SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Objavljeno više pravilnika o proizvodima koji poslije upotrebe postaju posebne kategorije otpada

Federalni ministar okoliša i turizma na osnovu Zakona o upravljanju otpadom ("Službene novine Federacije BiH", broj 33/03, 72/09 i 92/17) donio je pravilnike o proizvodima koji poslije upotrebe postaju posebne kategorije otpada.
 

Pravilnici su objavljeni u Službenim novinama Federacije BiH, broj: 94/21, od 24.11.2021. godine, a stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se od 01.01.2022. godine.
 

PRAVILNIK O UPRAVLJANJU OTPADNIM VOZILIMA
 

Pravilnikom se propisuju: postupci u upravljanju otpadnim vozilima, zahtjevi u pogledu sakupljanja, skladištenja i prijevoza otpadnih vozila, zahtjevi u pogledu obrade otpadnih vozila i otpada nastalog obradom istih kao i obaveze izvještavanja.
 

Obaveze učesnika u upravljanju otpadnim vozilima
 

1. Obaveze proizvođača, uvoznika i distributera (Propisane su članom 6. Pravilnika)
 

Proizvođač i uvoznik je pravno ili fizičko lice koje neovisno o načinu prodaje i sjedištu lica proizvodi i/ili stavlja polovna i/ili nova motorna vozila na tržište na području Federacije Bosne i Hercegovine.
 

Distributer je pravno ili fizičko lice koje u okviru svoje trgovačke djelatnosti u dobavljačkom lancu novo i/ili polovno vozilo čini dostupnim na tržištu u Federaciji Bosne i Hercegovine. Distributer istovremeno može biti i proizvođač.
 

Proizvođač, uvoznik i distributer je dužan:
- izvještavati o količini vozila koje stavlja na tržište na području Federacije BiH
- uplatiti naknadu Fondu za upravljanje otpadnim vozilima, srazmjerno količini vozila koje je stavio na tržište u skladu sa Uredbom o proizvodima koji poslije upotrebe postaju posebne kategorije otpada i kriterijima za obračun i način plaćanja naknada
- izvještavanje vršiti elektronski u Informacionom sistemu upravljanja otpadom.
 

2. Obaveze krajnjeg korisnika (Propisane su članom 7. Pravilnika)
 

Krajnji korisnik je fizičko ili pravno lice koje posjeduje otpadno vozilo nastalo njegovom sopstvenom aktivnošću, kao i pravno ili fizičko lice čijom djelatnošću stalno ili povremeno nastaju otpadna vozila i njihovi sastavni dijelovi. Njegove obaveze su da:

- predaje otpadno vozilo ovlaštenom operateru koji vrši sakupljanje otpadnih vozila i/ili ovlaštenom operateru koji vrši skladištenje otpadnih vozila, odnosno operateru koji vrši tretman otpadnih vozila
- popunjava odgovarajuću dokumentaciju o kretanju opasnog otpada (dokumentaciju popunjavaju i ovlašteni operater koji vrši sakupljanje, ovlašteni operater koji vrši skladištenje i ovlašteni operater koji vrši tretman otpadnih vozila)
- predaje otpadno vozilo u cjelini, odnosno sa svim osnovnim sastavnim dijelovima motornog vozila, uključujući motor i karoseriju, točkove, automobilske gume, baterije, akumulatore i dr.

3. Obaveze ovlaštenih operatora koji vrše sakupljanje otpadnih vozila
(Propisane su članom 8. Pravilnika)
 

Ovlašteni operator za sakupljanje je pravno ili fizičko lice koji u skladu sa Zakonom ima dozvolu za obavljanje djelatnosti sakupljanja otpadnih vozila.
 

Njegove obaveze su:
- mora imati obezbijeđeno skladište za sakupljena otpadna vozila
- dužan je redovno unositi sve podatke u Informacioni sistem upravljanja otpadom
- preuzeto vozilo predaje licu koje vrši tretman otpadnih vozila uz popunjenu odgovarajuću dokumentaciju o kretanju opasnog otpada, kopiju saobraćajne dozvole, zapisnik komunalne inspekcije, odnosno zapisnik o uviđaju saobraćajne nezgode, u skladu sa Zakonom
- obavezan je preuzeti otpadna vozila od krajnjeg korisnika s kojim ima sklopljen ugovor u roku od 15 dana, od dana poziva
- obavezan je sva preuzeta otpadna vozila predati Ovlaštenom operatoru za tretman
- do kraja mjeseca za prethodni mjesec u Informacioni sistem o upravljanju otpadom dostaviti podatke o količinama otpadnih vozila koje je sakupio i predao Ovlaštenom operatoru za tretman na obrascu propisanom od strane Fonda.
 

4. Obaveze ovlaštenih operatora koji vrše tretman otpadnih vozila (Propisane su članom 10. Pravilnika)
 

Ovlašteni operator za tretman je odgovorno pravno ili fizičko koji u skladu sa Zakonom ima dozvolu za obavljanje djelatnosti tretmana otpadnih vozila.
 

Njegove obaveze su:
- prilikom preuzimanja od lica koje vrši sakupljanje otpadnih vozila ili krajnjeg korisnika (vlasnika) otpadnih vozila popunjava odgovarajuću dokumentaciju o kretanju opasnog otpada
- vrši izdvajanje opasnih materija i komponenti iz otpadnog vozila i obezbjeđuje njihovu klasifikaciju radi daljeg tretmana ili odlaganja
- vrši tretman otpadnih vozila u skladu sa dozvolom izdatom od strane nadležnog organa
- obezbjeđuje predaju dijelova otpadnih vozila, opasnih materija i komponenti (akumulatora, guma, ulja i dr.), za čiji tretman nema dozvolu, drugim licima koja imaju dozvolu nadležnog organa
- obezbjeđuje odlaganje otpada koji se ne može preraditi, uz prethodnu saglasnost nadležnog organa u skladu sa Zakonom
- ističe listu otpada za čiji tretman ima dozvolu na ulazu u postrojenje za tretman
- po preuzimanju otpadnog vozila prema instrukciji proizvođača, stavlja van funkcije akumulator, potencijalno eksplozivne dijelove i rezervoar tečnog gasa i pristupa njihovom izdvajanju, ako je ugrađen u vozilo
- izdvaja iz otpadnog vozila neoštećene dijelove koji se mogu ponovno upotrijebiti.
 

Uslovi koje moraju ispunjavati ovlašteni operatori za tretman otpadnih vozila propisani su članom 9. Pravilnika.
 

PRAVILNIK O UPRAVLJANJU OTPADNIM ULJIMA
 

Pravilnikom se propisuju: postupci, uslovi i ciljevi upravljanja otpadnim uljima, vrste otpadnih ulja koje se moraju sakupljati odvojeno, obaveze i način ispunjavanja navedenih obaveza od strane učesnika u sistemu upravljanja otpadnim uljima, načini obrade otpadnih ulja, obaveza vođenja evidencije i izvještavanja.
 

Obaveze i dužnosti učesnika u upravljanju otpadnim uljima
 

1. Obaveze proizvođača, uvoznika proizvoda i distributera (Propisane su članom 16. Pravilnika)
 

Proizvođač i uvoznik proizvoda je pravno ili fizičko lice koje neovisno o načinu prodaje i sjedištu lica proizvodi i/ili uvozi i stavlja (novo ili upotrebljeno) ulje na tržište na području Federacije Bosne i Hercegovine, kao i lice koje vrši obnavljanje otpadnih ulja te njihov plasman, bez obzira da li su ulja proizvedena u Bosni i Hercegovini ili su uvezena.
 

Distributer je pravna ili fizička osoba - obrtnik koji u okviru svoje trgovačke djelatnosti u dobavljačkom lancu ulja čini dostupnom na tržištu u Federaciji BiH. Distributer istovremeno može biti i proizvođač i/ili uvoznik.
 

Obaveze proizvođača, uvoznika proizvoda i distributera su da:
- na ambalaži ili pratećoj dokumentaciji, uz isporučena ulja, istaknu informaciju o obavezi odvojenog sakupljanja otpadnih ulja, te navedu upute o načinu postupanja s otpadnim uljima
- na svojoj internet stranici i katalozima proizvoda koji sadrže ulja, istaknu informacije o obavezi odvojenog sakupljanja otpadnih ulja, te navedu upute o načinu postupanja s otpadnim uljima
- izvještavaju o količini ulja koje stavlja na tržište na području Federacije BiH, kao i o količini ulja koje se kao zaseban proizvod ili sastavni dio drugog proizvoda izvozi iz Federacije BiH
- uplate naknadu Fondu za upravljanje otpadnim uljima, srazmjerno količini ulja koje je stavio na tržište u skladu sa Uredbom o proizvodima koji poslije upotrebe postaju posebne kategorije otpada i kriterijima za obračun i način plaćanja naknada
-  izvještavanje vrše elektronski u Informacionom sistemu upravljanja otpadom.
 

2. Obaveze ovlaštenog operatora za sakupljanje otpadnih ulja (Propisane su članom 17. Pravilnika)
 

Ovlašteni operator za sakupljanje je pravno ili fizičko lice - obrtnik koje u skladu sa Zakonom ima dozvolu za obavljanje djelatnosti sakupljanja otpadnih ulja.

Njegove obaveze su:
- redovno unositi sve podatke u Informacioni sistem upravljanja otpadom
- bez troška preuzeti otpadna ulja od Krajnjeg korisnika
- preuzeti otpadna ulja od onog Krajnjeg korisnika s kojim ima sklopljen ugovor u roku od 15 dana, od dana poziva
- sva preuzeta otpadna ulja predati Ovlaštenom operatoru za tretman
- do kraja mjeseca za prethodni mjesec u Informacioni sistem o upravljanju otpadom dostaviti podatke o količinama otpadnih ulja koje je sakupio i predao ovlaštenom operatoru za tretman otpadnih ulja u formi definisanoj u Informacionom sistemu.
 

3. Obaveze ovlaštenog operatora za tretman otpadnih ulja (Propisane su članom 18. Pravilnika)
 

Ovlašteni operator za tretman je odgovorno pravno ili fizičko lice za tretman otpada - obrtnik koji u skladu sa Zakonom ima dozvolu za obavljanje djelatnosti tretmana otpadnih ulja.

Njegove obaveze su:
- redovno unositi sve podatke u Informacioni sistem upravljanja otpadom
- preuzeti na tretman količine otpadnih ulja od sakupljača sa kojima ima ugovor, te ih tretirati u cijelosti u skladu sa Zakonom i ovim podzakonskim aktom
- do kraja mjeseca za prethodni mjesec dostaviti u Informacioni sistem upravljanja otpadom podatke o količini preuzetih i obrađenih otpadnih ulja te o količini izvezenog otpada radi obrade u formi definisanoj u Informacionom sistemu.
 

4. Obaveze upravitelja reciklažnog dvorišta (Propisane su članom 19. Pravilnika)
 

Reciklažno dvorište je mjesto namijenjeno za razvrstavanje i privremeno skladištenje posebnih vrsta otpada pogodnih za reciklažu i opasnog otpada za domaćinstva.

Obaveze upravitelja su:
- bez troška preuzeti otpadna ulja od krajnjeg korisnika - fizičkog lica
- sve preuzete količine otpadnog ulja predati Ovlaštenom operatoru za sakupljanje ili Ovlaštenom operatoru-obrađivaču otpada
- na vidnom mjestu postaviti obavijest krajnjem korisniku- fizičkom licu o mogućnosti predaje odnosno o obavezi preuzimanja otpadnih ulja oznakom sadržaja "PREUZIMAMO OTPADNA ULJA" te na zahtjev krajnjeg korisnika obavijestiti ga o načinu i uvjetima preuzimanja.
 

5. Obaveze servisera (Propisane su članom 20. Pravilnika)

Serviser je pravno ili fizičko lice - obrtnik koji pruža uslugu zamjene ulja. Obaveze servisera su:
- bez naknade preuzeti otpadna ulja od krajnjeg korisnika
- na vidnom mjestu postaviti obavijest krajnjem korisniku - fizičkom licu o mogućnosti predaje odnosno o obavezi preuzimanja otpadnih ulja oznakom sadržaja "PREUZIMAMO OTPADNA ULJA" te na zahtjev krajnjeg korisnika obavijestiti ga o načinu i uvjetima preuzimanja.
 

6. Obaveze krajnjeg korisnika (Propisane su članom 21. Pravilnika)
 

Krajnji korisnik je osoba koja je koristila ili namjerava koristiti ulje ili opremu čiji je sastavni dio ulje ili osobe koje otpadna ulja proizvode za vrijeme obavljanje svoje registrovane djelatnosti. Krajnji korisnik je fizička ili pravna osoba ili fizička osoba - obrtnik.
 

Krajnji korisnik ulja obvezan je otpadna ulja odvajati od miješanog komunalnog otpada i od ostalih vrsta otpada te ih odvojene predati ovlaštenom operateru za sakupljanje otpada, upravitelju reciklažnog dvorišta ili serviseru prilikom zamjene ulja.
 

PRAVILNIK O UPRAVLJANJU OTPADNIM GUMAMA
 

Pravilnikom se propisuju: postupci, uslovi i ciljevi upravljanja otpadnim gumama, vrste otpadnih guma koje se moraju sakupljati odvojeno, popis guma i proizvoda od guma za koje je obavezna registracija u Informacionom sistemu upravljanja otpadom, obaveze i način ispunjavanja navedenih obaveza od strane učesnika u sistemu upravljanja otpadnim gumama, načini obrade otpadnih guma, obaveza izvještavanja.
 

Članom 3. propisane su kategorije proizvoda čije gume su obuhvaćene ovim pozakonskim aktom.
 

Obaveze učesnika u upravljanju otpadnim gumama

1. Obaveze proizvođača, uvoznika proizvoda i distributera (Propisane su članom 9. Pravilnika)
 

Proizvođač i uvoznik proizvoda je pravno ili fizičko lice koje neovisno o načinu prodaje i sjedištu lica proizvodi i/ili uvozi i stavlja (nove ili upotrijebljene) gume na tržište na području Federacije Bosne i Hercegovine, kao i lice koje vrši protektiranje (obnavljanje) otpadnih guma te njihov plasman, bez obzira da li su gume proizvedene u Bosni i Hercegovini ili su uvezene.
 

Distributer je pravna ili fizička osoba - obrtnik koji u okviru svoje trgovačke djelatnosti u dobavljačkom lancu gumu čini dostupnom na tržištu u Federaciji BiH. Distributer istovremeno može biti i proizvođač i/ili uvoznik.

Obaveze proizvođača, uvoznika proizvoda i distributera su da:
- na ambalaži ili pratećoj dokumentaciji, uz isporučenu gumu, istaknu informaciju o obavezi odvojenog sakupljanja otpadnih guma, te navedu upute o načinu postupanja s otpadnim gumama
- na svojoj internet stranici i katalozima proizvoda koji sadrže gume, istaknu informacije o obavezi odvojenog sakupljanja otpadnih guma, te navedu upute o načinu postupanja s otpadnim gumama
- izvještavaju o količini guma koje stavlja na tržište na području Federacije BiH kao i o količini guma koje se kao zaseban proizvod ili sastavni dio drugog proizvoda izvozi iz Federacije BiH
- uplate naknadu Fondu za upravljanje otpadnim gumama, srazmjerno količini guma koje je stavio na tržište u skladu sa Uredbom o proizvodima koji poslije upotrebe postaju posebne kategorije otpada i kriterijima za obračun i način plaćanja naknada
- izvještavanje vrše elektronski u Informacionom sistemu upravljanja otpadom
 

2. Obaveze ovlaštenog operatora za sakupljanje guma (Propisane su članom 10. Pravilnika)
 

Ovlašteni operator za sakupljanje je pravno ili fizičko lice - obrtnik koje u skladu sa Zakonom ima dozvolu za obavljanje djelatnosti sakupljanja otpadnih guma. Njegove obaveze su:
- redovno unositi sve podatke u Informacioni sistem upravljanja otpadom
- bez troška preuzeti otpadne gume od Krajnjeg korisnika
- preuzeti otpadne gume od onog Krajnjeg korisnika s kojim ima sklopljen ugovor u roku od 15 dana, od dana poziva
- sve preuzete otpadne gume predati Ovlaštenom operatoru za tretman
- do kraja mjeseca za prethodni mjesec u Informacioni sistem o upravljanju otpadom dostaviti podatke o količinama otpadnih guma koje je sakupio i predao Ovlaštenom operatoru za tretman u formi definisanoj u Informacionom sistemu.
 

3. Obaveze ovlaštenog operatora za tretman otpadnih guma (Propisane su članom 11. Pravilnika)
 

Ovlašteni operator za tretman je odgovorno pravno ili fizičko lice za tretman otpada - obrtnik koji u skladu sa Zakonom ima dozvolu za obavljanje djelatnosti tretmana otpadnih guma. Njegove obaveze su:
- redovno unositi sve podatke u Informacioni sistem upravljanja otpadom
- preuzeti na tretman količine otpadnih guma od sakupljača sa kojima ima ugovor, te ih tretirati u cijelosti u skladu sa Zakonom i ovim Podzakonskim aktom
- do kraja mjeseca za prethodni mjesec dostaviti u Informacioni sistem upravljanja otpadom podatke o količini preuzetih i obrađenih otpadnih guma te o količini izvezenog otpada radi obrade u formi definisanoj u Informacionom sistemu.
 

4. Obaveze upravitelja reciklažnog dvorišta (Propisane su članom 12. Pravilnika)
 

Reciklažno dvorište je mjesto namijenjeno za razvrstavanje i privremeno skladištenje posebnih vrsta otpada pogodnih za reciklažu i opasnog otpada za domaćinstva.

Obaveze upravitelja su:
- bez troška preuzeti otpadne gume od krajnjeg korisnika - fizičkog lica
- sve preuzete otpadne gume predati ovlaštenom operatoru za sakupljanje ili ovlaštenom operatoru-obrađivaču otpada.
- na vidnom mjestu postaviti obavijest krajnjem korisniku - fizičkom licu o mogućnosti predaje odnosno o obavezi preuzimanja otpadnih guma oznakom sadržaja "PREUZIMAMO OTPADNE GUME" te na zahtijev krajnjeg korisnika obavijestiti ga o načinu i uvjetima preuzimanja.
 

5. Obaveze servisera (Propisane su članom 13. Pravilnika)
 

Serviser je pravno ili fizičko lice - obrtnik koji pruža uslugu popravka i zamjene guma.

Obaveze servisera su:

- bez naknade preuzeti otpadne gume od Krajnjeg korisnika
- preuzete otpadne gume predati Ovlaštenom operateru za sakupljanje ili ovlaštenom operatoru obrađivaču otpada
- na vidnom mjestu postaviti obavijest krajnjem korisniku- fizičkom licu o mogućnosti predaje odnosno o obavezi preuzimanja otpadnih guma oznakom sadržaja "PREUZIMAMO OTPADNE GUME" te na zahtjev krajnjeg korisnika obavijestiti ga o načinu i uvjetima preuzimanja.
 

6. Obaveze krajnjeg korisnika (Propisane su članom 14. Pravilnika)
 

Krajnji korisnik je osoba koja je koristila, koristi ili namjerava koristiti gume ili opremu čiji su sastavni dio gume ili osoba kod koje zbog obavljanja njene registrirane djelatnosti nastaju otpadne gume. Krajnji korisnik je fizička ili pravna osoba ili fizička osoba - obrtnik.
 

Krajnji korisnik guma obavezan je otpadne gume odvajati od miješanog komunalnog otpada i od ostalih vrsta otpada te ih odvojene predati ovlaštenom operateru za sakupljanje otpada, upravitelju reciklažnog dvorišta ili serviseru prilikom zamjene gume.
 

PRAVILNIK O UPRAVLJANJU OTPADNIM BATERIJAMA I AKUMULATORIMA
 

Pravilnikom se propisuju: opća pravila o stavljanju baterija i akumulatora na tržište, način i uslovi označavanja baterija i akumulatora, te ambalaže, postupci i ciljevi upravljanja otpadnim baterijama i akumulatorima, uvjeti upravljanja otpadnim baterijama i akumulatorima, zahtjevi u pogledu odvojenog sakupljanja i obrade otpadnih baterija i akumulatora, registracija u Informacioni sistem upravljanja otpadom kao i obaveze vođenja evidencije i izvještavanja, obaveze i način ispunjavanja navedenih obaveza od strane učesnika u sistemu upravljanja otpadnim baterijama i akumulatorima.
 

1. Obaveze proizvođača, uvoznika proizvoda i distributera (Propisane su članom 11. Pravilnika)
 

Proizvođač i uvoznik proizvoda je pravno ili fizičko lice koje, neovisno o načinu prodaje i sjedištu lica proizvodi i/ili uvozi i stavlja baterije i akumulatore na tržište na području Federacije Bosne i Hercegovine.
 

Distributer je pravna ili fizička osoba - obrtnik koji u okviru svoje trgovačke djelatnosti u dobavljačkom lancu baterije i akumulatore čini dostupnim na tržištu u Federaciji BiH. Distributer istovremeno može biti i proizvođač i/ili uvoznik.
 

Obaveze proizvođača, uvoznika proizvoda i distributera su:
- na ambalaži ili pratećoj dokumentaciji, istaći informaciju o obavezi odvojenog sakupljanja otpadnih baterija i akumulatora, te navedu upute o načinu postupanja s otpadnim baterijama i akumulatorima
- na svojoj internet stranici i katalozima proizvoda koji sadrže baterije i akumulatore, istaknu informacije o obavezi odvojenog sakupljanja otpadnih baterija i akumulatora, te navedu upute o načinu postupanja s otpadnim baterijama i akumulatorima
- izvještavati Fond o količini baterija i akumulatora koje stavlja na tržište na području Federacije BiH kao i o količini baterija i akumulatora koje se kao zaseban proizvod ili sastavni dio drugog proizvoda izvozi iz Federacije BiH
- uplatiti naknadu Fondu za upravljanje otpadnim baterijama i akumulatorima, srazmjerno količini baterija i akumulatora koje je stavio na tržište u skladu sa Uredbom o proizvodima koji poslije upotrebe postaju posebne kategorije otpada i kriterijima za obračun i način plaćanja naknada
- obezbijediti sve informacije o označavanju u skladu sa članom 7. ovog pravilnika.
 

2. Obaveze distributera (Propisane su članom 12. Pravilnika)
 

Dužnosti distributera:
- obezbijediti prostor za postavljanje posuda za preuzimanje otpadnih baterija i akumulatora bez obaveze kupovine nove baterija ili akumulatora, ukoliko vrši plasman baterija i akumulatora na tržište Federacije BiH, te ukoliko je površina prodajnog prostora preko 200 m2
- distributer koji stavlja na tržište industrijske baterije ili akumulatore, dužan je osigurati preuzimanje otpadnih industrijskih baterija i akumulatora od krajnjeg korisnika, neovisno o hemijskom sastavu i porijeklu industrijske baterije ili akumulatora
- distributer koji stavlja na tržište automobilske baterije i akumulatore, dužan je osigurati preuzimanje otpadnih automobilskih baterija i akumulatora od krajnjeg korisnika bez obaveze kupovine nove baterije i akumulatora
- distributer je dužan na vidnom mjestu postaviti obavijest krajnjem korisniku - fizičkom licu o mogućnosti predaje odnosno o obavezi preuzimanja otpadnih baterija i akumulatora oznakom sadržaja "PREUZIMAMO OTPADNE BATERIJE I AKUMULATORE" te na zahtjev krajnjeg korisnika obavijestiti ga o načinu i uvjetima preuzimanja
- distributer predaje istrošene baterije i akumulatore ovlaštenom operatoru za sakupljanje i/ili ovlaštenom operatoru za tretman.
 

3. Obaveze ovlaštenog operatora za sakupljanje otpadnih baterija i akumulatora (Propisane su članom 13. Pravilnika)
 

Ovlašteni operator za sakupljanje - sakupljač je pravno ili fizičko lice - obrtnik koje u skladu sa zakonom ima dozvolu za obavljanje djelatnosti sakupljanja otpadnih baterija i akumulatora. Njegove obaveze su:
- redovno unositi sve podatke u Informacioni sistem upravljanja otpadom
- preuzeti otpadne baterije i akumulatore od Krajnjeg korisnika
- preuzeti otpadne baterije i akumulatore od onog Krajnjeg korisnika s kojim ima sklopljen ugovor u roku od 15 dana, od dana poziva
- sve preuzete otpadne baterije i akumulatore predati ovlaštenom operatoru za tretman
- do kraja mjeseca za prethodni mjesec u Informacioni sistem o upravljanju otpadom dostaviti podatke o količinama otpadnih baterija i akumulatora koje je sakupio i predao ovlaštenom operatoru za tretman u formi definisanoj u Informacionom sistemu.
 

4. Obaveze ovlaštenog operatora za tretman (Propisane su članom 14. Pravilnika)
 

Ovlašteni operator za tretman - obrađivač je odgovorno pravno ili fizičko lice za tretman otpada - obrtnik koji u skladu sa zakonom ima dozvolu za obavljanje djelatnosti tretmana otpadnih baterija i akumulatora. Njegove obaveze su:
- redovno unositi sve podatke uInformacioni sistem upravljanja otpadom
- preuzeti na tretman količine otpadnih baterija i akumulatora od operatora za sakupljanje sa kojima ima ugovor, te ih tretirati u cijelosti u skladu sa ZUOFBIH i ZZOFBIH i ovim Pravilnikom.
- do kraja mjeseca za prethodni mjesec dostaviti u Informacioni sistem upravljanja otpadom podatke o količini preuzetih i obrađenih otpadnih baterija i akumulatora te o količini izvezenog otpada radi obrade u formi definisanoj u Informacionom sistemu.
 

5. Obaveze upravitelja reciklažnog dvorišta (Propisane su članom 15. Pravilnika)
 

Reciklažno dvorište je mjesto namijenjeno za razvrstavanje i privremeno skladištenje posebnih vrsta otpada pogodnog za reciklažu i opasnog otpada iz domaćinstva. Obaveze upravitelja su:
- bez naknade preuzeti otpadne baterije i akumulatore od Krajnjeg korisnika - fizičkog lica
- sve preuzete otpadne baterije i akumulatore predati ovlaštenom operatoru za sakupljanje
- na vidnom mjestu postaviti obavijest krajnjem korisniku - fizičkom licu o mogućnosti predaje odnosno o obavezi preuzimanja otpadnih baterija i akumulatora oznakom sadržaja "PREUZIMAMO OTPADNE BATERIJE I AKUMULATORE" te na zahtjev krajnjeg korisnika obavijestiti ga o načinu i uvjetima preuzimanja
- voditi evidenciju i uredno unositi podatke u informacioni sistem upravljanja otpadom u Fondu
- čuvati i dati na uvid nadležnoj inspekciji i Fondu na zahtjev svu prateću dokumentaciju vezano za kretanje otpada.
 

6. Obaveze servisera (Propisane su članom 16. Pravilnika)
 

Serviser je pravno ili fizičko lice - obrtnik koji u sklopu obavljanja svoje registrirane djelatnosti obavlja poslove održavanja i popravaka i čijim obavljanjem djelatnosti nastaje otpadna baterija ili akumulator. Obaveze servisera su:
- bez naknade preuzeti otpadne baterije i akumulatore od Krajnjeg korisnika
- sve preuzete otpadne baterije i akumulatore predati Ovlaštenom operatoru za sakupljanje ili Ovlaštenom operatoru za tretman
- na vidnom mjestu postaviti obavijest krajnjem korisniku - fizičkom licu o mogućnosti predaje odnosno o obavezi preuzimanja otpadnih baterija i akumulatora oznakom sadržaja "PREUZIMAMO OTPADNE BATERIJE I AKUMULATORE" te na zahtjev krajnjeg korisnika obavijestiti ga o načinu i uvjetima preuzimanja
- otpadnu bateriju i akumulator izdvojiti iz vozila i predati je odvojeno od vozila ovlaštenom operatoru za sakupljanje
- voditi evidenciju i uredno unositi podatke u informacioni sistem upravljanja otpadom u Fondu
- čuvati i dati na uvid nadležnoj inspekciji i Fondu na zahtjev svu prateću dokumentaciju vezano za kretanje otpada.
 

7. Obaveze i dužnosti krajnjeg korisnika propisane su članom 17. Pravilnika.
 

Krajnji korisnik je osoba koja je koristila, koristi ili namjerava koristiti baterije i akumulatore ili opremu čiji su sastavni dio baterije i akumulatori ili osoba kod koje zbog obavljanja njene registrirane djelatnosti nastaju otpadne baterije i akumulatori. Krajnji korisnik je fizička ili pravna osoba ili fizička osoba - obrtnik.
 

PRAVILNIK O POSTUPANJU SA UREĐAJIMA I OTPADOM KOJI SADRŽE POLIHLORIRANA JEDINJENJA - PCB
 

Pravilnikom se propisuje: sadržaj, izgled oznake i način označavanja uređaja koji sadrže polihlorirana jedinjenja PCB i prostorije ili postrojenja u kojima su smješteni, kao i dekontaminiranih uređaja; način odlaganja PCB ili PCB otpada, dekontaminacije uređaja koji sadrže PCB i metode ispitivanja sadržaja PCB; sadržaj prijave podataka i registra uređaja u upotrebi koji sadrže PCB i PCB otpad i sadržaj zahtjeva za izdavanje dozvole za dekontaminaciju uređaja koji sadrže PCB.
 

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana