SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Objavljen Pravilnik o uslovima i pravilima konsolidacije finansijskih izvještaja

Pravilnik o uslovima i pravilima konsolidacije finansijskih izvještaja objavljen je u Službenim novinama Federacije BiH, broj: 81/21, od 11.10.2021. godine. Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjuje se počev od konsolidovanih finansijskih izvještaja za 2022. godinu.
 

Pravilnikom se uređuju metode, rokovi i način pripreme, prezentacije i predaje konsolidovanih finansijskih izvještaja u Federaciji Bosne i Hercegovine.
 

Konsolidovani finansijski izvještaji su finansijski izvještaji grupe pravnih lica u kojoj određeno pravno lice - matično društvo ima kontrolu nad jednim ili više pravnih lica - zavisnih društava (društva kćeri), a prikazuju grupu kao cjelinu. Matično društvo ima obavezu izrade konsolidovanih finansijskih izvještaja za grupu kao cjelinu (Član 2.).
 

Pri izradi konsolidovanih finansijskih izvještaja pravna lica su dužna pridržavati se pravila i procedura konsolidacije finansijskih izvještaja koja su uređena Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS) i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI) (Član 3.).
 

Pravilnikom je propisana konsolidacija zavisnih društava (Član 4-9.) i konsolidacija pridruženih društava i zajedničkih poduhvata (Član 10-11.).
 

Prezentiranje: Konsolidovani finansijski izvještaji, pripremljeni u skladu sa MRS/MSFI, Zakonom i ovim pravilnikom, prezentiraju se u formi utvrđenoj propisima za taj oblik organizovanja matičnog društva (Član 12.).
 

Predaja izvještaja: pravna lica koja su u skladu sa MRS/MSFI, Zakonom i ovim pravilnikom obavezna da pripremaju i prezentiraju svoje konsolidovane godišnje finansijske izvještaje, predaju te izvještaje Finansijskoj informatičkoj agenciji najkasnije do 30. aprila tekuće za prethodnu godinu (Član 13.).
 

Prijelazne i završne odredbe
 

Na pitanja od značaja za pripremu i prezentaciju konsolidovanih finansijskih izvještaja koja nisu uređena ovim pravilnikom primjenjuju se odredbe relevantnih MRS i MSFI.
 

Danom početka primjene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o konsolidovanim finansijskim izvještajima ("Službene novine Federacije BiH", br. 23/11 i 5/15).

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana