SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Propisi - Podzakonski akti, Kanton 10

U generalnu pretragu upišite naziv traženog dokumenta. Da biste suzili pretragu, koristite ponuđene opcijeNaslov Teritorija Objavljeno u Datum objave Preuzmi PDF Izmjene i dopune
Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja stručnog šumskog ispita Kantona 10 Kanton 10 Službene novine Kantona 10 04/20 10.06.2020 šume,stručni ispit PRAVILNIKO UVJETIMA I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ŠUMARSKOG ISPITAI. OPĆE ODREDBE NARODNE NOVINEHERCEGBOSANSKE ŽUPANIJEStr. 306 - Broj 410. lipnja 2020.Članak 1.Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način polaganja stručnog šumarskog ispita za obavljanje stručnih poslova iz oblasti šumarstva.Članak 2.Pojmovi uporabljeni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:(1) Stručni šumarski ispit jest ispit kojeg sukladno Zakonu o šumama Hercegbosanske županije polažu diplomirani inženjeri šumarstva sa VII. VSS, ili magistri šumarstva koji su stekli ova zvanja po Bolonjskom procesu obrazovanja, s najmanje dvije godine radnog iskustva u struci nakon stjecanja stručnog zvanja za obavljanje stručnih poslova iz područja šumarstva;(2) Stručni poslovi šumarstva jesu projektiranje, izrada, procjena, izvođenje i nadzor radova iz područja uzgajanja, uređivanja, iskorištavanja i otvaranja šuma, zaštite šuma, hortikulture, rasadničarske proizvodnje, savjetovanje, ispitivanje kvalitete proizvoda, sudskog vještačenja, izrade i revizije stručnih studija i planova, kontrole projekata i stručne dokumentacije, izgradnje uređaja, izbora opreme, objekata, procesa i sustava, stručnog osposobljavanja i licitacija radova u šumarstvu;(3) Ispitni program je program za polaganje stručnog šumarskog ispita za obavljanje stručnih poslova iz područja šumarstva;(4) Obveznik polaganja je osoba koja je sukladno Zakonu o šumama Hercegbosanske županije, dužna položiti stručni ispit za obavljanje stručnih poslova iz područja šumarstva;(5) Pristupnik je obveznik polaganja koji pristupa polaganju stručnog ispita za obavljanje stručnih poslova iz područja šumarstva;(6) Ispitno povjerenstvo jest povjerenstvo koje provodi stručni ispit za obavljanje stručnih poslova iz područja šumarstva;II. ISPITNI PROGRAMČlanak 3.Stručni ispit polaže se prema ispitnom programu koji je tiskan u Prilogu 1. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.III. UVJETI ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITAČlanak 4.(1) Pravo na polaganje stručnoga ispita imaju osobe koje su u Bosni i Hercegovini završile fakultet sveučilišnog programa za stjecanje akademskoga naziva diplomirani inženjer šumarstva (VII. stupanj, VSS), ili magistri šumarstva koji su stekli ova zvanja po Bolonjskom procesu obrazovanja, odnosno osobe koje su završile studij izvan Bosne i Hercegovine, ako dokažu priznavanje istovjetnosti inozemne diplome sukladno posebnim propisima.(2) Pravo na polaganje stručnog ispita obveznik polaganja stječe nakon što je, po završenom školovanju i stjecanju razine obrazovanja propisane u stavku (1). ovog članka, stekao (2) dvije godine radnog iskustva u struci.(3) Polaganja stručnog ispita oslobođeni su diplomirani inženjeri šumarstva, magistri šumarstva s više od (10) deset godina radnog iskustva u struci nakon stjecanja stručnog zvanja kao i magistri i doktori šumarskih znanosti.IV. NAČIN POLAGANJA STRUČNOG ISPITA1. Ispitno povjerenstvoČlanak 5.(1) Stručni ispit polaže se pred ispitnim povjerenstvom.(2) Ispitno povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana, te tajnika i ispitnog povjerenstva.Članak 6.(1) Predsjednika, članove i tajnika ispitnog povjerenstva imenuje ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).Članak 7.(1) Predsjednik ispitnog povjerenstva odgovoran je za zakonito provođenje stručnog ispita.(2) Ispitno povjerenstvo obvezno je stručni ispit provoditi u skladu s odredbama ovog Pravilnika.Članak 8.Administrativni poslovi u vezi polaganja stručnog ispita obavljaju se u Ministarstvu, a NARODNE NOVINEHERCEGBOSANSKE ŽUPANIJEStr. 307 - Broj 410. lipnja 2020.provodi ih tajnik ispitnog povjerenstva.Članak 9.Ispitno povjerenstvo ima pravo na naknadu čiju visinu određuje Ministar posebnim Rješenjem.2. Postupak polaganja stručnog ispitaČlanak 10.(1) Pristupnik podnosi Ministarstvu pismeni zahtjev za polaganje stručnog šumarskog ispita.(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka pristupnik obvezno prilaže dokaze o ispunjavanju uvjeta za polaganje stručnog ispita i to:original, odnosno ovjerena preslika diplome o završenom fakultetu,potvrda (o stečenom radnom iskustvu) poslodavca kod kojega je pristupnik stekao radno iskustvo;(3) osim dokaza iz stavka (2). ovoga članka, uz zahtjev za polaganje stručnog ispita pristupnik prilaže i druge dokaze ako je to potrebno.(4) Pristupnik koji zahtjevom iz stavka (1). ovoga članka ne dokaže da ispunjava uvjete za polaganje stručnog ispita propisane ovim Pravilnikom, nema pravo pristupiti polaganju stručnog ispita, o čemu će biti obaviješten pisanom obavijesti.(5) Obrazac zahtjeva za polaganje stručnog ispita (SI-1), tiskan je u Prilogu 2. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.Članak 11.(1) O mjestu i vremenu polaganja stručnog ispita pristupniku se dostavlja pisana obavijest, s informacijom o ispitnom programu po kojemu polaže stručni ispit.(2) Obavijest iz stavka (1). ovoga članka mora biti dostavljena pristupniku najmanje petnaest (15) dana prije dana određenog za polaganje stručnog ispita.(3) Iznimno od odredbe stavka (1.) ovoga članka, pisanim podneskom pristupnik može predložiti da mu se odobri polaganje stručnog ispita i prije isteka roka iz stavka (2). ovoga članka.(4) O prijedlogu iz stavka (3). ovoga članka odlučuje predsjednik ispitnog povjerenstva. Ako j o prijedlogu odlučeno pozitivno, pristupniku se dostavlja obavijest o novom terminu održavanja stručnog ispita.Članak 12.(1) Pristupnik može pisanim podneskom odgoditi ili odustati od polaganja stručnoga ispita, bez navođenja razloga, pod uvjetom da taj podnesak dostavi Ministarstvu najkasnije tri (3) radna dana prije dana određenog za polaganje. Na ovakav način ispit se može odgoditi samo jednom.(2) Pristupnik koji je odgodio ili odustao od pristupanja terminu stručnog ispita sukladno stavku (1). ovoga članka, dužan je pristupiti polaganju stručnog ispita kad ga se ponovno pozove. Ako pristupnik ne pristupi polaganju stručnog ispita kad ga se ponovno pozove, smatra se da ispit nije položio.(3) Pristupnik koji je odustao ili odgodio polaganje stručnog ispita, može ponovno pristupiti polaganju stručnog ispita najranije protekom roka od šest mjeseci (6) od dana kada je Ministarstvu dostavio podnesak kojim odustaje od polaganja ispita.(4) Ako pristupnik iz nepredviđenih razloga ne može pristupiti polaganju stručnog ispita, polaganje može odgoditi pisanim podneskom Ministarstvu uz uvjet da razloge opravda odgovarajućim dokazom (medicinska ili sudska dokumentacija) najkasnije u roku od pet (5) dana od dana određenog za polaganje ispita.(5) Smatrat će se da stručni ispit nije položio pristupnik koji nije pristupio njegovu polaganju, a polaganje ispita nije odgodio u skladu s ovim Pravilnikom.(6) U slučajevima iz stavka (1). i (4). ovoga članka smatra se da pristupnik stručni ispit nije polagao.Članak 13.(1) Prije početka polaganja stručnog ispita tajnik ispitnog povjerenstva za svakog pristupnika obvezno utvrđuje:1. identitet,2. jesu li u zahtjevu za polaganje stručnog ispita navedeni svi podaci propisani obrascem zahtjeva,3. ispunjava li pristupnik uvjete za polaganje stručnog ispita sukladno ovom Pravilniku,4. jesu li plaćeni troškovi polaganja stručnog ispita.(2) Tajnik ispitnog povjerenstva obvezan je upoznati pristupnika s njegovim pravima i obvezama pri polaganju stručnog ispita.(3) Odredbe stavka (1). i stavka (2). ovoga NARODNE NOVINEHERCEGBOSANSKE ŽUPANIJEStr. 308 - Broj 410. lipnja 2020.članka primjenjuju se i u slučaju polaganja popravnog ispita.Članak 14.(1) Stručni ispit se polaže usmeno.(2) O provođenju stručnog ispita, Ispitno povjerenstvo vodi zapisnik o stručnom ispitu.(3) Obrazac zapisnika o stručnom ispitu (SI-2), tiskanje u Prilogu 3. ovoga Pravilnika.Članak 15.(1) Uspjeh pristupnika na stručnom ispitu ocjenjuje se ocjenom: »položio«, odnosno »nije položio«.(2) Za svaki ispitni predmet koji pristupnik polaže upisuje se ocjena »zadovoljio«, odnosno »nije zadovoljio«.(3) Pristupnik dobiva ocjenu »zadovoljio« ako je dao odgovore kojima je dokazao da u propisanoj mjeri poznaje važeću regulativu iz područja šumarstva obuhvaćenu ispitnim predmetom.(4) Pristupnik dobiva ocjenu »položio« ako je iz svih ispitnih predmeta ocijenjen ocjenom »zadovoljio«.(5) Ocjenu stručnog ispita pristupniku zaključuje i objavljuje predsjednik ispitnog povjerenstva na temelju ocjena iz svih ispitnih predmeta sadržanih u zapisniku o stručnom ispitu.Članak 16.(1) Smatrat će se da stručni ispit nije položio pristupnik koji je pristupio polaganju ispita i tijekom njegova trajanja odustao od polaganja.(2) Kada pristupnik iz zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga odustane od započetog polaganja stručnog ispita, ispitno povjerenstvo može donijeti odluku o odgađanju polaganja stručnog ispita za toga pristupnika. (3) Odluka iz stavka (2). ovoga članka se upisuje u zapisnik o stručnom ispitu uz navođenje razloga zbog kojih je o odgađanju ispita odlučeno.Članak 17.(1) Pristupnik koji je polagao stručni ispit, a nije položio najviše jedan ispitni predmet, može polagati popravni ispit iz toga ispitnoga predmeta (u daljnjem tekstu: popravni ispit).(2) Rok u kojem se polaže popravni ispit ne može biti kraći od petnaest (15) dana niti duži od šezdeset (60) dana od polaganja stručnog ispita na kojem pristupnik nije zadovoljio u ispitnom predmetu iz kojeg polaže popravni ispit.(3) Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na odgađanje i odustajanje od polaganja stručnog ispita primjenjuju se i na popravni ispit.(4) Podaci o polaganju popravnog ispita upisuju se u zapisnik o stručnom ispitu.(5) Smatrat će se da nije položio stručni ispit pristupnik koji u roku iz stavka (2.) ovoga članka ne pristupi polaganju popravnog ispita ili na popravnom ispitu bude ocijenjen ocjenom ‹‹nije zadovoljio‹‹.Članak 18.(1) Pristupnik koji je započeo polagati stručni ispit, ako je sukladno odredbama ovoga Pravilnika došlo do odgađanja stručnog ispita, može nastaviti polaganje tog ispita u roku od devedeset (90) dana računajući od dana kada je donijeta odluka o odgađanju stručnog ispita.(2) Ako pristupnik koji je započeo polaganje stručnog ispita ne pristupi polaganju odnosno ne nastavi s polaganjem stručnog ispita u roku utvrđenom u stavku (1). ovoga članka smatrat će se da stručni ispit nije položio.Članak 19.Pristupnik koji nije položio stručni ispit može ponovno pristupiti polaganju stručnog ispita najranije protekom roka od petnaest (15) dana od dana prethodnog polaganja.Članak 20.Pristupnici koji imaju položen stručni ispit za jedan smjer mogu polagati stručni ispit za drugi smjer i u tom slučaju polažu razliku predmeta.3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu i registar izdanih uvjerenjaČlanak 21.(1) O položenom stručnom ispitu Ministarstvo izdaje uvjerenje(2) Podaci u obrascu uvjerenja o položenom stručnom ispitu ispunjavaju se elektronski.(3) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu potpisuje ministar i predsjednik ispitnog povjerenstva. NARODNE NOVINEHERCEGBOSANSKE ŽUPANIJEStr. 309 - Broj 410. lipnja 2020.(4) Obrazac uvjerenja o položenom stručnom ispitu ( SI-3), tiskan je u Prilogu 4. ovoga Pravilnika.Članak 22.O izdanim uvjerenjima o položenom stručnom ispitu Ministarstvo vodi registar.4. Troškovi polaganja stručnog ispitaČlanak 23.(1) Troškove za polaganje stručnog ispita snosi pristupnik ili njegov poslodavac.(2) Iznos troškova polaganja stručnog ispita, te način uplate tih troškova određuje Ministarstvo.(3) Pristupniku koji je podnio zahtjev za polaganje stručnog ispita i odgodio njegovo polaganje u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, uplaćeni iznos troškova za polaganje stručnog ispita priznaje se za iduće polaganje stručnog polaganja, ako u međuvremenu troškovi polaganja stručnog ispita nisu utvrđeni u drugom iznosu.(4) Kada su troškovi stručnog ispita utvrđeni u drugom iznosu od uplaćenog iznosa iz stavka (3). ovoga članka, u slučaju povećanja cijene pristupnik odnosno njegov poslodavac će nadoplatiti razliku troškova, a u slučaju smanjenja cijene Ministarstvo će povratiti višak troškova stranci.(5) Troškovi popravnog ispita plaćaju se u iznosu od 30% troškova utvrđenih za polaganje stručnog ispita, a snosi ih pristupnik ili njegov poslodavac
Pravilnik o uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika i građevinske knjige Kanton 10 Kanton 10 Službene novine Kantona 10 05/18 07.06.2018 građevinski dnevnik,građevinska knjiga NARODNE NOVINE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE 7. lipnja 2018. Str. 331 - Broj 5 ZAKLJUČAK o ispravci rješenja U rješenju broj 04-R-3/18 od 12.02.2018. godine ispravlja se greška u nazivu Udruge: SAVJETODAVNO EDUKACIJSKI CENTAR „MAGIS”, tako što treba glasiti EDUKACIJSKO SAVJETODAVNI CENTAR „MAGIS”. Ova ispravka ima pravni učinak od dana od kojeg pravni učinak ima navedeno rješenje. Obrazloženje Ministarstvo pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije donijelo je rješenje broj 04-R-3/18, dana 12.02.2018. godine o upisu Edukacijsko savjetodavnog centra „Magis” iz Tomislavgrada, u registar udruga građana ovog Ministarstva. U Rješenju je napravljena navedena greška, pa ju je, u smislu članka 219, stavak 1. Zakona o upravnom postupku trebalo ispraviti, s pravnim učinkom od dana od kojeg pravni učinak proizvodi rješenje koje se ispravlja. POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Ovaj zaključak je konačan u upravnom postupku te protiv istog nije dopuštena žalba ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor se pokreće tužbom kod Kantonalnog suda u Livnu u roku od 30 dana od dana prijema ovog zaključka. Tužba se podnosi u dva istovjetna primjerka, a uz istu se prilaže i ovaj zaključak u originalu ili prijepisu. Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegbosanska županija Ministarstvo pravosuđa i uprave Broj: 04-04-R-05-8/18 Livno, 12. ožujka 2018. godine Ministar Jovo Paripović v.r *** MINISTARSTVO GRADITELJSTVA, OBNOVE, PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA *** Na temelju članaka 66. i 68. stavak 1. Zakona o organizaciji orana uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (,,S1. novine F BiH” broj: 35/05) i članka 60. stavak 2. Zakona o građenju („Narodne novine Hercegbosanske županije” broj: 3/16) ministar graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša donosi PRAVILNIK o uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika i građevinske knjige I. OPĆE ODREDBE Članak 1. (Predmet Pravilnika) Ovim Pravilnikom određuju se uvjeti, način vođenja i obrazac građevinskog dnevnika i građevinske knjige kao dijela dokumentacije koju izvođač mora imati na gradilištu. II ZAJEDNIČKE ODREDBE Članak 2. (Građevinska dnevnik i građevinska knjiga) (1) Građevinski dnevnik je dokument o tijeku građenja kojim se dokazuje usklađenost uvjeta i načina gradnje, odnosno izvođenja pojedinih radova s pretpostavkama i zahtjevima iz glavnog projekta, izvedbenog projekta, posebnih propisa i pravila struke. (2) Građevinska knjiga je knjiga formata A4 sa numeriranim stranicama u koju se unose podatci o mjerama i količinama izvršenih radova na građevini, klasificirani po pojedinim vrstama i pozicijama radova, po nazivu i redoslijedu, kao u dokaznici mjera (predmjeru) iz projekta, odnosno ugovornom troškovniku (predračunu) radova. Članak 3. (Obveza vođenja građevinskog dnevnika i građevinske knjige) (1 O gradnji građevine odnosno o izvođenju NARODNE NOVINE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE Str. 332 - Broj 5 7. lipnja 2018. pojedinih radova za koje je potrebna građevinska dozvola izvođač je obvezan voditi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu. (2) Iznimno od stavka (1) ovoga članka, građevinska knjiga na gradilištu nije potrebna za individualne stambene objekte, individualne stambeno- poslovne objekte i poljoprivredne objekte koji se koriste isključivo u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti, razvijene bruto površine do 750 m2 i konstrukcije raspona do 6 m. (3) Iznimno od stavka (2) ovoga članka, investitor i izvođač radova mogu ugovoriti vođenje građevinske knjige i u slučajevima iz prethodnog stavka. Članak 4. (Vođenje građevinskog dnevnika i građevinske knjige) 1) Građevinski dnevnik i građevinska knjiga se vode tijekom građenja za cijelu građevinu od dana početka pripremnih radova do dana završetka građenja. (2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, građevinski dnevnik i građevinska knjiga se vode i za složene građevine za koju se izdana načelna građevinska dozvola u slučaju građenja dijelova građevine za koje se izdaju građevinske dozvole za dijelove građevine. (3) U građevinski dnevnik i građevinsku knjigu iz stavka 1. i 2.ovoga članka upisuju se podaci na temelju kojih se može utvrditi tok i način građenja građevine u cjelini i po pojedinim fazama, količina i obim izvršenih radova, kao i podaci koji utiču ili mogu uticati na predviđeni tok i rok izgradnje građevine. Članak 5. (Uvezivanje i numeriranje građevinskog dnevnika i građevinske knjige) Građevinski dnevnik i građevinska knjiga vode se u obliku knjige koja mora biti uvezana na način da se onemogući zamjena listova. Svaka stranica građevinskog dnevnika i građevinske knjige mora biti numerirana i ovjerena potpisom ovlaštene osobe izvođača i nadzornog organa. Članak 6. (Odgovornost za vođenje građevinskog dnevnika i građevinske knjige) (1) Građevinski dnevnik i građevinska knjiga moraju se voditi i ovjeravati uredno i ažurno sa upisima u građevinski dnevnik za svaki radni dan, a u građevinsku knjigu periodično prilikom obračuna. (2) Za uredno i ažurno vođenje i ovjeravanje građevinskog dnevnika i građevinske knjige odgovorni su: izvođač radova i nadzorni organ. Članak 7. (Rok za čuvanje građevinskog dnevnika i građevinske knjige) (1) Izvođač je dužan čuvati paricu (kopiju) građevinskog dnevnika i građevinsku knjigu dvije godine nakon isteka garantnog roka koji je ugovoren za izgradnju određene građevine. (2) Investitor je dužan čuvati paricu (kopiju) građevinskog dnevnika i građevinsku knjigu trajno. Članak 8. (Podaci upisani u građevinski dnevnik i građevinsku knjigu) (1) Podaci upisani u građevinski dnevnik i građevinsku knjigu ne smiju se brisati, ispravljati ili naknadno mijenjati, niti dopunjavati. (2) Izuzetno, izmjene i dopune upisanih podataka vrše se isključivo kao novi upisi, uz obvezu označavanja dana kada su izvršene. Članak 9. (Dostupnost građevinskog dnevnika i građevinske knjige) Građevinski dnevnik i građevinska knjiga nalaze se na gradilištu u toku građenja građevine i moraju biti dostupni ovlaštenim predstavnicima ugovornih strana radi unošenja potrebnih podataka vezanih za građenje građevine, inspekcijskim i drugim nadležnim organima, odnosno službama. III. GRAĐEVINSKI DNEVNIK Članak 10. (Građevinski dnevnik) (1) Građevinski dnevnik je knjiga formata A4 sa numeriranim stranicama iz dnevnika u originalu i najmanje jednoj kopiji (parici) u koju se NARODNE NOVINE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE 7. lipnja 2018. Str. 333 - Broj 5 svakodnevno upisuju svi podaci o građenju građevine prema propisanom obrascu građevinskog dnevnika koji čini sastavni dio ovog Pravilnika. (2) Točnost podataka o građenju upisanih u tijeku jednog dana obvezno se svakodnevno potvrđuju potpisom voditelja građenja i nadzornog organa. Članak 11. (Podaci koji se upisuju u građevinski dnevnik) U građevinski dnevnik, osim vođenja datuma izvršenog upisa podataka o investitoru, izvođaču građenja i vrsti građevine, upisuju se: a) podaci o uvođenju izvođača građenja u posjed gradilišta, vrsti radova, kao i o određivanju voditelja građenja; b) podaci o nadzornom organu (nadzornom inženjeru ili nadzornom timu i koordinatoru); c) podaci o pregledu tehničke dokumentacije koju je investitor predao izvođaču građenja (građevinska dozvola, glavni i izvedbeni projekt) eventualni nedostaci u tehničkoj dokumentaciji i podaci o poduzetim mjerama za njihovo otklanjanje, kao i podaci koje sadrži prijava o početku građenja građevine, odnosno izvođenju pripremnih radova, koje se dostavlja mjerodavnoj građevinskoj inspekciji; d) podaci o izvršenom iskolčenju (podaci se uzimaju iz elaborata iskolčenja); e) podaci o eventualno utvrđenim fragmentima iz ranijih perioda gradnje koji mogu imati značaj kulturno-povijesnog ili prirodnog naslijeđa, podaci o obavještavanju mjerodavnih institucija o istim, kao i poduzetim mjerama za njihovu zaštitu; f) podaci o položaju podzemnih instalacija u sklopu gradilišta ili neposrednoj blizini, a koje bi se mogle oštetiti u tijeku izvođenja radova (kopija katastra podzemnih instalacija); g) podaci o vršenim ispitivanjima zemljišta radi stabilnosti građevine ili njenih pojedinih dijelova, redovnih i naknadnih ispitivanja tla u pogledu kategorije nosivosti, kao i rezultatima geomehaničkih ispitivanja (u skladu sa glavnim projektom); h) podaci o izvršenim pripremnim radovima na gradilištu sa potrebnim tehničkim mjerama vezanim za zaštitu okoliša, prometnica, susjednih objekata, kao i mjerama zaštite ljudi i materijalnih dobara; i) podaci o prispijeću materijala, opreme i postrojenja uz naznaku dostavljenih atesta, kao i o rezultatima ispitivanja materijala koji se moraju ispitivati neposredno prije uporabe; j) podaci o vrstama i pozicijama radova koji se izvode, sredstvima rada koja se primjenjuju u građenju, osoblju i vremenskim prilikama pod kojima se izvode radovi na građevini; k) podaci o poduzetim mjerama zaštite radnika i sigurnost građevina i radova, opreme i materijala, nesmetanog odvijanja prometa i sigurnosti susjednih građevina; 1) podaci o prijemu izvedenih radova, konstrukcija i konstruktivnih dijelova (temelji, instalacije, oplate, armatura, izolacije i si.) čije je utvrđivanje sigurnosti i kvalitete kasnijom izgradnjom građevine znatno otežano, skice i mjere o radovima koji se kasnije ne mogu bez poteškoća utvrditi i radova koji nisu sadržani u izvedbenom projektu (radi dopune istog); m) podaci o zastojima i prekidima u radu, uzrocima koji su ih izazvali, njihovom trajanju kao i da lije, kada i na koji način o tome obaviješten nadzorni organ investitora; n) podaci o datumu završetka građenja građevine, podnošenju izjave izvođača građenja o izvedenim radovima i pisano izvješće nadzornog organa da se može izvršili tehnički pregled građevine: o) podaci o kontrolama koje su izvršile građevinska i druge inspekcije, stručno-tehničkim i drugim komisijskim uviđajima na građevini, o primjedbama i zahtjevima nadzornog organa, kao i odgovorima na te primjedbe i zahtjeve od strane izvođača radova; p) podaci o elaboratu zaštite na radu, elaboratu zaštite od požara i eksplozija, te mjerama zaštite okoliša ovjerene od pravne osobe koja je iste izradila. Članak 12. (Upis podataka o prijemu temeljnih jama građevina) (1) U građevinski dnevnik moraju se detaljno upisivati podaci o prijemu temeljnih jama građevina, odnosno svih nosivih slojeva shodno vrsti građevine i to: a) kote dna temeljenja, b) podaci o pregledu temeljnih jama kao i podaci o sastavu tla na koti temeljenja i predviđenoj nosivosti, c) podaci o ispitivanju nosivosti relevantnih slojeva (tla, tamponi i si.), d) drugi podaci važni za temeljenje objekta u skladu sa tehničkim normativima i normama koje se odnose na temeljenje građevine. NARODNE NOVINE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE Str. 334 - Broj 5 7. lipnja 2018. (2) Podaci iz stavka 1. ovog članka moraju biti upisani prije suglasnosti za izvođenje sljedećih faza rada. (3) Sljedeća faza izvođenja radova može početi samo ako stvarni geotehnički podaci odgovaraju podacima predviđenim projektom. Članak 13. (Građevine za koje se vodi građevinski dnevnik) (l) Građevinski dnevnik vodi se za cijelu građevinu, a može se voditi i za pojedine njene dijelove i/ili pojedine građevinske radove, ako oni predstavljaju izdvojenu cjelinu. (2 )Za građevinske radove, za instalacije, kao i za montažu opreme i postrojenja, mogu se voditi zasebni dijelovi građevinskog dnevnika. (3) Odredbe članaka ovoga Pravilnika koje se odnose na građevinski dnevnik, odgovarajuće se odnose i na vođenje zasebnih dijelova građevinskog dnevnika. (4) Za usuglašenost izvedenih radova i objedinjavanje dokumentacije iz stavka 2. ovog članka odgovoran je voditelj građenja odnosno voditelj pojedinih radova. Članak 14. (Obrazac građevinskog dnevnika) Obrazac građevinskog dnevnika sa sadržajem obveznih podataka nalazi se u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio. IV. GRAĐEVINSKA KNJIGA Članak 15. (Građevinska knjiga) (1) Građevinska knjiga je knjiga formata A4 sa numeriranim stranicama u koju se unose podaci o mjerama i količinama izvršenih radova na građevini, klasificiranim po pojedinim vrstama i pozicijama radova, po nazivu i redoslijedu, kao u dokaznici mjera (predmjeru) iz projekta, odnosno ugovornom troškovniku (predračunu) radova. (2) Sastavni dio građevinske knjige je jedan primjerak izvedbenog projekta na osnovu kojeg se izvodi građevina i vrši montaža instalacija, opreme i uređaja. (3) U tehničku dokumentaciju iz stavka 2. ovog članka unose se grafički podaci o izvršenim radovima, u slučaju da odstupaju od projekta na osnovu kojeg se izvode radovi. Ovi podaci unose se u projekt tušem u boji, sa pozivom na građevinski dnevnik i građevinsku knjigu, gdje su prethodno evidentirani. Članak 16. (Upis podataka u građevinsku knjigu) (1) Podatke o mjerama i količinama izvršenih radova prikuplja, utvrđuje i upisuje u građevinsku knjigu voditelj građenja, a kontrolu i ovjeru vrše osobe koje vrše stalni stručni nadzor nad građenjem građevine. (2) Upis podataka u građevinsku knjigu vrši se po pravilu, nakon završetka pojedinih pozicija radova, a najmanje jednom mjesečno za radove koji su u tijeku. Svaki upis obvezno potpisuju osobe iz stavka 1. ovog članka. (3) Podaci o količinama izvedenih radova prema izmjenama i dopunama tehničke dokumentacije, prikupljaju se, utvrđuju i upisuju u građevinsku knjigu na način utvrđen u stavku 2. ovog članka. Članak 17. (Korištenje podataka upisanih u građevinsku knjigu) (1) Podaci o količini izvršenih radova na građevini koji su upisani u građevinsku knjigu su osnove za izradu privremenih situacija i konačnog obračuna izvedenih radova između investitora i izvođača. (2) Kada je izgradnja građevine ugovorena po sistemu “ključ u ruke” podaci iz građevinske knjige služe kao dokaz o kvaliteti izvedenih radova i ugrađenih materijala po pozicijama dokaznice mjera (predmjera) radova i eventualnih odstupanja od izvedbenog projekta, odnosno izrade projekta izvedenog stanja za potrebe tehničkog pregleda izvedenih radova na izgradnji građevine. Članak 18. (Obrazac građevinske knjige) Obrazac građevinske knjige sa sadržajem obveznih podataka nalazi se u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio. NARODNE NOVINE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE 7. lipnja 2018. Str. 335 - Broj 5 V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 19. (l) Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika (Narodne novine Hercegbosanske županije” broj: 5/02). (2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, Pravilnik o uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika (Narodne novine Hercegbosanske županije” broj: 5/02), primjenjuju se na građenje koje je započeto prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika na temelju građevinske dozvole ili drugog akta kojim se odobrava građenje, te za građevine za koje je zahtjev za izdavanje uporabne dozvole predan do stupanja na snagu ovoga
Pravilnik o tehničkom pregledu građevine Kantona 10 Kanton 10 Službene novine Kantona 10 07/16 03.11.2016 građevina,tehnički pregled NARODNE NOVINE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE 3. studenoga 2016. Str. 579 - Broj 7 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE *** Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o notarima (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 45/02), Ministrica pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije objavljuje: RJEŠENJE o imenovanju notara sa službenim sjedištem u Hercegbosanskoj županiji - općina Tomislavgrad Članak 1. Predrag (Stojana) Kelava, dipl. iur. iz Tomislavgrada, imenovan je za notara sa službenim sjedištem u Hercegbosanskoj županiji - općina Tomislavgrad. Članak 2. Imenovani notar iz članka 1. ovog Rješenja, kao notar sa službenim sjedištem u Tomislavgradu, obavljanje notarske službe vrši za područja općina Tomislavgrad i Kupres. Članak 3. Objava imenovanja notara iz članka 1. ovog Rješenja vrši se u “Narodnim novinama Hercegbosanske županije” i u “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”. Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegbosanska Županija Ministarstvo pravosuđa i uprave Broj: 04-01-05-36/16 Livno, 19. srpnja 2016. godine Ministrica Mirjana Stojsavljević-Petraković v.r. *** MINISTARSTVO GRADITELJSTVA, OBNOVE, PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA *** Na temelju članka 70. stavka 2. Zakona o građenju (“Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj 3/16) ministar graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša uz suglasnost Vlade Hercegbosanske županije donosi PRAVILNIK O TEHNIČKOM PREGLEDU GRAĐEVINE I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim Pravilnikom propisuje se način imenovanja članova povjerenstva za tehnički pregled (u daljem tekstu povjerenstvo), obavljanje tehničkog pregleda, sadržaj pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima korištenja građevine, sadržaj završnog izvješća nadzornog inženjera, sadržaj zapisnika o izvršenom tehničkom pregledu, te naknada za rad članova povjerenstva. II. NAČIN IMENOVANJA ČLANOVA POVJERENSTVA ZA TEHNIČKI PREGLED Članak 2. U svrhu obavljanja tehničkog pregleda građevine organ uprave mjerodavan za poslove graditeljstva (u daljem tekstu mjerodavni organ) u skladu s odredbama članka 63. Zakona o građenju (“Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj 3/16) (u daljem tekstu: Zakon), rješenjem imenuje povjerenstvo. Broj članova povjerenstva za tehnički pregled ovisi o vrsti i složenosti objekta. Rješenje iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se i investitoru koji je o mjestu, danu i satu početka tehničkog pregleda dužan obavijestiti ostale sudionike u gradnji te osigurati njihovu prisutnost na tehničkom pregledu. Članak 3. Ministarstvo će najmanje jednom u dvije godine objaviti javni poziv stručnim osobama da dostave NARODNE NOVINE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE Str. 580 - Broj 7 3. studenoga 2016. dokaze o ispunjavanju uvjete za sudjelovanje u radu povjerenstva iz članka 63. stavka 6. i stavka 8. Zakona. Javni poziv stručnim osobama će biti objavljen u Narodnim novinama Hercegbosanske županije, na web stranicama Vlade i općina Hercegbosanske županije te na oglasnim pločama istih. Ministarstvo će imenovati povjerenstvo koje će izvršiti provjeru ispunjavanja uvjeta iz javnog poziva i sastaviti listu stručnih osoba koji ispunjavanju uvjete za sudjelovanje u radu povjerenstva. Imenovanje osoba za sudjelovanje u radu povjerenstva vrši se sa usvojene liste stručnih osoba, vodeći računa o ravnomjernom imenovanju istih. Ako ima više prijavljenih osoba na listi iz određene oblasti u povjerenstva koje imenuje općinski organ prednost imaju stručne osobe koje imaju prebivalište u mjestu vršenja tehničkog pregleda. Lista stručnih osoba koje ispunjavanju uvjete za sudjelovanje u radu povjerenstva iz članka 63. stavka 6. i stavka 8. Zakona bit će objavljena na web stranicama Vlade i općina Hercegbosanske županije. U povjerenstvo se imenuju i ovlašteni predstavnici organa i poduzeća koji prema propisima donesenim na temelju Zakona ili odredbama posebnih zakona trebaju sudjelovati u radu povjerenstva. Član povjerenstva koji nakon prijema rješenja o imenovanju u povjerenstvo ne poduzme aktivnosti na poslovima tehničkog pregleda u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom , zamjenjuje se sljedećim kandidatom sa liste. Članovi povjerenstva koji postupaju suprotno odredbama Zakona, ovoga Pravilnika ili se dva puta zamijene sljedećim kandidatom sa liste, gube pravo imenovanja u povjerenstvo za tehnički pregled građevina u tekućoj godini. U radu povjerenstva ne može sudjelovati službena osoba koja je izdala rješenje u postupku izdavanja građevinske dozvole ili osobe koje su sudjelovale u izradi tehničke dokumentacije ili u gradnji predmetne građevine. Članak 4. Mjerodavni organ neće donositi rješenje o imenovanju povjerenstva, te će o zahtjevu za izdavanje uporabne dozvole odlučiti bez obavljanja tehničkog pregleda (odbiti zahtjev), ako je: - zahtjev za izdavanje uporabne dozvole nerazumljiv ili sadrži druge formalne nedostatke zbog kojih se po njemu ne može postupati, odnosno ako zahtjev nije potpun, a podnositelj u određenom roku te nedostatke ne otkloni, odnosno zahtjev ne upotpuni, - donesen zaključak kojim se dopušta obnova postupka izdavanja građevinske dozvole, - u tijeku postupak za ukidanje ili poništenje građevinske dozvole po pravu nadzora. III. POSTUPAK VRŠENJA TEHNIČKOG PREGLEDA Članak 5. Tehničkom pregledu dužni su prisustvovati svi članovi povjerenstva i predsjednik povjerenstva bez čijeg se prisutstva tehnički pregled ne može obaviti. Tehničkom pregledu dužni su prisustvovati i svi sudionici u gradnji, te povjerenstvu dati sve podatke, dokumente i izjave potrebne za obavljanje tehničkog pregleda i izdavanje uporabne dozvole. Ako je revident u izvješću o obavljenoj kontroli glavnog projekta zahtijevao kontrolu dijela izvedbenog projekta odnosno pregled radova u određenoj fazi građenja, dužan je na tehničkom pregledu dati mišljenje o ispunjavanju tih zahtjeva. Ako koji od sudionika u gradnji ne pristupi tehničkom pregledu, predsjednik povjerenstva može odgoditi obavljanje tehničkog pregleda ili odrediti provedbu onih radnji koje se po prirodi stvari mogu provoditi bez prisutnosti tog sudionika. U slučaju iz stavka 4. ovoga članka, ako to priroda stvari dopušta, predsjednik povjerenstva može odlučiti daje za provedbu tehničkog pregleda, umjesto sudjelovanja sudionika u gradnji, dostatno njegovo mišljenje ili drugo očitovanje u pisanom obliku. Ako u slučaju iz st. 3. ovoga članka revident ne daje mišljenje na tehničkom pregledu ili u ostavljenom roku, smatra se daje pozitivno mišljenje dano. Članak 6. U svrhu provedbe tehničkog pregleda i utvrđivanja je li građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom povjerenstvo obavlja očevid na građevini za koju je zatražena uporabna dozvola, te uvid u dokumentaciju koja se prilaže uz zahtjev za izdavanje uporabne dozvole, kao i dokumentaciju koju je prema građevinskoj dozvoli NARODNE NOVINE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE 3. studenoga 2016. Str. 581 - Broj 7 odnosno propisima u skladu s kojima je građevina izgrađena, investitor dužan povjerenstvu dati na uvid. Tehnički pregled vodi i radom povjerenstva upravlja predsjednik povjerenstva. Članak 7. Ako se na tehničkom pregledu utvrdi nedostatak zbog kojeg građevina ne ispunjava koji od bitnih zahtjeva za građevinu, uvjete nesmetanog pristupa i kretanja u građevini ili da nije izgrađena u skladu sa uvjetima i mjerama za provedbu zahvata u prostoru određeni lokacijskom dozvolomjokacijskom informacijom ili građevinskom dozvolom (u daljem tekstu: lokacijski uvjeti), odnosno ako nije priključena na javno-prometnu površinu i druge objekte i uređaje komunalne infrastrukture određene lokacijskim uvjetima, a taj se nedostatak može otkloniti bez izmjene i/ili dopune građevinske dozvole, predsjednik povjerenstva odredit će rok za otklanjanje takvog nedostatka, te članove povjerenstva koji su dužni provesti kontrolni pregled nakon što taj nedostatak bude otklonjen. Članovi povjerenstva iz stavka 1. ovog članka dužni su zapisnik s kontrolnog pregleda dostaviti mjerodavnom organu najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti investitora daje utvrđeni nedostatak otklonjen. Ako zapisnik s kontrolnog pregleda nije dostavljen mjerodavnom organu u roku iz stavka 2. ovoga članka mjerodavni organ pisanim će putem zatražiti dostavu tog zapisnika, a ako taj zapisnik ne bude dostavljen u roku od 8 dana, smatra se daje nedostatak na građevini otklonjen, te će mjerodavni organ izdati uporabnu dozvolu. U slučaju iz stavka 1. ovoga članka mjerodavni organ odbit će zahtjev za izdavanje uporabne dozvole ako: - investitor u određenom roku ne otkloni utvrđene nedostatke ili - investitor u roku od 15 dana od proteka roka iz stavka 1. ovoga članka ne obavijesti mjerodavni organ i članove povjerenstva zadužene za provedbu kontrolnog pregleda da su utvrđeni nedostaci otklonjeni. Mjerodavni organ odbit će zahtjev za izdavanje uporabne dozvole ako utvrdi nedostatke koje nije moguće otkloniti bez izmjene i/ili dopune građevinske dozvole. Članak 8. U slučaju odbijanja zahtjeva za izdavanje uporabne dozvole i podnošenja novog zahtjeva za izdavanje iste, u novom postupku izdavanja uporabne dozvole ponovno se provodi tehnički pregled. Na tehničkom pregledu iz stavka 1. ovoga članka ne provode se radnje, odnosno ne prikupljaju i ne izvode se dokazi, kojima je na ranijem tehničkom pregledu utvrđeno daje građevina ili njezin dio odnosno sklop sukladan građevinskoj dozvoli. Radnje i dokazi iz stavka 2. ovoga članka koje se ne provode ponovno navode se u zapisniku o tehničkom pregledu. Članak 9. U postupku izdavanja uporabne dozvole za složenu građevinu za koju je izdana načelna građevinska dozvola kojom je određena mogućnost izdavanja posebnih uporabnih dozvola za njene pojedine dijelove, provodi se više tehničkih pregleda. IV. PISANA IZJAVA IZVOĐAČA O IZVEDENIM RADOVIMA I UVJETIMA ODRŽAVANJA GRAĐEVINE Članak 10. Pisana izjava izvođača, o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine(u daljem tekstu pisana izjava izvođača) je potrebna za objekte za koje je obvezna kontrola projekta. Pisana izjava izvođača sadrži: - naziv građevine ili njezinog dijela i klasifikacijsku oznaku, datum izdavanja građevinske dozvole po kojoj je građevina izgrađena, - podatke o izvođenim radovima i odgovarajućem glavnom i izvedbenom projektu ili njegovom dijelu, te podatke o imenovanju odgovornih osoba koje vode građenje odnosno pojedine radove i glavnog inženjera gradilišta, - izjavu o udovoljavanju uvjetima iz glavnog projekta odnosno izvedbenog projekta glede ispunjavanja bitnih zahtjeva i drugih uvjeta za građevinu, te lokacijskih uvjeta, - izvješće o izvođenju radova i ugrađivanju građevnih proizvoda i opreme u odnosu na tehničke upute za njihovu ugradnju i uporabu s uvjetima održavanja građevine s obzirom na izvedeno stanje građevine, ugrađene građevne proizvode, instalacije NARODNE NOVINE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE Str. 582 - Broj 7 3. studenoga 2016. i opremu u odnosu na projektom predviđene uvjete, - izvješće o izmjenama tijekom građenja u odnosu na glavni projekt, te podatke o izmjenama ili dopunama građevinske dozvole, - očitovanje o eventualno neizvedenim radovima i drugim okolnostima tijekom gradnje, te o njihovom utjecaju na uporabljivost građevine, - druge podatke značajne za održavanje ovisno o vrsti građevine i izvedenim radovima (uvođenje u posao, zapisnik o primopredaji radova i dokumentacije i sl.). Prilog pisanoj izjavi izvođača je popis građevinskih dnevnika i odgovornih osoba koje su ga potpisivale, te popis isprava kojima se dokazuje uporabljivost ugrađenih građevnih proizvoda, dokaza o sukladnosti ugrađene opreme, isprava o sukladnosti određenih dijelova građevine bitnim zahtjevima za građevinu i dokaza kvalitete (rezultata ispitivanja, zapisa o provedenim procedurama i kontrole kvalitete i si.) i drugi dokazi uporabljivosti u skladu sa Zakonom, odnosno druga odgovarajuća dokumentacija prema građevinskoj dozvoli odnosno propisu u skladu s kojima je građevina izgrađena. Pisanu izjavu izvođača daju svi izvođači koji su sudjelovali u građenju, odnosno izvodili pojedine radove nakon što završe s izvođenjem radova na građevini. Izjave izvođača do podnošenja zahtjeva za uporabnu dozvolu čuva odgovorna osoba koja vodi građenje, odnosno glavni inženjer gradilišta kada je imenovan. U slučaju kada je određen izvođač koji je odgovoran za međusobno usklađivanje radova (u daljnjem tekstu: glavni izvođač) izjava glavnog izvođača sadrži podatke o građevini i građevinskoj dozvoli, izjavu o cjelovitosti i međusobnoj usklađenosti radova, te popis izjava svih izvođača koji su sudjelovali u građenju građevine. Istinitost i točnost izjava, podataka, izvješća i očitovanja iz ovoga članka potvrđuje voditelj građenja odnosno voditelj pojedinih radova potpisom izjave izvođača odnosno glavnog izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja. Voditelj građenja (glavni inženjer gradilišta) supotpisuje i sve izjave izvođača koji su sudjelovali u građenju. Članak 11. Završno izvješće nadzornog organa o izvedbi građevine sadrži: - naziv građevine ili njezinog dijela s klasifikacijskom oznakom, datumom izdavanja građevinske dozvole po kojoj je građevina izgrađena, - podatke o imenovanju nadzornog inženjera odnosno nadzornog tima i koordinatora, te podatke o nadziranim radovima i odgovarajućem izvedbenom projektu ili njegovom dijelu, - izjavu o usklađenosti građenja građevine s građevinskom dozvolom, projektima, Zakonom i posebnim propisima, te izjavu o usklađenosti iskolčenja građevine s elaboratom iskolčenja i glavnim projektom, - izvješće o provedbi kontrolnih postupaka u pogledu ocjenjivanja sukladnosti odnosno dokazivanja kvalitete određenih dijelova građevine, - očitovanje o manjkavostima odnosno nepravilnostima uočenim tijekom građenja kao i o nedostacima građenja i njihovom otklanjanju te o njihovom utjecaju na uporabljivost građevine, - podatke o vođenju, objedinjavanju i pohrani građevinskog dnevnika, - izvješće o izmjenama tijekom izvođenja radova u odnosu na glavni projekt, te o izmjenama i dopunama građevinske dozvole, - izvješće o provedenom pokusnom radu ako je proveden, - izvješće o pokusnom opterećenju ako je proveden, - očitovanje o eventualno neizvedenim radovima koji su predviđeni glavnim projektom, a koji nemaju utjecaja na uporabljivost građevine, - druge podatke u svezi s nadzorom ovisno o vrsti građevine i izvedenim radovima (uvođenje u posao, primopredaja radova i dokumentacije i si.). Završno izvješće izrađuje nadzorni inženjer koji je bio imenovan u trenutku završetka građenja na temelju zapisnika o primopredaji radova i dokumentacije od prethodnih nadzornih inženjera. Završno izvješće nadzornog inženjera odnosno koordinatora (glavnog nadzornog inženjera) sadrži podatke o građevini i građevinskoj dozvoli, izjavu o cjelovitosti i međusobnoj usklađenosti stručnog nadzora, te o usklađenosti izvedbe građevine s građevinskom dozvolom, kao i podatke o izvješćima svih nadzornih inženjera koji su bili imenovani tijekom građenja. Istinitost i točnost izjava, podataka, izvješća i očitovanja iz ovoga članka potvrđuje nadzorni inženjer odnosno koordinator( glavni nadzorni inženjer) potpisom završnog izvješća i pečatom pravne osobe koja je obavila nadzor ili u čije ime je obavljen nadzor. NARODNE NOVINE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE 3. studenoga 2016. Str. 583 - Broj 7 V. SADRŽAJ ZAPISNIKA O IZVRŠENOM TEHNIČKOM PREGLEDU GRAĐEVINE Članak 12. O tehničkom pregledu i kontrolnom pregledu vodi se zapisnik. Zapisnik o tehničkom pregledu sadrži: - naziv mjerodavnog organa i klasifikacijsku oznaku zahtjeva za građevinsku dozvolu, - vrijeme, mjesto, tijek i način rada povjerenstva, - imena prisutnih članova povjerenstva i prisutnih predstavnika svih sudionika u gradnji, - podatke o sudionicima u gradnji (investitoru, projektantu, revidentu, izvođaču i nadzornom organu) prema poslovima koje su obavljali tijekom gradnje građevine, - podatke o građevinskoj dozvoli i glavnom projektu koji je njegov sastavni dio i njihovim izmjenama ili dopunama, odnosno podatke o glavnom projektu, - popis svih izvedbenih projekata s podacima o mišljenju projektanta odnosno glavnog projektanta glavnog projekta o usklađenosti izvedbenog projekta s glavnim projektom, . podatke o elaboratu o iskolčenju i situacijskom nacrtu izgrađene građevine, - podatak o prijavi početka građenja, - popis građevnih dnevnika, - podatke o provedenom inspekcijskom nadzoru, - podatak o prijavi probnog rada, podatke o završnom izvješću nadzornog inženjera i izjavi izvođača i - druge podatke ovisno o vrsti i okolnostima gradnje građevine. U Zapisnik o tehničkom pregledu unose se svi podaci i činjenice značajne za izdavanje građevinske dozvole, a naročito u pogledu ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu, uvjeta nesmetanog pristupa i kretanja u građevini, te lokacijskih uvjeta, kao što su: -je li građevina izgrađena prema građevinskoj dozvoli i sa kojim izmjenama i dopunama, ako ih je bilo, - ima li neizvedenih radova prema glavnom projektu i može li se građevina i bez tih neizvedenih radova koristiti odnosno staviti u pogon, - ima li na izgrađenoj građevini nedostataka koji se mogu otkloniti i u kojem se roku moraju otkloniti, - ima li izgrađena građevina nedostataka koji se ne mogu otkloniti bez izmjene ili dopune građevinske dozvole, - mišljenje revidenta o ispunjavanju zahtjeva za kontrolu dijela izvedbenog projekta odnosno pregleda radova u određenoj fazi građenja i - završno mišljenje povjerenstva o tome može li se izgrađena građevina koristiti ili se prethodno moraju otkloniti utvrđeni nedostaci to jest može li se izdati uporabna ili ne. Članak 13. Svaki član povjerenstva dužan je predsjedniku povjerenstva dostaviti pojedinačni potpisani zapisnik, a predsjednik povjerenstva na temelju pojedinačnih zapisnika sačinjava zajednički zapisnik o tehničkom pregledu kojeg potpisuju pored predsjednika i svi članovi povjerenstva. Zapisnik o tehničkom pregledu se izrađuje u tri primjerka. Jedan primjerak zapisnika ostaje predsjedniku povjerenstva, druga dva primjerka zajedno sa pojedinačnim zapisnicima i popunjenim i potpisanim obrascima iz ovog pravilnika se dostavljaju mjerodavnom organu koji zatim jedan primjerak zapisnika o tehničkom pregledu dostavlja investitoru. VI. NAČIN PLAĆANJA POVJERENSTVA Članak 14. Troškove tehničkog pregleda građevine snosi investitor. Troškovi tehničkog pregleda građevine utvrđuju se zaključkom, koji donosi rukovoditelj mjerodavnog organa (u daljem tekstu: rukovoditelj). Troškovi tehničkog pregleda utvrđuju se na temelju investicijske vrijednosti građevine i složenosti tehničkog pregleda tj. duljine trajanja tehničkog pregleda (složenost tehničkog pregleda određuje voditelj postupka). Investicijska vrijednost građevine utvrđuje se na temelju glavnog ili izvedbenog projekta sa svim njihovim sastavnim dijelovima ili na temelju Izjave investitora o investicijskoj vrijednosti građevine. U troškove tehničkog pregleda ulaze : naknada za rad članova povjerenstva, porezi, putni troškovi i dnevnice. Ukoliko se tehnički pregled obavlja van prebivališta članova povjerenstva, članovi povjerenstva ostvaruju pravo na naknadu za prijevoz i dnevnice u skladu sa propisima koji se primjenjuju NARODNE NOVINE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE Str. 584 - Broj 7 3. studenoga 2016. na državne službenike i namještenike. Predsjedniku povjerenstva se uvećava naknada za rad 20 %. Članak 15. Članovima povjerenstva pripada naknada za rad. Mjerodavni organ utvrđuje troškove tehničkog pregleda. Visina naknade po jednom danu se utvrđuje u ovisnosti od investicijske vrijednosti građevine i to: - investicijska vrijednost građevine do 100.000,00 KM -70,00 KM - investicijska vrijednost građevine od 100.000,00 KM do 300.000,00 KM -100,00 KM - investicijska vrijednost građevine preko 300.000,00 KM -150,00 KM Duljina trajanja tehničkog pregleda obračunava se na temelju složenosti tehničkog pregleda tj. iskazanog broja dana potrebnih za obavljanje radnji u postupku tehničkog pregleda(pregled tehničke i druge dokumentacije, vršenju tehničkog pregleda na licu mjesta, izradi zapisnika). (PRILOG OBRAZAC 1.) Visinu naknade za rad članova povjerenstva potvrđuje rukovoditelj uzimajući u obzir investicijsku vrijednost građevine i složenosti samog tehničkog pregleda tj. duljinu trajanja tehničkog pregleda i prijedloga predsjednika povjerenstva. (PRILOG OBRAZAC 2.) Članak 16. Rukovoditelj po okončanju tehničkog pregleda građevine, a prije izdavanja uporabne dozvole po zahtjevu investitora, donosi zaključak po kojem je investitor dužan uplatiti iznos troškova tehničkog pregleda. Investitor plaća troškove u ukupnom iznosu na žiro račun mjerodavnog organa. Isplata naknade članovima povjerenstva vrši se putem računa kod poslovnih banaka. VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 17. Dok se ne formiraju liste stručnih osoba za vršenje tehničkih pregleda, u skladu sa člankom 3. ovog Pravilnika, mjerodavni organ će imenovati povjerenstvo od osoba koje ispunjavaju uvjete u skladu sa Zakonom . Članak 18. Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u “ Narodnim novinama HBŽ “. Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegbosanska Županija Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Broj: 07-01-02-127/16 Livno, 22. srpnja 2016. godine Ministar Hikmet Hodžić v.r. *** NARODNE NOVINE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE 3. studenoga 2016. Str. 585 - Broj 7 NARODNE NOVINE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE Str. 586 - Broj 7 3. studenoga 2016.
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati izvođači radova u šumarstvu Kantona 10 Kanton 10 Službene novine Kantona 10 01/15 30.01.2015 SN Kantona 10 06/14 šumarstvo 30. siječnja 2015. NARODNE NOVINE Str. 97 - Broj 1 HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegbosanska županija Ministarstvo financija Broj: 03-03-14-17/15 Tomislavgrad, 31. 12. 2014. godine Ministar Stipan Šarac v.r. *** MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o šumama Hercegbosanske županije („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 4/14), ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije, donosi PRAVILNIK o izmjenama Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati izvođači radova u šumarstvu Članak 1. U Pravilniku o uvjetima koje moraju ispunjavati izvođači radova u šumarstvu („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 6/14) članak 5. se mijenja i glasi: "Članak 5. Izvođač radova koji obavlja radove iz članka 3. ovog Pravilnika mora imati minimalno četiri (4) radnika uposlena na neodređeno vrijeme, sa sljedećim stručnim obrazovanjem: a) za izvođenje radova iz članka 3. točke a) i b) ovog Pravilnika minimalno jednog diplomiranog inženjera šumarstva/Magistra šumarstva ili jednog Bachelor/Bakalaureat šumarstva sa najmanje jednom godinom radnog staža u struci, ili jednog šumarskog tehničara sa najmanje jednom godinom radnog staža u struci, te radnike kvalificirane za upravljanje mehaniziranim sredstvima s kojim se izvode radovi i odgovarajući broj PK i NK radnika. b) za izvođenje radova iz članka 3. točke c) ovog Pravilnika minimalno jednog diplomiranog inženjera šumarstva ili građevinarstva/ Magistra šumarstva ili građevinarstva ili jednog Bachelor/ Bakalaureat šumarstva ili građevinarstva sa najmanje jednom godinom radnog staža u struci, ili jednog tehničara šumarskog ili građevinskog sa najmanje jednom (1) godinom radnog staža u struci, te radnike kvalificirane za upravljanje mehaniziranim sredstvima s kojim se izvode radovi i odgovarajući broj PK i NK radnika.“ Članak 2. Članak 7. mijenja se i glasi: "Članak 7. (1) Izvođač radova koji obavlja radove iz članka 3. točke a) i b) ovog Pravilnika mora biti minimalno tehničko-tehnološki opremljen sa sljedećom opremom (strojevima): a) dva Šumska zglobna traktora b) dvije motorne pile (2) Izvođač radova koji obavlja radove iz članka 3. točke c) ovog Pravilnika mora biti minimalno tehničko-tehnološki opremljen sa sljedećom opremom (strojevima): a) Rovokopač ili Buldožer b) Greder c) Valjak d) dva Kamiona (3) Izvođač radova ispunjenje tehničkotehnološke opremljenosti dokazuje uredno popunjenim listama sredstava rada i dokumentima kojima dokazuju da su ona u njihovom vlasništvu i dokumentima o tehničkoj ispravnosti mehaniziranih sredstava s kojima se izvode radovi. (4) Izvođač radova je dužan osigurati sve mjere zaštite na radu sukladno propisima iz oblasti zaštite na radu i protupožarne zaštite, te provesti adekvatnu obuku uposlenih". Članak 3. U članku 10. stavci 1. i 2., mijenjaju se i glase: "Članak 10. (1) Šumskogospodarsko društvo Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres koje gospodari državnim šumama i šumskim zemljištem (u daljnjem Str. 98 - Broj 1 NARODNE NOVINE 30. siječnja 2015. HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE tekstu: Korisnik šuma) obvezno je tijekom ustupanja (licitacije) i ugovaranja, u postupku izvođenja ugovorenih radova u šumarstvu, od izvođača radova zahtijevati Rješenje iz članka 3. ovog Pravilnika. (2) Izvođač radova, koji prema odredbama ovog Pravilnika, ima Rješenje iz članka 3. ovog Pravilnika ne može za izvođenje radova u šumarstvu (osim primicanja, izvlačenja i iznosa šumskih drvnih sortimenta od panja do kamionskog puta, odnosno tovarnim konjima) angažirati, kao podizvođače, gospodarska društva i druge pravne osobe koje ne posjeduju navedeno Rješenje." Članak 4. Obrazac broj 1. koji je sastavni dio ovog Pravilnika mijenja se i glasi. Članak 5. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Narodnim novinama Hercegbosanske županije“. Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegbosanska županija Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Broj: 08-04-02-33/15 Livno, 20. sječnja 2015. godine Ministar Ilija Šljivić v.r. ***
Pravilnik o troškovima postupka izdavanja rješenja o ispunjavanju uvjeta za izvođenje radova u šumarstvu Kantona 10 Kanton 10 Službene novine Kantona 10 12/14 25.06.2014 šumarstvo 25. srpnja 2014. NARODNE NOVINE Str. 887 - Broj 12 HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE Članak 1. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Narodnim novinama Hercegbosanske županije“. Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegbosanska županija VLADA Broj: 01-02-196-1/14 Livno, 17. srpnja 2014. godine Predsjednik Vlade Branko Ivković v.r. *** MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA Na temelju članka 18. Zakona o šumama Hercegbosanske županije („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 4/14), te članka 54. stavak 1. Zakona o upravi („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 4/98), ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije, donosi PRAVILNIK o troškovima postupka izdavanja rješenja o ispunjavanju uvjeta za izvođenje radova u šumarstvu I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim Pravilnikom se utvrđuje visina troškova u postupku utvrđivanja uvjeta koje moraju ispunjavati pravne osobe registrirane za izvođenje radova u šumarstvu ( u daljem tekstu: Izvođači radova), te sastav stručnog povjerenstva za vršenje procjene o ispunjavanju uvjeta za izvođenje radova u šumarstvu (u daljem tekstu: Stručno povjerenstvo). Članak 2. Uvjeti koje moraju ispunjavati izvođači radova u šumarstvu iz članka 1. ovog Pravilnika propisani su: a) Zakonom o šumama Hercegbosanske županije („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 4/14) (članak 18.), b) Pravilnikom o uvjetima koje moraju ispunjavati izvođači radova u šumarstvu („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 6/14) II. SASTAV STRUČNOG POVJERENSTVA Članak 3. 1) Utvrđivanje uvjeta koje moraju ispunjavati izvođači radova u šumarstvu iz članka 1. ovog Pravilnika obavlja stručno Povjerenstvo kojeg posebnim rješenjem imenuje Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije (u daljem tekstu: Ministar). 2) Stručno povjerenstvo iz članka 1. ovog Pravilnika čine tri (3) člana s tim da najmanje jedan član treba biti šumarske struke. Članak 4. 1) Stručno povjerenstvo iz članka 3. ovog Pravilnika dužno je: a) izvršiti očevid i sačiniti zapisnik o utvrđivanju uvjeta koje moraju ispunjavati Izvođači radova, propisanih Pravilnikom iz članka 2. toč. b) ovog Pravilnika; b) dati stručno mišljenje o ispunjavanju uvjeta koje moraju ispunjavati izvođači radova u šumarstvu. III. TROŠKOVI POSTUPKA Članak 5. 1) Visina troškova u postupku utvrđivanja uvjeta koje moraju ispunjavati izvođači radova u šumarstvu, iz članka 1. ovog Pravilnika određuje se u ukupnom iznosu od 500,00 KM; 2) Kod posebno složenih predmeta, koji zahtijevaju više očevida na licu mjesta (prethodni i naknadni očevidi), naknada iz stavka 1. ovog članka može biti uvećana najviše do 30% maksimalnog iznosa. Članak 6. 1) Troškove iz članka 5. ovog Pravilnika snose Izvođači radova po čijem se zahtjevu odobrava izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za izvođenje radova u šumarstvu. 2) Izvođači radova troškove postupka iz članka 5. ovog Pravilnika dužni su uplatiti na račun Proračuna Hercegbosanske županije. Članak 7. 1) Troškove određene u članku 5. ovog Pravilnika utvrđuje Ministar posebnim Zaključkom ili Rješenjem. Str. 888 - Broj 12 NARODNE NOVINE 25. srpnja 2014. HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE 2) U slučaju da se Zaključkom odredi da izvođač radova unaprijed uplati troškove postupka iz članka 5. ovog Pravilnika, može se donijeti zaključak o obustavi upravnog postupka ako izvođač radova, uz ostale propisane dokaze ne predoči dokaz o izvršenoj uplati troškova. Članak 8. Za pokriće troškova rada stručnog povjerenstva, od uplaćenih sredstava iz članka 5. ovog Pravilnika, raspoređuje se ukupno 50 KM (pedest konvertibilnih maraka) po svakom članu stručnog povjerenstva, bez propisanih poreza IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 9. Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, i objaviti će se u „Narodnim novinama Hercegbosanske županije“. Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegbosanska županija Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Broj: 08-04-26-1263/14 Livno, 7. srpnja 2014. godine Ministar Ilija Šljivić v.r. *** Na temelju članka 59. stavka 11. Zakona o šumama Hercegbosanske županije („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 4/14), ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije, donosi PRAVILNIK o sastavu stručnog povjerenstva i troškovima postupka izdavanja dozvole za krčenje /prenamjenu šume i šumskog zemljišta I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim Pravilnikom se utvrđuju troškovi postupka za izdavanje dozvole za krčenje/prenamjenu šume i šumskog zemljišta, te sastav stručnog Povjerenstva za vršenje procjene za krčenje - prenamjenu šumskog zemljišta i šume (u daljem tekstu: Stručno povjerenstvo). II. SASTAV STRUČNOG POVJERENSTVA Članak 2. (1) Stručno povjerenstvo iz članka 1. ovog Pravilnika čine tri (3) člana koje rješenjem imenuje Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije (u daljem tekstu: Ministar). (2) Rješenjem iz stavka 1. ovog članka imenuje se predsjednik i dva člana s tim da najmanje dva (2) člana imenuju se iz reda državnih službenika Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije koji imaju stručne kvalifikacije šumarske, poljoprivredne, ekološke, građevinske ili pravne struke. Članak 3. (1) Stručno povjerenstvo iz članka 2. ovog Pravilnika obvezno je utvrditi tržišnu vrijednost drveta koje se dobije krčenjem ili sječom dodajući troškove podizanja i održavanja novih šuma na površini koja ne može biti manja od površine kojoj se mijenja namjena, sukladno članku 59. stavku 10. Zakona o šumama Hercegbosanske županije („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 4/14). (2) Stručno povjerenstvo očevid iz stavka 1. ovog članka obavlja u punom sastavu, uz obveznu nazočnost predstavnika podnositelja zahtjeva. (3) O obavljenom očevidu sačinjava se zapisnik kojeg potpisuju članovi Povjerenstva i stranka. III. TROŠKOVI POSTUPKA Članak 4. (1) Visina troškova u postupku izdavanja dozvole za krčenje/prenamjenu šume i šumskog zemljišta iz članka 1. ovog Pravilnika određuje se u ovisnosti od složenosti rada, obujma posla, te ukupne površine koja je određena za prenamjenu u sljedećim iznosima i to: a) za površine do 100.000 m² 500,00 KM; b) za površine iznad 100.000 m² 700,00 KM; (2) Kod posebno složenih predmeta, koji zahtijevaju više očevida na licu mjesta (prethodni i naknadni očevidi), naknada iz stavka 1. ovog članka može biti uvećana najviše do 30% maksimalnog iznosa. Članak 5. (1) Troškove iz članka 4. ovog Pravilnika snosi stranka po čijem se zahtjevu odobrava izdavanje dozvole za prenamjenu/krčenje šume i šum
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati izvođači radova u šumarstvu Kantona 10 Kanton 10 Službene novine Kantona 10 06/14 19.05.2014 SN Kantona 10 01/15 šumarstvo 19. svibnja 2014. NARODNE NOVINE Str. 529 - Broj 6 HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o šumama Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 4/14), ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije, donosi PRAVILNIK o uvjetima koje moraju ispunjavati izvođači radova u šumarstvu Članak 1. Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti koje moraju ispunjavati gospodarska društva i druge pravne osobe koji izvode radove u šumarstvu (u daljnjem tekstu: Izvođač radova). Članak 2. Izvođač radova u šumarstvu je pravna osoba koja je registrirana za izvođenje radova u šumarstvu, te je u postupku licenciranja potvrđena kao kvalificirana i poslovno sposobna za njihovo izvođenje, odnosno koja posjeduje rješenje o ispunjenosti uvjeta za izvođenje radova u šumarstvu (u daljnjem tekstu: Rješenje) Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo). Članak 3. Radovi u šumarstvu za čije izvođenje je potrebno pribaviti Rješenje su: a) šumsko - uzgojni radovi (priprema zemljišta za prirodno podmlađivanje, pošumljavanje sjetvom sjemena i sadnjom sadnica, njega kultura i sastojina), b) radovi na iskorištavanju šuma (sječa i izrada šumskih drvenih sortimenata, privlačenje i iznos od panja do kamionskog puta), i c) radovi na održavanju i izgradnji šumske infrastrukture (komunikacija i pratećih objekata). Članak 4. Izvođenje radova u šumarstvu može obavljati izvođač radova koji: a) je upisan u sudski registar (registriran za obavljanje djelatnosti u šumarstvu), b) ima rješenje o ispunjenosti uvjeta za izvođenje radova u šumarstvu c) ima odgovarajuću tehničko-tehnološku opremljenost i d) ima uposlen potreban broj odgovarajućih stručnih kadrova. Članak 5. Izvođač radova koji obavlja radove iz članka 3. ovog Pravilnika mora imati minimalno četiri (4) radnika uposlena na neodređeno vrijeme, sa sljedećim stručnim obrazovanjem: a) za izvođenje radova iz članka 3. točke a) i b) ovog Pravilnika jednog diplomiranog inženjera šumarstva/Magistra šumarstva ili jednog Bachelor/Bakalaureat šumarstva sa najmanje jednom godinom radnog staža u struci, ili jednog šumarskog tehničara sa najmanje jednom godinom radnog staža u struci, po jednog kvalificiranog radnika za svako mehanizirano sredstvo s kojim se izvode radovi i odgovarajući broj PK i NK radnika. b) za izvođenje radova iz članka 3. točke c) ovog Pravilnika jednog diplomiranog inženjera šumarstva ili građevinarstva/Magistra šumarstva ili građevinarstva ili jednog Bachelor/Bakalaureat šumarstva ili građevinarstva sa najmanje jednom godinom radnog staža u struci, ili jednog tehničara šumarskog ili građevinskog sa najmanje jednom (1) godinom radnog staža u struci, po jednog kvalificiranog radnika za svako mehanizirano sredstvo s kojim se izvode radovi i odgovarajući broj PK i NK radnika. Članak 6. Izvođač radova ispunjene uvjeta u pogledu stručne spreme (osposobljenosti) iz članka 5. ovog Pravilnika dokazuje: - prilaganjem ovjerene diplome, odnosno svjedodžbe od nadležne institucije za naobrazbu za visoku i srednju stručnu spremu; - prilaganjem ovjerene diplome ili svjedodžbe od nadležne institucije ili uvjerenja dobivenog na temelju odredaba Zakona o šumama Hercegbosanske županije, za kvalificirane radnike. Članak 7. (1) Izvođač radova koji obavlja radove iz članka 3. točke a) i b) ovog Pravilnika mora biti minimalno tehničko-tehnološki opremljen sa sljedećom opremom (strojevima): a) dva šumska zglobna traktora b) tri motorne pile (2) Izvođač radova koji obavlja radove iz članka 3. točke c) ovog Pravilnika mora biti miStr. 530 - Broj 6 NARODNE NOVINE 19. svibnja 2014. HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE nimalno tehničko-tehnološki opremljen sa sljedećom opremom (strojevima): a) Rovokopač - Buldožer b) Kamatca c) Valjak d) dva kamiona (3) Izvođač radova ispunjenje tehničkotehnološke opremljenosti dokazuje uredno popunjenim listama sredstava rada i dokumentima kojima dokazuju da su ona u njihovom vlasništvu i dokumentima o tehničkoj ispravnosti mehaniziranih sredstava s kojima se izvode radovi. (4) Izvođač radova je dužan osigurati sve mjere zaštite na radu sukladno propisima iz oblasti zaštite na radu i protupožarne zaštite, te provesti adekvatnu obuku uposlenih. Članak 8. (1) Uz zahtjev za izdavanje rješenja iz članka 3. ovog Pravilnika, podnositelj zahtjeva je dužan dostaviti ministarstvu sljedeće dokaze o: 1. dokaz o registraciji u nadležnom sudu (rješenje o upisu u sudski registar ili izvod iz sudskog registra ne starije od godinu dana) 2. upisu u registar poreznih obveznika (JIB); 3. stalno uposlenim radnicima (obrazac M-2); 4. stručnoj osposobljenosti uposlenih; 5. vlasništvu nad sredstvima za rad; i 6. broju i tehničkoj ispravnosti sredstava za rad. (2) Zahtjev iz stavka 1. ovog članka dostavlja se na Obrascu br. 1, koji je sastavni dio ovog Pravilnika. Članak 9. (1) Rješenje iz članka 3. ovog Pravilnika donosi Ministarstvo na temelju mišljenja Stručnog povjerenstva imenovanog od strane Ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije. (2) Izvođač radova bez Rješenja iz prethodnog stavka ne može sudjelovati na licitacijama za ustupanje i izvođenje radova u šumarstvu. (3) Rješenje iz stavka 1. ovog članka vrijedi 5 (pet) godina računajući od dana konačnosti istog. (4) Izvođač kome je izdano Rješenje sukladno ovom Pravilniku obvezan je najmanje 30 dana prije isteka perioda njegovog važenja podnijeti ponovni zahtjev sa svim potrebitim dokumentima - dokazima za izdavanje novog Rješenja. (5) Ministarstvo je dužno elektronski voditi registar izdanih Rješenja iz ovog članka na Obrascu br. 2. koji je sastavni dio ovog Pravilnika. Članak 10. (1) Šumskogospodarsko društvo Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres koje gospodari državnim šumama i šumskim zemljištem (u daljnjem tekstu: Korisnik šuma) obvezno je tijekom ustupanja i ugovaranja, u postupku izvođenja ugovorenih radova u šumarstvu, od izvođača radova zahtijevati ispunjavanje uvjeta propisanih ovim Pravilnikom. (2) Izvođač radova, koji prema odredbama ovog Pravilnika, ima suglasnost ne može za izvođenje radova u šumarstvu (izuzev primicanja, izvlačenja i iznosa šumskih drvnih sortimenta od panja do kamionskog puta, odnosno tovarnim konjima) angažirati, kao podizvođače, gospodarska društva i druge pravne osobe koje ne posjeduju suglasnost. (3) U slučaju da izvođač radova angažira fizičku osobu za izvlačenje i iznos šumskih drvnih sortimenata od panja do kamionskog puta animalnom zapregom, odnosno tovarnim konjima dužan je o tome pismeno obavijestiti korisnika šuma i dostaviti podatke o angažiranoj osobi. Članak 11. (1) Kontrolu ispunjavanja uvjeta propisanih ovim Pravilnikom vršiti će mjerodavna županijska šumarska inspekcija. (2) U slučaju da šumarski inspektor zapisnički utvrdi određene nepravilnosti, narediti će otklanjanje tih nepravilnosti u određenom roku, koji ne može biti duži od 30 dana, a u slučaju neotklanjanja tih nepravilnosti, u ostavljenom roku predložiti će Ministarstvu ukidanje Rješenja izvođaču radova kod koga su konstatirane nepravilnosti. Članak 12. (1) Odredbe ovog Pravilnika ne primjenjuju se na županijsko Šumskogospodarsko društvo Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres. (2) Odredbe ovog Pravilnika ne primjenjuju se na obrtničke djelatnosti koje obavljaju poslove primicanja, privlačenja i iznošenja šumskih drvnih sortimenata animalima. Članak 13. Izvođač radova kome je izdano rješenje sukladno odredbama Uredbe o šumama Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 6/10 i 5/12) obvezan je najmanje 19. svibnja 2014. NARODNE NOVINE Str. 531 - Broj 6 HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE 30 dana prije isteka perioda njegovog važenja podnijeti zahtjev za izdavanje novog Rješenja sukladno odredbama ovoga Pravilnika. Članak 14. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije". Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegbosanska županija Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Broj: 08-04-02-273/14 Livno, 16. travnja 2014. godine Ministar Ilija Šljivić v.r. ***
Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada Kantona 10 Kanton 10 Službene novine Kantona 10 01/14 13.01.2014 posebni uvjeti rada Str. 172 - Broj 1 NARODNE NOVINE 13. siječnja 2014. HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE položenom stručnom ispitu stručnjaka zaštite na radu, 3. procjenu opasnosti, i 4. plan i program osposobljavanja. (3) Ako poslodavac ne dostavi sve priloge iz stavka 2. ovoga članka u roku od 15 dana od dana zatražene dopune zahtjeva, smatrat će se da je poslodavac odustao od zahtjeva. Članak 10. (1) O zahtjevu iz članka 9. ovoga Pravilnika ministar odlučuje rješenjem. (2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka konačno je i protiv njega se može pokrenuti upravni spor. Članak 11. Nadzor nad provedbom osposobljavanja kod poslodavca, bez obzira da li osposobljavanje provodi sam poslodavac na temelju ovlaštenja ili osposobljavanje provodi ovlaštena ustanova odnosno gospodarsko društvo, obavlja se neposrednim očevidom kako bi se utvrdila usklađenost programa osposobljavanja s procjenom opasnosti i stvarnim opasnostima i štetnostima kojima su radnici izloženi pri obavljanju poslova. Članak 12. (1) O svim promjenama koje se odnose na ispunjavanje uvjeta potrebnih za dobivanje ovlaštenja, poslodavac kojem je izdano ovlaštenje dužan je obavijestiti ministarstvo nadležno za rad u roku od 15 dana od dana nastale promjene. (2) U slučaju da poslodavac više ne ispunjava neki od uvjeta iz članka 5. odnosno članka 6. ovoga Pravilnika ministar će rješenjem ukinuti izdano ovlaštenje. (3) Rješenje iz stavka 2. ovoga članka konačno je i protiv njega se može pokrenuti upravni spor. V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 13. Poslodavci koji osposobljavanje radnika obavljaju bez ovlaštenja dužni su u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika podnijeti ministarstvu nadležnom za rad zahtjev za izdavanje ovlaštenja prema odredbama ovoga Pravilnika ili ugovoriti da osposobljavanje obavlja ovlaštena ustanova odnosno gospodarsko društvo za zaštitu na radu. Članak 14. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama Hercegbosanske županije«. Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegbosanska županija Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Broj: 09-02-02-11/13 Livno, 02. 10. 2013. godine Ministar Darko Horvat v.r. *** Na temelju članka 34. stavka 4. Zakona o zaštiti na radu („Narodne novine HBŽ" br. 1/13) ministar rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije donosi PRAVILNIK o poslovima s posebnim uvjetima rada Članak 1. Ovim Pravilnikom propisuju se poslovi s posebnim uvjetima rada i posebni uvjeti koje moraju ispunjavati radnici za obavljanje tih poslova. Članak 2. Poslovi s posebnim uvjetima rada prema ovom pravilniku su oni koje, radi sprečavanja štetnog utjecaja rada na život i zdravlje radnika (povrede, profesionalne i druge bolesti), mogu obavljati samo osobe koje osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa ispunjavaju još i posebne uvjete u pogledu: - dobi života; - spola; - stručnih sposobnosti; - zdravstvenog, tjelesnog ili psihičkog stanja (u daljem tekstu: zdravstveno stanje); - psihofizioloških i psihičkih sposobnosti (u daljem tekstu: psihička sposobnost). Članak 3. (1) Poslovi s posebnim uvjetima rada su: 13. siječnja 2014. NARODNE NOVINE Str. 173 - Broj 1 HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE 1. rukovanje i upravljanje strojevima i uređajima na mehanizirani pogon na kojima se ne može primijeniti zaštita od mehaničkih opasnosti; 2. rukovanje i upravljanje samohodnim strojevima na mehanizirani pogon (kombajni, grejderi, utovarivači, bageri, buldožeri, strojevi za sabijanje tla i dr.); 3. rukovanje uređajima na postrojenjima za dobivanje i preradu sirove nafte i plina; 4. rukovanje kotlovskim postrojenjima, kompresorskim stanicama i drugim energetskim postrojenjima, stanicama i posudama s komprimiranim plinovima; 5. upravljanje dizalicama na mehanizirani pogon; 6. poslovi signalista (vezivanje tereta, davanje upozorenja pri radu s dizalicama, usmjeravanje prometa, davanje upozorenja na opasnosti i dr.); 7. rukovanje uređajima na postrojenjima za uskladištenje i preradu lakozapaljivih i eksplozivnih tekućina i plinova; 8. ronilački poslovi; 9. rukovanje uređajima za opskrbu zrakom radnika u rudnicima, kesonima i pri obavljanju ronilačkih poslova; 10. montaža, održavanje i ispitivanje električnih instalacija, uređaja i postrojenja napona iznad 250 V i napona 220 V s posebnim zahtjevima; 11. podizanje skela i postavljanje oplata i ograda pri izvođenju građevinskih radova; 12. izrada eksploziva i rukovanje eksplozivom; 13. punjenje i paljenje mina; 14. poslovi vatrogasaca; 15. čuvanje ljudi i imovine vatrenim oružjem; 16. poslovi koji u toku pretežnog dijela punog radnog vremena zahtijevaju teško fizičko naprezanje (manipulacija teretom težim od 25 kg za muškarce ili 15 kg za žene) i poslovi koji se obavljaju u nefiziološkom ili prisilnom položaju tijela; 17. poslovi koji se izvode na visini većoj od 3 m, ako se primjenom osnovnih pravila zaštite na radu ne može spriječiti povećana opasnost od pada radnika s mjesta rada; 18. poslovi kod kojih je radnik u toku pretežnog dijela punog radnog vremena izložen fizikalnim ili kemijskim štetnostima i to: nepovoljnoj mikroklimi, buci, vibracijama i potresanjima, povišenom atmosferskom tlaku, ionizacijskom zračenju, neionizacijskom zračenju, nefibrogenim prašinama, fibrogenim prašinama, organskim prašinama, parama, dimovima ili prašinama olova, tetraetil olova, žive, kroma, nikla, mangana, kadmija, vanadija, selena, platine, urana, tvrdog metala, berilija, arsena, fosfora, kiselinama ili lužinama, plinovitim nadražljivcima, fluoru, ugljičnom monoksidu, cijanovodiku ugljičnom disulfidu, glikolima, parama nafte i derivata nafte, halogenim derivatima ugljikovodika, vinilklorid monomeru, benzenu i homolozima, nitro i amino derivatima benzena, umjetnim smolama i plastičnim masama, organofosfornim, karbamatnim i drugim pesticidima, umjetnim gnojivima i biološkim agensima; 19. poslovi koji su određeni kao poslovi s posebnim uvjetima rada važećim odredbama posebnih propisa (kao npr. određeni poslovi u željezničkom, zračnom i cestovnom prometu, zdravstvu, šumarstvu, građevinarstvu, industriji itd.). (2) Posebni uvjeti koje moraju ispunjavati radnici za obavljanje poslova iz točke 1. do 18. stavka 1. ovoga članka i rokovi u kojima se ponovno provjerava sposobnost radnika za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada u pogledu zdravstvenog stanja i psihičke sposobnosti sadržani su u prilogu ovog pravilnika i čine njegov sastavni dio. 3) Za obavljanje poslova iz točke 19. stavka 1. ovoga članka radnici moraju ispunjavati uvjete propisane odredbama posebnih propisa. (4) Radnik koji obavlja više poslova iz stavka 1. ovoga članka mora ispunjavati posebne uvjete propisane za svaki posao. Članak 4. (1) Sposobnost radnika za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada u pogledu zdravstvenog stanja ili psihičke sposobnosti utvrđuje se prije njegovog rasporeda na takve poslove, a ponovno se provjerava u rokovima određenim općim aktom u skladu s odredbama ovoga pravilnika kao i u slučajevima kada to zatraži ustanova ili gospodarsko društvo u kojoj je radnik zaposlen ili kada to odredi zdravstvena ustanova, koja po propisima o zdravstvu obavlja djelatnost medicine rada, odnosno ustanova koja utvrđuje posebne uvjete u pogledu psihofizioloških i psihičkih sposobnosti radnika. Str. 174 - Broj 1 NARODNE NOVINE 13. siječnja 2014. HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE (2) Rok za ponovnu provjeru počinje teći dana koji je naznačen na zadnjoj ispravi o sposobnosti radnika koju je izdala nadležno tijelo. Članak 5. (1) Prilikom ponovne provjere zdravstvene sposobnosti utvrđuje se da li su kod radnika nastupila zdravstvena oštećenja koja su propisana kao kontraindikacije za obavljanje poslova na koje je raspoređen, ili je došlo do odstupanja u pogledu propisanih zahtjeva, a zdravstvena sposobnost za nastavak rada ocjenjuje se ovisno od stupnja eventualnih zdravstvenih oštećena radnika. (2) Prilikom ponovne provjere psihičke sposobnosti utvrđuje se da li su kod radnika nastupile promjene u pogledu psihičkog stanja koje je propisano kao zahtjev odnosno kontraindikacija za obavljanje poslova na koje je raspoređen, a psihička sposobnost za nastavak rada ocjenjuje se ovisno od stupnja eventualnih promjena. Članak 6. (1) Poslodavci su dužni općim aktom u skladu s odredbama ovoga pravilnika i posebnog priloga, utvrditi poslove s posebnim uvjetima rada, koji se kod njih obavljaju i posebne uvjete koje moraju ispunjavati radnici koji se raspoređuju na te poslove. (2) Za poslove s posebnim uvjetima rada u pogledu zdravstvenog stanja i psihičke sposobnosti, općim aktom utvrđuje se i rok u kojem se ponovno provjerava sposobnost radnika za obavljanje tih poslova. (3) Na temelju pribavljenog mišljenja zdravstvene ustanove, koja po propisima o zdravstvu obavlja djelatnost medicine rada ili obiteljske medicine, a uz suglasnost tijela uprave nadležne za rad, poslodavac može kao poslove s posebnim uvjetima rada utvrditi i poslove koji nisu propisani ovim Pravilnikom. Članak 7. Zdravstvene ustanove, koje po propisima o zdravstvu obavljaju djelatnost medicine rada i izdaju isprave o ispunjavanju posebnih uvjeta u pogledu zdravstvenog stanja odnosno ustanove koje izdaju isprave o ispunjavanju posebnih uvjeta u pogledu psihofizioloških i psihičkih sposobnosti radnika, dužne su se pridržavati odredaba ovoga Pravilnika. Članak 8. Ustanove i gospodarska društva su dužni opće akte uskladiti s odredbama ovoga Pravilnika u roku od šest mjeseci od dana njegova stupanja na snagu. Članak 10. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama Hercegbosanske županije«. Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegbosanska županija Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Broj: 09-02-02-14/13 Livno, 02. 10. 2013. godine Ministar Darko Horvat v.r. *** PRILOG POPIS POSLOVA S POSEBNIM UVJETIMA RADA, UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI RADNICI I ROKOVI ZA PONOVNU PROVJERU SPOSOBNOSTI RADNIKA 1. Rukovanje i upravljanje strojevima i uređajima na mehanizirani pogon na kojima se ne može primijeniti zaštita od mehaničkih opasnosti a) Posebni uvjeti radnika: dob života (zahtjevi): radnik stariji od 18 godina; 1. stručna sposobnost (zahtjevi): 2. stručna osposobljenost za rukovanje odnosnom vrstom strojeva ili uređaja; 3. zdravstveno stanje: - zahtjevi: uredan vid na daljinu (sa ili bez korekcije), dubinski vid, uredno vidno polje, - kontraindikacije: psihoze, epilepsija, bolesti sa sklonošću nesvjestici, alkoholizam i druge ovisnosti; 4. psihička sposobnost (zahtjevi): opća intelektualna razvijenost iznad nivoa koji se označava kao granični, a za radnike u pogonima u kojima može nastati požar, 13. siječnja 2014. NARODNE NOVINE Str. 175 - Broj 1 HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE eksplozija ili iznenadni prodor otrovnih ili štetnih tvari, opća intelektualna razvijenost i emocionalna stabilnost iznad donje granice prosjeka. b) Rok za ponovnu provjeru: 1. zdravstvenog stanja: 48 mjeseci 2. psihičke sposobnosti: 48 mjeseci. 2. Upravljanje i rukovanje samohodnim strojevima na mehanizirani pogon (kombajni, buldožeri, bageri, strojevi za sabijanje tla, grejderi, utovarivači i dr.) a) Posebni uvjeti radnika: 1. dob života (zahtjevi): radnik stariji od 18 godina; 2. stručna sposobnost (zahtjevi): stručna osposobljenost za upravljanje i rukovanje odnosnim strojem; 3. zdravstveno stanje: - zahtjevi: dobar vid na daljinu (sa ili bez korekcije), dubinski vid, uredno vidno polje, - kontraindikacije: psihoze, epilepsija, bolesti sa sklonošću nesvjestici, alkoholizam i druge ovisnosti, kronične bolesti respiratornog sustava sa znacima respiratorne insuficijencije, teže reumatske bolesti, neuropatije, teži oblici neuroze; 4. psihička sposobnost - zahtjevi: opća intelektualna razvijenost iznad nivoa koji se označava kao granični, emocionalna stabilnost iznad donje granice prosjeka, - kontraindikacije: izrazita agresivnost. b) Rok za ponovnu provjeru: 1. zdravstvenog stanja: 24 mjeseca 2. psihičke sposobnosti: 48 mjeseci. 3. Rukovanje uređajima na postrojenju za dobivanje i preradu sirove nafte i plina a) Posebni uvjeti radnika: 1. dob života (zahtjevi): radnik stariji od 18 godina; 2. stručna sposobnost (zahtjevi): stručna sprema odgovarajućeg stupnja obrazovanja za struku u kojoj se stječu znanja, vještine, navike i radne sposobnosti za obavljanje poslova; 3. zdravstveno stanje: - zahtjevi: dobar vid na daljinu (sa ili bez korekcije), - kontraindikacije: psihoze, epilepsija, kronične bolesti respiratornog sustava sa znacima respiratorne insuficijencije, alkoholizam i druge ovisnosti, teže reumatske bolesti, neuropatije, bolesti perifernih krvnih žila, bolesti sa sklonošću nesvjestici; 4. psihička sposobnost (zahtjevi): opća intelektualna razvijenost iznad nivoa koji se označava kao granični, prosječna emocionalna stabilnost, socijalna prilagođenost. b) Rok za ponovnu provjeru: 1. zdravstvenog stanja: 24 mjeseca 2. psihičke sposobnosti: 48 mjeseci. 4. Rukovanje kotlovskim postrojenjima, kompresorskim stanicama i drugim energetskim postrojenjima, stanicama i posudama s komprimiranim plinovima a) Posebni uvjeti radnika: 1. dob života (zahtjevi): radnik stariji od 18 godina; 2. stručna sposobnost (zahtjevi): stručna osposobljenost za obavljanje poslova; 3. zdravstveno stanje: - zahtjevi: dobar vid na daljinu (sa ili bez korekcije) i uredan sluh (ako je primijenjena zvučna signalizacija), - kontraindikacije: psihoze, epilepsija, bolesti sa sklonošću nesvjestici, alkoholizam i druge ovisnosti; 4. psihička sposobnost (zahtjevi): senzorna koordinacija, opća intelektualna razvijenost, emocionalna stabilnost iznad donje granice prosjeka. b) Rok za ponovnu provjeru: 1. zdravstvenog stanja: 24 mjeseca 2. psihičke sposobnosti: 48 mjeseci. 5. Upravljanje dizalicama na mehanizirani pogon a) Posebni uvjeti radnika: 1. dob života (zahtjevi): radnik stariji od 18 godina; 2. stručna sposobnost (zahtjevi): stručna osposobljenost za obavljanje poslova; 3. zdravstveno stanje: - zahtjevi: dobar vid na daljinu (sa ili bez korekcije), dubinski vid, uredno vidno polje, uredan sluh (ako je primijenjena zvučna signalizacija), Str. 176 - Broj 1 NARODNE NOVINE 13. siječnja 2014. HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE - kontraindikacije: psihoze, epilepsija, alkoholizam i druge ovisnosti, bolesti sa sklonošću nesvjestici, šećerna bolest, teži oblici neuroze; 4. psihička sposobnost: - zahtjevi: senzomotorna koordinacija, opća intelektualna razvijenost, perceptivna sposobnost, sposobnost koncentracije, emocionalna stabilnost iznad donje granice prosjeka, - kontraindikacije: izrazitija anksioznost i agresivnost. b) Rok za ponovnu provjeru: 1. zdravstvenog stanja: 24 mjeseca 2. psihičke sposobnosti: 48 mjeseci. 6. Poslovi signaliste (vezivanje tereta, davanje upozorenja pri radu s dizalicom, usmjeravanje prometa, davanje upozorenja na opasnost i dr.) a) Posebni uvjeti radnika: 1. dob života (zahtjevi): radnik stariji od 18 godina; 2. stručna sposobnost (zahtjevi): stručna osposobljenost za poslove; 3. zdravstveno stanje: zahtjevi: uredan vid na daljinu (sa ili bez korekcije), uredan sluh (ako je primjenjena zvučna signalizacija), - kontraindikacije: psihoze, epilepsija, bolesti sa sklonošću nesvjestici, alkoholizam i druge ovisnosti; 4. psihička sposobnost - zahtjevi: opća intelektualna razvijenost iznad nivoa koji se označava kao granični, sposobnost koncentracije, emocionalna stabilnost iznad donje granice prosjeka, kontraindikacije: izrazita agresivnost. b) Rok za ponovnu provjeru: 1. zdravstvenog stanja: 24 mjeseca 2. psihičke sposobnosti: 48 mjeseci. 7. Rukovanje uređajima na postrojenjima za uskladištenje i preradu lako zapaljivih i eksplozivnih tekućina i plinova a)Posebni uvjeti radnika: 1. dob života (zahtjevi): radnik stariji od 18 godina; 2. stručna sposobnost (zahtjevi): stručna osposobljenost za rukovanje odnosnom vrstom postrojenja; 3. zdravstveno stanje: - zahtjevi: uredan vid na daljinu (sa ili bez korekcije), uredno vidno polje, uredan sluh (ako je primijenjena zvučna signalizacija), - kontraindikacije: psihoze, epilepsija, bolesti sa sklonošću nesvjestici, alkoholizam i druge ovisnosti; 4. psihička sposobnost (zahtjevi): opća intelektualna razvijenost, emocionalna stabilnost iznad donje granice prosjeka. b) Rok za ponovnu provjeru: 1. zdravstvenog stanja: 48 mjeseci 2. psihičkog stanja: 48 mjeseci. 8. Ronilački poslovi a) Posebni uvjeti radnika: 1. dob života (zahtjevi): radnik stariji od 18 godina; a za ronilačke poslove na dubini većoj od 36 metara, radnik stariji od 21 godinu; 2. spol (kontraindikacije): žena za vrijeme trudnoće; 3. stručna sposobnost (zahtjevi): stručna osposobljenost za ronjenje do određene dubine; 4. zdravstveno stanje: - zahtjevi: uredan vid na daljinu s oštrinom vida najmanje 0,8 jednog i 0,5 drugog oka, dubinski vid, uredno vidno polje, opseg grudnog koša iznad 90 cm s ekstenzijom od najmanje 10 cm, vitalni kapacitet najmanje 3,5 lit. - kontraindikacije: bolesti centralnog i perifernog živčanog sustava, endokrine bolesti, bolesti kardiovaskularnog sustava, kronične bolesti respiratornog sustava, izražene promjene u lokomotornom sustavu, duševni poremećaji, alkoholizam i druge ovisnosti, teže bolesti uha, kronične bolesti probavnog trakta, kronične bolesti urogenitalnog trakta, daltonizam; 5. psihička sposobnost - zahtjevi: senzorna koordinacija, opća intelektualna razvijenost, emocionalna stabilnost, socijalna prilagodljivost iznad donje granice prosjeka, - kontraindikacije: izrazitija anksioznost i agresivnost. b) Rok za ponovnu provjeru: 13. siječnja 2014. NARODNE NOVINE Str. 177 - Broj 1 HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE 1. zdravstvenog stanja: 12 mjeseci 2. psihičke sposobnosti: 24 mjeseca. 9. Rukovanje uređajima za opskrbu zrakom radnika u rudnicima, kesonima i pri obavljanju ronilačkih poslova a) Posebni uvjeti radnika: 1. dob života (zahtjevi): radnik stariji od 18 godina; 2. stručna sposobnost (zahtjevi): stručna osposobljenost za obavljanje poslova; 3. zdravstveno stanje: - zahtjevi: vid na daljinu (sa ili bez korekcije), uredan sluh (ako je primijenjena zvučna signalizacija), - kontraindikacije: psihoze, epilepsija, teži oblici neuroze, bolesti sa sklonošću nesvjestici, šećerna bolest, kronične bolesti srca, alkoholizam i druge ovisnosti; 4. psihička sposobnost (zahtjevi): senzomotorna koordinacija, opća intelektualna razvijenost, emocionalna stabilnost iznad donje granice prosjeka. b) Rok za ponovnu provjeru: 1. zdravstvenog stanja: 48 mjeseci 2. psihičke sposobnosti: 48 mjeseci. 10. Montaža, održavanje i ispitivanje električnih instalacija, uređaja i postrojenja napona većeg od 250 V i napona 220 V s posebnim zahtjevima a) Posebni uvjeti radnika: 1. dob života (zahtjevi): radnik stariji od 18 godina; 2. stručna sposobnost (zahtjevi): stručna sprema odgovarajućeg stupnja obrazovanja za struku u kojoj se stječu znanja, vještine, navike i radne sposobnosti za obavljanje poslova, stručna osposobljenost za primjenu "S" zaštite (pri montaži i održavanju sredstava rada u "S" izvedbi) i za izvođenje privremenih instalacija (na gradilištima i drugdje); 3. zdravstveno stanje: - zahtjevi: uredan vid na daljinu (sa ili bez korekcije), razlikovanje osnovnih boja, - kontraindikacije: psihoze, epilepsija, bolesti sa sklonošću nesvjestici, alkoholizam i druge ovisnosti,; 4. psihička sposobnost (zahtjevi): opća intelektualna razvijenost, emocionalna stabilnost iznad donje granice prosjeka. b) Rok za ponovnu provjeru: 1. zdravstvenog stanja: 48 mjeseci 2. psihičke sposobnosti: 48 mjeseci. 11. Građevinsko-montažni poslovi na podizanju skela, postavljanja oplata i ograda a) Posebni uvjeti radnika: 1. dob života (zahtjevi): radnik stariji od 18 godina; 2. stručna sposobnost (zahtjevi): stručna sprema odgovarajućeg stupnja obrazovanja za struku u kojoj se stječu znanja, vještine, navike i radne sposobnosti za obavljanje poslova; 3. zdravstveno stanje: - zahtjevi: uredan vid na daljinu (sa ili bez korekcije), dubinski vid, uredno vidno polje, - kontraindikacije: psihoze, teži oblici neuroze, epilepsija, kronične bolesti respiratornog sustava sa znacima respiratorne insuficijencije, teže reumatske bolesti, neuropatije, bolesti perifernih krvnih žila, bolesti sa sklonošću nesvjestici. b) Rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: 24 mjeseca 12. Izrada eksploziva i rukovanje eksplozivom (svi poslovi u procesu izrade baruta i drugih eksploziva, pakiranje, skladištenje i manipulacija u primjeni, uključivo i poslovi pomoćnika palitelja mina) a) Posebni uvjeti radnika: 1. dob života (zahtjevi): radnik stariji od 18 godina; 2. stručna sposobnost (zahtjevi): stručna osposobljenost za obavljanje poslova; 3. zdravstveno stanje: - zahtjevi: uredan vid na daljinu (sa ili bez korekcije), uredno vidno polje, - kontraindikacije: psihoze, epilepsija, bolesti sa sklonošću nesvjestici, alkoholizam i druge ovisnosti; 4. psihička sposobnost: - zahtjevi: senzomotorna koordinacija, spretnost šake i ruke iznad gornje granice prosjeka, opća intelektualna razvijenost, sposobnost koncentracije, emocionalna stabilnost iznad donje granice prosjeka. Str. 178 - Broj 1 NARODNE NOVINE 13. siječnja 2014. HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE b) Rok za ponovnu provjeru: 1. zdravstvenog stanja: 24 mjeseca 2. psihičke sposobnosti: 48 mjeseci. 13. Punjenje i paljenje mina a) Posebni uvjeti radnika: 1. dob života (zahtjevi): radnik stariji od 18 godina; 2. stručna sposobnost (zahtjevi): stručna osposobljenost za obavljanje poslova; 3. zdravstveno stanje: - zahtjevi: uredan integritet gornjih i donjih ekstremiteta i kralježnice, uredan vid na daljinu (sa ili bez korekcije), uredan sluh, - kontraindikacije: psihoze, epilepsija, bolesti sa sklonošću nesvjestici, šećerna bolest, alkoholizam i druge ovisnosti, kronične bolesti kardiovaskularnog sustava, kronične bolesti respiratornog sustava sa znacima respiratorne insuficijencije; 4. psihička sposobnost - zahtjevi: spretnost šake i ruke iznad gornje granice prosjeka, opća intelektualna razvijenost iznad donje granice prosjeka, emocionalna stabilnost iznad donje granice prosjeka, - kontraindikacije: izrazitija anksioznost i agresivnost. b) Rok za ponovnu provjeru: 1. zdravstvenog stanja: 12 mjeseci 2. psihičke sposobnosti: 24 mjeseca. 14. Poslovi vatrogasaca a) Posebni uvjeti radnika: 1. dob života (zahtjevi): radnik stariji od 18 godina; 2. spol (kontraindikacije): žena za vrijeme trudnoće; 3. stručna sposobnost (zahtjevi): - stručna sposobnost odgovarajućeg stupnja obrazovanja za struku u kojoj se stječu znanja, vještine, navike i radne sposobnosti za obavljanje poslova; 4. zdravstveno stanje: - zahtjevi: uredan sluh, uredan vid na daljinu, dubinski vid, raspoznavanje osnovnih boja, uredno vidno polje, uredan osjet za ravnotežu, uredna funkcija respiratornog i kardiovaskularnog sustava, uredan integritet gornjih i donjih ekstremiteta i kralježnice, - kontraindikacije: psihoze, teži oblici neuroze, epilepsija, bolesti sa sklonošću nesvjestici, alkoholizam i druge ovisnosti; 5. psihička sposobnost: - zahtjevi: senzomotorna koordinacija, spretnost ruke i šake, opća intelektualna razvijenost iznad donje granice prosjeka, emocionalna stabilnost, socijalna prilagođnost iznad gornje granice prosjeka, - kontraindikacije: izrazitija anksioznost i agresivnost. b) Rok za ponovnu provjeru: 1. zdravstvenog stanja: 24 mjeseca 2. psihičke sposobnosti: 48 mjeseci. 15. Čuvanje ljudi i imovine vatrenim oružjem a) Posebni uvjeti radnika: 1. dob života (zahtjevi): radnik stariji od 18 godina; 2. stručna sposobnost (zahtjevi): stručna osposobljenost za obavljanje poslova; 3. zdravstveno stanje: - zahtjevi: uredna funkcija gornjih i donjih ekstremiteta i kralježnice, te kardiovaskularnih i respiratornih organa, uredan vid na daljinu (sa ili bez korekcije), uredno vidno polje, normalna adaptacija vida na tamu ako se poslovi obavljaju noću, uredan sluh, - kontraindikacije: psihoze, epilepsija, bolesti sa sklonošću nesvjestici, alkoholizam i druge ovisnosti, teži oblici šećerne bolesti i neuroza, kronične bolesti centralnog i perifernog živčanog sustava; 4. psihička sposobnost: - zahtjevi: opća intelektualna razvijenost iznad donje granice prosjeka, emocionalna stabilnost iznad gornje granice prosjeka, - kontraindikacije: izrazitija anksioznost i agresivnost. b) Rok za ponovnu provjeru: 4. zdravstvenog stanja: 24 mjeseca 5. psihičke sposobnosti: 24 mjeseca. 16. Poslovi koji zahtijevaju teško fizičko naprezanje (poslovi koji zahtijevaju ručno dizanje ili nošenje tereta težih od 25 kg za muškarce i težih od 15 kg za žene; poslovi koji se obavljaju pretežno u nefiziološkim i u prisilnim položajima tijela) a) Posebni uvjeti radnika: 13. siječnja 2014. NARODNE NOVINE Str. 179 - Broj 1 HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE 4. dob života (zahtjevi): radnik stariji od 18 godina; 5. spol (kontraindikacije): žena za vrijeme trudnoće; 6. zdravstveno stanje (kontraindikacije): - kronične bolesti kardiovaskularnog i respiratornog sustava; bolesti lokomotornog sustava sa smanjenom funkcijom kralježnice; deformiteti grudnog koša, zdjelice i ekstremiteta uz smanjenu funkciju; izraženi varikozni sindrom; kronični kolitis; hernije; kronične bolesti jetre i bubrega; teže endokrine bolesti; bolesti metabolizma; bolesti centralnog živčanog sustava; izražena kratkovidnost (miopija alta) i izražena slabovidnost (ambliopija); glaukom; b) Rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: 24 mjeseca. 17. Poslovi koji se izvode na visini (poslovi koji se makar povremeno izvršavaju s površine podignute više od tri metra od okolne površine, ako se primjenom osnovnih pravila zaštite na radu ne može spriječiti povećana opasnost od pada radnika s mjesta rada) a) Posebni uvjeti radnika: 1. spol (kontraindikacije): žena za vrijeme trudnoće; 2. zdravstveno stanje (kontraindikacije): - psihoze, epilepsija, kardiovaskularne i cerebrovaskularne bolesti koje naginju kolapsu ili smetnjama svijesti i ostale bolesti centralnog i perifernog živčanog sustava, endokrine bolesti, bolesti mijene tvari sa sklonošću komi ili šoku, kronične bolesti bubrega, alkoholizam, fobične neuroze (strah od visine), umjereno ili teže oštećenje sluha, a posebno prostornog sluha, monopsija i teži oblici slabovidnosti (ambliopija), izražena kratkovidnost (miopija alta), druge bolesti oka sa suženjem vidnog polja, ispad dubinskog vida, teži deformiteti lokomotornog sustava. b) Rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: 12 mjeseci. 18. Rad u nepovoljnoj mikroklimi (poslovi koji se izvršavaju u radnim prostorijama u kojima je iz tehnoloških razloga mikroklima izvan standarda ili izvan fizioloških granica zbog visoke temperature i visoke relativne vlage; poslovi koji se obavljaju pod utjecajem hladnoće, kao što je rad u hladnjacima) a) Posebni uvjeti radnika: 1. dob života (zahtjevi): radnik stariji od 18 godina; 2. spol (kontraindikacije): žena za vrijeme trudnoće; 3. zdravstveno stanje (kontraindikacije): - za hladnoću - kronične bolesti respiratornog sustava, bolesti perifernih krvnih žila, kronične i recidivirajuće bolesti kože; za vrućinu - kronične bolesti kardiovaskularnog i respiratornog sustava, bubrega, jetre i centralnog živčanog sustava, kronične i recidivirajuće bolesti probavnih organa i kože; endokrine bolesti i teže reumatske bolesti. b) Rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: 1. 24 mjeseca, ako se rad obavlja u mikroklimi izvan standarda, 2. 12 mjeseci, ako se rad obavlja u mikroklimi izvan fizioloških granica. 19. Rad u buci (poslovi koji se izvršavaju u prostoru u kome je moguća jačina buke u razini uha veća od 90 dB, bez obzira na smještaj izvora buke) a) Posebni uvjeti radnika: 1. dob života (zahtjevi): radnik stariji od 18 godina; 2. spol (kontraindikacije): žena za vrijeme trudnoće; 3. zdravstveno stanje (kontraindikacije): - preosjetljivost na buku, umjerena ili težaoštećenja sluha perceptivnog tipa, M. Menier, bolesti centralnog živčanog sustava, teži oblici psihoneuroze. b) Rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: 24 mjeseca. 20. Poslovi pri kojima je radnik izložen vibracijama i potresanju (poslovi koji se obavljaju rukovanjem strojeva i alata pri kojima nastaju visoko ili niskofrekventne vibracije ili potresanja koja se prenose na dio tijela ili cijelo tijelo radnika) a) Posebni uvjeti radnika: Str. 180 - Broj 1 NARODNE NOVINE 13. siječnja 2014. HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE 1. dob života (zahtjevi): radnik stariji od 18 godina; 2. spol (kontraindikacije): žena za vrijeme trudnoće; 3. zdravstveno stanje (kontraindikacije): - bolesti perifernih krvnih žila, kronične bolesti i deformiteti zglobova, preosjetljivost na buku, umjerena ili teža oštećenja sluha, M. Menier, epilepsija, psihoze, monopsija, glaukom, miopija alta, izražena slabovidnost oka, bolesti centralnog živčanog sustava. b) Rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: 12 mjeseci. 21. Rad u povišenom atmosferskom tlaku (poslovi koji se obavljaju u kesonu) a) Posebni uvjeti radnika: 1. dob života (zahtjevi): radnik stariji od 18 godina; 2. spol (kontraindikacije): žena za vrijeme trudnoće; 3. zdravstveno stanje (kontraindikacije): - bolesti centralnog i perifernog živčanog sustava, endokrine bolesti, kardiovaskularne bolesti, kronične bolesti respiratornog sustava, izražene promjene u lokomotornom sustavu, duševni poremećaji, alkoholizam, teže bolesti uha. b) Rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: 12 mjeseci. 22. Poslovi pri kojima je radnik izložen ionizacijskom zračenju (poslovi rukovanja izvorima ionizirajućeg zračenja i drugi poslovi koji se obavljaju u okolini u kojoj se koriste izvori ionizirajućeg zračenja) a) Posebni uvjeti radnika: 1. dob života (zahtjevi): radnik stariji od 18 godina; 2. spol (kontraindikacije): žena za vrijeme trudnoće; 3. stručna sposobnost (zahtjevi): odgovarajuća stručna osposobljenost; 4. zdravstveno stanje (kontraindikacije): - bolesti krvotvornih organa, maligne bolesti, bolesti očne leće (katarakta), bolesti kože uzrokovane ionizacijskim zračenjem, teži duševni poremećaji, teže bolesti centralnog živčanog sustava, teži poremećaji endokrinih žlijezda; 5. psihička sposobnost (samo za rukovanje nuklearnim reaktorima i si.): - zahtjevi: opća intelektualna razvijenost, perceptivna sposobnost, emocionalna stabilnost iznad donje granice prosjeka. - kontraindikacije: izrazitija anksioznost. b) Rok za ponovnu provjeru: 1. zdravstvenog stanja: 12 mjeseci 2. psihičke sposobnosti: 48 mjeseci. 23. Poslovi pri kojima je radnik izložen neionizacijskom zračenju (poslovi s izvorima mikrovalnih, visokofrekventnih, ultraljubičastih, infracrvenih i laserskih zračenja i drugi poslovi koji se obavljaju u okolini u kojoj se koriste izvori tih zračenja) a) Posebni uvjeti radnika: - dob života (zahtjevi): radnik stariji od 18 godina; - spol (kontraindikacije): za izloženost mikrovalnim zračenjima žena za vrijeme trudnoće; - zdravstveno stanje (kontraindikacije): - za mikrovalna zračenja: kardiovaskularne i cerebrovaskularne bolesti sa sklonošću kolapsu ili smetnjama svijesti i ostale bolesti centralnog živčanog sustava, nekompenzirane anemije, glaukom, psihoze, teži oblici neuroza, alkoholizam i druge ovisnosti, kronične bolesti mrežnice i živaca oka, zamućenje leće, za infracrvena zračenja: zamućenje leće, - Za ultraljubičasta zračenja: kronične bolesti konjuktive, preosjetljivost; 4. psihička sposobnost (za upravljanje radarom i u primjeni laserskog zračenja): - zahtjevi: opća intelektualna razvijenost, emocionalna stabilnost iznad donje granice prosjeka, - kontraindikacije: izrazitija anksioznost i agresivnost. b) Rok za ponovnu provjeru: 1. zdravstvenog stanja: 24 mjeseca 2. psihičke sposobnosti: 48 mjeseci. 24. Poslovi pri kojima je radnik izložen nefibrogenim prašinama (poslovi koji se izvršavaju u okolini s onečišćenjem zraka prašinom metala, drva, cementa i drugim prašinama sa sadržajem SiC>2 manjim od 1%) 13. siječnja 2014. NARODNE NOVINE Str. 181 - Broj 1 HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE a) Posebni uvjeti radnika: 1. dob života (zahtjevi): radnik stariji od 18 godina; 2. zdravstveno stanje (kontraindikacije): - kronične bolesti respiratornog sustava i oka, jači deformiteti nosnog septuma i grudnog koša, monopsija. b) Rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: 24 mjeseca. 25. Poslovi pri kojima je radnik izložen fibrogenim prašinama (poslovi koji se izvršavaju u okolini gdje nastaju prašine azbesta, talka i kamenog ugljena i prašine sa sadržajem SiC>2 većim od 1%) a) Posebni uvjeti radnika: 1. dob života (zahtjevi): radnik stariji od 18 godina; 2. zdravstveno stanje (kontraindikacije): - kronične bolesti respiratornog sustava, oka i srca, jači deformiteti nosnog septuma i grudnog koša, monopsija, tuberkuloza pluća. b) Rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: 12 mjeseci. 26. Poslovi pri kojima je radnik izložen organskim prašinama (poslovi koji se obavljaju u okolini gdje nastaju prašine pamuka, lana, konoplje, pljesnivog sijena, brašna, pljesnivog ječma, životinjskih dlaka i druge organske prašine) a) Posebni uvjeti radnika: 1. dob života (zahtjevi): radnik stariji od 18 godina; 2. zdravstveno stanje (kontraindikacije): - kronične bolesti respiratornog sustava i oka, specifična preosjetljivost (bronhijalni hiperreaktori), jači deformiteti nosnog septuma i grudnog koša, monopsija. b) Rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: 24 mjeseca. 27. Poslovi pri kojima je radnik izložen prašini i dimu olova i njegovih anorganskih spojeva (poslovi pri kojima nastaju prašine i dim olova i njegovih anorganskih spojeva kao što su: topljenje olova, izrada olovne bronce, oblaganje olovom, autogeno rezanje ili zavarivanje olovnih limova i njihovo zakivanje, izrada i primjena olovnih boja, upotreba olovnog praha kod izrade akumulatora, obrada olovnih metala turpijom ili brusom) a) Posebni uvjeti radnika: 1. dob života (zahtjevi): radnik stariji od 18 godina; 2. spol (kontraindikacije): žena za vrijeme trudnoće i dojenja; 3. zdravstveno stanje (kontraindikacije): - bolesti krvi i krvotvornih organa, bolesti centralnog živčanog sustava, neuropatije, alkoholizam, kronične bolesti bubrega. b) Rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: 12 mjeseci. 28. Poslovi pri kojima je radnik izložen tetraetil olovu (poslovi koji se obavljaju u radnim procesima kao što su: proizvodnja i rukovanje tetraetil i tetrametil olovom - transport odnosno miješanje s benzinom, čišćenje i reparatura tankova odnosno spremnika s benzinom koji sadrži tetraetil odnosno tetrametil olovo) a) Posebni uvjeti radnika: 1. dob života (zahtjevi): radnik stariji od 18 godina; 2. spol (kontraindikacije): žena za vrijeme trudnoće i dojenja; 3. zdravstveno stanje (kontraindikacije): - bolesti centralnog i perifernog živčanog sustava, alkoholizam, duševni poremećaji. b) Rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: 12 mjeseci. 29. Poslovi pri kojima je radnik izložen parama žive i prašini živinih spojeva (poslovi pri kojima nastaju pare žive i prašine živinih spojeva u radnim procesima kao što su: elektroliza sa živinim katodama; izrada amalgama; proizvodnja žarulja, rasvjetnih tijela, radio i televizijskih aparata; proizvodnja rendgen cijevi, termometara, mjernog i laboratorijskog pribora, živinih pumpi i akumulatora; primjena žive u elektroindustriji kao katalizatora; primjena žive u poljoprivredi u zaštiti bilja; u proizvodnji boja i u dezinsekciji) a) Posebni uvjeti radnika: 1. dob života (zahtjevi): radnik stariji od 18 godina; 2. spol (kontraindikacije): žena za vrijeme trudnoće; Str. 182 - Broj 1 NARODNE NOVINE 13. siječnja 2014. HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE 3. zdravstveno stanje (kontraindikacije): - bolesti centralnog i perifernog živčanog sustava, kronične bolesti bubrega i kože. b) Rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: 12 mjeseci. 30. Poslovi pri kojima je radnik izložen kromu i njegovim spojevima (poslovi pri kojima radnik dolazi u kontakt s kromom i njegovim spojevima, koji se obavljaju u radnim procesima kao što su: proizvodnja ferokromnih slitina; kromiranje pomoću galvanizacije; štavljenje i obrada kože; proizvodnja boja; konzerviranje drva; pranje i čišćenje metala i staklovina; primjena kroma i njegovih spojeva u litografiji, fotografiji, pirotehnici, proizvodnji vune i krzna, kod močenja ili fiksiranja) a) Posebni uvjeti radnika: 1. dob života (zahtjevi): radnik stariji od 18 godina; 2. zdravstveno stanje (kontraindikacije): - kronične bolesti respiratornog sustava, kronične bolesti kože i vidljivih sluznica, specifična preosjetljivost, kronični ekcem kože na rukama, generalizirana ili eksudativna psorijaza, a kod izloženosti kromnoj kiselini i bolesti jetre. b) Rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: 12 mjeseci. 31. Poslovi pri kojima je radnik izložen niklu i njegovim spojevima (poslovi pri kojima radnik dolazi u dodir s niklom i njegovim spojevima, koji se obavljaju u radnim procesima kao što su: galvanizacija; proizvodnja i primjena nikla u industriji stakla, emajla, boja i akumulatora; proizvodnja i prerada spojeva nikla u elektro i kemijskoj industriji) a) Posebni uvjeti radnika: 1. dob života (zahtjevi): radnik stariji od 18 godina; 2. zdravstveno stanje (kontraindikacije): - specifična preosjetljivost na nikal, kronične bolesti respiratornog sustava, kronične bolesti kože i vidljivih sluznica,. b) Rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: 12 mjeseci. 32. Poslovi pri kojima je radnik izložen prašini i dimovima mangana i spojeva (poslovi pri kojima nastaju prašine i dimovi mangana i njegovih spojeva u radnim procesima kao što su: proizvodnja manganovih slitina i proizvodnja suhih članaka; brušenje čelika koji sadrži mangan; primjena mangana u proizvodnji stakla, linoleuma, pokosti i keramike; proizvodnja i primjena spojeva mangana; manganoklorid, kalijev permanganat, mangannitrat i druge manganove soli) a) Posebni uvjeti radnika: 1. dob života (zahtjevi): radnik stariji od 18 godina; 2. spol (kontraindikacije): žena za vrijeme trudnoće; 3. zdravstveno stanje (kontraindikacije): - bolesti centralnog živčanog sustava, kronične bolesti respiratornog sustava, psihički poremećaji, alkoholizam i druge ovisnosti, sideropenične anemije. b) Rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: 12 mjeseci. 33. Poslovi pri kojima je radnik izložen prašini i dimovima kadmija (poslovi pri kojima nastaju prašine i dimovi kadmija u radnim procesima kao što su: proizvodnja slitina kadmija, spojeva kadmija, nikalkadmij akumulatora i dijelova za nuklearni reaktor; obrada metala obloženog kadmijem špricanjem, elektrolizom i uronjavanjem; proizvodnja boja s kadmijem; obrada metalnih predmeta presvučenim kadmijem topljenjem, zavarivanjem ili rezanjem; primjena kadmija kod izrade elektrovoda, za zavarivanje fotoćelija; izrada žarulja i si.) a) Posebni uvjeti radnika: 1. dob života (zahtjevi): radnik stariji od 18 godina; 2. zdravstveno stanje (kontraindikacije): - kronične bolesti respiratornog sustava, bolesti bubrega, bolesti jetre i kronične sistemske bolesti kostiju. b) Rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: 12 mjeseci. 34. Poslovi pri kojima je radnik izložen prašini i dimovima vanadija, selena i platine (poslovi pri kojima nastaju dim ili prašina vanadija, spojeva selena ili platine u radnim procesima kao što su: proizvodnja slitina vanadija, selena i platine; proizvodnja keramike, boja, stakla, fotog13. siječnja 2014. NARODNE NOVINE Str. 183 - Broj 1 HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE rafskih kemikalija; sinteza organskih spojeva; proizvodnja pesticida, gume, elektroplatiranje i dr.) a) Posebni uvjeti radnika: 1. dob života (zahtjevi): radnik stariji od 18 godina; 2. zdravstveno stanje (kontraindikacije): - kronične bolesti dišnih organa i kože, kod izloženosti selenu i kronične bolesti jetre i bubrega a kod izloženosti platini i alergoze i podaci o otopiji. b) Rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: 12 mjeseci. 35. Poslovi pri kojima je radnik izložen prašini tvrdog metala (poslovi koji se obavljaju pri dobivanju tvrdometalne mješavine u izradi tvrdog metala -prešanje, predsinteriranje, oblikovanje u zadane dimenzije, sinteriranje) a) Posebni uvjeti radnika: 1. dob života (zahtjevi): radnik stariji od 18 godina; 2. zdravstveno stanje (kontraindikacije): - kronične bolesti respiratornog sustava, sklonost alergiji. b) Rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: 12 mjeseci. 36. Poslovi pri kojima je radnik izložen uranu i njegovim spojevima (poslovi pri kojima je radnik izložen zračenju urana i njegovih spojeva u radnim procesima kao što su: vađenje rude u rudnicima urana, prerada rude i proizvodnja uranskog metala, primjena urana i dr.) a) Posebni uvjeti radnika: 1. dob života (zahtjevi): radnik stariji od 18 godina; 2. spol (kontraindikacije): žena za vrijeme trudnoće; 3. zdravstveno stanje (kontraindikacije): - kronične bolesti krvotvornih organa, pluća, bubrega i jetre. b) Rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: 12 mjeseci. 37. Poslovi pri kojima je radnik izložen prašini i dimu berilija (poslovi pri kojima nastaju dim ili prašina berilija u radnim procesima kao što su: ekstrakcija berilija iz rude; proizvodnja slitina od berilija; izrada katodnih cijevi; primjena berilija u keramičkoj industriji; izrada plinskih omotača) a) Posebni uvjeti radnika: 1. dob života (zahtjevi): radnik stariji od 18 godina; 2. zdravstveno stanje (kontraindikacije): - kronične bolesti respiratornog sustava, jetre, bubrega i kože. b) Rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: 12 mjeseci. 38. Poslovi pri kojima je radnik izložen parama i prašini arsena i njegovih spojeva (poslovi pri kojima nastaju pare i prašine arsena i spojeva arsena u procesima rada kao što su: proizvodnja i primjena sredstava na bazi arsena za uništavanje štetočina, proizvodnja arsenskih boja, primjena u industriji stakla i keramičkoj industriji; primjena spojeva arsena kao konzervansa u preradi krzna i kože; proizvodnja lijekova na bazi arsena) a) Posebni uvjeti radnika: 1. dob života (zahtjevi): radnik stariji od 18 godina; 2. zdravstveno stanje (kontraindikacije): - bolesti centralnog i perifernog živčanog sustava, alkoholizam i druge ovisnosti, kronične bolesti respiratornog sustava, kože i jetre, anemija. b) Rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: 12 mjeseci. 39. Poslovi pri kojima je radnik izložen prašini i dimovima fosfora i njegovih spojeva (poslovi pri kojima nastaju dimovi i prašine fosfora i spojeva fosfora u procesima rada kao što su: dobivanje žutog fosfora ili minerala i crvenog iz žutog fosfora, izrada fosforne bronce, primjena fosfora u proizvodnji petroleja i u pirotehnici, proizvodnja umjetnih fosfornih gnojiva i insekticida, proizvodnja šibica, primjena fosfora i njegovih spojeva u kemijskim laboratorijima) a) Posebni uvjeti radnika: 1. dob života (zahtjevi): radnik stariji od 18 godina; 2. zdravstveno stanje (kontraindikacije): Str. 184 - Broj 1 NARODNE NOVINE 13. siječnja 2014. HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE - kronične bolesti respiratornog sustava, a kod izloženosti žutom fosforu još i karijes zubi. b) Rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: 24 mjeseca. 40. Poslovi pri kojima je radnik izložen kiselinama i lužinama (poslovi koji se izvršavaju u okolini gdje se koriste koncentrirane kiseline i lužine) a) Posebni uvjeti radnika: 1. dob života (zahtjevi): radnik stariji od 18 godina; 2. zdravstveno stanje (kontraindikacije): - kronične bolesti respiratornog sustava, kože i sluznice oka. b) Rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: 12 mjeseci. 41. Poslovi pri kojima je radnik izložen plinovitim nadražljivcima (poslovi koji se izvršavaju u okolini u kojoj postoji izloženost plinovima: formaldehidu, amonijaku, kloru, sumpornom dioksidu, acetonu, dušikovim oksidima, ozonu i drugima) a) Posebni uvjeti radnika: 1. dob života (zahtjevi): radnik stariji od 18 godina; 2. zdravstveno stanje (kontraindikacije): - kronične bolesti respiratornog sustava i sluznica oka, a kod izloženosti formaldehidu još i sklonost alergiji. b) Rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: 24 mjeseca. 42. Poslovi pri kojima je radnik izložen fluoru i njegovim spojevima (poslovi pri kojima nastaju plinovi fluora u procesima rada kao što su: topljenje metala s katalizatorima koji sadrže spojeve fluora; dobivanje aluminija; proizvodnja stakla, emajla i keramike; proizvodnja zaštitnih sredstava za drvo, za uništavanje štetočina na bazi fluorida i njihova primjena) a) Posebni uvjeti radnika: 1. dob života (zahtjevi): radnik stariji od 18 godina; 2. spol (kontraindikacije): žena za vrijeme trudnoće; 3. zdravstveno stanje (kontraindikacije): - kronične bolesti respiratornog sustava i sluznica oka, preosjetljivost (bronhijalni hiperreaktori), teže bolesti koštanog sustava. b) Rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: 12 mjeseci. 43. Poslovi pri kojima je radnik izložen ugljičnom monoksidu (poslovi koji se obavljaju u radnoj okolini u kojoj nastaje ugljični monoksid u procesima rada kao što su: proizvodnja plinskih goriva s visokim sadržajem ugljičnog monoksida; sinteza amonijaka, metilnog i viših alkohola, mravlje kiseline, benzena; redukcija metalnih oksida ugljenom ili koksom u metalurgiji; proizvodnja piva) a) Posebni uvjeti radnika: 1. dob života (zahtjevi): radnik stariji od 18 godina; 2. zdravstveno stanje (kontraindikacije): kronične kardiovaskularne bolesti. b) Rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: 24 mjeseca. 44. Poslovi pri kojima je radnik izložen cijanovodiku (poslovi koji se obavljaju u radnim procesima pri kojima nastaje plin cijanovodik kao što su: proizvodnja tekuće cijanove kiseline, cijanida, ferocijanata i drugih derivata; dobivanje plemenitih metala - zlato, srebro - pomoću cijanizacije, primjena cijanata kod galvanizacije -pozlaćivanje, posrebrivanje, niklovanje, kadmiranje i dr; toplinska obrada metala; proizvodnja pleksiglasa; primjena cijanove kiseline u obliku plina za uništavanje štetočina) a) Posebni uvjeti radnika: 1. dob života (zahtjevi): radnik stariji od 18 godina; 2. zdravstveno stanje (kontraindikacije): - kronične bolesti kože, bolesti centralnog živčanog sustava, psihoze i ovisnosti. b) Rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: 24 mjeseca. 45. Poslovi pri kojima je radnik izložen ugljičnom disulfidu (poslovi koji se obavljaju u radnim procesima pri kojima nastaju pare ugljičnog disulfida kao što su: proizvodnja ugljičnog disulfida; proizvodnja vis13. siječnja 2014. NARODNE NOVINE Str. 185 - Broj 1 HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE koze i umjetnog vlakna, celuloznog filma i celofana; primjena ugljičnog disulfida kao otapala za ekstrakciju i otapanje masti, ulja i smola, kod proizvodnje lijekova, kozmetike i insekticida; primjena ugljičnog disulfida u vulkanizaciji) a) Posebni uvjeti radnika: 1. dob života (zahtjevi): radnik stariji od 18 godina; 2. spol (kontraindikacije): žena za vrijeme trudnoće; 3. zdravstveno stanje (kontraindikacije): - kronične bolesti respiratornog i kardiovaskularnog sustava, bolesti bubrega i jetre, bolesti centralnog živčanog sustava, alkoholizam i druge ovisnosti, psihički poremećaji. b) Rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: 12 mjeseci. 46. Poslovi pri kojima je radnik izložen glikolima (poslovi koji se obavljaju u procesima rada kao što su: proizvodnja antifriza; upotreba glikola u proizvodnji glikoderivata i nitroglikola, kao zamjena glicerinu i kao otapala) a) Posebni uvjeti radnika: 1. dob života (zahtjevi): radnik stariji od 18 godina; 2. zdravstveno stanje (kontraindikacije): - kronične bolesti kože i sluznice, centralnog živčanog sustava i krvotvornih organa, bolesti jetre i bubrega, alkoholizam i druge ovisnosti. b) Rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: 24 mjeseca. 47. Poslovi pri kojima je radnik izložen parama nafte i derivata (poslovi koji se obavljaju u radnim procesima pri kojima nastaju pare nafte i naftnih derivata kao što su: iskorištavanje sirove nafte, prerada nafte, skladištenje, prijevoz i primjena nafte i naftnih derivata) a) Posebni uvjeti radnika: 1. dob života (zahtjevi): radnik stariji od 18 godina; 2. zdravstveno stanje (kontraindikacije): - kronične bolesti respiratornog, kardiovaskularnog i centralnog živčanog sustava, kože i alkoholizam. b) Rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: 24 mjeseca. 48. Poslovi pri kojima je radnik izložen halogenim derivatima ugljikovodika (poslovi koji se izvršavaju u proizvodnji, transportu i primjeni ovih spojeva: dikloretan, tetrakloretan, tetraklorugljik, trikloretilen, tetrakloretilen, monokloretan, diklormetan, fluorirani i klorfluorirani metan i etan, krombrometan, trifluorbrometan, trifluorbromkloretan, trifluorbrommetan i drugi) a) Posebni uvjeti radnika: 1. dob života (zahtjevi): radnik stariji od 18 godina; 2. spol (kontraindikacije): žena za vrijeme trudnoće i dojenja; 3. zdravstveno stanje (kontraindikacije): - kronične bolesti krvotvornih organa, respiratornog sustava, centralnog živčanog sustava i kože, bolesti jetre, psihički poremećaji, alkoholizam i druge ovisnosti. b) Rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: 12 mjeseci. 49. Poslovi pri kojima je radnik izložen vinil klorid monomeru (poslovi koji se obavljaju u procesima rada pri kojima nastaju plinovi vinil klor monomera kao što su: proizvodnja, transport i prerada vinil klorid monomera; polimerizacija polivinil klorida; rukovanje i čišćenje autoklava) a) Posebni uvjeti radnika: 1. dob života (zahtjevi): radnik stariji od 18 godina; 2. zdravstveno stanje (kontraindikacije): - bolesti jetre i perifernih krvnih žila, Ravnaudova bolest, profesionalna vazoneuroza, alkoholizam; b) Rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: 12 mjeseci. 50. Poslovi pri kojima je radnik izložen benzenu i drugim homolozima (poslovi koji se obavljaju u radnim procesima kao što su: proizvodnja benzena katalizom ili destilacijom katrana; rektificiranje benzena; primjena benzenovih homologa kao otapala u proizvodnji sredstava za odmašćivanje i čišćenje i u proizvodnji gume; proizvodnja i primjena ljepila i boje u Str. 186 - Broj 1 NARODNE NOVINE 13. siječnja 2014. HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE kojima su kao otapala upotrebljeni benzenovi homolozi) a) Posebni uvjeti radnika 1. dob života (zahtjevi): radnik stariji od 18 godina; 2. spol (kontraindikacije): žena za vrijeme trudnoće; 3. zdravstveno stanje (kontraindikacije): - bolesti krvotvornih organa, bolesti jetre, kronične bolesti centralnog živčanog sustava, alkoholizam i druge ovisnosti. b) Rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: 12 mjeseci. 51. Poslovi pri kojima je radnik izložen nitro i amino derivatima benzena (poslovi koji se obavljaju u radnim procesima kao što su: proizvodnja i primjena nitrobenzena, dinitrobenzena, nitrofenola, dinitrofenola i trinitrofenola, anilina, fenilendiamina, benzidina, naftilamina, toluendiamina i drugih, u industriji tekstila, gume i kože kao i kod bojenja krzna, proizvodnja sapuna i parfema; primjena dinitrobenzena kao sredstva za zaštitu bilja) a) Posebni uvjeti radnika: 1. dob života (zahtjevi): radnik stariji od 18 godina; 2. spol (kontraindikacije): žena za vrijeme trudnoće; 3. zdravstveno stanje (kontraindikacije): - bolesti krvotvornih organa, jetre i bubrega, alkoholizam i druge ovisnosti. b) Rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: 12 mjeseci. 52. Poslovi pri kojima je radnik izložen kemijskim i drugim tvarima u proizvodnji i preradi umjetnih smola i plastičnih masa (poslovi koji se obavljaju u radnim procesima kao što su: proizvodnja i prerada umjetnog kaučuka; proizvodnja i prerada kumaronske, indenske, poliesterske, fenolske, aldehidske i ketonske smole; proizvodnja poliamida, aminoplasta, poliuretana, silikona i dr.) a) Posebni uvjeti radnika: 1. dob života (zahtjevi): radnik stariji od 18 godina; 2. spol (kontraindikacije): žena za vrijeme trudnoće; 3. zdravstveno stanje (kontraindikacije): - kronične bolesti respiratornog sustava i kože, kronične bolesti centralnog živčanog sustava, bolesti jetre, alkoholizam. b) Rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: 12 mjeseci. 53. Poslovi pri kojima je radnik izložen organofosfornim i karbamatnim pesticidima (poslovi koji se obavljaju u okolini u kojoj se proizvode ili primjenjuju spojevi kao na primjer diklorvos, dioksation, dikrotiofos, disulfoton, EPN, etion, forat, fosfamidon, fosmet, karbofenotion, klorpirifos, paration, paration-metil, sradan, tionazin, monometilni karbamati i dr.) a) Posebni uvjeti radnika: 1. dob života (zahtjevi): radnik stariji od 18 godina; 2. spol (kontraindikacije): žena za vrijeme trudnoće; 3. zdravstveno stanje (kontraindikacije): - snižena aktivnost kolinesteraze u krvi, bolesti centralnog i perifernog živčanog sustava, alkoholizam. b) Rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: 12 mjeseci. 54. Poslovi pri kojima je radnik izložen drugim pesticidima (poslovi koji se obavljaju u radnim procesima proizvodnje ili primjene nikotina, piretrina, metilbromida, parakvata, kloriranih ugljikovodika, dinitrofenola i drugih pesticida) a) Posebni uvjeti radnika: 1. dob života (zahtjevi]: radnik stariji od 18 godina; 2. spol (kontraindikacije): žena za vrijeme trudnoće i dojenja (samo kod kloriranih ugljikovodika); 3. zdravstveno stanje (kontraindikacije): - kronične bolesti respiratornog sustava, bolesti centralnog i perifernog živčanog sustava, bolesti jetre, alkoholizam, kod izloženosti dinitrofenolu i bolesti metabolizma. b) Rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: 12 mjeseci. 13. siječnja 2014. NARODNE NOVINE Str. 187 - Broj 1 HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE 55. Poslovi pri kojima je radnik izložen prašini umjetnih gnojiva (poslovi koji se obavljaju u procesu proizvodnje, pakiranja ili primjene umjetnih gnojiva kao što su: kalcijcijanamid, superfosfat, tomasovo brašno) a) Posebni uvjeti radnika: 1. dob života (zahtjevi): radnik stariji od 18 godina; 2. zdravstveno stanje (kontraindikacije): - kronične bolesti respiratornog sustava sa znacima respiratorne insuficijencije srednjeg stupnja i bolesti kože. b) Rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: 24 mjeseca. 56. Poslovi pri kojima je radnik izložen biološkim agensima (poslovi pri kojima su radnici izloženi uzročnicima zarazne žutice, tuberkuloze humanog ili bovinog tipa, salmonelama, brucelama, uzročnicima ornitoza, leptospiroze, antraksa, erizipeloida, tularemije, Q-groznice, rabijesa i dr.; poslovi u centrima za kroničnu dijalizu, stanicama za transfuziju krvi, operativnim traktovima, bankama organa i materijala za transplataciju, prosekturama, odjelima za zarazne bolesti, dijagnostičkim laboratorijima, odjelima za dječje bolesti, dječjim jaslicama i vrtićima, jedinicama za liječenje tuberkuloze, praonicama zaraženog rublja, veterinarskim stanicama, stajama za uzgoj laboratorijskih životinja; pri eksperimentiranju sa zaraženim životinjama u stočarstvu i klaonicama; poslovi čuvara i tehnički poslovi u zoološkim vrtovima; transport životinja i mesa; uzgoj peradi i golubova; poslovi čišćenja i si.) a) Posebni uvjeti radnika: 1. dob života (zahtjevi): radnik stariji od 18 godina; 2. zdravstveno stanje (kontraindikacije): - kronične bolesti i stanja koja smanjuju obrambene sposobnosti organizma, dekompenzirana šećerna bolest, kronične bolesti dišnih organa, kronične bolesti jetre i bubrega. b) Rok za ponovnu provjeru zdravstvenog stanja: 24 mjeseca. *** Na temelju članka 52. stavka 3. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine Hercegbosanske županije«, br. 1/13] ministar rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih donosi PRAVILNIK o listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima Članak 1. Ovim se Pravilnikom utvrđuju strojevi i uređaji s povećanim opasnostima i obveze poslodavca da ispituje njihovu ispravnost. Članak 2. Strojevi i uređaji s povećanim opasnostima su oni pri čijem korištenju postoji povećana opasnost po sigurnost i zdravlje radnika unatoč primjene osnovnih pravila zaštite na radu. Članak 3. Strojevi i uređaji s povećanim opasnostima utvrđuju se u Listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (u daljnjem: Lista] koja glasi: LISTA STROJEVA I UREĐAJA S POVEĆANIM OPASNOSTIMA 1. Dizalice na mehanizirani pogon nosivosti preko 10 kN, iznimno konzolne dizalice na privremenim radilištima preko 2kN, 2. Dizala preko 2kN, podizne košare i radne platforme preko 3 m visine, fasadna dizala i fasadne skele na mehanizirani pogon, 3. Samohodni strojevi s uređajem na dizanje ili prenošenje tereta ili za utovar ili istovar tereta nosivosti preko 2kN, 4. Samostalni mehanizirani transporteri za prijenos čvrstog ili rastresitog tereta neovisno o položaju i na zahvatno-prijenosno sredstvo, kod kojih postoji mogućnost ulaska dijela tijela u opasni prostor, 5. Vozila unutarnjeg prijevoza na mehanizirani pogon koja moraju imati kočnicu, 6. Brzohodni strojevi za obradu i preradu drveta i drugih materijala s ručnim prinošenjem predmeta obrade (brzina oštrice alata preko 15 m/s): 6.a. kružne pile neovisno o broju alata, načinu posmaka i prinošenju materijala 6.b. tračne pile neovisno o broju alata i načinu posmaka 6.c. stolarske ravnalice 6.d. stolarske debljače za jednostranu obradu 6.e.stolarske glodalice
Pravilnik o programu i načinu provjere osposebljenosti poslodavaca ili njegovog ovlaštenika za obavljanje poslova zaštite na radu Kantona 10 Kanton 10 Službene novine Kantona 10 01/14 13.01.2014 poslodavac,zaštita na radu Str. 160 - Broj 1 NARODNE NOVINE 13. siječnja 2014. HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE PRAVILNIK o programu i načinu provjere osposobljenosti poslodavca ili njegovog ovlaštenika za obavljanje poslova zaštite na radu Članak 1. Ovim Pravilnikom se utvrđuje program i način provjere osposobljenosti za obavljanje poslova zaštite na radu, kada te poslove obavljaju poslodavac ili njegov ovlaštenik. Članak 2. (1) Ovaj Pravilnik se primjenjuje na poslodavce koji zapošljavaju do 50 radnika, na poslodavce kojima rješenjem inspektora rada nije naređeno da zaposle stručnjaka za zaštitu na radu i na poslodavce koji zapošljavaju više od 50 radnika kojima je ministar nadležan za rad dozvolio da se poslovi zaštite na radu obavljaju bez zapošljavanja stručnjaka zaštite na radu. (2) Odredbe ovog Pravilnika ne primjenjuju se na osobe koje obavljaju djelatnost osobnim radom kao ni poslodavce koji zapošljavaju do 20 radnika u područjima djelatnosti K, T i U, prema Klasifikaciji djelatnosti BiH, te djelatnostima A, B, C, D, F i H ukoliko se u istima obavljaju isključivo uredski poslovi. (3) Obvezu osposobljavanja sukladno ovom Pravilniku imaju poslodavci koji zapošljavaju do 20 radnika kad obavljaju poslove iz sljedećih područja djelatnosti: E - OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPODARENJE OTPADOM TE DJELATNOSTI SANACIJE OKOLIŠA Unutar ovog područja djelatnosti obvezu osposobljavanja sukladno ovom Pravilniku imaju svi poslodavci koji obavljaju djelatnost: 37.0 - Uklanjanje otpadnih voda, 38.0 - Sakupljanje otpada, 38.1 - Obrada i zbrinjavanje otpada, 38.2 - Reciklaža materijala, 39.0 - Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom. G - TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO; POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKLA Unutar ovog područja djelatnosti obvezu osposobljavanja imaju poslodavci koji obavljaju poslove održavanja i popravka motornih vozila, popravka i montaže strojeva, mehaniziranog unutarnjeg transporta i si., I - DJELATNOSTI PRUŽANJA SMJEŠTAJA TE PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE (HOTELIJERSTVO I UGOSTITELJSTVO) Unutar ovog područja djelatnosti obvezu osposobljavanja imaju poslodavci koji posjeduju hotele i restorane s kuhinjama, praonicama rublja odnosno koji koriste mehanizirani unutarnji transport i si., te skupine: 55.2 - Odmarališta i slični objekti za krati odmor; 55.3 - Kampovi i prostori za kampiranje, 56.2 - Djelatnosti keteringa (catering) i ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane. M - STRUČNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE DJELATNOSTI Unutar ovog područja djelatnosti obvezu osposobljavanja sukladno ovom Pravilniku imaju skupine: 71.2 - Tehničko ispitivanje i analiza, 72.1 - Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima. N - ADMINISTRATIVNE I POMODNE USLUŽNE DJELATNOSTI Unutar ovog područja djelatnosti obvezu osposobljavanja sukladno ovom Pravilniku imaju skupine: 80.1 - Djelatnosti privatne zaštite, 81.1 - Djelatnosti čišćenja. O - JAVNA UPRAVA I OBRANA; OBVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE Unutar ovog područja djelatnosti obvezu osposobljavanja sukladno ovom Pravilniku ima razred 84.25 - Djelatnost vatrogasne službe. P- OBRAZOVANJE Unutar ovog područja djelatnosti obvezu osposobljavanja sukladno ovom Pravilniku imaju ustanove koje imaju laboratorije, radionice praktične nastave i si., O - DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I SOCIJALNE SKRBI Unutar ovog područja djelatnosti obvezu osposobljavanja imaju poslodavci koji imaju laboratorije, kuhinje, praonice rublja, hladnjače, koriste mehanizirani unutarnji transport ili kod kojih su radnici izloženi štetnim kemijskim i biološkim tvarima odnosno koji ručno prenose pacijente odnosno korisnike usluga smanjene pokretljivosti i si., 13. siječnja 2014. NARODNE NOVINE Str. 161 - Broj 1 HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE S - OSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI Unutar ovog područja djelatnosti obvezu osposobljavanja sukladno ovom Pravilniku imaju svi poslodavci koji obavljaju djelatnost: 96.0 - Ostale osobne uslužne djelatnosti: 96.1 - Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda, 96.2 - Frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje, 96.3 - Pogrebne i srodne djelatnosti i 96.4 - Djelatnosti za njegu i održavanje tijela. Članak 3. (1) Poslodavac koji će sam obavljati poslove zaštite na radu ili koji će te poslove povjeriti svom ovlašteniku dužan je osposobiti se odnosno osigurati osposobljavanje svog ovlaštenika za obavljanje tih poslova. (2) Poslovi zaštite na radu iz stavka 1. ovoga članka obuhvaćaju sve poslove koje obavlja poslodavac ili njegov ovlaštenik radi organiziranja i unutarnjeg nadzora nad provedbom zaštite na radu. Članak 4. (1) Osposobljavanje poslodavca ili njegovog ovlaštenika za obavljanje poslova zaštite na radu obuhvaća polaganje općeg dijela stručnog ispita iz zaštite na radu prema programu i na način utvrđen Pravilnikom o polaganju stručnog ispita stručnjaka zaštite na radu. (2) Obvezu osposobljavanja iz članka 2. ovoga Pravilnika nemaju oni poslodavci odnosno ovlaštenici koji su završili najmanje odgovarajuća specijalistička usavršavanja iz područja zaštite na radu kod pravnih osoba registriranih za poslove obrazovanja odraslih na temelju odobrenja ministarstva nadležnog za prosvjetu. (3) Obvezu osposobljavanja nemaju ni poslodavci odnosno njihovi ovlaštenici: 1. koji su stekli potrebna znanja iz zaštite na radu tijekom redovnog školovanja (liječnici, stomatolozi, farmaceuti, veterinari, inženjeri rudarstva, inženjeri sigurnosti i si.), 2. koji su položili državni stručni ispit za poslove građenja ili projektiranja kojim je bila obuhvaćena i materija zaštite na radu, 3. koji su položili majstorski ispit kojim je bila obuhvaćena i materija zaštite na radu, 4. koji obavljaju djelatnost osobnim radom u stanu, 5. koji se bave tradicionalnim obrtima s ručnom izradom osim osoba koje proizvode keramičke i lončarske proizvode, kolare, knjigoveže i modelstolare. Članak 5. Poslodavci na koje se primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika dužni su se osposobiti odnosno osigurati osposobljavanje svojih ovlaštenika u roku od 1 godine od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika. Članak 6. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama Hercegbosanske županije«. Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegbosanska županija Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Broj: 09-02-02-24/13 Livno, 03. listopada 2013. godine Ministar Darko Horvat v.r. *** Na temelju članka 25. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine Hercegbosanske županije«, br. 1/13) ministar rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije donosi PRAVILNIK o polaganju stručnog ispita stručnjaka zaštite na radu I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim Pravilnikom utvrđuje se uvjeti stručne spreme i radnog iskustva za polaganje stručnog ispita te programi, sadržaji i način polaganja stručnog ispita stručnjaka zaštite na radu. Članak 2. (1) Stručnjak zaštite na radu je osoba koja ispunjava uvjete odgovarajuće stručne spreme i ra
Odluka o pravu na naknadu umjesto plaće ženi-majci za vrijeme odutnosti s posla radi trudnoće,porađaja i njege djeteta Kantona 10 Kanton 10 Službene novine Kantona 10 01/13 14.01.2013 trdunoća,žena,majka Str. 40 - Broj 1 NARODNE NOVINE 14. siječnja 2013. HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE Ukoliko se zahtjev podnese po isteku 60 dana od dana rođenja djeteta, pravo se ostvaruje u razmjernom broju mjeseci od podnošenja zahtjeva do navršene godine dana života djeteta. VI. (Zahtjev za doznačavanje novčanih sredstava) Nadležno tijelo dostavlja Ministarstvu zahtjev za doznačavanje novčanih sredstava za novčane naknade iz točke I. ove Odluke do 5-og u tekućem mjesecu za protekli mjesec. Zahtjev treba sadržavati: - broj osoba koje su ostvarile pravo na novčanu naknadu i jednokratnu naknadu, - iznos potrebnih financijskih sredstava (ukupni i za svakog korisnika prava pojedinačno). VII. (Nadzor nad provođenjem Odluke) Nadzor nad radom prvostupanjskog tijela iz ove Odluke vrše ovlašteni službenici Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih i Ministarstva financija Hercegbosanske županije. Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih je mjerodavno za rješavanje u drugom stupnju prava utvrđenih ovom Odlukom. VIII. (Prijelazne i završne odredbe) Postupci pokrenuti po zahtjevu za isplatu jednokratne naknade pokrenuti prije stupanja na snagu ove Odluke završit će se sukladno ovoj Odluci. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje se primjenjivati Odluka o visini jednokratne naknade ženama- majkama ("Narodne novine HBŽ" broj: 8/10) i Odluka o pravu na naknade ženamamajkama ("Narodne novine HBŽ" broj: 1/05) u dijelu koji se odnosi na žene-majke koje nisu u radnom odnosu. Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije", a primjenjivat će se do donošenja propisa iz područja dječje zaštite koji će regulirati porodiljske dopuste na razini Županije. Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegbosanska županija SKUPŠTNA Broj: 01-02-80.3/12 Tomislavgrad, 21. 12. 2012. godine Predsjednik Skupštine Stipo Pelivan v.r. *** Temeljem članka 90. stavak 2., u svezi s člankom 98. stavak 1. alineja 2) Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji s djecom ("Službene novine Federacije BiH" broj: 36/99, 54,04, 39/06, 14/09), a sukladno članku 98. i 100. Poslovnika o radu skupštine HBŽ ("Narodne novine HBŽ", broj: 8/03, 14/03, 1/04, 11/06, 5/08), Skupština Hercegbosanske županije na sjednici održanoj dana 21. 12. 2012. godine, donijela je ODLUKU o pravu na naknadu umjesto plaće ženi-majci, za vrijeme odsutnosti s posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta I. (Opće odredbe) Ovom Odlukom bliže se uređuje: pravo na naknadu umjesto plaće ženi-majci za vrijeme odsutnosti s posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta (u daljem tekstu: pravo na naknadu umjesto plaće) visina naknade, trajanje prava, financijska sredstva, postupak za ostvarivanje prava, zahtjev za doznačavanje sredstava i nadzor nad provođenjem Odluke. II. (Pravo na naknadu umjesto plaće) Pravo na naknadu umjesto plaće ostvaruje žena- majka u radnom odnosu s prebivalištem na području Hercegbosanske županije (u daljem tekstu: Županija) za vrijeme odsutnosti s posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta, a koja je neposredno prije početka korištenja porodiljinog dopusta ostvarila radni staž u neprekidnom trajanju od najmanje jedan (1) mjesec. Pravo na naknadu umjesto plaće može ostvariti otac, odnosno usvojitelj djeteta u slučaju smrti majke, ako majka napusti dijete ili ako je majka iz opravdanih razloga spriječena koristiti to pravo. III. (Visina naknade) Naknada umjesto plaće utvrđuje se u 100%- tnom iznosu od ostvarene plaće koju je ženamajka uposlenik ostvarila u mjesecu koji je prethodio odlasku na porodiljni dopust. Utvrđena naknada plaće iz stavka 1. ove točke ne može biti veća od prosječne plaće na području Federacije BiH prema posljednjim objavljenim podacima Zavoda za statistiku Federacije BiH u mjesecu koji prethodi korištenju porodiljnog do14. siječnja 2013. NARODNE NOVINE Str. 41 - Broj 1 HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE pusta, odnosno ne može biti manja od najniže zajamčene neto plaće na području Federacije BiH. Poslodavac može ženi-majci u radnom odnosu izvršiti isplatu razlike naknade plaće do iznosa 100%-tne plaće ili isplatiti cijelu naknadu plaće u 100%-tnom iznosu na teret svojih sredstava. IV. (Trajanja prava) Pravo na naknadu umjesto plaće korisnik prava ostvaruje sve dok koristi porodiljni dopust, a najduže jednu godinu. Naknada umjesto plaće iz točke II. ove Odluke isplaćuje se razmjerno vremenu korištenja porodiljnog dopusta. V. (Financijska sredstva) Sredstva za naknadu umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu iz točke II. ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Hercegbosanske županije, na poziciji Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih. Isplatu naknade umjesto plaće iz točke II. ove Odluke vrši Zavod za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije (u daljem tekstu: Zavod) po dospijeću sredstava od Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih. Za vrijeme trajanja prava sukladno točki II. ove Odluke doprinose uplaćuje poslodavac. VI. (Postupak za ostvarenje prava) Postupak za ostvarenje prava provodi Zavod za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije prema prebivalištu podnositelja zahtjeva. Za pokretanje postupka ostvarivanja prava na naknadu iz točke II. ove Odluke potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju: a) Zahtjev za ostvarivanje prava, b) Uvjerenje o državljanstvu, c) Izvod iz matične knjige rođenih za dijete, d) Prijava mjesta prebivališta-boravišta (izdana od MUP-a), e) Potvrda od poslodavca da je prije porođaja ostvarila radni staž u neprekidnom trajanju od najmanje jedan (1) mjesec, f) Liječničke doznake pojedinačno za svaki mjesec počevši od prvog dana korištenja porodiljnog dopusta, pa sve dok porodiljni dopust traje, g) Specifikaciju plaće za mjesec koji je prethodio odlasku na porodiljni dopust. Za ostvarivanje prava osoba iz točke II. stavka 2. ove Odluke (slučaj kada otac odnosno usvojitelj koristi pravo na naknadu umjesto plaće) potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju: a) izvod iz matične knjige umrlih za majku, b) dokaz da je majka napustila dijete ili je iz opravdanih razloga spriječena koristiti to pravo (odgovarajuća odluka suda, odnosno organa starateljstva), c) dokaz o posvojenju djeteta. Za ostvarivanje prava na naknadu umjesto plaće stranka je dužna podnijeti zahtjev u roku 60 dana od dana rođenja djeteta. U slučaju da je pravo na naknadu stečeno tijekom mjeseca, isplaćuje se razmjerni dio naknade tako što se mjesečna naknada dijeli sa 30 dana i množi s brojem dana za koje pripada pravo na naknadu. VII. (Zahtjev za doznačavanje novčanih sredstava) Zavod za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije dostavlja Ministarstvu zahtjev za doznačavanje novčanih sredstava za naknade umjesto plaće do 5-og u tekućem mjesecu za protekli mjesec. Zahtjev treba sadržavati: - broj osoba koje su ostvarile pravo na naknadu umjesto plaće, - iznos potrebnih financijskih sredstava (zbrojni i za svakog korisnika pojedinačno). VIII. (Nadzor nad provođenjem Odluke) Nadzor nad radom prvostupanjskog tijela iz ove Odluke vrše ovlašteni službenici Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih i Ministarstva financija Hercegbosanske županije. Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih je mjerodavno za rješavanje u drugom stupnju prava utvrđenih ovom Odlukom. IX. (Prijelazne i završne odredbe) Zahtjevi za isplatu porodiljne naknade pokrenuti prije stupanja na snagu ove Odluke završit će se sukladno ovoj Odluci. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje se primjenjivati Odluka o pravu na naknade ženamamajkama ("Narodne novine HBŽ" broj: 1/05) i Naputak za provođenje Odluke o pravima na naknade ženama - majkama ("Narodne novine HBŽ" broj: 4/05). Str. 42 - Broj 1 NARODNE NOVINE 14. siječnja 2013. HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije", a primjenjivat će se do donošenja propisa iz područja dječje zaštite koji će regulirati porodiljne dopuste na razini Županije. Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegbosanska županija SKUPŠTNA Broj: 01-02-80.2/12 Tomislavgrad, 21. 12. 2012. godine Predsjednik Skupštine Stipo Pelivan v.r. *** Temeljem članka 23. Zakona o pravobraniteljstvu HBŽ ("Narodne novine HBŽ, broj 1/97 i 8/03), članka 1. Zakona o izmjenama Zakona o pravobraniteljstvu HBŽ (broj 01-0286.2/12 od 21. 12. 2012. god), a sukladno članku 98. Poslovnika Skupštine Hercegbosanske županije ("Narodne novine HBŽ" broj 8/03, 14/03, 1/04, 6/05 i 5/08) Skupština Hercegbosanske županije na sjednici održanoj dana 21. 12. 2012. god. donijela je ODLUKU o imenovanju Županijskog javnog pravobranitelja HBŽ Članak 1. Serafin Kelava, iz Livna, imenuje se za javnog pravobranitelja Hercegbosanske županije na mandat od 4 godine. Članak 2. Imenovani stupa na dužnost nakon davanja prisege pred predsjedateljem Skupštine Hercegbosanske županije. Članak 3. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije". Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegbosanska županija SKUPŠTNA Broj: 01-02-63.2/12 Tomislavgrad, 21. 12. 2012. godine Predsjednik Skupštine Stipo Pelivan v.r. *** Temeljem članka 99. i 100. Poslovnika o radu skupštine HBŽ ("Narodne novine HBŽ", broj: 8/03, 14/03, 1/04, 11/06, 5/08), Skupština Hercegbosanske županije na sjednici održanoj dana 21. 12. 2012. godine, donijela je ODLUKU o izmjeni Odluke o premiji-sudjelovanju osiguranih osoba u troškovima zdravstvene zaštite na teritoriju Hercegbosanske županije I. U Odluci o premiji - sudjelovanju osiguranih osoba u troškovima zdravstvene zaštite na teritoriju Hercegbosanske županije ("Narodne novine HBŽ", broj 4/07) , točka V. mijenja se i glasi: "U slučaju korištenja zdravstvene zaštite izvan Hercegbosanske županije, osigurana osoba plaća iznos neposrednog sudjelovanja utvrđen odlukom nadležnog tijela na čijem području je koristila zdravstvenu zaštitu, osim u zdravstvenim ustanovama gdje je Hercegbosanska županija osnivač ili suosnivač iste." II. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Narodnim novinama HBŽ" . Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegbosanska županija SKUPŠTNA Broj: 01-02-74.2/12 Tomislavgrad, 21. 12. 2012. godine Predsjednik Skupštine Stipo Pelivan v.r. *** VLADA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE Na temelju članka 19. stavak 1. i članka 20. stavak 2. Zakona o Vladi Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 2/96), a u svezi sa člankom 5. stavak 3. Uredbe o određivanju vlastitih prihoda, načina i rokova raspodjele ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 9/09), Vlada Hercegbosanske županije na sjednici održanoj 28. prosinca 2012. godine, donijela je
Naputak o načinu dostave obavijesti o cijenama i promjeni marži i cijena pojedinih proizvoda i usluga, radi praćenja i evidentiranja Kantona 10 Kanton 10 Službene novine Kantona 10 02/11 17.03.2011 marža,proizvod,usluge NAPUTAK o načinu dostave obavijesti o cijenama i promjeni marži i cijena pojedinih proizvoda i usluga, radi praćenja i evidentiranja 1. Ovim Naputkom propisuju se obveze gospodarskih društava te drugih pravnih i fizičkih osoba, sudionika u proizvodnji, prometu na veliko i prometu na malo te u pružanju usluga ( u daljnjem tekstu: društva i fizičke osobe), u pogledu načina i rokova dostavljanja obavijesti o cijenama te o promjeni marži i cijena pojedinih proizvoda i usluga, radi praćenja i evidentiranja ( u daljem tekstu: obrasci OPM i OPC). 2. Društva i fizičke osobe dužne su županijskom Ministarstvu gospodarsva dostavljati, radi evidencije, obavijesti o promijeni cijena i marži proizvoda i usluga određenih u članku 3. Odluke o mjerama neposredne kontrole cijena i marži određenih proizvoda i cijena usluga od interesa za županiju Hercegbosansku (u daljnjem tekstu; Odluka) i to za sljedeće prizvode i usluge; sve vrste brašna od merkantilne pšenice namjenjene za ljudsku prehranu, bez obzira na pakiranje; sve vrste kruha od brašna, žitarica od 250 grama pa naviše (osim peciva i posebnih pekarskih proizvoda); sve vrste mlijeka (pasterizirano, homogenizirano i sterilizirano, 1,5%, 2,8% i 3,2% mliječne masti; dječije hrane; dječjih pelena, te dostavljati obavijesti o promijeni cijena (evidenciji cijena) sljedećih proizvoda i usluga; sve vrste tjestenine; sve vrste peciva i ostalih pekarskih proizvoda; za sve vrste svježeg mesa i ribe; proizvode grafičke industrije; lokalne novine; prijevoz putnika između dvije ili više općina HBŽ-a; i usluga u oblasti obrazovanja i zdravstva. 3. Društva i fizičke osobe koje se bave prometom proizvoda i usluga iz članka 3. Odluke o mjerama neposredne kontrole cijena, dostavljaju obavijest o promijeni marži (stopa za pokriće troškova prometa na veliko i malo, obračunata na nabavnu cijenu). U obavijesti iz stavka 1. ove točke marža se iskazuje u postotku, za pojedinačni proizvod, odnosno kao stopa za cijelu podskupinu proizvoda ako se zaračunava isti postotak za sve proizvode te skupine ili podskupine. Obavijest iz ove točke dostavlja se županijskom Ministarstvu gospodarstva na obrascu OPM koji je sastavni dio ovog Naputka. 4. Društva i fizičke osobe iz točke 1. ovog Naputka podatke o promjeni cijena roba i usluga iz članka 2. Odluke o mjerama neposredne kontrole cijena i marži, dostavljaju županijskom Ministarstvu gospodarstva na Obrascu OPC, koji je sastavni dio ovog Naputka. 5. Obavijesti iz točaka 3. i 4. ovog Naputka, društva i fizičke osobe dužne su dostaviti u roku sedam dana prije početka primjene novih cijena odnosno marži. Propuštanjem dostave obavijesti prema ovom Naputku, društva i fizičke osobe čine prekršaj iz članka 8. Odluke o mjerama neposredne kontrole cijena i marži. Obavijesti prema ovom Naputku dostavlja se u tri primjerka, od kojih se; - jedan primjerak, nakon ovjere, vraća društvu odnosno fizičkoj osobi, kao potvrda o obavljenoj obvezi, - jedan primjerak se dostavlja mjerodavnoj inspekciji a - jedan primjerak ostaje u županijskom Ministarstvu gospodarstva. 6. Mjerodavna općinska tijela će sukladno odredbama članka 9. alineje 2. Zakona o kontroli cijena, odrediti, u okviru svoje nadležnosti, za koje proizvode, robe i usluge će pratiti promjenu cijena i marži. 7. Obavijesti o promijeni cijena proizvoda i usluga kao i marži dostavljat će u roku i na način kako je propisano ovim Naputkom. 8. Ovaj Naputak stupa na snagu idućeg dana od dana objave u Narodnim novinama Hercegbosanske županije.
Odluka o osnovicama, stopama, načinu obračunavanja i plaćanja sredstava za ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja Kantona 10 Kanton 10 Službene novine Kantona 10 07/10 05.08.2010 zdravstveno osiguranje 5. kolovoza 2010. NARODNE NOVINE Str. 311 - Broj 7 HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE ODLUKU o osnovicama, stopama, načinu obračunavanja i plaćanja sredstava za ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja Članak 1. Ovom Odlukom, sukladno odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine FBiH 30/97, 07/02 i 70/08), Zakona o doprinosima ( "Službene novine F BiH" broj 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 01/02, 17/06 i 14/08), Zakona o porezu na dohodak ("Službene novine F BiH" broj 10/08), Pravilnika o načinu obračunavanja i uplati doprinosa("Službene novine F BiH" broj 64/08 i 81108), te Pravilnika o načinu ostvarivanja zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zaštite osoba kojima je priznat izbjeglički status ili drugi vid međunarodne zaštite u BiH ("Službeni glasnik BiH" broj 24/07) se propisuje osnovica, način obračunavanja i plaćanja, te stope doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje. Članak 2. Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje prihod su Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije Livno. Članak 3. Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje obračunavaju se i plaćaju: 1. iz osobnih primanja i drugih prihoda osiguranika, 2. na isplaćena osobna primanja na teret poslodavca, 3. iz drugih izvora koje osiguravaju obveznici obračuna i uplate doprinosa, sukladno propisima iz djelokruga mirovinskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i osiguranja od neuposlenosti. Članak 4. Obračun i uplata doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje po stopi od 12,5 % vrši isplatitelj plaće i drugih osobnih primanja za: 1. obveznike koji su u radnom odnosu kod pravne ili fizičke osobe, a imaju prebivalište na području Hercegbosanske županije, 2. pripadnike Vojske BiH, pripadnike MUP-a F BiH i pripadnike DGS-a (Državna granična služba) čije je prebivalište na području Hercegbosanske županije, 3. pripadnike MUP-a Hercegbosanske županije, 4. obveznika koji je prekinuo rad zbog toga što ga je pravna osoba uputila na stručno usavršavanje ili poslijediplomski studij, 5. obveznika kojega pravna osoba, prije stupanja u radni odnos, uputi kao svog stipendista na praktičan rad, stručno osposobljavanje ili usavršavanje kod druge pravne osobe, 6. obveznika koji se nalazi na neplaćenom odsustvu, 7. obveznike koji profesionalno obavljaju funkcije i poslove u vjerskim i drugim registriranim udruženjima, 8. obveznike članove profesionalnih udruga, udruga građana, sportaša, sportskih saveza, koji se bave profesionalnom i drugom djelatnošću po osnovu koje ostvaruju prihod, 9. obveznika koji je zaposlen kod humanitarne organizacije, koja svoju djelatnost obavlja na području Hercegbosanske županije, Osnovica za obračun i uplatu doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje za obveznike iz toč. 1. do 9. je plaća uposlenog djelatnika, odnosno utvrđena naknada, s tim da osnovica plaće ne može biti manja od najniže plaće utvrđene u kolektivnom ugovoru ili drugom propisu izuzev obveznika koji su uposleni u rudnicima uglja, tekstilnoj, kožnoj i industriji obuće, te niskoakumulacijskim djelatnostima tradicionalno esnafskih zanata utvrđenim propisom županije gdje je osnovica jednaka umnošku prosječne plaće iz članka 6a stavak 2 Zakona o doprinosima i koeficijenta 0,25. 10.Obveznika koji je na teritoriju Hercegbosanske županije uposlen kod pravne ili fizičke osobe koja nema boravište na teritoriju Hercegbosanske županije, međunarodne organizacije i ustanove, strana diplomatska i konzularna predstavništva, ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno. Osnovica za obračun i uplatu doprinosa za ovu kategoriju obveznika je plaća koja ne može biti manja od: a) prosječne plaće zaposlenih u Federaciji BiH, u skladu sa člankom 6a stavak 2 Zakona o doprinosima, za radna mjesta sa srednjom stručnom spremom. Str. 312 - Broj 7 NARODNE NOVINE 5. kolovoza 2010. HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE b) dvostruke prosječne plaće, u skladu sa člankom 6a stavak 2 Zakona o doprinosima, za radna mjesta sa visokom stručnom spremom. c) trostruke prosječne plaće, u skladu sa člankom 6a stavak 2 Zakona o doprinosima, za postdiplomsku stručnu spremu. Članak 5. Obračun i uplata doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje po stopi od 4 % vrši isplatitelj naknada za: 1. obveznike za članstvo u predstavničkim tijelima vlasti skupštine, nadzornom odboru gospodarskog društva, upravnom odboru, upravnom vijeću i drugim odgovarajućim tijelima drugih pravnih osoba, povjerenstvu i odborima tih tijela, stečajni upravitelji, suci porotnici koji nemaju svojstvo zaposlenih na sudu, povremena djelatnost znanstvenika, stručnjaka, novinara, sudskih vještaka, trgovačkih putnika, akvizitera, sportskih sudaca i delegata i drugih djelatnosti koje se obavljaju uz neku samostalnu ili nesamostainu djelatnost. Osnovica za obračun i uplatu doprinosa je iznos dobivene naknade za izvršene poslove Članak 6. Za obveznike doprinosa na isplaćena osobna primanja na teret poslodavca obračunava i uplaćuje poslodavac: 1. za pravnu i fizičku osobu koja zapošljava djelatnike, za djelatnike i s njima izjednačene osiguranike po stopi od 4 % na ukupan iznos plaće i naknada iz čl. 6., toč. 1. do 10.,12 i članka 8 Zakona o doprinosima. Članak 7. Obračun i uplata doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje po stopi od 16,5 % vrše: 1) obveznici koji samostalno obavljaju gospodarsku, profesionalnu ili drugu djelatnost kao osnovno zanimanje. Osnovica za obračun i uplatu doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje za obveznike iz ove točke utvrđuje se ovisno od toga da li se sukladno Zakonu o porezu na dohodak utvrđuje dohodak temeljem poslovnih knjiga ili u paušalnom iznosu. Ako se dohodak utvrđuje temeljem poslovnih knjiga osnovica za obračun i uplatu doprinosa utvrđuje se kao: a) umnožak prosječne plaće iz članka 6a stavak 2 Zakona o doprinosima i koeficijenta 1,1- za slobodna zanimanja, b) umnožak prosječne plaće iz članka 6a stavak 2 Zakona o doprinosima koeficijenta 0,65-za samostalnu djelatnost obrta i srodne djelatnosti, c) umnožak prosječne plaće iz članka 6a stavak 2 Zakona o doprinosima i koeficijenta 0,35- za obveznike koji se bave poljoprivredom i šumarstvom kao osnovnim zanimanjem ili su svoje zemljište i šumu dali u zakup kao i obveznici koji su uzeli zemljište i šumu u zakup. Ako se dohodak utvrđuje u paušalnom iznosu osnovica za obračun i uplatu doprinosa utvrđuje se kao: a) umnožak prosječne plaće iz članka 6a stavak 2 Zakona o doprinosima i koeficijenta 0,55 za samostalne djelatnosti obrta i srodne djelatnosti ili samostalne djelatnosti slobodnog zanimanja. b) umnožak prosječne plaće iz članka 6a stavak 2 Zakona o doprinosima i koeficijenta 0,25 za samostalnu djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu. Članak 8. Vlada F BiH, sukladno čl. 10 točka 4 i članka 7 stav 4 Zakona o doprinosima, na prijedlog ministra financija i nositelja osiguranja, utvrđuje osnovicu, stopu i način obračunavanja i uplate doprinosa iz čl. 3., toč. 1. ove Odluke za: 1) obveznika koji je kao šef diplomatskog ili konzularnog predstavništva ili kao diplomatski ili konzularni djelatnik zaposlen u domaćem diplomatskom ili konzularnom predstavništvu ili inozemstvu, ako se na ta primanja ne plaća doprinos u zemlji u kojoj je zaposlen, 2) obveznika kojeg je pravna ili fizička osoba kod kojeg je u radnom odnosu uputila na rad ili stručno usavršavanje u inozemstvo, ako nije obvezno osigurana po propisima države u koju je upućen ili ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno, 5. kolovoza 2010. NARODNE NOVINE Str. 313 - Broj 7 HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE 3) obveznika koji je zaposlen u inozemstvu kod inozemnog poslodavca, ako nije obvezno osiguran kod inozemnog nositelja osiguranja, 4) obveznika na radu u kućanstvu obveznika koji se nalazi na radu u inozemstvu, ako je državljanin FBiH, 5) obveznika upućena u inozemstvo u sklopu međunarodne prosvjetne, tehničke i kulturne suradnje, 6) obveznika zaposlenog u inozemstvu kod inozemnog poslodavca, čiji članovi obitelji (supružnici i djeca) nisu zdravstveno osigurani kod inozemnog nositelja osiguranja, a prije odlaska u inozemstvo su bili zdravstveno osigurani. Članak 9. Obračun i uplata doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje po stopi od 5 % vrši se za. 1) osobe kojima je priznat izbjeglički status pravomoćnom odlukom Ministarstva sigurnosti BiH, a na temelju članka 72 i 76 Zakona. 2) osobe kojima je u postupku azila priznato pravo na privremeni boravak iz humanitarnih razloga pravomoćnom odlukom Ministarstva sigurnosti BiH,a na temelju članka 35 stavak d i članka 79 Zakona. 3) osobe kojima je izbjeglički status priznat sukladno sa člankom 100 Zakona i članka 45 Pravilnika o azilu u BiH. Osnovica za obračun i uplatu doprinosa za osobe prema ovome članku je prosječna mjesečna bruto plaća uposlenih u BiH, a prema posljednjoj objavi podataka Agencije za statistiku BiH. Obveznik uplate je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH. Sva prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja imaju i članovi uže obitelji odnosno djeca i supružnici. Članak 10. Obračun i uplata doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje po stopi od 10% vrši se za: 1) obveznike korisnike mirovine, s prebivalištem na području Hercegbosanske županije, koji pravo na mirovinu ostvaruju isključivo kod inozemnog nositelja osiguranja, a nisu zdravstveno osigurani kod inozemnog nositelja osiguranja. Osnovica za obračun i uplatu doprinosa obveznika iz toč. 1. ovog članka je utvrđeni iznos mirovine, a obračun i uplatu vrši korisnik mirovine ili invalidnine. Članak 11. Obračun i uplata doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje po stopi od 10 % vrši nadležni nositelj mirovinskog i invalidskog osiguranja za: 1. korisnike mirovina i korisnike drugih prava po osnovu mirovinskog i invalidskog osiguranja. Osnovica za obračun i uplatu doprinosa je iznos mirovine odnosno naknade. 2. korisnike mirovina s prebivalištem u Hercegbosanskoj županiji, koji pravo na mirovinu ostvaruju od inozemnog nositelja osiguranja i Federalnog zavoda MIO/PIO Mostar. Osnovica za obračun i uplatu doprinosa iz točke 2 ovog članka je iznos veće mirovme. Članak 12. Obračun i uplatu doprinosa za zdravstveno osiguranje po stopi od 1 % vrši: 1) Zavod za zapošljavanje - za nezaposlene osobe iz čl. 19., toč. 12., 13. i 14. Zakona o zdravstvenom osiguranju, 2) nadležno tijelo uprave FBiH - za učenike i studente vojnih škola, policijskih škola i akademija, 3) nadležno županijsko odnosno općinsko tijelo uprave - za socijalno ugrožene osobe koje nisu osigurane po drugom osnovu, 4) nadležno županijsko tijelo uprave mjerodavno za poslove socijalne i dječje zaštite: - za djecu od rođenja do polaska u osnovnu školu koja nisu osigurana po drugom osnovu, a sukladno članku 19 točka 13a Zakona o zdravstvenom osiguranju. - za osobe nakon navršenih 65 godina života koja nisu zdravstveno osigurana po drugom osnovu, a sukladno članku 19 točka 13b Zakona o zdravstvenom osiguranju. 5) nadležno županijsko odnosno općinsko tijelo uprave - za osobe sa prebivalištem u Hercegbosanskoj županiji kojima je priznato pravo ratnog, mirnodopskog ili civilnog invalida, odnosno status korisnika obiteljske invalidnine, obitelji poginulih braniteStr. 314 - Broj 7 NARODNE NOVINE 5. kolovoza 2010. HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE lja i raseljene osobe, suglasno pozitivnim propisima, ako nisu zdravstveno osigurani po drugom osnovu. Osnovica za obračun i uplatu doprinosa za obveznike iz toč. 1. do 5. ovog članka je prosječna mjesečna plaća zaposlenih u FBiH, a sukladno članku 6a stavak 2 Zakona o doprinosima. Članak 13. Obračun i uplatu doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje po stopi od 1 % vrši: 1. nadležno županijsko tijelo uprave - za učenike odnosno studente koji nisu osigurani po drugom osnovu, 2. nadležno županijsko tijelo uprave - za osobe na redovitom služenju vojnog roka, 3. Centar za socijalni rad - za osobe koje primaju stalnu novčanu pomoć. Osnovica za obračun i uplatu doprinosa za obveznike iz toč. 1. do 3. ovog članka je prosječna mjesečna plaća zaposlenih u FBiH, a sukladno članku 6a stavak 2 Zakona o doprinosima. Članak 14. Nadležni županijsko tijelo uprave vrši obračun i uplatu doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje za djelatnice koje se nalaze na porodiljskom odsustvu po stopi od 23,91 % na iznos isplaćene naknade plaće. Članak 15. Obračun i uplata doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje za osobe iz čl. 24., toč. 1., 2. i 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju određuje se u paušalnom iznosu od 2 KM dnevno po osobi. Uplatu doprinosa iz prethodnog stavka vrši nadležni županijsko odnosno općinsko tijelo uprave. Članak 16. Obračun i uplata doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje po stopi od 10 % vrši se za: 1. osobe koje se prijave na osobno zdravstveno osiguranje, a nisu osigurani po nekom drugom osnovu i imaju sredstva za izdržavanje. Osnovica za obračun i uplatu doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje iz ovog članka je prosječna plaća iz članka 6a stav 2 Zakona o doprinosima. Nositelj osobnog zdravstvenog osiguranja i članovi uže obitelji ostvaruju prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja kao i ostali osiguranici Zavoda. Navedeno pravo počinje teći danom prijave i uplatom utvrđenih obveza unatrag šest mjeseci Članak 17. Obračun i uplata doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje vrše osobe upisane u registar poljoprivrednih gospodarstava u paušalnom iznosu od 30 KM mjesečno. Sva prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja imaju i članovi uže obitelji odnosno djeca i supružnici. Članak 18. Obračun i uplata doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje po stopi od 5% vrše crkvenovjerske institucije za: 1. osobe koje obavljaju crkveno-vjerske poslove u vjerskim zajednicama, a nisu u radnom odnosu. Osnovica za obračun i uplatu doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje je prosječna plaća iz članka 6a stavak 2 Zakona o doprinosima. Odredbe ovoga članka vrijede do donošenja propisa na državnoj razini sukladno Zakonu o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u BiH ("Službeni glasnik BiH" broj 5/04) i Naputkom o provedbi zakona o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica ("Službeni glasnik BiH" broj 83/06). Članak 19. Obračun, obustava i uplata doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje, kao i kontrola obračuna i uplate doprinosa, vrše se na način i po postupku uređenom Zakonom o doprinosima ("Službene novine FBiH" 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 01/02, 17/06 i 14/08) i Pravilnika o načinu obračunavanja i uplate doprinosa ("Službene novine F BiH", broj 64/08)
Pravilnik o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad, zbog bolesti ili povrede Kantona 10 Kanton 10 Službene novine Kantona 10 04/05 25.05.2005 rad,bolest,spriječenost za rad Str. 86 - Broj 4 NARODNE NOVINE 25. svibnja 2005. HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE Temeljem čl. 99. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Sl. novine F BiH ", br. 30/97 i 7/02 ) i čl. 11. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije Livno, Upravno vijeće Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije Livno, na sjednici od 30. 03. 2005. godine donosi PRAVILNIK o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad, zbog bolesti ili povrede Članak 1. Ovim Pravilnikom u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju utvrđuju se stručni organi, postupak i kriterij za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad zbog bolesti ili povrede ( u daljem tekstu: privremena spriječenost za rad) osiguranika obveznog zdravstvenog osiguranja, vršenje nadzora za vrijeme trajanja privremene spriječenosti za rad i druga pitanja od značaja i u svezi sa utvrđivanjem privremene spriječenosti za rad. Članak 2. Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se u županijskom Zavodu zdravstvenog osiguranja, zdravstvenim ustanovama u radu stručnih organa za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad u prvom i drugom stupnju, u poduzećima i ustanovama i drugim oblicima organiziranja, kod radnika koji samostalno obavljaju djelatnost osobnim radom sredstvima u svojini građana, kod radnika koji svojim radom, samostalno u vidu zanimanja obavljaju profesionalnu djelatnost (u daljem tekstu: pravne i fizičke osobe), na području Hercegbosanske županije (u daljem tekstu: županija). Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se i na radnike na privremenom radu u inozemstvu kada se za vrijeme boravka na području županije ukaže potreba za utvrđivanjem privremene spriječenosti za rad. Članak 3. Privremenu spriječenost za rad utvrđuju stručni organi izabrani odnosno formirani u skladu sa odredbama ovog Pravilnika. Zdravstvene ustanove su dužne poduzimati sve potrebne mjere u cilju postizanja odgovarajućeg stupnja stručnosti, objektivnosti, efikasnosti i racionalnosti kod utvrđivanja privremene spriječenosti za rad. U svezi sa obavljanjem poslova iz stavka 1. ovog članka, zdravstvene ustanove ostvaruju suradnju sa pravnim i fizičkim osobama. Članak 4. Privremena spriječenost za rad utvrđuje se pregledom osiguranika, uvidom u medicinsku i drugu dokumentaciju, te davanjem nalaza, ocjene i mišljenja. II Zdravstvene ustanove i stručni organi za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad Članak 5. Privremena spriječenost za rad osiguranika utvrđuje se u zdravstvenoj ustanovi primarne zdravstvene zaštite odnosno u privatnoj praksi (u daljem tekstu: zdravstvene ustanove), sa kojom je županijski Zavod za zdravstveno osiguranja zaključio Ugovor o pružanju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Privremena spriječenost za rad osiguranika utvrđuje se u zdravstvenoj ustanovi iz stavka 1. ovog članka u mjestu prebivališta osiguranika. Privremena spriječenost za rad osiguranika koji izvode radove izvan sjedišta organizacije u kojoj su uposleni, utvrđuju se u zdravstvenoj ustanovi iz stavka 1. ovog članka na čijem se području izvode radovi. Zdravstvena ustanova iz stavka 3. ovog članka dužna je pridržavati se odredbi članka 13. ovog Pravilnika. 25. svibnja 2005. NARODNE NOVINE Str. 87 - Broj 4 HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE Članak 6. Privremenu spriječenost za rad osiguranika u prvom stupnju utvrđuje doktor medicine primarne zdravstvene zaštite koga je taj osiguranik izabrao u skladu sa odredbom članka 55. stavak 1. Zakona o zdravstvenom osiguranju i odredbama općeg akta iz članka 64. stavka 5. Zakona o zdravstvenom osiguranju (u daljem tekstu: izabrani doktor medicine primarne zdravstvene zaštite ). Članak 7. Privremenu spriječenost za rad osiguranika u drugom stupnju utvrđuje liječnička komisija županijskog Zavoda za zdravstveno osiguranje. Liječnička komisija iz stavka 1. ovog članka u svom sastavu ima najmanje tri člana i tri zamjenika. U sastavu liječničke komisije iz stavka 1. ovog članka ne mogu biti doktori medicine koji su u konkretnom slučaju dali nalaz, ocjenu i mišljenje u prvom stupnju. Nalaz, ocjena i mišljenje liječnička komisija može dati samo kada radi u punom sastavu. Nalaz, ocjena i mišljenje daje se većinom glasova članova liječničke komisije. Član liječničke komisije može izdvojiti mišljenje, s tim da ga pismeno obrazloži. Liječničkom komisijom rukovodi i za njen rad odgovara predsjednik komisije. Članak 8. Liječničku komisiju za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad u drugom stupnju formira Upravno vijeće županijskog Zavoda za zdravstveno osiguranje odlukom kojom utvrđuje njen sastav, imenuje predsjednika, članove i zamjenike, određuje vrijeme za koje se imenuju i visinu naknade za obavljanje poslova i druga pitanja od značaja za zakonito, pravilno i blagovremeno utvrđivanje privremene spriječenosti za rad u drugom stupnju. Liječnička komisija iz stavka 1. ovog članka formira se za područje županijskog Zavoda za zdravstveno osiguranje. III Postupak utvrđivanja privremene spriječenosti za rad Članak 9. Izabrani doktor medicine u prvostupanjskom postupku: 1. ocjenjuje sposobnost za rad osiguranika u slučaju bolesti, ili povrede i ovisno od toga odlučuje o potrebi utvrđivanja privremene spriječenosti za rad i njenom trajanju; 2. utvrđuje privremenu spriječenost za rad zbog bolesti i komplikacija prouzrokovanih trudnoćom i porođajem; 3. utvrđuje privremenu spriječenost za rad zbog transplantacije živog tkiva i organa u korist druge osobe; 4. utvrđuje potrebu odsustvovanja sa rada zbog trudnoće i porođaja prema stupnju trudnoće na osnovu nalaza ginekologa i daje mišljenje o potrebi produženja rada sa skraćenim radnim vremenom; 5. utvrđuje potrebu odsustvovanja sa rada zbog njege člana uže obitelji; 6. utvrđuje da li je bolesniku upućenom na zdravstveni pregled, ili liječenje u drugo mjesto potreban pratilac; 7. utvrđuje potrebu izoliranja osiguranika kao kliconoše, ili zbog zarazne bolesti u njegovoj sredini; 8. daje mišljenje o činjenicama iz članka 45. stavka 1. Zakona o zdravstvenom osiguranju. Str. 88 - Broj 4 NARODNE NOVINE 25. svibnja 2005. HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE Članak 10. U slučaj da se zdravstveno stanje osiguranika poboljša u toku trajanja privremene spriječenosti za rad, izabrani doktor medicine utvrdit će prestanak privremene spriječenosti za rad i uputiti osiguranika na rad. Članak 11. U slučaju kada je osiguranik teško obolio, kada je nepokretan, ili teže pokretljiv, a nije na bolničkom liječenju, izabrani doktor medicine može, na osnovu prijedloga doktora medicine koji osiguraniku pruža zdravstvenu zaštitu i na osnovu podnesene i druge dokumentacije, utvrditi privremenu spriječenost za rad bez prisustva osiguranika. U slučaju iz stavka 1. ovog članka izabrani doktor medicine postupit će shodno sa odredbama članka 13. ovog Pravilnika. Članak 12. Ako se u postupku utvrđivanja privremene spriječenosti za rad ukaže potreba, izabrani doktor medicine može u cilju pravilnog i potpunog utvrđivanja bitnih činjenica zahtijevati učešće stručnih suradnika iz drugih oblasti i iz drugih organizacija. Članak 13. Izabrani doktor medicine odnosno liječnička komisija dužni su za svaki slučaj utvrđivanja privremene spriječenosti za rad dati nalaz, ocjenu i mišljenje i sačiniti izvještaj o njenom trajanju ( doznaka). Ocjena o utvrđivanju privremene spriječenosti za rad osiguranika treba da bude potpuna, obrazložena i u skladu sa medicinskom i drugom dokumentacijom koja je bila osnov za davanje ocjene i da sadrži pouku o pravnom lijeku. Ocjena i izvještaj iz stavka 1. ovog članka sačinjava se u četiri primjerka od kojih se jedan (original) izdaje osiguraniku, drugi primjerak se dostavlja pravnoj ili fizičkoj osobi kod koje je osiguranik zaposlen, treći županijskom Zavodu za zdravstveno osiguranje, dok se četvrti zadržava u dokumentaciji zdravstvene ustanove. Izvještaj o trajanju privremene spriječenosti za rad (doznaka) županijskom Zavodu za zdravstveno osiguranje dostavlja se u roku od tri (3) dana od dana izvršenog pregleda odnosno davanja nalaza, ocjene i mišljenja izabranog doktora medicine. Podaci o utvrđenoj privremenoj spriječenosti za rad upisuju se u zdravstveni karton osiguranika. Članak 14. U slučaju kada privremena spriječenost za rad traje neprekidno, ili u prekidima ukupno 12 mjeseci za istu bolest u toku dvije kalendarske godine, izabrani doktor medicine obvezan je podnijeti prijedlog za utvrđivanje postojanja invalidnosti kod tog osiguranika nadležnom organu mirovinskog i invalidskog osiguranja u skladu sa propisima. Osiguranik iz stavka 1. ovog članka ima pravo na naknadu plaće na teret sredstava Županijskog zavoda za zdravstveno osiguranje do navršenih 14 mjeseci neprekidnog trajanja privremene spriječenosti za rad. Članak 15. Ako nije zadovoljan nalazom, ocjenom i mišljenjem prvostupanjskog stručnog organa, osiguranik ima pravo podnijeti prigovor drugostupanjskom stručnom organu odmah, a najkasnije u roku od 48 sati od vremena izvršenog pregleda odnosno davanja nalaza, ocjene i mišljenja. Prigovor iz stavka 1. ovog članka u roku od 48 sati od vremena saopćenja nalaza ocjene i mišljenja, mogu podnijeti: - pravna ili fizička osoba, ako je prvostupanjski stručni organ utvrdio privremenu spriječenost za rad u trajanju za koje se naknada plaće isplaćuje na teret sredstva te pravne ili fizičke osobe; 25. svibnja 2005. NARODNE NOVINE Str. 89 - Broj 4 HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE - kontrolor županijskog Zavoda za zdravstveno osiguranje, ako je prvostupanjski stručni organ utvrdio privremenu spriječenost za rad u slučajevima i u trajanju za koje se naknada plaće isplaćuje na teret sredstava županijskog Zavoda za zdravstveno osiguranje. Prigovor se podnosi pismeno, ili usmeno na zapisnik u zdravstvenoj ustanovi i odmah dostavlja drugostupanjskom stručnom organu. Članak 16. Drugostupanjski stručni organ povodom prigovora iz članka 15. stavka 1. i 2. ovog Pravilnika, može nalaz, ocjenu i mišljenje prvostupanjskog stručnog organa potvrditi odnosno izmijeniti djelomično ili u cijelosti. Drugostupanjski stručni organ daje nalaz, ocjenu i mišljenje po obavljenom pregledu osiguranika, nakon uvida i eventualne dopune medicinske i druge dokumentacije. Postupak rješavanja prigovora iz članka 15. stavka 1. i 2. ovog Pravilnika, drugostupanjski stručni organ dužan je sprovesti u roku od osam dana od dana podnošenja prigovora. Članak 17. Nalaz, ocjena i mišljenje prvostupanjskog stručnog organa, ako u roku iz članka 15. ovog Pravilnika nije podnesen prigovor, i nalaz, ocjena i mišljenje koje je drugostupanjski stručni organ dao povodom prigovora, konačni su. O ocjeni drugostupanjskog stručnog organa obavijestit će se pismeno osiguranik, prvostupanjski stručni organ, pravna ili fizička osoba kod koje je osiguranik uposlen i županijski Zavod za zdravstveno osiguranje. IV Kriteriji za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad Članak 18. Prvostupanjski i drugostupanjski stručni organi prilikom utvrđivanja privremene spriječenosti za rad, primjenjuju Kriterije dijagnostičkog postupka i ocjene privremene spriječenosti za rad zbog bolesti ili povrede. Kriteriji iz stavka 1. ovog članka sastavni su dio ovog Pravilnika. Članak 19. Privremena spriječenost za rad zbog njege člana obitelji i njeno trajanje utvrđuju se na osnovu prijedloga doktora medicine - specijalista iz zdravstvene ustanove koja oboljelom članu uže obitelji pruža zdravstvenu zaštitu odnosno u kojoj se obavljaju kontrolni pregledi. Trajanje privremene spriječenosti za rad iz stavka 1. ovog članka, utvrđuje se: - u slučaju cerebralne paralize - do 6 mjeseci; - u slučaju luksacije kukova - do tri mjeseca; V Nadzor za vrijeme trajanja privremene spriječenosti za rad Članak 20. Za vrijeme privremene spriječenosti za rad osiguranika, pravna ili fizička osoba kod koje je osiguranik uposlen odnosno kontrolor županijskog Zavoda za zdravstveno osiguranje vrše nadzor. Pravna odnosno fizička osoba vrši nadzor za vrijeme privremene spriječenosti za rad za koje ono isplaćuje naknadu plaće osiguraniku na teret svojih sredstava. Kontrolor županijskog Zavoda za zdravstveno osiguranje vrši nadzor u slučajevima odnosno za vrijeme privremene spriječenosti za rad za koje naknadu plaće isplaćuje taj Zavod. Nadzor iz stavka 1. i 3. ovog članka provodi se na način uređen općim aktom koga donosi nadležni organ pravne ili fizičke osobe odnosno županijskog Zavoda za zdravstveno osiguranje. Str. 90 - Broj 4 NARODNE NOVINE 25. svibnja 2005. HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE Članak 21. Sve fizičke i pravne osobe obvezne su dostaviti Županijskom zavodu za zdravstveno osiguranje Zahtjev za povrat isplaćene naknade osiguranoj osobi, shodno članku 42. stavka 3. do 5. Zakona o zdravstvenom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine, najkasnije 50 dana od dana izvršenog pregleda odnosno davanja nalaza, ocjene i mišljenja izabranog doktora medicine, a za slučajeve iz članka 42. stavak 1. i 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine po završetku privremene spriječenosti za rad, odnosno ako privremena spriječenost za rad traje dulje vremena, najkasnije do 20-tog u mjesecu za protekli mjesec. VI Kontrola i suradnja u svezi sa utvrđivanjem privremene spriječenosti za rad Članak 22. Zdravstvene ustanove iz članka 5. stavka 1. ovog Pravilnika sprovode stručnu kontrolu rada stručnih organa za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad. Organiziranje i sprovođenje kontrole iz stavka 1. ovog članka zdravstvena ustanova uređuje općim aktom. Članak 23. Zdravstvene ustanove iz članka 5. stavka 1. ovog Pravilnika najmanje jedanput godišnje podnose izvještaj u svezi sa problematikom utvrđivanja privremene spriječenosti za rad županijskom Zavodu za zdravstveno osiguranje, pravnim i fizičkim osobama. Članak 24. Županijski Zavod za zdravstveno osiguranje, pravna ili fizička osoba mogu zahtijevati da zdravstvena ustanova iz članka 5. stavka 1. ovog Pravilnika, podnese poseban izvještaj o pojedinačnim slučajevima utvrđivanja privremene spriječenosti za rad, ako postoji osnovana sumnja da je privremena spriječenost za rad osiguranika utvrđena suprotno odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju i odredbama ovog Pravilnika. Članak 25. Zdravstvena ustanova dužna je primjedbe županijskog Zavoda za zdravstveno osiguranje, pravnih ili fizičkih osoba date na rad stručnih organa za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad, uzeti u razmatranje i o svom stavu izvijestiti podnositelja. Članak 26. Županijski Zavod za zdravstveno osiguranje može da cijeni stručne ocjene u poslovima utvrđivanja privremene spriječenosti za rad osiguranika, i da u tom cilju formira posebnu komisiju sastavljenu od doktora medicine odgovarajućih specijalnosti za utvrđivanje kvalitete rada. Komisija iz stavka 1. ovog članka, nakon ostvarenog uvida, podnosi županijskom Zavodu za zdravstveno osiguranje izvještaj o svim bitnim pitanjima i pojavama koje su od utjecaja na zakonito, stručno, pravilno i blagovremeno utvrđivanje privremene spriječenosti za rad. Članak 27. Županijski Zavod za zdravstveno osiguranje, pravne i fizičke osobe i zdravstvene ustanove iz članka 5. stavka 1. ovog Pravilnika surađuju i međusobno se obavještavaju o svim pitanjima bitnim za zakonito, pravilno i blagovremeno ostvarivanje prava osiguranika uređenih ovim pravilnikom. Članak 28. Odredbe članka 22,23,24,25 i 26 ovog Pravilnika primjenjuje se i u svezi sa radom drugostupanjskog stručnog organa za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad. VII Prijelazne i završne odredbe Članak 29. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana donošenja i objavit će se u "Narodnim 25. svibnja 2005. NARODNE NOVINE Str. 91 - Broj 4 HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE novinama Hercegbosanske županije", a primjenjivat će se do donošenja Pravilnika o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad, zbog bolesti ili povrede, od strane Vlade F BiH, u skladu sa čl. 55. stavka 7. Zakona o zdravstvenom osiguranju
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorijama Kantona 10 Kanton 10 Službene novine Kantona 10 03/05 25.04.2005 SN Kantona 10 02/04 obrt Str. 74 - Broj 3 NARODNE NOVINE 25. travnja 2005. HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE "Na temelju članka 8. stavka 4. Zakona o obrtu ("Narodne novine Hercegbosanske županije" broj 01/05.) i članka 21. Zakona o Županijskoj upravi ("Narodne novine Hercegbosanske županije" broj 04/98.) ministar gospodarstva po prethodno pribavljenoj suglasnosti Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša HBŽ-a broj: 07-23-01-01/04 od 10.02.2004. godine". Članak 2. Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u "Narodnom novinama Hercegbosanske županije". Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegbosanska županija MINISTARSTVO GOSPODARSTVA Broj: 05-01-02-138/05 Livno, ožujka 2005. godine Ministar Anto Matić *** Na temelju članka 8. stavak 4. Zakona o obrtu ("Narodne novine Hercegbosanske županije" broj: 01/05.) i članka 21. Zakona o županijskoj upravi ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 04/98.) ministar gospodarstva donosi PRAVILNIK o izmjenama Pravilnika o djelatnostima koje se mogu obavljati kao sezonski obrti Članak 1. Preambula Pravilnika o djelatnostima koje se mogu obavljati kao sezonski obrti ("Narodne novine Hercegbosanske županije" broj 02/04.) mijenja se i glasi: "Na temelju članka 8. stavka 4. Zakona o obrtu ("Narodne novine Hercegbosanske županije" broj 01/05.) i članka 21. Zakona o Županijskoj upravi ("Narodne novine Hercegbosanske županije" broj 04/98.) ministar gospodarstva po prethodno pribavljenoj suglasnosti Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša HBŽ-a broj: 07-23-01-01/04 od 10. 02. 2004. godine". Članak 2. Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u "Narodnom novinama Hercegbosanske županije". Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegbosanska županija MINISTARSTVO GOSPODARSTVA Broj: 05-01-02-138/05 Livno, ožujka 2005. godine Ministar Anto Matić *** Na temelju članka 8. stavak 3. Zakona o obrtu ("Narodne novine Hercegbosanske županije" broj: 01/05.) i članka 21. Zakona o županijskoj upravi ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 04/98.) ministar gospodarstva donosi PRAVILNIK o izmjenama Pravilnika o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorima Članak 1. Preambula Pravilnika o djelatnostima koje se mogu obavljati kao sezonski obrti ("Narodne novine Hercegbosanske županije" broj 02/04.) mijenja se i glasi: "Na temelju članka 8. stavka 3. Zakona o obrtu ("Narodne novine Hercegbosanske županije" broj 01/05.) i članka 21. Zakona o Županijskoj upravi ("Narodne novine Hercegbosanske županije" broj 04/98.) ministar gospodarstva po prethodno pribavljenoj suglasnosti Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša HBŽ-a broj: 07-23-01-01/04 od 10. 02. 2004. godine". Članak 2. Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u "Narodnom novinama Hercegbosanske županije". 25. travnja 2005. NARODNE NOVINE Str. 75 - Broj 3 HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegbosanska županija MINISTARSTVO GOSPODARSTVA Broj: 05-01-02-138/05 Livno, ožujka 2005. godine Ministar Anto Matić *** KANTONALNI SUD U LIVNU Na temelju članka 72. Zakona o sudovima HBŽ ("Narodne novine HBŽ", broj 1/97 i 10/02) i članka 3. i 6. Pravilnika o uvjetima za obavljanje poslova sudskog tumača u Hercegbosanskoj županiji, dana 15. 03. 2005. godine, donio je sljedeće RJEŠENJE I. Ivana Maglica kći Stipina iz Livna, postavlja se za stalnog sudskog tumača za engleski jezik za područje Kantonalnog suda Kantona 10 Livno. Poslove prevoditelja imenovani tumač može obavljati i izvan područja Kantona. II. Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije". KANTONALNI SUD U LIVNU Broj: SU-82/05 Datum, 15. 03. 2005. godine Predsjednik suda Nedim Begić
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obrtima koji se mogu obavljati izvan poslovnih i stambenih prostorija Kantona 10 Kanton 10 Službene novine Kantona 10 03/05 25.04.2005 SN Kantona 10 02/04 obrt 25. travnja 2005. NARODNE NOVINE Str. 73 - Broj 3 HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE - Zakon o javnim okupljanjima ("Narodne novine Hercegbosanske županije" broj 13/98), - Zakon o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 11/99), - Naputak o ustrojstvu i metodologiji djelatnosti na sektoru (sektorizacija PU), broj 02-1-02-10/98 od 20.08.1998. godine, - Naputak o obnašanju poslova operativnog dežurstva Ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske županije, broj 02-1-02-14/98 od 28.08.1998. godine, - Instrukcija o žurnom, tekućem i povremenom izvješćivanju u Ministarstvu unutarnjih poslova Hercegbosanske županije i pripadajućim ustrojbenim jedinicama PU, broj 02-1-29-64/98 od 20.01.1998. godine, - Naputak o pružanju zaštite državnim tijelima, javnim poduzećima i drugim pravnim osobama koje vrše javne ovlasti, broj: 02-1-21-5/98 od 29.06.1998. godine, - Instrukcija o naplati novčane kazne na licu mjesta, broj: 02-3/1-054-237/99 od 29.12.1999. godine, - Naputak za obavljanje očevida prometnih nezgoda, broj 02-1-021-6/99 od 15.03.1999. godine, V - PROPISI IZ OBLASTI UPRAVNIH POSLOVA a) Gradivo - državljanstvo Bosne i Hercegovine i Federacije BiH, - putne isprave Bosne i Hercegovine, - nabavka, držanje i nošenje oružja i streljiva, - građanska stanja, - javna okupljanja, - vozačke dozvole, - registriranje vozila, - osobne iskaznice, - prebivalište i boravište državljana BiH, - jedinstveni matični broj. a) Pravni izvori - Zakon o državljanstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 13/99, 6/03 i 14/03), - Zakon o državljanstvu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 43/01), - Zakon o putnim ispravama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 4/97, 1/99, 9/99, 27/00, 32/00, 19/01 i 47/04), - Zakon o nabavci, držanju i nošenju oružja i streljiva ("Narodni list HR H-B" broj 13/94), - Uredba sa zakonskom snagom o matičnim knjigama ("Službeni list R BiH", broj 20/92), - Zakon o javnim okupljanjima ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 13/98), - Pravilnik o postupku i načinu izdavanja vozačke dozvole u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 8/03), - Pravilnik o registriranju vozila na motorni pogon i priključnih vozila ("Narodne novine Hercegbosanske županije" broj 10/98), - Zakon o osobnoj iskaznici državljana BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 32/01), - Zakon o prebivalištu i boravištu državljana BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 32/01), Zakon o jedinstvenom matičnom broju ("Službeni glasnik BiH", broj 32/01). *** MINISTARSTVO GOSPODARSTVA Na temelju članka 8. stavak 4. Zakona o obrtu ("Narodne novine Hercegbosanske županije" broj: 01/05.) i članka 21. Zakona o županijskoj upravi ("Narodne novine Hercegbosanske županije" broj 04/98.) ministar gospodarstva donosi PRAVILNIK o izmjenama Pravilnika o obrtima koji se mogu obavljati izvan poslovnih i stambenih prostorija Članak 1. Preambula Pravilnika o djelatnostima koje se mogu obavljati kao sezonski obrti ("Narodne novine Hercegbosanske županije" broj 02/04.) mijenja se i glasi: Str. 74 - Broj 3 NARODNE NOVINE 25. travnja 2005. HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE "Na temelju članka 8. stavka 4. Zakona o obrtu ("Narodne novine Hercegbosanske županije" broj 01/05.) i članka 21. Zakona o Županijskoj upravi ("Narodne novine Hercegbosanske županije" broj 04/98.) ministar gospodarstva po prethodno pribavljenoj suglasnosti Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša HBŽ-a broj: 07-23-01-01/04 od 10.02.2004. godine". Članak 2. Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u "Narodnom novinama Hercegbosanske županije". Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegbosanska županija MINISTARSTVO GOSPODARSTVA Broj: 05-01-02-138/05 Livno, ožujka 2005. godine Ministar Anto Matić *** Na temelju članka 8. stavak 4. Zakona o obrtu ("Narodne novine Hercegbosanske županije" broj: 01/05.) i članka 21. Zakona o županijskoj upravi ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 04/98.) ministar gospodarstva donosi PRAVILNIK o izmjenama Pravilnika o djelatnostima koje se mogu obavljati kao sezonski obrti Članak 1. Preambula Pravilnika o djelatnostima koje se mogu obavljati kao sezonski obrti ("Narodne novine Hercegbosanske županije" broj 02/04.) mijenja se i glasi: "Na temelju članka 8. stavka 4. Zakona o obrtu ("Narodne novine Hercegbosanske županije" broj 01/05.) i članka 21. Zakona o Županijskoj upravi ("Narodne novine Hercegbosanske županije" broj 04/98.) ministar gospodarstva po prethodno pribavljenoj suglasnosti Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša HBŽ-a broj: 07-23-01-01/04 od 10. 02. 2004. godine". Članak 2. Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u "Narodnom novinama Hercegbosanske županije". Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegbosanska županija MINISTARSTVO GOSPODARSTVA Broj: 05-01-02-138/05 Livno, ožujka 2005. godine Ministar Anto Matić *** Na temelju članka 8. stavak 3. Zakona o obrtu ("Narodne novine Hercegbosanske županije" broj: 01/05.) i članka 21. Zakona o županijskoj upravi ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 04/98.) ministar gospodarstva donosi PRAVILNIK o izmjenama Pravilnika o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorima Članak 1. Preambula Pravilnika o djelatnostima koje se mogu obavljati kao sezonski obrti ("Narodne novine Hercegbosanske županije" broj 02/04.) mijenja se i glasi: "Na temelju članka 8. stavka 3. Zakona o obrtu ("Narodne novine Hercegbosanske županije" broj 01/05.) i članka 21. Zakona o Županijskoj upravi ("Narodne novine Hercegbosanske županije" broj 04/98.) ministar gospodarstva po prethodno pribavljenoj suglasnosti Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša HBŽ-a broj: 07-23-01-01/04 od 10. 02. 2004. godine". Članak 2. Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u "Narodnom novinama Hercegbosanske županije".
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o djelatnostima koje se mogu obavljati kao sezonski obrti Kantona 10 Kanton 10 Službene novine Kantona 10 03/05 25.04.2005 SN Kantona 10 02/04 obrt,sezonski obrt PRAVILNIK o izmjenama Pravilnika o djelatnostima koje se mogu obavljati kao sezonski obrti Članak 1. Preambula Pravilnika o djelatnostima koje se mogu obavljati kao sezonski obrti ("Narodne novine Hercegbosanske županije" broj 02/04.) mijenja se i glasi: "Na temelju članka 8. stavka 4. Zakona o obrtu ("Narodne novine Hercegbosanske županije" broj 01/05.) i članka 21. Zakona o Županijskoj upravi ("Narodne novine Hercegbosanske županije" broj 04/98.) ministar gospodarstva po prethodno pribavljenoj suglasnosti Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša HBŽ-a broj: 07-23-01-01/04 od 10. 02. 2004. godine". Članak 2. Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u "Narodnom novinama Hercegbosanske županije".
Odluka o popisu starih i tradicionalnih obrta Kantona 10 Kanton 10 Službene novine Kantona 10 08/04 12.08.2004 obrt ODLUKU o popisu stranih i tradicionalnih obrta I. Ovom Odlukom utvrđuje se popis dijelatnosti koje se smatraju starim i tradicionalnim obrtima II. DA/15.6 Mlinarska djelatnost na tradicionaln način (vodenice) DB/18.1 Kožarska djelatnost (ručna izrada) DB/18.2 Krojačka djelatnost (izrada narodnih nošnji) DB/17.52 Užarska djelatnost izrada užadi, konopaca, pletenica i mrža DB/17.6 Pletačka djelatnost DB/17.12 Vunovlačarska djelatnost (priprema i vlačanje vune, valjanje biljaca i sl.) DB/17.22 Tkalačka djelatnost (ručna izrada tkanina od vune) DB/18.3 Krznarska djelatnost (ručna izrada) DC/19 Remenarska djelatnost DC/19.3 Obućarska djelatnost (ručna izrada obuće) DD/20.4 Stolarska djelatnost(ručna izrada namještaja) 12. kolovoza 2004. NARODNE NOVINE Str. 261 - Broj 8 HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE DD/20.40 Bačvarska djelatnost DD/20.52 Korparska djelatnost (izrada predmeta od slame i pruća) DI/26.1 Staklarska djelatnost (obrada, bojenje, oplemenjivanje i sl.) DI/26.21 Grnčarska djelatnost (izrada, obrada i bojanje keramike za kućanstvo) DJ/28.63 Bravarska djelatnost (izrada brava i okova) DJ/28.4 Kovačka djelatnost (ručna izrada alata za potrebe kućanstva) DN/36.22 Zlatarska djelatnost (ručna izrada nakita i sličnih proizvoda, popravak nakita) DN/36.63 Graverska djelatnost - graviranje F/45.25 Tesarska djelatnost DM/35.50 Kolarska djelatnost (izrada zaprežnih kola) K/74.40 Pismoslikarska djelatnost DK/29.6 Puškarska djelatnost (popravak lakog vatrenog naoružanja) III. Za provedbu ove Odluke zadužuje se županijsko Ministarstvo gospodarstva. IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije" Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegbosanska županija VLADA Broj: 01-02-158/04 Livno, 22. srpnja 2004. godine Predsjednik Vlade Stipo Pelivan *** Na temelju članka 19. i 20. Zakona o Vladi Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 2/96), Vlada Hercegbosanske županije na sjednici održanoj 22. srpnja 2004. godine, donijela je ODLUKU o davanju suglasnosti na Odluku o visini posebnog dodatka policajcima Postrojbe za potporu Ministarstva unutarnjih poslova I. Daje se suglasnost na Odluku o visini posebnog dodatka policajcima Postrojbe za potporu Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10 (broj:02-1-02-21/04 od 31. ožujka 2004. godine).
Pravilnik ostručnoj osposobljenosti za obavljanje odeređenih poslova u geologiji i rudarstvu Kantona 10 Kanton 10 Službene novine Kantona 10 04/04 15.05.2004 geologija,rudarstvo Str. 136 - Broj 4 NARODNE NOVINE 15. svibnja 2004. HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE Na temelju članka 80. stavak 3 Zakona o rudarstvu i članka 27. Zakona o geološkim istraživanjima ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 12/01) Ministar gospodarstva donosi PRAVILNIK o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u geologiji i rudarstvu I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim Pravilnikom propisuju se: uvijeti, način postupak i program polaganja stručnog ispita (u daljnjem tekstu: ispit) djelatnika za obavljanje poslova za koje je Zakonom o geološkim istraživanjima i Zakonom o rudarstvu propisano obavezno polaganje stručnog ispita. Članak 2. Pod poslovima iz članka 1. smatraju se: 1. Upravljenje radom rudarskih strojeva i postrojenja; 2. Upravljanje radom izvoznih postrojenja u oknima rudnika; 3. Neposredni nadzor kod izvođenja rudarskih radova (Nadzornici); 4. Tehničko upravljanje održavanjem, elektroodržavanjem, građevnim radovima u rudarstvu i geodetska mjerenja u rudarstvu; 5. Samostalno obavljanje geoloških istraživanja i 6. Tehničko upravljanje u rudarstvu. Članak 3. Ispit za obavljenje poslova iz predhodnog članka, može polagati djelatnik ( u daljnjem tekstu: kandidat) koji ima završenu odgovarajuću školsku spremu, propisanu člancima 76., 77. i 78. Zakona o rudarstvu i člancima 20. i 21. Zakona o geološkim istraživanjima. Članak 4. Ako, Pravilnikom gospodarskog društva nije drukčije određeno, ispitu mogu pristupiti kandidati koji imaju radno iskustvo u trajanju od najmanje godinu dana, nakon završene škole na poslovima za koje se polaže ispit. Članak 5. Troškove polaganja ispita snosi gospodarsko društvo, gdje ja kamdidat upisan ili kandidat osobno. Visinu troškova i naknade članovima povjerenstva utvrđuje osnivač povjerenstva. II. POSTUPAK POLAGANJA STRUČNOG ISPITA Članak 6. Ispit iz članka 2. točka 1., 2. i 3. ovog Pravilnika polaže se pred povjerenstvom koje osniva Ministarstvo graditeljstva na temelju zahtjeva gospodarskog društva ili kandidata osobno. Kandidatu koji je položio ispit izdaje se Uvjerenje koje potpisuje Ministar gospodarstva (obrazac uvjerenja tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio). Povjerenstvo je tročlano, a za članove povjerenstva mogu biti imenovani djelatnici koji imaju VSS rudarske ili druge odgovarajuće struke i položen stručni ispit. Predsjednik povjerenstva treba biti rudarski inspektor. Članak 7. Ispit za djelatnike iz članka 2. točka 1., 2 i 3. sastoji se iz provjere poznavanja: 1. Propisa o rudarstvu; 2. Propisa o zaštiti na radu i 3. Pravilnika o tehničkim normativima iz grane rudarstva, gdje kandidat radi iz zaštite na radu. Članak 8. Ispit iz članka 2. točka 4., 5. i 6. ovog Pravilnika, polažu se pred povjerenstvom koje osniva Ministarstvo gospodarstva. Članak 9. Povjerenstvo iz članka 8. čine predsjednik, tri člana i tajnik, uz uvjet da je jedan član povjerenstva diplomirani iurist. Članak 10. 15. svibnja 2004. NARODNE NOVINE Str. 137 - Broj 4 HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE Prijavu za polaganje ispita kandidat podnosi povjerenstvu osobno ili preko gospodarskog društva, gdje je uposlen. Uz prijavu treba priložiti: 1. Rodni list; 2. Diplomu o školskoj spremi (ovjereni prijepis ili ovjerenu kopiju); 3. Potvrdu o radnom iskustvu i 4. Prijedlog dviju tema za pismenu radnju (pismeni dio ispita). Članak 11. Primljenu prijavu razmatra povjerenstvo te utvrđuje ispunjava li kandidat propisane uvjete za polaganje ispita. Kandidatu koji ispunjava uvjete za polaganje ispita povjerenstvo određuje temu i voditelja za pismenu radnju i pismeno ga izvještva. Kandidatu koji ne ispunjava uvjete za polaganje ispita povjerenstvo također, dostavlja pismenu obavijest uz povrat priložene dokumentacije. III. PROGRAM ISPITA Članak 12. Ispit za kandidate iz članka 2. točka 4., 5. i 6. sastoji se iz pismene radnje i usmenog dijela pitanja. Članak 13. Pismena radnja obuhvaća: 1. Pismeni dio ispita-Izrada stručnog rada i 2. Usmeni dio ispita-Obrada stručnog rada. Članak 14. Pismena radnja treba sadržavati obradu nekog praktičnog problema iz područja struke uz detaljni prikaz odgovarajućih zaštitnih mjera. Teme za izradu stručnog rada trebaju biti prilagođene odgovarajućoj školskoj spremi djelatnika. Kandidat za polaganje ispita najkasnije 30 dana prije polaganja usmenog dijela ispita, dostavlja povjerenstvu svoju pismenu radnju radi pregleda i ocjenjivanja. Pismenu radnju kandidata pregledava voditelj, o čemu izvještava povjerenstvo. Povjerenstvo ocijenjuje radnju ocijenom "zadovoljava" ili "ne zadovoljava". Ako, pismena radnja zadovoljava, povjerenstvo utvrđuje datum i vrijeme polaganja ispita i o tome obavještava kandidata, pismenim putem neposredno ili preko gospodarskog društva, gdje je kandidat uposlen. Ako, povjerenstvo utvrdi da radnja ne zadovoljava, kandidat ne može pristupiri usmenom dijelu ispita. O negativnoj ocijeni pismene radnje povjerenstvo obavještava kandidata pismenim putem neposredno ili preko gospodarskog društva, gdje je kandidat uposlen. Članak 15. Usmeni dio ispita obuhvaća: 1. Propisa o rudarstvu; 2. Propisa o geologiji; 3. Propisa o građenju; 4. Propisa o zaštiti okoliša; 5. Propisa o zaštiti od požara; 6. Pravilnika o tehničkim normativima iz područja rudarstva, geologije i zaštite na radu; 7. Ustav; 8. Propisa o uporabi; 9. Propisa o radnim odnosima; 10. Propisa o gospodarskim društvima; 11. Upravni postupak i upravni spor i 12. Osnovna uredskoga poslovanja. III. TIJEK ISPITA Članak 16. Kandidat koji nije položio ispit ne može pristupiti ponovnom polaganju prije isteka dva mjeseca. Članak 17. Ako, kandidat na usmenom dijelu ispita ne zagovolji iz nekog područja, ima pravo na ponovno polaganje iz tog područja u roku koji mu odredi povjerenstvo. Članak 18. O polaganju ispita vodi se zapisnik. U zapisnik se unosi svi važniji podaci o tijeku ispita, kao što su: Str. 138 - Broj 4 NARODNE NOVINE 15. svibnja 2004. HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE - Naziv i sastav povjerenstva; Datum i mjesto održavanja ispita; - Ime i prezime kandidata, datum, mjesto rođenja i mjesto boravka i - Pitanja postavljena kandidatu, uspjeh kandidata po ispitnim područjima i u cijelini. Zapisniku se prilažu i svi priloženi dokumenti vazani za ispit. Članak 19. Po završetku ispita povjerenstvo ocijenjuje cijelokupan uspjeh kandidata ocijenama"položio ispit" ili "nije položio ispit". Ocijenu uspjeha utvrđuje povjerenstvo većinom glasova. Predsjednik povjerenstva usmeno priopćava kandidatu rezultat polaganja ispita i daje obrazloženje odluke povjerenstva. Kandidatu koji položi ispit, osnivač povjerenstva iz članka 7. ovoga Pravilnika izdaje uvjerenje o položenom ispitu (obrazac uvjerenja je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio). Uvjerenje potpisuje Ministar gospodarstva. Članak 20. Osnivač povjerenstva vodi knjigu evidencije o kandidatima koji su polagali ispit, koji sadržava: - Ime i prezime kandidata; - Datum i mjesto rođenja; - Datum polaganja ispita; - Je li ispit položio ili nije; - Broj izdatog uvjerenja i - Naziv gospodarskog društva, gdje je kandidat uposlen. Knjiga evidencije mora biti s numeriranim stranicama, povezana i ovjerena pečatom. IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE OBRADE Članak 21. Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje vrijediti: 1. Pravilnik o polaganju stručnog ispita radnika za određene poslove u oblasti rudarstva, ("Službeni list SR BiH", broj 2/88); 2. Pravilnik o polaganju stručnog ispita dijelatnika za određene poslove u oblasti rudarstva ("Narodni list HR H-B", broj 3/94) i 3. Pravilnik o načinu i programu polaganja stručnog ispita radnika koji rade na poslovima
Uredba o postupku za dodjelu koncesija Kanton 10 Kanton 10 Službene novine Kantona 10 04/04 15.05.2004 koncesija Str. 112 - Broj 4 NARODNE NOVINE 15. svibnja 2004. HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE 19. i 20. Zakona o Vladi ("Narodne novine HBŽ ", broj: 2/96), Vlada Hercegbosanske županije, na sjednici održanoj dana 26. 04. 2004. god., donijela je UREDBU O POSTUPKU ZA DODJELU KONCESIJA I OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovom se uredbom propisuju pravila, uvjeti i način postupanja u postupku dodjele koncesija. Članak 2. Pravila, uvjeti i način postupka dodjele koncesije zasniva se na načelima jednakog i pravičnog tretmana, slobodne tržišne utakmice i autonomije volje ugovornih strana. Načelo jednakog i pravičnog tretmana obuhvaća zabranu diskriminacije po bilo kojem osnovu između sudionika u postupku davanja koncesije i izbora koncesionara, kao i obvezu da sudionici u postupku izbora koncesionara imaju potpune i točne informacije o postupku, standardima i kriterijima za izbor koncesionara. Nijedan od sudionika u postupku izbora koncesionara ne može imati prednost nad ostalima u pogledu vremena, informacija i pristupa tijelima odgovornim za postupak davanja koncesije. Odluke se donose na temelju unaprijed objavljenih i objektivnih kriterija, i s obrazloženjem se dostavljaju svakom sudioniku postupka za izbor. Načelo slobodne tržišne utakmice obuhvaća zabranu ograničavanja konkurencije između sudionika i obvezu prihvaćanja svih sudionika čije ponude zadovoljavaju uvjete propisane zakonom i tenderom. Načelo autonomije volje obuhvaća slobodu ugovornih strana da, sukladno Zakonu i ovoj uredbi, drugim propisima i dobrim poslovnim običajima, međusobna prava i obveze urede po svojoj volji. Članak 3. Subjekti koji su, po ovoj Uredbi, isključeni iz prava sudjelovanja u tenderu su: a) pravne osobe koje nisu bile uspješne u izvršavanju bilo kojeg ugovora iz javnog nadmetanja koje je u protekle tri godine do momenta predmetnog tendera, raspisivalo bilo koje tijelo županijske uprave; b) pravne osobe koje su u postupku bankrotiranja ili koje su objavile bankrot odnosno prema kojoj se vodi stečajni postupak; c) pravne osobe za koje se ustanovi da nisu izmirile financijske obveze u cjelokupnom razdoblju poslovanja od momenta registracije pred sudom ili protiv kojih se vodi postupak zbog neplaćanja poreza ili doprinosa mirovinskog ili socijalnog osiguranja; d) pravne osobe koje su kažnjene za gospodarski prijestup zlouporabom potpisanih ugovora, a u cilju nezakonitog stjecanja dobiti; e) pravne osobe kojima je u protekle tri godine do objave predmetnog tendera bila dodijeljena koncesija, ali su odustale od potpisivanja ugovora. II PUNOVAŽNOST POSTUPKA JAVNOG TENDERA Članak 4. Ako se na javni tender javi samo jedan ponuđač za čiju ponudu Povjerenstvo utvrdi da ispunjava uvjete i kriterije javnoga tendera, Koncesor, na prijedlog Povjerenstva, može odlučiti da ponovi javni tender ili da na temelju provedenih pregovora s ponuđačem, koje će provesti Povjerenstvo, tome ponuđaču dodjeli koncesiju. Ako ponuđač određen za koncesionara na temelju javnog tendera odustane od zaključenja ugovora ili ne zaključi ugovor o koncesiji u propisanom roku, Koncesor može odlučiti da za koncesionara izabere prvog narednog ponuđača s rang liste iz članka 26., ili da pod istim uvjetima i po istom postupku ponovi javni tender. III POVJERENSTVO Članak 5. Postupak za dodjelu koncesija provodi Povjerenstvo iz članka 9. Zakona o koncesijama HBŽ («Narodne novine HBŽ broj 14/03.), sukladno Zakonu o koncesijama (daljnjem tekstu: “Zakon”). Povjerenstvo za dodjelu koncesija (u daljnjem tekstu "Povjerenstvo") može, uz suglasnost Koncesora, angažirati određene stručnjake za pružanje pomoći u provođenju izbora koncesionara. 15. svibnja 2004. NARODNE NOVINE Str. 113 - Broj 4 HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE Članak 6. Povjerenstvo može odlučivati ako u njegovom radu sudjeluju najmanje dvije trećine članova. Povjerenstvo donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova. Članak 7. Naknadu za rad Povjerenstva određuje Koncesor. Članak 8. Koncesor određuje troškove postupka dodjele koncesije, na prijedlog resornog ministarstva. IV JAVNO NADMETANJE -TENDER Članak 9. Postupak javnog nadmetanja ( u daljnjem tekstu: tender) pokreće se i provodi na način predviđen ovom Uredbom, a ponude se podnose na službenom jeziku koji je u uporabi u Hercegbosanskoj županiji, te za strane sudionike tendera na engleskom jeziku. Vrijednost se izražava u valuti Bosne i Hercegovine. 1. Podnošenje ponuda Članak 10. Ponude na tender podnose se Povjerenstvu u zapečaćenom omotu s naznakom “ne otvarati, ponuda za javni natječaj za dodjelu koncesije, “, te u daljnjem tekstu navesti za koju koncesiju. Članak 11. Ponude na tender podnose se neposredno ili preporučenom pošiljkom. Sudionici tendera moraju podnijeti svoje ponude do vremena, datuma i na mjestu koji su navedeni u pozivu na tender. Ako je ponuda upućena preporučenom poštom s teritorija BiH, danom prijama ponude smatra se dan predaje preporučene pošiljke pošti. Ako je ponuda upućena preporučenom pošiljkom izvan teritorija BiH, danom prijama ponude smatra se dan predaje preporučne pošiljke pošti. Povjerenstvo će sudioniku tendera koji osobno dostavi svoju ponudu izdati potvrdu o prijemu ponude s naznakom datuma i sata prijama te ponude, pečatom i potpisom službene osobe koja je primila ponudu. Jedan sudionik tendera može dostaviti samo jednu ponudu za jedan isti tender s tenderskom dokumentacijom. Članak 12. Povjerenstvo je dužno sve ponude čuvati neotvorenima do vremena otvaranja. Ponuda koja je dostavljena nakon isteka roka određenog za podnošenje ponuda ne smije se otvarati, niti se razmatrati i vratit će se sudioniku tendera. Članak 13. Koncesor će sudioniku tendera putem Povjerenstva, staviti na raspolaganje odgovarajuću tendersku dokumentaciju zajedno sa tenderskim uvjetima sukladno postupku i uvjetima danim u pozivu na tender. Za preuzetu dokumentaciju iz prethodnog stavka ovog članka plaća se određena naknada koju utvrđuje koncesor. Članak 14. Dokumentacija iz članka 13. ove Uredbe mora sadržavati sve ono što je propisano oglasom o javnom tenderu. Članak 15. Dokumentacija iz članka 13. ove Uredbe ne smije sadržavati podatke koji predstavljaju poslovnu, službenu ili bilo koju drugu tajnu. Članak 16. Sudionik tendera može tražiti dodatno objašnjenje odgovarajuće dokumentacije od Koncesora. Koncesor je dužan odgovoriti na sva pitanja sudionika tendera dostavljena u roku od 15 dana od roka utvrđenog za blagovremenost podnošenja ponude. Ukoliko Koncesor, po svojoj inicijativi ili na zahtjev jednog ili više sudionika tendera, tijekom trajanja ponude izvrši ispravak odgovarajuće tenderske dokumentacije dužan je tu ispravljenu dokumentaciju dostaviti najkasnije sedam dana od roka utvrđenog za pravovremenost podnošenja ponude svim podnosiocima koji su preuzeli dokumentaciju iz članka 13 ove Uredbe. Str. 114 - Broj 4 NARODNE NOVINE 15. svibnja 2004. HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE Ukoliko nije moguće ispoštovati rok iz st. 2. ovoga članka, produljit će se rok za podnošenje ponuda na isti način na koji je objavljen tender. 2. Otvaranje ponuda Članak 17. Povjerenstvo pristupa otvaranju ponuda onog sata i datuma u mjestu i prostorijama kako su navedeni i utvrđeni u pozivu na tender, odnosno sukladno obavijesti. Sudionici tendera ili njihovi zastupnici, uz predočenje pisane ovlasti, imaju pravo nazočnosti otvaranju ponuda. Postupak se provodi neovisno o tome jesu li mu pristupili ponuđači ili njihovi ovlašteni predstavnici. Članak 18. Prije početka otvaranja ponuda Povjerenstvo pregleda sve prispjele ponude i utvrđuje jesu li kuverte s ponudama zapečaćene i neotvorene, te u zapisnik unosi podatke o tomu i o ukupnom broju prispjelih ponuda. Povjerenstvo utvrđuje koje su ponude stigle nakon proteka roka određenog za dostavljanje ponuda, te utvrđuje ima li među ponuđačima pravnih osoba koje su isključene iz prava sudjelovanja na tenderu i razloge za to. Članak 19. Povjerenstvo na svaku zapečaćenu kuvertu ponude koja je stigla u roku stavlja redni broj redoslijedom njihova primitka i pristupa otvaranju kuverata sa ponudama po redoslijedu naznačenog broja kuverte. Na dokumente ponude, ako sudionik tendera to već sam nije učinio, Povjerenstvo stavlja sukcesivno redni broj odnosnog dokumenta do posljednjeg dokumenta iz kuverte i u zapisnik unosi podatak o ukupnom broju tih dokumenata odnosnog sudionika tendera. Članak 20. Povjerenstvo ne smije razmatrati niti praviti uvid u sadržaj dokumenata ponude iz članka 17. ove Uredbe, a nazočnim sudionicima u postupku otvaranja ponude, može, na njihovo traženje, priopćiti samo podatke o nazivu tvrtke i sjedištu sudionika tendera čiju je zapečaćenu kuvertu Povjerenstvo otvorilo. Članak 21. O postupku otvaranja ponuda tajnik Povjerenstva vodi zapisnik u koji se unosi osobito: - mjesto, dan i sat održavanja sastanka, - imena nazočnih članova Povjerenstva, - imena nazočnih ovlaštenih predstavnika ponuđača, - broj primljenih blagovremenih ponuda s nazivima ponuđača, te broj ponuda koje su neblagovremeno primljene - imena ponuđača koji ne ispunjavaju uvjete za sudjelovanje u postupku s razlozima za takvu ocjenu - konstatacija da je postupak vođen sukladno odgovarajućim propisima. Na zahtjev ovlaštenih predstavnika ponuđača, u zapisnik se unose i njihove primjedbe na tijek postupka i sadržaj zapisnika. Zapisnik potpisuju nazočni članovi Povjerenstva i nazočni ovlašteni predstavnici ponuđača. Potpisivanjem zapisnika završava se postupak otvaranja ponuda. Ako ponuđač ili njegov ovlašteni predstavnik odbiju potpisati zapisnik to će se zapisnički konstatirati. 3. Ispitivanje ponuda Članak 22. Po završenom postupku otvaranja ponuda Povjerenstvo pristupa razmatranju eventualnih primjedaba ponuđača izjavljenih na zapisnik, te utvrđuje ispunjava li sadržaj kuverata formalne uvjete obavještenja o javnom nadmetanju i ponude razvrstava u dva omota i to: a) omot ponuda koje ispunjavaju formalne uvjete javnog nadmetanja i b) omot ponuda koje ne ispunjavaju uvjete javnog nadmetanja. Tijekom postupka ispitivanja ponuda Povjerenstvo vodi zapisnik u koji unosi sve relevantne podatke sukladno ovoj Uredbi. U zapisnik se obvezno unose podaci i nazivu tvrtke za čije je ponude utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete tendera s naznakom podataka zbog čega je ta ponuda neispravna ili nepotpuna. 4. Procjena ponuda Članak 23. 15. svibnja 2004. NARODNE NOVINE Str. 115 - Broj 4 HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE Nakon ispitivanja ponuda Povjerenstvo pristupa procjeni ponuda, koje ispunjavaju formalne uvjete. Članak 24. Kada Povjerenstvo pristupi procjeni ponuda može, ako to iz razmatrane ponude proističe, zatražiti od odnosnog sudionika tendera objašnjenje određenih elemenata ponude. Traženje obavještenja iz stavka 1. ovog članka ne smije utjecati na predloženu ponudu niti omogućavati bilo kakvu prednost tog sudionika tendera u odnosu na preostale sudionika tendera čije se ponude procjenjuju. Članak 25. Povjerenstvo vrši procjenu samo sukladno uvjetima tendera i uvjetima utvrđenim u odgovarajućoj dokumentaciji iz članka 13. ove Uredbe, a sve to sukladno Zakonu. Članak 26. Povoljnost ponuda Povjerenstvo utvrđuje na temelju propisanih kriterija natječaja. Povjerenstvo sačinjava zapisnik o procjeni ponuda, te usporednom analizom svih ponuda međusobno i cijenjenjem svake ponude pojedinačno sukladno kriterijima iz članaka 25. ove Uredbe, sačinjava rang listu ponuđača i određuje najpovoljniju ponudu. Sadržaj procijenjenih ponuda i njihov utvrđeni redoslijed podaci su povjerljive prirode i ne smiju se od strane Povjerenstva i koncesora odavati ni davati na raspolaganje trećim osobama. Dokumente iz st. 1. ovoga članka Povjerenstvo odmah dostavlja koncesoru, zapečaćene u posebne omote. Članak 27. Koncesor nakon prijama dokumentacije iz članka 26. ove Uredbe donosi odluku o izboru koncesionara, te odmah pismeno preporučenom poštanskom pošiljkom ili putem telefaxa obavještava najpovoljnijeg izabranog sudionika tendera da je njegova ponuda prihvaćena. U roku 24 sata od obavještenja iz stava 1. ovoga članka koncesor je dužan na isti način obavijestiti preostale sudionik tendera o izboru koncesionara. Ukoliko Povjerenstvo smatra da ni jedna ponudu nije prihvatljiva, Koncesor će popratnim aktom ili putem telefaxa obavijestiti sve sudionike tendera u roku iz stava 2. ovoga članka. Ako smatra da je u radu Povjerenstva bilo propusta, odnosno da se na temelju dostavljene dokumentacije i zapisnika ne može donijeti odluka o izboru koncesionara Koncesor će predmet vratiti Povjerenstvu i naložiti mu što treba učiniti. V NADMETANJE PO POZIVU Članak 28. Postupak odabira koncesionara putem nadmetanja po pozivu provodi se u slučaju kada bi javno nadmetanje utjecalo na obranu i sigurnost, ili iz nekih drugih specifičnih razloga, koji moraju biti obrazloženi, o čemu odlučuje Koncesor. Nadmetanje po pozivu provodi se tako da se neposredno pozovu određeni sudionici tendera da podnesu svoje ponude. Daljnji tijek postupka provodi se na isti način kako je to propisano za tender u odredbama članaka 9. do 27. ove Uredbe. Članak 29. Koncesor je dužan kada provodi nadmetanje po pozivu pozvati najmanje tri sudionika tendera, a u slučaju međunarodnog nadmetanja najmanje jednog sudionika tendera iz inozemstva. VI NEUSPJELO NADMETANJE Članak 30. Neuspjelo je nadmetanje ono kada se na javni tender ne prijavi ni jedan sudionik, odnosno ni jedan ne ispunjava uvjete tendera, ili se na nadmetanje po pozivu ne jave tri ponuđača koji ispunjavaju uvjete. U slučaju neuspjelog nadmetanja kod javnoga tendera Koncesor može odlučiti da ponovi javni tender ili da provede postupak nadmetanja po pozivu. U slučaju neuspjelog nadmetanja po pozivu Koncesor može odlučiti da ponovi nadmetanje po pozivu ili da koncesiju dodjeli neposrednom pogodbom. Pregovore o sklapanju neposredne pogodbe s određenim pravnim osobama koje bi mogle zadovoljiti uvjete za dodjelu koncesije vodi Povjerenstvo i Koncesoru predlaže koncesionara s kojim će se sklopiti neposredna pogodba. Uz prijedlog o odabiru koncesionara, Povjerenstvo je dužno sačiniti kompletno izvješće s pratećom dokumentacijom. Str. 116 - Broj 4 NARODNE NOVINE 15. svibnja 2004. HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE VII PRAVA SUDIONIKA U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA Članak 31. Sudionik na javnom tenderu, njegov ovlašteni zastupnik ili punomoćnik ima pravo nazočnosti pri otvaranju ponuda. Poziv za nazočnost otvaranju ponuda mora biti dostavljen najkasnije 7 dana prije dana otvaranja ponuda. Sudionik na javnom tenderu ima pravo povući ponudu, uz pisani zahtjev, najkasnije do isteka roka utvrđenog u oglasu o javnom tenderu. Ponuda se smatra povučenom prijemom pisanog zahtjeva o povlačenju ponude. Po sprovedenom postupku za davanje koncesije i donošenju odluke o određivanju koncesionara Koncesor sudionicima javnoga tenderu dostavlja odluku o izboru koncesionara. Sudionik javnoga tendera ima pravo prigovora na odluku iz st. 3 Uredbe, sukladno zakonu. VIII POVRAT DEPOZITA Članak 32. Sudionici javnoga tendera imaju pravo na povrat depozita na način utvrđen oglasom o javnom tenderu. Troškove povrata depozita snosi sudionik javnoga tendera. U slučaju iz članka ( prethodnog) st. 2. pravo na povrat depozita ima sudionik javnoga tendera u roku od pet dana od dana prijema pismenog zahtjeva kojim se ponuda povlači. Ako sudionik javnoga tendera koji je određen za koncesionara odustane od zaključenja ugovora o koncesiji nema pravo na povrat uplaćenog depozita. IX ZAVRŠNE ODREDBE Članak 33. Županijska tijela Uprave i općinske službe za upravu usuglasit će svoje propise s odredbama ove Uredbe u roku od tri mjeseca od dana njezinog stupanja na snagu. Članak 34. Ova Uredba stupa na snagu od dana objave u "Narodnim novinama HBŽ". Bosna i Hercegovina Feseracija Bosne i Hercegovine Hercegbosanske županija VLADA Broj:01-02-78/04 Livno, 26. 04. 2004. godine Predsjednik Vlade Stipo Pelivan *** Na temelju članka 19. stavak 1. i članka 20. stavak 1. Zakona o Vladi Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 2/96), Vlada Hercegbosanske županije, na sjednici održanoj 29. travnja 2004. godine , d o n o s i U R E D B U o utemeljenju Službe za odnose s javnošću I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovom Uredbom utemeljuje se i uređuje djelokrug i osnove unutarnjeg ustroja Službe za odnose s javnošću Vlade Hercegbosanske županije (u daljnjem tekstu: Služba za odnose s javnošću). II. DJELOKRUG RADA Članak 2. Služba za odnose s javnošću obavlja sljedeće poslove: upriličuje susrete s domaćim i stranim novinarima i javne nastupe članova Vlade, ustrojava medijsko praćenje Vlade, prati izvješćivanje sredstava javnog priopćavanja o Vladi Hercegbosanske županije, prati i raščlanjuje izvješćivanje domaćeg tiska o radu Vlade, vodi dokumentaciju o radu Vlade u svezi obavješćivanja javnosti, obavlja poslove ustroja, oblikovanja i objave elektroničkog glasila Vlade na Internetu, radi na stalnom unapređivanju, predlaganju mjera i organiziranju informatizacije u okviru djelokruga Službe, priprema sadržaj za elektroničko glasilo Vlade i druga izdanja Službe, obavlja promidžbene poslove Službe, ostvaruje efikasnu i pravovremenu informiranost zaposlenih (razvoj interne komunikacije), obavlja stalna informiranja građana (razvoj eksterne komunikacije) na temelju izrađenog Vo
Pravilnik o obrtima koji se mogu obavljati izvan poslovnih i stambenih prostorija Kantona 10 Kanton 10 Službene novine Kantona 10 02/04 15.03.2004 SN Kantona 10 03/05 obrt Str. 20 - Broj 2 NARODNE NOVINE 15. ožujka 2004. HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE DN/36.63.10 Proizvodnja raznovrsnih proizvoda: proizvodnja svijeća i ostalih sličnih predmeta, izrada predmeta za uspomenu i suvenira, izrada umjetnog cvijeća od tkanine i papira i izrada cvjetnih aranžmana od umjetnog i suhog cvijeća, predmeta za šalu, sita i rešeta, krojačkih lutaka,… K/74.70.1 Unutarnje čišćenje zgrada svih vrsta, uklj. urede , tvornice, trgovine, ustanove i druge poslovne i profesionalne prostorije, te stambene zgrade sa više stanova; pranje prozora;… *** Na temelju članka 8. stavka 4. Zakona o obrtu ("Službene novine Federacije BiH" broj 52/02 i 29/03) i članaka 21. Zakona o upravi ("Narodne novine Hercegbosanske županije" broj 04/98) ministar gospodarstva, po prethodno pribavljenoj suglasnosti Ministarstva graditeljstva, obnova, prostornog uređenja i zaštite okoliša HBŽ-a broj 07-23-01-10/04. od 10. 02. 2004. godine, donosi PRAVILNIK O OBRTIMA KOJI SE MOGU OBAVLJATI IZVAN POSLOVNIH I STAMBENIH PROSTORIJA Članak 1. Ovim Pravilnikom propisuju se djelatnosti koje se mogu obavljati izvan poslovnih i stambenih prostorija. Članak 2. Popis djelatnosti koje se mogu obavljati izvan poslovnih i stambenih prostorija a koje su označene brojčanom oznakom razreda i podrazreda sukladno Odluci o standardnoj klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" broj 18/98) A/01.1 Uzgoj usjeva, vrtnog i ukrasnog bilja A/01.25.2 Skupljanje žaba, puževa i sl. A/01.3 Uzgoj usjeva i stoke (mješovito) A/01.41 Uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji A/01.42 Uslužne djelatnosti u stočarstvu, osim veterinarskih usluga A/01.50 Lov, stupičarenje i briga o divljači i odgovarajuće usluge A/02.01.1 Uzgoj i zaštita šuma A/02.01.2 Iskorištavanje šuma (sječa drveta i proizvodnja šumskih sortimenata kao: trupaca, jamske građe, cijepanog drveta, stupova, ogrjevnog drveta…) A/02.02 Šumske usluge CB/14.11 Vađenje kamena za građevinarstvo: vađenje kamena, gruba obrada i sječenje kamena za spomenike i građevinarstvo kao što su: mramor, granit, pješčenjaci,… CB/14.21 Vađenje šljunka i pijeska- jednostavniji poslovi: vađenje i bagerovanje industrijskog pijeska, pijeska za građevinarstvo i šljunka: lomljenje i drobljenje kamena, šljunka i pijeska CB/14.22 Vađenje gline i kaolina DG/24.14 Proizvodnja ostalih osnovnih organskih kemikalija: proizvodnja drvenog ugljena DI/26.52 Proizvodnja vapna F/45.11 Rušenje građevinskih objekata i zemljani radovi: rušenje i demontaža zgrada i drugih objekata, raščišćavanje gradilišta, zemljani radova, priprema terena za rudarske radove, drenažni radovi na gradilištu, drenažni radovi na poljoprivrednom i šumskom zemljištu F/45.21.1 Visokogradnja - izgradnja svih vrsta zgrada F/45.21.2 Niskogradnja - izgradnja svih vrsta objekata u niskogradnji F/45.21.3 Održavanje objekata visokogradnje i njihovih dijelova F/45.22 Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova F/45.22 Hidroizolacija krovova i balkona, hidroizolacijski poslovi F/45.23 Izgradnja autocesta i drugih prometnica, uzletišta u zračnim lukama i športskih terena F/45.24 Hidrogradnja i uređenje voda: građevinski radovi na manje zahtjevnim hidrograđevinskim objektima (propusti, drenaže, uređenje vodotokova…) F/45.25 Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu: bušenje i izgradnja bunara, iskop okna; zidanje i popločavanje kamenom; zidanje dimnjaka i industrijskih peći; armirački radovi, savijanje i ugradnja armature; montažu čeličnih elemenata, proizvedenih od drugih; montažu i demontažu skela i radnih platformi, montažu i podizanje konstrukcija na gradilištu F/45.31 Elektro instalacijski radovi: uvođenje u zgrade i druge građevinske objekte: (električnih vodova i pribora, telekomunikacijskih sustava, električnog grijanja, protupožarnih alarma, alarma i sustava protiv provala, instalacija kućnih i ostalih antena, montiranje liftova i pokretnih stepenica, montiranje gromobrana) F/45.32 Izolacijski radovi: uvođenje u zgrade i druge građevinske objekte toplotne i zvučne izolacije ili zaštite od vibracija 15. ožujka 2004. NARODNE NOVINE Str. 21 - Broj 2 HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE F/45.33 Postavljanje instalacija: uvođenje u zgrade i druge građevinske objekte: (vode i vodovodnih instalacija i druge sanitarne opreme, plinskih instalacija, opreme i vodova grijanja, ventilacije, hlađenje te klimatizacije zraka, sustava za vlaženje zraka, automatskih protupožarnih sustava za gašenje) F/45.34 Ostali instalacijski radovi: ostale instalacije pri gradnji zgrada i manje zahtjevnih objekata (postavljanje rasvjete i signalnih sustava na cestama, željeznici, zračnim lukama, pristaništima i lukama) F/45.41 Fasaderski i štukatorni radovi F/45.42 Ugradnja stolarije: vrata, prozora, okvira za vrata i prozore, kuhinjske opreme, stepenica, opreme za prodavaonice i sl. od drveta ili drugih materijala (plastike, metala) proizvedenih od drugih; unutrašnji završni radovi kao što su plafoni drvene obloge zidova (lamperije), pomične pregrade,… F/45.43 Postavljanje podnih i zidnih obloga: postavljanje u zgradama i drugim objektima: (zidnih i podnih keramičkih, betonskih ili kamenih pločica, tapisona, linoleuma uključujući gumene i plastične, podnih i zidnih obloga od teraca, mramora, granita ili škriljevaca, tapeta) F/45.44 Soboslikarski i staklarski radovi: unutarnje i vanjsko bojenje zgrada; bojenje objekata niskogradnje; postavljanje stakala, ogledala,… F/45.45 Ostali završni radovi. montaža privatnih bazena za plivanje; čišćenje parom, pješčanim mlazom i sl., radovi na vanjskim dijelovima zgrade i ostali završni radovi na zgradama G/52.72 Popravak električnih strojeva za kućanstvo, uključujući radioopremu, televizijsku opremu i ostalu audioopremu i videoopremu (na licu mjesta) I/60.21.1 Prijevoz putnika u cestovnom prometu, redovni (linijski) I/60.22 Taksi služba I/60.24 Prijevoz robe (tereta) u cestovnom prometu I/61.1 Prijevoz putnika i tereta vodenim putem I/61.2 Riječni, jezerski i drugi prijevoz na unutarnjim vodenim putovima I/61.10.1 Prijevoz putnika morem i priobaljem: redoviti i izvanredni (linijski i slobodni); prijevoz brodovima za izlete, kružna putovanja ili obilaske čamcima, prijevoz trajektom ili taksi prijevoz na vodenim putovima I/61.20 Riječni, jezerski i drugi promet na unutarnjim vodenim putovima K/72.50 Održavanje i popravak uredskih i knjigovodstvenih strojeva i računalnih sustava (računala) K/74.40 Promidžba (reklama i propaganda): kreiranje i postavljanje reklama na otvorenom prostoru npr. oglasnih ploča, panoa, saopćenja, izloga, izložbenih dvorana, oslikavanje automobila, autobusa, tramvaja itd.; rasparčavanje ili odašiljanje oglasnog materijala ili uzoraka; aranžiranje izloga K/74.70 Čišćenje svih vrsta objekata: unutarnje čišćenje zgrada svih vrsta, uklj. urede, tvornice, trgovine, ustanove i druge poslovne i profesionalne prostorije, te stambene zgrade sa više stanova; pranje prozora; čišćenje vlakova, autobusa, zrakoplova,… M/80.41 Vozačke škole O/92.53 Djelatnost botaničkih i zooloških vrtova i prirodnih rezervata: rad botaničkih i zooloških vrtova, uključujući dječje zoološke vrtove, rad prirodnih rezervata, uključujući rezervate za zaštitu divljači O/92.61 Rad športskih objekata za športska natjecanja, na otvorenome ili zatvorenom prostoru: nogometnih stadiona; plivačkih bazena i stadiona; igrališta za golf; boksačkih arena; arena i stadiona za zimske športove; terena i atletskih staza (objekti mogu biti ograđeni ili natkriveni i mogu imati tribine za sjedenje ili stajanje). O/92.62 Ostale športske djelatnosti, osim marina (organiziranje i vođenje športskih natjecanja na otvorenom ili zatvorenom prostoru za amatere ili profesionalce, djelatnosti vezane za propagandu, djelatnost samostalnih športaša ili atletičara, sudaca itd…, djelatnost škola za šport i rekreaciju; športsko-rekreativni ribolov idr. O/95.05 Ostale uslužne djelatnosti: aktivnosti kao što su organiziranje počasne pratnje, osobnih pratitelja, usluge zakazivanja sastanaka, usluge ženidbenih posrednika;… P/95.00 Pružanjem privatnim kućanstvima sljedećih usluga: služavke, kuhari, poslužitelji, sobarice, batleri, pralje, vrtlari, čuvari, konjušari, vozači, pazikuće, guvernante, dadilje, učitelji, tajnice, itd. Članak 3. Za obavljanje obrta iz članka 2. ovog Pravilnika, obzirom na djelatnost ovih obrta nisu potrebni stambeni i poslovni prostori. Osim obrta iz članka 2. ovoga Pravilnika, izvan stambenih i poslovnih prostora mogu se obavljati i drugi obrti za čije obavljanje nisu potrebni stambeni i poslovni prostori. Članak 4. Kontrolu uvjeta iz članka 3. ovoga Pravilnika provodit će nadležna inspekcija. Str. 22 - Broj 2 NARODNE NOVINE 15. ožujka 2004. HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE Članak 5. Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije". Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegbosanska županija Ministarstvo gospodarstva Broj: 05-01-02-75/04 Livno, veljača 2004. godine Ministar Anto Matić *** *** MINISTARSTVO FINANCIJA Na temelju članka 3. stavak 3. Zakona o riznici u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 58/02), članka 47. Zakona o proračunima u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije
Pravilnik o djelatnostima koje se mogu obavljati kao sezonski obrti Kantona 10 Kanton 10 Službene novine Kantona 10 02/04 15.03.2004 SN Kantona 10 03/05 obrt,sezonski obrt 15. ožujka 2004. NARODNE NOVINE Str. 15 - Broj 2 HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE Predsjednik Vlade Stipo Pelivan *** MINISTARSTVO GOSPODARSTVA Na temelju članka 8. stavak 4. Zakona o obrtu ("Službene novine Federacije BiH" broj: 52/02. i 29/03.) i članak 21. Zakona o upravi ("Narodne novine Hercegbosanske županije" broj 04/98) ministar gospodarstva po prethodno pribavljenoj suglasnosti Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša HBŽ-a broj: 07- 23-01-01/04 od 10. 02. 2004. godine, donosi: PRAVILNIK o djelatnostima koje se mogu obavljati kao sezonski obrti Članak 1. Ovim Pravilnikom propisuju se djelatnosti koje se mogu obavljati kao sezonski obrti. Članak 2. Djelatnosti iz članka 1. ovog Pravilnika su djelatnosti koje se smatraju sezonskim obrtima i mogu se obavljati do šest mjeseci unutar jedne kalendarske godine, neprekidno ili s prekidima. Članak 3. Kao sezonski obrt mogu se obavljati djelatnosti koje su označene brojčanom oznakom razreda i podrazreda sukladno Odluci o standardnoj klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" broj 18/98) A/01.1 Uzgoj usjeva, vrtnoga i ukrasnog bilja A01.11 Uzgoj žitarica i drugih usjeva i nasada A/01.12 Uzgoj povrća, cvijeća, ukrasnog bilja i sadnog materijala A/01.13 Uzgoj voća, oraha i sl. usjeva za pripremanje začina i napitaka A/01.25.1 Uzgoj pčela, proizvodnja meda i pčelinjeg voska A/01.25.2 Skupljanje žaba, puževa i sl. A/01.41 Uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji A/02.01.2 Sječa drva i usluge povezane s njima B/05.01 Ribarstvo B/05.02 Mrijestilišta i ribnjaci DA/15.1 Proizvodnja, prerada i konzerviranje mesa i proizvoda od mesa DA/15.20 Prerada i konzerviranje ribe i ribljih proizvoda DA/15.3 Prerada i konzerviranje voća i povrća DA/15.41 Proizvodnja sirovih ulja i masti DA/15.42 Proizvodnja rafiniranih ulja i masti DA/15.43 Proizvodnja margarina i sličnih jestivih masnoća DA/15.51 Prerada mlijeka i proizvodnja mliječnih proizvoda, osim proizvodnje sladoleda DA/15.52 Proizvodnja sladoleda i drugih zamrznutih smjesa DA/15/61 Proizvodnja mlinskih proizvodaisključivo na tradicionalni način (u vodenicama) DA/15.81 Proizvodnja kruha, peciva, svježe tjestenine, kolača, savijača i sl. isključivo po starim (tradicionalnim) receptima DA/15.91 Proizvodnja destiliranih alkoholnih pića DA/15.93 Proizvodnja vina i grožđa DA/15.94 Proizvodnja jabukovače i vina od ostalog voća DA/15.95 Proizvodnja ostalih nedestiliranih fermentiranih pića DN/36.22 Proizvodnja i popravak nakita i srodnih proizvoda od plemenitih metala F/45 Građevinarstvo I/61 Vodeni prijevoz K/71.22.1 Iznajmljivanje i davanje u operativni zakup (leasing) plovila kao što su čamci i brodovi za komercijalne svrhe, bez posada K/71.31.1 Iznajmljivanje i davanje poljoprivrednih i šumarskih strojeva i opreme u operativni zakup (leasing), bez rukovatelja K/71.32.1 Iznajmljivanje i davanje u operativni zakup (leasing) strojeva i opreme za građevinarstvo, bez rukovatelja K/71.32.2 Iznajmljivanje skela i radnih platformi bez montaže i rasklapanja K/71.40 Iznajmljivanje predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo (predmeta za zabavu, pedalina, sportske opreme, knjiga) M/80.41 Vozačke škole (obuka za jedrenje i plovidbu) O/92.33 Djelatnost sajmova i zabavnih parkova O/92.34.1 Djelatnost ostalih vrsta zabava, na drugom mjestu nespomenute: plesne škole i učitelji plesa; O/92.62.1 Djelatnost skijaških centara O/92.62 Ostale sportske djelatnosti, osim marina (organiziranja i vođenje športskih natjecanja na otvorenom ili zatvorenom prostoru za amatere ili profesionalce, djelatnosti vezane za propagandu, djelatnost samostalnih športaša ili atletičara, sudaStr. 16 - Broj 2 NARODNE NOVINE 15. ožujka 2004. HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE ca itd…, djelatnost škola za šport i rekreaciju; športsko - rekreativni ribolovi dr. O/92.72 Ostale rekreacijske djelatnosti O/93.01 pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda O/93.02 Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje (u objektima sezonskog karaktera): masaža, manikiranje, pedikiranje, šminkanje i dr.) O/93/03 Djelatnost za poboljšanje fizičke kondicije (u objektima sezonskog karaktera): kupelji, saune, solariji, toplice, saloni za mršavljenje, saloni za masažu, centri za održavanje tjelesne sposobnosti i dr. O/93.05. Ostale uslužne djelatnosti: djelatnost čistača cipela, nosača, portira, osobnih čuvara, parkiranih automobila; uslužno piljenje drveta; uslužno pečenje plodina; obavljanje usluga poljoprivrednim strojevima; otkupne stanice; Članak 4. Fizička osoba može obavljati sezonski obrt ako ispunjava pored općih i posebne uvjete za obavljanje određene djelatnosti. Članak 5. Postojeći obrti mogu se obavljati kao sezonski, što će se evidentirati kroz upis promjene u obrtnom registru nadležnog tijela uprave u općini. Članak 6. Kontrolu uvjeta iz članka 3. ovog Pravilnika provodit će nadležna inspekcija. Članak 7. Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije". Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegbosanska županija Ministarstvo gospodarstva Broj: 05-01-02-75/04 Livno, veljača 2004. godine Ministar Anto Matić *** Na temelju članka 8. stavak 3. Zakona o obrtu ("Službene novine Federacije BiH" broj 52/02 i 29/03) i članaka 21. Zakona o upravi ("Narodne novine Hercegbosanske županije" broj 04/98) ministar gospodarstva, po prethodno pribavljenoj suglasnosti Ministarstva graditeljstva, obnova, prostornog uređenja i zaštite okoliša HBŽ-a broj 07-23-01-10/04. od 10. 02. 2004. godine, donosi PRAVILNIK o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorima Članak 1. Ovim Pravilnikom propisuju se djelatnosti koje se mogu obavljati u stambenim prostorijama, a koje se ne smatraju kućnom radinošću, kao i djelatnosti koje se mogu obavljati u stambenim prostorijama, a smatraju se kućnom radinošću kao i uvjeti za njihovo obavljanje. Članak 2. Popis djelatnosti koje se mogu obavljati u stambenim prostorijama, a koje se ne smatraju kućnom radinošću, njihova brojčana oznaka djelatnosti po SKD (Standarda klasifikacija djelatnosti) i naziv djelatnosti navedeni su u prilogu ovoga Pravilnika i njegovim su sastavnim dijelom. Članak 3. Kućna radinost predstavlja specifične obrte po načinu izrade predmeta, uglavnom primjenom tradicionalnih tehnika. Članak 4. Djelatnosti kućne radinosti spadaju u slobodne obrte. U obrascima prijave za upis u obrtni registar kućne radinosti, rješenjima i obrtnici-odobrenju za rad, rubrika "Naziv obrta" obvezno sadrži "KUĆNA RADINOST" ispred imena i prezimena obrtnika: ("KUĆNA RADINOST VL. ime prezime sjedište") Članak 5. Djelatnost kućne radinosti obavlja se samostalno u vidu osnovnog ili dopunskog zanimanja a može se koristiti i pomoć članova zajedničkog kućanstva. Članak 6.
Pravilnik o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorijama Kantona 10 Kanton 10 Službene novine Kantona 10 02/04 15.03.2004 SN Kantona 10 03/05 obrt Str. 16 - Broj 2 NARODNE NOVINE 15. ožujka 2004. HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE ca itd…, djelatnost škola za šport i rekreaciju; športsko - rekreativni ribolovi dr. O/92.72 Ostale rekreacijske djelatnosti O/93.01 pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda O/93.02 Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje (u objektima sezonskog karaktera): masaža, manikiranje, pedikiranje, šminkanje i dr.) O/93/03 Djelatnost za poboljšanje fizičke kondicije (u objektima sezonskog karaktera): kupelji, saune, solariji, toplice, saloni za mršavljenje, saloni za masažu, centri za održavanje tjelesne sposobnosti i dr. O/93.05. Ostale uslužne djelatnosti: djelatnost čistača cipela, nosača, portira, osobnih čuvara, parkiranih automobila; uslužno piljenje drveta; uslužno pečenje plodina; obavljanje usluga poljoprivrednim strojevima; otkupne stanice; Članak 4. Fizička osoba može obavljati sezonski obrt ako ispunjava pored općih i posebne uvjete za obavljanje određene djelatnosti. Članak 5. Postojeći obrti mogu se obavljati kao sezonski, što će se evidentirati kroz upis promjene u obrtnom registru nadležnog tijela uprave u općini. Članak 6. Kontrolu uvjeta iz članka 3. ovog Pravilnika provodit će nadležna inspekcija. Članak 7. Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije". Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegbosanska županija Ministarstvo gospodarstva Broj: 05-01-02-75/04 Livno, veljača 2004. godine Ministar Anto Matić *** Na temelju članka 8. stavak 3. Zakona o obrtu ("Službene novine Federacije BiH" broj 52/02 i 29/03) i članaka 21. Zakona o upravi ("Narodne novine Hercegbosanske županije" broj 04/98) ministar gospodarstva, po prethodno pribavljenoj suglasnosti Ministarstva graditeljstva, obnova, prostornog uređenja i zaštite okoliša HBŽ-a broj 07-23-01-10/04. od 10. 02. 2004. godine, donosi PRAVILNIK o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorima Članak 1. Ovim Pravilnikom propisuju se djelatnosti koje se mogu obavljati u stambenim prostorijama, a koje se ne smatraju kućnom radinošću, kao i djelatnosti koje se mogu obavljati u stambenim prostorijama, a smatraju se kućnom radinošću kao i uvjeti za njihovo obavljanje. Članak 2. Popis djelatnosti koje se mogu obavljati u stambenim prostorijama, a koje se ne smatraju kućnom radinošću, njihova brojčana oznaka djelatnosti po SKD (Standarda klasifikacija djelatnosti) i naziv djelatnosti navedeni su u prilogu ovoga Pravilnika i njegovim su sastavnim dijelom. Članak 3. Kućna radinost predstavlja specifične obrte po načinu izrade predmeta, uglavnom primjenom tradicionalnih tehnika. Članak 4. Djelatnosti kućne radinosti spadaju u slobodne obrte. U obrascima prijave za upis u obrtni registar kućne radinosti, rješenjima i obrtnici-odobrenju za rad, rubrika "Naziv obrta" obvezno sadrži "KUĆNA RADINOST" ispred imena i prezimena obrtnika: ("KUĆNA RADINOST VL. ime prezime sjedište") Članak 5. Djelatnost kućne radinosti obavlja se samostalno u vidu osnovnog ili dopunskog zanimanja a može se koristiti i pomoć članova zajedničkog kućanstva. Članak 6. 15. ožujka 2004. NARODNE NOVINE Str. 17 - Broj 2 HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE Nadležna općinska služba donosi propis za utvrđivanje načina i mjesta prodaje proizvoda kućne radinosti, te drugim stimulativnim pogodnostima. Članak 7. Djelatnost iz članka 2. i 3. ovoga Pravilnika mogu se obavljati isključivo osobnim radom, te: • U obujmu i na način koji ne zahtjeva izmjenu postojećih uvjeta korištenja stambenog prostora, • Na način koji neće ugrožavati kvalitetu življenja vlasnika i korisnika susjednih stambenih ili poslovnih prostorija, • Uz korištenje strojeva i opreme koje ne prelaze snagu i ostale karakteristike kućanskih aparata, • Kao proizvodnja (izrada i dorada predmeta) u manjim serijama ili unikatno, te pružanje usluga u manjem obimu. Osim djelatnosti iz članka 2. i 3. ovoga Pravilnika, u stambenim prostorijama mogu se obavljati i druge djelatnosti čije obavljanje ne zahtjeva izmjenu postojećih uvjeta korištenja stambenog prostora, uz odobrenje ministarstva gospodarstva, a na prijedlog općinske službe nadležne za registraciju obrta, odnosno može se dati prijedlog za korekciju popisa uz adekvatno obrazloženje. Članak 8. Za obavljanje djelatnosti u stambenim prostorijama, koje se nalaze u sklopu stambenog objekta sa više stambenih jedinica, a pri čijem obavljanju nastaje pojačana buka, potrebno je osigurati suglasnost svih stanara. Članak 9. Kontrolu uvjeta iz članka 8. ovoga Pravilnika provodit će nadležne inspekcije. Članak 10. Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije". Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegbosanska županija Ministarstvo gospodarstva Broj: 05-01-02-75/04 Livno, veljača 2004. godine Ministar Anto Matić *** POPIS DJELATNOSTI KOJE SE MOGU OBAVLJATI U STAMBENIM PROSTORIJAMA, A KOJE SE NE SMATRAJU KUĆNOM RADINOŠĆU DB/17.40 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće DB/17.40.1 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za kućanstvo DB/18.10.1 Proizvodnja po mjeri odjeće od kože i imitacije kože DB/18.22.1 Proizvodnja ostale vanjske odjeće osim one šivane po mjeri od tkanog, pletenog i kukičanog tekstila, netkanog tekstila itd. za muškarce, žene i djecu: dugih kaputa, odjela, kompleta, kratkih kaputa, hlača, suknji. DB/18.22.2 Proizvodnja ostale vanjske odjeće šivene po mjeri od tkanog, pletenog i kukičanog tekstila, netkanog tekstila itd. za muškarce, žene i djecu: dugih kaputa, odjela, kompleta, kratkih kaputa, hlača, suknji; šivanje po mjeri, uz naknadu ili po ugovoru DB/18.23 Proizvodnja rublja po mjeri od tkanog, pletenog ili kukičanog tekstila, čipke idt. za muškarce, žene, djecu; košulja T-majica, dugih gaća, gaćica, pidžama, spavaćica, kućnih ogrtača, bluza, kombinea, grudnjaka, korzeta. DB/18.24.1 Proizvodnja odjeće za dojenčad i mladu djecu i športske odjeće (trenirki, skijaške odjeće, kupaćih kostima DB/18.30 Proizvodnja proizvoda od krzna: krznene odjeće i pribora, spajanje krzna u druge oblike (ploče trake..) raznih proizvoda od krzna: prostirki, pokrivača, (nepunjenih) krpa za poliranje DB/19.20 Proizvodnja kožne galanterije sedlarskih i remenarskih proizvoda: proizvodnja kovčega, torbi, torbica i sl.; proizvodnja remena za satove, osim metalnih; proizvodnja raznih proizvoda od kože i sastavljanje kože od kožnih otpadaka DE/21.21 Proizvodnja papirne i kartonske ambalaže; proizvodnja ambalaže od valovitog papira i kartona (ljepenke); Proizvodnja modela za isjecanje ambalaže, etiketa i sl.; proizvodnja papirnatih vreća i vrećica DE/21.22 Proizvodnja papirnatih proizvoda za kućanstvo, higijenske i toaletne potrebe Str. 18 - Broj 2 NARODNE NOVINE 15. ožujka 2004. HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE DE/21.23 Proizvodnja kancelarijskog materijala: omotnica (kuverti) i dopisnica; ukrasnih kutija, vreća, notesa koji sadrže određeni asortiman papira za pisanje DE/22.15 Ostala izdavačka djelatnost: izrada gravura i razglednica; postera (plakata), reprodukcija umjetničkih djela DE/22.31 Umnožavanje zvučnih zapisa: umnožavanje sa mastrekopije gramofonskih ploča, kompakt diskova i traka s glazbenim i drugim zvučnim zapisima DE/22.32 Umnožavanje videozapisa: umnožavanje sa masterkopije ploča, kompakt diskova i traka sa filmovima i drugim videozapisima DE/22.33 Umnožavanje kompjutorskih zapisa: umnožavanje s masterkopije sofwarea i podataka na disketama i trakama Proizvodnja G/52.7 Popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo ukoliko nisu povezani s proizvodnjom, trgovinom na veliko ili trgovinom na malo G/52.71.1 Popravak čizama, cipela, kovčega i sl. proizvodnja od drugih materijala G/52.72 Popravak električnih aparata za kućanstvo, uključujući radioopremu, televizijsku opremu i ostalu audioopremu i videoopremu G/52.73 Popravak satova i nakita G/52.74 Popravak bicikla, njihovih dijelova i opreme, krpanje i manje prepravljanje odjeće K/70.11.1 Razvoj projekta nekretnina; povezivanje financijskih, tehničkih i fizičkih sredstava za ostvarivanje projekata nekretnina(radi kasnije prodaje), za stambene ili druge zgrade K/70.12.1 Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina: stambenih zgrada i stanova, nestambenih zgrada, zemljišta K/70.20.1 Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama (osim u turističke svrhe) kao što su stambene zgrade i stanovi, nestambene zgrade uključujući izložbene prostore, zemljišta K/70.31.1 Posredovanje u kupnji, prodaji, iznajmljivanju i procjeni nekretnina K/70 32.1 Agencije za ubiranje stanarine K/72.10 Pružanje savjeta o računalnoj opremi (hardware-u) K/72.20 Savjetovanje i pribavljanje programske opreme (software-a) K/72.30.1 Obrada podataka upotrebljavajući korisnikov ili vlastiti program; kompletnu obradu podataka, usluge unosa podataka, kontinuirano upravljanje i rad na opremi za obradu podataka koje pripadaju drugima K/72.40.1 Djelatnosti na izradi baze podataka: razvoj baze podataka, preuzimanje podataka iz raznih izvora K/72.40.3 Dostupnost baze podataka: pružanje podataka u određenom redu ili nizu, direktnim pretraživanjem ili pristupom (kompjuteriziranim upravljanjem) svakome ili određenim korisnicima, zavisno od tržišta K/72.50 Održavanje i popravak uredskih i knjigovodstvenih strojeva i računalnih sustava (računala) K/73.1 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima K/73.2 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim znanostima K/74.12 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizijski poslovi te poslovi poreznog savjetovanja K/74.13 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mijenja K/74.20.1 Savjetovanje i drugi poslovi u arhitektonskoj djelatnosti K/74.20.2 Izrada nacrta strojeva i industrijskih postrojenja K/74.20.3 Inženjering, projektni menadžment i projektiranje u arhitekturi i građevinarstvu K/74.20.5 Izrada projekata za kondicioniranje zraka, hlađenje, projekata sanitarne kontrole i kontrole zagađivanja i projekata akustičnosti K/74.70.3 Čišćenje dimnjaka, kamina, peći, štednjaka, peći za spaljivanje, kotlova ventilacijskih i ispusnih cijevi K/74.82 Djelatnost pakiranja K/74.83 Tajničke i prevodilačke djelatnosti K/74.84.4 Modno dizajniranje tkanina, odjeće, obuće, nakita, namještaja i druge unutarnje dekoracije, ostalih modnih proizvoda, kao i drugih proizvoda za osobnu potrošnju K/74.84.6 Djelatnost unutarnjih dekoratera i aranžera K/74.84.8 Djelatnost dizajnera štandova K/93.02.2 Masaža lica, manikiranje, pedikiranje, šminkanje… POPIS DJELATNOSTI KOJE SE MOGU OBAVLJATI U STAMBENIM PROSTORIJAMA, A KOJE SE SMATRAJU KUĆNOM RADINOŠĆU A/01.25.2 Uzgoj ostalih životinja na drugom mjestu ne spomenutih, kućni ljubimci (ptice, ribice,…) DA/15.81.2 Proizvodnju isključivo po starim (tradicionalnim) receptima: peciva, svježe tjestenine, kolača od savijača,… DB/17.21.1 Proizvodnju širokih tkanina od ručnih prediva 15. ožujka 2004. NARODNE NOVINE Str. 19 - Broj 2 HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE DB/17.22.1 Proizvodnju širokih tkanina od grebanog vunenog prediva DB/17.23.1 Proizvodnju širokih tkanina od češljanog vunenog prediva DB/17.24.1 Proizvodnju tkanina svilenog tipa DB/17.25.1 Proizvodnju ostalih tekstilnih tkanina od lana, jute, konoplje, lika i specijalnih prediva te izrada ćilima, serdžada, pokrivača, prostirača, torbica i sličnih predmeta od tkanina DB/17.30 Dovršavanje tekstila DB/17.51.1 Proizvodnju tekstilnih prostirača za pod, uključujući one iglom rađene: rogožina, pokrivača tepiha, ponjava, vreća, zobnica,… DB/17.52 Proizvodnja užadi, konopaca, upletenog konca i mreža DB/17.54.1 Proizvodnja pozamanterije: proizvodnja uskih pletenih proizvoda, uključujući i tkanine koje sadrže osnovu bez potke, sastavljenu ljepilom; proizvodnja naljepnica, znački,…; proizvodnja ukrasnog pribora: vrpci, resa, pompona (lopatica),…; proizvodnja tila i drugih mrežastih tkanina, čipki u metraži, u trakama ili u motivima vezenih tkanina DB/17.60.1 Proizvodnja pletenih i kukičastih tkanina: plišane i bukle tkanine, mrežaste tkanine i tkanine za prozorske zavjese pletene na «Rašel» i sličnim strojevima, ostale pletene i kukičane tkanine DB/17.71.1 Proizvodnja pletenih i kukičanih proizvoda: proizvodnja čarapa, uklj. Sokne tajice, hulahop čarape DB/17.72.1 Proizvodnju pletenih i kukičanih poluvera, jakni (kardigan, džersej) prsluka i sličnih proizvoda DB/18.22.2 Proizvodnja ostale vanjske odjeće, šivane po mjeri: izrada narodnih nošnji posebne namjene, uz naknadu ili po ugovoru, kao i šivanje za izložbe i slobodnu prodaju tih nošnji,… DB/18.24.2 Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta: šešira, kapa, rukavica, pojaseva, šalova, mašni, kravata, mrežica za kosu,…; krznenih pokrivala za glavu, obuće od tekstilnih materijala bez dodatnih đonova DB/18.30 Proizvodnja proizvoda od krzna: izrada privjesaka, novčanika, pojaseva, torbica, futrola, kutija za cigarete i sl. DB/19.2 Proizvodnja kožne galanterije: izrada privjesaka, novčanika, pojaseva, torbica, futrola, kutija za cigarete i sl. DB/19.30.2 Proizvodnja obuće po narudžbi i u malim serijama: izrada opanaka, papuča, sandala, uložaka za cipele i sl. DD/20.51 Proizvodnja ostalih proizvoda od drva: izrada drvenih drški i dijelova za alat, četki; drvenih kalupa za obuću, drvenih vješalica; drvenih pribora za kuhinju, vješalica za odjela i šešire (zidnih i stojećih),; drvenih figurica i ukrasa, intarzija; kutija za nakit, pribora za jelo i sl. proizvoda; drvenih špula, poklopaca, bobina, namota za konce i sl. tokarskih proizvoda; okvira za slike i sl. DD/20.52 Proizvodnja proizvoda od pluta i pletarskih materijala: proizvodnja pletenica i proizvoda od pletarskih materijala (otirači, prostirači, pregrade, podmetači); izrada korpi i dr. pletarskih proizvoda DE/21.25 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona (ljepenke), na drugom mjestu nespomenutih: izrada ukrasnih predmeta od papira i kartona; izrada sjenila za svjetiljke od papira i kartona; etiketa (naljepnica); bobina, špula, poklopaca, i sl. proizvoda od papira i kartona DE/25.24.2 Izrada sjenila za svjetiljke od plastike DI/26.15 Proizvodnja i obrada ostalog stakla, uključujući i tehničku staklenu robu: proizvodnja staklene robe koja se koristi u proizvodnji bižuterije; izrada staklenih sjenila za svjetiljke; slikanje na staklu,… DI/26.21.2 Proizvodnja i oslikavanje figura i drugih ukrasnih keramičkih predmeta (izrada suvenira) DJ/28.75.1 Proizvodnja metalnih proizvoda za kućanstvo i sitne metalne galanterije (noževa, sječiva, mlinova za kavu, šila i sl.) DN/36.30 Proizvodnja glazbenih instrumenata: ručna izrada (svirala, frula, dvojnica, gusala, gitara i sličnih instrumenata) DN/36.40 Proizvodnja športske opreme: isključivo ručna izrada DN/36.50 Proizvodnja igara i igračaka: izrada lutaka, odjeće i pribora za lutke; životinja igračaka; prepariranja ptica i životinja DN/36.61 Proizvodnja imitacije nakita (bižuterije), osim plemenitih metala DN/36.62.1 Proizvodnja metli, slikarskih četkica i četki DN/36.63.5 Proizvodnja kišobrana, suncobrana, štapova za šetnju, bičeva, palica za jahače, dugmadi, kopči (drukera), patentnih zatvarača, «nitna» (velikih kopči),… DN/36.63.7 Proizvodnja proizvoda za osobnu uporabu: lula, češljeva, ukosnica, mirisnih ukrasa, perika, lažnih brada, trepavica Str. 20 - Broj 2 NARODNE NOVINE 15. ožujka 2004. HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE DN/36.63.10 Proizvodnja raznovrsnih proizvoda: proizvodnja svijeća i ostalih sličnih predmeta, izrada predmeta za uspomenu i suvenira, izrada umjetnog cvijeća od tkanine i papira i izrada cvjetnih aranžmana od umjetnog i suhog cvijeća, predmeta za šalu, sita i rešeta, krojačkih lutaka,… K/74.70.1 Unutarnje čišćenje zgrada svih vrsta, uklj. urede , tvornice, trgovine, ustanove i druge poslovne i profesionalne prostorije, te stambene zgrade sa više stanova; pranje prozora;… *** Na temelju članka 8. stavka 4. Zakona o obrtu ("Službene novine Federacije BiH" broj 52/02 i 29/03) i članaka 21. Zakona o upravi ("Narodne novine Hercegbosanske županije" broj 04/98) ministar gospodarstva, po prethodno pribavljenoj suglasnosti Ministarstva graditeljstva, obnova, prostornog uređenja i zaštite okoliša HBŽ-a broj 07-23-01-10/04. od 10. 02. 2004. godine, donosi PRAVILNIK O OBRTIMA KOJI SE MOGU OBAVLJATI IZVAN POSLOVNIH I STAMBENIH PROSTORIJA Članak 1. Ovim Pravilnikom propisuju se djelatnosti koje se mogu obavljati izvan poslovnih i stambenih prostorija. Članak 2. Popis djelatnosti koje se mogu obavljati izvan poslovnih i stambenih prostorija a koje su označene brojčanom oznakom razreda i podrazreda sukladno Odluci o standardnoj klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" broj 18/98) A/01.1 Uzgoj usjeva, vrtnog i ukrasnog bilja A/01.25.2 Skupljanje žaba, puževa i sl. A/01.3 Uzgoj usjeva i stoke (mješovito) A/01.41 Uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji A/01.42 Uslužne djelatnosti u stočarstvu, osim veterinarskih usluga A/01.50 Lov, stupičarenje i briga o divljači i odgovarajuće usluge A/02.01.1 Uzgoj i zaštita šuma A/02.01.2 Iskorištavanje šuma (sječa drveta i proizvodnja šumskih sortimenata kao: trupaca, jamske građe, cijepanog drveta, stupova, ogrjevnog drveta…) A/02.02 Šumske usluge CB/14.11 Vađenje kamena za građevinarstvo: vađenje kamena, gruba obrada i sječenje kamena za spomenike i građevinarstvo kao što su: mramor, granit, pješčenjaci,… CB/14.21 Vađenje šljunka i pijeska- jednostavniji poslovi: vađenje i bagerovanje industrijskog pijeska, pijeska za građevinarstvo i šljunka: lomljenje i drobljenje kamena, šljunka i pijeska CB/14.22 Vađenje gline i kaolina DG/24.14 Proizvodnja ostalih osnovnih organskih kemikalija: proizvodnja drvenog ugljena DI/26.52 Proizvodnja vapna F/45.11 Rušenje građevinskih objekata i zemljani radovi: rušenje i demontaža zgrada i drugih objekata, raščišćavanje gradilišta, zemljani radova, priprema terena za rudarske radove, drenažni radovi na gradilištu, drenažni radovi na poljoprivrednom i šumskom zemljištu F/45.21.1 Visokogradnja - izgradnja svih vrsta zgrada F/45.21.2 Niskogradnja - izgradnja svih vrsta objekata u niskogradnji F/45.21.3 Održavanje objekata visokogradnje i njihovih dijelova F/45.22 Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova F/45.22 Hidroizolacija krovova i balkona, hidroizolacijski poslovi F/45.23 Izgradnja autocesta i drugih prometnica, uzletišta u zračnim lukama i športskih terena F/45.24 Hidrogradnja i uređenje voda: građevinski radovi na manje zahtjevnim hidrograđevinskim objektima (propusti, drenaže, uređenje vodotokova…) F/45.25 Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu: bušenje i izgradnja bunara, iskop okna; zidanje i popločavanje kamenom; zidanje dimnjaka i industrijskih peći; armirački radovi, savijanje i ugradnja armature; montažu čeličnih elemenata, proizvedenih od drugih; montažu i demontažu skela i radnih platformi, montažu i podizanje konstrukcija na gradilištu F/45.31 Elektro instalacijski radovi: uvođenje u zgrade i druge građevinske objekte: (električnih vodova i pribora, telekomunikacijskih sustava, električnog grijanja, protupožarnih alarma, alarma i sustava protiv provala, instalacija kućnih i ostalih antena, montiranje liftova i pokretnih stepenica, montiranje gromobrana) F/45.32 Izolacijski radovi: uvođenje u zgrade i druge građevinske objekte toplotne i zvučne izolacije ili zaštite od vibracija
Pravilnik o obliku i načinu vođenja trgovačke knjige Kantona 10 Kanton 10 Službene novine Kantona 10 05/01 24.05.2001 trgovačka knjiga PRAVILNIKo obliku i načinu vođenja trgovač-ke knjigeČlanak 1.Ovim Pravilnikom uređuje se oblik, sadržaji način vođenja posebne evidencije koju je tr-govac dužan voditi u trgovini na veliko i trgo-vini na malo.I – TRGOVINA NA MALO1. Opće odredbeČlanak 2.Pravne i fizičke osobe registrirane za obavlja-nje trgovine na malo te druge pravne i fizičke oso-be koje prodaju svoje proizvode na malo (u dalj-njem tekstu: trgovac) dužne su voditi Trgovačkuknjigu na malo (u daljnjem tekstu; “ Trgovačkaknjiga”) koja sadrži podatke o nabavi, prodaji robei obavljenim trgovačkim uslugama.Iznimno, obveza iz stavka 1. ovog članka neodnosi se na fizičke osobe, koje se bave poljopriv-rednom proizvodnjom kad svoje proizvode prodajuna malo.Članak 3.Trgovačku knjigu trgovac je dužan voditi po-sebno za svaku prodavaonicu odnosno za svakostalno prodajno mjesto izvan prodavaonice.Za prodajni objekt koji ima više odjela trgovacje dužan voditi Trgovačku knjigu za svaki odjelposebno.Za prodaju robe izvan prodavaonica koja seobavlja putem pošte, putem automata, putem tele-vizije i kataloga trgovac vodi Trgovačku knjigu uprodavaonici koja je zadužena za tu robu, odnosnosvom sjedištu.Za izdvojeno prodajno mjesto izvan prodava-onice (na klupama izvan tržnice, u prostorijamakupca posredstvom akvizitera, putem pokretnihprodavača i sl.), uz vođenje Trgovačke knjige uprodavaonici odnosno sjedištu trgovca , na prodaj-nom mjestu trgovac je dužan osigurati kopijuprimke - zaduženja za tu robu.Članak 4.Trgovačka knjiga mora biti uvezana. Svakastranica uvezane knjige mora biti označena rednimbrojem.Prije početka knjiženja Trgovačka knjiga morabiti ovjerena od trgovca i nadležnog tijela tržišneinspekcije na čijem području posluje prodavaonicaodnosno na čijem području se nalazi prodajnomjesto.Ako Trgovačka knjiga nije ovjerena u skladu sodredbama iz stavka 2. ovog članka smatra se da seevidencija ne vodi.Trgovačka knjiga vodi se za svaku poslovnugodinu. Pod poslovnom godinom podrazumijeva sekalendarska godina.Članak 5.Trgovačka knjiga vodi se ažurno, kronološkimredom nastanka događaja i po načelima urednosti itočnosti.Knjiženje u Trgovačkoj knjizi obavlja se ručnona temelju vjerodostojnih knjigovodstvenih ispravao nabavci i prodaji robe te drugih promjena (ulaz-na kalkulacija na osnovu računa, otpremnice, dos-tavnice, na temelju vrpce registar blagajne, para-gon bloka, zapisnika o promjeni cijena, manjkovi-ma i dr.).Trgovačka knjiga i dokumentacija na temeljukoje je obavljeno knjiženje moraju se nalaziti uprodavaonici odnosno na prodajnom mjestu za vri-jeme radnog vremena, ako ovim Pravilnikom nijeodređeno drukčije.Prije početka radnog vremena prodajnog ob-jekta trgovac je dužan evidentirati u Trgovačkuknjigu sve poslovne promjene nastale prethodnogradnog dana.Članak 6.Evidencija o zaduženju prodajnog mjesta iizvršenoj prodaji može se voditi i automatski, pu-tem računala koje se nalazi u prodavaonici odnos-no na prodajnom mjestu, bez posebne ovjere listo- 24. svibnja 2001. NARODNE NOVINE Str. 91 - Broj 5HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJEva podataka od strane nadležnog tijela tržišne in-spekcije.Trgovac koji evidenciju obavlja na način izstavka 1. ovog članka dužan je najmanje jednomtjedno izvršiti izlistavanje podataka, ovjeriti i u uzpotpis odgovorne osobe kronološki ih posložiti uzaseban registar.Tjedan iz prethodnog stavka utvrđuje se uskladu s poreznim propisima u smislu utvrđivanjatjednog prometa i obračuna poreznih obveza.Radi dostupnosti podataka, trgovac je na zah-tjev nadležnog inspektora u tijeku kontrole dužanizlistati podatke koji se vode u računalu i mimoobveze utvrđene stavkom 2. ovoga članka.2. Sadržaj i način vođenja Trgovačke knjige(Obrazac TKM)Članak 7.Evidencija iz članka 5. ovog Pravilnika vodi sena obrascu TKM čiji je obvezan sadržaj tiskan uzovaj Pravilnik.Podaci u Trgovačku knjigu upisuju se na sljedećinačin:-stupac 1: redni broj-stupac 2: datum upisa dokumenta,-stupac 3: naziv i broj dokumenta o ulazu-zaduženju, odnosno izlazu-razduženju robe i odrugim promjenama koje se odnose na ukup-no zaduženje odnosno razduženje robe,-stupac 4: prodajna vrijednosti nabavljene-zadužene robe bez ukalkuliranog poreza napromet-stupac 5: iznos ukupno ukalkuliranog porezana promet-stupac 6: ukupna vrijednost ulaza-zaduženjarobe po prodajnoj cijeni. (zbroj iznosa iz stup-ca 4. i stupca 5.)-stupac 7: iznos vrijednosti prodane robe zasvaki dan (na temelju iznosa dnevnog prometaevidentiranog na kontrolnoj vrpci registarblagajne ili zbroja pojedinačno izdanih računa- paragon blokova).U stupce 4, 5 i 6 analogno se upisuju i podaci oiznosima za koje se povećava odnosno smanjuje vri-jednost zadužene robe na temelju promjene cijenerobe (neovisno o razlogu: promjene stope poreza,marže ili dr.) i to na temelju zapisnika koji sadrži:a)naziv i sjedište trgovcab)naziv i sjedište prodajnog objektac)redni broj i datum sastavljanja zapisnikad)naziv robe, količinu, staru i novu prodajnu ci-jenu bez poreza i s porezom, ukupan iznosprodajne vrijednosti robe i ukalkuliranog po-reza koji se povećava odnosno smanjujee)potpis odgovorne osobe i pečat trgovca.Na temelju sastavljenog zapisnika za iznos kojise povećava obavlja se knjiženje kao i pri ulazu (za-duženje robe), a za iznos koji se smanjuje obavlja sestorniranje putem "crvenog storna" - ispisivanje izno-sa koji se uokviruju. Pri zbrajanju uokvireni iznosi seoduzimaju od ukupnog zbroja.U stupce 4, 5 i 6 analogno se upisuju i podaci o pov-ratu robe, manjku, otpisu robe i dr. i to na temeljuvjerodostojnih dokumenata (povratnice, zapisnika oinventurnim razlikama, odluke o otpisu i dr.).U Trgovačkoj knjizi zbrajaju se iznosi na svakojstranici i tako zbrojeni iznos prenosi na sljedećustranicu kao donos s prethodne stranice.Trgovačka knjiga zaključuje se za svaku poslov-nu godinu, a krajnji saldo iskazanog stanja vrijednostirobe prenosi se u iduću godinu.Članak. 8.Evidencija iz članka 6. ovog Pravilnika smatratće se urednim vođenjem Trgovačke knjige ukolikoosigurava podatke i vodi se na način propisan član-kom 7. stavkom 2. do 7. ovog Pravilnika.Članak 9.Dokumentacija na temelju koje se obavlja knji-ženje ulaza-zaduženja u Trgovačkoj knjizi (ulaznakalkulacija, zaduženje, zapisnik o povećanju-smanjenju cijena, povratnica, zapisnik o otpisu, in-ventura robe, zapisnik o inventurnim razlikama i sl.),te autentični dokumenti na temelju kojih se evidentiraprodaja robe (kontrolna traka registar blagajne, reka-pitulacija dnevnog prometa PC-kase po računima itarifnim brojevima, paragon blokovi i sl.) sastavni sudio Trgovačke knjige.Članak 10.Trgovac može uz podatke propisane ovim Pravil-nikom u Trgovačku knjigu unositi i druge podatkeradi praćenja svog poslovanja.3. Ostale obveze u vođenju evidencije u malopro-dajiČlanak 11.Uz oznaku cijene robe izložene prodaji ili prip-remljene za prodaju u prodajnom objektu - prodaj-nom mjestu mora se u vidu razlomka označiti rednibroj iz kolone 1. i godina Trgovačke knjige u koju jeupisana isprava o zaduženju odnosno promjeni cijenerobe.Članak 12. Str. 92 - Broj 5 NARODNE NOVINE 24. svibnja 2001.HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJETrgovačka knjiga i dokumentacija temeljem kojeje obavljeno knjiženje moraju se čuvati najmanje 3godine, računajući od poslovne godine na koju seodnose.Članak 13.Trgovac koji je na temelju ovog Pravilnika du-žan voditi Trgovačku knjigu dužan je kupcu izdatiračun za svaku pojedinačnu prodaju.II- TRGOVINA NA VELIKO1. Sadržaj i način vođenja Trgovačke knjige naveliko(Obrazac TKV)Članak 14.Trgovac na veliko odnosno proizvođač koji naprodajnom mjestu ne vodi kompletnu računovodstve-nu evidenciju o nabavi-zaduženju odnosno prodajirobe dužan je na tom prodajnom mjestu voditi Trgo-vačku knjigu na veliko.Trgovačka knjiga vodi se ažurno, kronološkimredom nastanka događaja i po načelima urednosti itočnosti.Knjiženje u Trgovačkoj knjizi na veliko obavljase na temelju vjerodostojnih knjigovodstvenih ispra-va o nabavci –zaduženju i prodaji robe te drugihpromjena (povrata robe, promjene cijena, razlike poinventurama i dr.) koje čine njen sastavni dio.Trgovačka knjiga na veliko i dokumentacija natemelju koje je obavljeno knjiženje moraju se nalazitina prodajnom mjestu za vrijeme radnog vremena.Članak 15.Trgovac na veliko odnosno proizvođač koji sasvog veleprodajnog skladišta, pored veleprodaje o-bavlja i prodaju robe na malo, dužan je voditi zaseb-nu evidenciju za takvu robu, tj. Trgovačku knjigu namalo sukladno odredbama ovog Pravilnika uz istov-remeno razduženje veleprodaje.Članak 16.Trgovačka knjiga na veliko vodi se ručno na ob-rascu TKV čiji je obvezan sadržaj tiskan uz ovaj Pra-vilnik.Podaci u Trgovačku knjigu na veliko upisuju sena sljedeći način:-stupac 1: redni broj-stupac 2: datum upisa dokumenta,-stupac 3: naziv i broj dokumenta na temeljukojeg se vrši evidencija ,-stupac 4: prodajna vrijednosti nabavljene-zadužene robe bez ukalkuliranog poreza napromet-stupac 5: vrijednosti prodane robe bez obra-čunatog poreza na promet-stupac 6: porez na promet (ako se prodaja vršiuz obračun poreza na promet)-stupac 7: ukupna prodajna vrijednost robe(zbroj stupaca 5. i 6.)U stupce 4, 5 i 6 analogno se upisuju i podaci oiznosima za koje se povećava odnosno smanjuje vri-jednost zadužene robe na temelju razduženja po os-novu prodaje na malo, povrata robe, promjena cijenerobe, razlika po inventuri i dr.Članak 17.Trgovačka knjiga na veliko mora biti uvezana.Svaka stranica uvezane knjige je označena rednimbrojem.Trgovačka knjiga na veliko mora biti ovjerenapečatom trgovca i potpisom odgovorne osobe.Podaci uneseni u Trgovačku knjigu na veliko upotpunosti moraju biti usklađeni s računovodstve-nom evidencijom koju trgovac vodi u svom sjediš-tu.Članak 18.Evidencija o nabavi i izvršenoj prodaji može sevoditi i automatski, putem računala koje se nalazi naprodajnom mjestu ukoliko takva evidencija osiguravapodatke propisane člankom 16. stavkom 2. i 3. ovogPravilnika.Trgovac koji evidenciju obavlja na način iz stav-ka 1. ovog članka dužan je najmanje jednom tjednoizvršiti izlistavanje podataka, ovjeriti i u uz potpisodgovorne osobe kronološki ih posložiti u zasebanregistar.Radi dostupnosti podataka, trgovac je na zahtjevnadležnog inspektora u tijeku kontrole dužan izlistatipodatke koji se vode u računalu i mimo obveze utvr-đene stavkom 2. ovog članka.III- PRIJELAZNE I ZAVRŠNEODREDBEČlanak 19.Evidencije propisane ovim Pravilnikom a koje seodnose na Trgovačku knjigu na malo mogu se nasta-viti voditi na postojećim obrascima TKM ukoliko suu skladu s odredbama ovog Pravilnika.Trgovac na veliko odnosno proizvođač koji jesukladno odredbama ovog Pravilnika dužan voditi 24. svibnja 2001. NARODNE NOVINE Str. 93 - Broj 5HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJETrgovačku knjigu na veliko dužan je uskladiti svojuevidenciju s odredbama ovog Pravilnika najk
Pravilnik o minimalnim tehničkim uvjetima za poslovne prostorije u kojima se obavlja trgovina i uvjetima za prodaju robe izvan prostorija Kantona 10 Kanton 10 Službene novine Kantona 10 05/01 24.05.2001 trgovina 24. svibnja 2001. NARODNE NOVINE Str. 99 - Broj 5HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJEsmještenim ispred prodavaonice ili na drugom zato prikladnom mjestu.Izlozi i izložbeni ormarići odvojeni od pro-davaonice moraju imati istaknutu tvrtku odnosnonaziv kao i naziv ili broj prodavaonice.Članak 40.Roba u prodavaonici mora biti izložena povrstama i uredno složena.Namirnice ne smiju biti smještene izravno napodu prodavaonice ili neposredno uz robu čijasvojstva mogu štetno djelovati na namirnice.Članak 41.Prodavaonica mora biti opremljena mjerilima(vagama i dr.) koja moraju biti ispravna i takopostavljena da je kupcima omogućen uvid u mje-renje robe.1.5. Pomoćne prostorijeČlanak 42.Pod pomoćnim prostorijama razumijevaju se:prostorije i prostori za priručna skladišta, prosto-ri za odlaganje pokvarljivih otpadaka (smeće),pomoćne prostorije za higijensko-sanitarne pot-rebe zaposlenika odnosno za zdravstveno-sanitarne potrebe kupaca.Ukoliko prodavaonica ima priručno skladiš-te, roba u skladištu mora biti smještena na načinda je osigurana od kvarenja, onečišćenja i mije-šanja različitih svojstava.Članak 43.Ambalaža se ne može odlagati i čuvati uprodajnom prostoru niti ispred prodavaonice, veću skladištu ili na drugom prikladnom mjestu.Pokvarljivi i ostali otpaci moraju se odlagatiu kontejner ili druge primjerene posude na pose-bnim za to određenim prostorima, uz odgovara-juću higijensku zaštitu.Članak 44.Prodavaonica mora imati osigurane pomoćneprostorije za zdravstveno-sanitarne potrebe za-poslenika. Veličina tih prostorija i njihova op-remljenost mora odgovarati broju zaposlenih uprodavaonici, sukladno s propisima o zaštiti naradu.Uporaba sanitarnih prostorija za potrebe za-poslenika mora se osigurati na udaljenosti odnajviše 100 m od prodavaonice.Članak 45.Podovi i zidovi pomoćnih prostorija iz član-ka 44. stavka 1. ovog Pravilnika moraju biti ob-loženi keramičkim pločicama ili odgovarajućimmaterijalom, i to zidovi do visine najmanje 1,50m od poda.2. Posebne odredbe za prodavaonice s određe-nim oblicima prodaje2.1. Klasična prodavaonicaČlanak 46.Klasična prodavaonica je maloprodajnomjesto u kojem se trgovina robom vrši usluživa-njem. U klasičnoj prodavaonici se vrši trgovinaprehrambenih i neprehrambenih proizvoda, izu-zev boja i lakova, stočne i druge životinjske hra-ne koja nije industrijski pakirana, starih stvari,pogrebne opreme, nafte i derivata nafte, ulja imasti za motore, ogrijeva i građevinskog materi-jala, motornih vozila i njihovih dijelova i pribo-ra.2.2. Specijalizirana prodavaonicaČlanak 47.Specijalizirana prodavaonica je maloprodaj-no mjesto sa širim asortimanom jedne podgrupeproizvoda u kojoj se trgovina robom vrši usluži-vanjem.U specijaliziranoj prodavaonici se može uzosnovni asortiman proizvoda prodavati samosrodni proizvod iz dopunskog asortimana.2.3. SamoposlugaČlanak 48.Samoposluga je maloprodajno mjesto uređe-no tako da je roba izložena na policama koje supristupačne kupcima čime je omogućeno kupcu Str. 100 - Broj 5 NARODNE NOVINE 24. svibnja 2001.HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJEda se sam informira o izgledu robe, o cijeni i dase odluči o kupovini bez posredovanja prodava-ča.U samoposlugama se može obavljati trgovi-na na malo proizvoda utvrđenih u članku 46. o-vog Pravilnika.Članak 49.U samoposlugama, pored zajedničkih uvjetapredviđenih ovim Pravilnikom za sva malopro-dajna mjesta moraju se osigurati:·korpe za stavljanje robe,·prostor za ostavljanje i čuvanje ruč-nog prtljaga kupca,·slobodan prostor između gondola ipolica, sa izloženom robom u širininajmanje 1,2 metra za nesmetanokretanje i usluživanje kupca,·poseban ulaz za prijem robe.Članak 50.Prema veličini prodajnog prostora samopos-luge se svrstavaju u sljedeće kategorije:·minimarket od 50 do 100 m2 prodajnepovršine;·supermarket od 100 do 500 m2 prodajnepovršine;·maximarket od 500 do 1.500 m2 prodajnepovršine;·hipermarket preko 1.500 m2 prodajnepovršine;2.4. DragstorČlanak 51.Dragstor je maloprodajno mjesto u kojem sevrši trgovina na malo proizvodima utvrđenim učlanku 46. ovog Pravilnika u širem asortimanu,samousluživanjem.U dragstoru se može vršiti trgovina na maloproizvoda i u kombinaciji sa pružanjem ugosti-teljskih usluga (kava, brzo pripremanje hrane isl.) u fizički odvojenim prostorijama, ukolikoispunjavaju uvjete za obavljanje te djelatnosti.Radno vrijeme dragstora traje od 0 do 24 satasvaki dan.2.5. Diskontna prodavaonicaČlanak 52.Diskontna prodavaonica je maloprodajnomjesto u kojem se vrši trgovina na malo preh-rambenim i neprehrambenim proizvodima prete-žito industrijskom pakiranju i po nižim cijenamaod cijena robe koju trgovac ima u drugim proda-vaonicama za robu iste vrste i kvalitete.Vlasnik diskontne prodavaonice mora posje-dovati najmanje dva maloprodajna mjesta fizičkiodvojena u kojim se vrši prodaja iste robe ponormalnim cijenama (bez popusta).2.6. ButikČlanak 53.Butik je specijalizirano mjesto u kome se o-bavlja trgovina na malo modnim novitetima iunikatima tekstilne, kožne i krznarske konfekci-je, galanterije, trikotaže, pletene robe, pozaman-terije i obuće. Roba se prodaje samoizborom iusluživanjem.2.7. Robna kućaČlanak 54.Robna kuća je maloprodajno mjesto najširegizbora robe široke potrošnje, organizirano takoda u pravilu za pojedine vrste robe postoje pose-bni prodajni odjeli, a obavlja se samoposluživa-njem kupaca i usluživanjem na klasičan način, teputem automata.Robna kuća mora imati ukupan prodajni pro-stor površine najmanje 600 m².Članak 55.U robnoj kući pored zajedničkih uvjeta pred-viđenih za sva maloprodajna mjesta mora se osi-gurati:·posebna prostorija za dovoz, prijem i us-kladištenjem robe,·poseban prilaz za pristup transportnimvozilima,·teretno dizalo za prijenos robe, ako jeprodajni objekat izgrađen na dvije i višeetaža,·vlastiti agregat za proizvodnju električneenergije ,·servisna služba za manje oporavke kup-ljene konfekcije, na zahtjev kupca, 24. svibnja 2001. NARODNE NOVINE Str. 101 - Broj 5HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE·prostorije za administrativne poslove.2.8. Benzinska crpkaČlanak 56.Benzinska crpka je maloprodajno mjesto ukojem se vrši trgovina na malo naftnim deriva-tima osim lož ulja.Skladištenje i trgovina na malo lož ulja obav-lja se na posebno uređenom i opremljenom pro-dajnom mjestu, gdje se ne može obavljati trgo-vina na malo ostalim naftnim derivatima.Na benzinskim crpkama, u posebno uređe-nom prostoru, kao dopunski asortiman može seobavljati trgovina na malo šireg asortimana proi-zvoda i opreme za automobile te drugih preh-rambenih i neprehrambenih proizvoda kao i al-koholnih i bezalkoholnih pića isključivo u origi-nalnom pakiranju.Članak 57.U sklopu benzinske crpke mora biti higijen-sko-sanitarni čvor za zaposleno osoblje kao i zapotrebe kupaca i to odvojeno za muškarce i zažene.3. Prodaja izvan prodavaonicaČlanak 58.Prodaja izvan prodavaonica može se obavlja-ti u kioscima, na klupama izvan tržnica, putempokretnih prodavača, putem automata, u prosto-rijama kupca putem kataloga ili uzoraka i sl.Članak 59.Za prodaju izvan prodavaonica trgovac jedužan osigurati odgovarajuće skladištenje robekoju prodaje (nudi) i robom rukovati na načinkojim se osigurava očuvanje njezine kakvoće.Članak 60.Trgovac koji prodaje robu posredstvom fi-zičke osobe (akvizitera) na temelju ugovora bezzasnivanja radnog odnosa, dužan je pribaviti o-dobrenje nadležnog tijela općine na čijem se po-dručju obavlja takav vid trgovine. Uz zahtjev,trgovac je dužan priložiti Rješenje o upisu usudski registar i ovjereni ugovor. Rješenje seizdaje pojedinačno za svaku osobu s kojom jetrgovac sklopio ugovor.Članak 61.Za prodaju robe izvan prodavaonica trgovacje dužan postupati sukladno propisima o zaštitipotrošača.3.1. KiosciČlanak 62.Kiosk je, prema odredbama ovoga Pravilni-ka, prostorija u kojoj se prodaja robe na maloobavlja kroz odgovarajući otvor na samom kios-ku bez ulaska kupca u prodajni prostor.Svjetla visina kioska ne smije biti manje od2,20 m, a slobodna površina poda ne može bitimanje od 2 m², uz uvjet da su u prostoru kioskaosigurani normativi u pogledu mikroklimatskihuvjeta.Konstruktivna izvedba kioska mora biti tak-va da prodavaču osigura zaštitu od atmosferskihutjecaja. Pod kioska mora biti izveden od materi-jala koji osiguravaju toplinsku zaštitu.Ako se u kiosku prodavač zadržava puno ra-dno vrijeme, ili duže od dva sata, za vrijeme hla-dnog razdoblja, potrebno je osigurati zagrijava-nje u kiosku.Članak 63.Kiosk u kojem se prodaje kruh, pecivo, me-so, riba te mesni i mliječni proizvodi koji nisu uoriginalnom pakiranju mora biti opremljen prao-nikom za ruke s tekućom toplom i hladnom vo-dom.Za prodaju pojedinih vrsta namirnica (lako-pokvarljive namirnice) mora se osigurati odgo-varajući uređaj s niskim temperaturama radi nji-hovog čuvanja.Kiosk mora imati osigurane pomoćne prosto-rije za sanitarne i higijenske potrebe zaposlenogosoblja na udaljenosti od najviše 100 m.Na industrijski proizveden kiosk koji po svo-jim karakteristikama omogućava ulazak i kreta-nje kupca odgovarajuće se primjenjuju odredbeovog Pravilnika propisane za prodaju u prodava-onicama. Str. 102 - Broj 5 NARODNE NOVINE 24. svibnja 2001.HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE3.2.Prodaja na klupamaČlanak 64.Prodaja robe na klupama može se obavljati usklopu tržnice ili izvan nje.Na klupama se može prodavati samo ona ro-ba koja se prema svojim svojstvima može pro-davati izvan prodavaonica.Prodaja robe na klupama izvan tržnice možese obavljati samo na mjestima za koje je nadlež-no tijelo općine dalo prethodno odobrenje.Na prodajnoj klupi mora biti istaknuta tvrtkapravne ili fizičke osobe koja obavlja trgovinu.Članak 65.Prodaja namirnica na klupama može se obav-ljati samo ako su osigurani sljedeći uvjeti:·zaštita klupa od štetnog djelovanja okoli-ša (prašina, ispušni plinovi automobila,sunca, vjetra i sl.),·čišćenje i pranje površina i prodajnihmjesta,·svakodnevno otklanjanje smeća.Za prodaju lubenica, dinja, paprika, kupusa,krumpira te drugog voća i povrća potrebno jeosigurati podmetače koji moraju biti izdignuti odpovršine.Prodaja lakopokvarljivih namirnica ne možese obavljati na klupama.Članak 66.Prodaju predmeta opće uporabe, posebnosredstava za osobnu higijenu, njegu i uljepšava-nje (lica i tijela) koja su podložna kvarenju moguse prodavati na klupama samo ako je osiguranazaštita od štetnog djelovanja okoliša.Članak 67.Na klupama se ne mogu prodavati elektrote-hnički i elektronski aparati, radio i TV-prijemnici, strojevi te njihovi dijelovi i pribor.Osim proizvoda iz stavka 1. ovog članka naklupama se ne može prodavati roba koju je pre-ma posebnim zakonima zabranjeno prodavatiizvan prodavaonica.3.3. Pokretni prodavačiČlanak 68.Pod pokretnim prodavačem u smislu ovogPravilnika podrazumijeva trgovac koji vrši pro-daju robe bez stalnog prodajnog mjesta, putemposebno uređenog i opremljenog vozila za pro-daju robe, odnosno putem kolica koja se prevozeod mjesta do mjesta ili putem plovnog objektakoji je opremljen za prodaju na malo određenihgrupa proizvoda.Pokretni prodavač može obavljati prodajusamo na mjestima za koje je nadležno tijelo op-ćine dalo prethodno odobrenje.Na pokretne prodavače odgovarajuće seprimjenjuju odredbe članka 64. do 67. ovog Pra-vilnika.Članak 69.Pokretna (putujuća) prodaja industrijski paki-ranih smrznutih namirnica i prodaja nepakiranihsladoleda mogu se prodavati samo na način od-ređen propisima o zaštiti zdravstvene ispravnostii zdravstvenom nadzoru namirnica.3.4. AutomatiČlanak 70.Prodaja pomoću automata izvan prodavaoni-ca može se obavljati samo na mjestima za koje jeodobrenje izdalo nadležno tijelo općine, odnosnovlasnik ili korisnik prostora na kojem se smještaautomat.Na automatu treba biti istaknuta firma vlas-nika automata.Članak 71.Prodaja pomoću automata obavlja se suklad-no tehničkim uvjetima i opremljenosti automataovisno o vrsti proizvoda.Trgovac koji prodaje robu pomoću automatadužan je pratiti i osigurati ispravno funkcionira-nje automata.Članak 72. 24. svibnja 2001. NARODNE NOVINE Str. 103 - Broj 5HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJEProdaja sladoleda i bezalkoholnih pića po-moću automata može se obavljati samo na načinuređen propisima o zdravstvenoj ispravnosti izdravstvenom nadzoru namirnica.IV - PROSTORIJE U KOJIMA SEOBAVLJAJU TRGOVAČKE USLUGE1. Usluge posredovanja i prateće uslugeČlanak 73.Na prostorije u kojima se obavljaju trgovač-ke usluge iz članka 17. i 18. Zakona na odgova-rajući se način primjenjuju odredbe ovoga Pra-vilnika ovisno o vrsti i načinu obavljanja posre-dovanja ili pružanja usluge.Dio prostorije u kojoj se obavljaju trgovačkeusluge mora biti namijenjen za primanje strana-ka, ako za tu namjenu nije osigurana posebnaprostorija.Članak 74.Prostorije u kojima se pružaju usluge uskla-dištenja robe moraju ispunjavati uvjete koji suovim Pravilnikom propisani za skladišta u koji-ma se obavlja prodaja robe na veliko.Članak 75.Pravne osobe iz čl. 18. stavak 1. točka 2. Za-kona koje pružaju usluge otpreme i dopreme ro-be moraju raspolagati i odgovarajućim prijevoz-nim sredstvima i sredstvima za pravilnu manipu-laciju robom.2. Posebni oblici trgovačkih usluga2.1 Tržnice na velikoČlanak 76.Tržnice na veliko su posebno organizirana iuređena mjesta na kojima se obavlja prodaja ikupnja poljoprivrednih proizvoda na veliko iskladištenje roba.Članak 77.Tržnica na veliko u svom sastavu mora ima-ti:·prostoriju za izlaganje i prodaju poljop-rivrednih proizvoda;·jednu ili više posebnih prostorija za us-kladištavanje poljoprivrednih proizvodaopskrbljenu odgovarajućim sredstvimaunutrašnjeg transporta za manipulacijurobom;·parkirališta za cestovna transportna sred-stva;·pomoćne prostorije za higijensko-sanitarne potrebe zaposlenog osoblja istranaka izgrađene i opremljene premaodredbama članka 44. i 45.ovog Pravilni-ka;·poseban prostor namijenjen za odlaganjeotpadaka, ako nije osigurano dnevno uk-lanjanje otpadaka;·agregat za proizvodnju električne energijeako skladište drži robu za koju se koristerashladni uređaji.Tržnica na veliko u svom sastavu mora imatii posebne prostorije za obavljanje administrativ-no-stručnih poslova u svezi s pružanjem uslugakorisnicima.Članak 78.Na posebne prostorije za uskladištenje poljo-privrednih proizvoda odgovarajuće se primjenju-ju odredbe članka 12. stavka 2. ovog Pravilnika.2.2. Tržnice na maloČlanak 79.Tržnica na malo (u daljnjem tekstu: tržnica)predstavlja uređeni prostor i zgrade, na kojima seobavlja prodaja namirnica i druge robe u skladus tržnim redom i ovim Pravilnikom.Na tržnici se ne može prodavati roba koju jeprema posebnim zakonima zabranjeno prodavatina tržnici.Članak 80.Pravna osoba koja gospodari tržnicom i pru-ža usluge može sklopiti ugovor o zakupu prodaj-nog prostora (stola, štanda, klupe, kioska i sl.)samo s trgovcem koji je prethodno pribavio odo-brenje od nadležnog tijela općine.Trgovci odnosno poljoprivredni proizvođačikoji prodaju prehrambene proizvode životinj-skog porijekla dužni su, uz odobrenje iz pretho- Str. 104 - Broj 5 NARODNE NOVINE 24. svibnja 2001.HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJEdnog stavka , priložiti i uvjerenje o redovitomzdravstvenom nadzoru proizvoda, izdano odnadležnog tijela.Članak 81.Na tržnici se obavlja prodaja sljedećih poljo-privrednih proizvoda:·voće i povrće·mliječni proizvodi vlastite proizvodnje,·jaja,·med,·cvijeće,·šumski plodovi, bilje i sl.Iznimno od stavka 1. ovog članka, na tržnicise može prodavati i druga roba, ako su ispunjeniuvjeti za prodaju određene robe na malo utvrđeniovim Pravilnikom i drugim propisima.Članak 82.Prodajni prostor tržnice može biti otvoren izatvoren.Visina zatvorenog prodajnog prostora morabiti najmanje 6 m, a iznimno može biti manja od6 m, ali ne manja od 4 m, i to samo ako je osigu-rano potpuno dovodno i odvodno umjetno prov-jetravanje (mehanička ventilacija).Prodajni boksovi u tržnici moraju imati povr-šinu od najmanje 6 m².Članak 83.Prostorije smještene na tržnici, koje premaodredbama ovog Pravilnika predstavljaju proda-vaonicu odnosno kiosk moraju glede robe kojase u njima prodaje, ispunjavati uvjete određeneovim Pravilnikom.Članak 84.Tržnica mora imati:·rashladni i skladišni prostor odgovarajućeveličine za čuvanje robe;·odgovarajući prostor za spremanje i ču-vanje vaga, suncobrana i ostalog priborakojim se služe prodavatelji robe;·poseban prostor namijenjen za odlaganjeotpadaka;·dovoljan broj pomoćnih prostorija nami-jenjenih za zdravstveno-sanitarne potrebezaposlenika u zatvorenom dijelu tržnice;·dovoljan broj odvojenih pomoćnih pros-torija namijenjenih za zdravstveno-sanitarne potrebe prodavatelja i kupaca.Na pomoćne prostorije za higijensko-sanitarne potrebe iz stavka 1. alineje 4. i 5. ovo-ga članka na odgovarajući način se primjenjujuodredbe članka 44. i 45. ovog Pravilnika.Članak 85.Objekti tržnice moraju biti priključeni najavnu vodovodnu, kanalizacijsku i električnumrežu.Otvoreni prodajni prostor tržnice mora imatijavnu rasvjetu.Na zatvoreni prostor tržnice u pogledu osvje-tljavanja primjenjuje se odredba članka 30. ovo-ga Pravilnika.Zatvoreni prodajni prostor tržnice mora bitiizgrađen i opremljen tako da u ljetu temperaturazraka u tom prostoru ne bude viša od +20°C.Članak 86.Na izgradnju i izgled podova, zidova i stro-pova zatvorenog dijela tržnice na odgovarajućise način primjenjuju odredbe članka 32. ovogPravilnika.Na podove otvorenog dijela tržnice na odgo-varajući se način primjenjuju odredbe članka 11.stavka 3. ovog Pravilnika.Članak 87.Tržnica mora biti opremljena dovoljnim bro-jem prodajnih klupa i vaga, s tim da za svakuklupu mora biti osigurana najmanje jedna vaga.Gornja površina prodajnih klupa iz stavka 1.ovoga članka mora biti izrađena od glatkog ma-terijala, bez pukotina, koji se lako čisti.Prodajne klupe moraju biti postavljene takoda između njih ostane dovoljno slobodnog pros-tora za nesmetano kretanje prodavalaca i kupaca.Prostor između prodajnih klupa kojim sekreću kupci mora biti širok najmanje 2 m.Članak 88.Na tržnici moraju biti odijeljeni i označeniprostori za prodaju pojedinih vrsta roba po gru-pama. 24. svibnja 2001. NARODNE NOVINE Str. 105 - Broj 5HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJENa prostoru tržnice na klupama, na kojima seprodaje voće, povrće, mliječni proizvodi i jaja nemože se prodavati ostala roba.Članak 89.Namirnice u originalnom pakiranju mogu seprodavati samo u zatvorenim prostorima tržniceu skladu s pravilima o načinu čuvanja, smještajai prodaja namirnica, te pravilima o zdravstvenojispravnosti namirnica.Za prodaju pojedinih vrsta namirnica (lako-pokvarljive namirnice) moraju se osigurati ure-đaji s niskim temperaturama za čuvanje tih na-mirnica.Članak 90.Predmeti opće uporabe (sredstva za osobnuhigijenu, njegu i uljepšavanje lica i tijela, sred-stva za održavanje čistoće) mogu se prodavati natržnici samo ako je dio tržnice uređen za prodajutih predmeta, tako da su ti predmeti osigurani odštetnih atmosferskih i ostalih utjecaja.Razni alati za domaćinstvo, posuđe i priborza jelo, proizvodi izrađeni od pruća i slame, pro-izvodi od drva, keramike, tekstila, stakla i plasti-ke i sl. za kućanstvo mogu se prodavati na tržnicisamo u posebno izdvojenom i uređenom prosto-ru za prodaju tih proizvoda.Odjevni predmeti i obuća, mogu se prodavatina tržnici samo u posebno izdvojenom i uređe-nom prostoru za prodaju tih proizvoda.Članak 91.Na tržnici se ne mogu prodavati elektroteh-nički i elektronski aparati, radio i TV-prijemnici,strojevi te njihovi dijelovi i pribor.2.3. Trgovački centarČlanak 92.Trgovački centar mora imati:·najmanje pet maloprodajnih mjesta,·pomoćne prostorije za higijensko sanitar-ne potrebe uposlenog osoblja, prodavača ikupaca,·poseban prostor za odlaganje otpadaka,·priključak na vodovodnu, kanalizacijsku ielektričnu mrežu,·istaknut izvod iz kućnog reda,·odgovarajući pristup teretnim vozilima,·istaknutu firmu na način utvrđen u članku26. ovoga Pravilnika,·osvjetljenje i provjetravanje u skladu sačlankom 30. i 35. stavak 1. ovog Pravilni-ka,·izgled podova, zidova i stropova u skladusa člankom 32. ovog Pravilnika.2.4. Stočna tržnicaČlanak 93.Na stočnoj tržnici se može vršiti trgovinastokom za koju vlasnik ispunjava uvjete utvrđe-ne posebnim propisom.Članak 94.Stočna tržnica mora ispunjavati sljedeće uv-jete:·da je izgrađena na suhom prostoru kojimože biti tvrdo uvaljan i nasut šljunkomili šljakom ili izveden od drugog čvrstogmaterijala koji se može lako čistiti i de-zinficirati,·da je ograđen vidno označenim ulazom,·da je osigurana rampa za utovar stoke,vezovi za krupnu i boksovi za sitnu stoku,·da je osigurana ispravna vaga za vaganjestoke,·da je osigurana posebna prostorija (kioski sl.) za administrativne poslove,·da je osiguran dovod higijenski ispravnevode i higijenski uređen sanitarni prostor(WC),·da je osigurano mjesto za smještaj-odmori ishranu stoke ako prodaja traje više odjednog dana u tjednu,·da je istaknuta firma na način iz članka26. ovog Pravilnika,·da je vidno istaknut izvod iz reda tržnice,·da se fekalne i čvrste otpadne materijeodvode odnosno skupljaju na određenom iza to utvrđenom mjestu (zatvorene jame isl.) u skladu s propisima o higijensko-tehničkoj zaštiti i zaštiti čovjekove okoli-ne. Str. 106 - Broj 5 NARODNE NOVINE 24. svibnja 2001.HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE2.5. SajmoviČlanak 95.Priređivači sajmova uzoraka odnosno or-ganizatori gospodarskih izložbi moraju imatiodređene odgovarajuće zatvorene i otvorenesajamske odnosno izložbene prostore.Otvoreni sajamski izložbeni prostori mora-ju biti ograđeni čvrstom ogradom.Izlagačima robe mora se osigurati upotrebatelefona i telefaxa, a za njihov boravak morajuse u sastavu sajamskog odnosno izložbenogprostora osigurati posebne poslovne prostorijeili odgovarajući prostori kao i pomoćne prosto-rije za njihove higijensko-sanitarne potrebe.U sastavu sajamskog odnosno izložbenogprostora moraju se osigurati posebne pomoćneprostorije za zdravstveno-sanitarne potrebeposjetilaca sajma odnosno gospodarske izlož-be.Pomoćne prostorije iz stavka 3. i 4. ovogačlanka moraju biti izgrađene i opremljene uskladu s odredbama članka 44. i 45. ovog Pra-vilnika.2.6. Stočni sajmoviČlanak 96.Na stočne sajmove na odgovarajući se na-čin primjenjuju minimalni tehnički uvjeti, štosu ovim Pravilnikom propisani za otkupne sta-nice, ako posebnim propisima nije drukčijeodređeno.V - POSTUPAK KOJIM SE UTVRĐUJEISPUNJAVANJE UVJETAČlanak 97.Postupak kojim se utvrđuje ispunjavanjeuvjeta utvrđenih ovim Pravilnikom provodistručna Komisija na temelju podnesenog zah-tjeva.Komisiju rješenjem imenuje općinski na-čelnik u skladu sa Odlukom o formiranju ko-misije. Odlukom se reguliraju uvjeti i načinrada komisije, nadležnost pojedine komisije zaodređene vrste odnosno skupine objekata, sas-tav pojedine komisije u pogledu stručnosti zaodređenu oblast, visinu naknade članovimakomisije i dr.Komisija za određenu skupinu objekata sesastoji od 3 do 5 članova, sastavljena od struč-nih osoba iz područja trgovine, graditeljstva iprostornog uređenja, zdravstveno-sanitarnezaštite, rada i zaštite na radu, te drugih područ-ja, ovisno o obliku i načinu trgovine koja ćese obavljati u prostoru za koji je podnesen zah-tjev.Troškove ispitnog postupka snosi podnosi-telj zahtjeva.Članak 98.Primjerak rješenja sa zapisnikom o udovo-ljavanju minimalnim tehničkim uvjetima pro-pisanih ovim Pravilnikom nadležno tijelo op-ćine dužno je dostaviti županijskom Ministar-stvu gospodarstva radi evidencije.VI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNEODREDBEČlanak 99.Odluku iz članka 97. stavka 2. ovog Pra-vilnika nadležno tijelo općine dužno je donijetiili uskladiti s odredbama ovog Pravilnika uroku od 60 dana od stupanja na snagu ovogPravilnika.Članak 100.Trgovci koji na dan stupanja na snagu ovogPravilnika obavljaju trgovačku djelatnost, du-žni su uvjete za obavljanje trgovine prema od-redbama ovog Pravilnika uskladiti u roku od 1godine od dana stupanja na snagu istog.Članak 101.Tržnice na malo uskladit će svoje poslova-nje i uređenje tržnice i odnose sa zakupcimaprostora na tržnicama s odredbama ovog Pra-vilnika u roku 3 mjeseca od dana stupanja nasnagu ovog Pravilnika. 24. svibnja 2001. NARODNE NOVINE Str. 107 - Broj 5HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJETrgovci-zakupci prostora koji prodaju robuna tržnici u istom roku uskladit će svoje poslo-vanje na način uređen ovim Pravilnikom.Ako trgovci iz stavka 2. ovog članka neusklade u roku svoje poslovanje, tržnice sudužne raskinuti s njima ugovore o zakupu.U roku iz stavka 1. ovog članka uskladit ćeposlovanje i trgovci koji prodaju robu izvantržnica.Članak 102.Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog danaod dana objave u "Narodnim novinama Her-cegbosanske županije"
Uredba o članarini u turističkim zajednicama Kantona 10 Kanton 10 Službene novine Kantona 10 02/99 12.03.1999 članarina,turistička zajednica 12. ožujka 1999. NARODNE NOVINE Str. 49 - Broj 2 HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE Ovo Rješenje stupa na snagu danom došenja, a objavit će se u “Narodnim novinama Hercegbosanske županije”. Bosna i Hercegovina Federacija BiH Hercegbosanska županija Vlada Broj: 01-75/99 Livno, 12. ožujka 1999. g. Predsjednik Mirko Mihaljeviæ * * * Na temelju članka 19. i 20. stavak 3. Zakona o Vladi Hercegbosanske županije (“Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj 2/96) i članka 23. stavak 1. Zakona o šumama (“Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj 4/98) Vlada Hercegbosanske županije, na sjednici održanoj 12. ožujka 1999. godine donijela je RJE[ENJE o razrješenju direktora JP “Hercegbosanske šume” Članak 1. Stanislav Komšo, dipl iur. iz Drvara razrješuje se dužnosti direktora JP “Hercegbosanske šume” d.o.o. Kupres. Članak 2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom došenja, a objavit će se u “Narodnim novinama Hercegbosanske županije”. Bosna i Hercegovina Federacija BiH Hercegbosanska županija Vlada Broj: 01-76/99 Livno, 12. ožujka 1999. g. Predsjednik Mirko Mihaljeviæ * * * Na temelju članka 19. i 20. stavak 3. Zakona o Vladi Hercegbosanske. županije (“Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj 2/96) i članka 23. stavak 1. Zakona o šumama (“Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj 4/98) Vlada Hercegbosanske županije, na sjednici održanoj 12. ožujka 1999. godine donijela je RJE[ENJE o imenovanju vršitelja dužnosti direktora JP “Hercegbosanske šume” Članak 1. Nedjeljko Pokrajčić, dipl ing. iz Tomislav-grada imenuje se vršiteljem dužnosti direktora JP “Hercegbosanske šume” d.o.o. Kupres. Članak 2. Ovo Rješenje stupa na snagu došenja, a objavit će se u “Narodnim novinama Hercegbosanske županije”. Bosna i Hercegovina Federacija BiH Hercegbosanska županija Vlada Broj: 01-77/99 Livno, 12. ožujka 1999. g. Predsjednik Mirko Mihaljeviæ * * * Na temelju èlanka 19. i èlanka 20. Zakona o Vladi Hercegbosanske županije (Narodne no-vine Hercegbosanske županije broj 2/96) Vlada Hercegbosanske županije, na sjednici održanoj dana 01. ožujka 1999. godine donijela je UREDBU o èlanarinama u turistièkim zajednicama Èlanak 1. Ovom Uredbom utvrðuju se: kriteriji za razvrstavanje turistièkih mjesta u razrede, skupine gospodarskih djelatnosti i stope po kojima se obraèunava i plaæa èlanarina turistièkoj zajednici. Èlanak 2. Turistièka mjesta u Hercegbosanskoj županiji (u daljnjem tekstu: “Županija”) po svome znaèaju za turizam razvrstavaju se u razrede na temelju službenih podataka županijskog Zavoda za statistiku prema slijedeæim pokazateljima: 1. trogodišnjem prosjeku ostvarenog broja turistièkih noæenja u turistièkom mjestu (broj noæenja), 2. broju turistièkih noæenja iz toèke 1. stavka 1. ovoga èlanka po stanovniku turistièkog mjesta (koeficijent intenziteta turistièkog prometa), 3. ukupnoj vrijednosti prometa u ugostiteljskoj djelatnosti po stanovniku mjesta (koeficijent specifiènog turistièkog prometa). Vrijednost pokazatelja iz toèke 1. stavka 1. ovoga èlanka izraèunava se iz broja noæenja u tri uzastopne kalendarske godine koje su neposredno prethodile godini u kojoj se obavlja izraèunavanje. Vrijednost pokazatelja iz toèke 3. stavka 1. ovoga èlanka izraèunava se na osnovi podataka za posljednju godinu koja prethodi godini u kojoj se obavlja izraèunavanje. Broj stanovnika iz toèke 2. i 3. stavka 1. ovoga èlanka utvrðuje se prema službenim podacima za posljednju godinu koja predhodi godini u kojoj se obavlja izraèunavanje. Èlanak 3. Prema pokazateljima iz èlanka 2. ove Uredbe, turistièka mjesta razvrstavaju se u razrede: A, B, C i D. Str. 50 - Broj 2 NARODNE NOVINE 12. ožujka 1999. HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE Akt o razvrstavanju turistièkih mjesta donosi ministar nadležan za turizam. Ovaj akt objavljuje se u “Narodnim novinama Hercegbosanske županije” . Èlanak 4. Turistièko mjesto razvrstava se u razred A, ako njegove pojedinaène vrijednosti pokazatelja (Èlanak 2. stavak 1. toèka 1, 2. i 3.) prelaze najmanje dvije od tri graniène vrijednosti pokazatelja. Graniène vrijednosti pokazatelja za razvrstavanje u razred A su: a) trostruka srednja vrijednost pokazatelja iz èlanka 2. stavak 1. toèka 1. ove Uredbe, b) dvostruka srednja vrijednost pokazatelja iz èlanka 2. stavak 1. toèka 2. ove Uredbe, c) 50% veæa srednja vrijednost pokazatelja iz èlanka 2. stavak 1. toèka 3. ove Uredbe. Èlanak 5. Turistièko mjesto razvrstava se u razred B ako njegove pojedinaène vrijednosti pokazatelja (èlanak 2. stavak 1. toèka 1, 2. i 3.) prelaze najmanje dvije od tri graniène vrijednosti pokazatelja. Graniène vrijednosti pokazatelja za razvrstavanje u razred B su: a) dvostruka srednja vrijednost pokazatelja iz èlanka 2. stavak 1. toèka 1. ove Uredbe, b) dvostruka srednja vrijednost pokazatelja iz èlanka 2. stavak 1 toèke 2. ove Uredbe, c) srednja vrijednost pokazatelja iz èlanka 2. stavak 1. toèka 3. ove Uredbe. Èlanak 6. Turistièko mjesto razvrstava se u razred C ako njegove pojedinaène vrijednosti pokazatelja prelaze 50% srednjih vrijednosti pokazatelja iz èlanka 2. stavak 1. toèka 1, 2. i 3. ove Uredbe. Èlanak 7. Turistièko mjesto razvrstava se u razred D ako njegove pojedinaène vrijednosti pokazatelja ne prelaze 50% srednjih vrijednosti pokazatelja iz èlanka 2. stavak 1. toèka 1, 2. i 3. ove Uredbe. Turistièko mjesto iz stavka 1. ovoga èlanka, može se propisom ministra nadležnog za turizam na prijedlog nadležnog opæinskog tijela razvrstati u razred C ako: a) njegove pojedinaène vrijednosti pokazatelja iznose barem 40% srednjih vrijednosti pokazatelja iz èlanka 2. stavak 1. toèka 1, 2. i 3. ove Uredbe, b) se od turizma može oèekivati poboljšanje ukupnih gospodarskih rezultata mjesta. Èlanak 8. Srednja vrijednost pokazatelja utvrðuje se na naèin da se vrijednosti pokazatelja svih turistièkih mjesta poredaju po velièini u niz posebno za svaki od pokazatelja iz èlanka 2. stavak 1. toèke 1, 2. i 3. ove Uredbe nakon èega se za svaki niz izraèunava medijan. Tako izraèunati medijani predstavljaju srednje vrijednosti pokazatelja. Èlanak 9. Turistièka zajednica opæine, odnosno turistièka zajednica mjesta i Županije može predložiti ministarstvu nadležnom za turizam da se turistièko mjesto, koje je veæ razvrstano u razred A, B, C ili D, razvrsta u sljedeæi viši ili niži razred ako su u mjestu nastale promjene u obujmu i kvaliteti turistièke ponude. Odluku o tome donosi ministar nadležan za turizam po predhodno pribavljenom mišljenu Turistièke zajednice Županije ukoliko prijedlog ne dolazi od iste. Èlanak 10. Pravna i fizièka osoba koja u turistièkom mjestu ima svoje sjedište ili podružnicu, pogon filijalu i slièno (u daljnjem tekstu: poslovna jedinica), a koja trajno ili sezonski ostvaruje prihod obavljanjem ugostiteljskih, turistièkih i s turizmom neposredno povezanih djelatnosti, dužna je plaæati èlanarinu turistièkoj zajednici. Pravna osoba koja se s više od 50% financira iz opæinskog, županijskog ili federalnog proraèuna ne plaæa èlanarinu turistièkoj zajednici. Visina èlanarine koju plaæa pravna i fizièka osoba kao obvezatni èlan turistièke zajednice opæine ili turistièke zajednice mjesta, ovisi o razredu turistièkog mjesta gdje je sjedište ili poslovna jedinica osobe, o skupini u koju je razvrstana djelatnost kojom se pravna ili fizièke osoba bavi, te o stopi na ukupni prihod utvrðenoj ovom Uredbom. Ako pravna i fizièka osoba obavlja više djelatnosti na kojima se utemeljuje obveza plaæanja èlanarine turistièkoj zajednici, za svaku od tih djelatnosti treba platiti posebnu èlanarinu u razmjeru s ukupnim prihodom svake djelatnosti i primjenom propisanih stopa za svaku od djelatnosti. Pravna i fizièka osoba iz stavka 4. ovoga èlanka može èlanarinu platiti i primjenom stope propisane za djelatnost koju pravna ili fizièka osoba obavlja u veæem obujmu u odnosu na ostale djelatnosti za koje je upisana u upisnik županijskog suda, na ukupno ostvareni prihod, ako je za nju to povoljnije. Èlanak 11. Èlanarina je prihod turistièkih zajednica a rasporeðuje se sukladno odredbama ove Uredbe. Èlanak 12. Èlanarinu turistièkoj zajednici dužna je plaæati pravna i fizièka osoba koja obavlja sljedeæe djelatnosti: PRVA SKUPINA: Pravne osobe  55.Ugostiteljstvo; 12. ožujka 1999. NARODNE NOVINE Str. 51 - Broj 2 HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE  63.30 Djelatnost turistièkih agencija i turoperatora i ostale usluge turistima;  91.62.1. Djelatnost marina;  60.21.1. Prijevoz putnika u cestovom prometu, redovni (linijski);  60.21.2. Prijevoz putnika u gradskom i prigradskom prometu (linijski);  60.23 Ostali prijevoz putnika cestom;  67.13. Pomoæne djelatnosti u financijskom posredovanju (mjenjaènice), d.n.;  01.41 Uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji (samo djelatnost sadnje i održavanja vrtova, parkova i zelenih površina za športske terene i sl.);  65.12.1 Banke (djelatnost mjenjaèkih usluga). Fizièke osobe  Ugostiteljska djelatnost, turistièka djelatnost, ukljuèujuæi: usluge smještaja u djeèjim vrtiæima za djecu turista, usluge èuvanja domaæih životinja turista, usluge škola skijanja na snijegu, usluge škola skijanja na vodi, usluge škola jedrenja, usluge škola ronjenja, te usluge ostalih športskih škola i športskih uèitelja koje su u službi turistièke ponude, usluge sezonskog iznajmljivanja svih vrsta športske i rekreativne opreme i ureðaja, te ostale sliène usluge, osim usluga iznajmljivanja vozila, kao i djelatnost luka nautièkog turizma;  djelatnost pružanja usluga u prometu;  djelatnost izrade i prodaje suvenira;  djelatnost sezonskih trgovaèkih radnji, te sezonskog zanatstva;  usluge mjenjaènica;  usluge graðana u domaæinstvima;  usluge graðana na plovnim objektima;  djelatnost ureðivanja i održavanja odnosno korištenja plaža, kupališta;  športskih terena i sl. DRUGA SKUPINA Pravne osobe  63.21 Ostale prateæe djelatnosti u (cestovnom) kopnenom, prometu autobusni kolodvori, tekuæe održavanje i manji popravci voznog parka, usluge na cestama, mostovima, tunelima, parkiralištima ili javnim garažama, parkiralištima za bicikle, zimsko èuvanje stambenih auto prikolica);  7.10 Iznajmljivanje automobila;  60.22 Taksi služba;  92.71 Djelatnost kockarnica i kladionica;  92.33 Djelatnost sajmova i zabavnih parkova;  92.34 Ostale zabavne djelatnosti. Fizièke osobe  Usluge iznajmljivanja vozila;  Usluge taksi prijevoza;  Usluge cjelogodišnjeg iznajmljivanja svih vrsta športske i rekreativne opreme i ureðaja;  Glazbenici;  Draguljari, zlatari, filigranisti;  Usluge javnih garaža, te prostora za parkiranje i èuvanje vozila;  Usluge organiziranja zabavnih igara i igara na sreæu. TREÆA SKUPINA Pravne osobe  50.20 Održavanje i popravak motornih vozila;  50.40.4 Održavanje i popravak motocikla i njihovih dijelova i pribora;  93.02 Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje;  43.01 Pranje, kemijsko èišæenje tekstila i krznenih proizvoda;  74.70 Èišæenje svih vrsta objekata;  36.40 Proizvodnja športske opreme;  36.50 Proizvodnja igara i igraèaka. Fizièke osobe  Djelatnost organizirenje športskih, kulturnih, zabavnih i drugih priredbi;  Djelatnost glazbenih agencija;  Djelatnost izrade i popravka športsko-turistièkih rekvizita;  Usluge održavanja vozila i održavanja plovila;  Usluge fotografa;  Usluge pedikera, manikira, masera, kozmetièke usluge, usluge frizerskih salona;  Usluge optièara, proizvoðaèa šešira za plažu, proizvoðaèa obuæe od drveta ili konopa, proizvoðaèa kožne i druge galanterije, keramièara, izrade èipki i vezova, kujundžija, korpara, cvjeæara, proizvoðaèa narodnih nošnji, lonèara, svijeæara;  Usluge pranja rublja i kemijskog èišæenja;  Intelektualne usluge u turizmu:  savjetnici za marketing, propagandisti,  posrednici u prometu nekretnina,  arhitekti hortikulture,  usluge opremanja turistièkih objekata. Èlanak 13. Obveznici plaæanja èlanarine u djelatnosti trgovine razvrstavaju se u posebne skupine: PRVA SKUPINA Pravne osobe  52.12 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama;  52.25 Trgovina na malo alkoholnim i drugim piæima; Str. 52 - Broj 2 NARODNE NOVINE 12. ožujka 1999. HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE  52.26 Trgovina na malo duhanskim proizvodima;  52.30 Trgovina na malo farmaceutskim, medicinskim, kozmetièkim i toaletnim proizvodima (ukljuèuje šifre: 52.31, 52.32 i 52.33);  52.4 Ostala trgovina na malo novom robom (nerabljenom) u specijaliziranim prodavaonicama (ukljuèuje šifre: 52.41; 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47,52.48);  52.50 Trgovina na malo rabljenom robom, u prodavaonicama;  52.60 Trgovina na malo izvan prodavaonica (ukljuèuje šifre: 52.61,52.62 i 52.63);  50.10.2 Trgovina na malo motornim vozilima;  50.30.2 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila;  50.40.2 Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom;  50.50 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima. DRUGA SKUPINA  52.11 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, piæima i duhanskim proizvodima;  52.20 Trgovina na malo hranom, piæima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama (ukljuèuje šifre: 52.21, 52.22, 52.23, 52.24 i 52.27). TREÆA SKUPINA  50.10.1 Trgovina na veliko motornim vozilima;  50.30.1 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila;  50.40.1 Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima;  51.2 Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i živom stokom ukljuèuje šifre: 51.21, 51.22, 51.23, 51.24 i 51.25);  51.3 Trgovina na veliko hranom, piæima i duhanskim proizvodima (ukljuèuje šifre: 51.31,51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38 i 51.39);  51.4 Trgovina na veliko proizvodima za kuæanstvo (ukljuèuje šifre: 51.41, 51.42,51.43, 51.44, 51.45, 51.46 i 51.47);  51.5 Trgovina na veliko nepoljoprivrednim proizvodima, ostacima i otpacima (ukljuèuje šifre: 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56 i 51.57);  51.6 Trgovina na veliko strojevima, opremom i priborom ukljuèuje šifre: (51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 5l.65 i 51.66);  51.7 Ostala trgovina na veliko. ÈETVRTA SKUPINA  Sve djelatnosti iz treæe skupine koje se bave i vanjskom trgovinom. Fizièke osobe PRVA SKUPINA  Trgovina na malo neprehrambenim proizvodima DRUGA SKUPINA  Trgovina na malo prehrambenim proizvodima  Trgovina na malo mješovitom robom Èlanak 14. Obveznici plaæanja èlanarine iz èlanka 12. ove Uredbe plaæaju èlanarinu po sljedeæim stopama: Razred turistièkog mjesta A B C D Prva skupina 0,23 0,20 0,18 0,16 Druga skupina 0,18 0,15 0,13 0,11 Treæa skupina 0,13 0,10 0,08 0,06 Èlanak 15. Obveznici plaæanja èlanarine iz èlanka 13. ove Uredbe plaæaju èlanarinu po sljedeæim stopama: Razred turistièkog mjesta A B C D Prva skupina 0,048 0,043 0,040 0,038 Druga skupina 0,038 0,035 0,033 0,031 Treæa skupina 0,028 0,025 0,023 0,020 Èetvrta skupina 0,013 0,010 0,010 0,008 Èlanak 16. Do donošenja akta o razvrstavanju turistièkih mjesta iz èlanka 3. ove Uredbe pravne i fizièke osobe plaæat æe èlanarinu turistièkoj zajednici sukladno razvrstavanju turistièkih mjesta u razrede kako slijedi: Turistièko mjesto razred Livno A Tomislavgrad B Kupres B Glamoè C Drvar C B.Grahovo D Èlanak 17. Poslovne evidencije obraèunate i naplaæene èlanarine od pravnih osoba obavlja ispostava Porezne uprave i Zavod za platni promet nadležni prema prema sjedištu pravne osobe. 12. ožujka 1999. NARODNE NOVINE Str. 53 - Broj 2 HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE Za poslovne jedinice izvan sjedišta pravne osobe nadležna je ispostava Porezne uprave u mjestu gdje se obavlja djelatost. Poslove evidencije obraèunate i naplaæene èlanarine od fizièkih osoba obavlja nadležna ispostava Porezne uprave prema mjestu gdje se obavlja djelatnost koja podliježe plaæanju èlanarine. Pravna ili fizièka osoba uplaæuje èlanarinu na prolazni raèun nadležnog Zavoda za platni promet do petnaestog u mjesecu za predhodni mjesec. Uplaæena sredstva èlanarine, nakon odbitka troškova naplate, Zavod za platni promet u roku od dva dana dostavlja korisnicima prema sljedeæem rasporedu: 1. 60% sredstava turistièkoj zajednici opæine, 2. 40% sredstava turistièkoj zajednici Županije. Na podruèju opæine gdje su osnovane turistièke zajednice mjesta 50 % sredstva èlanarine iz stavka 5. toèke 1. ovoga èlanka naplaæenih na podruèju turistièkog mjesta pripada tom turistièkom mjestu. Èlanak 18. Troškove evidencije, obraèuna, naplate i rasporeðivanja èlanarine koje obavlja Zavod za platni promet snose korisnici naplaæenih èlanarina. Èlanak 19. Ukoliko na podruèju opæine nije osnovana turistièka zajednica opæine ili mjesta pripadajuæa sredstva od uplaæenih èlanarina iz èlanka 17. stavka 5. toèka 1. i stavka 6. Zavod za platni promet rasporeðuje na raèun Turistièke zajednice Županije. Èlanak 20. Osnovica za obraèun èlanarine pravnoj i fizièkoj osobi jest ukupni prihod ostvaren u djelatnostima odreðenim ovom Uredbom. Ukupni prihod, u smislu ove Uredbe, èine svi prihodi koje je pravna osoba dužna iskazati u bilanci uspjeha prema odredbama Zakona o raèunovodstvu, odnosno ukupni primici koje fizièka osoba iskazuje u Knjizi primitaka i izdataka u skladu s zakonskim propisima koji reguliraju poslovanje fizièkih osoba, umanjeni za ukalkulirani porez na promet. Za svaku poslovnu jedinicu izvan sjedišta pravne i fizièke osobe utvrðuje se posebna osnovica i ukupni prihod za obraèun èlanarine. Pravnoj i fizièkoj osobi smanjuje se osnovica za obraèun èlanarine za dio njenog ukupnog prihoda ostvarenog u poslovnim jedinicama koje se nalaze izvan turistièkog mjesta u kojem je sjedište pravne i fizièke osobe. Za obraèun èlanarine pravne i fizièke osobe koja obavlja više djelatnosti za koje je dužna plaæati èlanarinu, osnovica je ukupan prihod za svaku od tih djelatnosti. Èlanak 21. Pravna i fizièka osoba èlanarinu plaæa na podruèju opæine, u kojem ima sjedište, a za poslovne jedinice na podruèju opæine gdje je sjedište poslovne jedinice. Pravna i fizièka osoba koja djelatnost obavlja bez poslovne prostorije, èlanarinu plaæa na podruèju opæine gdje obavlja djelatnost. Èlanak 22. O izboru naèina obraèuna i plaæanja èlanarine turistièkoj zajednici pravna i fizièka osoba dužna je pismeno izvijestiti nadležnu ispostavu Porezne uprave do 10. sijeènja tekuæe godine na obrascu koji propisuje ministar nadležan za turizam. Pravna i fizièka osoba dostavlja nadležnoj ispostavi Porezne uprave podatke o osnovici za obraèun èlanarine sukladno odredbama èlanka 20. ove Uredbe, posebno za sjedište tvrtke pravne i fizièke osobe i za poslovne jedinice za svako turistièko mjesto. Pravna i fizièka osoba dostavlja podatke iz stavka 2. ovoga èlanka, za svaku od djelatnosti na kojoj se utemeljuje obveza plaæanja èlanarine ili za svoj ukupni prihod, ako je za nju to povoljnije. Podatke iz stavka 2.i 3. ovoga èlanka pravna i fizièka osoba dostavlja na obrascu èiji oblik i sadržaj propisuje ministar nadležan za turizam. Èlanak 23. Pravna i fizièka osoba plaæa mjeseèni predujam èlanarine u visini jedne dvanaestine osnovice po obraèunu poslovnog rezultata za prethodnu godinu. Konaèni obraèun èlanarine pravna i fizièka osoba obavlja u rokovima i na naèin propisan za obraèun i naplatu poreza na dobit. Ako pravna i fizièka osoba u vidu predujma plati više èlanarine nego što je dužna po konaènom obraèunu, preplaæeni dio vraæa joj se na njen zahtjev ili se uraèunava u sljedeæe razdoblje plaæanja èlanarine. Za pravnu i fizièku osobu koja poèinje obavljati djelatnost, plaæanje predujma èlanarine do prvog podnošenja obraèuna poslovnog rezultata utvrðuje ispostava Porezne uprave na temelju procijenjene moguænosti ostvarenja ukupnog prihoda. Procijenjeni ukupni prihod utvrðuje se prema ostvarenom financijskom rezultatu po isteku tri mjeseca poslovanja. Ako pravna i fizièka osoba ne uplati èlanarinu u zakonom utvrðenom iznosu i roku, Porezna uprava æe postupiti sukladno propisima i postupku za prisilnu naplatu poreza. Èlanak 24. Nadzor nad naplatom èlanarine od pravnih i fizièkih osoba obavlja Porezna uprava i Financijska policija. Èlanak 25. Novèanom kaznom od 100 do 500 KM ili u protuvrijednosti druge važeæe valute kaznit æe se za prekršaj pravna i fizièka osoba koja u propisanom roku ne plati Str. 54 - Broj 2 NARODNE NOVINE 12. ožujka 1999. HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE èlanarinu (èlanak 19. stavak 2.) te koja ne dostavi podatke o osnovici za obraèun èlanarine (èlanak 22.) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga èlanka kaznit æe se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novèanom kaznom od 50 do 150 KM ili protuvrijednosti druge važeæe valute. Èlanak 26. Odredbe ove Uredbe primjenjuju se i na podružnice, predstavništva i sl. stranih fizièkih i pravnih osoba koje imaju sjedište u turistièkom mjestu. Èlanak 27. Ovlašæuje se ministar nadležan za turizam donositi naputke o primjeni pojedinih odredbi ove Uredbe. Èlanak 28. Obraèun èlanarine turistièkoj zajednici sukladno ovoj Uredbi obveznici æe primjenjivati prvi puta u 1999. godini. Obavijest o izboru naèina obraèuna i plaæanja èlanarine u smislu èlanka 22. stavka 1. za 1999. godinu obveznici su dužni dostaviti na naèin i u rokovima za predaju konaènog obraèuna èlanarine za 1998. godinu na obrascu TZ-1. Èlanak 29. Raspored sredstava uplaæenih na prijelazni raèun na ime èlanarina za 1998. godinu Zavod za platni promet æe izvršiti sukladno odredbama èlanka 17. stavka 5. i èlanka 19. ove Uredbe. Èlanak 30. Danom stupanja na snagu ove Uredbe na podruèju Hercegbosanske županije prestaje primjena dosada važeæih propisa o èlanarinama turistièkim zajednicama. Èlanak 31. Ova Uredba stupa na snagu danom objavljivanja u u Narodnim novinama Hercegbosanske županije. Bosna i Hercegovina Federacija BiH Hercegbosanska županija Vlada Broj: 01-45/99 Livno, 1. ožujka 1999. g. Predsjednik Mirko Mihaljeviæ * * * MINISTARSTVO GOSPODARSTVA Na temelju èlanka 27. Uredbe o èlanarinama u turistièkim zajednicama (“Narodne novine”, broj 2/99, ministar gospodarstva donosi NAPUTAK u svezi plaæanja èlanarine turistièkim zajednicama OPÆE ODREDBE Ovim naputkom utvrðuje se naèin obraèuna i uplate èlanarine turistièkim zajednicama i propisuje oblik i sadržaj obrasca o izboru naèina obraèuna i plaæanja èlanarine turistièkoj zajednici (Obrazac TZ-1), te obrasca za obraèun èlanarine (Obrazac TZ-2 ) . Obveznici plaæanja èlanarine turistièkim zajednicama te stope po kojima se obraèunava i plaæa èlanarina odreðeni su èlankom 12. do 15. Uredbe o èlanarinama turistièkoj zajednici. A) IZBOR NAÈINA PLAÆANJA ÈLANARINE (Obrazac TZ-1) O izboru naèina plaæanja èlanarine turistièkoj zajednici obveznik je dužan pismeno, na obrascu “TZ-1” koji je sastavni dio ove upute, izvijestiti nadležnu ispostavu Porezne uprave najkasnije 15 dana nakon osnivanja turistièke zajednice mjesta, opæine odnosno županije ako nije osnovana turistièka zajednica mjesta ili opæine. Obveznik može, sukladno èlanku 10. stavku 4. i 5. Uredbe, èlanarinu plaæati primjenom propisane stope za osnovnu djelatnost na ukupan ostvareni prihod, odnosno na srazmjerni dio ukupnog prihoda za svaku poslovnu jedinicu ili primjenom propisanih stopa posebno za svaku djelatnost koja podliježe plaæanju èlanarine na srazmjerni dio ukupnog prihoda, ovisno o tome što je za njega povoljnije. Kod dostavljanja obavijesti nadležnoj ispostavi Porezne uprave u svom sjedištu obveznik je dužan navesti naziv svih poslovnih jedinica i mjesto gdje se obavlja djelatnost. Obveznik koji obavlja djelatnost koja podliježe plaæanju èlanarine u poslovnim jedinicama u turistièkom mjestu izvan svog sjedišta, dužan je dostaviti obavijest o izboru naèina obraèuna i plaæanja èlanarine i nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema mjestu obavljanja djelatnosti svake poslovne jedinice. Èlanarinu turistièkoj zajednici za poslovne jedinice izvan svog sjedišta obveznik plaæa na prijelazni raèun nadležnog Zavoda za platni promet u mjestu obavljanja djelatnosti poslovne jedinice. Za svaku narednu godinu obveznik plaæanja èlanarine dužan je pismeno izvijestiti nadležnu ispostavu Porezne uprave o izboru naèina obraèuna i plaæanja èlanarine do 10. sijeènja te godine. Ukoliko obveznik do navedenog roka ne izvjesti Poreznu upravu smatrat æe se da zadržava dosadašnji naèin plaæanja. B) PODACI O OSNOVICI ZA OBRAÈUN I UPLATU MJESEÈNOG PREDUJMA ÈLANARINE TURISTIÈKOJ ZAJEDNICI Pored podataka o naèinu obraèuna i pla-æanja èlanarine obveznik je dužan na obrascu “TZ-1” dostaviti podatke
Naputak u svezi plaćanja članarine turističkim zajednicama Kantona 10 Kanton 10 Službene novine Kantona 10 02/99 12.03.1999 članarina,turistička zajednica Str. 54 - Broj 2 NARODNE NOVINE 12. ožujka 1999. HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE èlanarinu (èlanak 19. stavak 2.) te koja ne dostavi podatke o osnovici za obraèun èlanarine (èlanak 22.) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga èlanka kaznit æe se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novèanom kaznom od 50 do 150 KM ili protuvrijednosti druge važeæe valute. Èlanak 26. Odredbe ove Uredbe primjenjuju se i na podružnice, predstavništva i sl. stranih fizièkih i pravnih osoba koje imaju sjedište u turistièkom mjestu. Èlanak 27. Ovlašæuje se ministar nadležan za turizam donositi naputke o primjeni pojedinih odredbi ove Uredbe. Èlanak 28. Obraèun èlanarine turistièkoj zajednici sukladno ovoj Uredbi obveznici æe primjenjivati prvi puta u 1999. godini. Obavijest o izboru naèina obraèuna i plaæanja èlanarine u smislu èlanka 22. stavka 1. za 1999. godinu obveznici su dužni dostaviti na naèin i u rokovima za predaju konaènog obraèuna èlanarine za 1998. godinu na obrascu TZ-1. Èlanak 29. Raspored sredstava uplaæenih na prijelazni raèun na ime èlanarina za 1998. godinu Zavod za platni promet æe izvršiti sukladno odredbama èlanka 17. stavka 5. i èlanka 19. ove Uredbe. Èlanak 30. Danom stupanja na snagu ove Uredbe na podruèju Hercegbosanske županije prestaje primjena dosada važeæih propisa o èlanarinama turistièkim zajednicama. Èlanak 31. Ova Uredba stupa na snagu danom objavljivanja u u Narodnim novinama Hercegbosanske županije. Bosna i Hercegovina Federacija BiH Hercegbosanska županija Vlada Broj: 01-45/99 Livno, 1. ožujka 1999. g. Predsjednik Mirko Mihaljeviæ * * * MINISTARSTVO GOSPODARSTVA Na temelju èlanka 27. Uredbe o èlanarinama u turistièkim zajednicama (“Narodne novine”, broj 2/99, ministar gospodarstva donosi NAPUTAK u svezi plaæanja èlanarine turistièkim zajednicama OPÆE ODREDBE Ovim naputkom utvrðuje se naèin obraèuna i uplate èlanarine turistièkim zajednicama i propisuje oblik i sadržaj obrasca o izboru naèina obraèuna i plaæanja èlanarine turistièkoj zajednici (Obrazac TZ-1), te obrasca za obraèun èlanarine (Obrazac TZ-2 ) . Obveznici plaæanja èlanarine turistièkim zajednicama te stope po kojima se obraèunava i plaæa èlanarina odreðeni su èlankom 12. do 15. Uredbe o èlanarinama turistièkoj zajednici. A) IZBOR NAÈINA PLAÆANJA ÈLANARINE (Obrazac TZ-1) O izboru naèina plaæanja èlanarine turistièkoj zajednici obveznik je dužan pismeno, na obrascu “TZ-1” koji je sastavni dio ove upute, izvijestiti nadležnu ispostavu Porezne uprave najkasnije 15 dana nakon osnivanja turistièke zajednice mjesta, opæine odnosno županije ako nije osnovana turistièka zajednica mjesta ili opæine. Obveznik može, sukladno èlanku 10. stavku 4. i 5. Uredbe, èlanarinu plaæati primjenom propisane stope za osnovnu djelatnost na ukupan ostvareni prihod, odnosno na srazmjerni dio ukupnog prihoda za svaku poslovnu jedinicu ili primjenom propisanih stopa posebno za svaku djelatnost koja podliježe plaæanju èlanarine na srazmjerni dio ukupnog prihoda, ovisno o tome što je za njega povoljnije. Kod dostavljanja obavijesti nadležnoj ispostavi Porezne uprave u svom sjedištu obveznik je dužan navesti naziv svih poslovnih jedinica i mjesto gdje se obavlja djelatnost. Obveznik koji obavlja djelatnost koja podliježe plaæanju èlanarine u poslovnim jedinicama u turistièkom mjestu izvan svog sjedišta, dužan je dostaviti obavijest o izboru naèina obraèuna i plaæanja èlanarine i nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema mjestu obavljanja djelatnosti svake poslovne jedinice. Èlanarinu turistièkoj zajednici za poslovne jedinice izvan svog sjedišta obveznik plaæa na prijelazni raèun nadležnog Zavoda za platni promet u mjestu obavljanja djelatnosti poslovne jedinice. Za svaku narednu godinu obveznik plaæanja èlanarine dužan je pismeno izvijestiti nadležnu ispostavu Porezne uprave o izboru naèina obraèuna i plaæanja èlanarine do 10. sijeènja te godine. Ukoliko obveznik do navedenog roka ne izvjesti Poreznu upravu smatrat æe se da zadržava dosadašnji naèin plaæanja. B) PODACI O OSNOVICI ZA OBRAÈUN I UPLATU MJESEÈNOG PREDUJMA ÈLANARINE TURISTIÈKOJ ZAJEDNICI Pored podataka o naèinu obraèuna i pla-æanja èlanarine obveznik je dužan na obrascu “TZ-1” dostaviti podatke 12. ožujka 1999. NARODNE NOVINE Str. 55 - Broj 2 HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE o osnovici za obraèun mjeseènih predujmova èlanarine za naredno razdoblje. Osnovica za obraèun mjeseènih predujmova èlanarine turistièkoj zajednici je ukupan ostvareni prihod ili prihod ostvaren posebno za svaku djelatnost prema zadnjem obraèunu poslovnog rezultata. Mjeseèni predujam za naredno razdoblje dobije se primjenom propisane stope na osnovicu iz predhodnog stavka (ovisno o naèinu izbora plaæanja mjeseènog predujma èlanarine) i podijeli se s brojem mjeseci za koji je zadnji obraèun napravljen. Za obveznike plaæanja èlanarine koji u predhodnoj godini nisu poslovali visinu predujma, do prvog podnošenja obraèuna, utvrðuje Porezna uprava na temelju procijenjene moguænosti ostvarenja ukupnog prihoda, prema ostvarenom financijskom rezultatu po isteku tri mjeseca poslovanja. Mjeseène predujmove èlanarine obveznik je dužan uplatiti do petnaestog u mjesecu za predhodni mjesec. Ako obveznik ne uplati mjeseèni predujam èlanarine u propisanom roku Porezna uprava æe postupiti sukladno propisima i postupku za prisilnu naplatu poreza. Za obveznike koji nisu uplatili prvi predujam nadležna ispostava Porezne uprave izvršit æe naplatu u visini 1/6 odnosno 1/12 obraèunskog iznosa èlanarine primjenom propisanih stopa za osnovnu djelatnost na ukupni prihod po zadnjem obraèunu. C) KONAÈNI OBRAÈUN ÈLANARINE Pravne osobe, obveznici plaæanja èlanarine turistièkoj zajednici utvrðuju svoju obvezu prema periodiènom odnosno godišnjem obraèunu poslovnog rezultata. Obveznici iz predhodnog stavka dužni su u propisanom roku za predaju periodiènog odnosno završnog obraèuna istovremeno predati nadležnoj jedinici Zavoda za platni promet i obraèun èlanarine turistièkoj zajednici posebno za svako turistièko mjesto u kojem obavlja djelatnost koja podliježe plaæanju èlanarine. Zavod za platni promet dostavlja obrazac, odnosno obrasce ispostavi Porezne uprave zajedno s ostalim obrascima za periodièni odnosno završni obraèun. Za poslovne jedinice izvan svog sjedišta obveznik je dužan dostaviti jedan primjerak konaènog obraèuna èlanarine za tu poslovnu jedinicu nadležnoj ispostavi Porezne uprave u turistièkom mjestu gdje obavlja djelatnost. Obveznici plaæanja èlanarine fizièke osobe podnose konaèni obraèun èlanarine ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema svome prebivalištu odnosno mjestu obavljanja djelatnosti zajedno s godišnjom prijavom poreza na dobit. Obraèun se podnosi na obrascu “TZ-2” koji je sastavni dio ove upute. Ukoliko je prema konaènom obraèunu u ime predujma uplaæeno manje èlanarine uz obrazac “TZ-2” pravne su osobe dužne priložiti i popunjene naloge za uplatu razlike èlanarine. Uz predaju obrasca “TZ-2” ispostavi Porezne uprave fizièke osobe, obveznici plaæanja èlanarine dužni su priložiti dokaz o uplati razlike èlanarine po konaènom obraèunu, ako je u vidu predujma uplaæeno manje èlanarine nego što je obraèunato. D) POPUNJAVANJE OBRASCA “TZ-2” U obrazac “TZ-2” treba unijeti sve podatke koji se obrascem traže, a to su: I - Naziv ispostave Porezne uprave nadležne prema sjedištu pravne odnosno prebivalištu fizièke osobe Za poslovne jedinice izvan sjedišta pravne osobe nadležna je ispostava u turistièkom mjestu u kojem se obavlja djelatnost poslovne jedinice. Za podružnice (poslovne jedinice) stranih pravnih osoba nadležna je ispostava prema sjedištu podružnice (poslovne jedinice). II - Opæi podaci o obvezniku plaæanja èlanarine  Naziv pravne osobe te matièni broj odnosno ime i prezime fizièke osobe, te jedinstveni matièni broj graðana. Za poslovne jedinice uz naziv pravne osobe se upisuje poslovna jedinica i mjesto obavljanja djelatnosti iste.  Adresa sjedišta pravne osobe odnosno prebivališta fizièke osobe ili adresa sjedišta podružnice strane pravne osobe (mjesto, ulica i kuæni broj) te šifra opæine sjedišta/prebivališta,  Naziv djelatnosti koju pravna ili fizièka osoba obavlja u veæem opsegu u odnosu na ostale djelatnosti za koje je upisana u sudski registar odnosno nadležni opæinski registar, te šifra djelatnosti prema Odluci o Standardnoj klasifikaciji djelatnosti (“Službene novine F BiH”, broj 28/98). III - Podaci za konaèni obraèun èlanarine i utvrðivanje mjeseènog predujma èlanarine za naredno razdoblje Red. br. 1. Osnovica za obraèun èlanarine za pravne osobe i podružnice stranih pravnih osoba je ukupni prihod koji èine svi prihodi koje su te osobe dužne iskazati u bilanci uspjeha prema Zakonu o raèunovodstvu . Osnovica za obraèun èlanarine za fizièke osobe - obrtnike su ukupni primici iz Knjige primitaka i izdataka umanjeni za naplaæeni porez na promet sadržan u prodanim proizvodima i uslugama. Ako obveznici plaæanja èlanarine obavljaju više djelatnosti na kojima se utemeljuje obveza plaæanja èlanarine turistièkoj zajednici (ovisno o izboru naèina i obraèuna i plaæanja èlanarine), uz Obrazac “TZ-2” dužni su priložiti razradu obraèuna za svaku od djelatnosti i to u razmjeru s ukupnim prihodom odnosno ukupnim primicima od svake djelatnosti, primjenom stope za svaku djelatnost propisane èlankom 14. i 15. Uredbe o èlanarinama u turistièkim zajednicama. Ako obveznici plaæanja èlanarine osim u sjedištu obavljaju djelatnosti koje podliježu plaæanju èlanarine u više poslovnih jedinica u drugim turistièkim mjestima zajedno s obrascima periodiènog ili završnog obraèuna Str. 56 - Broj 2 NARODNE NOVINE 12. ožujka 1999. HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE koje predaju nadležnoj jedinici Zavoda za platni promet dužni su priložiti razradu obraèuna èlanarine na obrascu “TZ-2” pojedinaèno za svako turistièko mjesto gdje obavljaju djelatnost. Red. br. 2. Ako obveznici plaæanja èlanarine pod red. br. l. iskazuju podatak o osnovici, tj. ukupni prihod odnosno primitke, bez razrade obraèuna i za svaku od djelatnosti, upisuje se stopa propisana za djelatnost koju obveznik obavlja u veæem opsegu u odnosu na ostale djelatnosti odnosno za koju je upisan u sudski registar ili registar nadležnog opæinskog ureda. Ako obveznici plaæenja èlanarine pored red. br. 1. iskazuju podatak o osnovici s razradom obraèun i za svaku od djelatnosti, upisuje se prosjeèna stopa. Prosjeèna stopa izraèunava se tako da se zbroj svih pojedinaèno utvrðenih iznosa èlanarine podijeli sa zbrojem svih osnovica za obraèun èlanarine, te pomnoži sa 100,00. Red. br. 3. Obraèunata svota èlanarine dobije se promjenom stope iz red. br. 2. na osnovicu iz red. br. 1. Red. br. 4. Upisuje se svota predujma èlanarine koju su obveznici plaæanja èlanarine uplatili u razdoblju za koje se sastavlja obraèun. Red. br. 5. Ako je svota obraèunate èlanarine veæa od svote uplaæenog predujma èlanarine, razlika za uplatu dobije se tako da se svota iz red. br. 4. oduzme od svote pod red. br. 3. Ovu razliku obveznici su dužni uplatiti na propisani raèun najkasnije do dana podnošenja obraèuna. Red. br. 6. Ako je svota obraèunate èlanarine manja od svote uplaæenog predujma èlanarine, razlika za povrat dobije se tako da se svota iz red. br. 3. oduzme od svote pod red. br. 4. Preplaæeni dio vraæa se obveznicima na njihov pisani zahtjev ili se uraèunava u naredno razdoblje plaæanja èlanarine. Red. br. 7. Mjeseèni predujam èlanarine za naredno razdoblje utvrðuje se u visini jedne dvanaestine obraèunate svote iskazane pod red. br. 3., ako se obraèun sastavlja za cijelu godinu. Ako se, ovisno o osnivanju ili prestanku rada turistièke zajednice odnosno poèetku ili prestanku obavljanja djelatnosti obvezatnog èlana turistièke zajednice tijekom godine, obraèun sastavlja za kraæe razdoblje, mjeseèni predujam za naredno razdoblje utvrðuje se, tako da se obraèunata svota iz r.br. 3. dijeli s odgovarajuæim brojem mjeseci iz razdoblja za koje se sastavlja obraèun. E) UPLATA I RASPORED ÈLANARINE Obveznici uplaæuju èlanarinu na prijelazni raèun nadležnog zavoda za Zavoda za platni promet prema mjestu gdje obavljaju djelatnost koja podliježe plaæanju èlanarine propisan Naredbom o uplatnim raèunima; broj ; 842-5577. Nastavno navodimo primjer popunjavanja naloga za uplatu èlanarine za obveznika - pravnu osobu sa sjedištem u Livnu koji ima i poslovnu jedinicu u Tomislavgradu i koji èlanarinu plaæa primjenom propisane stope za osnovnu djelatnost na srazmjerni dio prihoda ostvaren u svakom turistièkom mjestu:  Osnovna djelatnost obveznika je ugostiteljstvo (55…).  Propisana stopa èlanarine za osnovnu djelatnost je:  Livno 0,23% (razred A); Tomislavgrad 0,20% (razred B)  Primjenom propisanih stopa na srazmjerni dio ostvarenog prihoda u svakom turistièkom mjestu dobije se èlanarina koju je obveznik dužan uplatiti na uplatne raèune; Za Livno; 11700-842-055-1005577; Za Tomislavgrad; 11710-842-028-1005577. Uplaæena sredstva Zavod za platni promet rasporeðuje sukladno èlanku 19. Uredbe o èlanarinama svakog ponedjeljka. Raspored sredstava od uplaæenih èlanarina u za 1998. godinu Zavod za platni promet æe izvršiti sukladno odredbama èlanka 17. stavka 5. i èlanka 19. ove Uredbe. Obveznici plaæanja èlanarine sastavit æe konaèni obraèun èlanarine na obrascu “TZ-2” i dostaviti ga Poreznoj upravi na naprijed izloženi naèin prvi puta podnošenjem periodiènog obraèuna za 1999. godinu za èlanarinu koju su turistièkoj zajednici bili dužni platiti u toj godini. Obavijest o izboru naèina obraèuna i plaæanja èlanarine za 1999. godinu u smislu èlanka 22. stavak 1. Uredbe dostavit æe na naèin i u rokovima za podnošenje konaènog obraèuna èlanarine za 1998. godinu na obrascu “TZ-1” koji vrijedi za tu godinu. Bosna i Hercegovina Federacija BiH Hercegbosanska županija Ministarstvo gospodarstva Broj: 05-325-5/99 Livno, 1. ožujka 1999. g. Ministar Stipe Pelivan * * * 12. ožujka 1999. NARODNE NOVINE Str. 57 - Broj 2 HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE Str. 58 - Broj 2 NARODNE NOVINE 12. ožujka 1999. HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE MINISTARSTVO PRAVOSUÐA I UPRAVE 12. ožujka 1999. NARODNE NOVINE Str. 59 - Broj 2 HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE Na temelju članka 328. Zakona o prekršajima (“Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj 2/97) ministar pravosu|a i uprave donosi PRAVILNIK o unutarnjem poslovanju sudova za prekršaje u Hercegbosanskoj županiji I. OP]E ODREDBE Članak 1. Ovim Pravilnikom propisuje se organizacija i način unutarnjeg poslovanja u općinskim sudovima za prekršaje i Županijskom sudu za prekršaje (u daljnjem tekstu: sud) i pravilno, uredno i pravodobno obavljanje poslova suda. Članak 2. Unutarnje poslovanje, u smislu ovog pravilnika, obuhvaća obavljanje poslova sudske uprave u sudu i administrativno-tehničkih poslova. Članak 3. Nadzor nad provedbom ovog pravilnika obavlja Ministarstvo pravosu|a i uprave (u daljnjem tekstu: Ministarstvo). U osiguranju provedbe ovog Pravilnika Ministarstvo daje naputke i objašnjenja za njegovu primjenu, koja su obvezna za sud. 1. Javnost rada Članak 4. Sud je dužan u svom poslovanju osigurati potrebne uvjete za javnost rada sukladno zakonu i ovom Pravilniku. Članak 5. Obavještenje predstavnicima tiska i drugih sredstava javnog informiranja o radu suda daje predsjednik suda ili sudac koga on ovlasti. Obavještenja iz prethodnog stavka u svezi sa radom suda i tijekom postupka u pojedinim predmetima daje predsjednik suda ili uz njegovo odobrenje sudac koji u predmetu postupa. II. POSLOVI SUDSKE UPRAVE Članak 6. Poslovi sudske uprave obuhvaćaju naročito:  osiguranje uvjeta za rad suda,  organiziranje unutarnjeg poslovanja u sudu,  brigu da se poslovi u sudu obavljaju pravilno, uredno i pravodobno,  poslove obavljanja prekršajnih sankcija,  vo|enje statistike i izvještajne službe suda,  financijsko-materijalno poslovanje suda,  poslove u svezi s pritužbama stranaka na rad suda,  brigu o stručnom obrazovanju sudaca i ostalih djelatnika suda i  stručne poslove u svezi s ostvarivanjem prava i dužnosti djelatnika suda.

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana