SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Propisi - Zakonski akti, Federacija BiH, Privredno pravo

U generalnu pretragu upišite naziv traženog dokumenta. Da biste suzili pretragu, koristite ponuđene opcijeNaslov Teritorija Objavljeno u Datum objave Preuzmi PDF Izmjene i dopune
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kontroli cijena FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 70/08 05.11.2008 SN FBiH 02/95 kontrola cijena ZAKONO IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONAO KONTROLI CIJENA ^lanak 1. U Zakonu o kontroli cijena ("Slu`bene novine FederacijeBiH", br. 2/95) u ~lanku 1. i svim narednim ~lancima rije~i:"op}ine, odnosno grada-distrikta Sarajevo" zamjenjuju serije~ima: "grad i op}ina" u odgovaraju}em pade`u. ^lanak 2.U ~lanku 2. st. 1. i 2. mijenjaju se i glase: "Gospodarska dru{tva, druge pravne i fizi~ke osobe (udaljnjem tekstu: gospodarski subjekti) formiraju cijeneproizvoda i usluga slobodno prema uvjetima tr`i{ta, osim zaproizvode i usluge za koje je posebnim propisom utvr|endruk~iji na~in formiranja cijena.Gospodarski subjekti kod slobodnog formiranja cijenaproizvoda i usluga ne smiju naru{avati propise o konkurenciji, aposebice ne smiju naru{avati slobodnu konkurenciju na na~in da:–izravno ili neizravno dogovaraju kupovne i prodajnecijene ili bilo koje druge trgovinske uvjete;–ograni~avaju i kontroliraju proizvodnju i tr`i{te; –dogovaraju podjelu tr`i{ta ili izvora opskrbe;–pod istim uvjetima, a po razli~itim cijenama prodaju istuvrstu proizvoda, odnosno pru`aju istu vrstu usluga porazli~itim cijenama."^lanak 3.U ~lanku 3. stavak 1. mijenja se i glasi:"Pod kontrolom cijena podrazumijevaju se aktivnosti na: –pra}enju i analiziranju kretanja cijena pojedinihproizvoda i usluga na doma}em i svjetskom tr`i{tu injihov utjecaj na stabilnost tr`i{ta i cijena, kao i `ivotnistan dard stanovni{tva;–predlaganje mjera ekonomske politike za odr`avanjestabilnosti tr`i{ta i cijena;–analiziranje djelovanja mjera ekonomske politike narazinu cijena odnosno cijena i opskrbljenost tr`i{ta;–predlaganje mjera izravne kontrole cijena u slu~ajevimanastanka poreme}aja u proizvodnji, pru`anju usluga iprometu odre|enih proizvoda, odnosno usluga."^lanak 4.^lanak 4. mijenja se i glasi: "^lanak 4.Kao mjere izravne kontrole cijena mo`e se, za pojedineproizvode i usluge, propisati:–odre|ivanje najvi{e razine cijena;–zadr`avanje cijena na zate~enoj, odnosno odre|enojrazini (zate~ene cijene);–davanje suglasnosti na cijene, odnosno tarife;–utvr|ivanje mar`i u trgovini (kalkulativne cijene);–obavje{}ivanje o promjeni cijena i mar`i za proizvode iusluge (evidencija cijena)."^lanak 5.U ~lanku 5. dodaje se novi stavak 1. koji glasi: "Mjere izravne kontrole cijena propisuje Vlada Federacije imjerodavna tijela kantona, grada i op}ine, svako u okviru svojemjerodavnosti."Dosada{nji stavak 1. postaje stavak 2. ^lanak 6.U ~lanku 7. stavak 1. bri{e se.Dosada{nji stavak 2. postaje stavak 1., mijenja se i glasi:"O propisivanju mjera izravne kontrole cijena od interesa zaFederaciju iz ~lanka 3. stavak 3. i ~lanka 4. ovoga zakona VladaFederacije obavje{}uje Parlament Federacije u roku od 15 danaod dana propisivanja te mjere." Broj 70 – Stranica 6SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHSrijeda, 5.11.2008.^lanak 7.U ~lanku 9. stavak 1. alineja 1) iza rije~i "kanton:", rije~i:"sve vrste kruha od bra{na `itarica (osim peciva i posebnihpekarskih proizvoda)" zamjenjuju se rije~ima: "sve vrste bra{na, sve vrste kruha, peciva i drugih pekarskih proizvoda od bra{na `itarica".U alineji 2), rije~i: "sve vrste obrtni~kih i osobnih usluga"bri{u se.U istoj alineji, iza rije~i: "pijaca na malo" stavlja se to~ka, arije~i: "izrada lijekova u ljekarnama, grafi~ke usluge, pecivo iposebni pekarski proizvodi i turisti~ko-ugostiteljske usluge." sebri{u.^lanak 8.Iza ~lanka 11. dodaje se novi ~lanak 11a. koji glasi: "^lanak 11a.Tijela iz ~lanka 5. ovoga zakona osnivaju vije}a za pra}enjecijena. ^lanovi vije}a su predstavnici ministarstava mjerodavnihza trgovinu, energiju, poljoprivredu, prehrambenu industriju,poslodavaca, sindikata i Udruge potro{a~a.Vije}a iz stavka 1. ovoga ~lanka prate rast cijena, njihovutjecaj na stan dard gra|ana i predla`u mjerodavnim tijelimamjere izravne kontrole cijena, ukoliko je indeks potro{a~kihcijena ve}i od 5%."^lanak 9.U ~lanku 12. stavak 1. rije~i: "pravne i fizi~ke osobe"zamjenjuju se rije~ima: "gospodarski subjekti".^lanak 10.^lanak 14. mijenja se i glasi: "Nov~anom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 10.000,00KM kaznit }e se za prekr{aj pravna osoba u slu~aju kada se nepridr`ava propisanih mjera izravne kontrole cijena (~lanak 4.).Za radnju iz stavka 1. ovoga ~lanka kaznit }e se za prekr{ajodgovorna osoba u pravnoj osobi nov~anom kaznom u iznosu od250,00 KM do 2.500,00 KM.Za prekr{aj iz stavka 1. ovoga ~lanka kaznit }e se fizi~kaosoba nov~anom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.500,00KM. Za prekr{aj iz stavka 1. ovoga ~lanka pored nov~ane kaznepravnoj i fizi~koj osobi izre}i }e se i mjera oduzimanja imovinske koristi pribavljene izvr{enjem prekr{aja."^lanak 11.^lanak 15. mijenja se i glasi: "Nov~anom kaznom u iznosu od 800,00 KM do 8.000,00KM kaznit }e se za prekr{aj pravna osoba ako pri slobodnomformiranju cijena proizvoda i usluga naru{ava konkurenciju(~lanak 2. stavak 2.).Za radnju iz stavka 1. ovoga ~lanka kaznit }e se za prekr{ajodgovorna osoba u pravnoj osobi nov~anom kaznom u iznosu od200,00 KM do 2.000,00 KM.Za prekr{aj iz stavka 1. ovoga ~lanka kaznit }e se fizi~kaosoba nov~anom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.500,00KM."^lanak 12.^lanak 16. mijenja se i glasi: "Nov~anom kaznom u iznosu od 600,00 KM do 6.000,00KM kaznit }e se za prekr{aj pravna osoba ako se pri kupoviniproizvoda ne pridr`ava propisane za{titne cijene (~lanak 3.stavak 3.).Za radnju iz stavka 1. ovoga ~lanka kaznit }e se za prekr{ajodgovorna osoba u pravnoj osobi nov~anom kaznom u iznosu od150,00 KM do 1.500,00 KM.Za prekr{aj iz stavka 1. ovoga ~lanka kaznit }e se fizi~kaosoba nov~anom kaznom u iznosu od 300,00 KM do 1.000,00KM. ^lanak 13.^lanak 17. mijenja se i glasi: “Nov~anom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 5.000,00KM kaznit }e se za prekr{aj pravna osoba:1.ako ne utvrdi pravila, ili se ne pridr`ava pravila oformiranju cijena i ako se ne pridr`ava istaknute cijene naproizvodu, odnosno usluzi (~lanak 2. stavak 3.);2.ako u odre|enom roku ne dostavi obavijest o promjenicijena i mar`i i ako obavijest ne sadr`i propisane podatke(~lanak 12.).Za prekr{aj iz stavka 1. ovoga ~lanka kaznit }e se odgovornaosoba u pravnoj osobi nov~anom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 2.000,00 KM. Za prekr{aj iz stavka 1. ovoga ~lanka kaznit }e se fizi~kaosoba nov~anom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.500,00KM.
Zakon o kontroli cijena FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 02/95 02.11.1995 SN FBiH 70/08 kontrola cijena ZAKONO KONTROLI CIJENA^lan 1.Ovim zakonom ure|uju se odnosi u kontroli cijena proizvodai usluga na jedinstvenom tr‘i{tu Federacije Bosne i Hercegovine(u daljem tekstu: Federacija) i utvr|uju prava i obaveze nadle‘nihorgana Federacije, kantona i op}ine, odnosno grada - distriktaSarajevo (u daljem tekstu: nadle‘ni organi) u vr{enju kontrolecijena.^lan 2.Preduze}a i druga pravna lica (u daljem tekstu: preduze}a)kao i fizi~ka lica i njihovi oblici organiziranja, odnosno udru-‘ivanja, u~esnici u proizvodnji, prometu i vr{enju usluga, formi-raju cijene slobodno prema uvjetima tr‘i{ta.Preduze}a i fizi~ka lica pri formiranju cijena prema uvjetimatr‘i{ta, ne smiju dogovarati odnosno utvr|ivati cijene istih proiz-voda, odnosno istih vrsta usluga, koristiti monopolski polo‘aj,niti druga preduze}a nezakonitim radnjama dovoditi u neravno-pravan polo‘aj.U uvjetima slobodnog formiranja cijena preduze}a i fizi~kalica, du‘na su utvrditi pravila o na~inu formiranja cijena ipridr‘avati se utvr|enog na~ina formiranja cijena i na vidnom, aza potro{a~e dostupnom mjestu istaknuti cjenovnik ili pojed-ina~nu cijenu proizvoda ili usluga i pridr‘avati se istaknutecijene.^lan 3.Pod kontrolom cijena podrazumijevaju se aktivnosti napra}enju op}eg nivoa cijena, pojedina~nih cijena i relativnihodnosa cijena i preduzimanje mjera ekonomske politike radispre~avanja i otklanjanja poreme}aja na tr‘i{tu.Broj 2 - Strana 26SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHSubota, 11 velja~e 1995. godine Nadle‘ni organi u vr{enju kontrole cijena, svaki iz svojenadle‘nosti, preduzimaju mjere ekonomske politike kojima seutje~e na odnos ponude i potra‘nje, preduzimaju mjere za suzbi-janje monopolisti~kog pona{anja, nelojalne utakmice i {peku-lacije na tr‘i{tu, utvr|uju za{titne cijene (garantirane iminimalno-otkupne) pojedinih poljoprivrednih proizvoda uskladu sa aktima Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine ipropisuju mjere neposredne kontrole cijena.Za pojedine poljoprivredne proizvode mogu se propisatinajni‘e cijene po kojima su odre|ena preduze}a du‘na da kupujute proizvode (garantirane cijene) i cijene ispod kojih se od poljo-privrednih proizvo|a~a ne mogu kupovati odre|eni poljo-privredni proizvodi (minimalno-otkupne cijene).^lan 4.Kao mjere neposredne kontrole cijena mogu se, za pojedineproizvode i usluge, propisati:- fiksne cijene;- najvi{e cijene;- strukture najvi{ih cijena;- zadr‘avanje cijena na zate~enom, odnosno odre|enomnivou (zate~ene cijene);- davanje saglasnosti na cijene, odnosno tarife;- na~in formiranja cijena;- utvr|ivanje mar‘i u trgovini (kalkulativne cijene);- obavje{tavanje o promjeni cijena i mar‘i za proizvode iusluge (evidencija cijena).^lan 5.Nadle‘ni organ koji je propisao mjeru neposredne kontrolecijena, du‘an, je da preduzme mjere kojima se otklanjaju uzrocizbog kojih je mjera propisana.^lan 6.Mjere neposredne kontrole cijena zasnivaju se, po pravilu, naekonomskim kriterijima i propisuju se izuzetno, i to:1. ako i pored preduzetih mjera, ekonomske politike nastupeili mogu nastupiti ve}i poreme}aji na tr‘i{tu i u kretanju cijena;2. radi spre~avanja monopolskog obrazovanja cijena;3. radi utvr|ivanja prodajnih cijena proizvoda iz robnih rez-ervi, koje se koriste za intervenciju na tr‘i{tu.^lan 7.Mjere neposredne kontrole cijena proizvoda i usluga odinteresa za Federaciju propisuje Vlada.Pri propisivanju mjera neposredne kontrole cijena iz stava 1.ovog ~lana, kao i mjera iz stava 3. ~lana 3. ovog zakona, Vlada}e o tome obavijestiti Parlament Federacije Bosne i Hercegovine,u roku od 15 dana od dana propisivanja te mjere.^lan 8.Zahtjev za promjenu cijena proizvoda i usluga za koje jepropisana mjera neposredne kontrole cijena, pravna i fizi~ka licapodnose Vladi sa odgovaraju}om dokumentacijom, putem Min-istarstva trgovine.^lan 9.Kao proizvodi i usluge od interesa za Federaciju, u smisluovog zakona, jesu svi proizvodi i usluge, osim proizvoda i uslugakoji su stavljeni u nadle‘nost kantona i op}ina, odnosno grada -distrikta Sarajevo, i to:- kanton: sve vrste hljeba od bra{na ‘itarica (osim peciva iposebnih pekarskih proizvoda), tjestenine, pasterizirano, homo-genizirano i sterilno mlijeko, sve vrste svje‘eg mesa i ribe,proizvodi grafi~ke industrije, cijene lokalnih novina, prijevozputnika izme|u dvije i vi{e op}ina istog kantona, jezerski i rije~nisaobra}aj i usluge u oblasti obrazovanja i zdravstva.- op}ina, odnosno grad - distrikt Sarajevo: sve vrste zanatskihi li~nih usluga, stambeno-komunalna djelatnost, uklju~uju}i istambenu izgradnju i ure|enje naselja i prostora, prijevoz putnikai robe u gradskom i prigradskom saobra}aju, usluge autobuskihstanica, pretovarne usluge i usluge javnih skladi{ta, tr‘nica naveliko i pijaca na malo, izrada lijekova u apotekama, grafi~keusluge, pecivo i posebni pekarski proizvodi i turisti~ko-ugos-titeljske usluge.Nadle‘ni organi kantona i op}ine, odnosno grada - distriktaSarajevo, pri propisivanju mjera neposredne kontrole cijena zaproizvode i usluge iz svoje nadle‘nosti, du‘ni su obavijestitizakonodavno tijelo kantona i op}ine, odnosno grada - distriktaSarajevo, u roku od 15 dana od dana propisavanja mjere.^lan 10.Ako do|e ili mo‘e do}i do zna~ajnih poreme}aja ponude ipotra‘nje na tr‘i{tu i poreme}aja u kretanju cijena i odnosimacijena, Vlada mo‘e preduzeti mjere u oblasti cijena i za proizvodei usluge koje su u nadle‘nosti kantona i op}ine, odnosno grada -distrikta Sarajevo, ili utvrditi da postoje uvjeti za propisivanjemjera neposredne kontrole cijena odre|enih proizvoda i usluga ibli‘e odrediti uvjete za propisivanje tih mjera od strane nadle‘nihorgana kantona i op}ine, odnosno grada - distrikta Sarajevo.^lan 11.U Federaciji, kantonu i op}ini, odnosno gradu - distriktuSarajevo odre|uju se organi za poslove cijena ~ije se nadle‘nostiutvr|uju zakonom i drugim propisima.Organi za poslove cijena: prate i analiziraju kretanje cijena,djelovanje mjera ekonomske politike i djelovanje mjera nepos-redne kontrole cijena na nivoe i odnose cijena, provo|enje ek-onomske politike u oblasti cijena, prate i analiziraju utjecaj cijenana odnose u stjecanju i raspodjeli dobiti u privredi, pojedinimoblastima, granama i grupacijama, prate i analiziraju utjecajkretanja cijena na stabilnost tr‘i{ta, tro{kova ‘ivota i utjecajcijena na ostvarivanje osnovnih pravaca ekonomskog razvojautvr|enih planovima, prate visinu i kretanje svjetskih cijena iocjenjuju utjecaj cijena na konkurentsku sposobnost doma}eprivrede na inozemnom tr‘i{tu, procejnjuju kretanje cijena,pripremaju stru~nu analiti~ku osnovu za ekonomsku politiku uoblasti cijena u planskim aktima i predla‘u dono{enje mjeraekonomske politike i preduzimanje mjera i aktivnosti za njihovoostvarenje, predla‘u mjere neposredne kontrole cijena, teobavljaju i druge stru~ne poslove iz oblasti cijena.^lan 12.Organi iz ~lana 11. ovog zakona, svaki u okviru svojenadle‘nosti, odre|uje proizvode i usluge za koje su im pravna ifizi~ka lica du‘na dostavljati obavje{tenje o promjeni cijena imar‘i.Ovla{}uje se ministar trgovine Federacije da donese uputstvoo na~inu, sadr‘aju i rokovima dostave obavje{tenja iz stava 1.ovog ~lana, u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovogzakona.^lan 13.Odredbe ovog zakona ne odnose se na kontrolu cijenanaoru‘anja i vojne opreme i drugih proizvoda i usluga za koje jekontrola cijena utvr|ena posebnim federalnim propisima.^lan 14.Za privredni prijestup kaznit }e se preduze}e nov~anomkaznom u iznosu petostrukog do dvasettrostrukog iznosa cijenezara~unate iznad propisanih cijena proizvoda i usluga za koje supropisane mjere neposredne kontrole cijena (~lan 4.).Za radnju iz stava 1. ovog ~lana kaznit }e se za privredniprijestup odgovorno lice u preduze}u nov~anom kaznom od 300do 1000 DEM.Za privredni prijestup iz stava 1. ovog ~lana, pored nov~anekazne, izri}e se i posebna mjera oduzimanja imovinske koristipribavljene izvr{enjem privrednog prijestupa.^lan 15.Nov~anom kaznom od 6.000 do 8.000 DEM kaznit }e se zaprivredni prijestup preduze}e ako pri formiranju cijena proizvodai usluga koristi monopolisti~ki polo‘aj, dovodi druga preduze}anezakonitim radnjama u neravnopravan polo‘aj, ili sa drugimpreduze}ima dogovara i utvr|uje cijene istih proizvoda i usluga(~lan 2. stav 2.).Za radnju iz stava 1. ovog ~lana kaznit }e se i odgovorno licenav~anom kaznom od 250 do 850 DEM.Subota, 11 velja~e 1995. godineSLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 2 - Strana 27 ^lan 16.Nov~anom kaznom od 1.000 do 4.000 DEM kaznit }e se zaprivredni prijestup preduze}e ako se pri kupovini proizvoda nepridr‘ava propisane za{titne cijene (~lan 3. stav 3.).Za radnju iz stava 1. ovog ~lana kaznit }e se i odgovorno licenav~anom kaznom od 300 do 800 DEM.^lan 17.Nov~anom kaznom od 200 do 1.000 DEM kaznit }e se zaprekr{aj preduze}e i fizi~ko lice:- ako ne utvrdi pravila, ili se ne pridr‘ava utvr|enih pravilao formiranju cijena i ako se nepridr‘ava istaknute cijene naproizvodu, odnosno usluzi (~lan 2. stav 3.).- ako u odre|enom roku ne dostavi obavje{tenje o promjenicijena i mar‘i i ako obavje{tenje ne sadr‘i propisane podatke (~lan12.).Za prekr{aj iz stava 1. ovog ~lana kaznit }e se i odgovornolice nov~anom kaznom od 100 do 200 DEM.^lan 18.Nov~ana kazna izre~ena za u~injeni privredni prijestup iprekr{aj, prema odredbama ~l. 14, 15, 16. i 17. ovog zakonautvr|ena u DEM, napla}uje se u valuti Federacije po srednjemte~aju koji utvr|uje Centralna banka Federacije Bosne i Herce-govine na dan pla}anja.^lan 19.Uz kaznu za privredni prijestup iz ~lana 2. stav 2. i ~lana 4.mogu se izre}i za{titne mjere:1. zabrana obavljanja odre|ene djelatnosti u trajanju od jednegodine;2. zabrana odgovornom licu da vr{i odre|ene du‘nosti utrajanju do tri godine;3. oduzimanje proizvoda koji se nalaze u prodaji po cijenamavi{im od dozvoljenih.U ponovljenom slu~aju, za{titne mjere iz stava 1. ta~. 1. i 2.ovog ~lana izre}i }e se u trajanu od jedne do pet godina

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana