SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Tarifni broj 8. Tarife komunalnih taksi koje se plaćaju na području Općine Bosanski Petrovac nije u skladu sa Ustavom FBiH

U Službenim novinama FBiH 78/20 objavljena je Presuda kojom se utvrđuje da Tarifni broj 8. Tarife komunalnih taksi koje se plaćaju na području Općine Bosanski Petrovac Odluke o komunalnim taksama i tarifi komunalnih taksi - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Opštine Bosanski Petrovac", br. 9/19 i 1/20) nije u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.
 

Podnosilac zahtjeva u obrazloženju zahtjeva za ocjenu ustavnosti navodi da je osporenom odredbom Odluke utvrđenoda se komunalne takse plaćaju za uređaje za pružanje usluga kablovske televizije, mobilne telefonije i bežičnog interneta. Iz karaktera naprijed navedenih odredaba proizilazi da iste direktno obavezuju samo društva koja se bave određenom vrstom djelatnosti pružanja telekomunikacijskih usluga, između kojih su i "BH Telecom", d.d. Sarajevo i "JP HT Eronet", d.d. Mostar, kao društva u većinskom vlasništvu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Odlukom o komunalnim taksama i tarifi komunalnih taksi nisu određeni objektivizirani kriteriji, na osnovu kojih su propisane visine komunalnih taksi za telekom operatere, a kriterij za propisivanje istih je djelatnost koju pravno ili fizičko lice obavlja. Ovakav način utvrđivanja visine komunalne takse je u suprotnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine jer povrjeđuju odredbu člana II.A.2.(1) c Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, kojom se osigurava da sva lica na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine uživaju pravo na jednakost pred zakonom.
 

Podnosilac zahtjeva u prilog svojoj tvrdnji, da su osporene odredbe Odluke neustavne, navodi nekoliko presuda Ustavnog suda Federacije u kojima je utvrđeno, da vrsta djelatnosti ne može biti ključni kriterij za propisivanje komunalne takse, nego su relevantni drugi objektivni kriteriji iz čega se u zahtjevu zaključuje da je osporena odredba Odluke diskriminatorna.
 

Ne dovodeći u pitanje pravo Općine Bosanski Petrovac, da kao jedinica lokalne samouprave, propisuje komunalne takse, mora se konstatovati da je taksa propisana osporenom odredbom Odluke zapravo godišnja naknada za korištenje uređaja i opreme koji služe za obavljanje registrovane djelatnosti čija visina je određena "po komadu". Kao takva, ona gubi karakter komunalne takse, kao "naknade koju pravni subjekti plaćaju državnim organima za pružanje neke usluge" i poprima karakter parafiskalnog nameta, koji je, uz to, usmjeren samo na privredna društva koja vrše tačno određenu djelatnost, u ovom slučaju je to "pružanje usluga mobilne telefonije". Vrsta djelatnosti, prema ustaljenoj sudskoj praksi ovoga suda, ne može biti kriterij za propisivanje vrste i visine komunalne takse, jer je korištenje tog kriterija protivno ustavnoj garanciji prava na jednakosti pred zakonom iz člana II.A.2.(1) c) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, kako onda kad se radi o isticanju firme, tako i onda kad se radi o korištenju uređaja i opreme koja služi vršenju registrovane djelatnosti. U oba slučaja se radi o proizvoljnom propisivanju godišnjih naknada po vrsti djelatnosti, odnosno po pretpostavljenoj profitabilnosti različitih privrednih djelatnosti. Pravna lica koja se bave pružanjem telekomunikacijskih usluga, vršeći pritom djelatnost od posebnog društvenog interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine, u odnosu na ostvareni profit oporezuju se posebnim federalnim propisima, a, kako je ranije istaknuto, obaveznici su i plaćanja naknada za korištenje dozvola za obavljanje djelatnosti telekomunikacija prema Pravilu 89/2018 o naknadama za dozvole Regulatorne agencije za komunikacije, te naknada za korištenje radiofrekventnog spektra, prema Odluci o naknadi za korištenje radiofrekventnog spektra u Bosni i Hercegovini.
 

Na osnovu izloženog, Ustavni sud Federacije je utvrdio da osporena odredba Odluke nije u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana