SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Objavljen Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene organizacije za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu

U Službenim novinama Federacije BiH, broj: 23/21, od 24.03.2021. godine objavljen je Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene organizacije za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu.
 

Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH, odnosno 25.03.2021. godine.
 

Pravilnikom se propisuju: organizacijski, kadrovski, tehnički i drugi uvjeti koje moraju ispunjavati ovlaštene organizacije za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu, postupak i način utvrđivanja tih uvjeta, način vođenja registra ovlaštenih organizacija i druga pitanja u vezi sa uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene organizacije, te postupkom izdavanja dozvole za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu.
 

Dozvolu za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu izdaje Federalni ministar rada i socijalne politike. (član 4.)
 

U pogledu organizacijskih uvjeta za izdavanje dozvole, Pravilnikom je propisano da se dozvola za obavljanje stručnih poslova može se izdati privrednom društvu ili ustanovi sa sjedištem na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

U slučaju kada privredno društvo ili ustanova ima registrovanu jednu ili više podružnica, kadrovski, tehnički i drugi uvjeti propisani ovim pravilnikom utvrđuju se u odnosu na pravni subjekat u sjedištu, a ne i u odnosu na podružnice. (Članovi 6. i 7.)
 

Ovim pravilnikom je u odnosu na ranije važeći Pravilnik jasno i precizno propisano koji kadrovski i tehnički uvjeti moraju biti ispunjeni za obavljanje svih vrsta periodičnih pregleda i ispitivanja, odnosno za:

  •  obavljanje periodičnih pregleda i ispitivanja fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama
  •  obavljanje periodičnih pregleda i ispitivanja sredstava za rad i sredstava i opreme lične zaštite, električnih i gromobranskih instalacija na objektima na kojima se primjenjuju mjere zaštite na radu
  •  osposobljavanje radnika za siguran rad
  •  procjenu rizika na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini. (Dio četvrti-kadrovski uvjeti i dio peti-tehnički uvjeti)

Novina u odnosu na raniji Pravilnik je i uvođenje obaveze polaganja stručnog ispita za radnika koji u ovlaštenoj organizaciji obavlja stručne poslove iz oblasti zaštite na radu. (Član 12.)

Rok za polaganje stručnog ispita - najkasnije u roku od 24 mjeseca od dana stupanja na snagu posebnog pravilnika kojim se uređuje sadržaj, program, način i troškovi polaganja stručnog ispita radnika koji obavljaju stručne poslove u ovlaštenim organizacijama. (Član 24.)
 

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uslovima koje u pogledu kadrova i tehničke opreme moraju ispunjavati organizacije koje vrše periodične preglede i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu ("Službeni list SRBiH", broj 2/91).

 

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana