SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Objavljen Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra kvalificiranih lica i registara pravnih lica i poduzetnika koji pružaju knjigovodstvene i računovodstvene usluge

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra kvalificiranih lica i registara pravnih lica i poduzetnika koji pružaju knjigovodstvene i računovodstvene usluge objavljen je u Službenim novinama Federacije BiH, broj: 28/21, od 9.4.2021. godine. Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Pravni osnov za donošenje ovog pravilnika sadržan je u članu 35. stav 1. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 15/21).

Uspostava registra kvalificiranih lica i registara pravnih lica i poduzetnika koji pružaju knjigovodstvene i računovodstvene usluge novina je i ta obaveza nije postojala prema ranije važećem Zakonu o računovodstvu i reviziji u FBiH. Firme koje pružaju računovodstvene usluge i ovlaštene računovođe moraju se upisati u registar koji vodi Federalno ministarstvo finansija.

S tim u vezi, Pravilnikom se uređuju:
-    sadržaj i način vođenja Registra kvalificiranih lica, te registara pravnih lica i poduzetnika koji pružaju usluge u oblasti knjigovodstva i računovodstva
-    postupak upisa podataka u registre
-    promjene i brisanje podataka
-    upotreba i način uvida u podatke registara.

Pravilnikom je propisano da Federalno ministarstvo finansija uspostavlja i vodi:
-    Registar kvalificiranih lica
-    Registar pravnih lica koja pružaju knjigovodstvene i računovodstvene usluge
-    Registar poduzetnika koji pružaju knjigovodstvene i računovodstvene usluge.
 

ROKOVI ZA UPIS U REGISTRE

Za kvalificirano lice koje posjeduje važeću licencu certificiranog računovođe i koje je zaposleno u pravnom licu koje pruža knjigovodstvene i računovodstvene usluge: OSAM DANA od zasnivanja radnog odnosa.

Za kvalificirano lice koje je poduzetnik: OSAM DANA od registracije redovne, dopunske ili dodatne djelatnosti kod nadležnog organa lokalne samouprave.
 

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS U REGISTAR

Kvalificirano lice: Zahtjev za upis u Registar zajedno sa pratećom dokumentacijom podnosi Ministarstvu na Obrascu iz Priloga br. 1. ovog pravilnika.

Dokumentacija koja se dostavlja uz zahtjev propisana je članom 3. stav 5. Pravilnika.

Pravno lice: Zahtjev za upis u Registar zajedno sa pratećom dokumentacijom podnosi Ministarstvu na Obrascu iz Priloga br. 2. ovog Pravilnika.

Dokumentacija koja se dostavlja uz zahtjev propisana je članom 6. stav 3. Pravilnika.

Poduzetnik: Zahtjev za upis u Registar zajedno sa pratećom dokumentacijom podnosi Ministarstvu na Obrascu iz Priloga br. 3. ovog Pravilnika.

Dokumentacija koja se dostavlja uz zahtjev propisana je članom 8. stav 2. Pravilnika.
 

OBAVEZA PRIJAVE PROMJENA U PODACIMA IZ REGISTRA

Kvalificirano lice, pravno lice i poduzetnik su dužni prijaviti sve promjene u podacima koji se vode u Registru u roku OSAM DANA od dana od nastanka promjene.
 

PODACI KOJE SADRŽI REGISTAR

Za kvalificirano lice propisani su članom 5. Pravilnika.
Za pravna lica propisani su članom 7. Pravilnika.
Za poduzetnika propisani su članom 9. Pravilnika.
 

ROK ZA UPIS U REGISTRE

Pet radnih dana od kompletiranja zahtjeva.
 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Certificirane računovođe koji imaju važeće licence i koji su u radnom odnosu kod pravnih lica, odnosno kod poduzetnika koje pružaju knjigovodstvene i računovodstvene usluge kao i pravna lica i poduzetnici koji su pružali knjigovodstvene i računovodstvene usluge prije stupanja na snagu novog Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH dužni su Ministarstvu podnijeti zahtjeve o upisu u registre sa svom dokumentacijom o ispunjenju uslova propisanih Zakonom i ovim pravilnikom najkasnije do 4. septembra 2021. godine.

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana