SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Objavljen Zakon o carinskim prekršajima BiH

U Službenom glasniku BiH, broj: 28/22, od 06.05.2022. godine objavljen je Zakon o carinskim prekršajima Bosne i Hercegovine.

Zakonom se određuju prekršaji koje na carinskom području Bosne i Hercegovine, u primjeni Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 58/15) i Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 13/19, 54/19 i 21/20) počini pravno, fizičko i drugo lice, propisuju sankcije za počinjeni prekršaj, te naplata uvoznih i izvoznih dažbina po službenoj dužnosti.

Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a primjenjuje se od dana početka primjene Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 58/15). Izuzetno, odredba člana 30. stav (1) tačka d) ovog zakona primjenjuje se od dana navedenog u članu 279. stav (2) tačka a) Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini.

Poglavljem II Zakona propisani su prekršaji i kazne zbog kršenja odredbi Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini:
-    Zabranjena roba i roba opasna po život
-    Opojna droga, oružje, municija ili eksploziv
-    Unos ili iznos robe izvan graničnog prijelaza
-    Skrivena roba
-    Neprijavljivanje robe
-    Zabranjena roba
-    Nepodnošenje carinske deklaracije i deklaracija za privremeni smještaj
-    Netačni podaci o robi u priloženim dokumentima pri uvozu i izvozu
-    Davanje netačnih podataka i činjenica o robi pri uvozu i izvozu
-    Nepredaja robe
-    Nepravilno korištenje uvezene robe
-    Izbjegavanje mjera carinskog nadzora
-    Prekršaji u putničkom saobraćaju
-    Nepravilno postupanje s robom u slobodnoj zoni
-    Neispunjavanje obaveza
-    Podnošenje netačnih dokumenata
-    Onemogućavanje pregleda robe, dokumenata ili uzimanja uzoraka
-    Nepridržavanje propisanih uslova i rokova
-    Povreda carinskih obilježja i prekoračenje roka predaje
-    Nepravilno postupanje u slučaju nepredviđene okolnosti, više sile ili opasnosti
-    Neprijavljivanje robe namijenjene za lične potrebe
-    Primanje, držanje i prometovanje robe kojom je počinjen carinski prekršaj
-    Nepravilno ostvarivanje povrata ili otpusta dažbina
-    Neiznošenje iz carinskog područja Bosne i Hercegovine robe čiji je uvoz zabranjen
-    Domaća roba koja podliježe mjerama poljoprivredne politike
-    Netačni podaci o porijeklu robe. (Članovi 4-29)

Poglavljem III Zakona propisani su prekršaji i kazne za kršenje odredbi Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini:
-    Nepravilno postupanje u pojednostavljenim postupcima
-    Nepravilno korištenje privremeno uvezenog prijevoznog sredstva
-    Ostali prekršaji po provedbenom propisu. (Članovi 30-32)

Poglavljem IV Zakona propisane su zaštitne mjere:
-    Zabrana obavljanja registrirane djelatnosti vanjskotrgovinskog prometa
-    Oduzimanje robe
-    Oduzimanje prijevoznog sredstva
-    Posebni slučajevi oduzimanja robe i prijevoznog sredstva. (Članovi 33-36)

Poglavljem V Zakona propisana je naplata uvoznih i izvoznih dažbina po službenoj dužnosti i otkup robe.

S tim u vezi, propisano je ako se rješenjem o prekršaju roba ne oduzima, odnosno ako je zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka odbačen ili je prekršajni postupak obustavljen ili je okrivljeni oslobođen odgovornosti ili se prekršajni postupak ne može voditi zbog toga što je počinilac nepoznat ili nedostupan nadležnim organima ili zbog postojanja drugih zakonskih smetnji, carinski organ će po službenoj dužnosti pokrenuti postupak naplate uvoznih i izvoznih dažbina. Ako se iznos dažbina ne može naplatiti od počinioca prekršaja, bit će naplaćen od držaoca robe. (Član 37.)

Licu koje je počinilo prekršaj za koji je izrečena zaštitna mjera oduzimanja robe, kao i vlasniku robe ako je roba oduzeta od lica koje nije vlasnik, carinski organ može u opravdanim slučajevima dozvoliti otkup robe, pod uslovom da plati vrijednost robe koja je bila predmet prekršaja i uvozne ili izvozne dažbine kojima roba podliježe. (Član 38.)

Poglavljem VI Zakona propisana je zastarjelost. (Članovi 39-40)

Poglavljem VII propisana je nadležnost za pokretanje i vođenje prekršajnog postupka. (Članovi 41-43)

Prijelazne i završne odredbe

Prekršajni postupci koji su započeti prije početka primjene ovog zakona bit će okončani u skladu s odgovarajućim zakonom o prekršajima koji je u primjeni u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine te odredbama Zakona o carinskim prekršajima Bosne i Hercegovine koji se primjenjivao u vrijeme počinjenja prekršaja, osim ako je za počinioca prekršaja povoljnije da se primijene odredbe ovog zakona.

Danom početka primjene ovog zakona prestaje da važi Zakon o carinskim prekršajima Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 88/05).

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana