SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Objavljene izmjene i dopune uputstava o ovlaštenom pošiljocu, o ovlaštenom primaocu, o upotrebi osiguranja u postupku provoza i o provođenju provoznog postupka i upotrebom rezervnog postupka

Uputstvo o izmjenаmа i dopuni uputstva o ovlaštenom pošiljaocu, Uputstvo o izmjenama i dopuni uputstva o ovlaštenom primaocu, Uputstvo o izmjenama i dopunama uputstva o upotrebi osiguranja u postupku provoza i Uputstvo o izmjenama i dopuni uputstva o provođenјu provoznog postupka upotrebom rezervnog postupka objavljeni su u Službenom glasniku BiH, broj: 6/22, od 08.02.2022. godine, a stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". Izmjene i dopune primjenjivat će se od dana početka primjene Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini.
 

Izmjene i dopune uputstava odnose se na prilagođavanje određenih odredbi uputstava koje se odnose na:
 

- nadležnost za obavljanje poslova u vezi sa pojednostavljenjima u postupku provoza (ovlašteni pošiljalac, ovlašteni primalac, upotreba sveobuhvatnog osiguranja) koji su dodijeljeni u nadležnost novoformiranom Odsjeku za pojednostavljene carinske postupke i ovlaštene privredne subjekte u okviru Sektora za carine;
 

- prilagođavanje rokova upotrebe odobrenja statusa ovlaštenog pošiljaoca i primaoca, izdanih prije početka primjene novih carinskih propisa, zbog pomjeranja datuma primjene provedbene Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini, odnosno dana početka primjene novih carinskih propisa;
 

- izmjenu naziva propisa koji se koristi za popunjavanje carinske deklaracije za postupak provoza u rezervnom postupku.

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana