SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Objavljena Uredba kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolinsku dozvolu

U Službenim novinama Federacije BiH, broj: 51/21, od 30.06.2021. godine objavljena je Uredba kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolinsku dozvolu. Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", odnosno 08.07.2021. godine.
 

Pravni osnov za donošenje ove Uredbe je član 83. stav 1. Zakona o zaštiti okoliša ("Službene novine Federacije BiH", broj 15/21), kojim je propisano da Vlada Federacije BiH donosi propis kojim utvrđuje pogone i postrojenja koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ukoliko imaju okolinsku dozvolu. S tim u vezi, Uredbom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolinsku dozvolu izdatu od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma ili nadležnog kantonalnog ministarstva za okoliš.
 

Uredba je usklađena sa Direktivom Evropske unije. (Član 2.)
 

Članom 5. Uredbe propisano je da se okolinska dozvola izdaje za pogone i postrojenja u kojima se obavljaju djelatnosti koje mogu uzrokovati emisije kojima se zagađuje zrak, voda i tlo, emituje buka i u kojima nastaje ili se upravlja otpadom, a koji su utvrđeni u Prilogu I. i Prilogu II. Uredbe.
 

NADLEŽNOST ZA IZDAVANJE OKOLINSKE DOZVOLE
 

Federalno ministarstvo okoliša i turizma izdaje okolinsku dozvolu za pogone i postrojenja utvrđena u Prilogu I koji čine sastavni dio Uredbe.
Kantonalna ministarstva izdaju okolinsku dozvolu za pogone i postrojenja utvrđena u Prilogu II koji čini sastavni dio Uredbe. (Član 4.)
 

Za pogone i postrojenja za koje nije potrebna okolinska dozvola, nadležni organ će pri izdavanju drugih potrebnih dozvola (vodni akti, urbanistička suglasnost, građevinska dozvola i dr.) utvrditi da li su ispunjeni zahtjevi zaštite okoliša, koji predstavljaju opće obaveze operatera i koje treba ispuniti tijekom izgradnje, rada, održavanja i prestanka rada pogona i postrojenja.
 

POSTUPAK IZDAVANJA OKOLINSKE DOZVOLE
 

Postupak se pokreće pisanim zahtjevom.
 

Sadržaj zahtjeva izrađuje se na obrascu za izradu zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole iz Priloga III Uredbe, a u skladu sa odredbama člana 86. stav 2. tačke a) i b) Zakona: podaci o podnosiocu zahtjeva: naziv i sjedište operatera ili investitora, ID broj, ime odgovornog lica, broj telefona i e-mail adresu i lokacija pogona i postrojenja) i stava 3. tačke od a) do h) Zakona:
- opis pogona i postrojenja
- opis osnovnih i pomoćnih sirovina, ostalih materija i energije koja se koristi ili koju proizvodi pogon i postrojenje
- opis stanja lokacije pogona i postrojenja
- opis izvora emisija, priroda i količine emisija iz pogona i postrojenja u okoliš (zrak, voda, tlo) tj. izvještaj o nultom stanju, kao i identifikacije znatnih uticaja na okoliš
- opis predloženih mjera, tehnologija i drugih tehnika za sprječavanje ili ukoliko to nije moguće, smanjenje emisija iz postrojenja
- opis mjera za spriječavanje produkcije otpada kao i za povrat korisnog materijala iz otpada koji producira postrojenje
- opis ostalih mjera radi usklađivanja sa osnovnim obavezama operatera, posebno mjera nakon zatvaranja ili rušenja postrojenja
- opis planiranih mjera za smanjenje emisija i opis planiranog monitoringa.
 

Uz zahtjev za izdavanje okolinske dozvole prilaže se i potpisana i ovjerena Izjava o tačnosti, istinitosti i potpunosti podataka koji su sadržani u zahtjevu, a koju zakonski zastupnik privrednog subjekta koji podnosi zahtjev, pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću daje pred nadležnim organom (općina ili notar). Obrazac Izjave nalazi se u Prilogu V. koji je sastavni dio Uredbe. (Član 6.)
 

PROMJENA U RADU
 

Ukoliko operater pogona i postrojenja tokom trajanja važenja izdate okolinske dozvole planira promjenu prirode ili funkcionisanja postrojenja ili proširenje postrojenja koje može uticati na okoliš, dužan je da o tome u pisanoj formi obavijesti nadležni organ za izdavanje okolinske dozvole u skladu sa članom 95. Zakona.
Uz pisano obavještenje operater je u obavezi da dostavi podatke na obrascu iz Priloga VI. Uredbe, idejni projekat i drugu relevantnu dokumentaciju vezanu za promjene u radu.
 

Ukoliko se promjena identifikuje kao značajna, nadležni organ će o tome obavijestiti operatera i pozvati ga da podnese novi zahtjev za izdavanje okolinske dozvole koji će sadržavati objedinjene podatke o postojećem i planiranom dijelu pogona i postrojenja. (Član 7.)
 

REGISTRI
 

Operateri su dužni unijeti podatke u registar o zagađivačima i zagađenjima za djelatnosti iz Priloga I i II Uredbe. Registar vodi Federalno ministarstvo okoliša i turizma.
 

Operateri su dužni unijeti podatke u Registar pogona i postrojenja i skladišta/objekata u kojima se skladište opasne supstance, samo ukoliko pogon i postrojenje skadišti opasne supstance koje su po vrsti i količini navedene u propisu koji donosi Federalni ministar. Registar vodi Federalno ministarstvo okoliša i turizma.
 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 

Okončanje postupaka započetih prije stupanja na snagu Zakona: Postupci koji predstavljaju predmet ove uredbe, a koji su započeti u Federalnom ministarstvu i kantonalnim ministarstvima ili nisu pravomoćno okončani prije stupanja na snagu Zakona, biće okončani u skladu sa Pravilnikom o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu ("Službene novine Federacije BiH", broj: 19/04 i 1/21).
 

Postupanje po izdatim okolinskim dozvolama prije stupanja na snagu Zakona: Okolinske dozvole izdate do dana stupanja na snagu ove uredbe za izgrađene pogone i postrojenja ili pogone i postrojenja u radu, vrijede do dana isteka važenja istih.
 

Nakon isteka roka važenja dozvola zahtjev za obnovu okolinske dozvole podnosi se samo za pogone i postrojenja koji obavljaju djelatnosti koje su navedene u Prilogu I. ili Prilogu II. ove uredbe.
 

U slučaju da realizacija projekta nije počela, a izdata je okolinska dozvola prije stupanja na snagu ove uredbe, te do dana podnošenja zahtjeva za obnovu okolinske dozvole nije pribavljena građevinska dozvola, postupak se provodi u skladu sa odredbama podzakonskog propisa iz člana 68. stav 1. Zakona. Ukoliko je za projekat pribavljena građevinska dozvola, postupak obnove okolinske dozvole se provodi samo ako se radi o pogonima i postrojenjima čija djelatnost je navedena u Prilogu I. ili Prilogu II. ove uredbe. (Članovi 11. i 12.)

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana