SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

U KS stupio na snagu Pravilnik o postupcima u provođenju programa razvoja male privrede

U Službenim novinama Kantona Sarajevo, broj: 20/21, od 20.05.2021. godine objavljen je Pravilnik o postupcima u provođenju programa razvoja male privrede. Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", odnosno 21.05.2021. godine.

Pravilnikom se uređuju postupci u provođenju Programa razvoja male privrede kojima se, radi ostvarenja ciljeva razvoja male privrede, poticajne mjere i aktivnosti njihovog provođenja utvrđuju na način koji osigurava jednakopravnost krajnjih korisnika poticajnih sredstava.


Članom 2. Pravilnika propisana je obaveza Ministarstva privrede Kantona Sarajevo da sačini prijedlog Godišnjeg plana provođenja Programa razvoja male privrede, koji Odlukom usvaja Vlada Kantona Sarajevo.


Članom 3. Pravilnika utvrđen je način dodjele poticajnih sredstava. Sredstva koja se mogu dodijeliti su planirana poticajna sredstva i poticajna kreditna sredstva. 


Planirana poticajna sredstva dodjeljuju se provođenjem javnog poziva subjektima male privrede, odnosno korisnicima poticajnih sredstava direktno.   


Poticajna kreditna sredstva dodjeljuju se provođenjem javnog poziva, subjektima male privrede odnosno korisnicima poticajnih kreditnih sredstava putem izabrane banke, odnosno putem izabranih banaka. 


Članom 4. Pravilnika propisana je obaveza Ministarstva da objavi:
-    Javni poziv za izbor korisnika poticajnih sredstava i
-    Javni poziv za izbor banke ili banaka za plasman poticajnih kreditnih sredstava.


Način objave javnih poziva i sadržaj javnog poziva propisani su članovima 4. i 5. Pravilnika.


Članom 6. Pravilnika propisana je obaveza ministra da imenuje dvije komisije:
-    Komisiju za izbor korisnika poticajnih sredstava
-    Komisiju za izbor banke ili banaka.

 

Način dodjele planiranih poticajnih sredstava subjektima male privrede, odnosno korisnicima poticajnih sredstava direktno


Postupak prijave na javni poziv koji raspisuje Ministarstvo propisan je članom 7. Pravilnika.


Podnosilac prijave, odnosno aplikant, uz prijavu na javni poziv dostavlja sljedeće dokumente:
- uredno popunjen prijavni obrazac za pojedini program po kojem se podnosi prijava, opću i posebnu dokumentaciju i ostale zahtijevane priloge
- podatke o projektu propisane ovim pravilnikom, ukoliko se određenim pojedinim programom iz Javnog poziva zahtijeva dostavljanje projekta
- ostale priloge koji se Javnim pozivom traže od podnosioca prijave, a kojima se dokazuje da li je podnosilac kvalifikovan, kompetentan, pouzdan.


Aplikant ostvaruje pravo na poticaj po samo jednom pojedinom programu iz Javnog poziva.


Propisano je ograničenje da aplikant po osnovu javnog poziva može podnijeti najviše ukupno dvije prijave, tj. po jednu prijavu za najviše dva pojedina programa. U slučaju da aplikant podnosi dvije prijave po javnom pozivu obavezan je u prijavi navesti koja je prijava prioritetna.


Rok za dostavljanje prijava: 30 (trideset) dana od dana objave Javnog poziva u "Službenim novinama Kantona Sarajevo" (Član 7.).     


Izbor korisnika poticajnih sredstava


Članom 13. Pravilnika propisan je način izbora korisnika poticajnih sredstava.


Komisija za izbor korisnika poticajnih sredstava sačinjava preliminarni prijedlog korisnika poticajnih sredstava i iznose ovih sredstava, sa obrazloženjem za svakog korisnika i za svaki pojedini program, te isti objavljuje na web stranici Ministarstva i Oglasnoj ploči Kantona Sarajevo.


Podnosilac prijave - aplikant po Javnom pozivu, u cilju zaštite svojih prava, može dostaviti pisani prigovor Ministarstvu, u roku od osam dana od dana objave preliminarnog prijedloga, po kojem rješava Ministarstvo, najkasnije u roku od 15 dana.


Konačnu odluku o izboru korisnika poticajnih sredstava donosi Vlada, na prijedlog Ministarstva.       


Odabrani korisnici poticajnih sredstava sa Ministarstvom zaključuju ugovore o implementaciji poticajnih sredstava, čiji su elementi propisani članom 15. Pravilnika.


Član 10. Pravilnika propisuje ograničenja za učestvovanje u Javnom pozivu. S tim u vezi, propisano je da:

  • Podnosilac prijave koji do objave Javnog poziva ne opravda od Ministarstva dodijeljena sredstva poticaja po ranije preuzetim ugovornim obavezama, nema pravo učešća, odnosno, njegova se prijava neće razmatrati
  • Podnosilac prijave koji je dvije godine uzastopno, po bilo kojem programu koristio poticajna sredstva Ministarstva, nema pravo učešća u Javnom pozivu Ministarstva dvije godine, računajući od zadnje godine u kojoj su mu sredstva odobrena
  • Korisnik poticajnih sredstava kojem je pravosnažnom odlukom suda izrečena kazna za prekršaj koji se odnosi na nenamjensko korištenje sredstava poticaja ili implementaciju sredstava nakon isteka ugovorenih rokova i korisnik poticajnih sredstava koji nije dostavio pisani izvještaj o utrošku sredstava uz odgovarajuće dokaze, osim što je obavezan u zakonskom roku vratiti dodijeljena sredstva, također ne može aplicirati za poticaj u periodu od pet godina, računajući od dana pravosnažnosti odluke o učinjenom prekršaju. 

Način dodjele poticajnih kreditnih sredstava subjektima male privrede odnosno korisnicima poticajnih kreditnih sredstava putem izabrane banke


Banka koja je izabrana na osnovu javnog poziva koji raspisuje Ministarstvo objavljuje javni poziv za izbor korisnika poticajnih kreditnih sredstava.


Članom 14. Pravilnika propisano je da Odluku o izboru korisnika poticajnih kreditnih sredstava uz prethodnu pismenu saglasnost Ministarstva donosi Banka.


Banka pojedinačno sa korisnicima poticajnih kreditnih sredstava, zaključuje ugovor o dodjeli poticajnih kreditnih sredstava.


Inspekcijski nadzor nad implementacijom poticajnih sredstava


Članom 16. Pravilnika, s ciljem sprečavanja zloupotreba, propisan je inspekcijski nadzor nad implementacijom poticajnih sredstava. Inspekcijski nadzor vrši kantonalni tržišni inspektor.
Subjekt nadzora dužan je omogućiti inspektoru vršenje inspekcijskog nadzora, uvid u dokumentaciju, dati mu sva potrebna obavještenja i podatke koji se odnose na implementaciju poticajnih sredstava.


Ako se u postupku inspekcijskog nadzora utvrdi da je došlo do povrede Zakona, propisa donesenih za njegovo provođenje i odredbi Ugovora, inspektor će rješenjem korisniku poticajnih sredstava naložiti sljedeće:
a) otklanjanje nedostataka utvrđenih u postupku nadzora i odrediti rok za njihovo otklanjanje,
b) povrat vrijednosti dodijeljenih sredstava.


Protiv rješenja inspektora može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana