SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Obajvljeni pravilnici koji pobliže pojašnjavanju obavljanje prakse u fiskalnoj oblasti

U Službenim novinama FBiH 50/20 od 24. jula 2020. godine objavljena su tri pravilnika koji pobliže pojašnjavanju obavljanje prakse u fiskalnoj oblasti. Radi se o Pravilniku o fiskalnim dokumentima, Pravilniku o fiskalnim sistemima i Pravilniku o postupcima fiskalizacije.
 

Pravilnikom o fiskalnim dokumentima uređuje se izgled fiskalnih dokumenata, značenje pojedinih podataka sadržanih u fiskalnim dokumentima i konture, oblik i sadržaj fiskalnog loga, izgled, štampanje, izdavanje, evidentiranje, dostavljanje, čuvanje i druge aktivnosti oko fiskalnih dokumenata, sadržaj pisanog fiskalnog računa i način njegovog izdavanja, sadržaj pisanog reklamiranog računa i način njegovog izdavanja i druga pitanja od značaja za primjenu Zakona o fiskalnim sistemima.
 

Pravilnikom o fiskalnim sistemima uređuje se vrste fiskalnih uređaja i fiskalnih proizvoda, odnosno dijelovi fiskalnog sistema, tehničke i funkcionalne osobine fiskalnih uređaja i fiskalnih proizvoda, tehničke i funkcionalne osobine terminala, tehničke i funkcionalne osobine softver aplikacije, sadržaj formulara i način ispitivanja uzorka tipa fiskalnog uređaja i ostalih dijelova fiskalnog sistema, sadržaj formulara i način ispitivanja uzorka tipa terminala, sadržaj formulara i način ispitivanja uzorka tipa softverske aplikacije i druga pitanja od značaja za primjenu Zakona o fiskalnim sistemima.
 

Pravilnikom o postupcima fiskalizacije uređuje se tehnike i postupak fiskalizacije, postupak inicijalne fiskalizacije, obaveze i postupci proizvođača/zastupnika i servisa, uloge ovlaštenog lica Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine i servisa, preuzimanje fiskaliziranih uređaja od strane obveznika, instaliranje fiskalnih sistema, tehničke i tehnološke postupke u vezi s fiskalizacijom, oblik i vrste plombi, sadržaj evidencije rješenja o fiskalizaciji, sadržaj zahtjeva za inicijalnu fiskalizaciju, sadržaj zapisnika o uništavanju fiskalnog modula, sadržaj zahtjeva za zamjenu fiskalnog modula, sadržaj zahtjeva za naknadnu fiskalizaciju uslijed servisiranja, sadržaj zahtjeva za promjenu prodajnog mjesta, sadržaj zahtjeva za brisanjem obveznika iz registra fiskalizovanih fiskalnih sistema zbog prestanka obavljanja djelatnosti obveznika, izgled i sadržaj obavještenja, izgled, sadržaj i način vođenja dosijea i servisne knjižice fiskalnih uređaja, sadržaj evidencije o ovlaštenim servisima i serviserima, način označavanja, izgled i sadržaj oznake Porezne uprave i druga pitanja u funkciji efikasnosti provođenja Zakona o fiskalnim sistemima.
 

Ovi pravilnici stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH, a primjenjuju se od 01.01.2021. godine.

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana