SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Objavljen Pravilnik o pogonima, postrojenjima i skladištima u kojima su prisutne opasne supstance koje mogu dovesti do nesreća većih razmjera

U Službenim novinama Federacije BiH, broj: 51/21, od 30.06.2021. godine objavljen je Pravilnik o pogonima, postrojenjima i skladištima u kojima su prisutne opasne supstance koje mogu dovesti do nesreća većih razmjera. Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", odnosno 08.07.2021. godine.
 

Pravni osnov za donošenje ovog Pravilnika je član 102. stav 112. stav 2. Zakona o zaštiti okoliša ("Službene novine Federacije BiH", broj 15/21), a njime se utvrđuju pravila za sprečavanje nesreća većih razmjera u pogonima, postrojenjima i/ili skladištima koja mogu izazvati nesreće većih razmjera zbog prisutnosti opasnih supstanci iznad propisanih količina koje su definisane prilozima ovog pravilnika, obaveze operatera, sadržaj Izvještaja o stanju sigurnosti, sadržaj Informacije o sigurnosnim mjerama, sadržaj unutrašnjih i vanjskih planova intervencije i druga pitanja važna za sprečavanje nesreća većih razmjera, u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša.
 

Pravilnik je usklađen sa Direktivom Evropske unije. (Član 2.)
 

PODRUČJE PRIMJENE
 

Pravilnik se primjenjuje se na pogone, postrojenja i/ili skladišta koji podrazumijevaju cijelu lokaciju pod kontrolom određenog operatera, na kojoj su opasne supstance prisutne u jednom ili više pogona, postrojenja i/ili skladišta, uključujući zajedničke ili povezane infrastrukture ili djelatnosti. U područje primjene ovog pravilnika uključeni su pogoni, postrojenja i/ili skladišta koji:
a) služe za podzemno skladištenje gasa na kopnu u prirodnim slojevima, u akviferima, slanicima i
iscrpljenim rudnicima,
b) obavljaju hemijske i toplotne postupke prerade i skladištenja koji su povezani sa postupcima koji uključuju opasne supstance,
c) zbrinjavaju bezvrijedne ostatke eksploatacije, uključujući jezera ili nasipe, koji sadrže opasne supstance. (Član 3.)
 

Stavom 2. člana 3. propisano je na šta se odredbe Pravilnika ne primjenjuju.
 

OPASNE SUPSTANCE I KRITERIJI ZA NJIHOVO ODREĐIVANJE
 

Supstance koje se smatraju opasnima i količine tih supstanci na koje se primjenjuju odredbe ovog pravilnika utvrđene su u Prilozima Ia. i Ib. Pravilnika. (Član 5.)
 

OBAVEZE OPERATERA
 

1. Procjena opasnosti od nesreća većih razmjera za određenu opasnu supstancu
Prilikom obavještavanja Federalnog ministarstva okoliša i turizma o promjeni stanja (u slučaju znatnog povećanja u količini ili znatne promjene u prirodi ili fizičkom obliku prisutne opasne supstance ili svake promjene postupka u kojem se upotrebljava opasna supstanca, promjene u radu pogona i postrojenja ili uređaja koja bi mogla znatno uticati na opasnost od velikih razmjera ili trajnog zatvaranja postrojenja) operater dostavlja obavezne informacije koje su potrebne za procjenu osobina dotične opasne supstance, u smislu opasnosti za zdravlje, fizičkih opasnosti i opasnosti za okoliš. Detaljan sadržaj informacije propisan je članom 6. stav 1.
 

2. Obavještenje o pogonu, postrojenju i/ili skladištu koje može izazvati nesreću većih razmjera
Operater će utvrditi postojanje opasnih supstanci u pogonu, postrojenju i/ili skladištu prema vrstama i količinama i o tome obavijestiti Federalno ministarstvo ispunjavanjem obrasca obavještenja operatera o pogonu, postrojenju i/ili skladištu koje može izazvati nesreće većih razmjera iz Priloga II. Pravilnika. (Član 7.) Operater je dužan priložiti i potpisanu Izjavu o tačnosti, istinitosti i potpunosti podataka koji su sadržani u obrascu, a koju zakonski zastupnik operatera pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću daje pred nadležnim organom (opština ili notar). Obrazac izjave nalazi se u Prilogu IV. koji je sastavni dio Pravilnika.
 

3. Plan sprečavanja nesreća većih razmjera
Operater i nižeg i višeg razreda pogona, postrojenja i/ili skladišta koje može izazvati nesreće većih razmjera dužan je izraditi Plan sprečavanja nesreća većih razmjera  za pogon, postrojenje i/ili skladište koje će se graditi ili rekonstruisati najmanje tri mjeseca prije početka gradnje, odnosno za postojeće pogone, postrojenja i/ili skladišta najkasnije u roku od tri mjeseci prije isteka važeće okolinske dozvole. Detaljna izrada plana propisana je članom 8.
 

4. Izvještaj o stanju sigurnosti
Ukoliko operater utvrdi da je u njegovom pogonu, postrojenju i/ili skladištu prisutna velika količina opasne supstance, odnosno da pogon, postrojenje i/ili skladište pripada višem razredu u skladu sa Prilogom Ia., Dio 1. kolona 3. i Dio 2. kolona 3. Pravilnika dužan je izraditi i Izvještaj o stanju sigurnosti. (Član 10.)
 

Sadržaj izvještaja o stanju sigurnosti  i njegovo dostavljanje propisano je članovima 11. i 12.
 

Plan sprečavanja nesreća većih razmjera i/ili Izvještaj o stanju sigurnosti dostavlja se Federalnom ministarstvu uz zahtjev za izdavanje okolinske dozvole.
 

5. Obaveza ažuriranja Plana sprječavanja nesreća većih razmjera i/ili Izvještaja o stanju sigurnosti
Rokovi i drugi detalji o ažuriranju propisani su članom 13.
 

6. Izrada unutrašnjeg i vanjskog plana intervencije
Operater je za viši razred pogona/postrojenja/skladišta u skladu sa Prilogom Ia., Dio 1. kolona 3. i Dio 2. kolona 3. ovog Pravilnika dužan izraditi Unutrašnji plan intervencije sa sadržanim mjerama koje će se preduzeti u slučaju nesreće većih razmjera. Sadržaj unutrašnjeg plana intervencije, rok za izradu i ažuriranje propisan je članom 14.
 

Izrađeni Unutrašnji plan intervencije operater je dužan dostaviti Federalnoj upravi civilne zaštite radi izrade Vanjskog plana intervencije. Način izrade, rokovi za izradu i ažuriranje Vanjskog plana intervencije propisani su članom 15.
 

Članovima 16-17. propisana je informacija o sigurnosnim mjerama i obaveze ministarstva u preduzimanju mjera za sprečavanje nesreća većih razmjera.
 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 

Okončanje postupaka započetih prije stupanja na snagu Zakona: Postupci započeti u Federalnom ministarstvu prije stupanja na snagu Zakona biće okončani u skladu sa Pravilnikom o sadržaju Izvještaja o stanju sigurnosti, sadržaju informacija o sigurnosnim mjerama i sadržaju unutrašnjih i spoljašnjih planova intervencije ("Službene novine Federacije BiH", broj 68/05) i Pravilnika o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu ("Službene novine Federacije BiH", br. 19/04 i 1/21).
 

Danom okončanja navedenih postupaka  prestaje da važi Pravilnik o sadržaju Izvještaja o stanju sigurnosti, sadržaju informacija o sigurnosnim mjerama i sadržaju unutrašnjih i spoljašnjih planova intervencije ("Službene novine Federacije BiH", broj 68/05) i Pravilnik o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu ("Službene novine Federacije BiH", br. 19/04 i 1/21).

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana