SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Stupila na snagu Pravila o procjeni rizika

U Službenim novinama Federacije BiH broj: 23/21, od 24.03.2021. godine, objavljena su Pravila o procjeni rizika.
 

Pravila stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH, odnosno 25.03.2021. godine.

Ovim pravilima propisuje se: način i postupak procjene rizika, te sadržaj akta o procjeni rizika od nastanka povreda, profesionalnih oboljenja ili oštećenja zdravlja na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini, način i mjere za sprječavanje, otklanjanje ili smanjivanje rizika na najmanju moguću mjeru u cilju poboljšanja sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, te druga pitanja od značaja za procjenu rizika.
 

Pravila se odnose na ovlaštene organizacije koje izrađuju akt o procjeni rizika, a koje moraju imati dozvolu Federalnog ministarstva rada i socijalne politike za obavljanje te vrste poslova.
 

Novina za poslodavce je obaveza poslodavaca da angažuju ovlaštenu organizaciju koja će sačiniti akt o procjeni rizika, koja je poslodavcu osnov za izradu internog akta o zaštiti na radu kojeg donosi poslodavac.

Internim aktom se utvrđuje organizacija provođenja zaštite na radu, pravila prevencije i zaštite, poslovi sa povećanim rizikom, poslovi na kojima se provodi mjera skraćivanja radnog vremena, način utvrđivanja zdravstvenog stanja radnika koji rade na poslovima sa povećanim rizikom i drugih radnika, sredstva i oprema lične zaštite koja pripadaju radniku, te prava, obaveze i odgovornosti radnika za zaštitu na radu i drugih radnika u ovoj oblasti, kao i druga pitanja od značaja za sigurnost i zaštitu zdravlja na radu. (Član 4.)
 

Poslodavac je obavezan ovlaštenoj organizaciji koja vrši procjenu rizika i izrađuje akt o procjeni rizika kod poslodavca, omogućiti uvid u svu dokumentaciju koja je potrebna za izradu akta o procjeni rizika. (Član 6.)
 

Pravilima je propisano šta mora sadržavati akt o procjeni rizika:
1. Opći podaci o poslodavcu (član 8.)
2. Opis tehničko-tehnološkog i radnog procesa, opis sredstava rada i opis sredstava i opreme lične zaštite (član 9.)
3. Analiza organizacije rada (član 10.)
4. Utvrđivanje opasnosti i štetnosti na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini (član 11.)
5. Procjenjivanje rizika u odnosu na opasnosti i štetnosti (član 14.)
6. Utvrđivanje načina i mjera za otklanjanje, smanjenje ili sprječavanje rizika (Član 16.)
7. Zaključak (Član 18.)
8. Izmjene i dopune akta o procjeni rizika (Član 19.)
 

Postupanje poslodavaca do donošenja akta o procjeni rizika
Do donošenja akta o procjeni rizika u smislu ovih pravila, mjere zaštite na radu koje se provode radi sprječavanja povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oštećenja zdravlja radnika, provodit će se u skladu sa općim aktom poslodavca kojim su uređena prava, obaveze i odgovornosti iz oblasti zaštite na radu. (Član 20.)

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana