SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Objavljeni pravilnici za banke i druge finansijske organizacije o sadržaju i formi finansijskih izvještaja i kontnom okviru i sadržaju konta

Pravilnik o sadržaju i formi finansijskih izvještaja za banke i druge finansijske organizacije
 

Pravilnik o sadržaju i formi finansijskih izvještaja za banke i druge finansijske organizacije objavljen je u Službenim novinama Federacije BiH, broj: 81/21, od 11.10.2021. godine. Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavlјivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se počev od finansijskih izvještaja za periode koji počinju 01.01.2022. godine i nakon toga.
 

Pravilnikom se propisuju obrasci i sadržaj pozicija u obrascima za banke i druge finansijske organizacije:
a) Izvještaj o finansijskom položaju na kraju perioda (Bilans stanja)
b) Izvještaj o ukupnom rezultatu za period (Bilans uspjeha)
c) Izvještaj o tokovima gotovine (Izvještaj o gotovinskim tokovima), kao i sadržaj bilјeški uz finansijske izvještaje.
 

Obrasci se nalaze se u prilozima 1., 1a., 2. i 3. ovog pravilnika, koji sadrže jednodimenzionalni bar kod i čine njegov sastavni dio.
 

Poglavlјem II Pravilnika propisani su obrasci: Izvještaj o finansijskom položaju na kraju perioda (Članovi 3-5.), Izvještaj o ukupnom rezultatu za period (Članovi 6-7.), Izvještaj o tokovima gotovine (Članovi 8-11.), Bilјeške uz finansijske izvještaje. (Član 12.)
 

Prijelazne i završne odredbe
 

Danom početka primjene ovog pravilnik prestaje da važi Pravilnik o sadržaju i formi finansijskih izvještaja za banke i druge finansijske organizacije ("Službene novine Federacije BiH", br. 82/10 i 3/21).

 

Pravilnik o kontnom okviru i sadržaju konta za banke i druge finansijske organizacije
 

Pravilnik o kontnom okviru i sadržaju konta za banke i druge finansijske organizacije objavljen je u Službenim novinama Federacije BiH, broj: 81/21, od 11.10.2021. godine. Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavlјivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se od 1. januara 2022. godine.
 

Pravilnikom se propisuju Kontni plan i sadržaj konta u Kontnom planu za banke i druge finansijske organizacije. Pod drugim finansijskim organizacijama, u smislu ovog pravilnika, podrazumijevaju se mikrokreditna društva mikrokreditne fondacije, te ostale finansijske organizacije za koje drugim propisima nije utvrđena primjena posebnog kontnog plana. Kontni plan nalazi se u Prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.
 

Poglavlјem II propisan je sadržaj grupa konta i pojedinih konta (Članovi 4-94.).
 

Prijelazne i završne odredbe
 

Danom početka primjene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o kontnom okviru, sadržaju konta i primjeni kontnog okvira za banke i druge finansijske organizacije ("Službene novine Federacije BiH", broj 82/10).

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana