SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Objavljeni pravilnici koji se odnose na primjenu Zakona o zaštiti na radu

U Službenim novinama FBiH, broj: 83/21 od 15.10.2021. godine objavljena su dva nova pravilnika koja se odnose na primjenu Zakona o zaštiti na radu. Pravilnici stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", odnosno 16.10.2021. godine.
 

1. PRAVILNIK O SADRŽAJU, PROGRAMU, NAČINU I TROŠKOVIMA POLAGANJA STRUČNOG ISPITA RADNIKA KOJI OBAVLJAJU STRUČNE POSLOVE IZ OBLASTI ZAŠTITE NA RADU
 

Ovim pravilnikom se propisuje:

- Sadržaj, program, način i troškovi polaganja stručnog ispita radnika koji obavljaju stručne poslove u ovlaštenim organizacijama
- Komisija za polaganje stručnog ispita za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu
- Druga pitanja u vezi sa polaganjem stručnog ispita.
 

Polaganje stručnog ispita
 

Stručni ispit za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu mogu polagati lica sa visokom stručnom spremom - VII stepen ili visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (koje se vrednuje sa najmanje 180, odnosno 240 ECTS bodova), sa jednim od usmjerenja koji su Pravilnikom o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene organizacije za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu ("Službene novine Federacije BiH", broj: 23/21) propisani kao uvjet za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu, a koji imaju najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci (Član 4.).
 

Podnošenje prijave za polaganje, sadržaj prijave, kao i dokazi koji se prilažu uz prijavu propisani su članom 5. Pravilnika.
 

Na osnovu prijave federalni ministar rada i socijalne politike donosi rješenje o polaganju stručnog ispita (Član 6.).
 

Stručni ispit se polaže prema Programu polaganja stručnog ispita koji se utvrđuje ovim pravilnikom i čini njegov sastavni dio. Sadržaj, način i troškovi polaganja stručnog ispita propisani su članovima 8-13. Pravilnika.
 

Troškovi polaganja stručnog ispita
 

Troškovi polaganja stručnog ispita u vidu naknade za polaganje stručnog ispita iznose 200,00 KM.
 

Troškove polaganja stručnog ispita snosi poslodavac koji je prijavio kandidata, odnosno kandidat ukoliko se sam prijavio (Član 13.).
 

Izdavanje uvjerenja o položenom stručnom ispitu
 

Kandidatu koji je položio stručni ispit, ministarstvo u roku od 30 dana od dana polaganja izdaje uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu.
 

Izdavanje uvjerenja o položenom stručnom ispitu ne podliježe plaćanju dodatnih troškova (Član 14.).
 

Prijelazne i završne odredbe
 

Rok za polaganje stručnog ispita
 

Radnici koji obavljaju stručne poslove iz oblasti zaštite na radu u organizacijama o čijim se zahtjevima bude rješavalo u skladu sa Pravilnikom o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene organizacije za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu, bit će u obavezi da stručni ispit polože najkasnije u roku od 24 mjeseca od dana stupanja na snagu ovog pravilnika (Član 16.).

 

2. PRAVILNIK O UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI RADNICI ZA ZAŠTITU NA RADU, PROGRAMU, SADRŽAJU, NAČINU I TROŠKOVIMA POLAGANJA STRUČNOG ISPITA
 

Ovim pravilnikom se propisuje:

- Uvjeti koje moraju ispunjavati radnici za zaštitu na radu
- Program, sadržaj, način i troškovi polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova radnika za zaštitu na radu
- Sastav komisije
- Uvjeti pod kojim određena lica mogu biti oslobođena obaveze polaganja stručnog ispita.
 

Radnik za zaštitu na radu
 

Poslodavac kod kojeg postoje poslovi sa povećanim rizikom određuje jednog ili više radnika koji će obavljati poslove vezane za sprječavanje rizika na radu i zaštitu zdravlja radnika.
 

Poslodavac je dužan radniku za zaštitu na radu osigurati uvjete za rad, potrebnu opremu i pomoć drugog stručnog osoblja, kao i sredstva za obavljanje i organizovanje preventivnih i zaštitnih mjera (Član 4.).
 

Uvjeti koje moraju ispunjavati radnici za zaštitu na radu
 

a) visoka stručna sprema - VII stepen ili visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (koje se vrednuje sa najmanje 180, odnosno 240 ECTS bodova) iz grupacije tehničkih, medicinskih i prirodnih nauka,
b) najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima iz oblasti zaštite na radu i
c) položen stručni ispit za obavljanje poslova radnika za zaštitu na radu.
 

Izuzetno, radnik koji kod poslodavca bude zatečen na obavljanju poslova radnika za zaštitu na radu u momentu stupanja na snagu ovog pravilnika, može nastaviti sa obavljanjem tih poslova ukoliko ima najmanje višu stručnu spremu - VI stepen tehničkog usmjerenja i najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima zaštite na radu (Član 5.).
 

Stručni ispit za obavljanje poslova radnika za zaštitu (prijava za polaganje stručnog ispita, rješenje o polaganju stručnog ispita, zahtjev za oslobađanje od obaveze polaganja stručnog ispita,  rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita, program i sadržaj stručnog ispita, konačan uspjeh na stručnom ispitu, Komisija za polaganje stručnog ispita, odustanak od polaganja stručnog ispita, ponovno polaganje stručnog ispita) propisan je članovima 6-16. Pravilnika.
 

Troškovi polaganja stručnog ispita
 

Troškovi polaganja stručnog ispita u vidu naknade za polaganje stručnog ispita iznose 200,00 KM.
 

Troškove polaganja stručnog ispita snosi kandidat koji se sam prijavi.

Ukoliko poslodavac prijavi kandidata za polaganje stručnog ispita, poslodavac može da snosi troškove polaganja stručnog ispita (Član 17.).
 

Prijelazne i završne odredbe
 

Rok za polaganje stručnog ispita
 

Radnici koji obavljaju poslove radnika za zaštitu na radu kod poslodavaca kod kojih postoje poslovi sa povećanim rizikom, bit će u obavezi da stručni ispit polože najkasnije u roku od 24 mjeseca od dana stupanja na snagu ovog pravilnika (Član 20.).

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana