SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Objavljen Zakon o jedinstvenom registru taksi i naknada u FBiH

Zakon o jedinstvenom registru taksi i naknada u Federaciji Bosne i Hercegovine objavljen je u Službenim novinama Federacije BiH broj: 24/21, od 26.03.2021. godine. Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH.

Zakonom se uređuje uspostava, ažuriranje i vođenje registra taksi i naknada u Federaciji Bosne i Hercegovine, postupak upisa u registar, način i uslovi ažuriranja registra, odgovornost za vođenje registra, nadzor nad provođenjem zakona, kaznene odredbe i druga pitanja od značaja za registar taksi i naknada u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Pod taksama i naknadama smatraju se: takse i naknade koje se uvode federalnim i kantonalnim propisima, kao i propisima koje donose nadležni organi jedinica lokalne samouprave, a koje se iskazuju i pripadaju budžetima u skladu sa posebnim propisom.

Principi na kojima se zasniva uspostava registra su zakonitost, transparentnost i jednoobraznost informacija o taksama i naknadama. Značaj ovog registra je u tome što je registar informativan i javan, te na jednom mjestu sadrži sveobuhvatne informacije o taksama i naknadama. U bilo kojem dijelu Federacije BiH poslovni subjekti će imati jednostavan, transparentan i jasan pristup svim potrebnim podacima i informacijama, što će ujedno značiti sigurnije poslovanje.

Zakonom je propisano ko su obveznici uspostave, ažuriranja, izvještavanja i vođenja registra, kao i obaveza uspostave početnog i jedinstvenog registra. (Članovi 4-14.)

Redovno ažuriranje je predviđeno u dvije faze, prvoj, kao provjera, izmjena i/ili dopuna podataka zatečenih u početnom Registru, na osnovu kojeg bi u narednoj fazi bio uspostavljen Jedinstveni registar taksi i naknada u Federaciji BiH, kao elektronska baza podataka, u koju će se redovno vršiti prikupljanje i unos novih i ažuriranih podataka o naknadama i taksama u Federaciji.

Jedinstveni registar sadrži sljedeće opće podatke:
a) Šifra javnog prihoda
b) Naziv javnog prihoda
c) Naziv zakona koji reguliše plaćanje takse i naknade, te broj i datum objavljivanja u službenim novinama
d) Naziv podzakonskog akta kojim je uređeno plaćanje taksi i naknada, te broj i datum objavljivanja u službenom glasilu
e) Obveznik plaćanja
f) Iznos i učestalost plaćanja
g) Informacije o odredišnom budžetu na koji se plaća pojedinačna taksa i naknada
h) Broj uplatnog računa javnog prihoda
i) Nivo vlasti nadležan za usvajanje zakona i donošenje propisa kojim se utvrđuje plaćanje taksi i naknada
j) Kanton u kojem se plaća pojedinačna taksa i naknada
k) Općina/grad u kojem se plaća pojedinačna taksa i naknada.

Zakonom su propisane i novčane kazne za organe uprave i organizacije i jedinica lokalne samouprave ukoliko ne postupe na način i u roku propisan Zakonom. (Članovi 17. i 18.)

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana