SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Dopunjeno Uputstvo o popunjavanju carinske prijave i zbirne prijave

Uputstvo o dopuni Uputstva o popunjavanju carinske prijave i zbirne prijave objavljeno je u Službenom glasniku BiH 3/21 od 15.1.2021. godine.
 

Dopunama se mijenja Prilog 2., na način da se u Šifarniku "19.1. Šifre za dodatne informacije/priložene dokumente/uvjerenja i odobrenja, osim za dokumenta za carinske povlastice - polje 44", iza rednog broja 142. dodaju novi redni brojevi 143. do 146. koji glase:
143. Dozvola za izvoz robe dvojne namjene DUEX
144. Međunarodni uvozni certifikat za robu dvojne namjene (International Import Certificate) DUIM
145. Dozvola za tranzit robe dvojne namjene DUTR
146. Potvrda Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine STK.
 

Ovo uputstvo stupa na snagu 01. januara 2021. godine.

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana