SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Federalno ministarstvo trgovine izmjenilo Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige na inicijativu UPFBiH

Usvojene su sve primjedbe UP FBiH, odnosno izmijenjeni su članovi 5., 6., 15., 22., 26. i 34, a koji se odnose na

- izuzetak od obaveze označavanja rednog broja iz trgovačke knjige i godine zaduženja ako se na proizvodu nalazi bar code ili druga oznaka na temelju koje se može istaknuta cijena povezati sa prijemnim listom ili rednim brojem zaduženja u trgovačkoj knjizi;

- na obavezu ovjeravanja i štampanja elektronski vođene trgovačke knjige;

- na odredbu da se zaključivanje vrši samo štampanjem početne strane i krajnjeg salda uz ovjeru i pečat odgovorne osobe.

Pravilnik je objavljen u Službenim novinama FBiH 97/17.

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana