SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Objavlje Pravilnik o uslovima i postupku ustupanja prava na korištenje podataka iz Registra finansijskih izvještaja pravnim i fizičkim licima

Pravilnik o uslovima i postupku ustupanja prava na korištenje podataka iz Registra finansijskih izvještaja pravnim i fizičkim licima i načinu njihovog korištenja, Službene novine Federacije BiH broj 8/21, od 29.1.2021. godine.
 

Pravilnikom se uređuju način ustupanja prava na korištenje podataka, vrste izbora ustupanja podataka, način i svrha korištenja podataka, uslovi za ustupanje prava na korištenje podataka, podnošenje zahtjeva za ustupanje prava na korištenje podataka, zaključivanje ugovora sa korisnikom, zloupotreba ustupanja prava na korištenje podataka i druga pitanja od značaja za ustupanje prava na korištenje podataka.
 

Stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uslovima i postupku ustupanja prava na korištenje podataka iz Registra finansijskih izvještaja pravnim i fizičkim licima i načinu njihovog korištenja, broj 01-1-01-745-2/19 od 25.02.2019. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 15/19).

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana