SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Izmijenjen i dopunjen Zakon o unutrašnjem platnom prometu

U Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 4/21, od 19. januara 2021. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjem platnom prometu. Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

Odredba člana 4a. stav (3) ovog zakona, koja se odnosi na međubankarsku naknadu kod transakcije debitnom karticom počet će se primjenjivati šest mjeseci nakon stupanja na snagu ovog zakona.
 

Izmjene i dopune Zakona, između ostalog, odnose se na:
 

1. Ograničena je visina međubankarske naknade kod transakcija platnim karticama (Član 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona)

Međubankarska naknada kod transakcije debitnom karticom ne može biti viša od 0,5% vrijednosti izvršene transakcije, a međubankarska naknada kod transakcije kreditnom karticom ne može biti viša od 0,6% vrijednosti izvršene transakcije, u periodu od 12 mjeseci od dana početka primjene ovog stava, a nakon tog perioda međubankarska naknada kod transakcije debitnom karticom ne može biti viša od 0,2% vrijednosti izvršene transakcije, a međubankarska naknada kod transakcije kreditnom karticom ne može biti viša od 0,3% vrijednosti izvršene transakcije.

Pružaoci platnih usluga dužni su Agenciji dostavljati podatke o naknadama.
Prethodne odredbe ne primjenjuju se na:
a) platne transakcije na osnovu platnih kartica koje se odnose na isplatu gotovog novca na bankomatima ili na šalterima pružalaca platnih usluga,
b) platne transakcije na osnovu poslovnih kartica.
 

2. Agencija će na svojoj internetskoj stranici objavljivati uporedni prikaz naknada koje pružatelji platnih usluga naplaćuju korisnicima za platne usluge (član 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona)
 

Time će se poslovnim subjektima omogućiti pristup nepristranim i vjerodostojnim informacijama o visini naknada koje naplaćuju pružatelji platnih usluga u Federaciji.
 

3. Daje se mogućnost organizacionim dijelovima poslovnih subjekata u BiH za otvaranje računa u entitetima poslovanja (Član 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona)
 

Do sada je to bilo obavezno.
 

4. Propisana je mogućnost otvaranja i korištenja osnovnog računa (Član 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona)
 

Putem osnovnog računa određene kategorije fizičkih osoba - korisnika usluga mogu koristiti osnovne platne usluge uz nižu naknadu koja je propisana ili u određenim slučajevima propisom o zaštiti korisnika financijskih usluga banka će pružati usluge takvim korisnicima besplatno.
 

5. Ostale izmjene i dopune ovog zakona odnose se na propisivanje prekršajnih kazni za ona lica koja mogu imati uvid u podatke iz Registra, ako postupaju i koriste podatke suprotno odredbama ovog zakona, kao i na prekršaje banaka ukoliko budu naplaćivale više naknade vezano za osnovni račun od onih koje su propisane.

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana