SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Objavljen Zakon o izmjeni Zakona o cestovnom prijevozu FBiH

Zakon o izmjeni Zakona o cestovnom prijevozu FBiH objavljen je u Službenim novinama Federacije BiH, broj: 44/22, od 8.6.2022. godine. Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", odnosno 16.6.2022. godine.
 

Izmjenama se u članu 9. Zakona u stavu 2. u alineji 1. riječi: "za zanimanje vozač motornog vozila" brišu, odnosno briše se obaveza da osoba koja vrši prijevoz motornim vozilom mora da ima najmanje III stepen stručne spreme za zanimanje vozač motornog vozila.
 

Izmjenama se uvodi mogućnost da osobe sa završenom srednjom školom i položenim vozačkim ispitom odgovarajuće kategorije mogu konkurisati za radna mjesta vozača. U dosadašnjoj legislativi, uslovi su bili strožiji u pogledu potrebnog stepena stručne spreme kandidata.

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana