SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Ustavni sud presudio: Taksa na istaknutu firmu nije u saglasnosti sa Ustavom FBiH

U Službenim novinama FBiH od 10. februara 2021. godine je objavljena Presuda Ustavnog suda vezano za komunalne takse u Kantonu Sarajevo.
 

Osporena odredba Zakona i osporena odredba Odluke nisu u skladu sa članom II.A.2.(1) c) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine kojim je propisano da sva lica na teritoriju FBiH uživaju pravo na jednakost pred zakonom. Osporenom odredbom Zakona visina godišnje takse je određena u bitno različitim iznosima i iskazana isključivo po vrstama djelatnosti koju fizička ili pravna lica obavljaju. Također, navodi da je osporenom odredbom Odluke propisano je da visina takse za istaknutu firmu zavisi od djelatnosti taksenog obaveznika i zone u kojoj se nalazi poslovna ili druga prostorija, objekat i mjesto na kojem je istaknuta firma, oznaka, obilježje ili natpis, jer su po tom kriteriju uvedene takse u rasponu od 200,00 KM do 14.950,00 KM.

Pored toga, smatra da postoji mogućnost da se propisivanjem visine godišnje takse za istaknutu firmu, zavisno od vrste djelatnosti obaveznika plaćanja takse, vrši gruba diskriminacija tužioca i drugih obaveznika. Ona se odnosi na njihovo pravo na imovinu koje je zaštićeno odredbama člana II. A.2.(1) k) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i člana 1. Protokola 1. uz Evropsku konvenciju o osnovnim ljudskim pravima i slobodama. Ta diskriminacija se vrši bez stvarne svrhe i razumnog opravdanja, a da takvo različito tretiranje nije zasnovano na zakonu i ne slijedi legitiman javni interes.
 

Analizom osporene odredbe Zakona i osporene odredbe Odluke može se zaključiti da je visina godišnje komunalne takse određena u bitno različitim iznosima i iskazana po vrstama djelatnosti koju fizička ili pravna lica obavljaju. Ustavni sud Federacije ponovno ukazuje da vrsta djelatnosti ili zanimanja ne može biti relevantan kriterij za propisivanje različite visine komunalnih taksa na istaknutu firmu, oznaku, obilježje ili natpis na poslovnim i ostalim prostorijama, objektima i mjestima. Realni, relevantni mogu biti drugi kriteriji kao što su npr. područje opštine, odnosno grada gdje se djelatnost obavlja, veličina natpisa i sl. Iz tih razloga, osporena odredba Zakona i osporena odredba Odluke nisu u saglasnosti sa članom II.A.2. (1) c) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine kojim je propisano, da sva lica na teritoriju Federacije Bosne i Heregovine uživaju pravo na jednakost pred zakonom.
 

Ustavni sud Federacije napominje da je cijenio ustavnost odredbe člana 23. Tarifni broj 1. Zakona o komunalnim taksama - Prečišćen tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 14/06) koji je donijela Skupština Kantona Sarajevo i odredbu člana 2. Odluke o visini komunalne takse ("Službene novine Kantona Sarajevo", br.: 39/05, 10/08 i 16/08) koju je donijelo Opštinsko vijeće Opštine Novi Grad Sarajevo, te da je donio Presudu broj: U-19/11 od 21.11.2011. godine kojom je utvrdio da propisivanje različite visine godišnje takse na istaknutu firmu, naziv, znak ili obilježje po kriteriju djelatnosti predstavlja povredu ustavnog principa jednakosti pred zakonom utvrđenog odredbom člana II.A. 2.(1) c) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. Evidentno je da obavezujući stavovi i standardi iz obrazloženja predmetne presude nisu primijenjeni prilikom donošenja osporene odredbe Zakona i osporene odredbe Odluke. Na osnovu iznijetog Ustavni sud Federacije je odlučio kao u izreci ove presude.

 

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana