SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Objavljen Zakon o izmjenama zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH

Zakon o izmjenama zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH objavljen je u Službenim novinama Federacije BiH, broj 48/21, od 18.06.2021. godine. Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Zakonom o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH uređuje se finansijska konsolidacija privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine i to:
-    privrednih društava u čijem osnovnom kapitalu je državni kapital zastupljen sa više od 50% i njihovih zavisnih društava
-    privrednih društava u čijem osnovnom kapitalu je državni kapital zastupljen do 50%
-    privrednih društava u čijem osnovnom kapitalu je privatni kapital zastupljen 100%.
 

Zakon o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH je privremenog karaktera, odnosno započeti postupci finansijske konsolidacije trebali su se okončati do 31.12.2021. godine i privredna društva zahtjeve za odobravanjem ovih postupaka mogla su podnositi do 08.02.2020. godine.
 

Izmjenama Zakona je omogućeno da privredna društva u roku od dodatne dvije godine, odnosno do 31.12.2023. godine izvrše sve aktivnosti vezane za primjenu Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH, te je omogućeno privrednim društvima koja posluju sa poteškoćama da u roku do 31.12.2022. godine, mogu podnijeti zahtjeve za odobravanje postupka finansijske konsolidacije.
 

S tim u vezi, izmijenjeni su članovi 2. 7. 8. 9. i 11. Zakona.
 

Izmjenom člana 2. stav 1. produžen je vremenski period koji može obuhvatiti dugovanja društva, a koja su osnova za finansijsku konsolidaciju društva sa većinskim učešćem državnog kapitala, sa 30.09.2013. godine na 31.12.2019. godine.
 

Izmjenom člana 7. stav 1. produžen je rok za podnošenje zahtjeva za finansijsku konsolidaciju, na način da odgovorno lice u privrednom društvu sa većinskim učešćem državnog kapitala zahtjev može podnijeti do 31.12.2022. godine.
 

Izmjenom člana 8. stav 3. omogućava se da privredna društva kojima je odobren postupak finansijske konsolidacije, u roku od dodatne dvije godine, odnosno do 31.12.2023. godine, izvrše sve aktivnosti vezane za primjenu Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH.
 

Izmjenom člana 9. stav 2. propisana je obaveza organa vlasti da donosi odluku o otvaranju novog računa kod poslovne banke za obavljanje platnih transakcija nad kojim se ne može provesti prinudno izvršenje dok traje postupak finansijske konsolidacije.
 

Izmjenom člana 11. stav 1. produžen je vremenski period koji može obuhvatiti dugovanja društva, a koja su osnova za finansijsku konsolidaciju društva sa učešćem državnog kapitala i društva sa 100% učešćem privatnog kapitala. Dugovanja nastala zaključno do 30.09.2013. godine izmjenama su produžena na dugovanja društva nastala zaključno sa 31.12.2019. godine.

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana