SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Stupio na snagu Zakon o izmjenama zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode

Zakon o izmjenama zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode objavljen je u Službenim novinama Federacije BiH, broj 48/21, od 18.06.2021. godine. Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH", odnosno 19.06.2021. godine.
 

Zakonom o visini stope zatezne kamate na javne prihode („Službene novine Federacije BiH“, broj: 48/01, 52/01, 42/06, 28/13, 66/14, 86/15, 34/18 i 99/19) propisana je mogućnost otpisa zateznih kamata nastalih po osnovu dospjelih, a nenaplaćenih javnih prihoda sa stanjem na dan 31.12.2016. godine. Otpis kamata se odnosio na kamatu na nenaplaćene javne prihode (glavni dug) nastao zaključno sa navedenim datumom, s tim da se glavni drug izmiri najkasnije do 31.12.2020. godine kada se kamata otpisuje u iznosu od 100%.
 

Izmjenama zakona produžuje se rok otpisa zatezne kamate na javne prihode. S tim u vezi, izmijenjeni su članovi 2. i 2b. Zakona.
 

U članu 2. mijenja se stav 2. na način da se produžuje period za izmirenje glavnog duga do isteka roka od 24 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, a u cilju stvaranja pretpostavki za otpis zateznih kamata na glavni dug nastao do 31.12.2018. godine.
 

U članu 2b. mijenjaju se stavovi 1. i 2. na način da se preciziraju uslovi za otpis kamata u cjelokupnom iznosu, na način da se usklađuju rokovi sa članom 2. Zakona.

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana