SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Donesene izmjene i dopune Zakona o privrednim društvima

U Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 75/21, od 22.09.2021. godine  objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima FBiH.
Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", odnosno 23.09.2021. godine.
 

Razlog za izmjene i dopune Zakona je da se postupak upisa poslovnih subjekata u Registar društva ubrza, da se koraci pojednostave, te da se omogući podnošenje zahtjeva za registraciju elektronskim putem kreiranjem jednošalterskog sistema. S tim u vezi, izmijenjeni su članovi 6., 60., 304. i 305. Zakona, te je dodan novi član 372a.
 

Izmjenom člana 6. Zakona predviđena je mogućnost da osnivači privrednih društava u postupku registracije izjavom potvrde ispunjenost uvjeta za obavljanje djelatnosti utvrđene u priloženim registracionim aktima, a nadležni registarski organ izjavu, po službenoj dužnosti, dostavlja nadležnim općinskim i kantonalnim organima i obavještava ih o početku obavljanja djelatnosti tog društva.
 

Ovom izmjenom postupak registracije se pojednostavljuje i ubrzava, obzirom na činjenicu da je brisana i odredba koja je davala mogućnost da se u slučaju kada zakonom ili drugim propisom nisu propisani uvjeti za dobivanje saglasnosti, dozvole ili drugog akta nadležnog akta, da tada federalna ministarstva, svako u okviru svoje nadležnosti, utvrdi te uslove.
 

Izmjena omogućava da poslovni subjekt odmah nakon registracije može početi obavljati djelatnost, pri čemu će nadležni inspekcijski organ, kasnije, u postupku redovnog inspekcijskog nadzora, utvrditi tačnost izjave i ispunjenost zakonom utvrđenih minimalno - tehničkih uvjeta.
 

I dalje je ostala odredba koja propisuje da djelatnosti za koje je posebnim materijalnim zakonom koji reguliše tu oblast utvrđeno da društvo može obavljati tu djelatnost samo na osnovu saglasnosti, dozvole ili drugog akta nadležnog organa, u tom slučaju društvo može obavljati djelatnost tek nakon dobivanja dozvole, saglasnosti ili drugog akta nadležnog organa.
 

Izmjenom člana 60. Zakona izvršeno je usklađivanje teksta ovog zakona sa tekstom Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine.
 

Dopunom člana 304. Zakona propisuje se da osnivački akt u formi elektronskog dokumenta sadrži potpise osnivača u skladu sa propisima kojima se u Federaciji uređuje elektronski potpis i elektronski dokument.
 

Dopunom člana 305. Zakona propisuje se da punomoć (ukoliko Ugovor o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću potpisuje punomoćnik osnivača) u formi elektronskog dokumenta sadrži potpise osnivača u skladu sa propisima kojim se u Federaciji uređuje elektronski potpis i elektronski dokument.
 

U Zakonu se dodaje i nova odredba u Prijelaznim i završnim odredbama koja reguliše način okončavanja već ranije započetih postupaka, na način da ako su prijave podnesene prije stupanja na snagu ovog zakona koje se odnose na osnivanje ili promjene osnivača, dioničara i člana društva, isključenje člana društva, kao i prijave postupka izbora organa i donošenja opštih akata društava i drugih oblika organizovanja za obavljanje privredne djelatnosti, okončat će se po odredbama propisa koji su bili na snazi u vrijeme podnošenja te prijave registru.

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana