана почетка примјене овог закона потврђене оптужнице за кривична дјела из надлежности Посебног одјељењa суда, окончаће се пред судовима који су били стварно и мјесно надлежни за та кривична дјела прије почетка примјене овог закона. Члан 35. Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ", а почеће се примјењивати након шест мјесеци од дана ступања на снагу. Предсједавајући Дома народа Парламента Федерације БиХ Томислав Мартиновић, с. р. Предсједавајући Представничког дома Парламента Федерације БиХ Сафет Софтић, с. р. Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O SUZBIJANJU KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE Proglašava se Zakon o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je donio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 06.05.2014. godine i na sjednici Doma naroda od 05.06.2014. godine. Broj 01-02-561-02/14 17. jula 2014. godine Sarajevo Predsjednik Živko Budimir, s. r. ZAKON O SUZBIJANJU KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE I - Uvodne odredbe Član 1. Ovim se zakonom uređuju: a) osnivanje, organizacija, nadležnost, ovlaštenja i način rada Posebnog odjela Federalnog tužilaštva Federacije BiH za suzbijanje korupcije, organiziranog i međukantonalnog kriminala (u daljnjem tekstu: Posebni odjel tužilaštva), b) osnivanje, organizacija, nadležnost i postupanje Posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije BiH za korupciju, organizirani i međukantonalni kriminal (u daljnjem tekstu: Posebni odjel suda), c) način izbora posebnog zamjenika glavnog federalnog tužioca za suzbijanje korupcije, organiziranog i međukantonalnog kriminala (u daljnjem tekstu: posebni zamjenik glavnog federalnog tužioca) i federalnih tužilaca koji su raspoređeni u Poseban odjel tužilaštva (u daljnjem tekstu: federalni tužioci), način rukovođenja Posebnim odjelom tužilaštva i rad posebnog zamjenika glavnog federalnog tužioca i federalnih tužilaca u Posebnom odjelu tužilaštva, d) način izbora sudija Posebnog odjela suda, e) saradnja organa uprave, upravnih organizacija i drugih tijela, pravnih osoba i osoba s Posebnim odjelom tužilaštva, f) uvjeti i postupak dodjeljivanja i ukidanja statusa saradnika pravosuđa, g) nadležnosti i zadaci sudske policije u pružanju pomoći u radu Posebnom odjelu tužilaštva i Posebnom odjelu suda, h) finansiranje rada Posebnog odjela tužilaštva i Posebnog odjela suda. Član 2. (1) Pojedini izrazi u ovom zakonu imaju sljedeće značenje: a) organizirani kriminal se odnosi na sve radnje organiziranog učinjenja krivičnih djela kako je to određeno Krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Krivični zakon Federacije BiH); b) korupcija se odnosi na krivična djela iz glave XXII, XXIII i glave XXXI Krivičnog zakona Federacije BiH, koja su u nadležnosti Posebnog odjela suda u smislu člana 25. stav 1. tač. d) ovog zakona; c) međukantonalni kriminal se odnosi na krivična djela iz člana 25. stav 1. tač. od a) do e) ovog zakona izvršena ili pokušana na područjima ili na granici dvaju ili više kantona; d) posebni zamjenik glavnog federalnog tužioca je rukovodilac Posebnog odjela tužilaštva; e) istražilac tužilaštva je ovlaštena službena osoba zaposlena u Federalnom tužilaštvu, koja svojim stručnim i specijalističkim znanjima pomaže posebnom zamjeniku glavnog federalnog tužioca u otkrivanju i dokazivanju krivičnih djela iz nadležnosti Posebnog odjela suda; f) saradnik pravosuđa je osoba kojoj je u skladu sa ovim zakonom glavni federalni tužilac dao imunitet od krivičnog progona, a koja svojim svjedočenjem u krivičnom postupku može znatno doprinijeti razjašnjavanju krivičnih djela iz člana 25. stav 1. ovog zakona, pod uvjetima propisanim ovim zakonom, kao i osoba koja je pravosnažno osuđena, a koja, pod Broj 59 - Stranica 32 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 23. 7. 2014. uvjetima propisanim ovim zakonom, svojim svjedočenjem u krivičnom postupku može znatno doprinijeti razjašnjavanju krivičnih djela iz člana 25. stav 1. ovog zakona; g) policija u smislu ovog zakona znači Federalna uprava policije, uprave policije kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova i druga tijela čiji radnici imaju policijska ovlaštenja u skladu sa zakonima o policijskim službenicima; h) sudska policija u smislu ovog zakona znači Sudska policija Federacije Bosne i Hercegovine. (2) Izrazi koji se koriste u ovom zakonu za osobe u muškom ili ženskom rodu upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe (tužilac/tužiteljica; savjetnik/savjetnica, sudija/sudinica i dr.). II - Osnivanje, organizacija i nadležnosti Posebnog odjela tužilaštva A. Osnivanje i organizacija Posebnog odjela tužilaštva Član 3. (1) Ovim zakonom osniva se Posebni odjel Federalnog tužilaštva Federacije BiH za suzbijanje korupcije, organiziranog i međukantonalnog kriminala. (2) Posebni odjel tužilaštva je unutrašnja organizaciona jedinica Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine. (3) Sredstva za finansiranje Posebnog odjela tužilaštva planiraju se unutar budžeta Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine. (4) Posebni odjel tužilaštva se ukida zakonom. Član 4. Ako u ovom zakonu nije što drukčije propisano, na organizaciju, nadležnost i djelatnost Posebnog odjela tužilaštva primjenjuju se odredbe Zakona o Federalnom tužilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine. Član 5. (1) Posebni odjel tužilaštva čine: posebni zamjenik glavnog federalnog tužioca i federalni tužioci raspoređeni u Poseban odjel tužilaštva. (2) Posebni zamjenik glavnog federalnog tužioca rukovodi Posebnim odjelom tužilaštva i odgovoran je za njegov rad. (3) Posebni zamjenik glavnog federalnog tužioca i federalni tužioci koji su raspoređeni u Posebni odjel tužilaštva su samostalni i nezavisni u svom radu i za svoj rad odgovorni su glavnom federalnom tužiocu. (4) U slučaju odsutnosti ili spriječenosti posebnog zamjenika glavnog federalnog tužioca, u radu ga zamjenjuje federalni tužilac kojeg odredi glavni federalni tužilac. (5) Svi radnici Posebnog odjela tužilaštva dužni su u svom radu štititi ostvarivanje ljudskih prava i osnovnih sloboda zaštićenih Ustavom Bosne i Hercegovine i Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. Član 6. Posebni odjel tužilaštva u postupku saradnje sa nadležnim organima stranih država može u službenoj komunikaciji koristiti strane jezike. B. Nadležnost Posebnog odjela tužilaštva Član 7. Posebni odjel tužilaštva je nadležan da provodi istražne radnje i vrši funkciju otkrivanja i krivičnog gonjenja učinitelja krivičnih djela korupcije, organiziranog i međukantonalnog kriminala koja su u nadležnosti Posebnog odjela suda u smislu člana 25. stav 1. ovog zakona. C. Način rada Posebnog odjela tužilaštva Član 8. (1) Službene i odgovorne osobe u organima uprave, upravnim organizacijama i svim pravnim osobama, koje u svojem djelokrugu ili u obavljanju svoje djelatnosti saznaju za okolnosti i podatke koji upućuju na neko krivično djelo iz člana 25. stav 1. ovog zakona, posebno za one koje kroz način planiranja i pripremanja krivičnog djela, način učinjenja, postupanje s ostvarenim finansijskim sredstvima, sudjelovanje u poslovnom prometu, konspirativno ponašanje učinilaca, povezanost s inozemstvom, korupciju ili pokušaje korupcije i druga slična ponašanja (naznake organiziranog kriminaliteta) ukazuju na djelovanje grupe za organizirani kriminal, dužne su o tim okolnostima odmah obavijestiti Posebni odjel tužilaštva. (2) Tijela koja sudjeluju u postupku za djela iz člana 25. stav 1. ovog zakona dužna su postupati hitno, ali na način koji ne umanjuje njihovu sposobnost da s jednakom pažnjom istražuju činjenice koje idu u korist ili na štetu osumnjičenog, odnosno optuženog. (3) Rukovodioci kazneno-popravnih zavoda obavještavaju bez odgode Posebni odjel tužilaštva o svim važnim podacima o osuđeniku za krivično djelo iz člana 25. stav 1. ovog zakona za koje je saznao tokom izdržavanja kazne zatvora tog osuđenika. Član 9. (1) Ako postoje osnove sumnje da je učinjeno krivično djelo iz člana 25. stav 1. ovog zakona, Posebni odjel tužilaštva i policija poduzet će sve što je potrebno da bi se prodrlo u središte grupe za organizirani kriminal, razotkrili njezini članovi i organizatori te prikupili svi podaci i dokazi potrebni za krivični postupak. (2) Posebni odjel tužilaštva posebno vodi računa o hitnim istragama i dokaznim radnjama te mjerama osiguranja oduzimanja imovinske koristi. O poduzimanju tih mjera savjetuje se s policijom, Finansijskom policijom Federacije BiH, Poreznom upravom Federacije BiH i drugim nadležnim organima i institucijama. Član 10. (1) Ako je to potrebno radi vođenja krivičnog postupka za krivična djela iz člana 25. stav 1. ovog zakona, posebni zamjenik glavnog federalnog tužioca može od policijskog organa, Porezne uprave Federacije BiH, Finansijske policije Federacije BiH, Federalne uprave za inspekcijske poslove, Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH ili drugog organa uprave i upravnih organizacija u Federaciji BiH zatražiti upućivanje zaposlenog na rad u Posebni odjel tužilaštva. (2) Rukovodilac organa iz stava 1. ovog člana dužan je bez odgađanja odlučiti o zahtjevu posebnog zamjenika glavnog federalnog tužioca. (3) Upućivanje na rad iz stava 1. ovog člana vrši se uz saglasnost zaposlenog i traje najduže godinu dana. (4) Direktor Federalne uprave policije na zahtjev posebnog zamjenika glavnog federalnog tužioca raspoređuje na rad u Posebni odjel tužilaštva policijske službenike koji imaju zadatak da koordiniraju aktivnosti policije u postupanju na konkretnim predmetima koji se vode u Posebnom odjelu tužilaštva. Pojedinosti saradnje između Posebnog odjela tužilaštva i Federalne uprave policije uredit će se posebnim Protokolom o uzajamnoj saradnji. Srijeda, 23. 7. 2014. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 59 - Stranica 33 Član 11. Svi policijski organi, organi uprave i upravne organizacije dužni su da na zahtjev Posebnog zamjenika glavnog federalnog tužioca: a) pruže svu neophodnu pomoć i podršku; b) bez odgađanja omoguće upotrebu službenih prostorija, opreme i svakog tehničkog sredstva kojim raspolažu; c) osiguraju pravovremeno odazivanje svakog svog pripadnika, odnosno zaposlenog, uključujući i rukovodioce organa, radi davanja obavještenja, ispitivanja i saslušanja u svojstvu osumnjičenog ili svjedoka; d) bez odgađanja predaju Posebnom odjelu tužilaštva svako pismeno ili drugi dokaz koji posjeduju, ili na drugi način saopće informacije koje mogu da pomognu u razjašnjavanju krivičnih djela iz člana 25. stav 1. ovog zakona. D. Saradnik pravosuđa Član 12. (1) U cilju efikasnijeg procesuiranja krivičnih djela iz člana 25. stav 1. ovog zakona posebni zamjenik glavnog federalnog tužioca može od glavnog federalnog tužioca zahtijevati da se određenoj osobi dodijeli status saradnika pravosuđa. (2) U svojstvu saradnika pravosuđa se može saslušati kao svjedok osoba koja je postala pripadnik grupe za organizirani kriminal: a) protiv koje je podnesen službeni izvještaj, donesena naredba o provođenju istrage ili se vodi krivični postupak za krivična djela iz člana 25. stav 1. ovog zakona učinjena u okvirima grupe za organizirani kriminal i b) ako je iskaz te osobe važan za otkrivanje i dokazivanje krivičnih djela učinjenih u okvirima grupe za organizirani kriminal ili njihovih učinilaca, odnosno za sprečavanje krivičnih djela grupe za organizirani kriminal. (3) Ukoliko se radi o osumnjičenoj ili optuženoj osobi, zahtjev iz stava 1. ovog člana posebni zamjenik glavnog federalnog tužioca može podnijeti najkasnije do početka glavnog pretresa protiv osobe kojoj se daje status saradnika pravosuđa. (4) Glavni federalni tužilac odlučuje o zahtjevu iz stava 1. ovog člana na osnovu isprava i drugih dokaza. Glavni federalni tužilac će pozvati posebnog zamjenika glavnog federalnog tužioca te osobu za koju je podnesen zahtjev i njezinog branioca. (5) O zahtjevu posebnog zamjenika glavnog federalnog tužioca iz stava 1. ovog zakona glavni federalni tužilac odlučuje u roku osam dana. (6) Glavni federalni tužilac će u svojoj odluci kojom dodjeljuje status saradnika pravosuđa navesti da protiv saradnika pravosuđa neće biti poduzeto krivično gonjenje najkasnije do pravosnažnog okončanja krivičnog postupka protiv pripadnika grupe za organizirani kriminal. (7) Glavni federalni tužilac može u odluci o davanju statusa saradnika pravosuđa navesti da će eventualna šteta osobama koju je saradnik pravosuđa prouzrokovao svojim krivičnim djelima biti nadoknađena iz sredstava prikupljenih primjenom posebnog propisa koji uređuje oduzimanje nezakonito stečene imovine u Federaciji Bosne i Hercegovine. Član 13. (1) Ukoliko je osoba za koju posebni zamjenik glavnog federalnog tužioca traži status saradnika pravosuđa već pravosnažno osuđena u drugom krivičnom postupku i nalazi se na izdržavanju kazne, glavni federalni tužilac može toj osobi dodijeliti status saradnika pravosuđa radi otkrivanja, razjašnjavanja i dokazivanja krivičnih djela iz člana 25. stav 1. ovog zakona, uz traženje prethodnog mišljenja suda koji je izrekao pravosnažnu presudu. (2) Za osobu kojoj je dodijeljen status saradnika pravosuđa iz stava 1. ovog člana, posebni zamjenik glavnog federalnog tužioca može Komisiji za uvjetni otpust osuđenih osoba predložiti donošenje odluke o uvjetnom otpustu i prije isteka roka iz člana 45. Krivičnog zakona Federacije BiH, ali taj rok ne može biti manji od jedne petine izrečene kazne. (3) Posebni zamjenik glavnog federalnog tužioca može Federalnom ministarstvu pravde podnijeti inicijativu za prijedlog za pomilovanje osobe kojoj je dodijeljen status saradnika pravosuđa. (4) Za osobu kojoj je dodijeljen status saradnika pravosuđa iz stava 1. ovog člana, posebni zamjenik glavnog federalnog tužioca može Federalnom ministarstvu pravde podnijeti zahtjev za premještaj osuđene osobe u drugi kaznenopopravno zavod. (5) Osoba iz stava 1. ovog člana kojoj je dodijeljen status saradnika pravosuđa može biti uvjetno otpuštena, pomilovana ili premještena u drugu kazneno-popravnu ustanovu po odredbama ovog zakona tek nakon što na glavnom pretresu da iskaz u svojstvu svjedoka saradnika pravosuđa u skladu sa članom 14. stav 1. ovog zakona. Član 14. (1) Nakon što se saradnik pravosuđa iz člana 12. stav 2. ovoga zakona izjasni da će u odnosu na krivična djela iz člana 25. stav 1. ovoga zakona odgovarati kao svjedok i na pitanja iako je vjerovatno da time izlaže sebe ili blisku osobu krivičnom gonjenju, posebni zamjenik glavnog federalnog tužioca će pribaviti pisanu izjavu kojom se ta osoba obavezuje: a) da će kao svjedok u krivičnom postupku govoriti istinu i da neće ništa što mu je poznato o krivičnom djelu iz člana 25. stav 1. ovoga zakona i njegovu učiniocu prešutjeti, b) da će kao svjedok u krivičnom postupku iskazivati istinu i da neće ništa što mu je poznato o drugom krivičnom djelu i njegovu učiniocu prešutjeti, c) da će kao svjedok u krivičnom postupku iskazivati istinu i da ništa što mu je poznato o pribavljenoj imovinskoj ili drugoj koristi ili prihodu, predmetima, pribavljenoj imovini ili drugoj okolnosti u vezi s krivičnim djelima iz člana 25. stav 1. ovoga zakona neće prešutjeti i d) da joj ništa drugo osim onoga što će iskazati kao svjedok nije poznato u vezi s bilo kojim drugim okolnostima tač. a. do c. ovoga člana. (2) Odlukom glavnog federalnog tužioca kojom je određenoj osobi dodijeljen status saradnika pravosuđa odredit će se da se iz spisa izdvoje zapisnici o njezinim ranijim iskazima koje je dala u svojstvu osumnjičenog, odnosno optuženog, i te izjave se ne mogu koristiti kao dokaz u krivičnom postupku, izuzev u slučajevima predviđenim u članu 18. ovog zakona. (3) Nakon što glavni federalni tužilac osobi iz stava 2. ovog člana dodijeli status saradnika pravosuđa, tužilac Posebnog odjela tužilaštva će saslušati tu osobu u svojstvu svjedoka i o tome sačiniti zapisnik koji se može koristiti kao dokaz na glavnoj raspravi. Broj 59 - Stranica 34 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 23. 7. 2014. Član 15. Ne može imati status saradnika pravosuđa osoba koja je: a) osumnjičena ili optužena da je učinila jedno ili više krivičnih djela ubistva iz člana 166. Krivičnog zakona Federacije BiH, terorizma iz člana 201. Krivičnog zakona Federacije BiH, uzimanja talaca iz člana 200. stav 2. Krivičnog zakona Federacije BiH, silovanja iz člana 203. Krivičnog zakona Federacije BiH, spolnog odnošaja s nemoćnom osobom iz člana 204. Krivičnog zakona Federacije BiH i spolnog odnošaja s djetetom iz člana 207. Krivičnog zakona Federacije BiH, b) organizator grupe za organizirani kriminal, c) podstrekač na učinjenje krivičnog djela iz člana 25. stav 1. ovoga zakona u cilju da protiv potaknute osobe bude pokrenut postupak za to djelo. Član 16. (1) Glavni federalni tužilac će odbiti zahtjev za davanje statusa saradnika pravosuđa ako iskaz osobe iz člana 12. stav 2. i člana 13. stav 1. ovoga zakona nije u interesu otkrivanja i krivičnog progona drugih pripadnika grupe za organizirani kriminal. (2) Glavi federalni tužilac može odbiti zahtjev posebnog zamjenika glavnog federalnog tužioca ako nije vjerovatno da će osoba iz člana 12. stav 2. i člana 13. stav 1. ovoga zakona dati svoj potpuni i relevantan iskaz u krivičnom postupku ili je vjerovatno da će uskratiti obavijesti važne za otkrivanje ili sprečavanje drugih krivičnih djela i članova grupe za organizirani kriminal, odnosno razjašnjenje okolnosti pod kojima su ona učinjena. Član 17. U dijelu glavnog pretresa pred Posebnim odjelom suda kada se kao svjedok ispituje saradnik pravosuđa može se isključiti javnost pod uvjetima propisanim Zakonom o krivičnom postupku FBiH ili se mogu primijeniti mjere audio-vizuelne zaštite identiteta saradnika pravosuđa ili druge mjere zaštite prema Zakonu o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka. Član 18. (1) Saradnik pravosuđa odgovara za davanje lažnog iskaza. (2) Posebni zamjenik glavnog federalnog tužioca će zatražiti od glavnog federalnog tužioca da ukine status saradniku pravosuđa, radi nastavka ili pokretanja krivičnog postupka: a) ako saradnik pravosuđa nije iznio sve činjenice i okolnosti iz člana 14. ovoga zakona ili je dao lažni iskaz, b) ako saradnik pravosuđa prije pravosnažnog okončanja krivičnog postupka učini novo krivično djelo iz člana 25. stav 1. ovoga zakona, c) ako je saradnik pravosuđa u roku dvije godine nakon dobijanja tog statusa postao pripadnik grupe za organizirani kriminal i u njenim okvirima učinio krivično djelo iz člana 25. stav 1. ovoga zakona. (3) Saradnik pravosuđa koji je dao iskaz u skladu sa obavezama iz člana 14. ovog zakona ne može se krivično goniti za krivično djelo iz člana 25. stav 1. tačka a) ovog zakona, a glavni federalni tužilac će odustati od krivičnog gonjenja. Član 19. (1) Na saslušavanje saradnika pravosuđa primjenjuju se odredbe Zakona o krivičnom postupku Federacije BiH. (2) Mjere zaštite saradnika pravosuđa i njemu bliskih osoba van krivičnog postupka provode se prema posebnim propisima. E. Imenovanje posebnog zamjenika glavnog federalnog tužioca i federalnih tužilaca u Posebnom odjelu tužilaštva Član 20. (1) Posebni zamjenik glavnog federalnog tužioca imenuje se i razrješava u skladu sa Zakonom o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine. (2) Glavni federalni tužilac inicira postupak imenovanja posebnog zamjenika glavnog federalnog tužioca najkasnije tri mjeseca prije isteka perioda na koji je imenovan posebni zamjenik glavnog federalnog tužioca. (3) Glavni federalni tužilac, na prijedlog posebnog zamjenika glavnog federalnog tužioca i u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Federalnog tužilaštva, raspoređuje određeni broj federalnih tužilaca u Posebni odjel tužilaštva. (4) Glavni federalni tužilac, u skladu sa potrebama rada Federalnog tužilaštva, može rasporediti federalne tužioce u Posebni odjel tužilaštva i iz Posebnog odjela tužilaštva. Član 21. (1) Zamjenik glavnog kantonalnog tužioca ili kantonalni tužilac mogu i bez svog pristanka biti privremeno upućeni na rad u određenom predmetu u Posebni odjel tužilaštva, na period od najviše godinu dana. (2) Odluku o privremenom upućivanju u Posebni odjel tužilaštva donosi glavni federalni tužilac, na zahtjev posebnog zamjenika glavnog federalnog tužioca, i o tome shodno obavještava Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine. Član 22. (1) U postupku prijema u radni odnos u Posebni odjel tužilaštva, stručni saradnici, istražioci tužilaštva, državni službenici i namještenici daju izjavu o imovini koju posjeduju ili kojom raspolažu putem imovinskog kartona, kao i izjavu kojom pristaju na sigurnosne provjere. (2) Stručni saradnici i istražioci tužilaštva u Posebnom odjelu tužilaštva pomažu tužiocima u radu na predmetima u kojima su potrebna posebna znanja, a mogu i samostalno obavljati poslove kad je to određeno zakonom ili drugim propisom. (3) Istražioci tužilaštva kao stručne osobe kriminalističke, pravne, ekonomske, informatičke i druge struke postupaju na osnovu naloga posebnog zamjenika glavnog federalnog tužioca ili posebnog federalnog tužioca u Posebnom odjelu tužilaštva u radu na pojedinim predmetima. (4) Broj istražilaca tužilaštva, uvjeti za njihov prijem u rad i razrješenje dužnosti u Posebnom odjelu tužilaštva uredit će se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Posebnog odjela tužilaštva. III. Posebni odjel suda A. Osnivanje i organizacija Posebnog odjela suda Član 23. (1) Ovim zakonom osniva se Posebni odjel Vrhovnog suda Federacije BiH. (2) Posebni odjel Vrhovnog suda Federacije BiH je unutrašnja organizaciona jedinica Vrhovnog suda Federacije BiH. (3) Sjedište Posebnog odjela suda je u Sarajevu. (4) Sredstva za finansiranje Posebnog odjela suda planiraju se unutar budžeta Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. (5) Posebni odjel suda se ukida zakonom. Član 24. (1) Posebni odjel suda čini određeni broj sudija koje u Posebni odjel suda imenuje Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine. Srijeda, 23. 7. 2014. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 59 - Stranica 35 (2) Predsjednika Posebnog odjela suda postavlja/imenuje predsjednik Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine iz reda sudija Posebnog odjela suda u skladu sa pravilima o unutrašnjem poslovanju. (3) Predsjednik Posebnog odjela suda rukovodi Posebnim odjelom suda. (4) U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika Posebnog odjela suda, u radu ga zamjenjuje sudija Posebnog odjela suda kojeg odredi predsjednik Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. (5) Sudija Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine koji odlukom o imenovanju nije raspoređen u Posebni odjel suda ne može učestvovati u radu Posebnog odjela suda. Sudija Posebnog odjela suda ne može učestvovati u radu ostalih odjeljenja Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. B. Nadležnosti Posebnog odjela Suda Član 25. (1) Posebni odjel suda je stvarno i mjesno nadležan za krivična djela: a) udruživanje radi činjenja krivičnih djela iz člana 340. Krivičnog zakona Federacije BiH, organizirani kriminal iz člana 342. Krivičnog zakona Federacije BiH, uključujući time sva krivična djela koja je učinila grupa za organizirani kriminal, b) krivična djela terorizma iz glave XVIII Krivičnog zakona Federacije BiH, c) krivična djela protiv ustavnog poretka Federacije BiH iz glave XV Krivičnog zakona Federacije BiH, d) krivična djela podmićivanja i krivična djela protiv službene i druge odgovorne dužnosti iz glave XXXI Krivičnog zakona Federacije BiH, krivična djela protiv privrede, poslovanja i sigurnosti platnog prometa iz glave XXII Krivičnog zakona Federacije BiH i krivična djela iz oblasti poreza iz glave XXIII Krivičnog zakona Federacije BiH, ukoliko je učinilac ovih krivičnih djela službena ili odgovorna osoba izabrana ili imenovana od Parlamenta Federacije BiH, Vlade Federacije BiH ili Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, ili je Vlada Federacije BiH u postupku njihovog imenovanja dala svoju prethodnu saglasnost, kao i u svim drugim slučajevima kada vrijednost zahtijevane, obećane ili pribavljene imovinske koristi ili štete pričinjene učinjenjem ovih krivičnih djela prelazi iznos 100.000,00 KM, e) krivična djela protiv pravosuđa iz glave XXIX Krivičnog zakona Federacije BiH, i to: davanje lažnog iskaza iz člana 348. Krivičnog zakona Federacije BiH, sprečavanje dokazivanja iz člana 349. Krivičnog zakona Federacije BiH, povreda tajnosti postupka iz člana 350. Krivičnog zakona Federacije BiH, odavanje istovjetnosti zaštićenog svjedoka iz člana 352. Krivičnog zakona Federacije BiH i povreda zakona od sudije iz člana 357. Krivičnog zakona Federacije BiH, ako su učinjena u vezi sa krivičnim djelima iz tačke a) do d) ovog člana. (2) Ovaj zakon će se primjenjivati i u odnosu na druga krivična djela koja su učinjena u sticaju sa krivičnim djelima iz stava 1. ovog člana u skladu sa odredbama Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine o spajanju postupka i vođenju jedinstvenog postupka. C. Način rada Posebnog odjela suda Član 26. (1) Na odlučivanja o žalbama izjavljenim protiv rješenja Posebnog odjela suda shodno će se primjenjivati odredbe Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine o žalbi na rješenje. O žalbama izjavljenim protiv presude Posebnog odjela suda odlučuje vijeće Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. (2) Mjera pritvora koju je odredio Posebni odjel suda izvršit će se u pritvorskim jednicama kazneno-popravnih zavoda u Federaciji Bosne i Hercegovine, koje odredi Posebni odjel suda. (3) Troškovi provođenja mjere pritvora po odluci Posebnog odjela suda padaju na teret Federacije Bosne i Hercegovine. IV - Nadležnosti i zadaci Sudske policije Federacije BiH Član 27. (1) Neposrednu pomoć u radu Posebnog odjela suda i Posebnog odjela tužilaštva pruža Sudska policija, osiguranjem informacija, osiguranjem prisustva svjedoka, privođenjem optuženih osoba, održavanjem reda u sudnici i sigurnosti suda, te izvršavanjem sudskih naloga. (2) Pomoć iz stava 1. ovog člana se odnosi na sljedeće poslove: a) osiguranje informacija; b) prinudno dovođenje osumnjičenih, optuženih osoba, svjedoka i vještaka; c) lišenje slobode osuđenih osoba i osoba kojima je određena mjera pritvora; d) sprovođenje osoba lišenih slobode; e) zadržavanje osoba lišenih slobode; f) provođenje izvršenja sudskih odluka; g) fizička i tehnička zaštita objekata i imovine; h) održavanje reda u sudnicama i drugim prostorijama ili prostorima kojim se osigurava uspješnost vođenja odgovarajućeg postupka; i) fizička i tehnička zaštita sudija i tužilaca, drugih zaposlenika, njihove imovine i članova uže porodice, ukoliko je njihova sigurnost ugrožena i u skladu sa stručnom procjenom Sudske policije; j) zaštita svjedoka kojim je određen status u skladu sa odredbama važećeg zakona o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka i odredbama ovog zakona; k) izvršavanje drugih naloga Posebnog odjela suda i Posebnog odjela tužilaštva kojim se osigurava uspješno vođenje odgovarajućeg postupka. (3) Policijski organi, organi uprave, upravne organizacije i druga tijela su dužni pružiti eventualno pomoć ili postupiti po zahtjevima Sudske policije, odnosno, službenika Sudske policije kojim se osigurava izvršenje naredbi Posebnog odjela suda i Posebnog odjela tužilaštva. Član 28. (1) Poslove i ovlaštenja iz člana 26. ovog zakona provodit će organizaciona jedinica Sudske policije organizirana na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, koja za slučaj potrebe može zahtijevati pomoć organizacionih jedinica Sudske policije u kantonima. (2) Službenici Sudske policije raspoređeni u organizacionoj jedinici iz stava 1. ovog člana i drugi službenici Sudske policije koji se angažuju na neposrednim izvršenjima poslova za Posebni odjel suda i Posebni odjel tužilaštva dužni su dati izjavu o imovini koju posjeduju ili njome raspolažu i izjavu kojom pristaju na sigurnosne provjere. V - Sredstva za rad Član 29. (1) Sredstva za rad Posebnog odjela tužilaštva i Posebnog odjela suda i sredstva za posebne namjene osiguravaju se Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine. (2) Sredstva za posebne namjene su: Broj 59 - Stranica 36 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 23. 7. 2014. a) sredstva za naknade stručnim osobama, b) sredstva za posebne potrebe u krivičnom progonu i postupku, c) sredstva za troškove postupka. (3) Sredstva za posebne potrebe u krivičnom progonu i postupku se mogu koristiti i za funkcioniranje blagajne za posebne operativne poslove i posebne istražne radnje u Posebnom odjelu tužilaštva, čije korištenje će se urediti posebnim Pravilnikom koji donosi glavni federalni tužilac. Član 30. (1) Federalni tužioci Posebnog odjela tužilaštva i sudije Posebnog odjela suda imaju pravo na plaću i naknade u skladu sa odredbama Zakona o plaćama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, te pravo na posebni dodatak na osnovu složenosti i rizika poslova u iznosu 10%. (2) Sudije Vrhovnog suda koje odlučuju o žalbama na odluke Posebnog odjela suda imaju pravo na posebni dodatak na osnovu složenosti i rizika poslova u iznosu 15%. (3) Za vrijeme rada u Posebnom odjelu tužilaštva upućena osoba ima pravo na zaradu u visini koju ima zaposleni u Posebnom odjelu tužilaštva ili u visini njene zarade koju je imala na radnom mjestu sa kojeg je upućena ukoliko je to za nju povoljnije. VI - Prijelazne i završne odredbe Član 31. (1) Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine će u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona utvrditi broj sudija Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine i broj tužilaca Federalnog tužilaštva u skladu sa potrebama osnivanja Posebnog odjela suda i Posebnog odjela tužilaštva. (2) Predsjednik Vrhovnog suda Federacije BiH i glavni federalni tužilac će u roku 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti, odnosno uskladiti pravilnike o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji i druge pravilnike potrebne za početak rada i funkcioniranje Posebnog odjela suda i Posebnog odjela tužilaštva. (3) Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine će provesti proceduru izbora i imenovanja posebnog zamjenika glavnog federalnog tužioca, određenog broja federalnih tužilaca i sudija Posebnog odjela suda, nakon stupanja na snagu ovog zakona, a prije početka njegove primjene. (4) Glavni federalni tužilac će izvršiti raspoređivanje tužilaca u Posebni odjel tužilaštva sa danom početka primjene ovog zakona. (5) Glavni federalni tužilac će u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti pravilnik iz člana 29. stav 3. ovog zakona. Član 32. (1) Federalno ministarstvo pravde uskladit će svoje podzakonske akte o davanju prijedloga za pomilovanja u skladu sa članom 13. stav 2. ovog zakona u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. (2) Komisija za pomilovanje osuđenih osoba pri Federalnom ministarstvu pravde uskladit će poslovnik o svom radu u skladu sa članom 13. stav 3. ovog zakona u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Član 33. (1) Na prijem, uvjete i prava namještenika, službenika, istražilaca tužilaštva i stručnih savjetnika u Posebnom odjelu tužilaštva i Posebnom odjelu suda primjenjivat će se odredbe Zakona o Federalnom tužilaštvu Federacije BiH, Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine, Zakona o krivičnom postupku Federacije BiH, Zakona o državnoj službi Federacije BiH i Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH koje uređuju ova pitanja. (2) Do popunjavanja potrebnih radnih mjesta državnih službenika i namještenika u Posebnom odjelu tužilaštva i Posebnom odjelu suda te poslove će obavljati državni službenici i namještenici iz Federalnog tužilaštva i Vrhovnog suda Federacije BiH. Član 34. Krivični postupci u kojima su do dana početka primjene ovog zakona potvrđene optužnice za krivična djela iz nadležnosti Posebnog odjela suda, okončat će se pred sudovima koji su bili stvarno i mjesno nadležni za ta krivična djela prije početka primjene ovog zakona. Član 35. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a počet će se primjenjivati nakon šest mjeseci od dana stupanja na snagu. Predsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Tomislav Martinović, s. r. Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Safet Softić, s. r. 1566 Temeljem članka IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ODLUKE O PRIHVAĆANJU ZADUŽENJA PO UGOVORU O ZAJMU I PROJEKTU IZMEĐU KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU (KfW) FRANKFURT NA MAJNI, BOSNE I HERCEGOVINE, FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I OPĆINA TUZLA I ZENICA ZA REALIZACIJU PROJEKTA VODOOPSKRBE I ZBRINJAVANJA OTPADNIH VODA U BOSNI I HERCEGOVINI II. Proglašava se Odluka o prihvaćanju zaduženja po Ugovoru o zajmu i Projektu između Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) Frankfurt na Majni, Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i općina Tuzla i Zenica za realizaciju Projekta vodoopskrbe i zbrinjavanja otpadnih voda u Bosni i Hercegovini II., broj 01,02-02-630/14, koju je donio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma od 26.06.2014. godine i na sjednici Doma naroda od 30.06.2014. godine. Broj 01-02-554-02/14 14. srpnja 2014. godine Sarajevo Predsjednik Živko Budimir, v. r. Na temelju članka 40. stavak 5. Zakona o dugu, zaduživanju i jamstvima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 86/07, 24/09 i 44/10), Parlament Federacije Bosne i Hercegovine je na sjednici Zastupničkoga doma, održanoj 26.6.2014. godine, i na sjednici Doma naroda, održanoj 30.6.2014. godine, donio
Zakon o izmjenama krivičnog zakona FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 59/14 23.07.2014 SN FBiH 75/17, SN FBiH 46/16, SN FBiH 76/14, SN FBiH 42/11, SN FBiH 42/10, SN FBiH 18/05, SN FBiH 69/04, SN FBiH 21/04, SN FBiH 36/03 krivični zakon ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O KRIVIČNOM POSTUPKU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE Član 1. U Zakonu o krivičnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/03, 37/03, 56/03, 78/04, 28/05, 55/06, 27/07, 53/07, 9/09, 12/10 i 8/13), član 18. mijenja se i glasi: "Član 18. Princip legaliteta krivičnog gonjenja Tužilac je dužan poduzeti krivično gonjenje ako postoje dokazi da je učinjeno krivično djelo, osim ako zakonom nije drugačije propisano". Član 2. Član 85. mijenja se i glasi: "Član 85. Otvaranje i pregled privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije (1) Otvaranje i pregled privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije čiji popis nije moguć, zbog čega su stavljeni u poseban omot i zapečaćeni, vrši tužilac ili ovlaštena službena osoba na osnovu pismenog odobrenja koje je izdao tužilac. (2) Osoba od koje su predmeti i dokumentacija oduzeti pozvat će se da prisustvuje otvaranju omota. Ako se ne odazove pozivu ili je odsutna, omot će se otvoriti, a predmeti i dokumentacija pregledati i popisati u njenoj odsutnosti. (3) Prilikom pregleda predmeta i dokumentacije mora se paziti da njihov sadržaj ne saznaju neovlaštene osobe. O otvaranju omota sastavit će se zapisnik." Član 3. U članu 149. stav 3. riječi: "Vrhovnog suda Federacije" zamjenjuju se riječima: "iz stava 2. ovog člana". U stavu 4. riječi: "stav 3." zamjenjuju se riječima: "stav 2.", a riječi: "Vrhovnog suda Federacije" zamjenjuju se riječima: "iz stava 2. ovog člana". Član 4. Član 319. mijenja se i glasi: "Član 319. Sjednica Vijeća (1) O sjednici Vijeća bit će obaviješteni tužilac, optuženi, njegov branilac, oštećeni, osoba od koje je oduzet predmet i osoba od koje je oduzeta imovinska korist pribavljena krivičnim djelom, koji su u žalbi ili odgovoru na žalbu tražili da budu obaviješteni o sjednici Vijeća. (2) Ako se optuženi nalazi u pritvoru ili na izdržavanju kazne, a tražio je da o sjednici Vijeća bude obaviješten, osigurat će se njegova prisutnost, a tužilac i branilac će u tom slučaju uvijek biti obaviješteni o sjednici Vijeća. (3) Nedolazak stranaka i branioca koji su uredno obaviješteni ne sprečava održavanje sjednice Vijeća. (4) Na sjednici Vijeća javnost se može isključiti samo pod uvjetima određenim ovim zakonom (čl. od 250. do 252.). (5) Sjednica Vijeća počinje izlaganjem podnosioca žalbe, a nakon toga druga stranka izlaže odgovor na žalbu. Vijeće može od stranaka i branioca koji prisustvuju sjednici zatražiti potrebno objašnjenje u vezi sa žalbom i odgovorom na žalbu. Stranke i branilac mogu predložiti da se pročitaju pojedini spisi i mogu, po dopuštenju predsjednika Vijeća, dati potrebna objašnjenja za svoje stavove iz žalbe, odnosno odgovora na žalbu ne ponavljajući ono što je sadržano u objašnjenjima. (6) Zapisnik o sjednici Vijeća priključuje se spisima. (7) Rješenja iz čl. 326. i 327. ovog zakona mogu se donijeti i bez obavještavanja stranaka i branioca o sjednici Vijeća. (8) U slučaju kada subjekti žalbe iz stava 1. ovog člana nisu tražili da budu obaviješteni o sjednici Vijeća drugostepenog suda, sjednica će se održati bez njihovog prisustva."
Zakon o dopuni krivičnom zakona BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 47/14 17.06.2014 SG BiH 46/21, SG BiH 35/18, SG BiH 40/15, SG BiH 22/15, SG BiH 08/10, SG BiH 55/06, SG BiH 53/06, SG BiH 30/05, SG BiH 61/04, SG BiH 54/04, SG BiH 37/03 krivični zakon ZAKON O DOPUNI KRIVIČNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE Član 1. U Krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 3/03, 32/03, 37/03, 54/04, 61/04, 30/05, 53/06, 55/06, 32/07 i 8/10) iza člana 162a. dodaje se novi član 162b. koji glasi: "Član 162b. (Protuzakonito formiranje i pridruživanje stranim paravojnim ili parapolicijskim formacijama) (1) Ko protivno Zakonu o odbrani Bosne i Hercegovine ili Zakonu o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine organizira, rukovodi, obučava, oprema ili mobilizira pojedince ili grupe ljudi s ciljem pridruživanja, na bilo koji način, stranoj vojnoj, stranoj paravojnoj ili stranoj parapolicijskoj formaciji koje djeluju van Bosne i Hercegovine, kaznit će se kaznom zatvora u trajanju od najmanje pet godina. (2) Ko se na bilo koji način pridruži stranoj vojnoj, stranoj paravojnoj ili stranoj parapolicijskoj formaciji, obučenoj, opremljenoj ili mobiliziranoj u smislu stava (1) ovog člana, kaznit će se kaznom zatvora u trajanju od najmanje tri godine. (3) Ko nabavlja ili osposobljava sredstva, uklanja prepreke, stvara plan ili se dogovara s drugima ili vrbuje drugoga ili preduzme bilo koju drugu radnju kojom se stvaraju uslovi za direktno počinjenje ovog krivičnog djela, kaznit će se kaznom zatvora u trajanju od jedne do deset godina. (4) Ko javno, putem sredstava informiranja, distribuira ili na bilo koji drugi način uputi poruku javnosti, koja ima za cilj podsticanje drugog na izvršenje ovog krivičnog djela, kaznit će se kaznom zatvora u trajanju od tri mjeseca do tri godine. (5) Počinilac krivičnog djela iz stava (1) ovog člana koji otkrivanjem grupe spriječi počinjenje krivičnog djela ili otkrije grupu prije počinjenja krivičnog djela, kaznit će se kaznom zatvora u trajanju od šest mjeseci do tri godine, a može se i osloboditi od kazne. (6) Odredbe ovog člana neće se primjenjivati na lica koja su na zakonit način stekla državljanstvo strane zemlje priznate od strane Bosne i Hercegovine u čijoj vojsci ili vojnoj formaciji služe, ili služe vojnim formacijama pod kontrolom međunarodnopriznatih vlada od strane Ujedinjenih naroda, formiranim na osnovu zakona."
Zakon o dopunama krivičnog zakona FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 42/11 13.07.2011 SN FBiH 75/17, SN FBiH 46/16, SN FBiH 76/14, SN FBiH 59/14, SN FBiH 42/10, SN FBiH 18/05, SN FBiH 69/04, SN FBiH 21/04, SN FBiH 36/03 krivični zakon ZAKONO DOPUNAMA KRIVI^NOG ZAKONA FEDERACIJEBOSNE I HERCEGOVINE^lan 1.U Krivi~nom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 36/03, 37/03, 21/04,69/04, 18/05 i 42/10) iza ~lana 43b. dodaje se novi ~lan 43c. kojiglasi:"^lan 43c.Ku}ni zatvor sa elektronskim nadzorom(1) Osobe osu|ene na kaznu zatvora do jedne godine, uz svojpristanak, mogu izdr`avati tu kaznu i kao ku}ni zatvor saelektronskim nadzorom {to podrazumijeva da osu|enaosoba ne smije napu{tati prostorije u kojima stanuje osimu slu~ajevima propisanim zakonom koji ure|uje izvr{enjekrivi~nih sankcija.(2) Odluka da se kazna zatvora mo`e izvr{iti i kao ku}nizatvor sa elektronskim nadzorom zasniva se na ocjeni da,uzimaju}i u obzir sve okolnosti koje odre|uju vrstu imjeru kazne, po~inioca krivi~nog djela nije prijekopotrebno uputiti u ustanovu na izdr`avanje kazne zatvora,ve} da se i na ovakav na~in mo`e posti}i svrhaka`njavanja i svrha izvr{enja kazne zatvora.(3) Osu|enoj osobi koja izdr`ava ku}ni zatvor saelektronskim nadzorom i koja neopravdano napustiprostorije u kojima stanuje sud }e odrediti izdr`avanjeostatka kazne zatvora u ustanovi za izdr`avanje kazne.(4) Osobama osu|enim za krivi~na djela protiv braka,porodice i omladine koje `ive sa o{te}enim u istomdoma}instvu ne mo`e biti odre|eno izvr{enje kaznezatvora na na~in propisan u stavu 1. ovog ~lana.".^lan 2.U ~lanu 110. iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:"(3) Ku}ni zatvor sa elektronskim nadzorom izvr{ava se uprostorijama u kojima osu|ena osoba stanuje u mjestuprebivali{ta, odnosno boravi{ta.".
Zakon o izmjenama i dopunama krivičnog zakona FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 42/10 21.07.2010 SN FBiH 75/17, SN FBiH 46/16, SN FBiH 76/14, SN FBiH 59/14, SN FBiH 42/11, SN FBiH 18/05, SN FBiH 69/04, SN FBiH 21/04, SN FBiH 36/03 krivični zakon ZAKONO IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVI^NOG ZAKONAFEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE^lan 1.U Krivi~nom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 36/03, 37/03, 21/04,69/04 i 18/05) u ~lanu 2. stav (4) mijenja se i glasi:"(4) Vojna osoba, u smislu ovog Zakona, je profesionalnavojna osoba i osoba u rezervnom sastavu dok je na slu`bi uOru`anim snagama Bosne i Hercegovine, u skladu sa Zakonom oslu`bi u Oru`anim snagama Bosne i Hercegovine.".U stavu (8) iza rije~i "Federaciji" dodaju se rije~i: "koja radiza naknadu ili bez naknade.".U stavu (14) rije~i: "ili vi{e njih" bri{u se.U stavu (15) rije~i: "ili vi{e njih" bri{u se.U stavu (18) rije~i: "Zlo~ina~ka organizacija" zamjenjuju serije~ima: "Grupa za organizirani kriminal", a iza rije~i "zatvora"dodaje se rije~ "preko".Stav (30) mijenja se i glasi:"(30)Prijevozno sredstvo je svako plovilo, vozilo i letjelica,kao i bilo kakvo drugo sredstvo koje se mo`e koristiti za prijevozu suhozemnom, vodenom ili zra~nom prometu, bez obzira navrstu pogona."^lan 2.Iza ~lana 4. dodaje se novi ~lan 4a., koji glasi: Srijeda, 21.7.2010.SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 42 – Strana 25"^lan 4a.Na~elo kriviceNiko ne mo`e biti ka`njen niti se prema njemu mogu izre}idruge krivi~nopravne sankcije, ako nije kriv za po~injenokrivi~no djelo."^lan 3.^lan 7. mijenja se i glasi:"Svrha krivi~nopravnih sankcijaSvrha krivi~nopravnih sankcija je:a)za{tita dru{tva od ~injenja krivi~nih djela preventivnimuticajem na druge da po{tuju pravni sistem i ne po~inekrivi~na djela te sprje~avanjem po~initelja da po~inikrivi~na djela kao i poticanje njegovog prevaspitanja;b)za{tita i satisfakcija `rtve krivi~nog djela."^lan 4.U ~lanu 8. iza rije~i: "u skladu sa" dodaju se rije~i: "zakonom i".^lan 5.U ~lanu 18. stav (3), ~lanu 71. ta~ka d), ~lanu 77. u nazivu i st. (1) do (4), ~lanu 291. st. (2) i (3), ~lanu 333. stav (1) rije~i:"motornim vozilom" u razli~itim pade`ima zamjenjuju serije~ima: "prijevozno sredstvo" u odgovaraju}em pade`u.^lan 6.^lan 25. mijenja se i glasi:"Bezna~ajno djeloNije krivi~no djelo ono djelo koje, iako sadr`i zakonomodre|ena obilje`ja krivi~nog djela, zbog prirode i te`ine djela, ilina~ina po~injenja djela, ili neznatnosti ili nepostojanja {tetnihposljedica, odnosno pribavljene imovinske koristi i niskogstepena krivice po~initelja, predstavlja bezna~ajno djelo."^lan 7.Iza ~lana 27. dodaje se novi ~lan 27a., koji glasi:"^lan 27a.Sila i prijetnja(1)Nije krivi~no djelo ono djelo koje je po~injeno poddjelovanjem neodoljive sile.(2)Po~initelj koji je po~inio krivi~no djelo pod djelovanjemodoljive sile ili prijetnje mo`e se bla`e kazniti.(3)U slu~aju iz stava (1) ovog ~lana, po~initeljem krivi~nogdjela smatrat }e se osoba koja je primjenila neodoljivusilu."^lan 8.Naziv ~lana 31. mijenja se i glasi: "Sau~initeljstvo".^lan 9.U ~lanu 32. iza stava (2) dodaje se novi stav (3), koji glasi:"(3) Podstrekavanjem na po~injenje krivi~nog djela smatrase naro~ito: upu}ivanje molbe, ubje|ivanje ili nagovaranje,prikazivanje koristi od po~injenja krivi~nog djela, davanje iliobe}avanje poklona, zloupotreba odnosa podre|enosti iliovisnosti, dovo|enje ili odr`avanje osobe u stanju stvarne ilipravne zablude."^lan 10.U nazivu ~lana 34. rije~i: "krivi~ne odgovornosti"zamjenjuju se rije~ju "krivice".U stavu (1) rije~i: "krivi~no odgovoran" zamjenjuju se rije~ju "kriv".U stavu (3) rije~i: "krivi~nu odgovornost" zamjenjuju serije~ju "krivicu".^lan 11.Iza ~lana 34. naziv glave VI mijenja se i glasi: "KRIVICA".^lan 12.^lan 35. mijenja se i glasi:"Sadr`aj krivice(1)Krivica postoji ako je po~initelj u vrijeme po~injenjakrivi~nog djela bio ura~unljiv i pri tome postupao sumi{ljajem.(2)Krivica za krivi~no djelo postoji i ako je po~initeljpostupao iz nehata, ako to zakon izri~ito predvi|a."^lan 13.U ~lanu 36. stav (3) rije~i: "Krivi~no je odgovoran"zamjenjuju se rije~ima: "Kriv je", rije~i: "krivi~nu odgovornost"zamjenjuju se rije~ju "krivicu", a iza rije~i "nehat" stavlja seta~ka, a preostali dio teksta bri{e se.^lan 14.^lan 39. mijenja se i glasi:"Stvarna zabluda(1)Nije kriv po~initelj koji po~ini djelo u neotklonjivojstvarnoj zabludi.(2)Stvarna zabluda je neotklonjiva ako po~initelj u vrijemepo~injenja krivi~nog djela nije bio svjestan nekognjegovog zakonom propisanog obilje`ja, ili je pogre{nosmatrao da postoje okolnosti prema kojima bi, da su onestvarno postojale, to djelo ~inile dozvoljenim.(3)Ako je po~initelj bio u stvarnoj zabludi iz nehata, postojat}e krivi~no djelo po~injeno iz nehata, ako zakon za tokrivi~no djelo propisuje ka`njavanje i za nehat."^lan 15.^lan 41. mijenja se i glasi:"Vrste kazniPo~initelju krivi~nog djela koji je kriv mogu se izre}i:a)kazna zatvora;b)kazna dugotrajnog zatvora;c)nov~ana kazna."^lan 16.U ~lanu 42. ta~ka b) iza rije~i "djela" dodaju se rije~i: "ipotakne njegovo prevaspitanje".^lan 17.^lan 43. mijenja se i glasi:"Kazna zatvora(1)Kazna zatvora ne mo`e biti kra}a od 30 dana ni du`a od 20 godina.(2)Kazna zatvora izri~e se na pune godine i mjesece, a do {est mjeseci i na pune dane.(3)Kazna zatvora iz st. (1) i (2) ovog ~lana ne mo`e se izre}imaloljetnicima. Maloljetnicima se mo`e izre}i kaznamaloljetni~kog zatvora pod uslovima propisanim glavomX (PRAVILA O VASPITNIM PREPORUKAMA,VASPITNIM MJERAMA I O KA@NJAVANJUMALOLJETNIKA) ovog zakona. Kazna maloljetni~kogzatvora po svojoj je svrsi, prirodi, trajanju i na~inuizvr{enja posebna kazna li{enja slobode."^lan 18.Iza ~lana 43. dodaju se novi ~lanovi 43a. i 43b. koji glase:"^lan 43a.Zamjena kazne zatvora(1)Izre~ena kazna zatvora u trajanju do jedne godine mo`ese, na zahtjev osu|enika, zamijeniti nov~anom kaznomkoja se pla}a u jednokratnom iznosu u roku do 30 dana.(2)Kazna zatvora zamjenjuje se nov~anom kaznom tako {tose svaki dan izre~ene kazne zatvora izjedna~uje s jednimdnevnim iznosom nov~ane kazne ili sa 100 KM ako senov~ana kazna utvr|uje u odre|enom iznosu.(3)Ako se nov~ana kazna ne plati u roku iz stava (1) ovog~lana, sud }e donijeti odluku o izvr{enju kazne zatvora.Ako se nov~ana kazna plati samo djelimi~no, izvr{it }e sekazna zatvora srazmjerno iznosu koji nije pla}en. Broj 42 – Strana 26SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHSrijeda, 21.7.2010.^lan 43b.Kazna dugotrajnog zatvora(1)Za najte`e oblike te{kih krivi~nih djela po~injenih sumi{ljajem mo`e se propisati kazna dugotrajnog zatvora u trajanju od 21 do 45 godina.(2)Kazna dugotrajnog zatvora nikada se ne mo`e propisatikao jedina glavna kazna za pojedino krivi~no djelo.(3)Kazna dugotrajnog zatvora ne mo`e se izre}i po~initeljukoji u vrijeme po~injenja krivi~nog djela nije navr{io 21godinu `ivota.(4)Kazna dugotrajnog zatvora izri~e se samo na pune godine.(5)Ako je izre~ena kazna dugotrajnog zatvora, amnestija ipomilovanje mogu se dati tek nakon izdr`anih tri petine tekazne."^lan 19.U ~lanu 44. stav (1) rije~i: "od najvi{e {est mjeseci"zamjenjuju se rije~ima: "u trajanju do jedne godine".U stavu (3) rije~ "{ezdeset" zamjenjuje se rije~ju"devedeset".^lan 20.U ~lanu 46. stav (1) rije~ "od" zamjenjuje se rije~ju "preko".^lan 21.U ~lanu 47. stav (3) broj "150" zamjenjuje se brojem "500", abroj "50.000" zamjenjuje se brojem "100.000".U stavu (8) rije~ "dvije" zamjenjuje se rije~ju "jedne".^lan 22.U ~lanu 48. stav (2) rije~i: "mo`e u cijelosti ili djelimi~nonaplatiti" zamjenjuju se rije~ju "plati".U stavu (3) broj "50" zamjenjuje se brojem "100", a rije~i:"ali zatvor u tom slu~aju ne mo`e biti du`i od jedne godine",zamjenjuju se rije~ima: "s tim {to ne mo`e prekora~iti propisanukaznu za to djelo".^lan 23.U ~lanu 49. stav (1) rije~i: "krivi~ne odgovornosti"zamjenjuju se rije~ju "krivice".^lan 24.U ~lanu 51. stav (1) ta~ka g) broj "150" zamjenjuje se brojem"500".^lan 25.U ~lanu 54. stav (1) mijenja se i glasi:"(1) Ako je po~initelj jednom radnjom ili s vi{e radnji po~inio vi{e krivi~nih djela za koja mu se istovremeno sudi, sud }enajprije utvrditi kazne za svako od tih krivi~nih djela, pa }e za sva krivi~na djela izre}i jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora,jedinstvenu kaznu zatvora ili jedinstvenu nov~anu kaznu."U stavu (2) ta~ka a) mijenja se i glasi:"a) ako je za krivi~na djela u sticaju sud utvrdio kaznedugotrajnog zatvora ili dugotrajnog zatvora i zatvora,jedinstvena kazna dugotrajnog zatvora mora biti ve}a od svakepojedine utvr|ene kazne, ali ne smije prije}i 45 godina;".Iza ta~ke b) dodaje se nova ta~ka c), koja glasi:"c) ako je za dva ili vi{e krivi~nih djela po~injenih u sticajuutvrdio kazne zatvora u trajanju du`em od deset godina, sudmo`e izre}i jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora koja ne smijedosegnuti zbir pojedina~nih kazni zatvora;".Dosada{nje ta~. c) i d) postaju ta~. d) i e).^lan 26.U ~lanu 56. stav (3) bri{e se.^lan 27.U ~lanu 57. stav (3) broj "50" zamjenjuje se brojem "100".^lan 28.U ~lanu 62. stav (2) rije~i: "krivi~ne odgovornosti"zamjenjuju se rije~ju "krivice".Stav (4) bri{e se.Dosada{nji st. (5), (6) i (7) postaju st. (4), (5) i (6).^lan 29.U ~lanu 74. stav (1) rije~i: "u stanju bitno smanjeneura~unljivosti, ili smanjene ura~unljivosti" zamjenjuju serije~ima: "u stanju bitno smanjene ili smanjene ura~unljivosti".Stav (4) bri{e se.Dosada{nji st. (5) i (6) postaju st. (4) i (5).^lan 30.^lan 76. stav (1) mijenja se i glasi:"(1)Sigurnosna mjera zabrane obavljanja odre|enog zvanja,djelatnosti ili du`nosti mo`e se izre}i po~initelju koji je po~iniokrivi~no djelo vezano uz svoj poziv, djelatnost ili du`nost, akopostoji opasnost da bi takvo obavljanje moglo poticajno djelovati da po~ini novo krivi~no djelo vezano uz svoj poziv, djelatnost ilidu`nost."^lan 31.U ~lanu 78. stav (3) mijenja se i glasi:"(3) Zakonom se mo`e propisati obavezno oduzimanjepredmeta."^lan 32.U ~lanu 99. rije~i: "krivi~no odgovoran" bri{u se, a rije~i:"visokog stepena krivi~ne odgovornosti" zamjenjuju se rije~ima: "stepena krivice".^lan 33.U ~lanu 114. stav (3) bri{e se.^lan 34.Iza ~lana 114. dodaje se novi ~lan 114a., koji glasi:"^lan 114a.Pro{ireno oduzimanje imovinske koristi pribavljenekrivi~nim djelomKada se krivi~ni postupak vodi za krivi~na djela iz glavaXXII, XXIX i XXXI ovog zakona, sud mo`e odlukom iz ~lana114. stav (2) oduzeti i onu imovinsku korist za koju tu`itelj pru`idovoljno dokaza da se opravdano vjeruje da je takva imovinskakorist pribavljena po~injenjem ovih krivi~nih djela, a po~initeljnije pru`io dokaze da je korist zakonito pribavljena."^lan 35.U ~lanu 118. stav (1) iza ta~ke b) dodaje se nova ta~ka c), koja glasi:"c) oduzimanje dozvola ili odobrenja koja se izdaju odlukomorgana vlasti ili statusa koji se priznaje odlukom organa vlasti;".Dosada{nja ta~ka c) postaje ta~ka d).U stavu (2) ta~ka c) mijenja se i glasi:"c) zabrana sticanja dozvola ili odobrenja koja se izdaju odlukomorgana vlasti ili statusa koji se priznaje odlukom organa vlasti.".^lan 36.^lan 125. mijenja se i glasi:"Brisanje osude(1)Pod uslovom da po~initelj krivi~nog djela nije ponovoosu|en za novo krivi~no djelo, osuda se bri{e po silizakona kada proteknu sljede}i rokovi:a)osuda kojom je po~initelj oslobo|en kazne bri{e seiz kaznene evidencije ako osu|enik u roku od jednegodine od dana pravosna`nosti presude ne po~ininovo krivi~no djelo,b)uslovna osuda bri{e se iz kaznene evidencije poproteku roka od jedne godine od dana prestankavremena provjeravanja, ako za to vrijeme osu|enikne po~ini novo krivi~no djelo,c)osuda na nov~anu kaznu i na kaznu zatvora utrajanju do jedne godine bri{e se iz kazneneevidencije po proteku roka od tri godine od danaizvr{enja, zastare ili oprosta kazne, ako za tovrijeme osu|enik ne po~ini novo krivi~no djelo,d)osuda na kaznu zatvora u trajanju preko jedne do trigodine bri{e se iz kaznene evidencije po protekuroka od pet godina od dana izvr{enja, zastare ili Srijeda, 21.7.2010.SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 42 – Strana 27oprosta kazne, ako za to vrijeme osu|enik ne po~ininovo krivi~no djelo,e)osuda na kaznu zatvora u trajanju preko tri do petgodina bri{e se iz kaznene evidencije po protekuroka od deset godina od dana izvr{enja, zastare ilioprosta kazne, ako za to vrijeme osu|enik ne po~ininovo krivi~no djelo,f)osuda na kaznu zatvora u trajanju preko pet do deset godina bri{e se iz kaznene evidencije po protekuroka od 15 godina od dana izvr{enja, zastare ilioprosta kazne, ako za to vrijeme osu|enik ne po~ininovo krivi~no djelo.(2)Sud mo`e, na molbu osu|enika, odrediti da se iz kazneneevidencije bri{e osuda na kaznu zatvora u trajanju prekodeset godina ako je protekao rok od 20 godina od danaizdr`avanja, zastare ili oprosta kazne, a u tom vremenuosu|enik nije po~inio novo krivi~no djelo.(3)Prilikom odlu~ivanja o brisanju osude iz stava (2) ovog~lana, sud }e voditi ra~una o vladanju osu|enika poslijeizdr`avanja kazne, o prirodi krivi~nog djela i o drugimokolnostima koje mogu biti od zna~aja za ocjenuopravdanosti brisanja osude.(4)Osuda na kaznu dugotrajnog zatvora se ne bri{e.(5)Osuda se ne mo`e brisati iz kaznene evidencije dok trajekrivi~ni postupak za novo krivi~no djelo.(6)Osuda se ne mo`e brisati iz kaznene evidencije dok trajeprimjena mjera sigurnosti niti dok oduzimanje imovinskekoristi pribavljene krivi~nim djelom nije potpunoizvr{eno.(7)Brisanjem osude iz kaznene evidencije pod uslovima iz st. (1) do (3) ovog ~lana po~initelj krivi~nog djela smatra seneosu|ivanim."^lan 37.Iza ~lana 125. dodaje se novi ~lan 125a., koji glasi:"^lan 125a.Podaci iz kaznene evidencije(1)Podaci iz kaznene evidencije nisu javni podaci.(2)Gra|anin ima pravo tra`iti i dobiti podatke iz kazneneevidencije o sebi, ako su mu ti podaci potrebni zaostvarivanje prava ili interesa.(3)Zamjena izre~ene nov~ane kazne radom za op}e dobro naslobodi ili kaznom zatvora, kao i zamjena izre~ene kaznezatvora radom za op}e dobro na slobodi ili nov~anomkaznom, upisuju se u kaznenu evidenciju."^lan 38.U ~lanu 129. stav (1) rije~i: "nije krivi~no odgovoran"zamjenjuju se rije~ima: "nije kriv".U stavu (2) rije~i: "krivi~nu odgovornost" zamjenjuju serije~ju "krivicu".^lan 39.U ~lanu 130. stav (1) iza rije~i "biti" rije~ "krivi~no" bri{e se.U st. (2) i (3) iza rije~i "utvr|ena" rije~ "krivi~na" bri{e se.^lan 40.^lan 132. mijenja se i glasi:"Produ`eno krivi~no djelo i odgovornost pravnih osobaKada je kod pravne osobe prisutan istovjetan osnovodgovornosti u pogledu vi{e istovrsnih i vremenski povezanihkrivi~nih djela vi{e po~initelja, pravna je osoba odgovorna kaoda je po~injeno jedno krivi~no djelo."^lan 41.U ~lanu 133. stav (2) rije~ "krivi~no" bri{e se.^lan 42.U ~lanu 136. iza stava (2) dodaje se novi stav (3), koji glasi:"(3) Ako se nov~ana kazna ne plati u roku utvr|enompresudom, bez odga|anja }e se provesti postupak prisilnenaplate."^lan 43.U ~lanu 141. ta~ka b) rije~ "privredne" bri{e se.^lan 44.U ~lanu 142. stav (1) rije~i: "ili za privredu" zamjenjuju serije~ima: "ili za za{titu ili promicanje dru{tvenih vrijednosti".^lan 45.^lan 143. mijenja se i glasi:"Zabrana obavljanja odre|ene djelatnosti(1)Mjerom sigurnosti zabrane obavljanja odre|enedjelatnosti sud mo`e pravnoj osobi zabraniti proizvodnjuodre|enih proizvoda ili obavljanje odre|enih poslova, ilijoj zabraniti bavljenje odre|enim poslovima prometa robe ili drugom djelatno{}u odnosno djelatnostima.(2)Sigurnosna mjera iz stava 1. ovog ~lana izri~e se pravnojosobi ako bi njezino daljnje bavljenje odre|enomdjelatno{}u bilo opasno za `ivot ili zdravlje ljudi ili {tetnoza privredno ili finansijsko poslovanje drugih osoba ili zaprivredu, ili ukoliko je pravna osoba u posljednje dvijegodine prije po~injenog krivi~nog djela ve} bila ka`njenaza isto ili sli~no krivi~no djelo.(3)Sigurnosna mjera iz stava 1. ovog ~lana mo`e se izre}i utrajanju od {est mjeseci do pet godina, ra~unaju}i odpravosna`nosti presude."^lan 46.U nazivu ~lana 146. i u stavu (1) rije~ "krivi~nog" bri{e se.U stavu (3) ta~ka b) rije~ "privredne" bri{e se.^lan 47.U ~lanu 147. rije~ "krivi~no" bri{e se.^lan 48.U ~lanu 163. stav (1) rije~i: "jedne do pet godina" zamjenjujuse rije~ima: "tri mjeseca do tri godine".Stav (3) mijenja se i glasi:"(3) Ko krivi~no djelo iz stava (1) ovog ~lana po~inizloupotrebom svoga polo`aja ili ovla{tenja kaznit }e se kaznomzatvora od jedne do deset godina."^lan 49.U ~lanu 165. rije~i: "od jedne do deset godina" zamjenjuju serije~ima: "najmanje tri godine".^lan 50.U ~lanu 192. rije~ " jedne" zamjenjuje se rije~ju "tri".^lan 51.U ~lanu 195. stav (1) rije~i: "ili kaznom zatvora do tri godine" zamjenjuju se rije~ima: "i kaznom zatvora do tri godine".^lan 52.U ~lanu 196. rije~i: "nov~anom kaznom ili kaznom zatvorado tri godine" zamjenjuju se rije~ima: "kaznom zatvora od trimjeseca do pet godina".^lan 53.U ~lanu 198. iza rije~i "objavi" dodaju se rije~i: "kaokona~ne".^lan 54.Iza ~lana 199. dodaje se novi ~lan 199a. koji glasi:"^lan 199a.Davanje la`nih izjava tokom postupka imenovanja(1)Ko sa ciljem obmanjivanja ili odr`avanja u obmaniorgana nadle`nog za imenovanje u Federaciji o tome da liispunjava uslove za imenovanje na polo`aj premijera iliministra Vlade Federacije, odnosno za potvrdu na tepolo`aje, tokom postupka imenovanja i potvrde na tepolo`aje koji se provodi na osnovu zakona, da la`nuizjavu, u pisanom ili usmenom obliku, o podatku iliinformaciji potrebnoj za utvr|ivanje da li ispunjavauslove, a koju je obavezan po zakonu ili drugom propisupru`iti, te time prikrije ili izmijeni ~injenice zna~ajne za Broj 42 – Strana 28SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHSrijeda, 21.7.2010.odluku o imenovanju ili potvrdi, kaznit }e se nov~anomkaznom ili kaznom zatvora do tri godine.(2)Ako po~initelj dobrovoljno opozove svoju la`nu izjavuprije nego {to je donesena kona~na odluka o potvr|ivanju, kaznit }e se nov~anom kaznom ili kaznom zatvora do {estmjeseci, a mo`e biti i oslobo|en od kazne.".^lan 55.U ~lanu 273. stav (1) rije~i: "nov~anom kaznom ili kaznomzatvora do tri godine" zamjenjuju se rije~ima: "kaznom zatvoraod {est mjeseci do pet godina".^lan 56.U ~lanu 295. stav (2) rije~i: "zlo~ina~ke organizacije"zamjenjuju se rije~ima: "grupe za organizirani kriminal".^lan 57.U ~lanu 296. stav (2) rije~i: "zlo~ina~ke organizacije"zamjenjuju se rije~ima: "grupe za organizirani kriminal".^lan 58.U ~lanu 337. stav (1) rije~i: "motornog vozila ili drugog"bri{u se.^lan 59.U ~lanu 340. stav (1) rije~i: "za koja se mo`e izre}i kaznazatvora tri godine ili te`a kazna" i zarez bri{u se, a rije~i: "{estmjeseci do pet godina" zamjenjuju se rije~ima: "jedne do desetgodina".U stavu (2) rije~ "jedne" zamjenjuje se rije~ju "tri".^lan 60.Naziv ~lana 342. mijenja se i glasi: "Organizirani kriminal".U st. (1), (2), (3) i (4) rije~i: "zlo~ina~ka organizacija" urazli~itim pade`ima zamjenjuju se rije~ima: "grupa zaorganizirani kriminal" u odgovaraju}em pade`u.U stavu (2) rije~i: "tri godine" zamjenjuju se rije~ima: "petgodina".Stav (5) mijenja se i glasi:"(5) Pripadnik grupe za organizirani kriminal iz st. (1) do (4)ovoga ~lana, koji tu grupu otkrije, mo`e se osloboditi kazne."^lan 61.U ~lanu 358. stav (2) rije~i: " tri godine" zamjenjuju serije~ima: " pet godina".U stavu (3) rije~i: "tri mjeseca do pet godina" zamjenjuju serije~ima: "jedne do deset godina".^lan 62.U ~lanu 380. st. (1), (2) i (3) iza rije~i "korist" i "koristi"dodaju se rije~i: "za sebe ili za drugu osobu".^lan 63.U ~lanu 382. iza stava (3) dodaje se novi stav (4), koji glasi:"(4) Primljena nagrada ili kakva druga korist bit }e oduzeta."^lan 64.U ~lanu 383. iza stava (3) dodaje se novi stav (4), koji glasi:"(4) Pribavljena korist bit }e oduzeta."^lan 65.U ~lanu 384. iza stava (3) dodaje se novi stav (4), koji glasi:"(4) Novac, vrijednosni papiri ili druge pokretnine tepribavljena korist bit }e oduzeti."^lan 66.U ~lanu 385. iza stava (3) dodaje se novi stav (4), koji glasi:"(4) Pribavljena imovinska korist bit }e oduzeta."^lan 67.U ~lanu 387. stav (1) rije~i: "nov~anom kaznom ili kaznomzatvora do tri godine" zamjenjuju se rije~ima: "kaznom zatvoraod tri mjeseca do pet godina".U stavu (2) rije~i: "{est mjeseci do pet godina" zamjenjuju serije~ima: "jedne do deset godina".
Zakon o izmjenama i dopunama krivičnog zakona BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 08/10 02.02.2010 SG BiH 46/21, SG BiH 35/18, SG BiH 40/15, SG BiH 22/15, SG BiH 47/14, SG BiH 55/06, SG BiH 53/06, SG BiH 30/05, SG BiH 61/04, SG BiH 54/04, SG BiH 37/03 krivični zakon Jezik Službena glasila Oglašavanje Izdavaštvo Pretraga Info Kontakti Vijesti Pregled Dokumenata| Broj 8/10 Početna Dokumenti Službeni glasnik BiH Dokumenti pregled Službeni glasnik BiH, broj 8/10 Na osnovu člana IV. 4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 69. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 30. decembra 2009. godine, i na 42. sjednici Doma naroda, održanoj 21. januara 2010. godine, usvojila je ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE Član 1. U Krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 3/03, 32/03, 37/03, 54/04, 61/04, 30/05, 53/06, 55/06 i 32/07) član 1. mijenja se i glasi: "Osnovni pojmovi Član 1. (1) Krivično zakonodavstvo Bosne i Hercegovine sačinjavaju krivičnopravne odredbe sadržane u ovom zakonu i u drugim zakonima Bosne i Hercegovine. (2) Teritorija Bosne i Hercegovine je suhozemna teritorija, obalno more i vodene površine unutar njenih granica, kao i zračni prostor nad njima. (3) Službeno lice je izabrani ili imenovani funkcioner u organima zakonodavne, izvršne i sudske vlasti Bosne i Hercegovine i u drugim državnim i upravnim ustanovama ili službama koje vrše određene upravne, stručne i druge poslove u okviru prava i dužnosti vlasti koja ih je osnovala; lice koje stalno ili povremeno vrši službenu dužnost u navedenim upravnim organima ili ustanovama; ovlašteno lice u privrednom društvu ili u drugom pravnom licu kojem je zakonom ili drugim propisom donesenim na osnovu zakona povjereno vršenje javnih ovlaštenja, a koje u okviru tih ovlaštenja obavlja određenu dužnost; te drugo lice koje uz naknadu ili bez naknade obavlja određenu službenu dužnost na osnovu ovlaštenja iz zakona ili drugog propisa donesenog na osnovu zakona. (4) Kad je kao počinilac određenog krivičnog djela označeno službeno lice, lica iz stava (3) ovog člana mogu biti počinioci tih djela ako iz obilježja pojedinog krivičnog djela ili iz pojedinog propisa ne proizlazi da počinilac može biti samo neko od tih lica. (5) Odgovorno lice je lice u privrednom društvu ili u drugom pravnom licu kojem je s obzirom na njegovu funkciju ili na osnovu posebnog ovlaštenja povjeren određeni krug poslova koji se odnose na primjenu zakona ili propisa donesenih na osnovu zakona, ili općeg akta privrednog društva ili druge pravne osobe u upravljanju i rukovanju imovinom, ili se odnose na rukovođenje proizvodnim ili nekim drugim privrednim procesom ili na nadzor nad njima. Odgovornim licem smatra se i službeno lice u smislu stava (3) ovog člana kada su u pitanju radnje kod kojih je kao počinilac označeno odgovorno lice, a nisu propisane kao krivično djelo odredbama glave o krivičnim djelima protiv službene i druge odgovorne dužnosti, ili odredbama o krivičnim djelima koje počini službeno lice propisanim u nekoj drugoj glavi ovog zakona ili drugim zakonom Bosne i Hercegovine. (6) Kad je kao počinilac krivičnih djela označeno službeno ili odgovorno lice, sva lica iz stavova (3) i (5) ovog člana mogu biti počinioci tih djela, ukoliko iz zakonskih obilježja pojedinog krivičnog djela ne proizlazi da počinilac može biti samo neko od tih lica. (7) Strano službeno lice je član zakonodavnog, izvršnog, upravnog ili sudskog organa strane države, javni funkcioner međunarodne organizacije i njenih organa, sudija ili drugo službeno lice međunarodnog suda na službi u Bosni i Hercegovini, koje radi za naknadu ili bez naknade. (8) Međunarodni službenik je civilni zaposlenik koji radi za međunarodnu organizaciju ili agenciju. (9) Vojno lice, u smislu ovog zakona, je profesionalno vojno lice i lice u rezervnom sastavu, dok su na službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, u skladu sa Zakonom o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine. (10) Kada je službeno lice označeno kao lice protiv kojeg je počinjeno krivično djelo, službeno lice je, u smislu ovog zakona, osim lica definiranih u stavu (3) ovog člana, i vojno lice iz stava (9) ovog člana. (11) Dijete je, u smislu ovog zakona, osoba koja nije navršila 14 godina života. (12) Maloljetnik je, u smislu ovog zakona, osoba koja nije navršila 18 godina života. (13) Pravno lice je, u smislu ovog zakona, Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska, Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine, kanton, grad, općina, mjesna zajednica, svaki organizacioni oblik privrednog društva i svi oblici povezivanja privrednih društava, ustanova, institucije za obavljanje kreditnih i drugih bankarskih poslova, za osiguranje imovine i lica, kao i druge finansijske institucije, fond, političke organizacije i udruženja građana i drugi oblici udruživanja koji mogu sticati sredstva i koristiti ih na isti način kao i svaka druga institucija ili organ koji ostvaruje i koristi sredstva i kojem je zakonom priznato svojstvo pravnog lica. (14) Privredno društvo je, u smislu ovog zakona, korporacija, preduzeće, firma, partnerstvo i svaki organizacioni oblik registriran za obavljanje privredne djelatnosti. (15) Udruženje je bilo koji oblik udruživanja tri ili više lica. (16) Više lica je najmanje dva lica. (17) Skupina ljudi je najmanje pet lica. (18) Grupa ljudi je udruženje od najmanje tri lica koja su povezana radi izvršenja krivičnih djela, pri čemu svako od njih daje svoj udio u izvršenju krivičnog djela. (19) Organizirana grupa je grupa ljudi formirana radi neposrednog izvršenja krivičnog djela, i koja ne mora imati formalno definirane uloge svojih članova, kontinuitet članstva ili razvijenu strukturu. (20) Grupa za organizirani kriminal je grupa od tri ili više lica koja postoji u izvjesnom vremenskom periodu i koja djeluje sporazumno s ciljem izvršenja jednog ili više krivičnih djela za koja se po zakonu može izreći kazna zatvora preko tri godine ili teža kazna, a radi sticanja materijalne koristi. (21) Teroristička grupa je organizirana grupa koju čine najmanje tri lica, koja je formirana i djeluje u određenom vremenskom periodu s ciljem izvršenja nekog od krivičnih djela terorizma. (22) Tajni podatak je informacija iz oblasti javne sigurnosti, odbrane, vanjskih poslova i interesa, obavještajne i sigurnosne djelatnosti ili interesa Bosne i Hercegovine, komunikacionih i drugih sistema važnih za državne interese, pravosuđe, projekte i planove značajne za odbrambenu i obavještajno-sigurnosnu djelatnost, naučnih, istraživačkih, tehnoloških, privrednih i finansijskih poslova od važnosti za sigurnost i funkcioniranje institucija Bosne i Hercegovine, odnosno sigurnosnih struktura na svim nivoima državne organizacije Bosne i Hercegovine, a koja je određena kao tajna zakonom, drugim propisom ili općim aktom nadležnog organa donesenim na osnovu zakona ili koja je određena kao tajni podatak u skladu s odredbama zakona i propisa o zaštiti tajnih podataka. Ovaj pojam također uključuje i tajni podatak druge države, međunarodne ili regionalne organizacije. (23) Isprava ili dokument je svaki predmet koji je pogodan ili određen da služi kao dokaz za neku činjenicu koja je od značaja za pravne odnose. (24) Novac je metalno ili papirnato sredstvo plaćanja koje je na osnovu zakona u opticaju u Bosni i Hercegovini ili u stranoj državi. (25) Znaci za vrijednost podrazumijevaju i strane znakove za vrijednost. (26) Pokretna stvar je i svaka proizvedena ili sakupljena energija za davanje svjetlosti, toplote ili kretanja, kao i telefonski i drugi impulsi. (27) Prijevozno sredstvo je svako plovilo, vozilo i letjelica, kao i bilo koje drugo sredstvo koje se može koristiti za prijevoz u suhozemnom, vodenom ili zračnom saobraćaju, bez obzira na vrstu pogona. (28) Sila je i primjena hipnoze ili omamljujućih sredstava s ciljem da se neko protiv svoje volje dovede u nesvjesno stanje ili onesposobi za otpor. (29) Opojna droga je medicinski lijek ili opasna supstanca s adiktivnim i psihotropnim svojstvima, ili supstanca koja se lako može pretvoriti u takvu supstancu ako podliježe kontroli prema međunarodnoj konvenciji koju je Bosna i Hercegovina ratificirala, ili supstanca koju je nadležna institucija Bosne i Hercegovine ili nadležna institucija entiteta proglasila opojnom drogom. (30) Oružje i vojna oprema su predmeti i sredstva navedeni u Zakonu o proizvodnji, uvozu i izvozu oružja i vojne opreme. (31) Radioaktivni materijal je nuklearni materijal i ostale radioaktivne materije koje sadrže nuklide koji se spontano raspadaju (proces propraćen emisijom jedne ili više vrsta jonizirajućeg zračenja, kao npr. alfa, beta, neutronske čestice i gama zraci), a koje zbog svojih radioloških ili fisilnih svojstava mogu uzrokovati smrt, ozbiljne tjelesne povrede ili štetu velikih razmjera za imovinu ili okoliš. (32) Nuklearni materijal je plutonij, osim onog s koncentracijom izotopa koja prelazi 80% u plutoniju-238 ili uranij-233; uranij obogaćen izotopom 235 ili 233; uranij koji sadrži mješavinu izotopa kakva se nalazi u prirodi, osim u obliku rude ili rudnih ostataka; ili bilo koji materijal koji sadrži jedan ili više gore navedenih, pri čemu "uranij obogaćen izotopima 235 ili 233" znači uranij koji sadrži izotop 235 ili 233 ili oba u iznosu koji je takav da omjer zbira ovih izotopa prema izotopu 238 bude veći od omjera izotopa 235 prema izotopu 238 koji se javlja u prirodi. (33) Nuklearni uređaj je svaki nuklearni eksplozivni uređaj ili svaki uređaj koji raspršuje radioaktivni materijal ili emitira zračenje koje može, zbog svojih radioloških svojstava, prouzročiti smrt, ozbiljnu tjelesnu povredu ili štetu velikih razmjera za imovinu ili okoliš. (34) Nuklearni objekat je svaki nuklearni reaktor, uključujući reaktor montiran na plovilo, vozilo, letjelicu ili svemirski objekat koji se primjenjuje kao izvor energije kako bi se pokretalo takvo plovilo, vozilo, letjelica ili svemirski objekat ili za bilo koju drugu svrhu, ili svako postrojenje ili sredstvo koje se koristi za proizvodnju, skladištenje, preradu ili transport radioaktivnog materijala. (35) Fiksna platforma je vještački otok, uređaj ili naprava koja je stalno pričvršćena za morsko dno u svrhu istraživanja ili iskorištavanja prirodnih bogatstava ili u druge privredne svrhe. (36) Eksplozivna naprava je: a) eksplozivno ili zapaljivo oružje ili naprava koja je konstruirana da ili može prouzrokovati smrt, tešku tjelesnu povredu ili znatnu materijalnu štetu; ili b) oružje ili naprava koja je konstruirana da ili može prouzrokovati smrt, tešku tjelesnu povredu ili štetu velikih razmjera oslobađanjem, širenjem ili djelovanjem otrovnih hemikalija, bioloških agensa ili otrova ili sličnih materija ili radijacijom ili radioaktivnim materijalom. (37) Holokaust je zločin genocida i zločini protiv čovječnosti počinjeni od strane njemačkog nacističkog režima tokom Drugog svjetskog rata koji su kao takvi priznati u konačnim i obvezujućim odlukama ili presudama Međunarodnog vojnog tribunala uspostavljenog Londonskim sporazumom od 8. avgusta 1945. godine. (38) Masovna grobnica je neoznačeno mjesto u kojem se nalaze dva ili više tijela ili ostaci ljudskih tijela ili mjesto na koje su takva tijela ili ostaci ljudskih tijela naknadno premješteni, a nastala je izvršenjem krivičnih djela propisanih članovima od 171. do 180. ovog zakona. (39) Izražavanje u jednom gramatičkom rodu, muškom ili ženskom, uključuje oba roda fizičkih lica." Član 2. Iza člana 3. dodaje se novi član 3a., koji glasi: "Načelo krivice Član 3a. Niko ne može biti kažnjen niti se prema njemu mogu izreći druge krivičnopravne sankcije ako nije kriv za počinjeno krivično djelo." Član 3. Član 6. mijenja se i glasi: "Svrha krivičnopravnih sankcija Član 6. Svrha krivičnopravnih sankcija je: a) zaštita društva od izvršenja krivičnih djela preventivnim uticanjem na druge da poštuju pravni sistem i ne počine krivična djela te sprečavanjem počinioca da počini krivična djela kao i podsticanje njegovog preodgoja; b) zaštita i satisfakcija žrtve krivičnog djela." Član 4. U članu 7. riječi: "u skladu s međunarodnim pravom" zamjenjuju se riječima: "u skladu sa zakonom i međunarodnim pravom". Član 5. Član 8. mijenja se i glasi: "Primjena krivičnog zakonodavstva Bosne i Hercegovine prema svakome ko na teritoriji Bosne i Hercegovine počini krivično djelo Član 8. (1) Krivično zakonodavstvo Bosne i Hercegovine primjenjuje se prema svakome ko počini krivično djelo na teritoriji Bosne i Hercegovine. (2) Krivično zakonodavstvo Bosne i Hercegovine primjenjuje se prema svakome ko počini krivično djelo na domaćem plovilu, bez obzira gdje se plovilo nalazilo u vrijeme izvršenja krivičnog djela. (3) Krivično zakonodavstvo Bosne i Hercegovine primjenjuje se prema svakome ko počini krivično djelo u domaćem civilnom zrakoplovu dok leti ili u domaćem vojnom zrakoplovu, bez obzira gdje se zrakoplov nalazio u vrijeme izvršenja krivičnog djela." Član 6. Član 9. mijenja se i glasi: "Primjena krivičnog zakonodavstva Bosne i Hercegovine za krivična djela počinjena izvan Bosne i Hercegovine Član 9. (1) Krivično zakonodavstvo Bosne i Hercegovine primjenjuje se prema svakome ko izvan njene teritorije počini: a) bilo koje krivično djelo protiv integriteta Bosne i Hercegovine iz glave XVI (Krivična djela protiv integriteta Bosne i Hercegovine) ovog zakona; b) krivično djelo krivotvorenja novca ili krivotvorenja vrijednosnih papira Bosne i Hercegovine, krivično djelo krivotvorenja znakova za vrijednost ili krivotvorenja znakova za obilježavanje robe, mjera i utega izdatih na osnovu propisa institucija Bosne i Hercegovine iz članova od 205. do 208. ovog zakona; c) krivično djelo koje je Bosna i Hercegovina obavezna kažnjavati prema propisima međunarodnog prava, međunarodnih ili međudržavnih ugovora; d) krivično djelo protiv službenog ili odgovornog lica u institucijama Bosne i Hercegovine u vezi s njegovom službom. (2) Krivično zakonodavstvo Bosne i Hercegovine primjenjuje se prema državljaninu Bosne i Hercegovine koji izvan teritorije Bosne i Hercegovine počini bilo koje krivično djelo. (3) Krivično zakonodavstvo Bosne i Hercegovine primjenjuje se prema strancu koji izvan teritorije Bosne i Hercegovine prema Bosni i Hercegovini ili njenom državljaninu počini bilo koje krivično djelo koje nije obuhvaćeno odredbom stava (1) ovog člana. (4) Krivično zakonodavstvo Bosne i Hercegovine primjenjuje se prema strancu koji izvan teritorije Bosne i Hercegovine prema stranoj državi ili prema strancu počini krivično djelo za koje se po tom zakonodavstvu može izreći kazna zatvora od pet godina ili teža kazna. (5) U slučajevima iz stavova (2) i (3) ovog člana, krivično zakonodavstvo Bosne i Hercegovine primijenit će se samo ako se počinilac krivičnog djela zatekne na teritoriji Bosne i Hercegovine ili joj bude izručen, a u slučaju iz stava (4) ovog člana samo ako se počinilac zatekne na teritoriji Bosne i Hercegovine i ne bude izručen drugoj državi." Član 7. Član 10. mijenja se i glasi: "Primjena krivičnog zakonodavstva Bosne i Hercegovine prema maloljetnicima Član 10. Krivično zakonodavstvo Bosne i Hercegovine primjenjuje se prema maloljetnicima u skladu s glavom X (Pravila o odgojnim preporukama, odgojnim mjerama i o kažnjavanju maloljetnika) ovog zakona i drugim zakonima Bosne i Hercegovine." Član 8. Član 11. mijenja se i glasi: "Primjena krivičnog zakonodavstva Bosne i Hercegovine na pravna lica Član 11. Krivično zakonodavstvo Bosne i Hercegovine primjenjuje se na pravna lica u skladu s glavom XIV (Odgovornost pravnih lica za krivična djela) ovog zakona i drugim zakonima Bosne i Hercegovine." Član 9. Član 12. mijenja se i glasi: "Isključenje primjene krivičnog zakonodavstva Bosne i Hercegovine prema djeci Član 12. Krivično zakonodavstvo Bosne i Hercegovine ne primjenjuje se prema djetetu." Član 10. Iza člana 23. dodaje se novi član 23a., koji glasi: "Beznačajno djelo Član 23a. Nije krivično djelo ono djelo koje, iako sadrži obilježja krivičnog djela određena zakonom, zbog prirode i težine djela, ili načina izvršenja djela, ili neznatnosti ili nepostojanja štetnih posljedica, odnosno pribavljene imovinske koristi i niskog stepena krivice počinioca, predstavlja beznačajno djelo." Član 11. Iza člana 25. dodaje se novi član 25a., koji glasi: "Sila i prijetnja Član 25a. (1) Nije krivično djelo ono djelo koje je počinjeno pod dejstvom neodoljive sile. (2) Počinilac koji je počinio krivično djelo pod dejstvom odoljive sile ili prijetnje može se blaže kazniti. (3) U slučaju iz stava (1) ovog člana, počiniocem krivičnog djela smatrat će se lice koje je primijenilo neodoljivu silu." Član 12. U članu 26. riječi: "kazna zatvora od tri godine ili teža kazna" zamjenjuju se riječima: "kazna zatvora tri godine ili teža kazna". Član 13. Naziv člana 29. mijenja se i glasi: "Saučiniteljstvo". Član 14. U članu 30. u stavu (2) riječi: "kazna zatvora od tri godine ili teža kazna" zamjenjuju se riječima: "kazna zatvora tri godine ili teža kazna". Iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi: "(3) Kao podstrekavanje na izvršenje krivičnog djela smatra se naročito: upućivanje molbe, ubjeđivanje ili nagovaranje, prikazivanje koristi od izvršenja krivičnog djela, davanje ili obećavanje poklona, zloupotreba odnosa podređenosti ili zavisnosti, dovođenje ili održavanje lica u stanju stvarne ili pravne zablude." Član 15. U nazivu člana 32. riječi: "krivične odgovornosti" zamjenjuju se riječju "krivice". U stavu (1) riječi: "krivično odgovoran" zamjenjuju se riječju "kriv". U stavu (3) riječi: "krivičnu odgovornost" zamjenjuju se riječju "krivicu". Član 16. Naziv Glave šeste mijenja se i glasi: "VI - GLAVA ŠESTA - KRIVICA". Član 17. Član 33. mijenja se i glasi: "Sadržaj krivice Član 33. (1) Krivica postoji ako je počinilac u vrijeme izvršenja krivičnog djela bio uračunljiv i pri tome postupao s umišljajem. (2) Krivica za krivično djelo postoji i ako je počinilac postupao iz nehata, ako je to zakonom izričito predviđeno." Član 18. U članu 34. u stavu (3) riječi: "Krivično je odgovoran" zamjenjuju se riječima: "Kriv je", riječi: "krivičnu odgovornost" zamjenjuju se riječju "krivicu", a riječi u zagradi: "(samoskrivljena neuračunljivost)" brišu se. Član 19. Član 37. mijenja se i glasi: "Stvarna zabluda Član 37. (1) Nije kriv počinilac koji počini djelo u neotklonjivoj stvarnoj zabludi. (2) Stvarna zabluda je neotklonjiva ako počinilac u vrijeme izvršenja krivičnog djela nije bio svjestan nekog njegovog zakonom propisanog obilježja, ili je pogrešno smatrao da postoje okolnosti prema kojima bi, da su one stvarno postojale, to djelo činile dozvoljenim. (3) Ako je učinitelj bio u stvarnoj zabludi iz nehata, postojaće krivično djelo učinjeno iz nehata, ako zakon za to krivično djelo propisuje kažnjavanje i za nehat." Član 20. U članu 39. u tački b) iza riječi "djela" dodaju se riječi: "i podstakne njegov preodgoj". Član 21. Član 40. mijenja se i glasi: "Vrste kazni Član 40. Počiniocu krivičnog djela koji je kriv mogu se izreći: a) kazna zatvora; b) kazna dugotrajnog zatvora; c) novčana kazna." Član 22. Član 42. mijenja se i glasi: "Kazna zatvora Član 42. (1) Kazna zatvora ne može biti kraća od 30 dana ni duža od 20 godina. (2) Kazna zatvora izriče se na pune godine i mjesece, a do šest mjeseci i na pune dane. (3) Kazna zatvora iz ovog člana ne može se izreći maloljetnicima. Maloljetnicima se može izreći kazna maloljetničkog zatvora, pod uslovima propisanim glavom X (Pravila o odgojnim preporukama, odgojnim mjerama i o kažnjavanju maloljetnika) ovog zakona. Kazna maloljetničkog zatvora po svojoj svrsi, prirodi, trajanju i načinu izvršenja jeste posebna kazna lišenja slobode." Član 23. Iza člana 42. dodaju se novi članovi 42a. i 42b. koji glase: "Zamjena kazne zatvora Član 42a. (1) Izrečena kazna zatvora do jedne godine može se, na zahtjev osuđenog, zamijeniti novčanom kaznom koja se plaća u jednokratnom iznosu u roku do 30 dana. (2) Kazna zatvora zamjenjuje se novčanom kaznom tako što se svaki dan izrečene kazne zatvora izjednačava s jednim dnevnim iznosom novčane kazne ili sa 100 KM, ako se novčana kazna utvrđuje u određenom iznosu. (3) Ako se novčana kazna ne plati u roku iz stava (1) ovog člana, sud će donijeti odluku o izvršenju kazne zatvora. Ako se novčana kazna plati samo djelimično, izvršit će se kazna zatvora srazmjerno iznosu koji nije plaćen. Kazna dugotrajnog zatvora Član 42b. (1) Za najteže oblike teških krivičnih djela počinjenih s umišljajem može se propisati kazna dugotrajnog zatvora u trajanju od 21 do 45 godina. (2) Kazna dugotrajnog zatvora nikad se ne može propisati kao jedina glavna kazna za pojedino krivično djelo. (3) Kazna dugotrajnog zatvora ne može se izreći počiniocu koji u vrijeme izvršenja krivičnog djela nije navršio 21 godinu života. (4) Kazna dugotrajnog zatvora izriče se samo na pune godine. (5) Ako je izrečena kazna dugotrajnog zatvora, amnestija i pomilovanje mogu se dati tek nakon izdržavanja tri petine te kazne." Član 24. U članu 43. u stavu (1) riječi: "kaznu zatvora od najviše šest mjeseci" zamjenjuju se riječima: "kaznu zatvora do jedne godine". U stavu (3) riječi: "najviše šezdeset radnih dana" zamjenjuju se riječima: "najviše 90 radnih dana". Član 25. U članu 45. u stavu (1) riječi: "od jedne godine ili teža kazna" zamjenjuju se riječima: "preko jedne godine ili teža kazna". Član 26. U članu 46. u stavu (3) broj "150" zamjenjuje se brojem "500", a broj "50.000" zamjenjuje se brojem "100.000". U stavu (8) riječ "dvije" zamjenjuje se riječju "jedne". Član 27. U članu 47. u stavu (2) riječi: "može u cijelosti ili djelimično naplatiti" zamjenjuju se riječju "plati". U stavu (3) broj "50" zamjenjuje se brojem "100", a riječi: "ali zatvor u tom slučaju ne može biti duži od jedne godine", zamjenjuju se riječima: "s tim da ne može prekoračiti propisanu kaznu za to djelo". Član 28. U članu 48. u stavu (1) riječi: "krivične odgovornosti" zamjenjuju se riječju "krivice". Član 29. U članu 49. tačka b) riječ "i" briše se. Član 30. U članu 50. u stavu (1) u tački g) broj "150" zamjenjuje se brojem "500". Član 31. U članu 53. stav (1) mijenja se i glasi: "(1) Ako je počinilac jednom radnjom ili s više radnji počinio više krivičnih djela za koja mu se istovremeno sudi, sud će prvo utvrditi kazne za svako od tih krivičnih djela, pa će za sva krivična djela izreći jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora, jedinstvenu kaznu zatvora ili jedinstvenu novčanu kaznu." U stavu (2) tačka a) mijenja se i glasi: "a) ako je za krivična djela u sticaju sud utvrdio kazne dugotrajnog zatvora ili dugotrajnog zatvora i zatvora, jedinstvena kazna dugotrajnog zatvora mora biti veća od svake pojedine utvrđene kazne, ali ne smije preći 45 godina;". Iza tačke b) dodaje se nova tačka c), koja glasi: "c) ako je za dva ili više krivičnih djela počinjenih u sticaju utvrdio kazne zatvora u trajanju dužem od deset godina, sud može izreći jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora koja ne smije dostići zbir pojedinačnih kazni zatvora;". Dosadašnje tačke c) i d) postaju tačke d) i e). Član 32. U članu 55. stav (3) briše se. Član 33. U članu 56. u stavu (2) broj "50" zamjenjuje se brojem "100". Član 34. U članu 59. u stavu (2) riječi: "krivične odgovornosti" zamjenjuju se riječju "krivice". Stav (4) briše se. Dosadašnji stavovi (5), (6) i (7) postaju stavovi (4), (5) i (6). Član 35. U članu 71. u stavu (1) riječi: "u stanju bitno smanjene uračunljivosti, odnosno smanjene uračunljivosti" zamjenjuju se riječima: "u stanju bitno smanjene ili smanjene uračunljivosti". Stav (4) briše se. Član 36. U članu 72. stav (3) briše se. Član 37. U članu 73. u stavu (1) riječi: "krivično djelo vezano za imovinu koja mu je bila povjerena ili kojoj je imao pristup zahvaljujući svom pozivu, djelatnosti ili dužnosti" zamjenjuju se riječima: "krivično djelo u vezi sa svojim pozivom, djelatnošću ili dužnošću", a riječi: "novo krivično djelo zloupotrebom svog poziva, djelatnosti ili dužnosti vezano za imovinu koja mu je povjerena ili kojoj ima pristup" zamjenjuju se riječima: "novo krivično djelo u vezi sa svojim pozivom, djelatnošću ili dužnošću". Član 38. U članu 74. u stavu (1) riječ "apsolutno" briše se. Stav (3) mijenja se i glasi: "(3) Zakonom se može propisati obavezno oduzimanje predmeta." Član 39. U članu 95. riječi: "krivično odgovoran" brišu se, a riječi: "visokog stepena krivične odgovornosti" zamjenjuju se riječima: "stepena krivice". Član 40. U članu 110. stav (3) briše se. Član 41. Iza člana 110. dodaje se novi član 110a., koji glasi: "Prošireno oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom Član 110a. Kada se krivični postupak vodi za krivična djela iz glava XVII, XVIII, XIX, XXI, XXI A i XXII ovog zakona, sud može odlukom iz člana 110. stav (2) oduzeti i onu imovinsku korist za koju tužilac pruži dovoljno dokaza da se opravdano vjeruje da je takva imovinska korist pribavljena izvršenjem ovih krivičnih djela, a počinilac nije pružio dokaze da je korist pribavljena zakonito." Član 42. U članu 114. u stavu (1) iza tačke b) dodaje se nova tačka c), koja glasi: "c) oduzimanje dozvola ili odobrenja koja se izdaju odlukom organa vlasti ili statusa koji se priznaje odlukom organa vlasti;". Dosadašnja tačka c) postaje tačka d). U stavu (2) tačka c) mijenja se i glasi: "c) zabrana sticanja dozvola ili odobrenja koja se izdaju odlukom organa vlasti ili statusa koji se priznaje odlukom organa vlasti.". Član 43. Član 121. mijenja se i glasi: "Brisanje osude Član 121. (1) Pod uslovom da počinilac krivičnog djela nije ponovo osuđen za novo krivično djelo osuda se briše po sili zakona kada isteknu sljedeći rokovi: a) osuda kojom je počinilac oslobođen kazne briše se iz kaznene evidencije ako osuđeni u roku od jedne godine od dana pravosnažnosti presude ne počini novo krivično djelo, b) uslovna osuda briše se iz kaznene evidencije po isteku roka od jedne godine od dana prestanka vremena provjeravanja, ako za to vrijeme osuđeni ne počini novo krivično djelo, c) osuda na novčanu kaznu i na kaznu zatvora do jedne godine briše se iz kaznene evidencije po isteku roka od tri godine od dana izvršene, zastarjele ili oproštene kazne, ako za to vrijeme osuđeni ne počini novo krivično djelo, d) osuda na kaznu zatvora preko jedne do tri godine briše se iz kaznene evidencije po isteku roka od pet godina od dana izvršene, zastarjele ili oproštene kazne, ako za to vrijeme osuđeni ne počini novo krivično djelo, e) osuda na kaznu zatvora preko tri do pet godina briše se iz kaznene evidencije po isteku roka od deset godina od dana izvršene, zastarjele ili oproštene kazne, ako za to vrijeme osuđeni ne počini novo krivično djelo, f) osuda na kaznu zatvora preko pet do deset godina briše se iz kaznene evidencije po isteku roka od 15 godina od dana izvršene, zastarjele ili oproštene kazne, ako za to vrijeme osuđeni ne počini novo krivično djelo. (2) Sud može, na molbu osuđenog, odrediti da se iz kaznene evidencije briše osuda na kaznu zatvora preko deset godina, ako je protekao rok od 20 godina od dana izdržane, zastarjele ili oproštene kazne, a u tom vremenu osuđeni nije počinio novo krivično djelo. (3) Prilikom odlučivanja o brisanju osude, sud će voditi računa o vladanju osuđenog poslije izdržane kazne, o prirodi krivičnog djela i o drugim okolnostima koje mogu biti od značaja za ocjenu opravdanosti brisanja osude. (4) Osuda na kaznu dugotrajnog zatvora se ne briše. (5) Osuda se ne može brisati iz kaznene evidencije dok traje krivični postupak za novo krivično djelo. (6) Osuda se ne može brisati iz kaznene evidencije dok traje primjena mjera sigurnosti niti dok oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom nije potpuno izvršeno. (7) Brisanjem osude iz kaznene evidencije pod uslovima iz stavova od (1) do (3) ovog člana počinilac krivičnog djela smatra se neosuđivanim." Član 44. Iza člana 121. dodaje se novi član 121a., koji glasi: "Podaci iz kaznene evidencije Član 121a. (1) Podaci iz kaznene evidencije nisu javni podaci. (2) Građanin ima pravo tražiti i dobiti podatke iz kaznene evidencije o sebi ako su mu ti podaci potrebni za ostvarivanje prava ili interesa. (3) Zamjena izrečene novčane kazne radom za opće dobro na slobodi ili kaznom zatvora, kao i zamjena izrečene kazne zatvora radom za opće dobro na slobodi ili novčanom kaznom, upisuju se u kaznenu evidenciju." Član 45. U nazivu člana 123. riječ "krivičnom" briše se. U stavu (3) riječi: "pod uvjetima člana 12." zamjenjuju se riječima: "pod uslovima iz člana 9.". Član 46. U članu 125. u stavu (1) riječi: "nije krivično odgovoran" zamjenjuju se riječima: "nije kriv". U stavu (2) riječi: "krivičnu odgovornost" zamjenjuju se riječju "krivicu". Član 47. U članu 126. u stavu (1) riječ "krivično" ispred riječi "odgovorna" briše se. U stavu (2) i stavu (3) riječ "krivična" ispred riječi "odgovornost" briše se. Član 48. U nazivu člana 128. riječ "krivično" i u tekstu člana riječ "krivično" ispred riječi "odgovorna" brišu se. Član 49. U članu 129. u stavu (2) riječ "krivično" ispred riječi "odgovorna" briše se. Član 50. U članu 132. iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi: "(3) Ako se novčana kazna ne plati u roku koji je utvrđen presudom, bez odgađanja će se provesti postupak prinudne naplate. " Član 51. U članu 137. u tački b) riječ "privredne" briše se. Član 52. U članu 138. riječi: "ili kakva korist privredi" zamjenjuju se riječima: "ili da se zaštite ili podstiču društvene vrijednosti". Član 53. U naslovu člana 139. riječ "privredne" briše se. U stavu (1) riječi: "Mjerom sigurnosti zabrane obavljanja određene privredne djelatnosti" zamjenjuju se riječima: "Mjerom sigurnosti zabrane obavljanja određene djelatnosti", a riječi: "ili drugim privrednim poslom" zamjenjuju se riječima: "ili drugim poslom odnosno djelatnostima". U stavu (2) riječi: "bavljenje određenom privrednom djelatnošću" zamjenjuju se riječima: "bavljenje određenom djelatnošću", a riječi: "štetno za privredno ili finansijsko poslovanje drugih pravnih osoba" zamjenjuju se riječima: "štetno za privredno ili finansijsko poslovanje drugih lica". Član 54. U nazivu člana 142. i u stavu (1) riječ "krivičnog" briše se. U stavu (3) tačka b) riječ "privredne" briše se. Član 55. U članu 143. riječ "krivično" briše se. Član 56. Iza člana 145. dodaju se novi članovi 145a. i 145b. koji glase: "Izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti Član 145a. (1) Ko javno izaziva ili raspiruje nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju, razdor ili netrpeljivost među konstitutivnim narodima i ostalima, kao i drugima koji žive ili borave u Bosni i Hercegovini, kaznit će se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine. (2) Ko krivično djelo iz stava (1) ovog člana počini zloupotrebom svog položaja ili ovlaštenja kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina. Oštećenje ili rušenje vjerskih objekata Član 145b. Ko ošteti, učini neupotrebljivim ili sruši vjerski objekat kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina." Član 57. Iza člana 147. dodaje se novi član 147a., koji glasi: "Neovlašteno prisluškivanje i zvučno ili optičko snimanje Član 147a. (1) Službeno ili odgovorno lice u institucijama Bosne i Hercegovine koje pomoću posebnih naprava, bez odobrenja, prisluškuje ili zvučno snimi razgovor ili izjavu koja mu nije namijenjena ili omogući nepozvanom licu da se upozna s razgovorom ili izjavom koja je neovlašteno prisluškivana ili zvučno snimljena, ili koje neovlašteno prisluškuje ili snimi tuđe poruke u kompjuterskom sistemu, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. (2) Kaznom iz stava (1) ovog člana kaznit će se službeno ili odgovorno lice u institucijama Bosne i Hercegovine koje fotografski, filmski ili na drugi način snimi drugo lice, bez njegovog pristanka, u njegovim prostorijama ili koje takav snimak direktno prenese trećim licima ili im takav snimak pokaže ili na drugi način omogući da se s njim direktno upoznaju." Član 58. U članu 148. riječi: "zloupotrijebi svoj položaj ili ovlaštenje i" zamjenjuju se riječima: "zloupotrebom svog položaja ili ovlaštenja", a riječ "jedne" zamjenjuje se riječju "tri". Član 59. Iza člana 149. dodaje se novi član 149a., koji glasi: "Nezakonito uskraćivanje identifikacionih dokumenata Član 149a. Ko s ciljem ograničavanja slobode kretanja ili ispoljavanja vlasti nad drugom osobom nezakonito uskrati drugome njegovu ličnu ili putnu ispravu kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. " Član 60. U članu 151. u stavu (1) riječi: "ili kaznom zatvora do jedne godine" zamjenjuju se riječima: "i kaznom zatvora do tri godine". Član 61. U članu 152. iza riječi "Hercegovini" i zareza dodaju se riječi: "ponovo glasa", iza riječi "imenom" dodaje se zarez, a riječi: "ili pokuša da ponovo glasa iako je već glasao, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine" zamjenjuju se riječima: "kaznit će se kaznom zatvora od tri mjeseca do pet godina". Član 62. U članu 154. iza riječi "objavi" dodaju se riječi: "kao konačan". Član 63. U članu 162a. u stavu (2) riječi: "bilo kako" zamjenjuju se riječima: "na bilo koji način". Član 64. U članu 164. u stavu (3) riječi: "iz st. (1) i (2)" zamjenjuju se riječima: "iz stavova (1) i (2)". U stavu (4) riječi: "iz st. (1) i (3)" zamjenjuju se riječima: "iz stavova (1) i (3)". U stavu (5) riječi: "iz st. (1), (2) i (3)" zamjenjuju se riječima: "iz stavova (1), (2) i (3)". U stavu (6) riječi: "iz st. (1) i (4)" zamjenjuju se riječima: "iz stavova (1) i (4)". U stavu (8) riječi: "Odredbe st." zamjenjuju se riječima: "Odredbe stavova". Član 65. U članu 170. riječi: "od jedne do deset godina" zamjenjuju se riječima: "najmanje tri godine". Član 66. U članu 172. stav (2) u tački e) riječi: "od strane optuženog ili pod nadzorom optuženog" zamjenjuju se riječima: "od strane počinioca ili pod nadzorom počinioca". Član 67. Naziv člana 180. mijenja se i glasi: "Individualna i komandna odgovornost". U stavu (1) u prvoj rečenici riječ "pokrene" briše se, a riječi: "individualno je odgovorna" zamjenjuju se riječima: "kriva je", riječi: "bilo kojeg okrivljenog" zamjenjuju se riječima: "bilo kojeg lica", a riječi: "krivične odgovornosti" zamjenjuju se riječju "krivice". U stavovima (2) i (3) riječi: "krivične odgovornosti" zamjenjuju se riječju "krivice". Član 68. U članu 185. stav (2) mijenja se i glasi: "(2) Ko kršeći pravila međunarodnog prava kupi, proda, preda drugome ili posreduje u kupovini, prodaji ili predaji lica koja nisu navršila 18 godina života radi usvajanja, odstranjivanja dijelova ljudskog tijela, iskorištavanja radom ili u druge protivpravne svrhe kaznit će se kaznom zatvora najmanje pet godina." Član 69. Član 186. mijenja se i glasi: "Trgovina ljudima Član 186. (1) Ko upotrebom sile ili prijetnjom upotrebe sile ili drugim oblicima prinude, otmicom, prevarom ili obmanom, zloupotrebom vlasti ili uticaja ili položaja bespomoćnosti ili davanjem ili primanjem isplata ili drugih koristi kako bi privolio lice koje ima kontrolu nad drugim licem vrbuje, preveze, preda, sakrije ili primi lice u svrhu iskorištavanja prostitucijom drugog lica ili drugih oblika seksualnog iskorištavanja, prisilnog rada ili usluga, ropstva ili njemu sličnog odnosa, služenja, odstranjivanja dijelova ljudskog tijela ili drugog iskorištavanja kaznit će se kaznom zatvora najmanje tri godine. (2) Ko vrbuje, navodi, preveze, preda, sakrije ili primi lica koja nisu navršila 18 godina života radi iskorištavanja iz stava (1) ovog člana kaznit će se kaznom zatvora najmanje pet godina. (3) Ako je krivično djelo iz stavova (1) i (2) ovog člana izvršilo službeno lice prilikom obavljanja službene dužnosti, počinilac će se kazniti kaznom zatvora od najmanje pet godina. (4) Ko krivotvori, pribavi ili izda putnu ili ličnu ispravu ili koristi, zadržava, oduzima, mijenja, oštećuje, uništava putnu ili ličnu ispravu drugog lica u svrhu omogućavanja trgovine ljudima kaznit će se kaznom zatvora od jedne do pet godina. (5) Ko organizira ili na bilo koji način rukovodi grupom ljudi radi izvršenja krivičnog djela iz stavova (1) ili (2) ovog člana kaznit će se kaznom zatvora najmanje deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora. (6) Ko koristi usluge žrtve trgovine ljudima kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. (7) Ako je izvršenjem krivičnog djela iz stavova (1) i (2) ovog člana prouzrokovano teže narušenje zdravlja, teška tjelesna povreda ili smrt lica iz stavova (1) i (2) ovog člana, počinilac će se kazniti kaznom zatvora najmanje pet godina ili kaznom dugotrajnog zatvora. (8) Predmeti i prijevozna sredstva upotrijebljena za izvršenje djela bit će oduzeti, a objekti koji su korišteni u svrhu trgovine ljudima mogu se privremeno ili trajno zatvoriti. (9) Na postojanje krivičnog djela trgovine ljudima bez uticaja je okolnost da li je lice koje je žrtva trgovine ljudima pristalo na iskorištavanje." Član 70. U članu 187. u stavu (2) riječi: "šest mjeseci do pet godina" zamjenjuju se riječima: "jedne do deset godina". Stav (3) briše se. Dosadašnji stav (4) postaje stav (3). Član 71. Član 188. briše se. Član 72. Član 189. mijenja se i glasi: "Krijumčarenje ljudi Član 189. (1) Ko u namjeri pribavljanja za sebe ili drugog neke koristi nedozvoljeno prevede ili omogući prevođenje jednog ili više migranata ili drugih lica preko državne granice ili ko u tu svrhu sačini, nabavi ili posjeduje lažne putne ili lične isprave kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina. (2) Ko vrbuje, preveze, sakrije, pruži zaštitu ili na drugi način omogući boravak krijumčarenih lica u Bosni i Hercegovini kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. (3) Ako je djelo iz stavova (1) i (2) ovog člana počinjeno u sastavu organizirane grupe ili grupe za organizirani kriminal, zloupotrebom službenog položaja ili na način kojim se ugrožava život, zdravlje ili sigurnost krijumčarenih lica ili je prema njima postupano u svrhu iskorištavanja ili na drugi nečovječan ili ponižavajući način, počinilac će se kazniti kaznom zatvora od tri do petnaest godina. (4) Kaznom iz stava (3) ovog člana kaznit će se i onaj ko djelo iz stavova (1) i (2) ovog člana počini prema licu koje nije navršilo 18 godina života. (5) Ako je zbog djela iz stavova (1) i (2) ovog člana nastupila smrt jednog ili više krijumčarenih lica, počinilac će se kazniti kaznom zatvora najmanje pet godina. (6) Predmeti ili prijevozna sredstva upotrijebljena za izvršenje djela bit će oduzeti." Član 73. Iza člana 189. dodaje se novi član 189a., koji glasi: "Organiziranje grupe ili udruženja za izvršenje krivičnih djela trgovine ljudima i krijumčarenje migranata Član 189a. (1) Ko organizira grupu ili drugo udruženje za izvršenje krivičnih djela iz članova 186. (Trgovina ljudima) i 189. (Krijumčarenje ljudi) ovog zakona kaznit će se kaznom zatvora najmanje tri godine. (2) Ko postane pripadnik grupe ili drugog udruženja iz stava (1) ovog člana ili na drugi način pomaže grupu ili udruženje kaznit će se kaznom zatvora najmanje jednu godinu. (3) Na organizatora ili vođu organizirane grupe ili drugog udruženja koji su počinili djela iz stava (1) ovog člana i njihove pripadnike primjenjuju se odredbe iz člana 250. (Organizirani kriminal) ovog zakona." Član 74. U članu 190. riječi: "bilo iz kojeg" zamjenjuju se riječima: "iz bilo kojeg", a riječi: "bilo na kojoj" zamjenjuju se riječima: "na bilo kojoj". Član 75. U članu 191. u stavu (1) iza riječi "primora" dodaju se riječi: "Bosnu i Hercegovinu" i zarez, iza riječi "neku" dodaje se riječ "drugu", a riječi: "od jedne do deset godina" zamjenjuju se riječima: "najmanje tri godine". Član 76. U članu 192. u stavu (1) riječi: "od jedne do deset godina" zamjenjuju se riječima: "najmanje tri godine". Član 77. U članu 193. u stavu (1) riječi: "od jedne do deset godina" zamjenjuju se riječima: "najmanje tri godine". Iza stava (5) dodaje se novi stav (6), koji glasi: "(6) Oružje, vojna oprema, proizvodi dvojne namjene, kao i sredstva za njihov transtport ili rasturanje, bit će oduzeti." Član 78. U članu 193a. u stavu (1) riječi: "izrađuje ili usavršava, proizvodi, nabavlja, gomila ili skladišti" zamjenjuju se riječima: "izradi ili usavrši, proizvede, nabavi, gomila ili uskladišti", a riječi: "ili posredno prenosi drugome" zamjenjuju se riječima: "ili posredno prenese drugome". Iza stava (6) dodaje se novi stav (7), koji glasi: "(7) Hemijsko ili biološko oružje, neko drugo borbeno sredstvo zabranjeno pravilima međunarodnog prava te sredstva za kontrolu nereda iz ovog člana, kao i sredstva za njihov transport ili rasturanje, bit će oduzeti." Član 79. U članu 193b. u stavu (1) skraćenica "CWC", koja se ponavlja dva puta, zamjenjuje se riječju "Konvencije". Iza stava (3) dodaje se novi stav (4), koji glasi: "(4) Hemikalije iz ovog člana bit će oduzete." Član 80. Naziv člana 193c. mijenja se i glasi: "Aktivnosti protivne režimima propisanim Zakonom o implementaciji Konvencije o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja hemijskog oružja i o njegovom uništavanju". U stavovima (1), (2) i (3) skraćenica "CWC" zamjenjuje se riječju "Konvencije". U stavu (3) riječ "skladišti" zamjenjuje se riječju "uskladišti". Iza stava (3) dodaje se novi stav (4), koji glasi: "(4) Hemikalije iz stava (3) ovog člana bit će oduzete." Član 81. Član 194. mijenja se i glasi: "Neovlašteno pribavljanje i raspolaganje nuklearnim materijalom Član 194. (1) Ko nuklearni ili drugi radioaktivni materijal ili uređaj neovlašteno pribavi, primi, preda drugome ili mu omogući da dođe u posjed ili posjeduje, koristi, prenese, preradi, odloži, uskladišti ili raširi kaznit će se kaznom zatvora do pet godina. (2) Ko nuklearni ili drugi radioaktivni materijal ili uređaj pribavi krađom, prevarom, silom, prijetnjom ili bilo kojim drugim načinom zastrašivanja kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina. (3) Ko krivičnim djelom iz stavova (1) i (2) ovog člana izazove opasnost za život ili zdravlje ljudi ili opasnost za imovinu ili okoliš velikih razmjera kaznit će se kaznom zatvora najmanje tri godine. (4) Ako je zbog krivičnog djela iz stavova (1), (2) i (3) ovog člana nastupila smrt jednog ili više lica ili šteta za imovinu ili okoliš velikih razmjera, počinilac će se kazniti kaznom zatvora najmanje pet godina. (5) Ko krivično djelo iz stavova (1) i (3) ovog člana počini iz nehata kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. (6) Ko krivično djelo iz stava (4) ovog člana počini iz nehata kaznit će se kaznom zatvora do deset godina. (7) Ko, s ciljem da primora neku državu ili međunarodnu organizaciju ili fizičko ili pravno lice da nešto učini ili ne učini, prijeti upotrebom nuklearnog materijala radi ugrožavanja života ljudi ili imovine velikih razmjera kaznit će se kaznom zatvora najmanje tri godine. (8) Nuklearni ili drugi radioaktivni materijal ili uređaj iz ovog člana te sredstva za njihov transport bit će oduzeti." Član 82. Iza člana 194. dodaje se novi član 194a., koji glasi: "Ugrožavanje nuklearnog objekta Član 194a. (1) Ko počini djelo usmjereno na ometanje rada nuklearnog objekta ili koristi ili ošteti nuklearni objekt na način kojim prouzrokuje opasnost od ispuštanja nuklearnog ili drugog radioaktivnog materijala kaznit će se kaznom zatvora od jedne do pet godina. (2) Ko krivičnim djelom iz stava (1) ovog člana izazove opasnost za život ili zdravlje ljudi ili opasnost za imovinu ili okoliš velikih razmjera kaznit će se kaznom zatvora najmanje jednu godinu. (3) Ko počini krivično djelo iz stavova (1) i (2) ovog člana iz nehata kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine. (4) Ako je zbog krivičnog djela iz stavova (1) i (2) ovog člana nastupila smrt jednog ili više lica ili šteta za imovinu ili okoliš velikih razmjera, počinilac će se kazniti kaznom zatvora najmanje pet godina. (5) Ko počini krivično djelo iz stava (4) ovog člana iz nehata kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina. (6) Prijetnja izvršenjem nekog djela iz stavova (1) i (2) ovog člana kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. " Član 83. U članu 195. u stavu (1) riječi: "od jedne do deset godina" zamjenjuju se riječima: "najmanje tri godine". U stavu (2) riječi: "tri godine" zamjenjuju se riječima: "pet godina". U stavu (3) riječi: "šest mjeseci do pet godina" zamjenjuju se riječima: "jedne do deset godina". Član 84. Naziv člana 197. mijenja se i glasi: "Otmica zrakoplova ili broda ili zauzimanje fiksne platforme". U stavu (1) iza riječi "vrste" dodaju se riječi: "ili fiksnom platformom". U stavu (2) iza riječi "objekta" dodaju se riječi: "ili fiksne platforme". Član 85. U nazivu člana 198. iza riječi "plovidbe" dodaju se riječi: "ili fiksnih platformi". U stavu (1) riječi: "daje lažna obavještenja u vezi s letom zrakoplova" zamjenjuju se riječima: "daje obavještenja za koja mu je poznato da su lažna". U stavu (2) riječ "zaposlenoj" briše se. Stav (3) mijenja se i glasi: "(3) Kaznom iz stava (1) ovog člana kaznit će se ko izvrši nasilje prema licu na brodu ili plutajućem objektu ili fiksnoj platformi, uništi brod ili plutajući objekat ili fiksnu platformu ili prouzrokuje štetu brodu, plutajućem objektu ili njihovom teretu ili fiksnoj platformi, unese ili prouzrokuje unošenje na brod ili plutajući objekat ili fiksnu platformu, bilo kojim sredstvima, eksplozivne ili druge naprave ili supstance koje mogu uništiti ili oštetiti brod, plutajući objekat ili njihov teret ili fiksnu platformu, uništiti ili oštetiti maritimne navigacione uređaje ili ometati njihov rad, daje obavještenja za koja mu je poznato da su lažna, ili izvrši drugo nasilje ugrožavajući sigurnu navigaciju ili sigurnost plovidbe broda ili sigurnost plutajućeg objekta ili fiksne platforme." U stavovima (5) i (7) iza riječi "objektu" dodaju se riječi: "ili fiksnoj platformi". Član 86. U članu 201. u stavu (1) riječi: "tri godine" zamjenjuju se riječima: "pet godina". U stavu (2) riječ "pet" zamjenjuje se riječju "osam". Iza stava (3) dodaje se novi stav (4), koji glasi: "(4) Ko nabavi ili pripremi sredstvo ili ukloni prepreku ili preduzme neku drugu radnju kojom stvori uslove za izvršenje krivičnog djela iz stava (1) ovog člana kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina." U dosadašnjem stavu (4), koji postaje stav (5), riječ "namjernih" briše se. Član 87. Član 202. mijenja se i glasi: "Finansiranje terorističkih aktivnosti Član 202. (1) Ko na bilo koji način, neposredno ili posredno, da ili prikupi sredstva s ciljem njihove upotrebe ili znajući da će biti upotrijebljena, u cjelini ili djelomično, za izvršenje: a) krivičnog djela iz članova: 191. (Uzimanje talaca), 192. (Ugrožavanje osoba pod međunarodnopravnom zaštitom), 194. (Neovlašteno pribavljanje ili raspolaganje nuklearnim materijalom), 194a. (Ugrožavanje nuklearnog objekta), 196. (Piratstvo), 197. (Otmica zrakoplova ili broda ili zauzimanje fiksne platforme), 198. (Ugrožavanje sigurnosti zračne ili morske plovidbe ili fiksnih platformi), 199. (Uništenje i uklanjanje znakova koji služe sigurnosti zračnog saobraćaja), 200. (Zloupotreba telekomunikacionih znakova), 201. (Terorizam), 202a. (Javno podsticanje na terorističke aktivnosti), 202b. (Vrbovanje radi terorističkih aktivnosti), 202c. (Obuka za izvođenje terorističkih aktivnosti) ovog zakona; b) svakog drugog krivičnog djela koje može prouzrokovati smrt ili težu tjelesnu povredu civila ili lica koje aktivno ne učestvuje u neprijateljstvima u oružanom sukobu, kada je svrha takvog djela, po njegovoj prirodi ili kontekstu, zastrašivanje stanovništva ili prisiljavanje organa vlasti Bosne i Hercegovine ili drugih vlasti ili međunarodne organizacije da nešto učini ili ne učini, kaznit će se kaznom zatvora najmanje tri godine. (2) Prikupljena sredstva namijenjena za izvršenje ili nastala izvršenjem krivičnog djela iz stava (1) ovog člana bit će oduzeta." Član 88. Iza člana 202. dodaju se novi članovi 202a., 202b., 202c. i 202d. koji glase: "Javno podsticanje na terorističke aktivnosti Član 202a. Ko javno, putem sredstva informiranja, distribuira ili na bilo koji drugi način uputi poruku javnosti koja ima za cilj podsticanje drugog na izvršenje krivičnog djela iz članova: 191. (Uzimanje talaca), 192. (Ugrožavanje osoba pod međunarodnopravnom zaštitom) 194. (Neovlašteno pribavljanje ili raspolaganje nuklearnim materijalom), 194a. (Ugrožavanje nuklearnog objekta), 196. (Piratstvo), 197. (Otmica zrakoplova ili broda ili zauzimanje fiksne platforme), 198. (Ugrožavanje sigurnosti zračne ili morske plovidbe ili fiksnih platformi), 199. (Uništenje i uklanjanje znakova koji služe sigurnosti zračnog saobraćaja), 200. (Zloupotreba telekomunikacionih znakova), 201. (Terorizam), 202. (Finansiranje terorističkih aktivnosti), 202b. (Vrbovanje radi terorističkih aktivnosti), 202c (Obuka za izvođenje terorističkih aktivnosti) i 202d. (Organiziranje terorističke grupe) ovog zakona kaznit će se kaznom zatvora najmanje tri godine. Vrbovanje radi terorističkih aktivnosti Član 202b. Ko vrbuje ili navodi drugoga da počini ili učestvuje ili pomaže u izvršenju ili da se pridruži terorističkoj grupi radi izvršenja nekog od krivičnih djela iz članova: 191. (Uzimanje talaca), 192. (Ugrožavanje osoba pod međunarodnopravnom zaštitom), 194. (Neovlašteno pribavljanje ili raspolaganje nuklearnim materijalom), 194a. (Ugrožavanje nuklearnog objekta), 196. (Piratstvo), 197. (Otmica zrakoplova ili broda ili zauzimanje fiksne platforme), 198. (Ugrožavanje sigurnosti zračne ili morske plovidbe ili fiksnih platformi), 199. (Uništenje i uklanjanje znakova koji služe sigurnosti zračnog saobraćaja), 200. (Zloupotreba telekomunikacionih znakova), 201. (Terorizam), 202 (Finansiranje terorističkih aktivnosti) 202a. (Javno podsticanje na terorističke aktivnosti) ili 202c. (Obuka za izvođenje terorističkih aktivnosti) ovog zakona kaznit će se kaznom zatvora najmanje tri godine. Obuka za izvođenje terorističkih aktivnosti Član 202c. (1) Ko drugog osposobi za izradu ili korištenje eksploziva, vatrenog oružja ili drugog oružja ili štetnih ili opasnih materija ili eksplozivnih naprava ili poduči o drugim konkretnim metodama, tehnikama ili vještinama u svrhu izvršenja nekog od krivičnih djela iz članova: 191. (Uzimanje talaca), 192. (Ugrožavanje osoba pod međunarodnopravnom zaštitom), 194. (Neovlašteno pribavljanje ili raspolaganje nuklearnim materijalom), 194a. (Ugrožavanje nuklearnog objekta), 196. (Piratstvo), 197. (Otmica zrakoplova ili broda ili zauzimanje fiksne platforme), 198. (Ugrožavanje sigurnosti zračne ili morske plovidbe ili fiksnih platformi), 199. (Uništenje i uklanjanje znakova koji služe sigurnosti zračnog saobraćaja), 200. (Zloupotreba telekomunikacionih znakova), 201. (Terorizam), 202. (Finansiranje terorističkih aktivnosti), 202a. (Javno podsticanje na terorističke aktivnosti) ili 202b. (Vrbovanje radi terorističkih aktivnosti) kaznit će se kaznom zatvora najmanje tri godine. (2) Kaznom iz stava (1) ovog člana kaznit će se i osoba koja da sredstva za obuku ili na bilo koji način stavi na raspolaganje prostoriju ili drugi prostor, znajući da će biti upotrijebljeni za izvršenje krivičnog djela iz stava (1) ovog člana. Organiziranje terorističke grupe Član 202d. (1) Ko organizira terorističku grupu ili na drugi način udružuje najmanje tri lica radi izvršenja nekog od krivičnih djela iz članova: 191. (Uzimanje talaca), 192. (Ugrožavanje osoba pod međunarodnopravnom zaštitom), 194. (Neovlašteno pribavljanje ili raspolaganje nuklearnim materijalom), 194a. (Ugrožavanje nuklearnog objekta), 196. (Piratstvo), 197. (Otmica zrakoplova ili broda ili zauzimanje fiksne platforme), 198. (Ugrožavanje sigurnosti zračne ili morske plovidbe ili fiksnih platformi), 199. (Uništenje i uklanjanje znakova koji služe sigurnosti zračnog saobraćaja), 200. (Zloupotreba telekomunikacionih znakova), 201. (Terorizam), 202. (Finansiranje terorističkih aktivnosti), 202a. (Javno podsticanje na terorističke aktivnosti), 202b. (Vrbovanje radi terorističkih aktivnosti) ili 202c. (Obuka za izvođenje terorističkih aktivnosti) kaznit će se kaznom zatvora najmanje pet godina. (2) Ko postane pripadnik grupe iz stava (1) ovog člana ili na bilo koji drugi način učestvuje u aktivnostima terorističke grupe, uključujući pružanje finansijske i bilo koje druge pomoći, kaznit će se kaznom zatvora najmanje tri godine. (3) Pripadnik grupe iz stava (1) ovog člana koji otkrije grupu prije nego što je u njenom sastavu ili za nju počinio krivično djelo, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine, a može biti i oslobođen kazne." Član 89. U članu 209. u stavu (1) riječi: "šest mjeseci do pet godina" zamjenjuju se riječima: "jedne do osam godina". Iza stava (1) dodaje se novi stav (2), koji glasi: "(2) Ako je počinilac djela iz stava (1) ovog člana istovremeno i počinilac ili saučesnik u krivičnom djelu kojim je pribavljen novac ili imovina iz stava (1) ovog člana, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina." U dosadašnjem stavu (2), koji postaje stav (3), broj "50.000" zamjenjuje se brojem "200.000", a riječi: "od jedne do deset godina" zamjenjuju se riječima: "najmanje tri godine". Dosadašnji stavovi (3) i (4) postaju stavovi (4) i (5). U stavu (5) riječi: "iz st. 1. do 3. ovog člana" zamjenjuju se riječima: "iz stavova od (1) do (4) ovog člana". Član 90. Član 210. mijenja se i glasi: "Porezna utaja ili prevara Član 210. (1) Ko izbjegne da plati davanja propisana poreznim zakonodavstvom Bosne i Hercegovine nepružanjem zahtijevanih podataka ili pružanjem lažnih podataka o svojim stečenim oporezivim prihodima ili o drugim činjenicama koje su od uticaja na utvrđivanje iznosa obaveza, a iznos poreza čije se plaćanje izbjegava prelazi iznos od 10.000 KM, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. (2) Kaznom iz stava (1) ovog člana kaznit će se i onaj ko, u namjeri da ostvari pravo na povrat ili kredit po osnovu indirektnih poreza propisanih poreznim zakonodavstvom Bosne i Hercegovine, podnese poreznu prijavu neistinitog sadržaja sa iskazanim iznosom za povrat ili kredit indirektnih poreza koji prelazi 10.000 KM. (3) Ko počini krivično djelo iz stava (1) ovog člana, a iznos obaveze čije se plaćanje izbjegava prelazi 50.000 KM, ili ko počini krivično djelo iz stava (2) ovog člana, a iskazani iznos povrata ili kredita po osnovu indirektnih poreza prelazi 50.000 KM, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina. (4) Ko počini krivično djelo iz stava (1) ovog člana, a iznos obaveze čije se plaćanje izbjegava prelazi 200.000 KM, ili ko počini krivično djelo iz stava (2) ovog člana, a iskazani iznos povrata ili kredita po osnovu indirektnih poreza prelazi 200.000 KM, kaznit će se kaznom zatvora od najmanje tri godine." Član 91. Iza člana 210. dodaju se novi članovi 210a. i 210b. koji glase: "Nedozvoljen promet akciznih proizvoda Član 210a. (1) Ko nezakonito proizvede, stavi u promet odnosno proda ili prodaje proizvode koji nisu obilježeni kontrolnim i poreznim markicama na način propisan poreznim zakonodavstvom Bosne i Hercegovine kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. (2) Proizvodi iz stava (1) ovog člana bit će oduzeti. Nedozvoljeno skladištenje robe Član 210b. (1) Ko uskladišti robu na koju se plaća porez po poreznom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine u prostoriji koja nije registrirana za tu namjenu u skladu sa zakonom ili ko dozvoli da se u njegovoj prostoriji uskladišti roba, a prostorija nije za to registrirana, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine. (2) Kaznom iz stava (1) ovog člana kaznit će se i onaj ko u prostoriji registriranoj u skladu sa zakonom za skladištenje robe uskladišti robu na koju se plaća porez po poreznom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine za koju ne postoji propisana dokumentacija o porijeklu robe i plaćenom porezu." Član 92. Član 211. mijenja se i glasi: "Neplaćanje poreza Član 211. (1) Ko prenosom ili otuđenjem imovine, gašenjem privrednog subjekta ili na drugi način onemogući naplatu prijavljenog poreza propisanog poreznim zakonodavstvom Bosne i Hercegovine, a iznos obaveze čije se plaćanje izbjegava prelazi 50.000 KM, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine. (2) Ko počini djelo iz stava (1) ovog člana, a iznos poreza čije se plaćanje izbjegava prelazi 100.0000 KM, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina. (3) Ko počini djelo iz stava (1) ovog člana, a iznos poreza čije se plaćanje izbjegava prelazi 200.000 KM, kaznit će se kaznom zatvora najmanje tri godine. (4) Ako počinilac plati obaveze iz stavova (1), (2) i (3) ovog člana, može se osloboditi kazne." Član 93. U članu 214. stav (4) mijenja se i glasi: "(4) Roba, supstance i drugi predmeti iz stavova od (1) do (3) ovog člana bit će oduzeti." U stavu (5) riječ "vozila" zamjenjuje se riječima: "prijevoznog sredstva". Član 94. U članu 217. u stavovima (1), (2) i (3) iza riječi: "stranu službenu osobu" dodaju se riječi: "ili međunarodnog službenika", a iza riječi "korist" i "koristi" dodaju se riječi: "za sebe ili za drugo lice". Član 95. U članu 218. u stavovima (1), (2) i (3) iza riječi: "stranu službenu osobu" dodaju se riječi: "ili međunarodnog službenika". Član 96. U članu 219. iza stava (3) dodaje se novi stav (4), koji glasi: "(4) Primljena nagrada ili kakva druga korist bit će oduzeta." Član 97. U članu 220. iza stava (3) dodaje se novi stav (4), koji glasi: "(4) Pribavljena korist bit će oduzeta." Član 98. U članu 221. iza stava (3) dodaje se novi stav (4), koji glasi: "(4) Novac, vrijednosni papiri ili druge pokretne stvari, te pribavljena korist bit će oduzeti." Član 99. U članu 222. iza stava (3) dodaje se novi stav (4), koji glasi: "(4) Pribavljena imovinska korist bit će oduzeta." Član 100. U članu 224. u stavu (1) riječi: "novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine" zamjenjuju se riječima: "kaznom zatvora od tri mjeseca do pet godina". U stavu (2) riječi: "šest mjeseci do pet godina" zamjenjuju se riječima: "jedne do deset godina". Član 101. U članu 228. riječ "omogućava" zamjenjuje se riječju "omogući", a riječi: "šest mjeseci do pet godina" zamjenjuju se riječima: "jedne do deset godina". Član 102. U članu 231a. dodaje se naziv koji glasi: "Neprijavljivanje mjesta masovne grobnice", a u tekstu člana riječi: "masovna grobnica" zamjenjuju se riječima: "mjesto masovne grobnice". Član 103. U članu 237. u stavu (1) riječi: "novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine" zamjenjuju se riječima: "kaznom zatvora do tri godine". U stavu (2) riječi: "novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine" zamjenjuju se riječima: "kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina". Član 104. U članu 238. iza riječi: "Ustavnog suda Bosne i Hercegovine" zarez se zamjenjuje riječju "ili", a riječi: "ili Doma za ljudska prava" brišu se. Član 105. Naziv člana 239. mijenja se i glasi: "Neizvršenje odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Suda Bosne i Hercegovine, Doma za ljudska prava ili Evropskog suda za ljudska prava". U tekstu člana iza riječi: "Suda Bosne i Hercegovine" dodaje se zarez, riječ "ili" briše se, a iza riječi "prava" dodaju se riječi: "ili Evropskog suda za ljudska prava". Član 106. U članu 241. u stavu (2) riječi: "od jedne do deset godina" zamjenjuju se riječima: "najmanje tri godine". Član 107. Iza člana 241. dodaju se novi članovi 241a. i 241b. koji glase: "Sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje Član 241a. (1) Ko silom ili prijetnjom da će neposredno upotrijebiti silu da spriječi službeno lice u institucijama Bosne i Hercegovine u vršenju službene radnje koju je preduzelo u okviru svojih ovlaštenja ili ga na isti način prisili na vršenje službene radnje kaznit će se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine. (2) Ako je krivičnim djelom iz stava (1) ovog člana službeno lice zlostavljano ili su mu nanesene lakše tjelesne povrede ili je krivično djelo počinjeno prijetnjom upotrebe oružja, počinilac će se kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. (3) Ko krivično djelo iz stavova (1) i (2) ovog člana počini prema službenom licu prilikom vršenja poslova sigurnosti Bosne i Hercegovine, lišenja slobode počinioca krivičnog djela ili čuvanja lica koje je lišeno slobode kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina. (4) Ako je počinilac krivičnog djela iz stavova od (1) do (3) ovog člana bio izazvan protivzakonitim ili grubim postupanjem službenog lica, može se osloboditi kazne. Napad na službeno lice u vršenju poslova sigurnosti, otkrivanju ili lišenju slobode počinioca krivičnih djela Član 241b. (1) Ko napadne ili ozbiljno prijeti da će napasti službeno lice u institucijama Bosne i Hercegovine ili lice koje mu pomaže u vršenju poslova sigurnosti Bosne i Hercegovine, otkrivanju ili lišenju slobode počinioca krivičnih djela ili čuvanja lica koje je lišeno slobode kaznit će se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine. (2) Ako je krivičnim djelom iz stava (1) ovog člana službeno lice ili lice koje mu pomaže lakše tjelesno povrijeđeno ili je krivično djelo iz stava (1) ovog člana počinjeno uz prijetnju upotrebe oružja, počinilac će se kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. (3) Ako je krivičnim djelom iz stava (1) ovog člana službeno lice ili lice koje mu pomaže teško tjelesno povrijeđeno, počinilac će se kazniti kaznom zatvora od jedne do deset godina. (4) Ako je počinilac krivičnog djela iz stavova od (1) do (3) ovog člana bio izazvan nezakonitim ili grubim postupanjem službenog lica ili lica koje mu pomaže, može se osloboditi kazne." Član 108. U članu 249. u stavu (1) riječi: "za koja se može izreći kazna zatvora tri godine ili teža kazna" i zarez brišu se, a riječi: "šest mjeseci do pet godina" zamjenjuju se riječima: "jedne do deset godina". U stavu (2) riječ "jedne" zamjenjuje se riječju "tri". Član 109. U članu 250. u stavovima (1), (2), (3), (4) i (5) riječi: "zločinačka organizacija" u različitim padežima zamjenjuju se riječima: "grupa za organizirani kriminal" u odgovarajućem padežu. U stavu (2) riječi: "tri godine" zamjenjuje se riječima: "pet godina". U stavu (5) riječi na kraju stava: "zločinačku organizaciju" zamjenjuju se riječima: "tu grupu". Član 110. Zadužuje se Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i Ustavnopravna komisija Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine da utvrde prečišćeni tekst Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u roku od 60 dana od dana objavljivanja ovog zakona u "Službenom glasniku BiH". Član 111. Nadležni organi Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine uskladit će svoje krivične zakone s ovim zakonom u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
Zakon o izmjenama i dopunama krivičnog zakona BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 55/06 18.07.2006 SG BiH 46/21, SG BiH 35/18, SG BiH 40/15, SG BiH 22/15, SG BiH 47/14, SG BiH 08/10, SG BiH 53/06, SG BiH 30/05, SG BiH 61/04, SG BiH 54/04, SG BiH 37/03 krivični zakon ZAKONO IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVI^NOG ZAKONABOSNE I HERCEGOVINE^lan 1.U Krivi~nom zakonu Bosne i Hercegovine ("Slu`beniglasnik BiH", br. 37/03, 61/04, 30/05 i 53/06) u ~lanu 1. stav(30) bri{e se.Dosada{nji stavovi (31) i (32) postaju stavovi (30) i (31).^lan 2.U ~lanu 193 a) iza stava (1) dodaju se novi stavovi (2) i (3)koji glase:"(2)Ko na bilo koji na~in upotrijebi hemijsko ili biolo{ko oru`je ili borbena sredstva, zabranjena pravilima me|unarodnogprava, kaznit }e se kaznom zatvora od pet godina ilikaznom dugotrajnog zatvora.(3)Ko iskoristi sredstva za kontrolu nereda kao metoduratovanja, kaznit }e se kaznom zatvora od jedne do trigodine."U ranijem stavu (3) istog ~lana slovo "i" izme|u stava (1) i(2) bri{e se i dodaju: "i (3)"Dosada{nji stavovi (2) i (3) i (4) postaju stavovi (4) i (5) i(6).^lan 3.Iza ~lana 193. a) dodaju se novi ~lanovi 193. b) i 193. c)koji glase:"^lan 193. b)(Neovla{teni promet hemikalijama)(1)Ko uvozi, izvozi, prevozi ili posreduje u prodaji ili prometuhemikalija bez dozvole propisane Zakonom oimplementaciji Konvencije o zabrani razvijanja,proizvodnje, gomilanja i kori{tenja hemijskog oru`ja i onjegovom uni{tavanju (u daljnjem tekstu: Zakon oimplementaciji CWC) ili ko daje neistinite podatke upostupku izdavanja dozvole u skladu sa Zakonom oimplementaciji CWC, kaznit }e se kaznom zatvora od tri do deset godina.(2)Ko organizira grupu ljudi s ciljem ~injenja djela iz stava (1)ovog ~lana, kaznit }e se kaznom zatvora od pet godina ilikaznom dugotrajnog zatvora.(3)Ko iz nehata u~ini djelo iz stava (1) ovog ~lana, kaznit }e se kaznom zatvora od {est mjeseci do pet godina.""^lan 193. c)(Aktivnosti protivne re`imima propisanim Zakonom oimplementaciji CWC)(1)Ko preduzme aktivnosti protivne re`imima za aktivnostikoje uklju~uju hemikalije s Liste 1 i Liste 2 Zakona oimplementaciji CWC, kaznit }e se kaznom zatvora od jedne do pet godina.(2)Ko preduzme aktivnosti protivne re`imima za aktivnostikoje uklju~uju hemikalije s Liste 3 Zakona o implementaciji CWC, kaznit }e se kaznom zatvora od jedne do tri godine.(3)Ko skladi{ti hemikalije bez dozvole propisane Zakonom oimplementaciji CWC, kaznit }e se kaznom zatvora od {estmjeseci do tri godine."^lan 4.U XV. poglavlju KRIVI^NA DJELA PROTIV SLOBODEI PRAVA ^OVJEKA I GRA\ANINA, iza ~lana 155. dodaje se novi ~lan 155. a), koji glasi:Godina XUtorak, 18. jula/srpnja 2006. godineBroj/Broj55GodinaXUtorak, 18. jula 2006. godineISSN 1512-7486 -bosanski jezikISSN 1512-7494 -hrvatski jezikISSN 1512-7508 -srpski jezik Broj 55 - Strana 5194S L U @ B E N I G L A S N I K B i HUtorak, 18. 7. 2006."^lan 155. a)(Davanje la`nih izjava tokom postupka imenovanja)(1)Ko s ciljem obmanjivanja ili odr`avanja u obmani organanadle`nog za imenovanje ili Predstavni~kog domaParlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine ili njihovognadle`nog organa o tome da li ispunjava uvjete zaimenovanje na polo`aj predsjedavaju}eg, ministra ilizamjenika ministra Vije}a ministara Bosne i Hercegovine,odnosno za potvrdu na te polo`aje, tokom postupkaimenovanja i potvrde na te polo`aje koji se provodi naosnovu zakona, da la`nu izjavu, u pisanom ili usmenomobliku, o podatku ili informaciji potrebnoj za utvr|ivanje da li ispunjava uvjete, a koju je obavezan po zakonu ili drugom propisu pru`iti, te time prikrije ili izmijeni ~injenicezna~ajne za odluku o imenovanju ili potvrdi, kaznit }e senov~anom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine.(2)Ako po~inilac dobrovoljno opozove svoju la`nu izjavu prije nego {to je donesena kona~na odluka o potvr|ivanju, kaznit }e se nov~anom kaznom ili kaznom zatvora do {est mjeseci, a mo`e biti i oslobo|en od kazne."
Zakon o izmjenama i dopunama krivičnog zakona BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 53/06 13.07.2006 SG BiH 46/21, SG BiH 35/18, SG BiH 40/15, SG BiH 22/15, SG BiH 47/14, SG BiH 08/10, SG BiH 55/06, SG BiH 30/05, SG BiH 61/04, SG BiH 54/04, SG BiH 37/03 krivični zakon ZAKONO IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVI^NOG ZAKONABOSNE I HERCEGOVINE^lan 1.U Krivi~nom zakonu Bosne i Her ce go vi ne ("Slu`beni glasnikBiH", br. 37/03, 54/04, 61/04 i 30/05), u ~lanu 1. iza stava (7)dodaju se novi st. (8) i (9) koji glase:"(8)Vojno lice, u smislu ovog zakona, je profesionalni vojnik,kadet u vojnoj {koli i pripadnik rezervnog sastava iz Zakona o slu`bi u Oru`anim snagama Bosne i Her ce go vi ne, kao idr`avni slu`benik i zaposlenik na slu`bi u Oru`animsnagama Bosne i Her ce go vi ne i dr`avni slu`benik izaposlenik koji vr{i slu`benu du`nost u lancukomandovanja i nadzora nad Oru`anim snagama Bosne iHer ce go vi ne, uklju~uju}i zamjenike ministra odbrane.(9)Kada je slu`beno lice ozna~eno kao lice protiv kojeg jeu~injeno krivi~no djelo, slu`beno lice, u smislu ovogzakona, je, osim lica definiranih u stavu (3) ovog ~lana, ivojno lice iz stava (8) ovog ~lana."Dosada{nji st. (8) do (19) postaju st. (10) do (21).Dosada{nji st. (20) i (21) bri{u se.Stav (22) mijenja se i glasi:"(22)Tajni podatak je ~injenica ili sredstvo koje sadr`iinformaciju iz oblasti javne sigurnosti, odbrane, vanjskihposlova i interesa, obavje{tajne i sigurnosne djelatnosti iliinteresa Bosne i Her ce go vi ne, komunikacionih i drugihsistema va`nih za dr`avne interese, pravosu|e, projekte iplanove zna~ajne za odbrambenu i obavje{tajno-sigurnosnudjelatnost, nau~nih, istra`iva~kih, tehnolo{kih, privrednih ifinansijskih poslova od va`nosti za sigurnost ifunkcioniranje institucija Bosne i Her ce go vi ne, odnosnosigurnosnih struktura na svim nivoima dr`avne organizacijeBosne i Her ce go vi ne, a koje je odre|eno kao tajnozakonom, drugim propisom ili op}im aktom nadle`nogorgana donesenim na osnovu zakona ili koje je odre|enokao tajni podatak u skladu s odredbama zakona i propisa oza{titi tajnih podataka. Ovaj pojam tako|er uklju~uje i tajnipodatak druge dr`ave, me|unarodne ili regionalneorganizacije."Iza stava (30) dodaje se novi stav (31) koji glasi:"(31)Oru`je i vojna oprema su pozicije navedene u najnovijoj"zajedni~koj listi vojne opreme" iz zakona o proizvodnji,uvozu i izvozu oru`ja i vojne opreme."Dosada{nji st. (31) i (32) postaju st. (32) i (33).^lan 2.Iza ~lana 162. (Oru`ana pobuna) dodaje se novi ~lan 162 a.koji glasi:"Protuzakonito formiranje vojnih snaga^lan 162.a(1)Ko protivno Zakonu o odbrani Bosne i Her ce go vi ne iliZakonu o slu`bi u Oru`anim snagama Bosne i Her ce go vi neorganizira, obu~ava, oprema ili mobilizira vojnu snagu nateritoriji Bosne i Her ce go vi ne, kaznit }e se kaznom zatvoranajmanje pet godina.(2)Kaznom iz stava (1) ovog ~lana kaznit }e se ko bilo kakorukovodi ~injenjem krivi~nog djela iz stava (1) ovog ~lana.(3)Ko se na bilo koji na~in pridru`i vojnoj snazi organiziranoj,obu~enoj, opremljenoj ili mobiliziranoj protivno Zakonu oodbrani Bosne i Her ce go vi ne ili Zakonu o slu`bi uOru`anim snagama Bosne i Her ce go vi ne, kaznit }e sekaznom zatvora najmanje tri godine. (4)Ko nabavlja sredstva za ~injenje krivi~nog djela iz stava (1)ovog ~lana, kaznit }e se kaznom zatvora od jedne do desetgodina."^lan 3.U ~lanu 163. ([pijuna`a) u st. (1) i (4) rije~i: "dr`avna, vojnaili slu`bena tajna" u razli~itim pade`ima zamjenjuju serije~ima: "tajni podaci" u odgovaraju}im pade`ima.U ~lana 163. stavu (5) iza rije~i: "iz stava (1)" dodaju se rije~i"i (2)".^lan 4.Naslov ~lana 164. (Odavanje dr`avne tajne) mijenja se i glasi:"Odavanje tajnih podataka".^lan 164. mijenja se i glasi:"(1)Slu`beno ili odgovorno lice u institucijama Bosne i Her ce -go vi ne ili vojno lice, koje je ovla{teno za odre|ivanjetajnosti podataka ili za pristup tajnim podacima a koje bezovla{tenja drugome saop}i, preda ili na drugi na~in u~inidostupnim tajni podatak, ili pribavi tajni podatak s ciljem da ga saop}i ili preda neovla{tenom licu, kaznit }e se kaznomzatvora od {est mjeseci do pet godina.(2)Kaznom iz stava (1) ovog ~lana kaznit }e se ko, s ciljem daga neovla{teno upotrijebi, protupravno pribavi tajni podatak ili ko drugome saop}i, preda ili na drugi na~in u~inidostupnim tajni podatak bez dozvole, kao i ko drugomesaop}i, preda ili na drugi na~in u~ini dostupnim iliposreduje u saop}avanju, predaji ili na drugi na~in drugome u~ini dostupnim ~injenice ili sredstva koje sadr`einformaciju i za koje zna da su tajni podatak a u ~iji jeposjed do{ao protupravno.(3)Kaznom zatvora od jedne do deset godina kaznit }e se kopo~ini krivi~no djelo iz st. (1) i (2) ovog ~lana:a)iz koristoljublja; ilib)u pogledu podatka koji je u skladu sa zakonom ozna~enkao "strogo povjerljivo" ili stepenom "tajno" ili kao"dr`avna tajna" ili stepenom "vrlo tajno"; ilic)radi saop}avanja, predaje ili na drugi na~in ~injenjadostupnim tajnog podatka ili njegove upotrebe izvanBosne i Her ce go vi ne.(4)Ako je krivi~no djelo iz st. (1) i (3) ovog ~lana po~inilo licekoje, po Zakonu o za{titi tajnih podataka, ima zakonskoovla{tenje za odre|ivanje tajnosti podatka ili za pristuptajnim podacima onog stepena u pogledu kojeg je po~injeno krivi~no djelo, po~inilac }e se kazniti:a)za krivi~no djelo iz stava (1) ovog ~lana, kaznom zatvora najmanje tri godine;b)za krivi~no djelo iz stava (3) ovog ~lana, kaznom zatvora najmanje pet godina.(5)Ako je krivi~no djelo iz st. (1), (2) i (3) ovog ~lanapo~injeno za vrijeme ratnog stanja ili neposredne ratneopasnosti ili vanrednog stanja ili kada je izdata naredba zaanga`iranje i upotrebu Oru`anih snaga Bosne i Her ce go vi -ne, po~inilac }e se kazniti kaznom zatvora najmanje petgodina.(6)Ako je krivi~no djelo iz st. (1) i (4) ovog ~lana po~injeno iznehata, po~inilac }e se kazniti:a)za krivi~no djelo iz stava (1) ovog ~lana, nov~anomkaznom ili kaznom zatvora najmanje tri godine;b)za krivi~no djelo iz stava (4) ovog ~lana, kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine.(7)Ako je krivi~no djelo iz stava (6) ovog ~lana po~injeno upogledu podatka koji je u skladu sa zakonom ozna~en kao"strogo povjerljivo" ili stepenom "tajno" ili kao "dr`avnatajna" ili stepenom "vrlo tajno", po~inilac }e se kaznitikaznom zatvora od {est mjeseci do pet godina.(8)Odredbe st. (1), (3), (4), (5), (6) i (7) ovog ~lana primjenjuju se i na lice koje bez ovla{tenja drugome saop}i, preda iliu~ini tajne podatke dostupnim nakon {to mu je prestaladu`nost slu`benog ili odgovornog lica u institucijama Bosne i Her ce go vi ne ili vojnog lica ili lica ovla{tenog zaodre|ivanje tajnosti podatka ili za pristup tajnim podacima.(9)Nema krivi~nog djela odavanja tajnih podataka ako nekoobjavi ili posreduje u objavljivanju tajnih podataka ~iji jesadr`aj suprotan ustavnom poretku Bosne i Her ce go vi ne, sciljem da javnosti otkrije nepravilnosti vezane uzorganiziranje, djelovanje ili vo|enje slu`be ili s ciljem dajavnosti otkrije ~injenice koje predstavljaju povreduustavnog poretka ili me|unarodnog ugovora, akoobjavljivanje nema ozbiljne {tetne posljedice za Bosnu iHer ce go vi nu."^lan 5.^lan 225. (Odavanje slu`bene tajne) bri{e se.^lan 6.U ~lanu 237. (Povreda tajnosti postupka), st. (1) i (2) rije~i:"ono {to je saznao u sudskom, prekr{ajnom ili u upravnompostupku" zamjenjuju se rije~ima: "~injenicu ili sredstvo kojesadr`i informaciju i u ~iji je posjed do{ao iz istra`nog, sudskog, prekr{ajnog ili upravnog postupka", rije~i: "drugog nadle`nogorgana ili institucije Bosne i Her ce go vi ne" zamjenjuju serije~ima: "od strane ovla{tenog lica", a rije~i: "progla{eno kaotajna" zamjenjuju se rije~ima: "ozna~eno kao tajni podatak".^lan 7.U ~lanu 240. (Otkrivanje identiteta za{ti}enog svjedoka), stavu(1) rije~i: "drugog nadle`nog organa ili institucije Bosne i Her -ce go vi ne" zamjenjuju se rije~ima: "od strane ovla{tenog lica",a rije~ "tajnima" zamjenjuje se rije~ima: "tajnim podacima".^lan 8.Iza ~lana 246. (Nedozvoljena distribucija satelitskog signala)dodaje se Glava XXI A i ~lanovi 246 a., 246 b., 246 c., 246 d.,246 e., 246 f., 246 g., 246 h., 246 i., 246 j., 246 k., 246 l., 246m., 246 n., 246 o., 246 p., 246 r., 246 s., 246 t., 246 u., 246 v.,246 z., 246 q., 246 x., 246 y., 246 w., i 246 ww. koji glase:"XXI A - GLAVA DVADESET I PRVAKRIVI^NA DJELA PROTIV ORU@ANIH SNAGA BOSNE IHERCEGOVINENeizvr{enje i odbijanje izvr{enja nare|enja^lan 246 a.(1)Vojno lice koje ne izvr{i ili odbije izvr{iti nare|enjenadre|enog u vezi sa slu`bom, pa zbog toga nastupinemogu}nost vr{enja ili ote`ano obavljanje slu`be iliopasnost po `ivot ljudi ili imovinu velike vrijednosti, kaznit}e se kaznom zatvora do pet godina.(2)Vojno lice koje se protivi stra`aru, patroli, slu`benom ilidrugom vojnom licu u sli~noj slu`bi dok obavljaju svojudu`nost, kao i vojno lice koje ne poslu{a njihov poziv ili neizvr{i ili odbije izvr{iti njihovo nare|enje, kaznit }e senov~anom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine.(3)Ako su krivi~nim djelom iz st. (1) i (2) ovog ~lanaprouzrokovane izrazito te{ke posljedice za vojnu slu`bu,po~inilac }e se kazniti kaznom zatvora od dvije do osamgodina.(4)Vojno lice koje po~ini krivi~no djelo iz stava (1) ovog ~lana iz nehata, kaznit }e se nov~anom kaznom ili kaznomzatvora do jedne godine.(5)Po~inilac krivi~nog djela iz st. (1), (2) i (4) ovog ~lana kojije bio izazvan protuzakonitim ili nepravilnim postupanjemnadre|enog, stra`ara, patrole, slu`benog ili drugog vojnoglica, mo`e se bla`e kazniti ili osloboditi kazne.^etvrtak, 13. 7. 2006.S L U @ B E N I G L A S N I K B i HBroj 53 - Stranica 5153 Broj 53 - Stranica 5154S L U @ B E N I G L A S N I K B i H^etvrtak, 13. 7. 2006.Odbijanje primanja i upotrebe oru`ja^lan 246 b.Vojno lice koje protivno propisima i bez opravdanog razlogaodbije primiti oru`je ili ga upotrijebiti po nare|enju ili popravilima slu`be, kaznit }e se kaznom zatvora od jedne do petgodina.Protivljenje nadre|enom^lan 246 c.(1)Vojno lice koje zajedno s drugim vojnim licima pru`i otpornare|enju nadre|enog datom u vezi sa slu`bom ili odbijeizvr{iti nare|enje ili odbije izvr{iti svoju du`nost, kaznit }ese kaznom zatvora od tri mjeseca do pet godina.(2)Ako je krivi~no djelo iz stava (1) ovog ~lana po~injeno naorganiziran na~in, po~inilac }e se kazniti kaznom zatvora od dvije do osam godina.(3)Vojno lice koje pri po~injenju krivi~nog djela iz st. (1) i (2)ovog ~lana upotrijebi oru`je, kaznit }e se kaznom zatvoranajmanje tri godine.(4)Ko organizira ili bilo kako rukovodi po~injenjem krivi~nogdjela iz st. (1), (2) i (3) ovog ~lana, kaznit }e se kaznomzatvora najmanje deset godina.(5)Vojni starje{ina koji u~estvuje u po~injenju krivi~nog djelaiz st. (1), (2) i (3) ovog ~lana, kaznit }e se kaznom zatvoranajmanje deset godina.(6)Vojno lice koje pri po~injenju krivi~nog djela iz stava (3)ovog ~lana usmrti neko lice iz nehata, kaznit }e se kaznomzatvora najmanje tri godine.(7)Vojno lice koje pri po~injenju krivi~nog djela iz stava (3)ovog ~lana usmrti neko lice s namjerom, kaznit }e sekaznom zatvora najmanje deset godina ili kaznomdugotrajnog zatvora.(8)Po~inilac krivi~nog djela iz stava (1) ovog ~lana koji je bioizazvan protuzakonitim ili nepravilnim postupanjemnadre|enog, mo`e se bla`e kazniti ili osloboditi kazne.Povreda stra`arske, ~uvarske, patrolne ili druge sli~neslu`be^lan 246 d.(1)Vojno lice koje postupi protivno propisima o stra`arskoj,~uvarskoj, patrolnoj ili drugoj sli~noj slu`bi, i timeprouzrokuje te{ke posljedice za slu`bu ili slu`bu te{kougrozi, kaznit }e se kaznom zatvora do tri godine.(2)Vojno lice koje po~ini krivi~no djelo iz stava (1) ovog ~lana blizu skladi{ta oru`ja ili vojne opreme ili skladi{taeksplozivnog materijala ili blizu drugog va`nog objekta,kaznit }e se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine.(3)Ako je krivi~nim djelom iz st. (1) i (2) ovog ~lana neko licete{ko tjelesno povrije|eno ili je prouzrokovana imovinska{teta velikih razmjera ili su nastupile druge te{ke posljedice, po~inilac }e se kazniti kaznom zatvora od {est mjeseci dopet godina.(4)Ako je krivi~nim djelom iz st. (1) i (2) ovog ~lana neko liceusmr}eno, po~inilac }e se kazniti kaznom zatvora od jednedo deset godina.(5)Vojno lice koje po~ini krivi~no djelo iz st. (1) do (4) ovog~lana iz nehata, kaznit }e se:a)za krivi~no djelo iz stava (1) ovog ~lana, kaznom zatvora do {est mjeseci;b)za krivi~no djelo iz stava (2) ovog ~lana, kaznom zatvora do jedne godine;c)za krivi~no djelo iz stava (3) ovog ~lana, kaznom zatvora do tri godine;d)za krivi~no djelo iz stava (4) ovog ~lana, kaznom zatvora do pet godina.(6)Ako je krivi~nim djelom iz stava (5) ovog ~lanaprouzrokovana posljedica iz st. (3) ili (4) ovog ~lana,po~inilac }e se kazniti kaznom zatvora od tri mjeseca do pet godina.Prinuda prema vojnom licu u obavljanju slu`bene du`nosti^lan 246 e.(1)Ko silom ili prijetnjom da }e neposredno upotrijebiti silusprije~i vojno lice u obavljanju slu`bene du`nosti ili ga naisti na~in prisili na obavljanje slu`bene du`nosti, kaznit }ese kaznom zatvora do tri godine.(2)Ko pri ~injenju krivi~nog djela iz stava (1) ovog ~lana vojno lice te{ko uvrijedi ili ga lako tjelesno povrijedi, kaznit }e sekaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine.(3)Ko pri ~injenju krivi~nog djela iz st. (1) i (2) ovog ~lanaupotrijebi oru`je, kaznit }e se kaznom zatvora od {estmjeseci do pet godina.(4)Po~inilac krivi~nog djela iz stava (1) ovog ~lana koji je bioizazvan protuzakonitim ili nepravilnim postupanjem vojnog lica, mo`e se bla`e kazniti ili osloboditi kazne.Napad na vojno lice u obavljanju slu`be^lan 246 f.(1)Ko napadne ili ozbiljno prijeti da }e napasti vojno lice dokvojno lice obavlja slu`benu du`nost, kaznit }e se kaznomzatvora do tri godine.(2)Ako je krivi~nim djelom iz stava (1) ovog ~lana vojno licelako tjelesno povrije|eno, ili je krivi~no djelo iz stava (1)ovog ~lana po~injeno upotrebom oru`ja, po~inilac }e sekazniti kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine.(3)Ako je krivi~nim djelom iz stava (1) ovog ~lana vojno licete{ko tjelesno povrije|eno, ili su prouzrokovane te{keposljedice za slu`bu, po~inilac }e se kazniti kaznom zatvora od jedne do deset godina.(4)Ako je pri po~injenju krivi~nog djela iz stava (1) ovog ~lana vojno lice s namjerom usmr}eno, po~inilac }e se kaznitikaznom zatvora najmanje deset godina ili kaznomdugotrajnog zatvora.(5)Po~inilac krivi~nog djela iz st. (1) i (2) ovog ~lana koji jebio izazvan protuzakonitim ili nepravilnim postupanjemvojnog lica, mo`e se bla`e kazniti ili osloboditi kazne.Zlostavljanje podre|enog ili mla|eg^lan 246 g.(1)Vojni starje{ina koji u slu`bi ili u vezi sa slu`bom zlostavlja podre|enog ili mla|eg ili s njim postupa na na~in kojim sevrije|a ljudsko dostojanstvo, kaznit }e se kaznom zatvorado tri godine.(2)Vojni starje{ina koji po~ini krivi~no djelo iz stava (1) ovog~lana prema vi{e lica, kaznit }e se kaznom zatvora do petgodina.Podno{enje neistinitih prijava i izvje{taja^lan 246 h.(1)Vojno lice koje u obavljanju slu`bene du`nosti ili slu`bepodnese prijavu ili izvje{taj neistinitog sadr`aja, ili u prijaviili izvje{taju pre{uti ~injenicu koju nije smjelo pre{utjeti, pazbog toga prouzrokuje te{ke {tetne posljedice za slu`bu ilislu`bu te{ko ugrozi i time dovede u opasnost `ivot ljudi iliimovinu velike vrijednosti, kaznit }e se nov~anom kaznomili kaznom zatvora do jedne godine.(2)Ako je krivi~no djelo iz stava (1) ovog ~lana po~injenopodno{enjem izrazito va`ne prijave ili davanjem izvje{tajaizrazito va`nog sadr`aja ili su prouzrokovane izrazito {tetneposljedice, po~inilac }e se kazniti kaznom zatvora od {estmjeseci do pet godina. (3)Ko po~ini krivi~no djelo iz stava (2) ovog ~lana iz nehata,kaznit }e se nov~anom kaznom ili kaznom zatvora do jednegodine.Nepreduzimanje mjera za za{titu vojne jedinice^lan 246 i.(1)Vojni starje{ina koji ne preduzme propisane, nare|ene ilidruge o~igledno potrebne mjere za o~uvanje `ivota izdravlja ljudi koji su mu povjereni, za osiguranje iodr`avanje u ispravnom stanju objekata, predmeta isredstava koji slu`e borbenoj gotovosti, za urednosnabdijevanje jedinice koja mu je povjerena hranom,opremom ili materijalom, za o~uvanje `ivota i zdravljastoke, ili mjere potrebne radi blagovremenog i urednogizvr{enja radova osiguranja ili osiguranja objekata koji sumu povjereni, pa time prouzrokuje te{ke {tetne posljedice za slu`bu ili slu`bu te{ko ugrozi ili dovede u opasnost `ivotljudi ili te{ko ugrozi zdravlje ljudi ili imovinu velikevrijednosti, kaznit }e se kaznom zatvora od tri mjeseca dotri godine.(2)Ako je krivi~nim djelom iz stava (1) ovog ~lana neko licete{ko tjelesno povrije|eno ili je prouzrokovana imovinska{teta velikih razmjera ili druge te{ke posljedice, po~inilac }e se kazniti kaznom zatvora od {est mjeseci do pet godina.(3)Ako je krivi~nim djelom iz stava (1) ovog ~lanaprouzrokovana smrt jednog ili vi{e lica, po~inilac }e sekazniti kaznom zatvora od jedne do deset godina.(4)Vojni starje{ina koji u~ini krivi~no djelo iz stava (1) ovog~lana iz nehata, kaznit }e se nov~anom kaznom ili kaznomzatvora do jedne godine.(5)Ako je krivi~nim djelom iz stava (4) ovog ~lanaprouzrokovana posljedica iz stava (2) ovog ~lana, po~inilac}e se kazniti kaznom zatvora do tri godine.(6)Ako je krivi~nim djelom iz stava (4) ovog ~lanaprouzrokovana posljedica iz stava (3) ovog ~lana, po~inilac}e se kazniti kaznom zatvora do pet godina.Neosiguranje na vojnim vje`bama^lan 246 j.(1)Vojno lice koje na vje`bi, obuci ili u obavljanju pokusa nepreduzme propisane, nare|ene ili o~igledno potrebne mjereosiguranja ili opreza, pa time dovede u opasnost `ivot ljudiili te{ko ugrozi zdravlje ljudi ili imovinu velike vrijednosti,kaznit }e se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine.(2)Ako je krivi~nim djelom iz stava (1) ovog ~lana neko licete{ko tjelesno povrije|eno ili je prouzrokovana imovinska{teta velikih razmjera ili druge te{ke posljedice, po~inilac }e se kazniti kaznom zatvora od {est mjeseci do pet godina.(3)Ako je krivi~nim djelom iz stava (1) ovog ~lanaprouzrokovana smrt jednog ili vi{e lica, po~inilac }e sekazniti kaznom zatvora od jedne do deset godina.(4)Vojno lice koje po~ini krivi~no djelo iz stava (1) ovog ~lana iz nehata, kaznit }e se nov~anom kaznom ili kaznomzatvora do jedne godine.(5)Ako je krivi~nim djelom iz stava (4) ovog ~lanaprouzrokovana posljedica iz stava (2) ovog ~lana, po~inilac}e se kazniti kaznom zatvora do tri godine.(6)Ako je krivi~nim djelom iz stava (4) ovog ~lanaprouzrokovana posljedica iz stava (3) ovog ~lana, po~inilac}e se kazniti kaznom zatvora do pet godina.Nepropisan ili nepa`ljiv odnos prema povjerenom oru`ju ivojnoj opremi^lan 246 k.(1)Ko nepropisno ili nepa`ljivo dr`i, ~uva ili rukuje oru`jem ili vojnom opremom, koji su mu povjereni, a koji pripadajuvojnoj jedinici ili vojnoj ustanovi, pa time prouzrokujenjihovo o{te}enje u ve}oj mjeri, uni{tenje ili nestanak,kaznit }e se nov~anom kaznom ili kaznom zatvora do jednegodine.(2)Lice zadu`eno za skladi{te borbenih sredstava, oru`ja ilivojne opreme, koje ne preduzme mjere s ciljem njihoveza{tite ili odr`avanja, pa time prouzrokuje njihovo o{te}enje u ve}oj mjeri, uni{tenje ili nestanak, kaznit }e se kaznomzatvora od {est mjeseci do pet godina.(3)Ako je krivi~nim djelom iz stava (2) ovog ~lanaprouzrokovana imovinska {teta u ve}oj mjeri, po~inilac }ese kazniti kaznom zatvora od dvije do osam godina.(4)Lice iz stava (2) ovog ~lana koje po~ini krivi~no djelo izstava (2) ovog ~lana iz nehata, kaznit }e se nov~anomkaznom ili kaznom zatvora do tri godine.(5)Ako je krivi~nim djelom iz stava (4) ovog ~lanaprouzrokovana posljedica iz stava (3) ovog ~lana, po~inilac}e se kazniti kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine.Protuzakonito raspolaganje povjerenim oru`jem ili vojnomopremom^lan 246 l.Ko protuzakonito prisvoji, otu|i, zalo`i, preda drugome naupotrebu, o{teti ili uni{ti oru`je ili vojnu opremu koji su mupovjereni a slu`e potrebama odbrane, kaznit }e se kaznomzatvora od {est mjeseci do pet godina.Kra|a oru`ja i vojne opreme^lan 246 m.(1)Ko otu|i oru`je ili vojnu opremu ili dio borbenih sredstavakoji slu`e potrebama odbrane, s ciljem da njihovimprisvajanjem pribavi sebi ili drugome protupravnumaterijalnu korist, kaznit }e se kaznom zatvora od {estmjeseci do pet godina.(2)Kaznom zatvora od jedne do deset godina kaznit }e se kokrivi~no djelo iz stava (1) ovog ~lana u~ini:a)obijanjem, provaljivanjem ili drugim svladavanjemve}ih prepreka da do|e do stvari iz zatvorene zgrade,sobe, blagajne, ormara, sefa ili druge zatvorene prostorije ili prostora; ilib)kao pripadnik grupe ljudi koji su se udru`ili radi ~injenjakra|e; ilic)na naro~ito opasan ili drzak na~in; ilid)no{enjem oru`ja ili opasnog oru|a za napad ili odbranu;ilie)iskori{tavanjem stanja nastalog po`arom, poplavom,zemljotresom ili drugom sli~nom nesre}om; ilif)u odnosu na stvar velike vrijednosti a po~inilac postupa sciljem pribavljanja imovinske koristi takve vrijednosti.Nedopu{teni ulazak u vojna postrojenja i neovla{tenopravljenje skica i crte`a vojnih postrojenja ili borbenihsredstava^lan 246 n.(1)Ko s ciljem izvi|anja neovla{teno u|e u vojna postrojenjaiako zna da je pristup zabranjen, kaznit }e se nov~anomkaznom ili kaznom zatvora do jedne godine.(2)Ko neovla{teno pravi skice ili crte`e ili fotografira vojnapostrojenja ili borbena sredstva ili ih na drugi na~in snima,kaznit }e se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine.Samovoljno udaljenje i bijeg iz vojne jedinice ili slu`be^lan 246 o.(1)Vojno lice koje samovoljno napusti svoju jedinicu ili slu`bu i ne vrati se na du`nost u roku od deset dana, ili se u istomroku ne vrati na du`nost s dozvoljenog odsustva izvan^etvrtak, 13. 7. 2006.S L U @ B E N I G L A S N I K B i HBroj 53 - Stranica 5155 Broj 53 - Stranica 5156S L U @ B E N I G L A S N I K B i H^etvrtak, 13. 7. 2006.jedinice ili slu`be, kaznit }e se nov~anom kaznom ilikaznom zatvora do jedne godine.(2)Kaznom iz stava (1) ovog ~lana kaznit }e se vojno lice kojevi{e od dva puta u periodu kra}em od deset dana bezdopu{tenja ostane izvan svoje jedinice ili slu`be, kao ivojno lice koje samovoljno napusti svoju jedinicu ili slu`buza vrijeme izvr{enja va`nog zadatka ili pove}anog stepenaborbene gotovosti jedinice.(3)Vojno lice koje se krije s ciljem izbjegavanja slu`be uOru`anim snagama Bosne i Her ce go vi ne ili kojesamovoljno napusti svoju jedinicu ili slu`bu i ne vrati se nadu`nost u roku od trideset dana ili se u istom roku ne vratina du`nost s dozvoljenog odsustva izvan jedinice ili slu`be,kaznit }e se kaznom zatvora od {est mjeseci do pet godina.(4)Vojno lice koje napusti zemlju ili ostane izvan zemlje sciljem izbjegavanja slu`be u Oru`anim snagama Bosne iHer ce go vi ne, kaznit }e se kaznom zatvora najmanje trigodine.(5)Vojno lice koje se priprema pobje}i izvan zemlje s ciljemizbjegavanja slu`be u Oru`anim snagama Bosne i Her ce go -vi ne, kaznit }e se kaznom zatvora od tri mjeseca do trigodine.(6)Po~inilac krivi~nog djela iz stava (1) ovog ~lana koji sedobrovoljno javi nadle`nom organu mo`e se bla`e kaznitiili osloboditi kazne.(7)Po~inilac krivi~nog djela iz st. (3) i (4) ovog ~lana koji sedobrovoljno javi nadle`nom organu mo`e se bla`e kazniti.Ka`njavanje za krivi~na djela po~injena za vrijeme ratnogstanja ili vanrednog stanja ili kad je izdato nare|enje zaanga`iranje i upotrebu Oru`anih snaga Bosne i Her ce go vi ne^lan 246 p.(1)Ko po~ini krivi~no djelo iz ~lana 246 a. (Neizvr{enje iodbijanje izvr{enja nare|enja), stava (2); ~lana 246 b.(Odbijanje primanja i upotrebe oru`ja); ~lana 246 c.(Protivljenje nadre|enom), stava (1); ~lana 246 d. (Povredastra`arske, ~uvarske, patrolne ili druge sli~ne slu`be), st.(1), (2) i (5); ~lana 246 e. (Prinuda prema vojnom licu uobavljanju slu`bene du`nosti), st. (1) i (2); ~lana 246 f.(Napad na vojno lice u obavljanju slu`be) st. (1) i (2); ~lana 246 g. (Zlostavljanje podre|enog ili mla|eg); ~lana 246 h.(Podno{enje neistinitih prijava i izvje{taja); ~lana 246 i.(Nepreduzimanje mjera za za{titu vojne jedinice), st. (1),(4), (5) i (6); ~lana 246 j. (Neosiguranje na vojnimvje`bama), st. (1), (4), (5) i (6); ~lana 246 k. (Nepropisan ilinepa`ljiv odnos prema povjerenom oru`ju i vojnoj opremi),st. (1), (4) i (5); ~lana 246 n. (Nedopu{teni ulazak u vojnapostrojenja i neovla{teno pravljenje skica i crte`a vojnihpostrojenja ili borbenih sredstava) i ~lana 246 o.(Samovoljno udaljenje i bijeg iz vojne jedinice ili slu`be), st. (1) i (2) ovog zakona, za vrijeme ratnog stanja ili vanrednog stanja ili kad je izdato nare|enje za anga`iranje i upotrebuOru`anih snaga Bosne i Her ce go vi ne, kaznit }e se kaznomzatvora od jedne do deset godina.(2)Ko po~ini krivi~no djelo iz ~lana 246 d. st. (3) i (6); ~lana246 e. stava (3); ~lana 246 f. stava (3); ~lana 246 i. st. (2) i(3); ~lana 246 j. st. (2) i (3); ~lana 246 k. st. (2) i (3); ~lana246 l. (Protuzakonito raspolaganje povjerenim oru`jem ilivojnom opremom); ~lana 246 m. (Kra|a oru`ja i vojneopreme), stava (1) i ~lana 246 o. st. (3) i (5) ovog zakona,za vrijeme ratnog stanja ili vanrednog stanja ili kad je izdato nare|enje za anga`iranje i upotrebu Oru`anih snaga Bosne i Her ce go vi ne, kaznit }e se kaznom zatvora najmanje trigodine.(3)Ko po~ini krivi~no djelo iz ~lana 246 a. st. (1) i (3); ~lana246 b. stava (1); ~lana 246 c. st. (2), (3) i (4); ~lana 246 d.stava (4); ~lana 246 f. stava (4); ~lana 246 m. stava (2) i~lana 246 o. stava (4) ovog zakona, za vrijeme ratnog stanja ili vanrednog stanja ili kad je izdato nare|enje zaanga`iranje i upotrebu Oru`anih snaga Bosne i Her ce go vi -ne, kaznit }e se kaznom zatvora najmanje pet godina ilikaznom dugotrajnog zatvora.Prelazak i predaja neprijatelju^lan 246 r.(1)Vojno lice koje se za vrijeme ratnog stanja ili vanrednogstanja ili kad je izdato nare|enje za anga`iranje i upotrebuOru`anih snaga Bosne i Her ce go vi ne pridru`ineprijateljskoj vojsci, kaznit }e se kaznom zatvora najmanje pet godina.(2)Vojno lice koje se za vrijeme ratnog stanja ili vanrednogstanja ili kad je izdato nare|enje za anga`iranje i upotrebuOru`anih snaga Bosne i Her ce go vi ne preda neprijateljuprije nego {to su iscrpljena sva sredstva i na~ini odbrane,kaznit }e se kaznom zatvora od jedne do deset godina.Neispunjenje du`nosti za vrijeme borbe^lan 246 s.(1)Vojno lice koje za vrijeme borbe ili neposredno pred borbune izvr{i svoju du`nost, pa time prouzrokuje {tetneposljedice za vojnu jedinicu, sigurnosnu operaciju ili zaborbenu situaciju, kaznit }e se kaznom zatvora od jedne dodeset godina.(2)Ako su krivi~nim djelom iz stava (1) ovog ~lanaprouzrokovane naro~ito te{ke posljedice, po~inilac }e sekazniti kaznom zatvora od pet do petnaest godina.Napu{tanje du`nosti za vrijeme borbe bez dopu{tenja^lan 246 t.(1)Vojno lice koje za vrijeme borbe ili neposredno pred borbubez dopu{tenja napusti svoju du`nost, kaznit }e se kaznomzatvora od jedne do deset godina.(2)Ako su krivi~nim djelom iz stava (1) ovog ~lanaprouzrokovane naro~ito te{ke posljedice, po~inilac }e sekazniti kaznom zatvora od pet do petnaest godina.Napu{tanje polo`aja protivno nare|enju^lan 246 u.(1)Vojni starje{ina koji protivno nare|enju napusti polo`aj sajedinicom koja mu je povjerena prije nego {to je iscrpio svasredstva odbrane, kaznit }e se kaznom zatvora od jedne dodeset godina.(2)Ako su krivi~nim djelom iz stava (1) ovog ~lanaprouzrokovane naro~ito te{ke posljedice, po~inilac }e sekazniti kaznom zatvora od pet do petnaest godina.Napu{tanje o{te}enog plovila ili aviona prije vremena^lan 246 v.(1)Komandant borbenog plovila koji, za vrijeme ratnog stanjaili neposredne ratne opasnosti ili tokom vanrednog stanja ilikad je izdato nare|enje za anga`iranje i upotrebu Oru`anihsnaga Bosne i Her ce go vi ne, napusti o{te}eno plovilo prijenego {to je izvr{io svoju du`nost po propisima o slu`bi naplovilima, kaznit }e se kaznom zatvora od jedne do desetgodina.(2)^lan posade borbenog plovila koji, za vrijeme ratnog stanjaili neposredne ratne opasnosti ili za vrijeme vanrednogstanja ili kad je izdato nare|enje za anga`iranje i upotrebuOru`anih snaga Bosne i Her ce go vi ne, napusti o{te}enoplovilo prije nego {to je komandant plovila izdao nare|enjeza napu{tanje, ili ~lan posade vojnog aviona koji za vrijemerata napusti o{te}eni vojni avion, kaznit }e se kaznomzatvora od jedne do osam godina. (3)Ako su krivi~nim djelom iz st. (1) i (2) ovog ~lanaprouzrokovane naro~ito te{ke posljedice, po~inilac }e sekazniti:a)za krivi~no djelo iz stava (1) ovog ~lana, kaznom zatvora od pet do petnaest godina;b)za krivi~no djelo iz stava (2) ovog ~lana, kaznom zatvora od dvije do deset godina.Ostavljanje neprijatelju neo{te}enih borbenih sredstava^lan 246 z.(1)Vojno lice koje dopusti da neprijatelju padne u ruke bitnoneo{te}eno vojno skladi{te, plovilo, avion, tenk ili drugoborbeno sredstvo, kaznit }e se kaznom zatvora od jedne dodeset godina.(2)Kaznom iz stava (1) ovog ~lana kaznit }e se i ko protivnonare|enju dopusti da neprijatelju padnu u ruke bitnoneo{te}ena postrojenja ili drugi objekti od velikog zna~ajaza odbranu dr`ave.(3)Ko po~ini krivi~no djelo iz st. (1) i (2) ovog ~lana iz nehata, kaznit }e se kaznom zatvora do tri godine.Slabljenje borbene gotovosti i borbene situacije^lan 246 q.(1)Ko u toku borbe ili neposredno pred borbu oslabi borbenugotovost u jedinici ili nanese {tetu borbenoj situaciji,izazivanjem nezadovoljstva me|u vojnicima, {irenjemuznemiruju}ih vijesti, bje`anjem, bacanjem oru`ja ilimunicije ili {irenjem straha ili na drugi na~in, kaznit }e sekaznom zatvora od dvije do dvanaest godina.(2)Vojni starje{ina koji ne preduzme potrebne mjere premapodre|enom ili vojnom licu ni`eg ~ina koji za vrijeme borbeili neposredno pred borbu slabi borbenu gotovost jedinice ilinanosi {tetu borbenoj situaciji {irenjem uznemiruju}ih vijesti, stvaranjem nereda i zabune u jedinici, ili na drugi na~in,kaznit }e se kaznom zatvora od jedne do pet godina.(3)Ako su krivi~nim djelom iz st. (1) i (2) ovog ~lanaprouzrokovane naro~ito te{ke posljedice, po~inilac }e sekazniti kaznom zatvora najmanje pet godina.Neosiguranje vojne jedinice^lan 246 x.(1)Vojno lice koje za vrijeme ratnog stanja ili vanrednog stanja ili kad je izdato nare|enje za anga`iranje i upotrebuOru`anih snaga Bosne i Her ce go vi ne propusti da osigurajedinicu koja mu je povjerena, pa time prouzrokuje te{keposljedice za jedinicu, kaznit }e se kaznom zatvora od dvijedo dvanaest godina.(2)Ako su krivi~nim djelom iz stava (1) ovog ~lanaprouzrokovane naro~ito te{ke posljedice za jedinicu,po~inilac }e se kazniti kaznom zatvora od pet do petnaestgodina.(3)Vojno lice koje po~ini krivi~no djelo iz stava (1) ovog ~lana iz nehata, kaznit }e se kaznom zatvora od tri mjeseca do trigodine.(4)Ako je krivi~nim djelom iz stava (3) ovog ~lanaprouzrokovana posljedica iz stava (2) ovog ~lana, po~inilac}e se kazniti kaznom zatvora od {est mjeseci do pet godina.Neizvje{tavanje vojnih organa^lan 246 y.(1)Ko za vrijeme ratnog stanja ili vanrednog stanja ili kad jeizdato nare|enje za anga`iranje i upotrebu Oru`anih snagaBosne i Her ce go vi ne ne izvijesti nadre|enog, starijeg ilikomandu o doga|aju koji o~igledno zahtijeva neodlo`nopreduzimanje vojnih mjera, kaznit }e se kaznom zatvora dodvije godine.(2)Ako su krivi~nim djelom iz stava (1) ovog ~lanaprouzrokovane te{ke posljedice, po~inilac }e se kaznitikaznom zatvora od jedne do osam godina.Izricanje disciplinske kazne ili disciplinske mjere^lan 246 w.Za krivi~no djelo protiv Oru`anih snaga Bosne i Her ce go vi neiz ove glave ovog zakona s propisanom kaznom zatvora do trigodine, vojnom licu mo`e se umjesto krivi~nopravne sankcijeizre}i disciplinska kazna ili disciplinska mjera utvr|enapropisima kojima se ure|uje disciplinska odgovornost uOru`anim snagama Bosne i Her ce go vi ne, ako je djelo naro~itolakog oblika i ako to zahtijevaju interesi slu`be.Odgovornost za krivi~no djelo u~injeno po nare|enjunadre|enog^lan 246 ww.Nema krivi~nog djela ako njegova zakonska obilje`ja ostvaripodre|eni po nare|enju nadre|enog, a to nare|enje dato je uokviru slu`bene du`nosti, osim ako se nare|enje odnosi na~injenje genocida, ratnog zlo~ina, zlo~ina protiv ~ovje~nosti ilidrugog krivi~nog djela za koje se mo`e izre}i kazna zatvoradeset godina ili te`a kazna, ili ako je o~igledno da seizvr{enjem nare|enja ~ini krivi~no djelo."^lan 9.Zakonodavni organi entiteta }e svoje krivi~ne zakone uskladitis ovim zakonom u roku od mjesec dana od dana stupanja nasnagu ovog zakona.
Zakon o dopuni krivičnom zakona BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 30/05 17.05.2005 SG BiH 46/21, SG BiH 35/18, SG BiH 40/15, SG BiH 22/15, SG BiH 47/14, SG BiH 08/10, SG BiH 55/06, SG BiH 53/06, SG BiH 61/04, SG BiH 54/04, SG BiH 37/03 krivični zakon ZAKONO DOPUNI KRIVI^NOG ZAKONA BOSNE IHERCEGOVINE^lan 1.U Krivi~nom zakonu Bosne i Hercegovine ("Slu`beniglasnik BiH", br. 37/03 i 61/04), u XX Glavi -"KRIVI^NADJELA PROTIV PRAVOSU\A", iza ~lana 231. dodaje senovi ~lan 231a. koji glasi:"^lan 231a.Ko zna mjesto gdje se nalazi masovna grobnica, pa to neprijavi, kaznit }e se kaznom zatvora do tri godine."^lan 2.Ovaj zakon stu pa na snagu osmog dana od danaobjavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH"
Zakon o izmjenama i dopunama krivičnog zakona FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 18/05 23.03.2005 SN FBiH 75/17, SN FBiH 46/16, SN FBiH 76/14, SN FBiH 59/14, SN FBiH 42/11, SN FBiH 42/10, SN FBiH 69/04, SN FBiH 21/04, SN FBiH 36/03 krivični zakon ZAKONO IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOGA ZAKONA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINEKazneni zakon Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`benenovine Federacije BiH", br. 36/03, 37/03 i 21/04) mijenja se idopunjuje kako slijedi:^lanak 1.U ~lanku 123. stavak 1. rije~i:" oslobo|enje od kaznenogaprogona ili" bri{u se.U stavku 2. rije~i:" propisana kaznenim zakonodavstvom uFederaciji", zamjenjuju se rije~ima:"koja spadaju u nadle`nostFederacije", a rije~i:" sukladno zakonu", zamjenjuju se rije~i -ma:" na temelju posebnoga zakona".
Zakon o izmjenama i dopunama krivičnog zakona BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 61/04 29.12.2004 SG BiH 46/21, SG BiH 35/18, SG BiH 40/15, SG BiH 22/15, SG BiH 47/14, SG BiH 08/10, SG BiH 55/06, SG BiH 53/06, SG BiH 30/05, SG BiH 54/04, SG BiH 37/03 krivični zakon ZAKONO IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVI^NOG ZAKONABOSNE I HERCEGOVINE^lan 1.U Krivi~nom zakonu Bosne i Hercegovine ("Slu`beniglasnik BiH", broj 37/03) u ~lanu 1. dodaje se novi stav (30)koji glasi:"(30)Hemijsko oru`je je svaka hemikalija koja svojimdjelovanjem na `ivotne procese mo`e prouzrokovati smrt,privremenu nesposobnost ili trajna o{te}enja na ljudima,`ivotinjama ili biljkama, nezavisno od njenog porijekla iliproizvodnje (otrovna hemikalija); svaki hemijski reagenskoji u~estvuje u bilo kojoj fazi proizvodnje nekehemikalije bilo kojim na~inom (prekursor); municija inaprava namijenjena izazivanju smrti ili drugog zla ili{tete te svaka oprema posebno na~injena za direktnuupotrebu u vezi s primjenom te municije ili naprave, akotakva hemikalija, reagens, municija, naprava ili opremapodlije`u kontroli po me|unarodnoj konvenciji koju jeBosna i Hercegovina ratificirala ili po propisima Bosne iHercegovine".Dosada{nji stavovi (30) i (31) postaju stavovi (31) i (32).^lan 2.Iza ~lana 4. dodaje se novi ~lan 4.a ) koji glasi:"Su|enje ili ka`njavanje za krivi~na djela prema op}imna~elima me|unarodnog prava^lan 4.a)^lanovi 3. i 4. ovog zakona ne spre~avaju su|enje ilika`njavanje bilo kojeg lica za bilo koje ~injenje ili ne~injenjekoje je u vrijeme kada je po~injeno predstavljalo krivi~no djelo u skladu s op}im na~elima me|unarodnog prava".^lan 3.^lan 186. mijenja se i glasi:"(1)Ko upotrebom sile ili prijetnjom upotrebe sile ili drugimoblicima prinude, otmicom, prevarom ili obmanom,zloupotrebom vlasti ili utjecaja ili polo`aja bespomo}nosti ili davanjem ili primanjem isplata ili drugih koristi kako bi se postigla privola lica koje ima kontrolu nad drugimlicem, vrbuje, preveze, preda, sakrije ili primi lice, u svrhu iskori{tavanja prostitucije drugog lica ili drugih oblikaseksualnog iskori{tavanja, prisilnog rada ili usluga,ropstva ili njemu sli~nog odnosa, slu`enja, odstranjivanjadijelova ljudskog tijela ili drugog izrabljivanja,kaznit }e se kaznom zatvora od jedne do deset godina.(2)Ko vrbuje, preveze, preda, sakrije ili primi dijete ilimaloljetnika, radi izrabljivanja iz stava (1) ovog ~lana,Srijeda, 29. 12.2004.S L U @ B E N I G L A S N I K B i HBroj 61- Strana 7009 Broj 61- Strana 7010S L U @ B E N I G L A S N I K B i HSrijeda, 29. 12.2004.kaznit }e se kaznom zatvora najmanje pet godina.(3)Ko organizira ili bilo kako rukovodi grupom ljudi radi~injenja krivi~nog djela iz stava (1) ili (2) ovog ~lana,kaznit }e se kaznom zatvora najmanje deset godina ilikaznom dugotrajnog zatvora.(4)Bez utjecaja je na postojanje krivi~nog djela trgovineljudima okolnost da li je lice pristalo na izrabljivanje izstava (1) ovog ~lana".^lan 4.U ~lanu 188. iza rije~i "Ko" dodaje se zarez i rije~i: "sciljem ograni~avanja slobode kretanja ili ispoljavanja vlasti nad drugim licem", a rije~i: "njegova identifikacijska dokumenta ili paso{" zamjenjuju se rije~ima: "njegovu li~nu ili putnuispravu".^lan 5.^lan 189. mijenja se i glasi:"(1)Ko iz koristoljublja prevede preko dr`avne granice jednoili vi{e lica koja ne ispunjavaju uslove za zakoniti ulazakpreko dr`avne granice ili ko omogu}i drugomenedozvoljeni prelazak granice,kaznit }e se kaznom zatvora od {est mjeseci do pet godina.(2)Ko iz koristoljublja omogu}i licu koje nije dr`avljanindr`ave primateljice niti u njoj ima stalni boravak da ostane na podru~ju te dr`ave bez ispunjavanja uslova za zakonitiboravak,kaznit }e se nov~anom kaznom ili kaznom zatvora do trigodine.(3)Ako je pri po~injenju krivi~nog djela iz stava (1) ovog~lana doveden ili je mogao biti doveden u opasnost `ivotili sigurnost lica koja se prevode preko dr`avne granice, ili je prema njima postupano u svrhu izrabljivanja ili na drugi ne~ovje~an ili poni`avaju}i na~in,po~inilac }e se kazniti kaznom zatvora od jedne do osamgodina.(4)Ako je pri po~injenju krivi~nog djela iz stava (2) ovog~lana doveden ili je mogao biti doveden u opasnost `ivotili sigurnost lica kojima je omogu}en nezakonit ostanak na podru~ju dr`ave primateljice, ili je prema njima postupano u svrhu izrabljivanja ili na drugi ne~ovje~an iliponi`avaju}i na~in,po~inilac }e se kazniti kaznom zatvora od {est mjeseci dopet godina.(5)Ko organizira grupu ljudi ili bilo kako rukovodi grupomljudi, s ciljem po~injenja krivi~nog djela iz stava (1) ili (2) ovog ~lana,kaznit }e se kaznom zatvora najmanje deset godina ilikaznom dugotrajnog zatvora".^lan 6.U ~lanu 192. stav (1) rije~i: "li{i `ivota" i zarez iza rije~i: "Ko lice pod me|unarodnopravnom za{titom" bri{u se.^lan 7.U naslovu ~lana 193. iza rije~i: "vojnom opremom"dodaju se rije~i: "te proizvodima dvojne upotrebe".U ~lanu 193. stav (1) iza rije~i: "bez dozvole propisanezakonom Bosne i Hercegovine" dodaju se rije~i: "ili usuprotnosti s me|unarodnim pravom".Iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:"(2)Ko po~ini krivi~no djelo iz stava (1) ovog ~lana u pogledu proizvoda, ra~unarskih programa ili tehnologije koji semogu upotrijebiti u vojne svrhe,kaznit }e se kaznom zatvora od jedne do pet godina".Dosada{nji stavovi (2) i (3) postaju stavovi (3) i (4).Iza dosada{njeg stava (3), koji postaje stav (4), dodaje se novi stav (5) koji glasi:"(5)Ko po~ini krivi~no djelo iz stava (2) ovog ~lana iz nehata,kaznit }e se nov~anom kaznom ili kaznom zatvora do trigodine".^lan 8.Iza ~lana 193. dodaje se novi ~lan 193.a) koji glasi:"Nedozvoljeno oru`je i druga sredstva borbe^lan 193.a)(1)Ko, protivno propisima Bosne i Hercegovine ili pravilimame|unarodnog prava, izra|uje ili usavr{ava, proizvodi,nabavlja, gomila ili skladi{ti, nudi na prodaju ili kupuje,posreduje u kupovini ili prodaji ili na drugi na~inneposredno ili posredno prenosi drugome, posjeduje iliprevozi hemijsko ili biolo{ko oru`je ili kakvo drugosredstvo borbe koje je zabranjeno pravilimame|unarodnoga prava,kaznit }e se kaznom zatvora od jedne do deset godina.(2)Ko za vrijeme rata ili oru`anog sukoba naredi da seupotrijebi hemijsko ili biolo{ko oru`je ili kakva borbenasredstva ili na~in borbe koji su zabranjeni pravilimame|unarodnog prava, ili ih sam upotrijebi,kaznit }e se kaznom zatvora najmanje tri godine.(3)Ako je krivi~nim djelom iz stava (1) i (2) ovog ~lanaprouzrokovana smrt jednog ili vi{e lica, ili su nastupilete{ke posljedice za zdravlje ljudi ili `ivotinja ili te{keposljedice po okoli{,po~inilac }e se kazniti kaznom zatvora najmanje petgodina ili kaznom dugotrajnog zatvora.(4)Ko vojno priprema upotrebu oru`ja, sredstva ili na~ina izstava (2) ovog ~lana,kaznit }e se kaznom zatvora do tri godine".^lan 9.^lan 237. mijenja se i glasi:"(1)Ko neovla{teno drugom otkrije ono {to je saznao izsudskog, prekr{ajnog, upravnog ili disciplinskog postupkapred institucijama Bosne i Hercegovine, a {to se pozakonu ne smije objaviti ili je odlukom Suda Bosne iHercegovine ili drugog nadle`nog organa ili institucijeBosne i Hercegovine progla{eno tajnim,kaznit }e se nov~anom kaznom ili kaznom zatvora dojedne godine.(2)Ko neovla{teno objavi, posreduje u objavljivanju,omogu}i objavljivanje ili u~ini dostupnim ono {to jesaznao iz sudskog, prekr{ajnog, upravnog ili disciplinskog postupka pred institucijama Bosne i Hercegovine, a {to sepo zakonu ne smije objaviti ili je odlukom Suda Bosne iHercegovine ili drugog nadle`nog organa ili institucijeBosne i Hercegovine progla{eno tajnim,kaznit }e se nov~anom kaznom ili kaznom zatvora do trigodine".^lan 10.Naziv ~lana 240. mijenja se i glasi: "Otkrivanje identitetaza{ti}enog svjedoka".^lan 240. mijenja se i glasi:"(1)Ko neovla{teno drugome saop}i, preda ili preduzme drugu radnju s ciljem otkrivanja podataka o identitetu iliinformacija koje mogu dovesti do otkrivanja identiteta lica koje je pru`ilo dokaz ili treba pru`iti dokaz predinstitucijama Bosne i Hercegovine, a koje se po zakonu ne smiju objaviti ili su odlukom Suda Bosne i Hercegovine ili drugog nadle`nog organa ili institucije Bosne iHercegovine progla{ene tajnima,kaznit }e se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine.(2)Sudija Suda Bosne i Hercegovine ili drugo slu`beno licekoje neovla{tenom licu u~ini dostupnim podatke iliinformacije iz stava (1) ovog ~lana,kaznit }e se kaznom zatvora od {est mjeseci do pet godina. (3)Kaznom iz stava (2) ovog ~lana kaznit }e se i koneovla{teno objavi, posreduje u objavljivanju, omogu}iobjavljivanje ili u~ini dostupnim podatke ili informacije iz stava (1) ovog ~lana.(4)Ko slu~ajno do{av{i do otkrivenih, ali ne i objavljenihpodataka ili informacija iz stava (1) ovog ~lana, te podatke ili informacije prenese ili u~ini dostupnima, znaju}i zanjihovu prirodu,kaznit }e se nov~anom kaznom ili kaznom zatvora dojedne godine.(5)Po~inilac krivi~nog djela iz stava (1) i (3) ovog ~lana, kojina zahtjev nadle`nog organa ne otkrije izvor i na~insaznanja podataka ili informacija iz stava (1) ovog ~lana,kaznit }e se kaznom zatvora od jedne do osam godina.(6)Po~inilac krivi~nog djela iz stava (4) ovog ~lana, koji nazahtjev nadle`nog organa ne otkrije izvor i na~in saznanjapodataka ili informacija iz stava (1) ovog ~lana,kaznit }e se nov~anom kaznom ili kaznom zatvora do trigodine".^lan 11.Ovaj zakon stu pa na snagu osmog dana od danaobjavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH".
Zakon o izmjenama i dopunama krivičnog zakona BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 54/04 08.12.2004 SG BiH 46/21, SG BiH 35/18, SG BiH 40/15, SG BiH 22/15, SG BiH 47/14, SG BiH 08/10, SG BiH 55/06, SG BiH 53/06, SG BiH 30/05, SG BiH 61/04, SG BiH 37/03 krivični zakon AKONO IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVI^NOG ZAKONABOSNE I HERCEGOVINEKrivi~ni zakon Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnikBiH", br. 3/03, 32/03 i 37/03) mijenja se i dopunjuje kakoslijedi:^lan 1.U ~lanu 119. stav 1, rije~i: "oslobo|enje od krivi~noggonjenja ili" bri{u se.U stavu 2. rije~i: "krivi~na djela propisana ovimzakonom", zamjenjuju se rije~ima: "krivi~na djela utvr|enaprema krivi~nom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine", arije~i: "u skladu sa zakonom", zamjenjuju se rije~ima: "naosnovu posebnog zakona"
Zakon o izmjenama i dopunama krivičnog zakona FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 69/04 07.12.2004 SN FBiH 75/17, SN FBiH 46/16, SN FBiH 76/14, SN FBiH 59/14, SN FBiH 42/11, SN FBiH 42/10, SN FBiH 18/05, SN FBiH 21/04, SN FBiH 36/03 krivični zakon AKONO IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONAFEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE Kazneni zakon Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`benenovine Federacije BiH", br. 36/03, 37/03 i 21/04) mijenja se idopunjuje kako slijedi:^lanak 1. U ~lanku 123. stavak 1, rije~i: "oslobo|enje od kaznenoggonjenja ili" bri{u se.U stavku 2. rije~i: "propisana kaznenim zakonodavstvom uFederaciji", zamjenjuju se rije~ima: "koja spadaju u nadle`nostFederacije", a rije~i: "sukladno zakonu", zamjenjuju se rije~ima:"temeljem posebnog zakona".
Ispravka Krivičnog zakona FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 21/04 17.04.2004 SN FBiH 75/17, SN FBiH 46/16, SN FBiH 76/14, SN FBiH 59/14, SN FBiH 42/11, SN FBiH 42/10, SN FBiH 18/05, SN FBiH 69/04, SN FBiH 36/03 krivični zakon SPRAVKAKRIVI^NOG ZAKONAFEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE(objavljenog na bosanskom jeziku)U ~lanu 409. stav 1. rije~i: "na poziv" zamjenjuju se rije~ima:"na regrutaciju", a u stavu 3. rije~i: "izbjegavanje poziva"zamjenjuju se rije~ima: "izbjegavanje regrutacije"
Krivični zakon BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 37/03 22.11.2003 SG BiH 46/21, SG BiH 35/18, SG BiH 40/15, SG BiH 22/15, SG BiH 47/14, SG BiH 08/10, SG BiH 55/06, SG BiH 53/06, SG BiH 30/05, SG BiH 61/04, SG BiH 54/04 krivični zakon privrednog dru{tva i svi oblici povezivanja privrednihdru{tava, ustanova, institucije za vr{enje kreditnih i drugihbankarskih poslova, za osiguranje imovine i osoba, kao idruge finansijske institucije, fond, politi~ke organizacije iudru`enja gra|ana i drugi oblici udru`ivanja koji mogu dasti~u sredstva i da ih koriste na isti na~in kao i svaka drugainstitucija ili organ koji ostvaruje i koristi sredstva i kojemje zakonom priznato svojstvo pravne osobe.(11)Privredno dru{tvoje, u smislu ovog zakona, korporacija,preduze}e, firma, partnerstvo i svaki organizacioni oblikregistriran za obavljanje privredne djelatnosti.(12)Udru`enjeje bilo koji oblik udru`ivanja tri ili vi{e osoba.(13)Vi{e osobaje najmanje dvije osobe ili vi{e njih.(14)Skupina ljudije najmanje pet osoba ili vi{e njih.(15)Grupa ljudije udru`enje od najmanje tri osobe koje supovezane radi trajnog, ponovljenog ili povremenog ~injenjakrivi~nih djela, pri ~emu svaka od tih osoba daje svoj udio uu~injenju krivi~nog djela.(16)Organizirana grupa ljudije grupa ljudi koja je formirana,a nije spontano nastala, radi neposredno slijede}eg u~injenjakrivi~nog djela i ~iji ~lanovi ne moraju imati formalnodefinirane uloge, koja ne mora imati kontinuitet ~lanstva nirazvijenu organizaciju.(17)Zlo~ina~ka organizacijaje organizirana grupa ljudi odnajmanje tri osobe, koja postoji neko vrijeme, djeluju}i ucilju u~injenja jednog ili vi{e krivi~nih djela za koja se pozakonu mo`e izre}i kazna zatvora tri godine ili te`a kazna.(18)Osoba pod me|unarodnopravnom za{titomje {efdr`ave, uklju~uju}i bilo kojeg ~lana kolektivnog organa kojiobavlja funkciju {efa dr`ave prema ustavu te dr`ave,predsjednik vlade i ministar vanjskih poslova, kadgod sebilo koja od tih osoba nalazi izvan svoje dr`ave, kao i~lanovi njihovih obitelji koji su u njihovom dru{tvu, te svakifunkcioner ili predstavnik dr`ave ili funkcioner ili drugipredstavnikme|unarodneorganizacijekojaimame|udr`avni karakter, koji je u vrijeme i na mjestu kada jenad njim, njegovim slu`benim prostorijama, privatnimstanom ili prijevoznim sredstvom u~injeno krivi~no djelo,prema me|unarodnom pravu imao pravo na posebnu za{tituod napada na njegovu osobu, slobodu ili dostojanstvo, kao i~lanovi njegove obitelji koji ~ine njegovo doma}instvo.(19)Izbjeglice i raseljena licasu, u smislu ovog zakona, vi{eosoba koje su napustile svoju imovinu na teritoriji Bosne iHercegovine, u vremenskom periodu izme|u 30. aprila1991. godine i 4. aprila 1998. godine na teritoriji FederacijeBosne i Hercegovine, a izme|u 30. aprila 1991. godine i 19.decembra 1998. godine na teritoriji Republike Srpske, zakoje se pretpostavlja da su izbjeglice ili raseljena lica poAneksu 7. Op}eg okvirnog sporazuma za mir u Bosni iHercegovini.(20)Dr`avna tajnaje podatak ili isprava koja je zakonom,drugim propisom ili op}im aktom nadle`nog tijeladonesenim na osnovu zakona, odre|ena dr`avnom tajnom,a otkrivanjem koje bi nastupile {tetne posljedice zanacionalnu sigurnost ili nacionalni interes Bosne iHercegovine.(21)Vojna tajnaje podatak ili isprava koja je zakonom Bosne iHercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine ili RepublikeSrpske, drugim propisom Bosne i Hercegovine, FederacijeBosne i Hercegovine ili Republike Srpske, ili aktomnadle`nog organa Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne iHercegovine ili Republike Srpske donesenim na osnovuzakona progla{ena vojnom tajnom.(22)Slu`bena tajnaje podatak ili isprava koja je zakonomBosneiHercegovine,drugimpropisomBosneiHercegovine ili op}im aktom nadle`ne institucije Bosne iHercegovine donesenim na osnovu zakona progla{enaslu`benom tajnom.(23)Isprava ili dokumentje svaki predmet koji je podoban iliodre|en da slu`i kao dokaz kakve ~injenice koja je odzna~enja za pravne odnose.(24)Novacje metalno ili papirnato sredstvo pla}anja koje je naosnovu zakona u opticaju u Bosni i Hercegovini ili u stranojdr`avi.(25)Znaci za vrijednostpodrazumijevaju i strane znakove zavrijednost.(26)Pokretna stvarje i svaka proizvedena ili skupljena energijaza davanje svjetlosti, toplote ili kretanja, kao i telefonski idrugi impulsi.(27)Motorno voziloje svako prometno sredstvo na motornipogon u suhozemnom, vodenom ili zra~nom prometu.(28)Silaje i primjena hipnoze ili omamljuju}ih sredstava sciljem da se neko protiv svoje volje dovede u nesvjesnostanje ili onesposobi za otpor.(29)Opojna drogaje medicinski lijek ili opasna supstanca sadiktivnim i psihotropnim svojstvima, ili suspstanca koja selahko mo`e pretvoriti u takvu supstancu, ako podlije`ekontroli prema me|unarodnoj konvenciji koju je Bosna iHercegovina ratificirala, ili supstanca koja je progla{enaopojnom drogom od strane nadle`ne institucije Bosne iHercegovine ili nadle`ne institucije entiteta.(30)Me|unarodni krivi~ni sudpodrazumijeva Me|unarodnikrivi~ni sud za podru~je biv{e Jugoslavije.(31) Izra`avanje u jednom gramati~kom rodu, mu{kom ili`enskom, uklju~uje oba roda fizi~kih osoba.II - GLAVA DRUGA - OSNOVNE ODREDBEOsnova i granice krivi~nopravne prinude^lan 2.(1)Krivi~na djela i krivi~nopravne sankcije se propisuju samoza ona pona{anja kojima se tako ugro`avaju ili povrje|ujuosobne slobode i prava ~ovjeka te druga prava i dru{tvenevrijednosti zajam~ene i za{ti}ene Ustavom Bosne iHercegovine i me|unarodnim pravom, da se njihova za{titane bi mogla ostvariti bez krivi~nopravne prinude.(2)Propisivanjekrivi~nihdjelaivrsteirasponakrivi~nopravnih sankcija zasniva se na neophodnostiprimjene krivi~nopravne prinude i njenoj srazmjernostija~ini opasnosti za osobne slobode i prava ~ovjeka, te drugeosnovne vrijednosti.Na~elo zakonitosti^lan 3.(1)Krivi~na djela i krivi~nopravne sankcije propisuju se samozakonom.(2)Nikomenemo`ebitiizre~enakaznailidrugakrivi~nopravna sankcija za djelo koje, prije nego {to jeu~injeno, nije bilo zakonom ili me|unarodnim pravompropisano kao krivi~no djelo i za koje zakonom nije bilapropisana kazna.Vremensko va`enje krivi~nog zakona^lan 4.(1)Na u~inioca krivi~nog djela primjenjuje se zakon koji je biona snazi u vrijeme u~injenja krivi~nog djela.(2)Ako se poslije u~injenja krivi~nog djela jednom ili vi{e putaizmijeni zakon, primijenit }e se zakon koji je bla`i zau~inioca.Vrste krivi~nopravnih sankcija^lan 5.Krivi~nopravne sankcije su: kazne, uvjetna osuda, mjeresigurnosti i odgojne mjere.Broj 37 - Strana 868SLU@BENI GLASNIK BiHSubota, 22. novembra 2003. Svrha krivi~nopravnih sankcija^lan 6.Svrha krivi~nopravnih sankcija je:b) preventivni uticaj na druge da po{tuju pravni sistem ine u~ine krivi~na djela;c) spre~avanje u~inioca da u~ini krivi~na djela ipodsticanje njegovog preodgoja.Ograni~enja u izvr{enju krivi~nopravnih sankcija^lan 7.U~iniocu krivi~nog djela u izvr{enju krivi~nopravnesankcije mogu biti oduzeta ili ograni~ena odre|ena prava samou mjeri koja odgovara prirodi i sadr`ini te sankcije i samo nana~in kojim se osigurava po{tivanje osobe u~inioca i njegovoljudsko dostojanstvo, u skladu s me|unarodnim pravom.III - GLAVA TRE]A - PRIMJENA KRIVI^NOGZAKONODAVSTVA BOSNE I HERCEGOVINEIsklju~enje primjene krivi~nog zakonodavstva Bosne iHercegovine prema djeci^lan 8.Krivi~no zakonodavstvo Bosne i Hercegovine se neprimjenjuje prema djetetu koje u vrijeme u~injenja krivi~nogdjela nije navr{ilo ~etrnaest godina `ivota.Primjena krivi~nog zakonodavstva Bosne i Hercegovineprema maloljetnicima^lan 9.Krivi~nozakonodavstvoBosneiHercegovineseprimjenjuje prema maloljetnicima u skladu s glavom X (Pravilao odgojnim preporukama, odgojnim mjerama i o ka`njavanjumaloljetnika) ovog zakona i drugim zakonima Bosne iHercegovine.Primjena krivi~nog zakonodavstva Bosne i Hercegovine napravne osobe^lan 10.Krivi~nozakonodavstvoBosneiHercegovineseprimjenjuje na pravne osobe u skladu s glavom XIV(Odgovornost pravnih osoba za krivi~na djela) ovog zakona idrugim zakonima Bosne i Hercegovine.Primjena krivi~nog zakonodavstva Bosne i Hercegovineprema svakom ko na teritoriji Bosne i Hercegovine u~inikrivi~no djelo^lan 11.(1)Krivi~nozakonodavstvoBosneiHercegovineseprimjenjuje prema svakom ko u~ini krivi~no djelo nateritoriji Bosne i Hercegovine.(2)Krivi~nozakonodavstvoBosneiHercegovineseprimjenjuje prema svakom ko u~ini krivi~no djelo nadoma}em plovilu, bez obzira gdje se plovilo nalazilo uvrijeme u~injenja krivi~nog djela.(3)Krivi~nozakonodavstvoBosneiHercegovineseprimjenjuje prema svakom ko u~ini krivi~no djelo udoma}em civilnom zrakoplovu dok je u letu ili u doma}emvojnom zrakoplovu, bez obzira gdje se zrakoplov nalazio uvrijeme u~injenja krivi~nog djela.Primjena krivi~nog zakonodavstva Bosne i Hercegovine zakrivi~na djela u~injena izvan Bosne i Hercegovine^lan 12.(1)Krivi~no zakonodavstvo Bosne i Hercegovine primjenjujese prema svakome ko izvan njezine teritorije u~ini:a) bilo koje krivi~no djelo protiv integriteta Bosne iHercegovine iz glave XVI (Krivi~na djela protivintegriteta Bosne i Hercegovine) ovog zakona;b) krivi~no djelo krivotvorenja novca ili krivotvorenjavrijednosnih papira Bosne i Hercegovine, krivi~nodjelokrivotvorenjaznakovazavrijednostilikrivotvorenja znakova za obilje`avanje robe, mjera iutega izdatih na osnovi propisa institucija Bosne iHercegovine iz ~l. 205. do 208. ovog zakona;c) krivi~no djelo koje je Bosna i Hercegovina obaveznaka`njavati prema propisima me|unarodnog prava,me|unarodnih ili me|udr`avnih ugovora;d) krivi~no djelo protiv slu`bene ili odgovorne osobe uinstitucijama Bosne i Hercegovine u vezi s njezinomslu`bom.(2)Krivi~no zakonodavstvo Bosne i Hercegovine primjenjujese prema dr`avljaninu Bosne i Hercegovine koji izvanteritorije Bosne i Hercegovine u~ini bilo koje drugokrivi~no djelo osim onih koja su obuhva}ena odredbomstava 1. ovogjelimi~.(3)Krivi~no zakonodavstvo Bosne i Hercegovine primjenjujese prema strancu koji izvan teritorije Bosne i Hercegovineprema Bosni i Hercegovini ili njezinom dr`avljaninu u~inibilo koje krivi~no djelo koje nije obuhva}eno odredbomstava 1. ovog ~lana.(4)Krivi~no zakonodavstvo Bosne i Hercegovine primjenjujese prema strancu koji izvan teritorije Bosne i Hercegovineprema stranoj dr`avi ili prema strancu u~ini krivi~no djeloza koje se po tom zakonodavstvu mo`e izre}i kazna zatvoraod pet godina ili te`a kazna.(5)U slu~ajevima iz st. 2. i 3. ovog ~lana krivi~nozakonodavstvo Bosne i Hercegovine primijenit }e se samoako se u~inilac krivi~nog djela zatekne na teritoriji Bosne iHercegovine ili joj bude izru~en, a u slu~aju iz stava 4. ovog~lana samo ako se u~inilac zatekne na teritoriji Bosne iHercegovine i ne bude izru~en drugoj dr`avi.Primjena op}eg dijela ovog zakona^lan 13.(1)Odredbe op}eg dijela ovog zakona primjenjuju se premau~iniocima svih krivi~nih djela propisanih u zakonimaBosne i Hercegovine.(2)Odredbe op}eg dijela ovog zakona primjenjuju se premamaloljetnicima,osimakozakonomnijedruga~ijepropisano.(3)Odredbe op}eg dijela ovog zakona primjenjuju se na pravneosobe, osim ako ovim zakonom nije druga~ije propisano.IV - GLAVA ^ETVRTA - ZASTARJELOSTZastarjelost krivi~nog gonjenja^lan 14.(1)Ako u ovom zakonu nije druk~ije propisano, krivi~nogonjenje ne mo`e se poduzeti kad od u~injenja krivi~nogdjela protekne:a) tridesetpet godina za krivi~no djelo s propisanomkaznom dugotrajnog zatvora;b) dvadeset godina za krivi~no djelo s propisanomkaznom zatvora preko deset godina;c) petnaest godina za krivi~no djelo s propisanom kaznomzatvora preko pet godina;d) deset godina za krivi~no djelo s propisanom kaznomzatvora preko tri godine;e) pet godina za krivi~no djelo s propisanom kaznomzatvora preko jedne godine;f) tri godine za krivi~no djelo s propisanom kaznomzatvora do jedne godine ili nov~anom kaznom.Subota, 22. novembra 2003.SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 37 - Strana 869 (2)Ako je za krivi~no djelo propisano vi{e kazni, rokzastarjelosti odre|uje se po najte`oj propisanoj kazni.Tok i prekid zastarjelosti krivi~nog gonjenja^lan 15.(1)Zastarijevanje krivi~nog gonjenja po~inje od dana kad jekrivi~no djelo u~injeno.(2)Zastarijevanje ne te~e za vrijeme za koje se po zakonukrivi~no gonjenje ne mo`e poduzeti ili nastaviti.(3)Zastarijevanje se prekida svakom procesnom radnjom kojase poduzima radi gonjenja u~inioca zbog u~injenogkrivi~nog djela.(4)Zastarijevanje se prekida i kad u~inilac, u vrijeme dok te~erok zastarjelosti, u~ini isto tako te{ko ili te`e krivi~no djelo.(5)Sa svakim prekidom zastarijevanje po~inje ponovno te}i.(6)Zastarjelost krivi~nog gonjenja nastupa u svakom slu~ajukad protekne dvaput onoliko vremena koliko se po zakonutra`i za zastarjelost krivi~nog gonjenja.Zastarjelost izvr{enja kazne^lan 16.Ako u ovom zakonu nije druk~ije propisano, izre~ena kaznane}e se izvr{iti kad od dana pravosna`nosti presude kojom jekazna izre~ena protekne:a) tridesetpet godina ako je izre~ena kazna dugotrajnogzatvora;b) dvadeset godina ako je izre~ena kazna zatvora prekodeset godina;c) petnaest godina ako je izre~ena kazna zatvora preko petgodina;d) deset godina ako je izre~ena kazna zatvora preko trigodine;e) pet godina ako je izre~ena kazna zatvora preko jednegodine;f) tri godine ako je izre~ena kazna zatvora do jednegodine ili nov~ana kazna.Zastarjelost izvr{enja sporednih kazni i mjera sigurnosti^lan 17.(1)Zastarjelost izvr{enja nov~ane kazne kao sporedne kaznenastupa kad protekne dvije godine od dana pravosna`nostipresude kojom je ta kazna izre~ena.(2)Zastarjelostizvr{enjamjeresigurnostiobaveznogpsihijatrijskog lije~enja i mjere sigurnosti oduzimanjapredmeta nastupa kad protekne pet godina od danapravosna`nosti odluke kojom su te mjere izre~ene.(3)Zastarjelost izvr{enja mjere sigurnosti zabrane vr{enjapoziva, djelatnosti ili du`nosti nastupa kad protekne onolikovremena koliko je sud odredio za trajanje te mjere.Tok i prekid zastarijevanja izvr{enja kazne i mjerasigurnosti^lan 18.(1)Zastarijevanjeizvr{enjakaznepo~injeoddanapravosna`nosti presude kojom je kazna izre~ena, a u slu~ajuopoziva uvjetne osude, od dana pravosna`nosti odluke oopozivu uvjetne osude.(2)Zastarijevanje ne te~e za vrijeme za koje se po zakonuizvr{enje kazne ne mo`e poduzeti.(3)Zastarijevanje se prekida svakom radnjom nadle`nogorgana koja se poduzima radi izvr{enja kazne.(4)Sa svakim prekidom zastarijevanje po~inje ponovno te}i.(5)Zastarjelost izvr{enja kazne nastupa u svakom slu~aju kadprotekne dvaput onoliko vremena koliko se po zakonu tra`iza zastarjelost izvr{enja kazne.(6)Odredbe st. 2. do 5. ovog ~lana primjenjuju se i nazastarjelost izvr{enja mjera sigurnosti.Nezastarivost krivi~nog gonjenja i izvr{enja kazne^lan 19.Krivi~no gonjenje i izvr{enje kazne ne zastarijeva zakrivi~na djela genocida, zlo~ina protiv ~ovje~nosti te ratnihzlo~ina, kao ni za krivi~na djela za koja po me|unarodnompravu zastarjelost ne mo`e nastupiti.V - GLAVA PETA - KRIVI^NO DJELOKrivi~no djelo^lan 20.Krivi~no djelo je protupravno djelo koje je zakonompropisano kao krivi~no djelo, ~ija su obilje`ja propisanazakonom i za koje je zakonom propisana krivi~nopravnasankcija.Na~in u~injenja krivi~nog djela^lan 21.(1)Krivi~no djelo mo`e se u~initi ~injenjem ili ne~injenjem.(2)Krivi~no djelo je u~injeno ne~injenjem kad je u~inilac kojije pravno obavezan sprije~iti nastupanje zakonom opisaneposljedice krivi~nog djela to propustio u~initi, a takvo jepropu{tanje po djelovanju i zna~enju jedanko u~injenju togkrivi~nog djela ~injenjem.Vrijeme u~injenja krivi~nog djela^lan 22.Krivi~no djelo je u~injeno u vrijeme kad je u~inilac radio ilibio du`an raditi, bez obzira na to kad je posljedica ~injenja iline~injenja nastupila.Mjesto u~injenja krivi~nog djela^lan 23.(1)Krivi~no djelo je u~injeno kako u mjestu gdje je u~inilac ra-dio ili je bio du`an raditi, tako i u mjestu gdje je posljedica~injenja ili ne~injenja potpuno ili djelimi~no nastupila.(2)Krivi~no djelo je u slu~aju ka`njivog poku{aja u~injenokako u mjestu gdje je u~inilac radio ili je bio du`an raditi,tako i u mjestu gdje je prema njegovom umi{ljaju posljedicanjegovog ~injenja ili ne~injenja potpuno ili djelimi~notrebala nastupiti.(3)Krivi~no djelo je u slu~aju sau~esni{tva u~injeno u mjestuutvr|enom u stavu 1. ovog ~lana i u mjestu gdje jesau~esnik radio ili je bio du`an raditi ili u mjestu gdje jeprema umi{ljaju sau~esnika posljedica njegovog ~injenja iline~injenja trebala nastupiti.Nu`na odbrana^lan 24.(1)Nije krivi~no djelo ono djelo koje je u~injeno u nu`nojodbrani.(2)Nu`na je ona odbrana koja je neophodno potrebna dau~inilac od sebe ili drugog odbije istovremeni ili direktnopredstoje}i protupravni napad, a koja je srazmjerna napadu.(3)U~inilac koji prekora~i granice nu`ne odbrane mo`e sebla`e kazniti, a ako je prekora~enje u~inio zbog jakerazdra`enosti ili straha izazvanog napadom, mo`e se iosloboditi od kazne.Krajnja nu`da^lan 25.(1)Nije krivi~no djelo ono djelo koje je u~injeno u krajnjojnu`di.(2)Krajnja nu`da postoji kad je djelo u~injeno da u~inilac odsebe ili drugog otkloni istovremenu ili direktno predstoje}uBroj 37 - Strana 870SLU@BENI GLASNIK BiHSubota, 22. novembra 2003. neskrivljenu opasnost koja se na drugi na~in nije moglaotkloniti, a pritom u~injeno zlo nije ve}e od zla koje jeprijetilo.(3)U~inilac koji sam izazove opasnost ali iz nehata, iliprekora~i granice krajnje nu`de, mo`e se bla`e kazniti, aako je prekora~enje u~injeno pod osobito olak{avaju}imokolnostima, mo`e se i osloboditi od kazne.(4)Nema krajnje nu`de ako je u~inilac bio du`an izlo`iti seopasnosti.Poku{aj^lan 26.(1)Ko s umi{ljajem zapo~ne ~injenje krivi~nog djela, ali ga nedovr{i, kaznit }e se za poku{aj krivi~nog djela ako se za tokrivi~no djelo mo`e izre}i kazna zatvora od tri godine ilite`a kazna, a za poku{aj drugog krivi~nog djela kad zakonizri~ito propisuje ka`njavanje i za poku{aj.(2)U~inilac }e se za poku{aj krivi~nog djela kazniti ugranicama kazne propisane za to krivi~no djelo, a mo`e se ibla`e kazniti.Nepodobni poku{aj^lan 27.U~inilac koji poku{a u~initi krivi~no djelo nepodobnimsredstvom ili prema nepodobnom predmetu, mo`e se osloboditiod kazne ili se mo`e bla`e kazniti.Dobrovoljni odustanak^lan 28.(1)U~inilac koji je poku{ao u~initi krivi~no djelo, ali jedobrovoljno odustao od ka`njivog poku{aja, mo`e seosloboditi od kazne.(2)U slu~aju dobrovoljnog odustanka od ka`njivog poku{ajau~inilac }e se kazniti za one radnje koje ~ine neko drugosamostalno krivi~no djelo.Sau~inilaci^lan 29.Ako vi{e osoba, u~estvovanjem u u~injenju krivi~nog djelaili preduzimaju}i {to drugo ~ime se na odlu~uju}i na~indoprinosi u~injenju krivi~nog djela, zajedni~ki u~ine krivi~nodjelo, svaka od njih kaznit }e se kaznom propisanom za tokrivi~no djelo.Podstrekavanje^lan 30.(1)Ko drugog s umi{ljajem podstrekava da u~ini krivi~no djelokaznit }e se kao da ga je sam u~inio.(2)Ko drugog s umi{ljajem podstrekava na u~injenje krivi~nogdjela za koje se po zakonu mo`e izre}i kazna zatvora od trigodine ili te`a kazna, a krivi~no djelo ne bude ni poku{ano,kaznit }e se kao za poku{aj krivi~nog djela.Pomaganje^lan 31.(1)Ko drugom s umi{ljajem pomogne u u~injenju krivi~nogdjela, kaznit }e se kao da ga je sam u~inio, a mo`e se i bla`ekazniti.(2)Kao pomaganje u u~injenju krivi~nog djela smatra seosobito: davanje savjeta ili uputa kako da se u~ini krivi~nodjelo, stavljanje na raspolaganje u~iniocu sredstava zau~injenje krivi~nog djela, uklanjanje prepreka za u~injenjekrivi~nog djela te unaprijed obe}ano prikrivanje krivi~nogdjela, u~inioca, sredstava kojima je krivi~no djelo u~injeno,tragova krivi~nog djela ili predmeta pribavljenih krivi~nimdjelom.Granice krivi~ne odgovornosti i ka`njivosti sau~esnika^lan 32.(1)Sau~inilac je krivi~no odgovoran u granicama svojegumi{ljaja ili nehata, a podstreka~ i pomaga~ u granicamasvog umi{ljaja.(2)Sau~inioca, podstreka~a ili pomaga~a koji dobrovoljnosprije~i u~injenje krivi~nog djela sud }e oslobodit od kazne.(3)Osobni odnosi, svojstva i okolnosti zbog kojih zakonisklju~uje krivi~nu odgovornost ili dopu{ta oslobo|enje odkazne ili ubla`avanje kazne, mogu se uzeti u obzir samoonom u~iniocu, sau~iniocu, podstreka~u ili pomaga~u kodkojega takvi odnosi, svojstva i okolnosti postoje.VI - GLAVA [ESTA - KRIVI^NA ODGOVORNOSTElementi krivi~ne odgovornosti^lan 33.(1)Krivi~no je odgovoran u~inilac koji je ura~unljiv i kriv zau~injeno krivi~no djelo.(2)U~inilac je kriv ako je krivi~no djelo u~inio s umi{ljajem.(3)U~inilac je kriv i ako je krivi~no djelo u~inio iz nehata, akoto zakon izri~ito propisuje.Ura~unljivost^lan 34.(1)Nije ura~unljiva osoba koja u vrijeme u~injenja krivi~nogdjela nije mogla shvatiti zna~aj svog djela ili nije moglaupravljati svojim postupcima zbog trajne ili privremenedu{evne bolesti, privremene du{evne poreme}enosti ilizaostalog du{evnog razvoja (neura~unljivost).(2)U~inilac krivi~nog djela ~ija je sposobnost da shvati zna~ajsvog djela ili sposobnost da upravlja svojim postupcima bilabitno smanjena zbog nekog stanja iz stava 1. ovog ~lanamo`e se bla`e kazniti (bitno smanjena ura~unljivost).(3)Krivi~no je odgovoran u~inilac krivi~nog djela koji jeupotrebom alkohola, droga ili na drugi na~in doveo sebe ustanje u kome nije mogao shvatiti zna~aj svog djela iliupravljati svojim postupcima, ako je u vrijeme dovo|enja uto stanje djelo bilo obuhva}eno njegovim umi{ljajem ili je uodnosu prema krivi~nom djelu kod njega postojao nehat azakon za takvo djelo propisuje krivi~nu odgovornost i zanehat (samoskrivljena neura~unljivost).(4)Bitno smanjena ura~unljivost u koju se u~inilac doveo nana~in iz stava 3. ovog ~lana ne mo`e biti osnov zaubla`avanje kazne.Umi{ljaj^lan 35.(1)Krivi~no djelo mo`e biti u~injeno s direktnim ilieventualnim umi{ljajem.(2)U~inilac postupa s direktnim umi{ljajem kada je biosvjestan svog djela i htio njegovo u~injenje.(3)U~inilac postupa s eventualnim umi{ljajem kada je biosvjestan da zbog njegovog ~injenja ili ne~injenja mo`enastupiti zabranjena posljedica, ali je pristao na njenonastupanje.Nehat^lan 36.(1)Krivi~no djelo mo`e biti u~injeno iz svjesnog ili nesvjesnognehata.(2)U~inilac postupa iz svjesnog nehata kada je bio svjestan dazbog njegovog ~injenja ili ne~injenja mo`e nastupitizabranjena posljedica, ali je olahko dr`ao da ona ne}enastupiti ili da }e je mo}i sprije~iti.(3)U~inilac postupa iz nesvjesnog nehata kad u~inilac nije biosvjestan mogu}nosti nastupanja zabranjene posljedice, iakoSubota, 22. novembra 2003.SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 37 - Strana 871 je prema okolnostima i prema svojim osobnim svojstvimabio du`an i mogao biti svjestan te mogu}nosti.Stvarna zabluda^lan 37.(1)Nije krivi~no odgovorna osoba koja u vrijeme u~injenjakrivi~nog djela nije bila svjesna nekog njegovog zakonompropisanog obilje`ja, ili koja je pogre{no smatrala dapostoje okolnosti prema kojima bi, da su one stvarnopostojale, to djelo bilo dopu{teno.(2)Ako je osoba bila u zabludi iz nehata, krivi~no je odgovornaza krivi~no djelo u~injeno iz nehata ako zakon za tokrivi~no djelo propisuje ka`njavanje i za nehat.Pravna zabluda^lan 38.U~inilac krivi~nog djela koji iz opravdanih razloga nijeznao da je to djelo zabranjeno, mo`e se bla`e kazniti iliosloboditi od kazne.VII - GLAVA SEDMA - KAZNESvrha ka`njavanja^lan 39.Svrha ka`njavanja je:a) da se izrazi dru{tvena osuda u~injenog krivi~nog djela;b) da se uti~e na u~inioca da ubudu}e ne ~ini krivi~nadjela;c) daseuti~enaostaledane~inekrivi~nadjela;d) i da se uti~e na svijest gra|ana o pogibeljnosti krivi~nihdjela i o pravednosti ka`njavanja u~inioca.Vrste kazni^lan 40.Krivi~no odgovornim u~inilacima krivi~nih djela mogu seizre}i ove kazne:a) kazna zatvora;b) nov~ana kazna.Glavna i sporedna kazna^lan 41.(1)Kazna zatvora mo`e se izre}i samo kao glavna kazna.(2)Nov~ana kazna mo`e se izre}i i kao glavna i kao sporednakazna.(3)Ako su za jedno krivi~no djelo propisane obje kazne, samose jedna mo`e izre}i kao glavna.(4)Za krivi~na djela u~injena iz koristoljublja nov~ana kaznakao sporedna mo`e se izre}i i kad nije propisana zakonom,ili kad je zakonom propisano da }e se u~inilac kaznitikaznom zatvora ili nov~anom kaznom, a sud kao glavnukaznu izrekne kaznu zatvora.Kazna zatvora^lan 42.(1)Kazna zatvora ne mo`e biti kra}a od trideset dana ni du`aod dvadeset godina.(2)Za najte`e oblike te{kih krivi~nih djela u~injenih sumi{ljajem, mo`e se propisati kazna zatvora u trajanju oddvadeset do ~etrdesetpet godina (dugotrajni zatvor).(3)Kazna dugotrajnog zatvora nikada se ne mo`e propisati kaojedina glavna kazna za pojedino krivi~no djelo.(4)Kazna dugotrajnog zatvora ne mo`e se izre}i u~iniocu kojiuvrijemeu~injenjakrivi~nogdjelanijenavr{iodvadesetijednu godinu `ivota.(5)Pod uvjetima propisanim glavom X (Pravila o odgojnimpreporukama, odgojnim mjerama i o ka`njavanju maloljet-nika) ovog zakona mo`e se izre}i kazna maloljetni~kogzatvora. Kazna maloljetni~kog zatvora je po svojoj svrsi,prirodi, trajanju i na~inu izvr{enja posebna kazna li{enjaslobode.(6)Kazna zatvora se izri~e na pune godine i mjesece, a do {estmjeseci i na pune dane. Kazna dugotrajnog zatvora se izri~esamo na pune godine.(7)Ako je izre~ena kazna dugotrajnog zatvora, amnestija ipomilovanje mogu se dati tek nakon izdr`anih tri petine tekazne.Rad za op}e dobro na slobodi^lan 43.(1)Kad sud odmjeri i izrekne kaznu zatvora od najvi{e {estmjeseci, istovremeno mo`e odrediti da se izre~ena kazna, uzpristanak optu`enog, zamijeni radom za op}e dobro naslobodi.(2)Odluka da se kazna zatvora zamijeni radom za op}e dobrona slobodi zasniva se na ocjeni da, uzimaju}i u obzir sveokolnosti koje odre|uju vrstu i raspon kazne, izvr{enjekazne zatvora ne bi bilo neophodno za ostvarenje svrheka`njavanja, ali istovremeno uvjetna kazna ne bi biladovoljna za postizanje op}e svrhe krivi~nopravnih sankcija.(3)Rad za op}e dobro na slobodi odre|uje se u trajanjusrazmjernom izre~enoj kazni zatvora, od najmanje deset donajvi{e {ezdeset radnih dana. Rok izvr{enja rada za op}edobro na slobodi ne mo`e biti kra}i od jednog mjeseca nitidu`i od jedne godine.(4)Odmjeravaju}i trajanje rada za op}e dobro na slobodi kao iroka izvr{enja tog rada, sud }e uzeti u obzir izre~enu kaznuzatvora koja se zamjenjuje i mogu}nosti u~inioca u pogledunjegove osobne situacije i zaposlenja.(5)U slu~aju kada osu|eni po isteku odre|enog roka, nijeizvr{io ili je samo djelimi~no izvr{io rad za op}e dobro naslobodi, sud }e donijeti odluku o izvr{enju kazne zatvora utrajanju srazmjernom vremenu preostalog rada za op}edobro na slobodi.(6)Zamjena kazne zatvora radom za op}e dobro na slobodimo`e se primijeniti i u slu~ajevima kada se nov~ana kaznazamjenjuje kaznom zatvora prema odredbama ~lana 47.(Zamjena nov~ane kazne) ovog zakona.(7)Raspore|ivanje na rad za op}e dobro na slobodi u smisluvrste i radnog mjesta vr{i Ministarstvo pravde Bosne iHercegovine, vode}i ra~una o sposobnostima i znanjimaosu|enog.Uvjetni otpust^lan 44.(1)Osu|eni koji je izdr`ao polovinu, te izuzetno osu|eni koji jeizdr`ao jednu tre}inu kazne zatvora, mo`e biti oslobo|enizdr`avanja kazne zatvora pod uvjetom da ne u~ini novokrivi~no djelo prije isteka trajanja kazne (uvjetni otpust).(2)Osu|eni koji je izdr`ao polovinu kazne zatvora mo`e bitioslobo|en izdr`avanja kazne zatvora ako se za vrijemeizdr`avanja kazne zatvora njegovo pona{anje popravi do temjere da se mo`e opravdano o~ekivati da }e se nakonotpusta s izdr`avanja kazne zatvora pona{ati primjereno, anaro~ito da ne}e u~initi krivi~na djela. Prilikom odlu~ivanjao uvjetnom otpustu osu|enog, uzet }e se u obzir njegovopona{anje u toku izdr`avanja kazne kao i druge okolnostikoje ukazuju na to da je svrha ka`navanja postignuta.(3)Osu|eni koji je izdr`ao jednu tre}inu kazne zatvora mo`ebiti uvjetno otpu{ten ukoliko postoje uvjeti iz stava 1. ovog~lana i ukoliko posebne okolnosti vezane za li~nostosu|enog jasno ukazuju da je postignuta svrha ka`njavanja.(4)Osu|eni na kaznu dugotrajnog zatvora mo`e biti uvjetnootpu{ten nakon izdr`ane tri petine te kazne.Broj 37 - Strana 872SLU@BENI GLASNIK BiHSubota, 22. novembra 2003. Opoziv uvjetnog otpusta^lan 45.(1)Sud }e opozvati uvjetni otpust ako osu|eni za vrijemeuvjetnog otpusta u~ini jedno ili vi{e krivi~nih djela za kojamu je izre~ena kazna zatvora od jedne godine ili te`a kazna.(2)Sud mo`e opozvati uvjetni otpust ako osu|eni na uvjetnomotpustu u~ini jedno ili vi{e krivi~nih djela za koja jeizre~ena kazna zatvora do jedne godine. Prilikomodlu~ivanja da li da opozove uvjetni otpust, sud naro~itouzima u obzir sli~nost u~injenih djela, njihov zna~aj, motiveiz kojih su u~injena, kao i druge okolnosti koje ukazuju naprikladnost opoziva uvjetnog otpusta.(3)Prilikom izricanja opoziva uvjetnog otpusta, sud izri~ekaznu uzimaju}i ranije izre~enu kaznu kao ve} utvr|enu.Dio kazne koji je osu|eni izdr`ao prema ranijoj presudiura~unava se u izdr`avanje naknadne kazne, ali se vrijemeprovedeno na uvjetnom otpustu ne ura~unava.(4)Odredbe stavova 1. do 3. ovog ~lana primjenjuju se i kadase osu|enom na uvjetnom otpustu sudi za krivi~no djelou~injeno prije njegovog uvjetnog otpusta.(5)Ako je osu|eni na uvjetnom otpustu osu|en na kaznuzatvora do jedne godine i ako sud ne opozove uvjetniotpust, vrijeme uvjetnog otpusta se produ`ava za vrijemekoje je osu|eni proveo na izdr`avanju kazne zatvora.Nov~ana kazna^lan 46.(1)Nov~ana kazna se izri~e u dnevnim iznosima, a ako to nijemogu}e mo`e se izre}i u odre|enom iznosu.(2)Ako se nov~ana kazna izri~e u dnevnim iznosima, mo`eiznositi najmanje pet a najvi{e tristo{ezdeset dnevnihiznosa, a za krivi~na djela u~injena iz koristoljublja najvi{ehiljadu petsto dnevnih iznosa, osim u slu~ajevimapropisanim ovim zakonom.(3)Ako se nov~ana kazna izri~e u odre|enom iznosu, najni`iiznos ne mo`e biti manji od 150 KM a najvi{i iznos ne mo`ebiti ve}i od 50.000 KM, a za krivi~na djela u~injena izkoristoljublja iznos ne mo`e biti ve}i od 1.000.000 KM,osim u slu~ajevima propisanim ovim zakonom.(4)Prilikom izricanja nov~ane kazne za krivi~na djela u~injenaiz koristoljublja, sud mo`e izre}i nov~anu kaznu u ve}emiznosu od najvi{eg iznosa propisanog u stavu 2. i 3. ovog~lana, ukoliko vrijednost protupravne imovinske koristikoju je u~inilac pribavio krivi~nim djelom prelazi iznos od1.000.000 KM. U tom slu~aju, u~iniocu se mo`e izre~inov~ana kazna u iznosu koji ne mo`e biti ve}i oddvostrukog iznosa od vrijednosti protupravne imovinskekoristi koju je pribavio krivi~nim djelom zbog kojeg mu seizri~e nov~ana kazna.(5)Broj dnevnih iznosa nov~ane kazne odre|uje sudprimjenjuju}i op}a pravila o odmjeravanju kazne. Visinudnevnog iznosa sud odre|uje tako {to uzima u obzir visinudnevnogdohotkau~iniocapremaiznosunjegovetromjese~ne neto pla}e i njegove druge dohotke, kao iobiteljske obaveze. Prilikom odre|ivanja visine iznosa sudse oslanja na podatke koji u trenutku izricanja kazne nisustariji od {est mjeseci.(6)Podatke iz prethodnih stavova ovog ~lana koji sudu nisupoznati osigurava optu`eni u roku koji odredi sud, anajkasnije do zavr{etka glavnog pretresa u krivi~nompostupku. Ako do zavr{etka glavnog pretresa u krivi~nompostupku sudu nisu poznate okolnosti bitne za odre|ivanjevisine dnevnog iznosa nov~ane kazne, nov~ana kazna seizri~e u odre|enom iznosu, pri ~emu se primjenjuju op}apravila za odmjeravanje kazne.(7)Najni`i dnevni iznos nov~ane kazne iznosi jednu{ezdesetinu a najvi{e jednu tre}inu zadnje zvani~noobjavljene prosje~ne mjese~ne neto pla}e zaposlenih uBosni i Hercegovini, koju objavljuje Agencija za statistikuBosne i Hercegovine.(8)U presudi se odre|uje rok pla}anja nov~ane kazne, koji nemo`e biti kra}i od petnaest dana ni du`i od {est mjeseci, aliu opravdanim slu~ajevima sud mo`e dopustiti da osu|eniisplati nov~anu kaznu i u otplatama, s tim da rok ispla}e nemo`e biti du`i od dvije godine.(9)Nov~ane kazne izre~ene i napla}ene po ovom zakonu suprihod bud`eta Bosne i Hercegovine.Zamjena nov~ane kazne^lan 47.(1)Nov~ana kazna se ne napla}uje prinudno.(2)Ako se nov~ana kazna ne mo`e u cijelosti ili djelimi~nonaplatiti u roku koji je utvr|en presudom, sud }e bezodlaganja donijeti odluku da se nov~ana kazna zamijenikaznom zatvora.(3)Nov~ana kazna }e se zamijeniti kaznom zatvora tako {to }ese za svaki zapo~eti dnevni iznos nov~ane kazne, odnosnoako je nov~ana kazna bila izre~ena u odre|enom iznosu, zasvakih zapo~etih 50 KM nov~ane kazne odrediti jedan danzatvora, ali zatvor u tom slu~aju ne mo`e biti du`i od jednegodine.(4)Ako osu|eni isplati samo dio nov~ane kazne, ostatak }e sesrazmjerno pretvoriti u zatvor, a ako osu|eni isplati ostataknov~ane kazne, izvr{enje zatvora }e se obustaviti.Op}a pravila za odmjeravanje kazne^lan 48.(1)Sud }e u~iniocu krivi~nog djela odmjeriti kaznu ugranicama koje su zakonom propisane za to krivi~no djelo,imaju}i u vidu svrhu ka`njavanja i uzimaju}i u obzir sveokolnosti koje uti~u da kazna bude manja ili ve}a(olak{avaju}e i ote`avaju}e okolnosti), a osobito: stepenkrivi~ne odgovornosti, pobude iz kojih je djelo u~injeno,ja~inu ugro`avanja ili povrede za{ti}enog dobra, okolnostipod kojima je djelo u~injeno, raniji `ivot u~inioca, njegoveosobne prilike i njegovo dr`anje nakon u~injenog krivi~nogdjela, kao i druge okolnosti koje se odnose na osobuu~inioca.(2)Kad sud odmjerava kaznu u~iniocu za krivi~no djelou~injeno u povratu, posebno }e uzeti u obzir je li ranije djeloiste vrste kao i novo djelo, jesu li oba djela u~injena iz istihpobuda i koliko je vremena proteklo od ranije osude,odnosno od izdr`ane ili opro{tene kazne.(3)Pri odmjeravanju nov~ane kazne, sud }e uzeti u obzir iimovno stanje u~inioca, vode}i pri tome ra~una o visininjegove pla}e, njegovim drugim prihodima, njegovojimovini i o njegovim obiteljskim obavezama.Ubla`avanje kazne^lan 49.Sud mo`e u~iniocu odmjeriti kaznu ispod granice propisanezakonom ili izre}i bla`u vrstu kazne:a) kad zakon propisuje da se u~inilac mo`e bla`e kazniti;b) i kad sud utvrdi da postoje osobito olak{avaju}eokolnosti koje ukazuju da se i s ubla`enom kaznommo`e posti}i svrha ka`njavanja.Granice ubla`avanja kazne^lan 50.(1)Kad postoje uvjeti za ubla`avanje kazne iz ~lana 49.(Ubla`avanje kazne) ovog zakona, sud }e ubla`iti kaznu uovim granicama:a) ako je za krivi~no djelo kao najmanja mjera kaznepropisana kazna zatvora od deset ili vi{e godina, kaznase mo`e ubla`iti do pet godina zatvora;Subota, 22. novembra 2003.SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 37 - Strana 873 b) ako je za krivi~no djelo kao najmanja mjera kaznepropisana kazna zatvora od tri ili vi{e godina, kazna semo`e ubla`iti do jedne godine zatvora;c) ako je za krivi~no djelo kao najmanja mjera kaznepropisana kazna zatvora od dvije godine, kazna semo`e ubla`iti do {est mjeseci zatvora;d) ako je za krivi~no djelo kao najnovija mjera kaznepropisana kazna zatvora od jedne godine, kazna semo`e ubla`iti do tri mjeseca zatvora;e) ako je za krivi~no djelo kao najmanja mjera kaznepropisana kazna zatvora od jedne godine, kazna semo`e ubla`iti do trideset dana zatvora;f) ako je za krivi~no djelo propisana kazna zatvora beznaznake najmanje mjere, umjesto kazne zatvora mo`ese izre}i nov~ana kazna;g) ako je za krivi~no djelo propisana nov~ana kazna snaznakom najmanje mjere, kazna se mo`e ubla`iti dopet dnevnih iznosa a ako se izri~e u odre|enom iznosudo 150 KM.(2)Pri odlu~ivanju koliko }e kaznu ubla`iti prema pravilima izstava 1. ovog ~lana, sud }e posebno uzeti u obzir najmanju inajve}u mjeru kazne propisane za to krivi~no djelo.Oslobo|enje od kazne^lan 51.(1)Sud mo`e osloboditi od kazne u~inioca krivi~nog djela kadto zakon izri~ito propisuje.(2)Kad je sud ovla{ten u~inioca krivi~nog djela osloboditi odkazne, mo`e mu kaznu ubla`iti bez ograni~enja propisanihza ubla`avanje kazne u ~lanu 49. (Ubla`avanje kazne) ovogzakona.Poseban slu~aj oslobo|enja od kazne za krivi~na djelapo~injena iz nehata^lan 52.Sud mo`e osloboditi od kazne u~inioca krivi~nog djelau~injenog iz nehata, kad posljedice djela tako te{ko poga|ajuu~inioca da izricanje kazne u takvom slu~aju o~igledno ne biodgovaralo svrsi ka`njavanja.Sticaj krivi~nih djela^lan 53.(1)Ako je u~inilac jednom radnjom ili s vi{e radnji u~inio vi{ekrivi~nih djela za koja mu se istovremno sudi, sud }enajprije utvrditi kazne za svako od tih krivi~nih djela, pa }eza sva krivi~na djela izre}i jedinstvenu kaznu zatvora,kaznu dugotrajnog zatvora ili jedinstvenu nov~anu kaznu.(2)Jedinstvenu kaznu sud }e izre}i po ovim pravilima:a) ako je za neko od krivi~nih djela u sticaju sud utvrdiokaznu dugotrajnog zatvora, izre}i }e samo tu kaznu;b) ako je za krivi~na djela u sticaju sud utvrdio kaznezatvora, jedinstvena kazna zatvora mora biti ve}a odsvake pojedine utvr|ene kazne, ali ne smije dostignutizbir utvr|enih kazni niti pre}i dvadeset godina;c) ako su za sva krivi~na djela u sticaju propisane kaznezatvora do tri godine, jedinstvena kazna zatvora nemo`e biti ve}a od osam godina;d) ako je za krivi~na djela u sticaju sud utvrdio samonov~ane kazne, jedinstvena kazna mora biti ve}a odsvake pojedine utvr|ene nov~ane kazne, ali ne smijedostignuti zbir utvr|enih nov~anih kazni.(3)Ako je za neka krivi~na djela u sticaju sud utvrdio kaznezatvora, a za druga krivi~na djela u sticaju nov~ane kazne,izre}i }e jedinstvenu kaznu zatvora i jedinstvenu nov~anukaznu prema odredbama stava 2. ta~. b) do d) ovog ~lana.(4)Sporednu kaznu sud }e izre}i ako je utvr|ena makar zajedno krivi~no djelo u sticaju, a ako je utvrdio vi{e nov~anihkazni, izre}i }e jedinstvenu nov~anu kaznu prema odredbistava 2. ta~ke d) ovog ~lana.(5)Ako je sud za krivi~na djela u sticaju utvrdio kazne zatvora ikazne maloljetni~kog zatvora, izre}i }e jedinstvenu kaznuzatvora prema odredbama stava 2. ta~. b) i c) ovog ~lana.Produ`eno krivi~no djelo^lan 54.(1)Odredbe ovog zakona o sticaju krivi~nih djela ne}e seprimijeniti kada u~inilac u~ini produ`eno krivi~no djelo.(2)Produ`eno krivi~no djelo je u~injeno kad je u~inilac sumi{ljajem u~inio vi{e istih ili istovrsnih krivi~nih djelakoja s obzirom na na~in u~injenja, njihovu vremenskupovezanost i druge stvarne okolnosti koje ih povezuju ~inejedinstvenu cjelinu.(3)Kada se radi o produ`enom krivi~nom djelu istih zakonskihobilje`ja, sud }e izabrati vrstu i mjeru kazne koja jepropisana za to krivi~no djelo. Ako se radi o istovrsnimkrivi~nim djelima, sud }e izabrati vrstu i mjeru kazne kojaje propisana za najte`e od tih djela.Odmjeravanje kazne osu|enoj osobi^lan 55.(1)Ako se osu|enoj osobi sudi za krivi~no djelo u~injeno prijenego {to je zapo~ela izdr`avanje kazne po ranijoj osudi, iliza krivi~no djelo u~injeno za vrijeme izdr`avanja kaznezatvora, kazne dugotrajnog zatvora ili kazne maloljetni~kogzatvora, sud }e izre}i jedinstvenu kaznu za sva krivi~nadjela primjenom odredbi ~lana 53. (Sticaj krivi~nih djela)ovoga zakona uzimaju}i ranije izre~enu kaznu kao ve}utvr|enu. Kazna ili dio kazne koju je osu|eni izdr`ao,ura~unat }e se u izre~enu kaznu zatvora ili kaznudugotrajnog zatvora.(2)Za krivi~no djelo u~injeno za vrijeme izdr`avanja kaznezatvora, kazne dugotrajnog zatvora ili kazne maloljetni~kogzatvora, sud }e u~iniocu izre}i kaznu neovisno od ranijeizre~ene kazne, ako se primjenom odredbi ~lana 53. ovogzakona ne bi mogla ostvariti svrha ka`njavanja s obzirom natrajanje neizdr`anog dijela ranije izre~ene kazne.(3)Prema osu|enom koji za vrijeme izdr`avanja kazne zatvora,kazne dugotrajnog zatvora ili kazne maloljetni~kog zatvorau~ini krivi~no djelo za koje zakon propisuje nov~anu kaznuili kaznu zatvora do jedne godine, primijenit }e sedisciplinska mjera.Ura~unavanje pritvora i ranije kazne^lan 56.(1)Vrijeme provedeno u pritvoru, kao i svako li{enje slobode uvezi s krivi~nim djelom, ura~unavaju se u izre~enu kaznuzatvora, kaznu dugotrajnog zatvora, kaznu maloljetni~kogzatvora ili nov~anu kaznu.(2)Pri svakom ura~unavanju izjedna~ava se dan pritvora, danli{enja slobode, dan maloljetni~kog zatvora, dan zatvora,dan dugotrajnog zatvora i iznos od 50 KM.Ura~unavanje pritvora i kazne izdr`ane u inostranstvu^lan 57.Pritvor, li{enje slobode u toku ekstradicijskog postupka, kaoi kazna koju je u~inilac izdr`ao po presudi inostranog sudaura~unat }e se u kaznu koju izrekne doma}i sud za isto krivi~nodjelo, a ako kazne nisu iste vrste, ura~unavanje }e se izvr{iti poocjeni suda.Broj 37 - Strana 874SLU@BENI GLASNIK BiHSubota, 22. novembra 2003. VIII - GLAVA OSMA - UVJETNA OSUDASvrha uvjetne osude^lan 58.Svrha uvjetne osude je da se u~iniocu krivi~nog djela uputiupozorenje uz prijetnju kaznom (uvjetna osuda) kojim seomogu}ava ostvarenje svrhe krivi~nopravnih sankcija izrica-njem kazne bez njezinog izvr{enja, kad izvr{enje kazne nijenu`no radi krivi~nopravne za{tite.Uvjetna osuda^lan 59.(1)Uvjetnom osudom sud u~iniocu krivi~nog djela utvr|ujekaznu i istodobno odre|uje da se ona ne}e izvr{iti akoosu|eni za vrijeme koje odredi sud, a koje ne mo`e bitikra}e od jedne ni du`e od pet godina (vrijemeprovjeravanja), ne u~ini novo krivi~no djelo.(2)Pri odlu~ivanju ho}e li izre}i uvjetnu osudu sud }e, vode}ira~una o svrsi uvjetne osude, posebno uzeti u obzir li~nostu~inioca, njegov raniji `ivot, njegovo pona{anje poslijeu~injenog krivi~nog djela, stepen krivi~ne odgovornosti idruge okolnosti pod kojima je krivi~no djelo u~injeno.(3)Uvjetna osuda se mo`e izre}i kad je u~iniocu utvr|enakazna zatvora do dvije godine ili nov~ana kazna.(4)Za krivi~na djela za koja se mo`e izre}i kazna zatvora oddeset godina ili te`a kazna mo`e se izre}i uvjetna osudasamo ako je kazna iz stava 3. ovog ~lana utvr|enaubla`avanjem zakonom propisane kazne.(5)Uvjetna osuda se ne mo`e izre}i za krivi~na djela za koja seni ubla`avanjem kazne ne mo`e izre}i kazna zatvora manjaod jedne godine.(6)Ako je u~iniocu utvr|ena i kazna zatvora i nov~ana kazna,uvjetna osuda se mo`e izre}i za obje kazne ili samo zakaznu zatvora.(7)Mjere sigurnosti, izre~ene uz uvjetnu osudu, izvr{avaju se.Obaveze u~inioca kojem je izre~ena uvjetna osuda^lan 60.(1)Sud mo`e u uvjetnoj osudi odrediti ispunjavanje sljede}ihobaveza: da }e osu|eni vratiti imovinsku korist pribavljenukrivi~nim djelom, da }e nadoknaditi {tetu koju jeprouzrokovao krivi~nim djelom, ili ispunjavanje drugeobaveze predvi|ene krivi~nim zakonodavstvom Bosne iHercegovine.(2)Rok za ispunjenje obaveza iz stava 1. ovog ~lana utvr|ujesud u okviru odre|enog vremena provjeravanja.Opoziv uvjetne osude zbog novog krivi~nog djela^lan 61.(1)Sud }e opozvati uvjetnu osudu ako osu|eni u toku vremenaprovjeravanja u~ini jedno ili vi{e krivi~nih djela za koja jeizre~ena kazna zatvora od dvije godine ili te`a kazna.(2)Ako osu|eni u vrijeme provjeravanja u~ini jedno ili vi{ekrivi~nih djela za koja je izre~ena kazna zatvora u trajanjukra}em od dvije godine ili nov~ana kazna, sud }e, po{toocijeni sve okolnosti koje se odnose na u~injena krivi~nadjela i u~inioca, a posebno srodnost u~injenih krivi~nihdjela, njihov zna~aj i pobude iz kojih su u~injena, odlu~itiho}e li opozvati uvjetnu osudu. Pri tome sud je vezanzabranom izricanja uvjetne osude ako u~iniocu za krivi~nadjela utvr|ena u uvjetnoj osudi i za nova krivi~na djela trebaizre}i kaznu zatvora u trajanju vi{e od dvije godine (~lan 59.Uvjetna osuda, stav 3. ovog zakona).(3)Ako opozove uvjetnu osudu, sud }e primjenom odredbi~lana 53. (Sticaj krivi~nih djela)ovog zakona izre}ijedinstvenu kaznu i za ranije u~injeno i za novo krivi~nodjelo, uzimaju}i kaznu iz opozvane uvjetne osude kaoutvr|enu.(4)Ako ne opozove uvjetnu osudu, sud mo`e za novo krivi~nodjelo izre}i uvjetnu osudu ili kaznu. Ako sud ocijeni da i zanovo krivi~no djelo treba izre}i uvjetnu osudu, utvrdit }ejedinstvenu kaznu i za ranije u~injeno i za novo krivi~nodjelo primjenom odredbi ~lana 53. ovog zakona i odredit }enovo vrijeme provjeravanja, koje ne mo`e biti kra}e odjedne ni du`e od pet godina ra~unaju}i od danapravosna`nosti nove presude. Osu|enom kojem za novokrivi~no djelo bude izre~ena kazna zatvora, vrijemeprovedeno na izdr`avanju ove kazne ne ura~unava se uvrijeme provjeravanja utvr|eno uvjetnom osudom za ranijekrivi~no djelo.Opoziv uvjetne osude zbog ranije u~injenog krivi~nog djela^lan 62.(1)Sud }e opozvati uvjetnu osudu ako poslije njezinogizricanja utvrdi da je osu|eni u~inio krivi~no djelo prijenego {to je uvjetno osu|en i ako ocijeni da ne bi bilo osnovaza izricanje uvjetne osude da se znalo za to krivi~no djelo. Utom slu~aju primijenit }e odredbu ~lana 61. (Opoziv uvjetneosude zbog novog krivi~nog djela) stava 3. ovog zakona.(2)Ako sud ne opozove uvjetnu osudu, primijenit }e odredbu~lana 61. stava 4. ovog zakona.Opoziv uvjetne osude zbog neispunjenja izre~enih obaveza^lan 63.(1)Sud }e opozvati uvjetnu osudu i izre}i izvr{enje izre~enekazne ako osu|eni u odre|enom vremenu provjeravanja neispuni izre~enu obavezu u slu~ajevima kada je mogaoispuniti tu obavezu.(2)U slu~aju nemogu}nosti ispunjavanja izre~ene obaveze, sudmo`e produ`iti rok za ispunjenje te obaveze ili je zamijenitidrugom odgovaraju}om obavezom predvi|enom krivi~nimzakonodavstvom Bosne i Hercegovine, ili mo`e osu|enogosloboditi ispunjenja izre~ene obaveze.Rokovi za opoziv uvjetne osude^lan 64.(1)Uvjetna osuda se mo`e opozvati u toku vremenaprovjeravanja.(2)Ako osu|eni u toku vremena provjeravanja u~ini krivi~nodjelo koje povla~i opoziv uvjetne osude, a to je presudomutvr|eno tek poslije isteka vremena provjeravanja, uvjetnaosuda mo`e se opozvati najkasnije u roku od jedne godineod dana kad je proteklo vrijeme provjeravanja.(3)Ako osu|eni u odre|enom roku ne ispuni neku obavezu iz~lana 60. (Obaveze u~inioca kojem je izre~ena uvjetnaosuda) stava 1. ovog zakona, sud mo`e opozvati uvjetnuosudu najkasnije u roku od jedne godine od dana kad jeproteklo vrijeme provjeravanja i odrediti da se izvr{i kaznautvr|ena u uvjetnoj osudi.Uvjetna osuda sa za{titnim nadzorom^lan 65.(1)Sud mo`e odrediti da se u~inilac, kome je izre~ena uvjetnaosuda, stavi pod za{titni nadzor ako s obzirom na okolnostiu~injenja krivi~nog djela, osobu u~inioca, njegov raniji`ivot i dr`anje poslije u~injenog krivi~nog djela smatra da}e se uz odre|ivanje za{titnog nadzora svrha uvjetne osude idru{tveno prilago|avanje osu|enog bolje ostvariti.(2)Za{titni nadzor obuhva}a ovim zakonom predvi|ene mjerepomo}i, brige, nadzora i za{tite, s tim da vrijeme trajanjanadzora ne mo`e biti kra}e od {est mjeseci niti du`e od dvijegodine.Sadr`aj za{titnog nadzora^lan 66.Za{titni nadzor mo`e obuhvatiti ove obaveze
Krivični zakon FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 36/03 29.07.2003 SN FBiH 75/17, SN FBiH 46/16, SN FBiH 76/14, SN FBiH 59/14, SN FBiH 42/11, SN FBiH 42/10, SN FBiH 18/05, SN FBiH 69/04, SN FBiH 21/04 krivični zakon (8)Strana slu`bena osobaje ~lan zakonodavnog, izvr{nog,upravnog ili sudskog organa strane dr`ave, javnislu`benik me|unarodne organizacije i njezinih tijela,sudija i drugi slu`benik me|unarodnog suda, slu`buju}i uFederaciji.(9)Dijeteje, u smislu ovog zakona, osoba koja nije navr{ila~etrnaest godina `ivota.(10)Maloljetnikje, u smislu ovog zakona, osoba koja nijenavr{ila osamnaest godina `ivota.(11)Pravna osobaje, u smislu ovog zakona, Bosna iHercegovina, Federacija, Republika Srpska, DistriktBr~ko Bosne i Hercegovine, kanton, grad, op}ina, mjesnazajednica, svaki organizacioni oblik privrednog dru{tva isvi oblici povezivanja privrednih dru{tava, ustanova,ustanova za obavljanje kreditnih i drugih bankarskihposlova ili za osiguranje osoba i imovine, te drugefinansijske institucije, fond, politi~ke stranke, udru`enjagra|ana i drugi oblici udru`ivanja koji mogu sticatisredstva i koristiti ih na isti na~in kao i svaka drugainstitucija ili organ koji ostvaruje i koristi sredstva i kojemje zakonom priznato svojstvo pravne osobe.(12)Privredno dru{tvoje, u smislu ovog zakona, korporacija,poduze}e, ortakluk i svaki organizacioni oblik registriranza obavljanje privredne aktivnosti.(13)Udru`enje je bilo koji oblik udru`ivanja tri ili vi{e osoba.(14)Vi{e osobaje najmanje dvije osobe ili vi{e njih.(15)Skupina ljudije najmanje pet osoba ili vi{e njih.(16)Grupa ljudije udru`enje od najmanje tri osobe koje supovezane radi trajnog, ponovljenog ili povremenog~injenja krivi~nih djela, pri ~emu svaka od tih osobau~estvuje u u~injenju krivi~nog djela.(17)Organizirana grupa ljudi je grupa ljudi koja je formirana,a nije nastala spontano, radi izravno slijede}eg u~injenjakrivi~nog djela, ~iji ~lanovi ne moraju imati formalnoodre|ene uloge, koja ne mora imati slijed ~lanstva nitirazvijenu organizaciju.(18)Zlo~ina~ka organizacijaje organizirana grupa ljudi odnajmanje tri osobe, koja postoji neko vrijeme, djeluju}i ucilju u~injenja jednog ili vi{e krivi~nih djela za koja se pozakonu mo`e izre}i kazna zatvora tri godine ili te`a kazna.(19)Izbjeglica ili raseljena osobaje, u smislu ovog zakona,osoba koja je napustila svoju imovinu na podru~juFederacije u vremenu izme|u 30. aprila 1991. godine i 4.aprila 1998. godine, za koju se pretpostavlja da jeizbjeglica ili raseljena osoba po Aneksu 7. Op}egokvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini.(20)^lanovi porodice, u smislu ovog zakona, jesu: bra~ni iizvanbra~ni drug, biv{i bra~ni i izvanbra~ni drug, krvniro|ak u ravnoj liniji, usvojitelj i posvojenik, ro|ak upobo~noj liniji do tre}eg stepena zaklju~no i srodnik potazbini do drugog stepena zaklju~no.(21)Tajna Federacije, kantona, grada i op}ineje podatak iliisprava koja je zakonom, drugim propisom ili op}imaktom nadle`nog tijela donesenim na osnovu zakona,odre|ena tajnom Federacije, ~ijim bi otkrivanjemnastupile {tetne posljedice za Federaciju, kanton, grad iop}inu.(22)Vojna tajnaje podatak ili isprava koja je zakonom,drugim propisom ili aktom nadle`nog organa Federacijedonesenim na osnovu zakona progla{ena vojnom tajnom.(23)Slu`bena tajnaje podatak ili isprava koja je zakonom,drugim propisom ili op}im aktom nadle`ne institucije uFederaciji, kantonu, gradu i op}ini donesenim na osnovuzakona progla{ena slu`benom tajnom.(24)Poslovna tajnaje podatak ili isprava koja je zakonom,drugim propisom ili op}im aktom privrednog dru{tva,ustanove ili druge pravne osobe odre|en poslovnomtajnom, a koji predstavlja proizvodnu tajnu, rezultateistra`iva~kog ili konstrukcijskog rada, te drugi podatakzbog ~ijeg bi priop}avanja neovla{tenoj osobi moglenastupiti {tetne posljedice za njezine privredne interese.(25)Profesionalna tajnaje podatak o osobnom ili obiteljskom`ivotu stranaka koji saznaju odvjetnici, branitelji, notari,doktori medicine, doktori stomatologije, primalje ili drugizdravstveni djelatnici, psiholozi, djelatnici staranja,vjerski ispovjednici i druge osobe u obavljanju svogzvanja.(26)Ispravaje svaki predmet koji je podoban ili odre|en daslu`i kao dokaz kakve ~injenice koja je od zna~enja zapravne odnose.(27)Novacje kovano ili papirnato sredstvo pla}anja koje je naosnovu zakona u opticaju u Bosni i Hercegovini ili ustranoj dr`avi.(28)Znaci za vrijednostpodrazumijevaju i strane znakove zavrijednost.(29)Pokretnina je i svaka proizvedena ili skupljena energija zadavanje svjetlosti, topline ili kretanja, te telefonski i drugiimpulsi.(30)Motorno voziloje svako prometno sredstvo na motornipogon u kopnenom, vodenom ili zra~nom prometu.(31)Silaje i primjena hipnoze ili omamljuju}ih sredstava sciljem da se ko protiv svoje volje dovede u nesvjesnostanje ili onesposobi za otpor.(32)Opojna drogaje medicinski lijek ili opasna supstanca sadiktivnim i psihotropnim svojstvima, ili supstanca kojase lahko mo`e pretvoriti u takvu supstancu ako podlije`enadzoru po me|unarodnoj konvenciji koju je Bosna iHercegovina potvrdila, ili supstanca koja je progla{enaopojnom drogom od nadle`ne institucije Bosne iHercegovine ili nadle`ne institucije entiteta.(33) Izra`avanje u jednom gramati~kom rodu, mu{kom ili`enskom, uklju~uje oba roda fizi~kih osoba.II - GLAVA DRUGAOSNOVNE ODREDBE^lan 3.Osnova i granice krivi~nopravne prinude(1) Krivi~na djela i krivi~nopravne sankcije propisuju sesamo za ona pona{anja kojima se tako ugro`avaju ilipovrje|uju osobne slobode i prava ~ovjeka, te druga pravai dru{tvene vrijednosti zajam~ene i za{ti}ene UstavomFederacije i me|unarodnim pravom da se njihova za{titane bi mogla ostvariti bez krivi~nopravne prinude.(2) Propisivanje krivi~nih djela i vrste i mjere krivi~no-pravnih sankcija zasniva se na nu`nosti primjenekrivi~nopravne prinude i njenoj razmjernosti ja~iniopasnosti za osobne slobode i prava ~ovjeka, te drugeosnovne vrijednosti.^lan 4.Na~elo zakonitosti(1) Krivi~na djela i krivi~nopravne sankcije propisuju sesamo zakonom.(2) Nikome ne mo`e biti izre~ena kazna ili drugakrivi~nopravna sankcija za djelo koje, prije nego {to jeu~injeno, nije bilo zakonom ili me|unarodnim pravompropisano kao krivi~no djelo i za koje zakonom nije bilapropisana kazna.^lan 5.Vremensko va`enje Krivi~nog zakona(1) Prema u~initelju krivi~nog djela primjenjuje se zakon kojije bio na snazi u vrijeme u~injenja krivi~nog djela.(2) Ako se poslije u~injenja krivi~nog djela zakon jednom ilivi{e puta izmijeni, primijenit }e se zakon koji je bla`i zau~initelja.^lan 6.Vrste krivi~nopravnih sankcijaKrivi~nopravne sankcije jesu: kazne, mjere upozorenja,sigurnosne mjere i odgojne mjere.^lan 7.Svrha krivi~nopravnih sankcijaSvrha krivi~nopravnih sankcija jeste:a)preventivni uticaj na druge da po{tuju pravni sistemi ne u~ine krivi~na djela;b)spre~avanje u~initelja da u~ini krivi~na djela ipodsticanje njegovog preodgoja.Broj 36 - Strana 1906SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHUtorak, 29.07.2003. ^lan 8.Ograni~enja u izvr{enju krivi~nopravnih sankcijaU~initelju krivi~nog djela u izvr{enju krivi~nopravnesankcije mogu biti oduzeta ili ograni~ena odre|ena prava samo umjeri koja odgovara prirodi i sadr`aju te sankcije i samo na na~inkojim se osigurava po{tivanje osobe u~initelja i njegovo ljudskodostojanstvo, u skladu sa me|unarodnim pravom.III - GLAVA TRE]APRIMJENA KRIVI^NOG ZAKONODAVSTVA UFEDERACIJI^lan 9.Isklju~enje primjene krivi~nog zakonodavstvau Federaciji prema djeciKrivi~no zakonodavstvo u Federaciji ne primjenjuje seprema djetetu koje u vrijeme u~injenja krivi~nog djela nijenavr{ilo ~etrnaest godina `ivota.^lan 10.Primjena krivi~nog zakonodavstva u Federaciji premamaloljetnicimaKrivi~no zakonodavstvo u Federaciji primjenjuje se premamaloljetnicima u skladu sa glavom X (Pravila o odgojnimpreporukama, odgojnim mjerama i o ka`njavanju maloljetnika)ovog zakona i drugim zakonima u Federaciji.^lan 11.Primjena krivi~nog zakonodavstva u Federaciji na pravneosobeKrivi~no zakonodavstvo u Federaciji primjenjuje se napravne osobe u skladu sa glavom XIV (Odgovornost pravnihosoba za krivi~na djela)ovog zakona i drugim zakonima uFederaciji.^lan 12.Primjena krivi~nog zakonodavstva u Federaciji premasvakom ko na teritoriji Federacije u~ini krivi~no djelo(1) Krivi~no zakonodavstvo u Federaciji primjenjuje seprema svakom ko u~ini krivi~no djelo na teritorijiFederacije.(2) Krivi~no zakonodavstvo u Federaciji primjenjuje seprema svakom ko u~ini krivi~no djelo na doma}emplovilu, bez obzira na to gdje se plovilo nalazilo u vrijemeu~injenja krivi~nog djela.(3) Krivi~no zakonodavstvo u Federaciji primjenjuje seprema svakom ko u~ini krivi~no djelo u doma}emcivilnom zrakoplovu dok je u letu ili u doma}em vojnomzrakoplovu, bez obzira na to gdje se zrakoplov nalazio uvrijeme u~injenja krivi~nog djela.^lan 13.Primjena krivi~nog zakonodavstva u Federaciji za krivi~nadjela u~injena na podru~ju Bosne i Hercegovine(1) Krivi~no zakonodavstvo u Federaciji primjenjuje seprema svakom ko na teritoriji Bosne i Hercegovine u~ini:a)bilo koje krivi~no djelo protiv ustavnog poretkaFederacije iz glave XV (Krivi~na djela protivustavnog poretka Federacije)ovog zakona;b)krivi~no djelo protiv slu`bene ili odgovorne osobeu vezi sa njezinom slu`bom.(2) Krivi~no zakonodavstvo u Federaciji primjenjuje seprema dr`avljaninu Bosne i Hercegovine koji izvanteritorije Federacije u~ini bilo koje drugo krivi~no djeloosim onih koja su obuhva}ena odredbom stava 1. ovog~lana.(3) Krivi~no zakonodavstvo u Federaciji primjenjuje seprema strancu koji izvan teritorije Federacije prema Bosnii Hercegovini, njezinom dr`avljaninu ili prema Federacijiili njezinom dr`avljaninu u~ini bilo koje krivi~no djelokoje nije obuhva}eno odredbom stava 1. ovog ~lana.(4) Krivi~no zakonodavstvo u Federaciji primjenjuje seprema strancu koji izvan teritorije Federacije premastranoj dr`avi ili prema strancu u~ini krivi~no djelo zakoje se po tom zakonodavstvu mo`e izre}i kazna zatvoraod pet godina ili te`a kazna. Ako zakonom nije druk~ijepropisano, sud u takvom slu~aju ne mo`e izre}i kaznute`u od kazne propisane zakonom zemlje u kojoj jekrivi~no djelo u~injeno.(5) U slu~ajevima iz st. 2. i 3. ovog ~lana krivi~nozakonodavstvo u Federaciji primijenit }e se samo ako seu~initelj krivi~nog djela zatekne na teritoriji Federacije ilibude izru~en, a u slu~aju iz stava 4. ovog ~lana samo akose u~initelj zatekne na teritoriji Federacije i ne budeizru~en drugoj dr`avi.^lan 14.Primjena op}eg dijela ovog zakona(1) Odredbe op}eg dijela ovog zakona primjenjuju se premau~initeljima svih krivi~nih djela propisanih zakonima uFederaciji.(2) Odredbe op}eg dijela ovog zakona primjenjuju se premamaloljetnicima, osim ako zakonom nije druk~ijepropisano.(3) Odredbe op}eg dijela ovog zakona primjenjuju se napravne osobe, osim ako ovim zakonom nije druk~ijepropisano.IV - GLAVA ^ETVRTAZASTARJELOST^lan 15.Zastarjelost krivi~nog gonjenja(1) Ako u ovom zakonu nije druk~ije propisano, krivi~no segonjenje ne mo`e poduzeti kad od u~injenja krivi~nogdjela protekne:a)trideset pet godina za krivi~no djelo s propisanomkaznom dugotrajnog zatvora;b)dvadeset godina za krivi~no djelo s propisanomkaznom zatvora preko deset godina;c)petnaest godina za krivi~no djelo s propisanomkaznom zatvora preko pet godina;d)deset godina za krivi~no djelo s propisanomkaznom zatvora preko tri godine;e)pet godina za krivi~no djelo s propisanom kaznomzatvora preko jedne godine;f)tri godine za krivi~no djelo s propisanom kaznomzatvora do jedne godine ili nov~anom kaznom.(2) Ako je za krivi~no djelo propisano vi{e kazni, rokzastarjelosti odre|uje se po najte`oj propisanoj kazni.^lan 16.Tok i prekid zastarjelosti krivi~nog gonjenja(1) Zastarijevanje krivi~nog gonjenja po~inje od dana kad jekrivi~no djelo u~injeno.(2) Zastarijevanje ne te~e za vrijeme za koje se po zakonukrivi~no gonjenje ne mo`e poduzeti ili nastaviti.(3) Zastarijevanje se prekida svakom procesnom radnjomkoja se poduzima radi gonjenja u~initelja zbog u~injenogkrivi~nog djela.(4) Zastarijevanje se prekida i kad u~initelj, u vrijeme dokte~e rok zastarjelosti, u~ini isto tako te{ko ili te`e krivi~nodjelo.(5) Sa svakim prekidom zastarijevanje po~inje ponovno te}i.(6) Zastarjelost krivi~nog gonjenja nastupa u svakom slu~ajukad protekne dvaput onoliko vremena koliko zakonpropisuje za zastarjelost krivi~nog gonjenja.^lan 17.Zastarjelost izvr{enja kazneAko u ovom zakonu nije druk~ije propisano, izre~ena sekazna ne}e izvr{iti kad od dana pravosna`nosti presude kojom jekazna izre~ena protekne:a)trideset pet godina ako je izre~ena kazna dugotraj-nog zatvora;b)dvadeset godina ako je izre~ena kazna zatvorapreko deset godina;c)petnaest godina ako je izre~ena kazna zatvora prekopet godina;Utorak, 29.07.2003.SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 36 - Strana 1907 d)deset godina ako je izre~ena kazna zatvora preko trigodine;e)pet godina ako je izre~ena kazna zatvora prekojedne godine;f)tri godine ako je izre~ena kazna zatvora do jednegodine ili nov~ana kazna.^lan 18.Zastarjelost izvr{enja sporedne kazne i sigurnosnih mjera(1) Zastarjelost izvr{enja nov~ane kazne kao sporedne kaznenastupakadproteknudvijegodineoddanapravosna`nosti presude kojom je ta kazna izre~ena.(2) Zastarjelost izvr{enja sigurnosne mjere obaveznogpsihijatrijskog lije~enja, sigurnosne mjere obaveznoglije~enja od ovisnosti i sigurnosne mjere oduzimanjapredmeta nastupa kad protekne pet godina od danapravosna`nosti odluke kojom su te mjere izre~ene.(3) Zastarjelost izvr{enja sigurnosne mjere zabrane vr{enjapoziva, aktivnosti ili funkcija i sigurnosne mjere zabraneupravljanja motornim vozilom nastupa kad protekneonoliko vremena koliko je sud odredio za trajanje temjere.^lan 19.Tok i prekid zastarijevanja izvr{enja kazne isigurnosnih mjera(1) Zastarijevanje izvr{enja kazne po~inje od dana pravo-sna`nosti presude kojom je kazna izre~ena, a u slu~ajuopoziva uvjetne osude od dana pravosna`nosti odluke oopozivu uvjetne osude.(2) Zastarijevanje ne te~e za vrijeme za koje se po zakonuizvr{enje kazne ne mo`e poduzeti.(3) Zastarijevanje se prekida svakom radnjom nadle`nogorgana koja se poduzima radi izvr{enja kazne.(4) Sa svakim prekidom zastarijevanje po~inje ponovno te}i.(5) Zastarjelost izvr{enja kazne nastupa u svakom slu~aju kadprotekne dvaput onoliko vremena koliko zakon propisujeza zastarjelost izvr{enja kazne.(6) Odredbe st. od 2. do 5. ovog ~lana primjenjuju se i nazastarjelost izvr{enja sigurnosnih mjera.^lan 20.Nezastarivost krivi~nog gonjenja i izvr{enja kazneKrivi~no gonjenje i izvr{enje kazne ne zastarijeva za krivi~nadjela za koja po me|unarodnom pravu zastarjelost ne mo`enastupiti.V - GLAVA PETAKRIVI^NO DJELO^lan 21.Krivi~no djeloKrivi~no djelo jeste protupravno djelo koje je zakonompropisano kao krivi~no djelo, ~ija su obilje`ja propisanazakonom i za koje je zakonom propisana krivi~nopravnasankcija.^lan 22.Na~in u~injenja krivi~nog djela(1) Krivi~no djelo se mo`e u~initi ~injenjem ili ne~injenjem.(2) Krivi~no djelo je u~injeno ne~injenjem kad je u~initeljkoji je pravno obavezan sprije~iti nastupanje zakonomopisane posljedice krivi~nog djela to propustio u~initi, atakvo je propu{tanje po djelovanju i zna~enju jednakou~injenju tog krivi~nog djela ~injenjem.^lan 23.Vrijeme u~injenja krivi~nog djelaKrivi~no djelo je u~injeno u vrijeme kad je u~initelj radio ilibio du`an raditi, bez obzira na to kad je posljedica ~injenja iline~injenja nastupila.^lan 24.Mjesto u~injenja krivi~nog djela(1) Krivi~no djelo je u~injeno kako u mjestu gdje je u~initeljradio ili je bio du`an raditi, tako i u mjestu gdje jeposljedica njegovog ~injenja ili ne~injenja potpuno ilidjelimi~no nastupila.(2) Krivi~no djelo je u slu~aju ka`njivog poku{aja u~injenokako u mjestu gdje je u~initelj radio ili je bio du`an raditi,tako i u mjestu gdje je prema njegovom umi{ljajuposljedica njegovog ~injenja ili ne~injenja potpuno ilidjelimi~no trebala nastupiti.(3) Krivi~no djelo je u slu~aju sau~esni{tva u~injeno u mjestuutvr|enom u stavu 1. ovog ~lana i u mjestu gdje jesau~esnik radio ili je bio du`an raditi ili u mjestu gdje jeprema umi{ljaju sau~esnika posljedica njegovog ~injenjaili ne~injenja trebala nastupiti.^lan 25.Bezna~ajno djeloNije krivi~no djelo ono djelo koje je, iako sadr`i zakonskaobilje`ja krivi~nog djela, zbog na~ina u~injenja, neznatnosti ilinepostojanja {tetnih posljedica i niskog stepena krivi~neodgovornosti u~initelja bezna~ajno djelo.^lan 26.Nu`na odbrana(1) Nije krivi~no djelo ono djelo koje je u~injeno u nu`nojodbrani.(2) Nu`na je ona odbrana koja je neophodno potrebna dau~initelj od sebe ili od drugog odbije istovremeni ilidirektno predstoje}i protivpravni napad, a koja jesrazmjerna napadu.(3) U~initelj koji prekora~i granice nu`ne odbrane mo`e sebla`e kazniti, a ako je prekora~enje u~inio zbog jakerazdra`enosti ili straha izazvanog napadom, mo`e se iosloboditi kazne.^lan 27.Krajnja nu`da(1) Nije krivi~no djelo ono djelo koje je u~injeno u krajnjojnu`di.(2) Krajnja nu`da postoji kad je djelo u~injeno da u~initelj odsebe ili od drugog otkloni istovremenu ili direktnopredstoje}u neskrivljenu opasnost koja se na drugi na~innije mogla otkloniti, a pritom u~injeno zlo nije ve}e od zlakoje je prijetilo.(3) U~initelj koji sam izazove opasnost, ali iz nehata, iliprekora~i granice krajnje nu`de, mo`e se bla`e kazniti, aako je prekora~enje u~injeno pod naro~ito olak{avaju}imokolnostima, mo`e se i osloboditi kazne.(4) Nema krajnje nu`de ako je u~initelj bio du`an izlo`iti seopasnosti.^lan 28.Poku{aj(1) Ko s umi{ljajem zapo~ne ~injenje krivi~nog djela, ali gane dovr{i kaznit }e se za poku{aj krivi~nog djela ako se zato krivi~no djelo mo`e izre}i kazna zatvora od tri godineili te`a kazna, a za poku{aj drugog krivi~nog djela kadzakon izri~ito propisuje ka`njavanje i za poku{aj.(2) U~initelj }e se za poku{aj krivi~nog djela kazniti ugranicama kazne propisane za to krivi~no djelo, a mo`e sei bla`e kazniti.^lan 29.Nepodobni poku{ajU~initelj koji poku{a u~initi krivi~no djelo neprikladnimsredstvom ili prema neprikladnom predmetu, mo`e se osloboditikazne ili se mo`e bla`e kazniti.^lan 30.Dobrovoljni odustanak(1) U~initelj koji je poku{ao u~initi krivi~no djelo, ali jedobrovoljno odustao od ka`njivog poku{aja mo`e seosloboditi kazne.(2) U slu~aju dobrovoljnog odustanka od ka`njivogpoku{aja, u~initelj }e se kazniti za one radnje koje ~ineneko drugo samostalno krivi~no djelo.Broj 36 - Strana 1908SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHUtorak, 29.07.2003. ^lan 31.Sau~initeljAkovi{eosobazajedni~kiu~inikrivi~nodjelo,u~estvovanjem u u~injenju krivi~nog djela ili preduzimaju}i {todrugo ~ime se na odlu~uju}i na~in doprinosi u~injenju krivi~nogdjela, svaka }e se od njih kazniti kaznom propisanom za tokrivi~no djelo.^lan 32.Podstrekavanje(1) Ko drugog s umi{ljajem podstrekava da u~ini krivi~nodjelo kaznit }e se kao da ga je sam u~inio.(2) Ko drugog s umi{ljajem podstrekava na u~injenjekrivi~nog djela za koje se mo`e izre}i kazna zatvora od trigodine ili te`a kazna, a krivi~no djelo ne bude ni poku{anokaznit }e se kao za poku{aj krivi~nog djela.^lan 33.Pomaganje(1) Ko drugom s umi{ljajem pomogne u u~injenju krivi~nogdjela, kaznit }e se kao da ga je sam u~inio, a mo`e se ibla`e kazniti.(2) Kao pomaganje u u~injenju krivi~nog djela smatra senaro~ito: davanje savjeta ili uputa kako da se u~inikrivi~no djelo, stavljanje na raspolaganje u~initeljusredstava za u~injenje krivi~nog djela, uklanjanjeprepreka za u~injenje krivi~nog djela, te unaprijedobe}ano prikrivanje krivi~nog djela, u~initelja, sredstavakojima je krivi~no djelo u~injeno, tragova krivi~nog djelaili predmeta pribavljenih krivi~nim djelom.^lan 34.Granice krivi~ne odgovornosti i ka`njivost sau~esnika(1) Sau~esnik je krivi~no odgovoran u granicama svojegumi{ljaja ili nehata, a podstreka~ i pomaga~ u granicamasvog umi{ljaja.(2) Sau~esnika, podstreka~a ili pomaga~a koji dobrovoljnosprije~i u~injenje krivi~nog djela sud }e osloboditi kazne.(3) Osobni odnosi, svojstva i okolnosti zbog kojih zakonisklju~uje krivi~nu odgovornost ili dopu{ta oslobo|enjeod kazne ili ubla`avanje kazne mogu se uzeti u obzir samoonom u~initelju, sau~esniku, podstreka~u ili pomaga~ukod kojega takvi odnosi, svojstva i okolnosti postoje.VI - GLAVA [ESTAKRIVI^NA ODGOVORNOST^lan 35.Sadr`aj krivi~ne odgovornosti(1) Krivi~no je odgovoran u~initelj koji je ura~unljiv i kriv zau~injeno krivi~no djelo.(2) U~initelj je kriv ako je krivi~no djelo u~inio s umi{ljajem.(3) U~initelj je kriv i ako je krivi~no djelo u~inio iz nehata,ako to zakon izri~ito propisuje.^lan 36.Ura~unljivost(1) Nije ura~unljiva osoba koja u vrijeme u~injenja krivi~nogdjela nije mogla shvatiti zna~aj svog djela ili nije moglaupravljati svojim postupcima zbog trajne ili privremenedu{evne bolesti, privremene du{evne poreme}enosti ilizaostalog psihi~kog razvoja (neura~unljivost).(2) U~initelj krivi~nog djela ~ija je sposobnost da shvatizna~aj svog djela ili sposobnost da upravlja svojimpostupcima bila bitno smanjena zbog nekog stanja izstava 1. ovog ~lana, mo`e se bla`e kazniti (bitno smanjenaura~unljivost).(3) Krivi~no je odgovoran u~initelj krivi~nog djela koji seupotrebom alkohola, droga ili na drugi na~in doveo ustanje u kome nije mogao shvatiti zna~aj svog djela iliupravljati svojim postupcima, ako je u vrijeme dovo|enjau to stanje krivi~no djelo bilo obuhva}eno njegovimumi{ljajem ili je u pogledu krivi~nog djela kod njegapostojao nehat a zakon za takvo krivi~no djelo propisujekrivi~nu odgovornost i za nehat (samoskrivljenaneura~unljivost).(4) Bitno smanjena ura~unljivost u koju se u~initelj doveo nana~in iz stava 3. ovog ~lana ne mo`e biti osnov zaubla`avanje kazne.^lan 37.Umi{ljaj(1) Krivi~no se djelo mo`e u~initi s direktnim ili eventualnimumi{ljajem.(2) U~initelj postupa s direktnim umi{ljajem kada je biosvjestan svog djela i htio njegovo u~injenje.(3) U~initelj postupa s eventualnim umi{ljajem kada je biosvjestan da zbog njegovog ~injenja ili ne~injenja mo`enastupiti zabranjena posljedica, ali je pristao na njenonastupanje.^lan 38.Nehat(1) Krivi~no djelo mo`e se u~initi iz svjesnog ili nesvjesnognehata.(2) U~initelj postupa iz svjesnog nehata kada je bio svjestanda zbog njegovog ~injenja ili ne~injenja mo`e nastupitizabranjena posljedica, ali je olahko dr`ao da ona ne}enastupiti ili da }e je mo}i sprije~iti.(3) U~initelj postupa iz nesvjesnog nehata kada nije biosvjestan mogu}nosti nastupanja zabranjene posljedice,iako je prema okolnostima i prema svojim osobnimsvojstvima bio du`an i mogao biti svjestan te mogu}nosti.^lan 39.Stvarna zabluda(1) Nije krivi~no odgovorna osoba koja u vrijeme u~injenjakrivi~nog djela nije bila svjesna nekog njegovogzakonom propisanog obilje`ja, ili koja je pogre{nosmatrala da postoje okolnosti prema kojima bi, da su onestvarno postojale, to djelo bilo dopu{teno.(2) Ako je osoba bila u zabludi iz nehata, krivi~no jeodgovorna za krivi~no djelo u~injeno iz nehata ako zakonza to krivi~no djelo propisuje ka`njavanje i za nehat.^lan 40.Pravna zabludaU~initelj krivi~nog djela koji iz opravdanih razloga nije znaoda je to djelo zabranjeno, mo`e se bla`e kazniti ili osloboditikazne.VII - GLAVA SEDMAKAZNE^lan 41.Vrste kazni(1) Krivi~no odgovornim u~initeljima krivi~nih djela moguse izre}i ove kazne:a)kazna zatvora;b)nov~ana kazna.(2) Kazna zatvora mo`e se izre}i samo kao glavna kazna.(3) Nov~ana kazna mo`e se izre}i i kao glavna i kao sporednakazna.(4) Ako je za jedno krivi~no djelo propisano vi{e kazni, samose jedna mo`e izre}i kao glavna.(5) Za krivi~na djela u~injena iz koristoljublja nov~ana kaznakao sporedna mo`e se izre}i i kad nije propisanazakonom, ili kad je zakonom propisano da }e se u~initeljkazniti kaznom zatvora ili nov~anom kaznom, a sud kaoglavnu kaznu izrekne kaznu zatvora.^lan 42.Svrha ka`njavanjaSvrha ka`njavanja jeste:a)da se izrazi dru{tvena osuda u~injenog krivi~nogdjela;b)da se uti~e na u~initelja da ubudu}e ne u~inikrivi~na djela;c)da se uti~e na ostale da ne u~ine krivi~na djela;d)i da se uti~e na svijest gra|ana o pogibeljnostikrivi~nih djela i o pravednosti ka`njavanja u~ini-telja.Utorak, 29.07.2003.SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 36 - Strana 1909 ^lan 43.Kazna zatvora(1) Kazna zatvora ne mo`e biti kra}a od trideset dana nitidu`a od dvadeset godina.(2) Za najte`e oblike te{kih krivi~nih djela u~injenih sumi{ljajem mo`e se propisati kazna zatvora u trajanju oddvadeset do ~etrdeset pet godina (dugotrajni zatvor).(3) Kazna dugotrajnog zatvora nikada se ne mo`e propisatikao jedina glavna kazna za pojedino krivi~no djelo.(4) Kazna dugotrajnog zatvora ne mo`e se izre}i u~initeljukoji u vrijeme u~injenja krivi~nog djela nije navr{iodvadeset jednu godinu `ivota.(5) Pod uvjetima propisanim glavom X (Pravila o odgojnimpreporukama, odgojnim mjerama i o ka`njavanjumaloljetnika) ovog zakona mo`e se izre}i kaznamaloljetni~kog zatvora. Kazna maloljetni~kog zatvora jepo svojoj svrsi, prirodi, trajanju i na~inu izvr{enja posebnakazna li{enja slobode.(6) Kazna zatvora se izri~e na pune godine i mjesece, a do {estmjeseci i na pune dane. Kazna dugotrajnog zatvora seizri~e samo na pune godine.(7) Ako je izre~ena kazna dugotrajnog zatvora, amnestija ipomilovanje mogu se dati tek nakon izdr`ane tri petine tekazne.^lan 44.Rad za op}e dobro na slobodi(1) Kad sud odmjeri i izrekne kaznu zatvora od najvi{e {estmjeseci mo`e istovremeno odrediti da se izre~ena kazna,uz pristanak optu`enog, zamijeni radom za op}e dobro naslobodi.(2) Odluka da se kazna zatvora zamijeni radom za op}e dobrona slobodi zasniva se na ocjeni da, uzimaju}i u obzir sveokolnosti koje odre|uju vrstu i mjeru kazne, izvr{enjekazne zatvora ne bi bilo prijeko potrebno za ostvarenjesvrhe ka`njavanja, ali istovremeno uvjetna kazna ne bibila dovoljna za postizanje op}e svrhe krivi~nopravnihsankcija.(3) Rad za op}e dobro na slobodi odre|uje se u trajanjusrazmjernom izre~enoj kazni zatvora od najmanje desetdo najvi{e {ezdeset radnih dana. Rok za izvr{enje rada zaop}e dobro na slobodi ne mo`e biti kra}i od jednogmjeseca niti du`i od jedne godine.(4) Pri ocjenjivanju trajanja rada za op}e dobro na slobodi,kao i vremena izvr{enja tog rada, sud }e uzeti u obzirizre~enu kaznu zatvora koja se zamjenjuje i mogu}nostiu~initelja, s obzirom na njegovu osobnu situaciju izaposlenje.(5) U slu~aju kada osu|enik po isteku odre|enog roka nijeizvr{io ili je samo djelimi~no izvr{io rad za op}e dobro naslobodi, sud }e donijeti odluku o izvr{enju kazne zatvora utrajanju srazmjernom vremenu preostalog rada za op}edobro na slobodi.(6) Zamjena kazne zatvora radom za op}e dobro na slobodimo`e se primijeniti i u slu~ajevima kada se nov~ana kaznazamjenjuje kaznom zatvora prema odredbama ~lana 47.(Zamjena nov~ane kazne) ovog zakona.(7) Raspore|ivanje na rad za op}e dobro na slobodi u smisluvrste i radnog mjesta obavlja kantonalno ministarstvonadle`no za poslove pravosu|a prema mjestu prebivali{taodnosno boravi{ta osu|enika, vode}i ra~una o njegovimsposobnostima i znanjima.^lan 45.Uvjetni otpust(1) Osu|eni koji je izdr`ao polovinu, te, izuzetno, osu|enikoji je izdr`ao jednu tre}inu kazne zatvora mo`e bitioslobo|en izdr`avanja kazne zatvora, pod uvjetom da neu~ini novo krivi~no djelo prije isteka trajanja kazne(uvjetni otpust).(2) Osu|eni koji je izdr`ao polovinu kazne zatvora mo`e bitioslobo|en izdr`avanja kazne zatvora ako se za vrijemeizdr`avanja kazne zatvora njegovo pona{anje popravi dote mjere da se mo`e opravdano o~ekivati da }e se nakonotpusta s izdr`avanja kazne zatvora pona{ati primjereno, anaro~ito da ne}e u~initi krivi~na djela. Prilikomodlu~ivanja o uvjetnom otpustu osu|enog, uzet }e se uobzir njegovo pona{anje tokom izdr`avanja kazne i drugeokolnosti koje ukazuju na to da je svrha ka`navanjapostignuta.(3) Osu|eni koji je izdr`ao jednu tre}inu kazne zatvora mo`ebiti uvjetno otpu{ten ukoliko postoje uvjeti iz stava 1.ovog ~lana i ukoliko posebne okolnosti vezane za li~nostosu|enog jasno ukazuju da je postignuta svrhaka`njavanja.(4) Osu|eni na kaznu dugotrajnog zatvora mo`e biti uvjetnootpu{ten nakon izdr`ane tri petine te kazne.^lan 46.Opoziv uvjetnog otpusta(1) Sud }e opozvati uvjetni otpust ako osu|eni za vrijemeuvjetnog otpusta u~ini jedno ili vi{e krivi~nih djela za kojamu je izre~ena kazna zatvora od jedne godine ili te`akazna.(2) Sud mo`e opozvati uvjetni otpust ako osu|eni nauvjetnom otpustu u~ini jedno ili vi{e krivi~nih djela zakoja je izre~ena kazna zatvora do jedne godine. Prilikomodlu~ivanja ho}e li opozvati uvjetni otpust sud naro~itouzima u obzir sli~nost u~injenih djela, njihov zna~aj,motive iz kojih su u~injena, te druge okolnosti kojeukazuju na prikladnost opoziva uvjetnog otpusta.(3) Prilikom izricanja opoziva uvjetnog otpusta sud izri~ekaznu uzimaju}i ranije izre~enu kaznu kao ve} utvr|enu.Dio kazne koji je osu|eni izdr`ao prema ranijoj presudiura~unava se u izdr`avanje naknadne kazne, ali se vrijemeprovedeno na uvjetnom otpustu ne ura~unava.(4) Odredbe st. od 1. do 3. ovog ~lana primjenjuju se i kad seosu|enom na uvjetnom otpustu sudi za krivi~no djelou~injeno prije njegovog uvjetnog otpusta.(5) Ako je osu|eni na uvjetnom otpustu osu|en na kaznuzatvora do jedne godine i ako sud ne opozove uvjetniotpust, vrijeme uvjetnog otpusta se produ`ava za vrijemekoje je osu|eni proveo na izdr`avanju kazne zatvora.^lan 47.Nov~ana kazna(1) Nov~ana kazna izri~e se u dnevnim iznosima, a ako to nijemogu}e mo`e se izre}i u odre|enom iznosu.(2) Ako se nov~ana kazna izri~e u dnevnim iznosima mo`eiznositi najmanje pet a najvi{e tri stotine {ezdeset dnevnihiznosa, a za krivi~na djela u~injena iz koristoljubljanajvi{e hiljadu pet stotina dnevnih iznosa, osim uslu~ajevima propisanim ovim zakonom.(3) Ako se nov~ana kazna izri~e u odre|enom iznosu najni`iiznos ne mo`e biti manji od 150 KM, a najvi{i iznos nemo`e biti ve}i od 50.000 KM, a za krivi~na djela u~injenaiz koristoljublja iznos ne mo`e biti ve}i od 1.000.000 KM,osim u slu~ajevima propisanim ovim zakonom.(4) Prilikom izricanja nov~ane kazne za krivi~na djelau~injena iz koristoljublja sud mo`e izre}i nov~anu kaznuu iznosu ve}em od najvi{eg iznosa propisanog u st. 2. i 3.ovog ~lana ukoliko vrijednost protupravne imovinskekoristi koju je u~initelj pribavio u~injenjem krivi~nogdjela prelazi iznos od 1.000.000 KM. U tom se slu~ajuu~initelju mo`e izre}i nov~ana kazna u iznosu koji nemo`e biti ve}i od dvostrukog iznosa vrijednostiprotupravneimovinskekoristikojujepribaviou~injenjem krivi~nog djela zbog kojeg mu se izri~enov~ana kazna.(5) Broj dnevnih iznosa nov~ane kazne odre|uje sudprimjenjuju}i op}a pravila za odmjeravanje kazne. Visinudnevnog iznosa sud odre|uje tako {to uzima u obzir visinudnevnog dohotka u~initelja prema iznosu njegovetromjese~ne netopla}e i njegove druge dohotke, teporodi~ne obaveze. Prilikom odre|ivanja visine iznosasud uzima u obzir podatke koji u trenutku izricanja kaznenisu stariji od {est mjeseci.(6) Podatke iz st. od 1. do 5. ovog ~lana koji sudu nisu poznatiosigurava optu`eni u roku koji odredi sud, a najkasnije dozavr{etka glavnog pretresa u krivi~nom postupku. Ako dozavr{etka glavnog pretresa u krivi~nom postupku sudunisu poznate okolnosti bitne za odre|ivanje visinednevnog iznosa nov~ane kazne, nov~ana kazna se izri~e uodre|enom iznosu pri ~emu se primjenjuju op}a pravilaza odmjeravanje kazne.Broj 36 - Strana 1910SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHUtorak, 29.07.2003. (7) Najni`i dnevni iznos nov~ane kazne iznosi jednu{ezdesetinu a najvi{e jednu tre}inu posljednje zvani~noobjavljene prosje~ne mjese~ne netopla}e zaposlenih uFederaciji, koju objavljuje Federalni zavod za statistiku.(8) U presudi se odre|uje rok pla}anja nov~ane kazne koji nemo`e biti kra}i od petnaest dana niti du`i od {est mjeseci,ali u opravdanim slu~ajevima sud mo`e dopustiti daosu|eni isplati nov~anu kaznu i u otplatama, s tim da rokisplate ne mo`e biti du`i od dvije godine.(9) Nov~ane kazne izre~ene i napla}ene po ovom zakonuprihod su bud`eta Federacije.^lan 48.Zamjena nov~ane kazne(1) Nov~ana kazna se ne napla}uje prinudno.(2) Ako se nov~ana kazna ne mo`e u cijelosti ili djelimi~nonaplatiti u roku koji je utvr|en presudom, sud }e bezodlaganja donijeti odluku da se nov~ana kazna zamijenikaznom zatvora.(3) Nov~ana kazna }e se zamijeniti kaznom zatvora tako {to}e se za svaki zapo~eti dnevni iznos nov~ane kazne ili akoje nov~ana kazna bila izre~ena u odre|enom iznosu zasvakih zapo~etih 50 KM nov~ane kazne odrediti jedandan zatvora, ali zatvor u tom slu~aju ne mo`e biti du`i odjedne godine.(4) Ako osu|eni isplati samo dio nov~ane kazne ostatak }e sesrazmjerno pretvoriti u zatvor, a ako osu|eni isplatiostatak nov~ane kazne izvr{enje zatvora }e se obustaviti.^lan 49.Op}a pravila za odmjeravanje kazne(1) Sud }e u~initelju krivi~nog djela odmjeriti kaznu ugranicama koje su zakonom propisane za to krivi~no djeloimaju}i u vidu svrhu ka`njavanja i uzimaju}i u obzir sveokolnosti koje uti~u da kazna bude manja ili ve}a(olak{avaju}e i ote`avaju}e okolnosti), a naro~ito: stepenkrivi~ne odgovornosti, pobude iz kojih je djelo u~injeno,ja~inu ugro`avanja ili povrede za{ti}enog dobra,okolnosti pod kojima je djelo u~injeno, raniji `ivotu~initelja, njegove osobne prilike i njegovo pona{anjenakon u~injenog krivi~nog djela, te druge okolnosti kojese odnose na osobu u~initelja.(2) Kad sud odmjerava kaznu u~initelju za krivi~no djelou~injeno u povratu, posebno }e uzeti u obzir je li ranijedjelo iste vrste kao i novo djelo, jesu li oba djela u~injenaiz istih pobuda i koliko je vremena proteklo od ranijeosude ili od izdr`ane ili opro{tene kazne.(3) Pri odmjeravanju nov~ane kazne, sud }e uzeti u obzir iimovno stanje u~initelja, vode}i ra~una o visini njegovepla}e, njegovim drugim prihodima, njegovoj imovini i onjegovim obiteljskim obavezama.^lan 50.Ubla`avanje kazneSud mo`e u~initelju odmjeriti kaznu ispod granice propisanezakonom ili izre}i bla`u vrstu kazne:a)kad zakon propisuje da se u~initelj mo`e bla`ekazniti;b)i kad sud utvrdi da postoje naro~ito olak{avaju}eokolnosti koje ukazuju da se i ubla`enom kaznommo`e posti}i svrha ka`njavanja.^lan 51.Granice ubla`avanja kazne(1) Kad postoje uvjeti za ubla`avanje kazne iz ~lana 50.(Ubla`avanje kazne) ovog zakona, sud }e ubla`iti kaznu uovim granicama:a)ako je za krivi~no djelo kao najmanja mjera kaznepropisana kazna zatvora od deset ili vi{e godina,kazna se mo`e ubla`iti do pet godina zatvora;b)ako je za krivi~no djelo kao najmanja mjera kaznepropisana kazna zatvora od tri ili vi{e godina, kaznase mo`e ubla`iti do jedne godine zatvora;c)ako je za krivi~no djelo kao najmanja mjera kaznepropisana kazna zatvora od dvije godine, kazna semo`e ubla`iti do {est mjeseci zatvora;d)ako je za krivi~no djelo kao najmanja mjera kaznepropisana kazna zatvora od jedne godine, kazna semo`e ubla`iti do tri mjeseca zatvora;e)ako je za krivi~no djelo propisana kazna zatvora odnajvi{e jedne godine, kazna se mo`e ubla`iti dotrideset dana zatvora;f)ako je za krivi~no djelo propisana kazna zatvora beznaznake najmanje mjere, umjesto kazne zatvoramo`e se izre}i nov~ana kazna;g)ako je za krivi~no djelo propisana nov~ana kazna snaznakom najmanje mjere, kazna se mo`e ubla`itido pet dnevnih iznosa, a ako se izri~e u odre|enomiznosu do 150 KM.(2) Pri odlu~ivanju koliko }e kaznu ubla`iti prema pravilimaiz stava 1. ovog ~lana sud }e posebno uzeti u obzirnajmanju i najve}u mjeru kazne propisane za to krivi~nodjelo.^lan 52.Oslobo|enje od kazne(1) Sud mo`e osloboditi kazne u~initelja krivi~nog djela kadto zakon izri~ito propisuje.(2) Kad je sud ovla{ten u~initelja krivi~nog djela osloboditikazne, mo`e mu kaznu ubla`iti bez ograni~enjapropisanih za ubla`avanje kazne u ~lanu 50. (Ubla`avanjekazne) ovog zakona.^lan 53.Poseban slu~aj oslobo|enja od kazne za krivi~na djelapo~injena iz nehataSud mo`e osloboditi kazne u~initelja krivi~nog djelau~injenog iz nehata kad posljedice djela tako te{ko poga|ajuu~initelja da izricanje kazne u takvom slu~aju o~igledno ne biodgovaralo svrsi ka`njavanja.^lan 54.Stjecaj krivi~nih djela(1) Ako je u~initelj jednom radnjom ili s vi{e radnji u~iniovi{e krivi~nih djela za koja mu se istovremeno sudi, sud }enajprije utvrditi kazne za svako od tih krivi~nih djela, pa}e za sva krivi~na djela izre}i jedinstvenu kaznu zatvora,kaznu dugotrajnog zatvora ili jedinstvenu nov~anu kaznu.(2) Jedinstvenu kaznu sud }e izre}i po ovim pravilima:a)ako je za neko od krivi~nih djela u stjecaju sudutvrdio kaznu dugotrajnog zatvora, izre}i }e samotu kaznu;b)ako je za krivi~na djela u stjecaju sud utvrdio kaznezatvora, jedinstvena kazna zatvora mora biti ve}aod svake pojedine utvr|ene kazne, ali ne smijedostignuti zbir utvr|enih kazni niti prije}i dvadesetgodina;c)ako su za sva krivi~na djela u stjecaju propisanekazne zatvora do tri godine, jedinstvena kaznazatvora ne mo`e biti ve}a od osam godina;d)ako je za krivi~na djela u stjecaju sud utvrdio samonov~ane kazne, jedinstvena kazna mora biti ve}a odsvake pojedine utvr|ene nov~ane kazne, ali nesmije dostignuti zbir utvr|enih nov~anih kazni.(3) Ako je za neka krivi~na djela u stjecaju sud utvrdio kaznezatvora, a za druga krivi~na djela u stjecaju nov~anekazne, izre}i }e jedinstvenu kaznu zatvora i jedinstvenunov~anu kaznu po odredbama stava 2. ta~. od b) do d)ovog ~lana.(4) Sporednu kaznu sud }e izre}i ako je utvr|ena makar zajedno krivi~no djelo u stjecaju, a ako je utvrdio vi{enov~anih kazni izre}i }e jedinstvenu nov~anu kaznu poodredbi stava 2. ta~ke d) ovog ~lana.(5) Ako je sud za krivi~na djela u stjecaju utvrdio kaznezatvora i kazne maloljetni~kog zatvora, izre}i }ejedinstvenu kaznu po odredbama stava 2. ta~. b) i c) ovog~lana.^lan 55.Produ`eno krivi~no djelo(1) Odredbe ovog zakona o stjecaju krivi~nih djela ne}e seprimijeniti kad u~initelj u~ini produ`eno krivi~no djelo.Utorak, 29.07.2003.SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 36 - Strana 1911 (2) Produ`eno krivi~no djelo je u~injeno kad je u~initelj snamjerom u~inio vi{e istih ili istovrsnih krivi~nih djelakoja, s obzirom na na~in u~injenja, njihovu vremenskupovezanost i druge stvarne okolnosti koje ih povezuju~ine jedinstvenu cjelinu.(3) Kad se radi o produ`enom krivi~nom djelu istihzakonskih obilje`ja, sud }e izabrati vrstu i mjeru kaznekoja je propisana za to krivi~no djelo. Ako se radi oistovrsnim krivi~nim djelima sud }e izabrati vrstu i mjerukazne koja je propisana za najte`e od tih djela.^lan 56.Odmjeravanje kazne osu|enoj osobi(1) Ako se osu|enoj osobi sudi za krivi~no djelo u~injenoprije nego {to je zapo~ela izdr`avanje kazne po ranijojosudi, ili za krivi~no djelo u~injeno za vrijemeizdr`avanja kazne zatvora, kazne dugotrajnog zatvora ilikazne maloljetni~kog zatvora, sud }e izre}i jedinstvenukaznu za sva krivi~na djela primjenom odredaba ~lana 53.(Stjecaj krivi~nih djela) ovog zakona uzimaju}i ranijeizre~enu kaznu kao ve} utvr|enu. Kazna ili dio kazne kojuje osu|eni izdr`ao ura~unat }e se u izre~enu kaznu zatvoraili kaznu dugotrajnog zatvora.(2) Za krivi~no djelo u~injeno za vrijeme izdr`avanja kaznezatvora,kaznedugotrajnogzatvorailikaznemaloljetni~kog zatvora sud }e u~initelju izre}i kaznuneovisno od ranije izre~ene kazne ako se primjenomodredaba ~lana 53. ovog zakona ne bi mogla ostvaritisvrha ka`njavanja, s obzirom na trajanje neizdr`anogdijela ranije izre~ene kazne.(3) Prema osu|enom koji za vrijeme izdr`avanja kaznezatvora,kaznedugotrajnogzatvorailikaznemaloljetni~kog zatvora u~ini krivi~no djelo za koje zakonpropisuje nov~anu kaznu ili kaznu zatvora do jednegodine, primijenit }e se disciplinska mjera.^lan 57.Ura~unavanje pritvora i ranije kazne(1) Vrijeme provedeno u pritvoru i svako li{enje slobode uvezi sa krivi~nim djelom, ura~unava se u izre~enu kaznuzatvora,kaznudugotrajnogzatvora,kaznumaloljetni~kog zatvora ili nov~anu kaznu.(2) Kazna zatvora koju je osu|enik izdr`ao ili nov~ana kaznakoju je osu|enik platio za prekr{aj ura~unava se u kaznuizre~enu za krivi~no djelo ~ija obilje`ja obuhva}aju iobilje`ja prekr{aja.(3) Pri svakom ura~unavanju izjedna~ava se dan pritvora, danli{enja slobode, dan maloljetni~kog zatvora, dan zatvora,dan dugotrajnog zatvora i iznos od 50 KM.^lan 58.Ura~unavanje pritvora i kazne izdr`ane u inozemstvuPritvor, li{enje slobode u toku postupka izru~enja i kaznakoju je u~initelj izdr`ao po presudi inozemnog suda, ura~unat }ese u kaznu koju izrekne doma}i sud za isto krivi~no djelo, a akokazne nisu iste vrste ura~unavanje }e se izvr{iti po ocjeni suda.VIII - GLAVA OSMAMJERE UPOZORENJA^lan 59.Vrste mjera upozorenjaMjere upozorenja jesu:a)sudska opomena;b)uvjetna osuda.^lan 60.Svrhe mjera upozorenja(1) Svrha sudske opomene je da se krivi~no odgovornomu~initelju uputi upozorenje kad se radi ostvarivanja svrhekrivi~nopravnih sankcija ne mora primijeniti ka`njavanjei kad ono nije nu`no radi krivi~nopravne za{tite.(2) Svrha uvjetne osude je da se u~initelju krivi~nog djelauputi upozorenje uz prijetnju kaznom kojim seomogu}ava ostvarivanje svrhe krivi~nopravnih sankcijaizricanjem kazne bez njezina izvr{enja kad izvr{enjekazne nije prijeko potrebno radi krivi~nopravne za{tite.^lan 61.Sudska opomena(1) Sudska opomena mo`e se izre}i za krivi~na djela spropisanom kaznom zatvora do jedne godine ilinov~anom kaznom koja su po~injena pod takvimolak{avaju}im okolnostima koje ih ~ine naro~ito lahkim ikad se, s obzirom na sve okolnosti koje se ti~u u~initelja,posebno njegova odnosa prema o{te}eniku i naknadi {teteprouzrokovane krivi~nim djelom, steknu uvjeti zapostignu}esvrhekrivi~nopravnihsankcijabezka`njavanja.(2) Sudska opomena mo`e se izre}i i za odre|eno krivi~nodjelo s propisanom kaznom zatvora do tri godine, poduvjetima propisanim zakonom i kad se steknu ostali uvjetiiz stava 1. ovog ~lana.(3) Sudska opomena mo`e se izre}i i za krivi~na djelapo~injena u stjecaju, ako se za svako od tih djela steknuuvjeti iz st. 1. ili 2. ovog ~lana.(4) Pri odlu~ivanju ho}e li izre}i sudsku opomenu sud }e,vode}i ra~una o svrsi sudske opomene, posebno uzeti uobzir li~nost u~initelja, njegov raniji `ivot, njegovopona{anje poslije u~injenog krivi~nog djela, stepenkrivi~ne odgovornosti i druge okolnosti pod kojima jekrivi~no djelo u~injeno.(5) Sudska se opomena ne mo`e izre}i vojnim osobama zakrivi~na djela protiv oru`anih snaga Federacije.^lan 62.Uvjetna osuda(1) Uvjetnom osudom sud u~initelju krivi~nog djela utvr|ujekaznu i istovremeno odre|uje da se ona ne}e izvr{iti akoosu|eni za vrijeme koje odredi sud, a koje ne mo`e bitikra}e od jedne niti du`e od pet godina (vrijemeprovjeravanja), ne u~ini novo krivi~no djelo.(2) Pri odlu~ivanju ho}e li izre}i uvjetnu osudu sud }e, vode}ira~una o svrsi uvjetne osude, posebno uzeti u obzir li~nostu~initelja, njegov raniji `ivot, njegovo pona{anje poslijeu~injenog krivi~nog djela, stepen krivi~ne odgovornosti idruge okolnosti pod kojima je krivi~no djelo u~injeno.(3) Uvjetna osuda mo`e se izre}i kad je u~initelju utvr|enakazna zatvora do dvije godine ili nov~ana kazna.(4) Za krivi~na djela za koja se mo`e izre}i kazna zatvora oddeset godina ili te`a kazna, uvjetna osuda se mo`e izre}isamo ako je kazna iz stava 3. ovog ~lana utvr|enaubla`avanjem zakonom propisane kazne.(5) Uvjetna se osuda ne mo`e izre}i za krivi~na djela za kojase ni ubla`avanjem kazne ne mo`e izre}i kazna zatvoralak{a od jedne godine.(6) Ako je u~initelju utvr|ena i kazna zatvora i nov~anakazna, uvjetna osuda mo`e se izre}i za obje kazne ili samoza kaznu zatvora.(7) Sigurnosne mjere, izre~ene uz uvjetnu osudu, izvr{avajuse.^lan 63.Obaveze u~initelja kojem je izre~ena uvjetna osuda(1) Sud mo`e u uvjetnoj osudi odrediti ispunjavanje sljede}ihobaveza: da osu|eni vrati imovinsku korist pribavljenukrivi~nim djelom, da naknadi {tetu koju je pri~iniokrivi~nim djelom, ili da ispuni druge obaveze predvi|enekrivi~nim zakonodavstvom u Federaciji.(2) Rok za ispunjenje obaveza iz stava 1. ovog ~lana utvr|ujesud u okviru odre|enog vremena provjeravanja.^lan 64.Opoziv uvjetne osude zbog novog krivi~nog djela(1) Sud }e opozvati uvjetnu osudu ako osu|eni tokomvremena provjeravanja u~ini jedno ili vi{e krivi~nih djelaza koja je izre~ena kazna zatvora dvije godine ili te`akazna.(2) Ako osu|eni u vrijeme provjeravanja u~ini jedno ili vi{ekrivi~nih djela za koja je izre~ena kazna zatvora u trajanjukra}em od dvije godine ili nov~ana kazna, sud }e, nakon{to ocijeni sve okolnosti koje se odnose na u~injenakrivi~na djela i u~initelja, a posebno srodnost u~injenihkrivi~nih djela, njihov zna~aj i pobude iz kojih suu~injena, odlu~iti ho}e li opozvati uvjetnu osudu. Pri tomeje sud vezan zabranom izricanja uvjetne osude akoBroj 36 - Strana 1912SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHUtorak, 29.07.2003. u~initelju za krivi~na djela utvr|ena u uvjetnoj osudi i zanova krivi~na djela treba izre}i kaznu zatvora u trajanjudu`em od dvije godine (~lan 62.Uvjetna osuda,stav3.ovog zakona).(3) Ako opozove uvjetnu osudu sud }e primjenom odredaba~lana 54. (Stjecaj krivi~nih djela)ovog zakona izre}ijedinstvenu kaznu i za ranije u~injeno i za novo krivi~nodjelo uzimaju}i kaznu iz opozvane uvjetne osude kaoutvr|enu.(4) Ako ne opozove uvjetnu osudu sud mo`e za novokrivi~no djelo izre}i uvjetnu osudu ili kaznu. Ako sudocijeni da i za novo krivi~no djelo treba izre}i uvjetnuosudu, utvrdit }e jedinstvenu kaznu i za ranije u~injeno iza novo krivi~no djelo primjenom odredaba ~lana 54.ovog zakona i odredit }e novo vrijeme provjeravanja kojene mo`e biti kra}e od jedne niti du`e od pet godina,ra~unaju}i od dana pravosna`nosti nove presude.Osu|enom kojem za novo krivi~no djelo bude izre~enakazna zatvora, vrijeme provedeno na izdr`avanju ovekazne ne ura~unava se u vrijeme provjeravanja utvr|enouvjetnom osudom za ranije krivi~no djelo.^lan 65.Opoziv uvjetne osude zbog ranije u~injenog krivi~nog djela(1) Sud }e opozvati uvjetnu osudu ako poslije njezinogizricanja utvrdi da je osu|eni u~inio krivi~no djelo prijenego {to je uvjetno osu|en i ako ocijeni da ne bi biloosnova za izricanje uvjetne osude da se znalo za tokrivi~no djelo. U tom }e slu~aju primijeniti odredbu ~lana64. (Opoziv uvjetne osude zbog novog krivi~nog djela)stav 3. ovog zakona.(2) Ako sud ne opozove uvjetnu osudu primijenit }e odredbu~lana 64. stav 4. ovog zakona.^lan 66.Opoziv uvjetne osude zbog neispunjenja izre~enih obaveza(1) Sud }e opozvati uvjetnu osudu i izre}i izvr{enje izre~enekazne ako osu|eni tokom odre|enog vremena prov-jeravanja ne ispuni izre~enu obavezu u slu~ajevima kad jemogao ispuniti tu obavezu.(2) U slu~aju nemogu}nosti ispunjenja izre~ene obaveze sudmo`e produ`iti rok za ispunjenje te obaveze ili jezamijeniti drugom odgovaraju}om obavezom predvi|e-nom krivi~nim zakonodavstvom u Federaciji, ili mo`eosu|enog osloboditi ispunjenja izre~ene obaveze.^lan 67.Rokovi za opoziv uvjetne osude(1) Uvjetna osuda se mo`e opozvati tokom vremena prov-jeravanja.(2) Ako osu|eni tokom vremena provjeravanja u~ini krivi~nodjelo koje povla~i opoziv uvjetne osude, a to je presudomutvr|eno tek poslije isteka vremena provjeravanja,uvjetna osuda mo`e se opozvati najkasnije u roku odjedne godine od dana proteka vremena provjeravanja.(3) Ako osu|eni u odre|enome roku ne ispuni koju obavezuiz ~lana 63. (Obaveze u~initelja kojem je izre~ena uvjetnaosuda)stav 1. ovog zakona, sud mo`e uvjetnu osuduopozvati najkasnije u roku od jedne godine od danaproteka vremena provjeravanja i odrediti da se izvr{ikazna utvr|ena u uvjetnoj osudi.^lan 68.Uvjetna osuda sa za{titnim nadzorom(1) Sud mo`e odrediti da se u~initelj kome je izre~ena uvjetnaosuda stavi pod za{titni nadzor ako, s obzirom naokolnosti u~injenja krivi~nog djela, li~nost u~initelja,njegov raniji `ivot i pona{anje poslije u~injenog krivi~nogdjela smatra da }e se uz odre|ivanje za{titnog nadzorasvrha uvjetne osude i dru{tveno prilago|avanje osu|enikabolje ostvariti.(2) Za{titni nadzor obuhva}a ovim zakonom predvi|enemjere pomo}i, brige, nadzora i za{tite, s tim da vrijemetrajanja nadzora ne mo`e biti kra}e od {est mjeseci nitidu`e od dvije godine.^lan 69.Sadr`aj za{titnog nadzoraZa{titni nadzor mo`e obuhva}ati ove obaveze:a)lije~enje u odgovaraju}oj zdravstvenoj ustanovi;b)uzdr`avanje od upotrebe alkoholnih pi}a ili opojnihdroga;c) posje}ivanje odre|enih psihijatrijskih, psiholo{kihi drugih savjetovali{ta i postupanje po njihovimsavjetima;c)osposobljavanje za odre|eno zanimanje;d)prihva}anje zaposlenja koje odgovara stru~nojspremi i sposobnostima u~initelja;e)raspolaganje pla}om i drugim prihodima iliimovinom na primjeren na~in i u skladu sa bra~nimi obiteljskim obavezama.^lan 70.Odre|ivanje za{titnog nadzora(1) Sud u presudi odre|uje jednu ili vi{e obaveza iz ~lana 69.(Sadr`aj za{titnog nadzora)ovog zakona utvr|uju}injihov sadr`aj.(2) Pri odre|ivanju obaveza iz ~lana 69. ovog zakona sud }enaro~ito uzeti u obzir godine `ivota u~initelja, njegovoop}e zdravstveno i psihi~ko stanje, njegove sklonosti inavike u na~inu vo|enja `ivota, naro~ito u ku}i, {koli ilina radnom mjestu, pobude iz kojih je u~inio krivi~no djeloi pona{anje poslije u~injenog krivi~nog djela, njegovraniji `ivot, osobne i obiteljske prilike, te druge okolnostikoje se odnose na osobu u~initelja a od zna~aja su za izborobaveza za{titnog nadzora i njihovo trajanje.(3) Ako tokom trajanja za{titnog nadzora sud utvrdi da jeispunjena svrha za{titnog nadzora, mo`e za{titni nadzorukinuti prije isteka odre|enog vremena.(4) Ako osu|eni kojem je izre~en za{titni nadzor ne ispunjavaobaveze koje mu je sud odredio, sud ga mo`e opomenutiili mo`e ranije obaveze zamijeniti drugim ili produ`ititrajanjeza{titnognadzorauokviruvremenaprovjeravanja, ili opozvati uvjetnu osudu.IX - GLAVA DEVETASIGURNOSNE MJERE^lan 71.Vrste sigurnosnih mjeraU~initeljima krivi~nih djela mogu se izre}i ove sigurnosnemjere:a)obavezno psihijatrijsko lije~enje;b)obavezno lije~enje od ovisnosti;c)zabrana vr{enja poziva, aktivnosti ili funkcija;d)zabrana upravljanja motornim vozilom;e)li{enje predmeta.^lan 72.Svrha sigurnosnih mjeraSvrha sigurnosnih mjera jeste otklanjanje stanja ili uvjetakoji mogu uticati da u~initelj ubudu}e u~ini krivi~na djela.^lan 73.Izricanje sigurnosnih mjeraSud mo`e u~initelju krivi~nog djela izre}i jednu ili vi{esigurnosnih mjera kad postoje uvjeti za njihovo izricanjepropisani ovim zakonom.^lan 74.Obavezno psihijatrijsko lije~enje(1) Sigurnosna mjera obaveznog psihijatrijskog lije~enjaizri~e se u~initelju krivi~nog djela koji je krivi~no djelou~inio u stanju bitno smanjene ura~unljivosti ili smanjeneura~unljivosti ako postoji opasnost da bi uzroci takvogstanja mogli i ubudu}e djelovati na u~initelja da u~ininovo krivi~no djelo.(2) Sigurnosna mjera obaveznog psihijatrijskog lije~enjamo`e se izvr{iti pod uvjetima iz stava 1. ovog ~lana, uzizdr`avanje kazne zatvora ili uz rad za op}e dobro naslobodi ili uz uvjetnu osudu

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana