SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Donesen Pravilnik o uslovima za obavljanje rudarske djelatnosti

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije  BiH, broj  26/10), federalni ministar energije, rudarstva i industrije donio je Pravilnik o uslovima za obavljanje rudarske djelatnosti. Pravilnik je objavljen u Službenim novinama Federacije BiH broj 13/21, od 17. februara 2021. godine i stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja, odnosno 18. februara 2021. godine.
 

Pravilnikom se uređuju minimalni uslovi (kadrovske popunjenosti, tehničke opremljenosti i drugi propisani uslovi) koje moraju ispunjavati pravna lica za obavljanje registrovanih djelatnosti i usluga u oblasti rudarstva.

Poglavljem pod nazivom Ispunjenost uslova propisano je ko može obavljati:

 • djelatnosti vađenja mineralnih sirovina
 • rudarska mjerenja pri izvođenju rudarskih radova, izradu rudarskih i građevinskih objekata rudarskim metodama rada na površini i/ili ispod površine i izradu rudarskih karata i planova u jami i/ili na površinskom kopu
 • izradu elaborata za kategorizaciju jama i jamskih prostorija prema stepenu opasnosti od metana i opasne ugljene prašine
 • izradu rudarskih projekata
 • reviziju rudarskih projekata
 • izvođenje bušačko minerskih radova i seizmičkih mjerenja
 • izradu, održavanje i rekonstrukciju rudarskih prostorija
 • izvođenje rudarskih istražnih radova sa površine i drugih pomoćnih radova
 • periodične preglede oruđa za rad i uređaja i ispitivanje fizičkih, hemijskih i bioloških uticaja i izdavanje odgovarajućih isprava u rudarstvu
 • radove montaže, demontaže i održavanja postrojenja i uređaja u rudarstvu
 • eksploataciju geotermalnih izvora i bušotinska eksploatacija mineralnih sirovina.
   

Pravilnikom je propisano koje opće akte i dokumentaciju privredno društvo, odnosno izvođač mora posjedovati za nesmetano obavljanje rudarske djelatnosti (Član 15.).

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana