SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Objavljeno Uputstvo o ovlaštenom primaocu BiH

Uputstvo o ovlaštenom primaocu objavljeno je u Službenom glasniku BiH, broj: 40/21, od 29.06.2021. godine. Uputstvo je stupilo na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", odnosno 30.06.2021. godine, a primjenjivat će se od dana početka primjene Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini.
 

Uputstvom se propisuje se status ovlaštenog primaoca kojem je UIO odobrila da robu koja se prevozi u okviru postupka provoza, prima u svojim prostorima, bez predočenja robe odredišnom carinskom uredu.
 

Uvjeti i kriteriji za status ovlaštenog primaoca
- Status ovlaštenog primaoca može se odobriti samo licu koje je na propisan način reguliralo provođenje daljnjih postupaka sa robom nakon završetka postupka provoza (redovan ili pojednostavljeni postupak deklariranja) i koje je obezbijedilo potrebna osiguranja za obezbjeđenje duga. (Član 6.)
- Uvjeti i kriterij koji mora ispuniti podnosilac zahtjeva za izdavanje odobrenja za status ovlaštenog primaoca propisani su članom 7.
- Zahtjev za izdavanje odobrenja za status ovlaštenog primaoca i dokumentacija koja se predaje uz zahtjev propisana je članom 9.
- Izuzeće u pogledu odobravanja i korištenja statusa ovlaštenog primaoca propisano je članom 8.
 

Provjera zahtjeva za izdavanje odobrenja za status ovlaštenog primaoca
Zahtjev podliježe provjeri od strane Sektora za carine i Grupe za kontrolu. Provjera je propisana članovima 10. i 11.
 

Odluka po zahtjevu
Odluku po zahtjevu za izdavanje odobrenja za status ovlaštenog primaoca donosi Sektor za carine, u roku od tri mjeseca od dana prijema urednog zahtjeva. (Član 12.)
 

Obezbjeđenje duga
Ovlašteni primalac dužan je, za privremeni smještaj robe koju prima u statusu ovlaštenog primaoca, dostaviti na prihvatanje od strane nadležne organizacione jedinice UIO valjano sveobuhvatno obezbjeđenje za privremeni smještaj ili za sljedeći carinski postupak. (Član 13.)
 

Obavještenje o okolnostima i promjenama koje nastanu nakon donošenja odobrenja
Imalac odobrenja pismeno obavještava donosioca odobrenja o svim okolnostima i promjenama koje nastanu nakon donošenja odobrenja, a koje mogu uticati na dalje važenje ili sadržaj odobrenja. Ukidanje odobrenja propisano je članom 14.
 

Imaocu odobrenja kojem je poništeno ili ukinuto odobrenje za status ovlaštenog primaoca ne može se ponovo odobriti taj status prije isteka tri godine od dana stupanja na snagu odluke za poništenje, odnosno prije isteka godinu dana od dana stupanja na snagu odluke o ukidanju odobrenja.
 

Provođenje postupka kod ovlaštenog primaoca
- Ovlašteni pošiljalac mora osigurati elektronsku komunikaciju sa sistemom UIO (NCTS), odnosno mora osigurati potrebne tehničke uvjete za razmjenu elektronskih poruka sa nadležnim odredišnim carinskim uredom.
- Cijeli postupak nakon predočenja robe u prostor ovlaštenog primaoca propisan je članom 18.
- Kontrola pošiljke, te nepravilnosti utvrđene pri kontroli robe propisana je članom 19.
 

Uputstvom je dalje propisana potvrda prijema robe, prijem robe pristigle: u rezervnom postupku provoza, u pojednostavljenom postupku provoza u željezničkom prometu, u pomorskom ili riječnom prometu, te u postupku provoza uz upotrebu TIR Karneta, zatim prispjeće robe izvan radnog vremena odredišnog carinskog ureda, provođenje zdravstveno-sanitarnog nadzora nad hranom i predmetima opće upotrebe i povrat robe u inostranstvo. (Članovi 21-28.)
 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 

Upotreba ranijih odobrenja i rješavanje zahtjeva:
Odobrenja za sticanje statusa ovlaštenog primaoca izdata do dana stupanja na snagu ovog uputstva ostaju na snazi šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog uputstva, ili do isteka roka njihovog važenja ili do njihovog ukidanja, ili do dobijanja novog odobrenja, ovisno od toga šta je ranije.
 

Imaoc statusa ovlaštenog primaoca koji namjerava i dalje da koristi ovaj status u skladu sa Zakonom, Odlukom i ovim uputstvom i želi novo odobrenje najkasnije do isteka roka od šest mjeseci iz prethodnog stava, treba podnijeti novi uredni zahtjev za izdavanje odobrenja a koji je sastavni dio ovog uputstva i to najkasnije do 31. avgusta 2021. godine.

Ako imalac statusa ovlaštenog primaoca ne pribavi odobrenje u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog uputstva, ranije izdato odobrenje prestaje važiti po isteku tog roka, o čemu se ne donosi posebna odluka. (Član 29.)
 

Sastavni dio ovog uputstva čine:
a) Prilog 1. - Zahtjev za pojednostavljenje provoznog postupka pri odredišnom carinskom uredu - status ovlaštenog primaoca
b) Prilog 2. - Obavještenje o pregledu pošiljke
c) Prilog 3. - Obrazac zahtjeva za provjeru izmirenja dospjelog duga po osnovu indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi.

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana