SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Objavljeno Korisničko uputstvo za elektronsko poslovanje sa Upravom za indirektno oporezivanje uz korištenje kvalifikovanog elektronskog potpisa

Korisničko uputstvo za elektronsko poslovanje sa Upravom za indirektno oporezivanje uz korištenje kvalifikovanog elektronskog potpisa objavljeno je u Službenom glasniku BiH, broj: 33/21, od 01.06.2021. godine. Uputstvo je stupilo na snagu narednog dana od dana donošenja, odnosno 19. maja 2021. godine.

Obzirom da od 01.07.2021. godine počinje sa primjenom novi Zakon o carinskoj politici u BiH i Odluka o provođenju Zakona o carinskoj politici u BiH, UIO je u prethodnom periodu preduzimala aktivnosti na uređenju elektronskog poslovanja.

U okviru tih aktivnosti donešeni su akti za elektronsko poslovanje sa UIO, odnosno Korisničko uputstvo za elektronsko poslovanje sa UIO, odgovarajući obrasci za prijavu i odjavu zastupnika za e-poslovanje i zastupnika u elektronskom poslovanju, kao i ugovor o korištenju informacionog sistema za elektronsko poslovanje sa UIO.

Dakle, korisnik koji želi koristiti elektronsko poslovanje sa UIO mora ispuniti određene obaveze, poput zaključivanja ugovora sa UIO, kojim se reguliraju prava, obaveze i odgovornosti lica koja žele da koriste elektronsko poslovanje i UIO, kao i izvršiti prijavu zastupnika za reguliranje elektronskog poslovanja.

S tim u vezi, donešeno je Korisničko uputstvo kojim se reguliraju uvjeti za elektronsko poslovanje sa Upravom za indirektno oporezivanje, zaključivanje ugovora i sistem ovlaštenja u korištenju elektronskog poslovanja.

ZAKLJUČIVANJE UGOVORA I PRIJAVA ZASTUPNIKA ZA REGULIRANJE E-POSLOVANJA

Zaključivanje ugovora i prijava zastupnika za reguliranje e-poslovanja propisana je članom 4. Korisničkog uputstva.

Uprava za indirektno oporezivanje i korisnik zaključuju ugovor iz Priloga 1. ovog uputstva (Ugovor o korištenju informacionog sistema za e-poslovanje sa UIO). Ugovorom se reguliraju međusobna prava i obaveze u vezi korištenja informacionog sistema za e-poslovanje.

Potpisani Ugovor i Prijavu zastupnika za reguliranje e-poslovanja (popunjenu na obrascu iz Priloga 2. ovog uputstva), korisnik podnosi Grupi za IT u jednom od regionalnih centara UIO.
Nakon prihvatanja Prijave zastupnika za reguliranje e-poslovanja, zastupnik za reguliranje e-poslovanja je dužan deponovati kvalifikovanu elektronsku potvrdu Grupi za IT, od kojeg momenta može preduzimati radnje u svojstvu zastupnika e-poslovanja.

Detalje vezane za postupak izdavanja kvalifikovanih elektronskih potvrda možete pronaći na linku http://ca.uino.gov.ba/bs/usluge/izdavanje.html.

OVLAŠTENJA I OBAVEZE KORISNIKA

Korisnik obavlja e-poslovanje sa UIO samo preko zastupnika za reguliranje e-poslovanja i zastupnika.

Korisnik u sistemu ovlaštenja prijavljuje i odjavljuje zastupnika za reguliranje e-poslovanja sa UIO, koji dalje delegira ovlaštenja zaposlenima kod korisnika. Delegiranje ovlaštenja vrši se prijavljivanjem zastupnika.

OVLAŠTENJA I OBAVEZE ZASTUPNIKA ZA REGULIRANJE E-POSLOVANJA

Radnje koje preduzima zastupnik za reguliranje e-poslovanja sa UIO imaju isto pravno dejstvo kao da ih je preduzeo korisnik.

Radnje koje preduzima:
Putem svoje kvalifikovane elektronske potvrde uređuje e-poslovanje ostalih zastupnika.
Prijavljuje i odjavljuje zastupnike, te određuje poslove koje zastupnici mogu obavljati i obavještava o web lokacijama korisnika i o svim promjenama u vezi sa elektronskim poslovanjem.

Prijava zastupnika detaljno je propisana članom 10. Uputstva. Prijavu zastupnika (popunjenu na obrascu iz Priloga 4. ovog uputstva) podnosi korištenjem svoje kvalifikovane elektronske potvrde i slanjem e-mail-a na adresu: eposlovanje@uino.gov.ba. U Prijavi zastupnika navodi se spisak servisa za koje se zastupnik prijavljuje.

Pored prijave zastupnika, obavezno je deponovanje njegove kvalifikovane elektronske potvrde, od kojeg momenta može preduzimati radnje u svojstvu zastupnika.
Prijava zastupnika znači da se na zastupnika prenosi isti obim prava koja ima korisnik u okviru e-poslovanja sa UIO, osim prijave i odjave zastupnika za reguliranje e-poslovanja sa UIO.

Odjava zastupnika detaljno je popisana članom 11. Uputstva. Odjavu zastupnika (popunjenu na obrascu iz Priloga 5. ovog uputstva) podnosi e-mail-om poslatim na adresu: eposlovanje@uino.gov.ba. U Odjavi zastupnika navode se servisi za koje se zastupnik odjavljuje.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Sastavni dio Uputstva čine:
a) Prilog 1. Ugovor o korištenju informacionog sistema za e-poslovanje sa UIO
b) Prilog 2. Prijava zastupnika za reguliranje e-poslovanja sa UIO - obrazac
c) Prilog 3. Odjava zastupnika za reguliranje e-poslovanja
d) Prilog 4. Prijava zastupnika
e) Prilog 5. Odjava zastupnika.
 

Ugovor i prijave o kojima se iznad govorilo, kao i detalje vezane za postupak izdavanja kvalifikovanih elektronskih potvrda možete preuzeti i na stranici Uprave za indirektno oporezivanje, na linku u nastavku: http://www.new.uino.gov.ba/bs/ePoslovanje.

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana