SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Objavljena Uredba o dopuni uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH

U Službenim novinama Federacije BiH, broj: 53/21, od 07.07.2021. godine objavljena je Uredba o dopuni uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH. Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", odnosno 08.07.2021. godine.
 

Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH propisuje se postupak prijema u radni odnos u federalnim zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama pod drugim nazivom, pravnim licima sa javnim ovlaštenjima prenesenim federalnim propisima, kao i u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji je osnivač Federacija Bosne i Hercegovine, te u privrednim društvima u kojima Federacija učestvuje sa više od 50% ukupnog kapitala, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno.
 

Uredbom o dopuni uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH mijenja se član 5. koji propisuje izuzetke od obaveze javnog oglašavanja. Član 5. izmijenjen je na način da se dodaje nova tačka kojom se propisuje da se prijem u radni odnos vrši bez obaveze provođenja procedure obveznog javnog oglašavanja u slučaju provođenja programa zbrinjavanja viška radnika u okviru kojeg se vrši prijem u radni odnos radnika koji je zaposlen na neodređeno vrijeme u privrednom društvu koje je zavisno, odnosno vladajuće društvo unutar koncerna u kojem je i poslodavac koji vrši prijem u radni odnos zavisno, odnosno vladajuće društvo.

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana