SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Objavljeno Uputstvo za provođenje postupka provjere i zaključenja postupka provoza BiH

Uputstvo za provođenje postupka provjere i zaključenja postupka provoza objavljeno je u Službenom glasniku BiH, broj: 40/21, od 29.06.2021. godine. Uputstvo je stupilo na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", odnosno 30.06.2021. godine, a primjenjivat će se od dana početka primjene Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini.
 

Uputstvom se opisuje postupak koji se provodi kada polazni carinski ured ne primi dokaz o završetku provoznog postupka uz upotrebu NCTS-a ili njegovog rezervnog postupka, te kada se utvrdi ili osnovano sumnja da postupak provoza nije ispravno završen.
 

Provozni postupak se smatra završenim, a obaveze korisnika postupka provoza ispunjenim, kada se roba stavljena u postupak provoza, propisane isprave i zahtijevani podaci podnesu odredišnom carinskom uredu u skladu s odredbama kojima je propisan postupak provoza. Zaključenje se zasniva na upoređivanju podataka o provoznom postupku, utvrđenih na polazištu i evidentiranih i potvrđenih na odredištu. Zaključenje se razlikuje ovisno od vrste postupka (standardni NCTS postupak ili rezervni postupak). (Član 6.)
 

POSTUPAK PROVJERE
 

Provjera statusa pošiljke: Kada se postupak provoza provodi upotrebom standardnog postupka (NCTS), prije pokretanja postupka provjere sistem podnosi zahtjev za utvrđivanjem statusa pošiljke. Provjera statusa pošiljke propisana je članom 8.
 

Ako ni nakon završene provjere statusa pošiljke postupak provoza nije moguće zaključiti, pokreće se postupak provjere. Postupak provjere može započeti slanjem upita odredišnom carinskom uredu ili korisniku postupka provoza. Nadležni organ odlučuje hoće li postupak provjere započeti slanjem upita odredišnom carinskom uredu ili korisniku postupka provoza.
 

Pokretanje postupka provjere slanjem zahtjeva korisniku postupka provoza: cilj ovog postupka je uključiti korisnika postupka provoza u prikupljanje dokaza potrebnih za zaključenje postupka provoza. Ovaj postupak detaljno je propisan članom 10.
 

Alternativni dokazi ispravnog završetka postupka provoza: Teret dokazivanja ispravnog završetka postupka provoza obaveza je korisnika postupka provoza. Ako ne postoji dokaz završetka postupka provoza, od korisnika postupka provoza se traži da u roku od 28 dana pribavi taj dokaz ili dokument s jednakom vrijednošću - alternativni dokaz. Dokumenti koji se mogu prihvatiti kao alternativni dokazi propisani su članovima 11-13.
 

Pokretanje postupka provjere slanjem zahtjeva odredišnom carinskom uredu propisano je članovima 14-18.
 

Nastavak postupka provjere započete u odredišnom carinskom uredu slanjem zahtjeva korisniku postupka provoza: Kada je postupak provjere započeo slanjem Obavještenja o potrazi (TC20) odredišnom carinskom uredu, a nadležni organ nije primio odgovor ili je primilo negativni odgovor putem popunjavanja dijela IV u obrascu Obavještene o potrazi (TC20), OPP će kontaktirati korisnika postupka provoza kako bi isti pružio informacije potrebne za zaključenje postupka.
 

Ako korisnik postupka u ovoj fazi postupka provjere ne pruži nikakve informacije unutar roka od 28 dana, ili se pružene informacije ocjene nedovoljnim za nastavak postupka provjere, OPP utvrđuje koje daljnje korake treba preduzeti da bi se zaključio postupak.
 

POSTUPAK PROVJERE U SLUČAJU UPOTREBE REZERVNOG POSTUPKA
 

Zasniva se na ispravama koje se u rezervnom postupku koriste kao provozna deklaracija:
a) Jedinstvena carinska isprava (JCI), ili
b) JCI ispisana iz informacionog sistema privrednika, ili
c) PPD (bez MRN broja).
 

U slučaju nedostatka dokaza o završetku provoznog postupka ili čim je polazni carinski ured obaviješten o tome da postupak nije završen ili sumnja u to:
a) kontaktira se korisnik postupka od kojeg se zahtjeva da pruži dokaze o završetku postupka, najkasnije 28 dana nakon isteka roka za predaju robe u odredišnom carinskom uredu, koristeći obrazac dopisa iz Priloga 3. ovog uputstva (Član 28.)
b) započinje se postupak provjere prema deklariranom odredišnom carinskom uredu, najkasnije dva mjeseca nakon isteka roka za predaju robe odredišnom carinskom uredu. (Član 23.)
 

Dalje je Uputstvom propisano pokretanje postupka naplate carinskog duga, u slučaju da nadležni organ nije u propisanom roku dobio dokaze završetka postupka provoza koji bi omogućili zaključenje postupka provoza. (Članovi 27-30.)
 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 

Sastavni dio ovog uputstva čine:
a) Prilog 1. - Obrazac TC20A
b) Prilog 2. - Obrazac TC21
c) Prilog 3. - Obavještenje o nerazduženom postupku provoza i poziv za dostavu dokaza
d) Prilog 4. - Obavještenje o provjeri (TC20)
e) Prilog 5. - Obavještenje 1. garantu o postupku provoza koji nije završen
f) Prilog 6. - Obavještenje 2. o nastalom carinskom dugu ili dugu koji može nastati
g) Prilog 7. - Obavještenje 3. garantu da je postupak završen ili nastali dug namiren.

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana