SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Stupila na snagu Uredba o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš

U Službenim novinama Federacije BiH, broj: 51/21, od 30.06.2021. godine objavljena je Uredba o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš. Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", odnosno 08.07.2021. godine.
 

Pravni osnov za donošenje ove Uredbe je član 68. stav 1. Zakona o zaštiti okoliša ("Službene novine Federacije BiH", broj 15/21), kojim je propisano da Vlada Federacije BiH Vlada Federacije BiH donosi propis kojim se određuju: projekti za koje se obavezno provodi procjena uticaja i projekti za koje o obavezi provođenja procjene uticaja odlučuje nadležno ministarstvo na osnovu kriterija u pojedinim slučajevima o obavezi provođenja procjene uticaja i o obimu procjene uticaja.
 

Uredba je usklađena sa Direktivom Evropske unije. (Član 2.)

KLASIFIKACIJA PROJEKATA ZA KOJE SE PROVODI PROCJENA UTICAJA NA OKOLIŠ
 

Projekti za koje se obavezno provodi procjena uticaja na okoliš sadržani su u Prilogu I. Uredbe.
 

Projekti za koje Federalno ministarstvo odlučuje o potrebi provođenja procjene uticaja na okoliš sadržani su u Prilogu II. Uredbe. (Član 4.)
 

Procjena uticaja provodi se u dvije faze:
a) postupak prethodne procjene uticaja, u kojem se odlučuje o:
1) potrebi provođenja procjene uticaja,
2) obimu procjene uticaja, ako je provođenje procjene uticaja obavezno, i
b) izrada studije o procjeni uticaja na okoliš.
 

Prilikom određivanja da li će se za projekte provoditi procjena uticaja na okoliš, Federalno ministarstvo odlučuje na osnovu informacija iz zahtjeva dostavljenog na obrascu iz Priloga III. i kriterija iz Priloga IV. koji čine sastavni dio ove uredbe. (Član 5.)
 

POSTUPAK ZA ODLUČIVANJE O PRETHODNOJ PROCJENI UTICAJA NA OKOLIŠ
 

Nosioci projekata iz Priloga II ove uredbe, dužni su Federalnom ministarstvu podnijeti zahtjev za prethodnu procjenu uticaja na okoliš na obrascu iz Priloga III. Uredbe. Uz zahtjev se prilažu dokazi koji se odnose na pitanja sadržana u zahtjevu.
 

Nosioci projekata iz Priloga I ove uredbe dužni su, također, Federalnom ministarstvu podnijeti zahtjev u cilju utvrđivanja obima studije.
 

Uz zahtjev za prethodnu procjenu uticaja na okoliš iz Priloga I i Priloga II, prilaže se i potpisana Izjava o tačnosti, istinitosti i potpunosti podataka koji su sadržani u zahtjevu, a koju zakonski zastupnik investitora (podnosilac zahtjeva), pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću, daje pred nadležnim organom (općina ili notar). Obrazac Izjave se nalazi u Prilogu V. koji je sastavni dio ove uredbe. (Član 6.)
 

DONOŠENJE RJEŠENJA
 

Nakon provedenog postupka prethodne procjene uticaja na okoliš i utvrđenog činjeničnog stanja, donosi se rješenje kojim se utvrđuje:
a) da ne postoji potreba provođenja procjene uticaja na okoliš (izrada studije); ili
b) obavezno provođenje procjene uticaja na okoliš, kojom prilikom se određuje obaveza izrade studije o procjeni uticaja na okoliš, te određuju obim i sadržaj studije.
Sadržaj rješenja propisan je članom 7. Uredbe.
 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 

Okončanje postupaka započetih prije stupanja na snagu Zakona: Postupci započeti u Federalnom ministarstvu prije stupanja na snagu Zakona, biće okončani u skladu sa Pravilnikom o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu ("Službene novine Federacije BiH", br. 19/04 i 1/21), što je u skladu sa odredbom člana 146. stav (6) Zakona.

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana