SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Objavljeno Uputstvo o ovlaštenom pošiljaocu

Uputstvo o ovlaštenom pošiljaocu objavljeno je u Službenom glasniku BiH, broj: 40/21, od 29.06.2021. godine. Uputstvo je stupilo na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", odnosno 30.06.2021. godine, a primjenjivat će se od dana početka primjene Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini.
 

Uputstvom se propisuje status ovlaštenog pošiljaoca kojem je UIO odobrila da robu koja se prevozi u okviru postupka provoza otprema iz svog vlastitog prostora bez predočenja robe polaznom carinskom uredu.
 

Uvjeti i kriteriji za status ovlaštenog pošiljaoca
- Status ovlaštenog pošiljaoca odobrava se licu koje je korisnik sveobuhvatnog osiguranja za postupak provoza koje glasi na njegovo ime ili mu je odobreno oslobađanje od polaganja osiguranja, te koristi provozne postupke. (Član 6.)
- Postupak provoza u statusu ovlaštenog pošiljaoca pri unosu robe u carinsko područje Bosne i Hercegovine može uslijediti nakon odobrenog privremenog smještaja te robe u prostoru za privremeni smještaj. (Član 7.). Izuzeća kada se postupak provoza u statusu ovlaštenog pošiljaoca ne može se koristiti propisana su stavom 2. člana 7.
- Uvjeti i kriteriji koje mora ispuniti podnosilac zahtjeva za izdavanje odobrenja za status ovlaštenog pošiljaoca propisani su članom 8.
- Podnošenje zahtjeva za izdavanje odobrenja za status ovlaštenog pošiljaoca i dokumentacija koja se podnosi uz zahtjev propisana je članom 10.
 

Mjere trgovinske politike i inspekcijska kontrola roba
Roba koja se otprema u postupku provoza u statusu ovlaštenog pošiljaoca, a podliježe nekoj od mjera trgovinske politike (npr. nalazi se na režimu "dozvole"), odnosno  nekoj od inspekcijskih kontrola u vanjskotrgovinskom prometu primjenjivoj u odnosnom postupku provoza posebno je regulirana članom 11.
 

Provjera zahtjeva za izdavanje odobrenja za status ovlaštenog pošiljaoca
Zahtjev podliježe provjeri od strane Sektora za carine i Grupe za kontrolu. Provjera je propisana članovima 12. i 13.
 

Odluka po zahtjevu
Odluku po zahtjevu za izdavanje odobrenja za status ovlaštenog pošiljaoca donosi Sektor za carine, u roku od tri mjeseca od dana prijema urednog zahtjeva. (Član 14.)
 

Obezbjeđenje carinskog duga
Ovlašteni pošiljalac, u trenutku prijavljivanja robe za postupak provoza u statusu ovlaštenog pošiljaoca, mora iz položenog sveobuhvatnog osiguranja za postupak provoza imati raspoređen iznos sredstava dovoljan za obezbjeđenje naplate mogućeg duga za provozne radnje kod odobrenog polaznog carinskog ureda kod kojeg prijavljuje robu u navedenom statusu, u protivnom ne može koristiti status ovlaštenog pošiljaoca. (Član 15.)
 

Obavještenje o okolnostima i promjenama koje nastanu nakon donošenja odobrenja
Imalac odobrenja pismeno obavještava Sektor za carine o svim okolnostima i promjenama koje nastanu nakon donošenja odobrenja, a koje mogu uticati na dalje važenje ili sadržaj odobrenja.
Ukidanje odobrenja propisano je članom 16.
 

Imaocu odobrenja kojem je poništeno ili ukinuto odobrenje za status ovlaštenog pošiljaoca ne može se ponovo odobriti taj status prije isteka tri godine od dana stupanja na snagu odluke o poništenju, odnosno prije isteka godinu dana od dana stupanja na snagu odluke o ukidanju odobrenja.
 

Provođenje postupka kod ovlaštenog pošiljaoca
- Ovlašteni pošiljalac mora deklaracije za provoz podnositi sistemom elektronske razmjene podataka, te na taj način i obavještavati nadležni polazni carinski ured. (Član 19.)
- Radi provođenja postupka ovlašteni pošiljalac mora osigurati elektronsku komunikaciju sa sistemom UIO (NCTS), odnosno potrebne tehničke uvjete za razmjenu elektronskih poruka sa UIO
- Kada ovlašteni pošiljalac namjerava robu staviti u provozni postupak, dužan je istu upisati u svoju evidenciju, utovariti u prijevozno sredstvo, te na prijevozno sredstvo staviti carinska obilježja upotrebom vlastitih kliješta ili posebnih plombi koje su odobrene prilikom dobijanja odobrenja za status ovlaštenog pošiljaoca
- Ovlašteni pošiljalac podnosi provoznu deklaraciju elektronskom porukom (IE015). Sadržaj deklaracije propisan je članom 20.
- Nakon sastavljanja deklaracije ovlašteni pošiljalac slanjem poruke "Podaci o deklaraciji" (IE015) podnosi deklaraciju za provoz, čime ujedno obavještava nadležni polazni carinski
ured o namjeri stavljanja robe u postupak provoza. Način obavještavanja polaznog carinskog ureda propisan je članom 21.
- Ako je podnesena provozna deklaracija ispravna, sistem automatski prihvata deklaraciju i dodjeljuje joj referentni broj (MRN) o čemu će ovlašteni pošiljalac biti informiran porukom "Dodijeljen MRN" (IE028)
- Kontrola robe i nepravilnosti utvrđene pri kontroli robe, kao i  završetak postupka provoza propisani su članovima 22-24.
 

Uputstvom je dalje propisano  slanje pošiljke u rezervnom postupku (Član 25.), Slanje robe izvan redovnog radnog vremena carinskog ureda (Član 26.), te naknadna carinska kontrola statusa ovlaštenog pošiljaoca (Član 27.)

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 

Upotreba ranijih odobrenja i rješavanje zahtjeva:
Odobrenja za sticanje statusa Ovlaštenog pošiljaoca izdata do dana stupanja na snagu ovog uputstva ostaju na snazi šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog uputstva, ili do isteka roka njihovog važenja ili do njihovog ukidanja, ili do dobijanja novog odobrenja, ovisno od toga šta je ranije.
 

Imaoc statusa ovlaštenog pošiljaoca koji namjerava i dalje da koristi ovaj status u skladu sa Zakonom, Odlukom i ovim uputstvom i želi novo odobrenje najkasnije do isteka roka od šest mjeseci iz prethodnog stava, treba podnijeti novi uredni zahtjev za izdavanje odobrenja a koji je sastavni dio ovog uputstva i to najkasnije do 31. avgusta 2021. godine.
 

Ako imaoc statusa ovlaštenog pošiljaoca ne pribavi odobrenje u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog uputstva, ranije izdato odobrenje prestaje važiti po isteku tog roka, o čemu se ne donosi posebna odluka. (Član 28.)
 

Sastavni dio ovog uputstva čine:
a) Prilog 1. - Zahtjev za sticanje statusa ovlaštenog pošiljaoca
b) Prilog 2. - Obavještenje o pregledu pošiljke,
c) Prilog 3. - Obrazac zahtjeva za provjeru izmirenjadospjelog duga po osnovu indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi.

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana