SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Objavljen Zakon o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca

U Službenim novinama Federacije BiH 103/21, od 22.12.2021. godine objavljen je Zakon o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca. Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", odnosno 30.12.2021. godine.

Donošenje Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca predstavlja dio reforme radnog zakonodavstva u cilju unaprjeđivanja prava na slobodno organizovanje i udruživanje u sindikate i udruženja poslodavaca, slobodu osnivanja i udruživanja u saveze i udruženja višeg nivoa, a u vezi sa pravom na kolektivno pregovaranje u svrhu unaprjeđivanja ekonomskih i socijalnih interesa.

Zakonom se uređuju:

- kriteriji, uvjeti i postupak utvrđivanja reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca
- ovlaštenja reprezentativnog sindikata i udruženja poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine - postupak preispitivanja utvrđene reprezentativnosti
- druga pitanja od značaja za postupak utvrđivanja reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca, ako drugim zakonom nije drugačije određeno.

Mjerodavni podaci za utvrđivanje reprezentativnosti: podaci o radnicima koji su zaposleni na osnovu ugovora o radu na teritoriji Federacije ili rješenja o postavljenju osobe koja nije državni službenik, državnog službenika, namještenika i policijskog službenika, kao i podaci o poslodavcima registrovanim na teritoriji Federacije. (Član 2. Zakona)

UVJETI ZA UTVRĐIVANJE REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA

Zakonom su propisani opći uvjeti za reprezentativnost sindikata, kao i posebni uvjeti u pogledu procenata učlanjenosti zaposlenih za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata kod poslodavca, područje i oblast djelatnosti, područje kantona, te za teritoriju Federacije, kao i reprezentativnost sindikata u slučaju neispunjavanja uvjeta u pogledu broja članova u odnosu na ukupan broj zaposlenih. Uvjeti za reprezentativnost sindikata propisani su članovima 5-12. Zakona.

Sindikat se smatra reprezentativnim:

a) ako je najmanje 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za utvrđivanje reprezentativnosti registrovan kod nadležnog organa, u skladu sa zakonom
b) ako se finansira pretežno iz članarina i drugih vlastitih izvora
c) ako ima potreban procenat učlanjenosti zaposlenih radnika, u skladu sa ovim zakonom.

Reprezentativnost sindikata kod poslodavca propisana je članom 6. Zakona.

Reprezentativnost sindikata za područje ili oblast djelatnosti propisana je članom 7. Zakona.

Reprezentativnost sindikata za područje kantona propisana je članom 8. Zakona.

Reprezentativnost sindikata za teritoriju Federacije propisana je članom 9. Zakona.

Ispunjenost općih i posebnih uvjeta za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata cijeni se na osnovu dokaza koji su propisani članom 11. Zakona.

UVJETI ZA REPREZENTATIVNOST UDRUŽENJA POSLODAVACA

Zakonom su propisani opći uvjeti za reprezentativnost udruženja poslodavaca, kao i posebni uvjeti u pogledu procenata zaposlenih kod članova udruženja poslodavaca za utvrđivanje reprezentativnosti za područje i oblast djelatnosti, područje kantona, te za teritoriju Federacije, kao i reprezentativnost udruženja poslodavaca u slučaju neispunjavanja propisanih uvjeta. Uvjeti za reprezentativnost udruženja poslodavaca propisani su članovima 13-19. Zakona.

Udruženje poslodavaca smatra se reprezentativnim:

a) ako je najmanje 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za utvrđivanje reprezentativnosti registrovano kod nadležnog organa, u skladu sa zakonom
b) ako se finansira pretežno iz članarina i drugih vlastitih izvora
c) ako ima potreban broj članova.

Udruženje poslodavaca koje je registrovano za teritoriju Federacije, može podnijeti zahtjev za utvrđivanje reprezentativnosti za područje ili oblast djelatnosti na teritoriji Federacije ili području kantona, kao i za utvrđivanje reprezentativnosti za područje kantona ako ispunjava uvjete iz člana 14. stav (1) tačka b) (ako njegovi članovi zapošljavaju najmanje 15% od ukupnog broja zaposlenih u području ili oblasti djelatnosti, na teritoriji Federacije) ili
iz člana 14. stav (2) tačka b) (ako njegovi članovi zapošljavaju najmanje 15% od ukupnog broja zaposlenih u području ili oblasti djelatnosti, na području kantona), odnosno
iz člana 15. stav (1) tačka b) ovog zakona (ako njegovi članovi zapošljavaju najmanje 15% od ukupnog broja zaposlenih u privredi na području kantona iz najmanje tri područja djelatnosti).

Reprezentativnost udruženja poslodavaca za područje ili oblast djelatnosti propisana je članom 14. Zakona.

Reprezentativnost udruženja poslodavaca za područje kantona propisana je članom 15. Zakona.

Reprezentativnost udruženja poslodavaca za teritoriju Federacije propisana je članom 16. Zakona. Reprezentativnim udruženjem poslodavaca za teritoriju Federacije, smatra se udruženje poslodavaca:

a) ako ispunjava uvjete iz člana 13. stav (1) tač. a) i b) ovog zakona (ako je najmanje 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za utvrđivanje reprezentativnosti registrovano kod nadležnog organa, u skladu sa zakonom i ako se finansira pretežno iz članarina i drugih vlastitih izvora)
b) ako njegovi članovi zapošljavaju najmanje 20% od ukupnog broja zaposlenih u privredi, na teritoriji Federacije
c) ako u članstvu ima poslodavce u najmanje pet područja ili oblasti djelatnosti
d) ako u članstvu ima poslodavce iz najmanje tri kantona
e) ako raspolaže potrebnim prostorom i drugim materijalnim uvjetima za rad.

Ukoliko nijedno udruženje poslodavaca ne ispunjava uvjete iz čl. 14., 15. i 16. ovog zakona, reprezentativnim udruženjem poslodavaca za područje ili oblast djelatnosti na području kantona, odnosno području ili oblasti djelatnosti na teritoriji Federacije, te za područje kantona, odnosno za teritoriju Federacije, smatra se udruženje čiji članovi zapošljavaju najveći broj zaposlenih u području ili oblasti djelatnosti na području kantona, odnosno u području ili oblasti djelatnosti na teritoriji Federacije, te čiji članovi zapošljavaju najveći broj zaposlenih u privredi na području kantona, odnosno u privredi na teritoriji Federacije. (Član 17.)

Ukoliko postoje dva ili više reprezentativnih udruženja poslodavaca na nivou područja i oblasti djelatnosti, na nivou kantona, odnosno Federacije, kojima je utvrđena reprezentativnost u skladu sa ovim zakonom, sva udruženja imaju prava reprezentativnog udruženja poslodavaca utvrđena ovim zakonom. (Član 19.)

Članovima 20-22. Zakona propisan je postupak za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca za sve nivoe organizovanja, te utvrđena ovlaštenja reprezentativnog sindikata i udruženja poslodavaca. U smislu navedenog, propisana je nadležnost poslodavca za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata kod poslodavca, odnosno nadležnost kantonalnih i federalnog ministarstva nadležnog za rad za vođenje postupka u kojem se utvrđuje reprezentativnost sindikata i udruženja poslodavaca za područje kantona, odnosno teritoriju Federacije.

Članovima 23-25. Zakona propisan je postupak preispitivanja utvrđene reprezentativnosti na način da je predviđeno da sindikat i poslodavci, odnosno njihova udruženja mogu podnijeti zahtjev za preispitivanje utvrđene reprezentativnosti, ukoliko smatraju da su promijenjene činjenice na osnovu kojih je utvrđena reprezentativnost, a po isteku roka od 30 dana od dostave rješenja o utvrđivanju reprezentativnosti.

Postupak, objavljivanje rješenja i evidencija propisano je članovima 26-30. Zakona.

KAZNENE ODREDBE

Novčanom kaznom od 500,00 KM do 2.000,00 KM bit će kažnjen za prekršaj poslodavac ako:

a) na zahtjev sindikata ili nadležnog organa u propisanom roku ne dostavi podatke odnosno odgovarajući dokaz o broju zaposlenih kod poslodavca, član 11. stav (2)
b) ne postupi po zahtjevu, te ne provede postupak utvrđivanja odnosno preispitivanja reprezentativnosti na zahtjev sindikata, čl. 20. i 24.

Novčanom kaznom od 500,00 KM do 2.000,00 KM bit će kažnjen za prekršaj sindikat, odnosno udruženje poslodavaca ako:

a) u postupku utvrđivanja ili preispitivanja reprezentativnosti dostavi netačne i krivotvorene dokaze i druge podatke čl. 11, 18, 24. stav (4) i član 25. stav (4)
b) ne obavijesti ministarstvo o svakoj promjeni koja se tiče utvrđene reprezentativnosti, član 28. stav (4) i član 29. stav (4).

Za prekršaje iz prethodnih stavova propisane su novčane kazne i za odgovorno lice u pravnom licu.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje primjena odredbi čl. 122. do 136. Zakona o radu ("Službene novine Federacije BiH", br. 26/16 i 89/18).

Postupci započeti u skladu sa odredbama čl. 122. do 136. Zakona o radu završit će se prema odredbama tog zakona.

Sindikati i udruženja poslodavaca kojima je do dana stupanja na snagu ovog zakona utvrđena reprezentativnost, zadržavaju svoju reprezentativnost.

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana