SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Pravilnik o postupku skraćivanja radnog vremena na poslovima sa povećanim rizikom

U Službenim novinama Federacije BiH, broj: 24/21, od 26.03.2021. godine objavljen je Pravilnik o postupku skraćivanja radnog vremena na poslovima sa povećanim rizikom.
 

Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH, odnosno 27.03.2021. godine.
 

Novina u odnosu na ranije važeći Pravilnik je da se poslovi na kojima se provodi mjera skraćivanja radnog vremena utvrđuju internim aktom poslodavca o zaštiti na radu, čiji je osnov za izradu akt o procjeni rizika i stručni nalaz ovlaštene organizacije.
 

O skraćivanju radnog vremena odlučuje Ministarstvo na zahtjev poslodavca, inspektora rada ili sindikata, u prilogu kojeg se dostavlja stručni nalaz.

Po pribavljanju saglasnosti  poslodavac je dužan donijeti odluku o skraćivanju radnog vremena na radnim mjestima za koja je stručnim nalazom utvrđeno da se postojećim mjerama zaštite na radu ne mogu otkloniti štetni uticaji, te uskladiti interni akt o zaštiti na radu sa pribavljenom saglasnošću.

Pri ostvarivanju prava na plaću i drugih prava po osnovu rada i u vezi sa radom, skraćeno radno vrijeme u smislu ovog člana izjednačava se sa punim radnim vremenom. (Član 18.)
 

Izrada stručnog nalaza
Izradu stručnog nalaza može obavljati ovlaštena organizacija koja ima dozvolu za izradu stručnog nalaza Federalnog ministara rada i socijalne politike. Pravilnikom su propisani kadrovski, opći i tehnički uvjeti za izradu stručnog nalaza, kao i postupak izdavanja dozvole za izradu stručnog nalaza. (Članovi 8-16.)
 

Stručni nalaz se izrađuje na osnovu podataka koji se prikupljaju iz dokumentacije kojom raspolaže poslodavac (izvještaji o prethodnim i periodičnim ljekarskim pregledima radnika, podaci o povredama na radu, profesionalnim oboljenjima i oboljenjima u vezi sa radom, analiza preduzetih mjera radi sprječavanja povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom, zapisnici o izvršenom inspekcijskom nadzoru, uputstva za siguran rad i druga dokumentacija za upotrebu i održavanje i sl), posmatranjem i praćenjem procesa rada na radnom mjestu, te analizom i vršenjem potrebnih pregleda i ispitivanja štetnosti i opasnosti na mjestima rada u radnoj okolini. (Član 20.)
 

Obaveza izmjene stručnog nalaza
Ako zbog uvođenja savremene tehnologije i sredstava za rad ili na drugi način postoji vjerovatnoća da su prestali da postoje razlozi zbog kojih je utvrđeno skraćeno radno vrijeme na radnim mjestima sa povećanim rizikom, poslodavac je dužan da od ovlaštene organizacije zatraži izmjenu stručnog nalaza kojim je dat prijedlog za skraćivanje radnog vremena.
 

Ukoliko se izmijenjenim stručnim nalazom utvrdi da su prestali postojati razlozi zbog kojih je radno vrijeme skraćeno, poslodavac je dužan odmah obavijestiti Ministarstvo, koje će donijeti novo rješenje. (Član 21.)
 

Napominjemo da su se prema ranije važećem Zakonu o zaštiti na radu radna mjesta sa posebnim uslovima rada na kojima se skraćuje radno vrijeme srazmjerno štetnom uticaju na zdravlje odnosno radnu sposobnost radnika utvrđivala Opštim aktom, odnosno kolektivnim ugovorom, na osnovu predhodno pribavljenog stručnog nalaza ovlaštene organizacije da se postojećim mjerama zaštite na radu ne mogu otkloniti štetni uticaji na radnim mjestima sa posebnim uslovima rada, kao i saglasnosti republičkog organa uprave nadležnog za poslove rada.
 

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o postupku skraćivanja radnog vremena na radnim mjestima sa posebnim uslovima rada ("Službeni list SRBiH", broj 2/91).

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana