SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Objavljen Pravilnik o načinu i uslovima izdavanja i oduzimanja licenci ovlaštenim revizorima i društvima za reviziju

Pravilnik o načinu i uslovima izdavanja i oduzimanja licenci ovlaštenim revizorima i društvima za reviziju objavljen je u Službenim novinama Federacije BiH, broj: 28/21, od 9.4.2021. godine. Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
 

Pravni osnov za donošenje ovog pravilnika sadržan je u članu 59. stav 6. i članu 62. stav 7. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 15/21).
 

Pravilnikom se propisuju način i uslovi za izdavanje i oduzimanje licence - dozvole za rad  ovlaštenim revizorima i društvima za reviziju, kao način i postupak vođenja registra ovlaštenih revizora i društava za reviziju.
 

Novina koju donosi ovaj Pravilnik u odnosu na ranije važeći Pravilnik jeste u pogledu obima dokumentacije koja se dostavlja i ukidanja obaveze obnavljanja licence svake tri godine.
 

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE LICENCE
 

Ovlašteni revizor: zahtjev podnosi na obrascu koji je sastavni dio Pravilnika (Prilog broj 1.).
 

Uz zahtjev za izdavanje licence dužan je priložiti određenu dokumentaciju. U odnosu na ranije važeći Pravilnik, izmjenjena je i proširena lista dokumentacije koja se prilaže uz zahtjev.
 

Izmjene se odnose na potvrde, odnosno uvjerenja koja je ovlašteni revizor dužan priložiti:
- Uvjerenje/potvrda izdata od strane nadležnog organa unutrašnjih poslova da nije krivično osuđivan (ne starije od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva).
Ovo je pooštren kriterij u odnosu na ranije važeći Pravilnik, jer je do sada to bilo uvjerenje/potvrda izdata od strane nadležnog organa unutrašnjih poslova da nije krivično osuđivan samo iz oblasti privrednog poslovanja i sigurnosti platnog prometa.
- Uvjerenje/potvrda izdata od strane nadležnog suda da se ne vodi krivični postupak iz oblasti privrednog poslovanja i sigurnosti platnog prometa (ne starije od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva).
Prema ranije važećem Pravilniku to je bilo uvjerenje/potvrda izdato od strane nadležnog suda da se ne vodi krivični postupak.

Lista dokumentacije koja se prilaže uz zahtjev proširena je sa:
- dokaz o posjedovanju radnog iskustva na poslovima revizije od najmanje tri godine, bez prekida, prije podnošenja zahtjeva za izdavanje licence za obavljanje revizije i potpisivanje revizorskog izvještaja
- uvjerenje/potvrda izdata od strane profesionalnog tijela da nije podnesena prekršajna prijava ili izrečena neka druga mjera (ne starije od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva). (Član 3.)
 

Novina u odnosu na ranije važeći Pravilnik je ukidanje vremenskog važenja licence. Licenca se izdavala na period od tri godine. Sada je ukinuta obaveza podnošenja zahtjeva i prateće dokumentacije za produženje važenja licence svake tri godine.
 

I dalje je ostala obaveza kontinuiranog usavršavanja. Novim Pravilnikom je propisana obaveza da Profesionalno tijelo utvrđeno Zakonom dostavlja Ministarstvu najkasnije u roku od 15 dana po isteku prethodne godine pregled (informaciju) o prisutnosti minimalnom broju sati kontinuiranog usavršavanja nosioca profesionalnih zvanja kojima je izdata licenca u skladu sa Zakonom, na osnovu čega Ministarstvo cijeni ispunjenje uslova o kontinuiranom profesionalnom usavršavanju ovlaštenog revizora prilikom izdavanja ili oduzimanja licence. (Član 4.)
 

Društvo za reviziju: osnivač društva ili odgovorno lice društva podnosi zahtjev na obrascu koji je sastavni dio ovog pravilnika (Prilog broj 2.).
 

U pogledu dokumentacije koja se prilaže uz zahtjev, nije došlo do značajnih promjena, pa je društvo za reviziju dužno priložiti:
a) ovjerena fotokopija odluke o osnivanju, odnosno drugog osnivačkog akta
b) ovjerena fotokopija statuta društva
c) ovjerena fotokopija internog akta kojim je uređena metodologija obavljanja usluge revizije
d) podatke o osnivaču/osnivačima društva
e) podatke o licu ili licima koji kod društva za reviziju zasnivaju radni odnos i dokaz o zapošljavanju licenciranih ovlaštenih revizora sa važećom licencom na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom (ovjerena fotokopija licence ovlaštenog revizora, ovjerena fotokopija ugovora o radu, ovjerena fotokopija uvjerenja Porezne uprave o prijavi na zdravstveno i penzijsko-invalidsko osiguranje)
f) podatke o drugim revizorima angažovanim od strane društva za reviziju (ovjerena fotokopija ugovora o angažmanu i ovjerena fotokopija licence ovlaštenog revizora)
g) ovjerena fotokopija akta o registraciji društva za obavljanje revizije kod nadležnog suda
h) uvjerenje nadležnih poreznih organa o nepostojanju neizmirenih obaveza po osnovu poreza (ne starije od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva)
i) uvjerenje nadležnih poreznih organa o nepostojanju neizmirenih obaveza po osnovu doprinosa (ne starije od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva)
j) uvjerenje o članstvu i izmirenju obaveza prema Komori (ne starije od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva)
k) dokaz o uplati federalne upravne takse;
l) dokumenti kojim strana pravna lica, pravna lica iz Republike Srpske ili Brčko Distrikta BiH dokazuju da su u matičnoj zemlji, Republici Srpskoj ili Brčko Distriktu BiH registrirani za pružanje usluga revizije (Uvjerenje/potvrda od nadležne institucije da je društvo upisano u registar društava za reviziju ne može biti starije od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva).
 

Federalna upravna taksa ostala je nepromijenjena i dalje iznosi 100 KM. (Član 7.)
 

ODUZIMANJE LICENCE
 

Ovlašteni revizor: U pogledu oduzimanja licence, u odnosu na ranije važeći Pravilnik znatno su prošireni razlozi za oduzimanje. (Član 6. Pravilnika)
 

Također, propisana je mogućnost uslovnog oduzimanja licence, odnosno da Ministarstvo rješenjem o uslovnom oduzimanju licence ovlaštenom revizoru odredi da licenca neće biti oduzeta ako lice, kojem je izrečena takva mjera, u periodu koji odredi Ministarstvo i koji ne može biti kraći od šest mjeseci i duži od dvije godine, ne učini novu povredu Zakona kod obavljanja revizije.
 

Društvo za reviziju: Pravilnikom je propisano da oduzimanje licence vrši Ministarstvo u skladu sa članovima 115. i 116. Zakona o računovodstvu i reviziji (Član 8.).

Novina je propisivanje uslovnog oduzimanja licence, odosno da Ministarstvo rješenjem o uslovnom oduzimanju licence za obavljanje revizije društvu za reviziju može odrediti da licenca neće biti oduzeta ako društvo za reviziju, kojem je izrečena takva mjera, u periodu koji predloži Odbor za javni nadzor, a koji ne može biti kraći od šest mjeseci i duži od tri godine, ne učini novu povredu ovog zakona kod obavljanja revizije.
 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 

Ovlašteni revizori kojima je licenca izdata dužni su podnijeti Zahtjev za izdavanje nove licence najduže u roku od tri godine od dana stupanja na snagu Pravilnika zavisno od roka trajanja važeće licence.
 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu i uslovima izdavanja, obnavljanja i oduzimanja licenci ovlaštenim revizorima i društvima za reviziju ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/10, 42/10, 17/13, 55/13 i 1/21).

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana