SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Objavljen Pravilnik o načinu, postupku i rokovima vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu

U Službenim novinama Federacije BiH, broj: 23/21, od 24.03.2021. godine objavljen je Pravilnik o načinu, postupku i rokovima vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu.
 

Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH, odnosno 25.03.2021. godine.
 

Pravilnikom se propisuju: način, postupak i rokovi vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja sredstava za rad i sredstava i opreme lične zaštite, električnih i gromobranskih instalacija na objektima na kojima se primjenjuju mjere zaštite na radu, periodičnih pregleda i ispitivanja fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama, te oblik i sadržaj zapisnika o stručnom nalazu i isprave koji se izdaju nakon obavljenog pregleda i ispitivanja.
 

Pravilnikom je propisano koja sredstva za rad podliježu periodičnim pregledima i ispitivanjima. (Član 6.) S tim u vezi, nije došlo do izmjena u odnosu na ranije važeći Pravilnik, pa je propisano da su to:
1. pokretne, stabilne i kose dizalice sa električnim i drugim pogonom kojim se diže, prenosi ili spušta teret pomoću čeličnog užeta, lanca ili magneta (mostne, poluportalne, portalne i stubne dizalice svih tipova, autodizalice i njima slične dizalice), kao i kombinacije takvih dizalica koje služe za industrijski, građevinski i drugi transport,
2. liftovi za prevoz radnika i tereta, sa pratiocem ili bez njega,
3. žičare za prevoz radnika i tereta, sa pripadajućom opremom, postrojenjima i objektima,
4. stabilni i pokretni kompresori i kompresorske stanice sa radnim pritiskom većim od 1 bar ili kapacitetom većim od 6 m3/min,
5. mehaničke i hidraulične prese i mašine za sječenje i obradu materijala na mehanizovani pogon,
6. sve vrste sredstava za rad na mehanizovani pogon,
7. sve vrste alata sa električnim, hidrauličnim, pneumatskim, parnim pogonom i motorima sa
unutrašnjim sagorijevanjem.
 

Rokovi za obavljanje periodičnih pregleda i ispitivanja sredstava za rad
U pogledu rokova, također, nije došlo do promjene, pa je propisano da se periodični pregledi i ispitivanja sredstava za rad koja se prvi put puštaju u rad, vrše se prije puštanja u rad, a naredni pregledi i ispitivanja vrše se najmanje jednom u tri godine, ako posebnim propisom nisu određeni drugi rokovi. Periodični pregledi i ispitivanja se vrše i prije isteka roka od tri godine ili drugog roka propisanog posebnim propisima ukoliko dođe do izmijenjenih uvjeta propisanih ovim pravilnikom (Član 7.)
 

Novina u odnosu na ranije važeći Pravilnik je propisivanje obaveze vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja ostalih sredstava za rad koja nisu nabrojana u članu 6. Pravilnika.
Pregledi i ispitivanja vrše se na način, po postupku i u rokovima utvrđenim općim aktom poslodavca, u skladu sa uputstvima proizvođača, standardima i tehničkim propisima, s tim da periodičnim pregledima i ispitivanjima u smislu ovog pravilnika ne podliježu kućanski aparati namijenjeni korištenju u domaćinstvu, audio i video oprema, oprema za informacijsku tehnologiju, te uobičajna kancelarijska oprema. (Član 10.)
 

Pravilnikom je propisana i obaveza vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama. (Članovi 14-25.). S tim u vezi, nije došlo do izmjena u odnosu na ranije važeći Pravilnik, pa je propisano periodičnim pregledima i ispitivanjima podliježu radne i pomoćne prostorije u kojima:
1. proces rada koji se u njima obavlja utiče na temperaturu, vlažnost i brzinu strujanja zraka
(mikroklimatski uvjeti),
2. u procesu rada nastaju buka i vibracija, odnosno štetna zračenja osim jonizirajućih,
3. je pri radu potrebno osigurati odgovarajuću osvijetljenost,
4. se u procesu rada stvaraju štetni plinovi, prašina, pare, magle, dim i aerosoli,
5. se pri radu koriste, proizvode ili pojavljuju opasne tvari u kojima nastaju organizmi štetni za zdravlje (virusi, paraziti, bakterije, gljivice i sl).
 

Rokovi za obavljanje periodičnih pregleda i ispitivanja fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama
Periodični pregledi i ispitivanja vrše se u roku od tri godine, računajući od prethodno izvršenog pregleda i ispitivanja, ako posebnim propisom nisu određeni drugi rokovi. U novoizgrađenim radnim i pomoćnim prostorijama vrše se odmah nakon početka radnog procesa i kada nastanu uvjeti zbog kojih je ispitivanje obavezno, a najdalje u roku od šest mjeseci od dana početka radnog procesa.
 

Novina u odnosu na ranije važeći Pravilnik je uvođenje obaveze vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja sredstava za rad i električnih i gromobranskih instalacija na objektima na kojima se primjenjuju mjere zaštite na radu. S tim u vezi, obaveza podnosioca zahtjeva za obavljanje pregleda i ispitivanja je da ovlaštenoj organizaciji uz zahtjev dostavi, odnosno stavi na raspolaganje dokumentaciju i podatke o sredstvima za rad, sredstvima i opremi lične zaštite, električnim i gromobranskim instalacijama na objektima na kojima se primjenjuju mjere zaštite na radu, o tehničko-tehnološkim procesima i drugu dokumentaciju od značaja za obavljanje pregleda i ispitivanja. (Član 8.)
 

Novim pravilnikom predviđen je sadržaj zapisnika o stručnom pregledu za svaku vrstu periodičnog pregleda i ispitivanja koji je dužna sačiniti ovlaštena organizacija. Također, sadržaj zapisnika je proširen u odnosu na ranije važeći Pravilnik.
 

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu i postupku vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu ("Službeni list SRBiH", broj 2/91).
 

Isprave izdate u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu ("Službeni list SRBiH", broj 2/91), ostaju na snazi do isteka roka na koji su izdate ili do nastupanja okolnosti iz člana 7. stav (3) ovog pravilnika.

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana