SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Objavljeno Uputstvo o upotrebi osiguranja u postupku provoza

Uputstvo o upotrebi osiguranja u postupku provoza objavljeno je u Službenom glasniku BiH, broj: 40/21, od 29.06.2021. godine. Uputstvo je stupilo na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", odnosno 30.06.2021. godine, a primjenjivat će se od dana početka primjene Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini.
 

Uputstvom uređuje se postupak, te uvjeti izdavanja i upotrebe osiguranja za postupak provoza.
 

INSTRUMENTI OSIGURANJA
 

Obezbjeđenje mogućeg duga: Osiguranje za plaćanje duga uključuje osiguranje plaćanja svih propisanih uvoznih ili izvoznih dažbina, poreza, akciza i drugih dažbina koje je carinski organ, u skladu sa carinskim i drugim propisima, dužan naplaćivati prilikom uvoza i izvoza robe.
 

U postupku provoza korisnik postupka obavezan je da položi osiguranje za dažbine koje mogu nastati. Osiguranje može da bude pojedinačno i sveobuhvatno. (Član 6.)
 

Oblici pojedinačnog osiguranja (osiguranje koje se odnosi na jedan konkretan provozni postupak)
Pojedinačno osiguranje može se položiti u jednom od sljedećih oblika:
a) u obliku gotovinskog depozita (Član 8.)
b) preuzetom obavezom garanta (Član 9.)
c) kuponima/vaučerima (Član 10.)
 

Sveobuhvatno osiguranje i oslobađanje od polaganja osiguranja (osiguranje koje se odnosi na više postupaka provoza ako je carinski organ odobrio korisniku postupka upotrebu takvog osiguranja)

  •  Lica kojima se može izdati Odobrenje za upotrebu sveobuhvatnog osiguranja ili oslobađanje od polaganja osiguranja propisani su članom 12.
  •  Osobama koje ispunjavaju dodatne kriterije pouzdanosti može se odobriti upotreba sveobuhvatnog osiguranja u umanjenom iznosu ili oslobađanje od polaganja osiguranja. (Član 13.)
  •  Dodatni kriteriji za umanjenje ili oslobađanje od polaganja osiguranja propisani su članom 15.
  • Podnošenje zahtjeva za izdavanja odobrenja za upotrebu sveobuhvatnog osiguranja ili oslobađanje od polaganja osiguranja i isprave koje se prilažu uz zahtjev propisane su članom 16.
  • Prava i obaveze korisnika postupka propisane su članom 21.
     

Izmjena i ukidanje odobrenja
- na zahtjev korisnika odobrenja ili po službenoj dužnosti (Član 19.)
 

Uputstvom su propisane i obaveze garantnog carinskog ureda nakon prijema zahtjeva (Član 17.), postupanje Odsjeka za postupak provoza - Grupe za provjere i zaključivanje postupka provoza i osiguranje duga (Član 18.), izdavanje i upotreba potvrda o sveobuhvatnom osiguranju/oslobađanje od polaganja osiguranja (Član 20.)
 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 

Sastavni dio ovog uputstva čine:
a) Prilog 1. - Tabelarni prikaz uvjeta za umanjenje sveobuhvatnog osiguranja i oslobađanje od polaganja osiguranja
b) Prilog 2. - Zahtjev za izdavanje odobrenja
c) Prilog 2A - Dodatni obrazac zahtjeva - umanjenje na 50%,
d) Prilog 2B - Dodatni obrazac zahtjeva - umanjenje na 30%
e) Prilog 2C - Dodatni obrazac zahtjeva - oslobađanje
f) Prilog 3. - Brojevi depozitnih računa mjesno nadležnih regionalnih centra za uplatu gotovinskog depozita
g) Prilog 4. - Obračun iznosa carinskog duga
h) Prilog 4a - Zahtjev za polaganje gotovinskog depozita
i) Prilog 4b - Rješenje o polaganju gotovinskog depozita
j) Prilog 4c - Rješenje o povratu gotovinskog depozita
k) Prilog 4d - Informacija o položenom gotovinskom depozitu
l) Prilog 5. - Obavijest 1. o nezavršenom provoznom postupku
m) Prilog 6. - Obavijest 2. O nastalom carinskom dugu ili dugu koji može nastati.

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana