SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Objavljen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama Kantona Sarajevo

U Službenim novinama Kantona Sarajevo, broj: 19/22, od 12.05.2022. godine objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama Kantona Sarajevo.

Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", a počet će se primjenjivati po isteku 90 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Glavna novina koju donose izmjene i dopune Zakona o šumama Kantona Sarajevo je ukidanje naknade za općekorisne funkcije šuma, a koju su bili dužni plaćati svi poslovnih subjekti koji obavljaju poslovnu djelatnost na području Kantona Sarajevo. (Član 26. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama Kantona Sarajevo).

Ostale izmjene i dopune odnose se na: precizniji način određivanja osnovnih definicija pojmova, Kantonalni šumsko-razvojni plan, Godišnje planove realizacije šumsko privredne osnove, projekat za izvođenje, doznaku stabla za sječu, biološku reprodukciju šuma, tehnički prijem radova, zabranu čistih sječa i drugih oblika pustošenja šuma, pomet drveta i nedrvnih šumskih proizvoda, opće principe, šume s posebnom namjenom, zaštitu šuma od požara, korištenje nedrvnih šumskih proizvoda, ugrožene vrste, promet šuma, upravljanje privatnim šumama, zaključivanje ugovora, naknadu za korištenje šuma, krčenje šume, pravo služnosti na državnoj šumi i šumskom zemljištu, poslove Uprave za šumarstvo, čuvanje šuma, finansiranje, korištenje namjenskih sredstava kantona, ovlaštenja kantonalnog šumarskog inspektora, te kaznene odredbe.

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana