SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Objavljen Zakon o komunalnim taksama KS

U Službenim novinama Kantona Sarajevo, broj: 8/22, od 24.02.2022. godine objavljen je Zakon o komunalnim taksama. Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", odnosno 25.02.2022. godine.

Zakonom se propisuju vrste komunalne takse na području Kantona Sarajevo obveznik plaćanja, pripadnost takse, način utvrđivanja kriterija i visine takse, oslobađanje od plaćanja i otpis takse, način prijave i naplata takse i povrat takse.

Prema Zakonu, taksa se može utvrditi za:
a) svaku istaknutu firmu
b) držanje sredstava za igru i igre na sreću
c) poslovni prostor u kojem se priređuju klasične igre na sreću i posebne igre na sreću koje su definisane odredbama Zakona o igrama na sreću
d) držanje i izvođenje muzike uživo u ugostiteljskim objektima
e) isticanje objava, oglasa i saopćenja na javnim mjestima
f) korištenje prostora na javnim mjestima za kampove
g) postavljanje uređaja za isplatu i naplatu gotovine (bankomata) i
h) postavljanje svih drugih uređaja koji putem automatske obrade podataka naplaćuju usluge gotovinom, karticama za naplatu ili posredstvom telekom operatera (kafemati i parkomati) (Član 2.)

Zakonom je predviđen izuzetak od obaveze plaćanja takse za  za istaknutu firmu do veličine table 200x300 milimetara.

Obveznik plaćanja takse  

Korisnik prava, predmeta i usluga za čije je korištenje propisano plaćanje takse.

Isticanje takse

Pravna i fizička lica koja obavljaju djelatnost na osnovu odobrenja nadležnog organa dužna su na ulazu u ogračeni poslovno-proizvodni prostor ili na ulazu u poslovni objekat ili na ulazu u poslovni prostor gdje obavljaju poslovnu djelatnost istaknuti naziv firme.

Pod nazivom firme podrazumijeva se: naziv firme pod kojim je takseni obveznik registrovan kod nadležnog organa, sjedište lica kao i broj, odnosno naziv poslovne jedinice kada se firma ističe na poslovnoj jedinici.

Istaknutom firmom smatra se oznaka, obilježje ili natpis na radnim i drugim prostorijama, na fasadi građevine u kojoj se nalaze radne prostorije ili van gabarita te građevine, na ulaznim vratima, izlozima/portalima ili unutar izloga radnih prostorija, kojim se označava da određeno pravno ili fizičko lice obavlja izvjesnu djelatnost ili zanimanje.

Firma se ističe najkasnije danom početka obavljanja djelatnosti. (Član 4.)

Utvrđivanje kriterija i visine takse

Općinsko vijeće će svojom odlukom utvrditi kriterije i visinu takse za obveznike koji su registrovani i/ili posluju na području općine, najkasnije u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. (Član 6.)

Način prijave i naplate takse

Obveznik takse za svaku istaknutu firmu i držanje sredstava za igru i igre na sreću dužan je Poreznoj upravi podnijeti prijavu za razrez takse.

Prijava sadrži slijedeće podatke: naziv firme, sjedište ili prebivalište taksenog obveznika, broj računa obveznika otvorenog kod banke, mjesto gdje je firma istaknuta, broj istaknutih firmi, mjesto gdje se sredstva za igru nalaze, vrstu sredstava za igre i broj sredstava za igre. (Član 10.)

Rok za podnošenje prijave

Prijava za razrez takse podnosi se do kraja februara tekuće godine, prema stanju na dan prvog januara tekuće godine za koju se razrez vrši.

Izuzetno, prijava za razrez takse za 2022. godinu podnosi se do kraja aprila 2022. godine, prema stanju na dan prvog januara 2022. godine.

Promjene nastale poslije prvog januara tekuće godine, odnosno u toku godine, takseni obveznik je dužan prijaviti Poreznoj upravi najkasnije u roku od 15 dana od dana nastanka promjene. (Član 11.)

Rok za plaćanje takse

Taksu za svaku istaknutu firmu i držanje sredstava za igru i igre na sreću (bilijar, automati, fliperi, video igre, pikado i aparati za posebne igre na sreću), obveznik takse plaća u roku od petnaest dana po isteku roka za prijavljivanje takse.

Za ostale takse iz člana 2. ovog zakona obveznik takse plaća u roku od pet dana od isteka sedmice u kojoj je nastala taksena obaveza. (Član 12.)

Povrat pogrešno ili više uplaćene takse

Obveznik od kojeg je taksa i kamata naplaćena, a koju nije bio dužan platiti ili je više uplatio, ima pravo na povrat.

Zahtjev za povrat se podnosi Poreznoj upravi koja je nadležna za utvrđivanje takse.

Članovima 17-19. Zakona propisan je nadzor i kaznene odredbe.

Prijelazne i završne odredbe

Taksene obaveze koje su nastale do dana stupanja na snagu ovog zakona izvršit će se u skladu sa odredbama Zakona o komunalnim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/06 - Prečišćeni tekst, 34/07, 2/08 - Ispravka, 29/11, 31/12, 36/12 - Ispravka i 28/18) koje su važile u momentu nastanka taksene obaveze.

Taksene obaveze iz Tarifnog broja 1. stav (1) Zakona o komunalnim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/06 - Prečišćeni tekst, 34/07, 2/08 - Ispravka, 29/11, 31/12, 36/12 - Ispravka i 28/18) koje su nastale nakon objavljivanja Presude Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj U-37/19 u "Službenim novinama Federacije BiH", broj 11/21 od 10.02.2021. godine, neće se izvršavati.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o komunalnim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/06 - Preĉišćeni tekst, 34/07, 2/08 - Ispravka, 29/11, 31/12, 36/12 - Ispravka i 28/18).

 

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana