SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Donesen Pravilnik o proizvođačima/zastupnicima u sistemu fiskalizacije

U Službenim novinama Federacije BiH, broj: 51/21, od 30.06.2021. godine objavljen je Pravilnik o proizvođačima/zastupnicima u sistemu fiskalizacije. Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", odnosno 08.07.2021. godine.
 

Pravni osnov za donošenje ovog Pravilnika je član član 51. stav (1), stav (2) tač. f), h), i), m) i stav (3) tačka p) Zakona o fiskalnim sistemima ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/09).
 

Pravilnikom se uređuje:
- način i postupak registracije proizvođača/zastupnika fiskalnih sistema
- postupak provođenja i uslovi učešća u javnom pozivu za registraciju proizvođača/ zastupnika fiskalnih sistema
- postupak izdavanja uvjerenja o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika dijelova fiskalnih sistema
- postupak izdavanja odobrenja za stavljanje u promet fiskalnih sistema
- angažman stručnih lica za potrebe radnih tijela
- sadržaj i uslovi zaključivanja ugovora između Federalnog ministarstva finansija i proizvođača/zastupnika
- način rada radnih tijela u skladu sa Zakonom o fiskalnim sistemima
- prestanak statusa registrovanog i ovlaštenog proizvođača/zastupnika
- vrste i sadržaj evidencija koje vodi Ministarstvo
- oblik i sadržaj formulara za prikupljanje podataka propisanih Zakonom i ovim pravilnikom.
 

POSTUPAK ZA STICANJE STATUSA REGISTROVANOG PROIZVOĐAČA/ZASTUPNIKA
 

- vrši se na osnovu javnog poziva, koji raspisuje federalni ministar finansija
- pravo učešća po javnom pozivu imaju privredna društva koja ispunjavaju uslove propisane članom 4. stav 1. Pravilnika
- dokumentacija koja se predaje propisana je članom 15. Zakona o fiskalnim sistemima i članom 5. Pravilnika
- ocjenu ispravnosti zaprimljenih prijava vrši ad hoc Komisija za provođenje javnog poziva.
 

POSTUPAK ZA STICANJE STATUSA OVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA/ZASTUPNIKA
 

Prije početka puštanja u promet fiskalnog sistema registrovani proizvođač/zastupnik je dužan da pribavi uvjerenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika fiskalnog sistema i odobrenje za stavljanje u promet tog fiskalnog sistema. (Član 7.)
 

Uvjerenje se izdaje na osnovu zahtjeva. Uvjerenje izdaje federalni ministar finansija po prijedlogu Komisije za ispitivanje ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika fiskalnog sistema i uslova za njegovo stavljanje u promet. Sastav Komisije za fiskalne sisteme propisan je članom 8.
 

Zahtjev za ispitivanje ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika fiskalnog sistema
 

Kompletiran zahtjev čini:
a) dokumentacija propisana u članu 18. Zakona, odnosno, članu 39., stav (1) i (4), tačka a) b) i c)
Pravilnika o fiskalnim sistemima ("Službene novine Federacije BiH", br. 50/20, 92/20 i 28/21),
b) protokol izdavanja ovlaštenja serviserima - interni akt podnosioca kojim su jasno precizirani uslovi koje ovlašteni servisi/serviseri moraju ispunjavati za sticanje ovlaštenja za servisiranje
c) čitač za potrebe kontrole prometa na fiskalnom uređaju. (Član 10.)
 

Potupak po zahtjevu propisan je članom 11.
 

Dodatno ispitivanje: U slučaju izmjene tehničkih i funkcionalnih karakteristika dijelova fiskalnog sistema za koji je već izdato uvjerenje i odobrenje, ovlašteni proizvođač/zastupnik je dužan, u postupku pribavljanja dopunskog ili novog uvjerenja o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika tog dijela fiskalnog sistema, podnijeti novi zahtjev za dodatno ispitivanje. (Član 13.)
 

Obaveza izvještavanja o promjenama: Proizvođač/zastupnik dužan je da u roku od 15 dana Ministarstvo obavijesti o nastalim promjenama koje su od utjecaja na sticanje statusa proizvođača/zastupnika ili uslove i postupak za izdavanje odobrenja, uključujući i promjene nastale nakon sticanja bilo kojeg od ovim pravilnikom predviđenih statusa. (Član 14.)
 

UGOVOR O STAVLJANJU FISKALNOG SISTEMA U PROMET
 

- nakon pribavljanja uvjerenja o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika fiskalnog sistema i odobrenja za njegovo stavljanje u promet, a prije stavljanje u promet ovlašteni proizvođač/zastupnik zaključuje ugovor sa Federalnim ministarstvom finansija
- ugovorom se reguliraju njihova prava i obaveze i osigurava kontinuirana ispunjenost Zakonom propisanih uslova za stavljanje u promet fiskalnog sistema
- sadržaj ugovora propisan je članom 16.
 

PRESTANAK STATUSA REGISTROVANOG PROIZVOĐAČA/ZASTUPNIKA I UKIDANJE ODOBRENJA

Uslovi za utvrđivanje prestanka statusa registrovanog proizvođača/zastupnika i ukidanje odobrenja propisani su članom 17.
 

PROVJERA USLOVA ZA IZDAVANJE OVLAŠTENJA ZA SERVISIRANJE
 

Prije zaključenja ugovora iz člana 4. Pravilnika o postupcima fiskalizacije (ugovor sa ovlaštenim servisom za sve fiskalne sisteme za koje posjeduje Uvjerenja o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika), ovlašteni proizvođač/zastupnik, dužan je provesti postupak provjere ispunjenosti uslova za izdavanje ovlaštenja za servisiranje, koji su definirani Protokolom.
(2) Ovlašteni proizvođač/zastupnik ne može servisu/serviseru dati ovlaštenje za servisiranje ukoliko utvrdi da isti ne ispunjava uslove utvrđene Protokolom. (Član 20.)
 

Ovlašteni proizvođač/zastupnik dužan je da kontinuirano prati ispunjenost Protokolom utvrđenih uslova za sticanje ovlaštenja za servisiranje. (Član 21.)
 

Članovima 23. i 24. propisana je obaveza vođenja registara od strane Federalnog ministarstva finansija.
 

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o registrovanju proizvođača zastupnika fiskalnih sistema ("Službene novine Federacije BiH", broj 04/10).

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana