SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Ustavni sud FBiH presudio da Tarifa komunalnih taksa, koje se plaćaju na području Opštine Bužim nije bila u saglasnosti sa Ustavom FBiH

Presuda Ustavnog suda FBiH kojom se utvrđuje da Tarifa komunalnih taksa, koje se plaćaju na području Opštine Bužim, Tarifni broj 5. tač. 1. do 21. Odluke o komunalnim taksama i Tarifi komunalnih taksa (Službeni glasnik Opštine Bužim 10/05, 1/07, 5/09 i 7/09), u vrijeme
važenja, nije bila u saglasnosti sa Ustavom FBiH.

"Kako se ovdje radi o naplati komunalne takse za istaknuti naziv firme, a ne oporezivanju dohotka, odnosno dobiti, Ustavni sud Federacije smatra da takva, apsolutna, dominacija kriterija djelatnosti, protuslovi ustavnom principu jednakosti pred zakonom, jer isticanjem naziva firme privredni subjekti zapravo primjenjuju odredbu člana 11. Zakona o privrednim društvima (Službene novine Federacije BiH, broj 81/15) kojom je propisano, da se firma obavezno ističe na poslovnim prostorijama društva, a da u konkretnom slučaju zbog toga opština ne pruža nikakvu konkretnu uslugu. Isticanjem naziva firmi privrednih subjekata podstiče se odvijanje privrednih djelatnosti na njenom području. Stoga se utvrđivanje različite visine komunalne takse za pojedine taksene obaveznike ne može zasnivati na kriteriju djelatnosti koju obaveznik obavlja, već bi, eventualno, moglo biti određeno na drugim, racionalnim i objektiviziranim kriterijima kao što su npr. forma i veličina istaknutog naziva firme, područje (zona) opštine na kojem se privredni subjekt nalazi i na kojem je istaknut naziv firme.


Ovaj sud je, upravo štiteći ustavni princip jednakosti pred zakonom građana Federacije Bosne i Hercegovine i pravnih lica koja na njenom teritoriju vrše određenu djelatnost, već ranije, odlučujući u nizu predmeta ove vrste, zauzeo jasan stav da propisivanje različite visine godišnje komunalne takse za istaknuti naziv firme, znak ili obilježje po kriteriju djelatnosti, predstavlja povredu ustavnog principa jednakosti pred zakonom utvrđenu odredbom člana II.A.2. (1) c) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, o čemu svjedoči ustavnosudska praksa ovog suda nastala u brojim ranijim odlukama, od kojih su samo neke spomenute u tački 6. obrazloženja ove presude.


Ustavni sud Federacije je nadalje utvrdio, da je Odluka čija odredba se osporava, prestala da važi stupanjem na snagu Odluke o komunalnim taksama i Tarifi komunalnih taksa Opštine Bužim (Službeni glasnik Opštine Bužim, broj 4/17). Uprkos tome, a imajući u vidu da se ovdje radi o predočenom ustavnom pitanju, te da je osporena odredba Odluke prestala da se primjenjuje donošenjem nove odluke 2017. godine i da se radi o naplati komunalne takse za 2015. godinu gdje je osporena odredba Odluke i dalje relevantna za odlučivanje u konkretnom upravnom sporu, pa je Ustavni sud Federacije odlučio o njenoj ustavnosti u vrijeme važenja", navodi se u presudi.

Presudu možete preuzeti OVDJE.

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana