SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Objavljen Zakon i izmjenama i dopunama Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u KS

U Službenim novinama Kantona Sarajevo, broj 12/21, od 25. marta 2021. godine objavljen je Zakon i izmjenama i dopunama zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo. Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Kantona Sarajevo.
 

Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo je, između ostalog, propisano da će Vlada osigurati finansiranje cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće na nivou Federacije Bosne i Hercegovine za mjesece u 2021. godini za djelatnosti kojima je rad znatno otežan zbog posljedica uzrokovanih pandemijom coronavirusa, u skladu sa obezbijeđenim sredstvima. S tim u vezi, Vlada će na prijedlog Ministarstva privrede Kantona najkasnije u roku od deset dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti poseban akt o postupku finansiranja.
 

Također, propisano je da na prijedlog Ministarstva privrede Kantona, Vlada može odlukom odobriti isplatu pripadajućih poreza i doprinosa na minimalnu mjesečnu neto plaću na nivou Federacije Bosne i Hercegovine subjektima kojima svojom odlukom zabrani rad, za period trajanja zabrane.
 

Propisano je i da se takse, članarina i naknade iz čl. 4., 5., 6., 7., 8. i 9. (administrativna taksa, sudska taksa, komunalna takse za istaknutu firmu, turistička članarina, naknada za općekorisne funkcije šuma, naknade za rad predsjednika i članova organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton) neće plaćati za vrijeme proglašenog stanja nesreće i 60 dana po prestanku stanja nesreće uzrokovane pojavom coronavirusa (COVID-19).

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana