SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Arhiva

Odgovoreno: 22.04.2022 Pravna oblast: Finansijsko pravo
Pitanje : 

Poštovani, molim za pravnu pomoć vezano za plaćanje komunalnih taksi na istaknutu firmu kod samostalne obrtničke radnje S obzirom da je novi Zakon o komunalnim taksama KS stupio na snagu, interesuje me sljedeće:
1. Od 2018. godine iznos komunalne takse sam uplaćivala više i da li imam pravo tražiti povrata od iste?
2. Po osnovu Presude Ustavnog suda FBiH da li se trebala plaćati komunalna taksa za 2021. godinu i ako nije da li imam pravo povrata na istu? Hvala S poštovanjem,

Odgovorio : Pravna služba UPFBiH Pročitaj odgovor
Odgovoreno: 19.04.2022 Pravna oblast: Radno pravo
Pitanje : 

Poštovani, poslodavac planira otkazati ugovor o radu radniku zaposlenom na neodređeno vrijeme, zbog neopravdanog izostanka s posla tri dana uzastopno. Isti radnik je i ranije često odsustvovao neopravdano s posla, bez da obavijesti nadređenog ili radne kolege. Do sada je poslodavac imao razumijevanja i svaki put bi radniku dao pismenu opomenu. Medjutim sada smatramo da su narušeni odnosi, te da pismene opomene nisu bile dovoljne da radnik promijeni svoj odnos prema radu. Da li ima elemenata za otkaz ugovora o radu bez poštivanja otkaznog roka i prava na otpremninu? Unaprijed hvala.

Odgovorio : Pravni savjetnik Pravna služba UPFBiH (PS) Pročitaj odgovor
Odgovoreno: 22.02.2022 Pravna oblast: Privredno pravo
Pitanje : 

Poštovani, zanima me da li se još uvijek plaćaju komunalne takse za istaknutu firmu? Naime, trebao bih platiti taksu za istaknutu firmu na području općine Bužim do kraja ferbuara, pa me zanima odgovor na ovo pitanje...

Odgovorio : Pravni savjetnik Pravna služba UPFBiH (PS) Pročitaj odgovor
Odgovoreno: 28.01.2022 Pravna oblast: Radno pravo
Pitanje : 

Poštovani, Vezano za Odluku Vlade o iznosu najniže neto plaće za 2022.godinu u iznosu 543,00 KM, kod poslodavaca (kolega) sa kojima sam kontaktirao postoji nedoumica šta se podrazumjeva pod neto plaćom 543,00 KM. Naime, da li se pod neto plaćom podrazumijeva čisto neto iznos koji se isplaćuje na ruke radnika u iznosu 543,00 KM ili pak poslodavac ugovara plaću sa radnikom u iznosu neto 543,00 KM prije oporezivanja, a onda radnik iz toga plaća porez na dohodak (300 KM poreska olakšica, ako nema izdržavanih članova porodice prema poreskoj kartici) tako da se radniku u konačnici na ruke isplaćuje cca 520,00 KM . Ukoliko bismo uzeli za primjer da se radniku ne smije na ruke isplatiti iznos manji od 543,00 KM, a radnik nema izdržavanih članova porodice (ima samo početnu poresku olakšicu 300 KM), to bi značilo da mora sa radnikom ugovoriti neto plaća prije oporezivanje u iznosu cca 560 KM, tako da se nakon odbitka poreza na dohodak radniku na ruke isplati 543,00 KM. S druge strane to bi predstavljalo diskriminaciju naspram drugih radnika, jer bismo došli u situaciju da se za rad jednake vrijednosti ugovora različit iznos plaće. S toga lične prilike radnika (da li ima ili nema izdržavanih članova porodice) nebi po nama trebale biti valjanim razlogom za različito ugovaranje plaća, tako da smo lično mišljenja da se navedeno odnosi na neto plaću prije oporezivanja u iznosu 543,00 KM. Također je nejasno na bazi kojeg mjesečnog fonda sati je je propisana neto plaća 543,00 KM, imajući u vidu da pojedini mjeseci imaju različit broj dana odnosno radnih dana, a samim time i radnih sati. Molimo za informaciju ukoliko imate saznanja u vezi navedenog. Srdačan pozdrav

Odgovorio : Pravni savjetnik Pravna služba UPFBiH (PS) Pročitaj odgovor
Odgovoreno: 28.01.2022 Pravna oblast: Radno pravo
Pitanje : 

Poštovani, budući da je u septembru 2021.godine stupio na snagu Kolektivni ugovor za djelatnost drvne i papirne industrije u FBiH, da li su poslodavci, na koje se odnosi, obavezni ponuditi radnicima nove ugovore o radu i na koji način? Dosadašnji ugovori o radu u potpunosti u skladu sa Zakonom o radu (Sl.novine FBiH 89/18). Jedina izmjena kod postojećih ugovora o radu kod poslodavca bila bi odredba u ugovoru koja se odnosi na dužinu trajanja godišnjeg odmora. Naime, u ugovorima o radu nalazi se odredba kojom je predviđen godišnji odmor od 20 radnih dana (u skladu sa zakonom o radu), a Kolektivni ugovor predviđa minimalno 21 dan. Budući da poslodavac ima oko 200 zaposlenih, pitanje je da li svim radnicima ponuditi novi ugovo o radu ili postoji drugi način da se ovo pitanje uskladi sa Kolektivnim ugovorom? Hvala.

Odgovorio : Pravni savjetnik Pravna služba UPFBiH (PS) Pročitaj odgovor
Odgovoreno: 19.10.2021 Pravna oblast: Radno pravo
Pitanje : 

Pozdrav, Prije par mjeseci Kantonalni sud u Tuzli je donio presudu broj: 32 0 Rs 344808 20 Rsž od 16.4.2021. u kojoj presudi je navedeno: Ako kod poslodavca nije osnovano vijeće zaposlenika, niti je osnovan sindikalna organizacija, tada se obveze iz člana 74. stav 1) Zakona o radu FBiH može udovoljiti tako što će se konzultirati granski sindikat. U obrazloženju navode da nije opravdan postupak nekonzultiranja s vijećem zaposlenika ili sindikatom, uz opravdanje da kod tuženog nije ustrojeno vijeće zaposlenika ili sindikat jer se obvezi može udovoljiti tako što bi se konzultirao granski sindikat, a što je u predmetnom postupku izostalo. Zanima me mišljenje kolega na ovu teme.

Odgovorio : Pravna služba UPFBiH Pročitaj odgovor
Odgovoreno: 12.05.2020 Pravna oblast: Privredno pravo
Pitanje : 

Da li obućarska radnja može raditi i da li je na listi zabranjenih djelatnosti?

Odgovorio : UPFBiH Pročitaj odgovor
Odgovoreno: 08.04.2020 Pravna oblast: Trgovina
Pitanje : 

Da li se Naredba o obustavi rada u djelatnosti trgovine na području FBiH odnosi na trgovine koje se nalaze u tržnim centrima?

Odgovorio : UPFBiH Pročitaj odgovor
Odgovoreno: 17.06.2021 Pravna oblast: Privredno pravo
Pitanje : 

Da li je Odlukom o izmjeni Odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode („Službene novinine Federacije BiH“ br. 26/21 i 28/21) utvrđen rok važenja i do kada se primjenjuje?

Odgovorio : UPFBiH Pročitaj odgovor
Odgovoreno: 23.03.2021 Pravna oblast: Finansijsko pravo
Pitanje : 

Da li je ugovorni organ dužan obavijest o javnoj nabavci objaviti u Službenom glasniku?

Odgovorio : Pravni savjetnik Treći Pravnik Pročitaj odgovor
Odgovoreno: 23.03.2021 Pravna oblast: Finansijsko pravo
Pitanje : 

Ko vrši nadzor nad radom stečajnog upravnika?

Odgovorio : Pravni savjetnik Treći Pravnik Pročitaj odgovor
Odgovoreno: 23.03.2021 Pravna oblast: Finansijsko pravo
Pitanje : 

Da li pravno lice može biti novčano kažnjeno ukoliko ne dostavi podatke koje od njega traži Federalni zavod za statistiku

Odgovorio : Pravni savjetnik Treći Pravnik Pročitaj odgovor
Odgovoreno: 23.03.2021 Pravna oblast: Finansijsko pravo
Pitanje : 

Da li trgovac ima obavezu da plaća naknadu za plastične kese tregerice čija debljina stjenke ne prelazi 15 mikrona?

Odgovorio : Pravni savjetnik Treći Pravnik Pročitaj odgovor
Odgovoreno: 23.03.2021 Pravna oblast: Finansijsko pravo
Pitanje : 

Koji sud je nadležan za žalbu na prvostepenu presudu koja je donesena na općinskom sudu u Sarajevu?

Odgovorio : Pravni savjetnik Treći Pravnik Pročitaj odgovor
Odgovoreno: 23.03.2021 Pravna oblast: Finansijsko pravo
Pitanje : 

Šta sve trebam imati sa sobom na pripremnom ročištu?

Odgovorio : Pravni savjetnik Drugi Pravnik Pročitaj odgovor
Odgovoreno: 23.03.2021 Pravna oblast: Finansijsko pravo
Pitanje : 

Šta mora sadržavati žalba?

Odgovorio : Pravni savjetnik Treći Pravnik Pročitaj odgovor
Odgovoreno: 19.03.2020 Pravna oblast: Privredno pravo
Pitanje :  Da li se Odluka o mjerama neposredne kontrole cijena od 16.03.2020. godine odnosi na redovne ili/i na akcijske cijene koje su bile na dan 05.03.2020. godine u maloprodajnim objektima?
Odgovorio : UPFBiH Pročitaj odgovor
Odgovoreno: 22.11.2019 Pravna oblast: Finansijsko pravo
Pitanje :  Poštovani, Da li je u Zakon o poreznoj upravi FBiH propisan apsolutni rok zastare za razrez i naplatu poreza?
Odgovorio : UPFBiH Pročitaj odgovor
Odgovoreno: 22.11.2019 Pravna oblast: Obrazovanje
Pitanje :  Poštovani, Da li prema Zakonu o srednjem obrazovanju USK postoji pravni osnov za uspostavljanje učeničkih zadruga i da li trenutno egzistiraju na području ovog kantona?
Odgovorio : UPFBiH Pročitaj odgovor
Odgovoreno: 01.11.2019 Pravna oblast:
Pitanje :  Zakon o komunalnim djelatnostima TK, na koji se Općinski organ poziva, je jako konfuzan i on ustvari govori, prije svega, o komunalnim djelatnostima i uslugama, koje Općina organizuje! Međutim,pominje se i ta famozna KOMUNALNA NAKNADA, gdje je potpuno nejasno za šta se ona plaća i po kojem osnovu, posebno jer svaka od firmi koje daju ovim zakonom propisane usluge, to nama naplaćuje! Prema sadašnjim saznanjima, neke općine u Kantonu to naplaćuju a neke ne! Ali je interesantno da se u Općini Živinice nije plaćala Naknada za korištenje gradskog građevinskog zemljišta a u suštini je to isto!
Odgovorio : UPFBiH Pročitaj odgovor

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana