SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Objavljen Pravilnik o naknadi plaće za vrijeme privrmene spriječenosti za rad na teret sredstava ZZO KS

U Službenim novinama Kantona Sarajevo 25/20 od 02.07.2020. godine, objavljen je Pravilnik o naknadi plaće za vrijeme privrmene spriječenosti za rad na teret sredstava ZZO KS.
 

Prailnikom se definišu:
- uslovi, način i postupak ostvarivanja prava na naknadu plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog bolesti ili povrede kada se ta naknada isplaćuje na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, - način i postupak utvrđivanja prava na naknadu plaće,
- obračun naknade plaće,
- povrat isplaćenih naknada plaće kada se vrši povrat odnosno isplata naknade plaće osiguraniku Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo,
- sredstva za povrat naknade plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog bolesti ili povrede, - visina naknade plaće i
- najviši iznos naknade plaće koja se isplaćuje na teret sredstava Zavoda.

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana